Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 29, 1910, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «l)anslm«en"
IS the
..0sn-lteken"
er det eneste hauste Blas «
i Amerika, der udgaat
i
tmzls SENLWEEKLY »
Dis-sk- thwstnusgke H w 6«nge ,
«. .· - om ugen
i’1«hhshe«(l In l’. s. A. . ,
n is »w«««t w udgcves af
«- I"NI"I"E!« UAXHII EV« ALLE-l ««"«. Plis. EXMEI ?
1.1"1·«. ist«-kni« . Ums-. Nicmust z
nil is pmäsltslnsil by ItsdeuIm Denk-es t
DaIL Luth. Publ. Konse, fri- vsa Fern-agents- ;
nläle Js(sp". . »W» ----- ,,·
02 «
««. -
Hi ,»»«- »M« - .—4—— , , - »sp»q»«»--«
? » -— -- ——--—-----—-———-—---——-——-——— —----—— » , .
v i . A .
thu, Nem» Tkksoag den 29. Mart-z 1910. -——Js 19 uakg
Roosevelt i Ægyptem
Bei-get de gamle Umgegend
Taler i den muekisuuste
Missioiisfkola
Beitr Pyramidernr.
Ton 22. ds. besøgte Ex-Prcesi
den Roosevelt Theben, Faraoneri
neis Maule Reiidenszstad nted de umn
ge siocmxgmve Turen var arrange
rer .:f den ancerikansie Arkasolog
Tliextoxe Luni-J af New York. Ef
ter at have ipist wirkli, besiegte
Nod-coeli DeirsEl-Baliri, oq det sto
re Zeit-del qjorde sit Jndtryk paa
band Sinn nød den Udlnasrkelfe at
fac- Lori at komme ind i en Grav
hvaslving, fom nylig er opdaget, og
som ingen anden bessgende hidtil
hat fmiet Lov til at betræde
Von Tilbagevejen fra Graden
haude Rooievelt, ziermih Arthur P.
Bin-geil. cdienemlitvfpektøren for An
tilvireiernc i Øvrecegyptem Bimbo
fhi Tml og Hamld Jones et livligt
Kap:«ii«-t gennem Ørlenen Roofevelt
og Saus Donkey oandi, men san
havde lmn ogsaa den bedite Donley.
Niver Tag tolte Estræfidenten
i Pigejkolen ved den amerikansle
Mission i Luxus. Han sagde bl. a.:
»Besten i Missionsardejdet eller i
nom-: andet Arbejde, Politiklen ind
beiat:et, bar jeg Brug for det Ideal,
iom licmer saa hast, at det lun lan
tages from om Sondagen for at be
undres, medens man ilke har nogen
Anvendelfe for det de andre Tage
i Unen.
Te! alædek mig sasrlig at des-ge
Missicsnensjs Pigefkole«, udtalte Mr·
Revier-vix »fordi jeg trot, del ind
tsmrneei mere og niere, m det er
unmssqt at leite en Dei ni Meinte
fleliedsxn cncdenss man soff-Immer
andre Tele.-Fre:;iior alt lan vi ikle
hsfne Monden, uden at vi gør del
samme med Kvinden Missionsaks
beider nrcm omfatte begge Kan. Det
te meidet baade hiemme og ude.«
Mr. Rooievelt fremhcevede, at Un
dervisningen maatte gaa ud paa at
meddele Eleverne baade praktiske og
bonliae Kundilabek. »F Kvinder maa
lære at lage og styre Husx men paa
stimme Tid man J tilegne eder de
boaliqe Kundflaber, som iætter eder
i Stand til at hrevde eders Plads i
Familiens Rand«
To Mr. og Mes. Rooievelt trat-d
te iltd 1 Skalen, reiste de kvindelige
clever sig og hilfte dem med en
Sana.
.-««k.s
Den 25. ds. om Formiddagen
deisgte Theodote Rooievelt de store
Pymmider efier et slidiomt Nidt
paa Kamele gennem Ørlenen Han
beiaa Gravene i Sakkara og Sædet
for Oldtidens Memphi8. Derefier
spsste han Lunch om Bord i en »Has
baad«, der ltrte ham langs Nilen
til Dnrehavernr.
Wu Kling-Fang, den forhenvæs
rende Yineiiske Minister i Washing·
ton. var i Cairo paa Gennemrejie
til Kina.:Man mente, han vilde be
nytte Leiligbeden til at hilie paa
iin Von Revier-sit
Meile Dag (i thddgy vikde Rhe
diLen give Lunch for soviel-ell»
Nationalisterne fortiætter med de
m Angreb paa Rocievelt for han«
Jndblanding i Egyptist Politik.
« Mrs Cook om sin Mand.
Bellinghan1, Wash., M. Marts.
Dr. William H. AxtelL en god Ven
as Dr. Frederick A. Cook, modtog
forleden et Brev fm Mrs. Cons
« baten-f Vaspamism Ebili. bvori hun
fortcrllcr. at Forfkerm nedbrudt og
mcsd dimrlia Helbred, vender tilbage
til Ti- Forrnede Stater udenMidler
og ude af Stand til at fortfætte
Kampen for at skaffe Beois for sin
Paastand um at have opdaget Nord
polm Alto. Eoot jtriver i sit Bren,
at hun haaber, Doktoren naar til
New York i de"nne Uge Videre, at
Cook tjente gode Penge paa sin fid
ste Nordpolsfærd, straks ester han
var hjemkommen, men at han hat
brugt alle til at sorsvare sig mod
alle bitte Angreb as haus Fjender,
fsr KobenhavnsBeslutningen blev
afsagt«, siger Dr. Axtell.
»Dr. Cook forlod New York fe
nere for at undgaa Haan og for at
mode for lindersøgelseskomiteen i
Kabenlx sont jin egenRepræsentant,
striver Mrs. Cook. Derpaa reiste
Mrs. Cook efter ham, mødte haiu i
England, nedbrudt, nernøs og sag.
Hun fkrisver. at det var Rades-Sisle
at Coot sor en Stund forsvandt fka
Offentligheden, netop paa den Tib,
han blev domt som Lsgnetx Hun
oplyfer, at hun rejste med til Hol
land, Frankrige, Italien og derpaa
til Spanien, hvor de indfkibede sig
sor Vnenos Ayres. Fra Buenos Ayi
·res fortsatte de omkring Kap Horn
til Chile. Coot er srecndeles syg on
kan ikke selv optage Kampen for at
vinde den Ære, ban mcd Rette til
kommek. Men værst as alt er, at han
bar ingen Ven, han tan stole paa
ellek overlade dette Arbejde til.«
Etna i Udbrudz
Allerede under Zi. ds. meldtes
fra Rom om iyu ooldionnne Jord
rystelser af oulkansf Optindelsc i
MiIeto i Provinsen Catanzara Sanc
tidig meddeltes ogiam at Ætna
plndseiig var tonnnen i Virksomhed
og ndjpyede Lkwn genuexn en ny
Aabtii1m. Under Zit. ds. cneldess jaa
videre fra Catania, Eiciliem
Fra Toper af det Aatnle sirater
nun Ætna stiger vældige hoide Røgs
styer i Vejret, medens de nye Kra
tere udiender Lava og iort Rog.
Der er i alt 14 faadanne Kratere.
Uncaadelig Ejendoinsfkade er anrets
tet. Juden tre Dage oil Lavastrøms
men naa og odelægge Borello og
Belpasso, derfom der itte sker For
acidring. Nicolosi er ikke i Sake En
Lavastrmm sont gik i Retning ai
Borello. forandkede pludsielig Ret
ning, da den var kommen to Mil
frthyem og gik ndenom Zan Leo
Hafen Den anretter umandelig Ska
de. Fern Landejendomme er allerede
sdelagt
Signor Mercalli. den neapolitans
ske Autoristet paa Vulkanernes Om
raade, trot, at Udbruddet er en nor
mal Gentagelie af Udbrudet i 1908,
og at det vil blive ai kort Varighed.
Professor Ricco tror derimod, det
vil blive alvorligere end det i 1908.
Tuiinder forlod deres Hjein i
Gaar. Dronet fra Ætna fortfætter
uden Afbrydelfe, og Aikercgnen dast
kevs Landet i Miles Omkreds·
Kong Viktor Emmanuel hat be
slnttet a? begive sig til de kam-ne
de Distrikter, dersocn der ikke ftraks
indtræder en Fotandring til det be
dre.
Ris i Stedet for Kod. Det betet
tes fra New Orleans, at »The Rice
Association of America« snart vil
reife en Propaganda over hele Lan
det for Anvendelien af Ris i Ste
det for Kod. Foreninqen vil holde
Mode i New Orleans den Is. April
og imidlertid vil Ris ad mange
Veie blive udbasuneret iom et uds
market NæringömiddeL der-Jan tm
de i Stedet for Kod. —- Ja, hvorfor
iknlde Sydboetne itke gore Reklame
for del-es Produktes-J
Adeesiekirandtiug.
P. J. Ostergard for Oakland,
Tal. nuDel Rev, Cal» R. R. D»
Bot 89.
Reformen skal
gennemføre5.
Jnsutgenterne htter fra deres
Vcelgerr.
Man vil have ,,Spenkcr«, somstaar
nden for Hufen
Washington, ZU. Mai-ts. — Man
ge as de revnvlilanske Jnsurgenter,"
sont sidste Lørdag stemte for at be-!
holde Ennnun svni Speaker har si
den »in-it fra Hjemmet«. Der er
man ilke tilsreds nied dette sidste
Stridt.
J Tilslutnina til siøsterne hjems
nieira fnlder der Udtalelser fra flere,
dm at ,,Krigen inivd CannonisineM
sfal ivi·tsættesis, indtil Cannon er de
troniseret, hanszs Estersølger valgt, og
Hufets Nogler er suldstasndig resori
nieret.. Zpealerens Assasttelse da
Ordstyrerstillingens Veskærelse as al
Magt til aktive Jndslndelse Paa
vanivningen er det tilsiatede Mant.
Man hører Udtalelser sont saa:
Et Forslag om at fjerne Cannon
ved Hjaslp as Jnsuraenternes og De
ntvfraternegs iorenede Ziemnier og
indsætte Hafer-J Parlamentariker
Asher E. Ohms-, der er en as Pla
net-ne, sein slerc as Jnsnmenterne
talte for i Tan. Den Jde at vælae
til Ordstyrcr en ren Parlainentari
ker, sum ikke or Medlem as Hufen
vg sont lielt er nden Jndflydelse as
Partihcnsyn, sremhasvedes af Re
præsentant Poindctter sra Washing
ton vg andre svm den ene logiske on
rigtige Kan Konstitutionen tillader
Oicsets at vaslge en Lisdstnreix soinl
ikke er Medlem af Hufen
klicvrwsentant Poindei«ter, ioin er
freniraaende blandt Jninraenterne,
sagde:
»Den indledendc Nenn-nd som
vi just har nenneniiørL niaa solaes
as andre. Oele Illennsen hvori Ou
scst befinde-r lia, liager i Fureninaen
af Ordstyrerens og Majoritetsles
deens Magd
Den engelske Plan at have en
øvet Parlamentariler i Siedet for
en Politiker til præsiderende Em
bedsmand er den eneste rette. Saa
lænae sont vi vaslger en Partileder
til Ideal-en just saa lcenge vil vi
have en partisk og utigtig Asgørelse
im Forsædet.
Da Huset forleden Daa tilstenite
erris’ Forslag« var det et Mistils
lidsvotum til Tannom og han but
de have re·sianeret. Da han ikke gjors
de det, bnrde ii afscette hom. Med
dette udstrt mener seg, vi burde
vælge Mr. Hinds. Jea tror, at et
Flertal af Hasets Medlemmer vill
stemme dorsale Sikkert vil Demokra-l
tetne og Jnsnmenierne, som stemtel
imvd Cannvn sidste Lord-w og jeaj
tænker. at slere Jnsnrgenter eller;
de Balaldte Næransurgenter, vill
stemme dersor, naar Folkeftemninsz
aen Mandel angaaende detteSpørgsi
maal eigtig bliver kendt«.
Victor Murdoek sra Kansas, ens
anden Leder-— blandt Jnsuraenterne.
sonde:
»chægelsen for at reformere Hu
seis Procedure er just begyndt· Før
denneSession afournerer, vil vi ha
ve gennemssrt ganske mange Ting.s
Jeg hsrer radikale Medlemmer paas
den-se Side, dei atdkiq k-: var dir-l
lige til at indrsmme, at Reglerne
eller andre Ting behiwede Fornn-»
dring, men som nu· drsfter Maaderl
og Midler til at revidere Reglerne
og aøre dem bedre.« J
Flere uddalte sig lianende, og satt-!
lig blev der desuden fremde-even at
Komitemøder i Almindelighed but
de holdes sor aabne Dere, maaske
med Undtaaelse as Milltæri osg Ma-»
rinesKomiteernes Msdet Den hem
nielige Maade at gjre Forretning
paa l Hasel-Fit- have en Ende.
H . f
W :
Blaudede Meddelelscr.
WW
, En Professor brder gudt for en
ITyU Da Creighton Dental Eollege’s
I»seniors« og ,,juniors« i Omahal
yforleden spillcde Bold fammen, fneg
» en ukendt Person sig ind pna Zpillesj
Ipladfen oa tilegnede fig en af de
Junge Masnds Frakke oq Vesi. Han
bleu ovdaget. Svillet standsede, og
snart var et both Mindrede Stu
denter pan Jaat efter Indem som
fmed mekofterne fra sig og mente
san di Tkulle slippe fri med det. Men
cfter at have tilføjet bunt nogen
Tortur, Innede de Imae Ztudenteri
til at fasse bam i en tilfwdende S
for at køle ham as. Men Prof. Dr.
Parminter tmf da at komme forbi,
og ban overbevifte fine Studenter
om, m Tyven allerede bnvde faaet
tilftraskkelig Straf.
Der bliver ikke ftcmt over Sa
loonfvømsnmächt i Ebicaqo den Z.
April. Den AnføqniWL Tom bar vie
ret rirkulcret for at foa Adam-Z
maalet ov til Afftemning, er af
Valgkommisfionen bleven erklæret
for 1mnldig, fordi den ikke bavde
lovlige llnderfkrivere not. Flere as
dem, der biwde 1mder5krevet Peti
tionen er vel lovlige Vælaerr. men
paa Grund af foreftaaende Fkytning
hat-do de ikke faaet registered før de
underfkrev, ng deraf benyttede de
,.vac1de« siq. Saloonens Mut-stande
re bar doa ikke opgivet Kampem
den Vil nu komme til at ftaa om
Valaet 07 ,.9sldermen«. om Valqet
af »mode« oller ,.tø1«re«.
.
J Jvanlme Minn» 7andt en Teil
Treu-ge lder nwvness m for en Tid
siden 81500 i en nammel Moden-T
Men da et Var as Drenaene foreløs
bin belwldt Pennene, bar de andre
anhat Søgsinaal for at faa deres
Pakt ndbetalt. Man bar nemlia
inan Eier knnnet finde. Jmidlertid
aør oasaa en Mand. lom for 4 Aar
fiden folgte Madrasfen til en Hotels
nært, Fordring paa sin Del af Fun
det. — Ak, de Penae!
.
Hazina Der meddeles fra Ruf-b
ville, Neb» at William Weltena
Tiftriktsdommer W. H. Weftovers
18 Aar gamle San, i Fredaas Af
tes blev findt aennem den ene Haand
oa Bwitet af en fævnaldrende, der
var tierd med at »baze« ham. De
unae thre bavde ftiftet en Slaas
Linn-. oa Weltover fkulde initieres.
Dom-for der skulde brnaes Vaabext
meddeles ikke: men man forftaar, at
det var af Vanvare, Welt-over blev
mmt. Hans Tilftand er kritisk.
J Reprwsentantbufets renublikans
ska Caurus am Altenenn den W.
dI bvor man ndveaede de 6 repa
blilanflMedlemmer til Nealementss
komiteen. berlkede der Fred oq For
dmaeliabed Valate blevt Walter J.
Smitb, Ja: Jolm Dalzell Penn.:
S. C. Smitd, Calif.: G. P. Lawi
rence, Masl.: J. S. Faslett, New
York og Hean S· BautelL Jll. Jn
fnraenterne gforde ikke Fordrina
naa Reprcefentation Norris var
nomineret, men trak sig tilbaae. Gan
lande, at de bavde kæmpet for et
Prineip oa vnndet. oa dermed var
de tilfredle
- Demokraternes Caurus bar valgt
folgende 4 Reprælentanter til Med
lemmer af Realementskomiteem
Chamv Mark, Missouri: Oscar W.
Underwood, Alabama: Lincoln Dir
on, Indiana og Jobn J. Fitzgerald
New York.
Elark og Fitzgerald er Medlems
meraf den nuvcerende Realementskos
mite.
-
Cudahy undgaar Reportere. ,,Jctck«1
Cudahy, Kamsas City, som fornylig
gjorde sig bemærket ved sit Angreb
paa Bankier Jere F. Lillis, landede
i Fredags Aftes i Pafadena, Cal.
Da Toget standfede, kiggede Cudahy
ud af Vinduet, og da han opdagede
flere Avisreportere og Fotografer,
bnd han Porteren om at aabne DI
ren paa den modsatte Side. Der
sprang han faa af ued i en Dynge
Sinder og skyndte sig af Sted op
i Byen, hvor han hyrede en Auto
mobil til at køre ham til«sin Faders
Vinterhjem —- Faderen, Michael
Cudahy, var netop for nogle Dage
siden reist øftpaa for at prøve at op
rede- Søunens Fatnilievanskelighes
der. Der sigcs, at »Jnck« Cudahyj
vil opholde sig bos sin Moder ogk
Bis-oder nagen Tid.
Jorden rundt. ,
Amer og Menneskehandel er!
bercfterdags strengt forbudt i Kina.:
I
J Nusland er der i de sidste 5"
Aar affagt 6288 Tødsdommc og
foretimet 2955 Henrettelser ved.
»Ja-umring.
Ved Haroard Universitet er blevenY
indikrevet en llaarig Dreng af taki
sisksfødifk Herkomst, der bl. a. taler·
Tyst Franft Russifk, Græfk ogs
Latin. s
- i
Fredskongresfem ITen internatio-»
nale Fredskongres, der oprindeligx
var faftsat til at holdes i Stock
holm, Sverrig, i Fior. men blev nd
snt paaGrund af Ztorftrejken. vilnuz
finde Steh i Daqene 31. Juli til (3.s
August i Aar. · l
Bjørnftieme Bjørnimr Bergen
18. Mart-E- Jiølsqe Meddelelie til
.,»J.Ikomenaoifen« im Paris er
BjørnionsTilftand ikke god. Lam
melsen er tiltagendeL Bfømion ben
ligger iom Regel rolig og kender
ikle fine Omgivelfer.
Kongoitatem London, 11. Mai-ts.
J Underliuietss Mode i Gaar udtalte
Udenrigsminiiter Grey om Kongos
Spørgsmaalet, at det belgifke Re
formprogram ikke var fuldt ud til
fredsstillende. Den engelfke Negering
vilde ikke anerkende Kongoftantens
Annektion, fsr der var tilvejebragt
et Systemikiite i Ksotigostatens Sty
reliesmaade.
g
Luftskibsfarten. fGamburg, 13.
Maus-. J Tag er offentliggjort et
Opmab om Tegning ai Bidmg til
Vimninzi ai en Hal, der kan rnmme
mindit 2 Zeppelin Luftffibe og til
Anlæg af en Anstalt for Produk
tion ai Print. De samlede Omkosts
niimer anklaas til 1 Million Mark,
lmorai allerede -l«0.0«0 Mark ei
teguede
I
Kejier Wilhelm og Rooievelt. Ver
lin, 26. Mart-T Til alntiudelig For
bauielie blev det kundgfort i Guar,
at miser Vilhelm hal- indhudt Theo
dore Rooievelt til at bo paa Slots
tet Under Opholdet i Berlin. Dette
er en Udmærkelie, fom tidliaere ikke
er bleven noan uofiiciel Person til
Del, naar uikdtages Grev Zeppelim
den wike Luftskibsfarer.
Specielt siges, at Familien Rooies
velt rimeligvis vil komme til at be
bo iamme Lejligbed i Paladiet, fom
Kona Edwsard oa Dronning Alex
andka. Man ved faa ikke at fortlare
dette Kejserens Forliold til Revie
velt anderledes, end at Wilhelm i
Ro sevelt ier U. SS næste Pries
jident. - «
X.
Nicaragua beslaglcegger vore Sti
be. Bluefield, Nicaragua, 26. Maus.
Skonnerterne ,,Lar « og »Esfuer
zo«, som ejes af amerikanske Købs
mcen«d, er beslaglagt efter Ordre af
Madrizs Regering. Det amerikanste
Krigsfkib ,,Pudacah« er afgaaet til
Greytown for at undersøge Sagen.
Theodore Rooievelts Besøg i Kri
stiania, Norge, imødefes med den
størfte Interesse, og der gøres store
Forberedelser til hans Modtagelse.
Byen vil arrangere en ftor Banket,
hvor Kotigen vil være til StedeJ
Den skal ifølge Planen finde Sted
i Festivitetslokalet. Roofevelts Nobel
foredrag vil rinieligvis blive ljdldt
i Nationalteatret, da Jnftitntbyg
ningcn ikke vil oære ftor not.
.
Situationen i Perfien. Tebris,
12. Maus- Under en Smnmenkomft
hos Sattar Khan er det bleven be
fluttet, at Myndighederne fkal lade
Bazarernc lukke for at afskære de
rusfiske Tropper fra Muligheden af
at faa Fødemidler og derved tvinge
dem til at forlade Byen. Situatio
nen er ftadig spændt. Befolkningen
opfordres ved trykte Proklamatios
ner til at komme Staten til Hjælp
ved Tegninger af et indenlandsk
Linn:
Sverigs Sinøreksport. Stockholm,
11. Marts. Landbrugsjtyreljeif bar
indgivet Forslag til Regeringen vm
Forbud mod Eksport af Snmr i vis
ie Tilfoelde. Jfølge dette Forslag
ital al Eis-Port af Smør, hvis Band
indhold overitiger 16 pCt., eller
Smør, sont er farvet med Anilin,
eller Sturm hvor andet Konsewes
ringsmiddel end Kogialt er aiwendt,
cller sont ikke er fremstillet ai til
mindsst 80 Gr. Celsinss pasteuriferet
Fløde eller Mælk, indtil viderc for
bydes. For Overtrcedelse af disse
Bestenimelier idøinnies Bøder im
100 til 1000 Kr.
Arbejderpension. Paris,23.Marts.
Senatet oedtog i Gaar Aftes med
280 mod 3 Ztennner Forslaget orn
Pension for Arbejdere. Det af Sena
tet vedtagne Forslag omfatter Re
geringens endelige Anbefalinaer.
17,000,000 Mennesker, indbefat
tende alle Slags Arbejdere niedllnds
tagelse af Jernbanearbejdere, Gru
bearbejdere og Some-end focn allere
de har Pensioner, vil ntjde godt as
de Fordele, denne Lov bydser.
Pensionsfondet skal dannes ved
Bidrag fra tre Kilder. Først tvungs
ne aarlige Bidrog fra alle Leu-Isar
bejdere, nemlig 9 Franc-T 6
Franc-J for Kvinder og Hi- Francs
for mindreaariae For det andet läg
nende Bidrag fra Arbejdsqioerne og
endelig Vidroq fra Staten.
I
De enqelske Lorder brinaer Offer.
London, 23. Mart-i —- Med 175
mod 17 Stemmer goo Lordernes
Hus i Gaar Aste-Z Afkald paa Lor
dernesks mneliae Ret til Siebe i Ou
set, idet Lord Roseberys J Resolu
tion bleo oedtcmet Den fotegaaende
Tag havde Hirset nden Opposition
besluttet, at en Grundlovsforani
drinq var nød-oendig: on den veds
tagne Resolution lyder sau: ,,At det
nødvendige foreløbiqe Skridt til soo
dan Reform er Godkendelsen af det
Princi«p, at Vesiddelsen af ,,Peerage«
ikke lasnaere i sig felv qiver Res
til Scede og Stemme i Lordernes
Hus.«
Det var en betegnende Kendsgers
ning, at mindre end 200 af Hufets
616 Medlemmer deltog isAfftems
ningen.
Lord Rosebery kundgforde, atsdet
var Meninaen stroks efter Paaske
«at foreslaa yderligere Resolutioner,·
indeboldende de Principer, hvorpqa
Reformen ital soretaqes ·. —