Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 11, 1910, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    her i Zen:;:.-::«: Extszdet sur-Fuss us-.
son-. »Der Inner- Tum ontJeksdt Da
her i Jus-« :I.I.’«1«1ned lmr merkst tu
Dsdsfnld lundt unae pna en god
Mit-I Nissmnd Det første var sen-J
Pederskessi Link- .?nn.«.x3mi blev lus
gmvet Den 17. Jan. Tun unsin
vor L. W «I.X(-d(-rsmi:i music Tat
ter. Nrmcz nnxt um« knukrinq H
Unr. Oin Imr slcre Manne Unsrer
meaet Inst j dct sidste Aar as en
SlaqL- (·E«s:.1!, o,1 i Huulsnnh at vor
merk seljma Milde qøre sit til heu
des HERer reift-J Insxxdesks rlUJstr
med bende til Vllnlmnm : Mund
men sen-en hovde Hof bestemt det
anderledets Nnndt Un LU. FULL kuns
her Bud, at che var død km nmnt
te san tillmae i fin Auffqu knu(
blev beamvet den 27. Jan. Alle
hendes Efolekonuuemter var med nt
fslge hende Den tredie som· Net
tie Tbonwsein hun var 17 Ahi- dein
29. Tec. nltfcm i sin llnqdomss
skenneste Tib. sum-n fmvde miet.
Nettie bar mu en Etmdom som
Tuberknioch sum bar »Hm-! i Zio
le i thkissh stden i Zum Tcnqmm
hun kon! hjexn til Juli-Witwen nur
hun Ina. To Der bletv spat Liegt
hfaslu smde de. lnm sknldis unsres-est
en anss Tid effor. sum lau i It
Vincent Hosmml iiden Grube-: Mo
der vm lmä bende lusle Tideg Etat
· leis Piav, knm hcmde lidt meaet,
men lnm var san taalntodig; der;
hsrtes versten aldria en Lnd bvorj
state Smertetne end kunde være. »
Hnn døde Ssndag Morgen denl
30. Jan. vg, fom det lød i Ligtalem
,,i Trer pcm fin Frelfer.« 2 SI
skende oa hendes Fader er gaaet
forud. Det er det tredie Dsdsfaldl
fra dette Hiem i Lebet af en 5
Icar. Aa, Venner, lad os ikke glems
the de efterladte i Vore Binner. om
bog Jesus oasaa der vil vwre til
Stede med sin Trifft. Nettie blev
begkavet under meacn ftor Delikt-«
gelfe den 3. Feb.
En anden of vore unge Bissen
D. J. Pedekssens Anna, er ausar-I
bleven upon-set fiden Nivka det
var for Vlindtarmsbetændelse. Juni
er hjemme igm Dei er nn 3 :lar,s
siden hun lcm pcm samme sospitaU
for Lunas-schen oq faa hat hun hast«
adskilliqe banrde Syadomme siden,
Jan hun faar rigtignok prøvet, boadl
Livet given Men Herren, sum fan
rek, forstaar jo ogscm at law-. l
Maatte de! san oqfaa give baadej
unge og celdre lidt Este-Haufe
Isrst pcm Winter-eit, nam· Me«
nighedgfolket kom fammcm kom det
ofte paa Tale: Man der da ikke get-es
noget for at afbicelpe den store
Doktorregninq bog vore- Præstefoll2
og fsr man iaa Vidste Ord af det,
var et Akk Papir kommet paa· Van
dring, og der blev godt Musiker-et
Da Kvitideforeninaen holdt sit MI
de i Jan. i Stolelokalet, blev der
da Medet var Hutte-L as vor Sekte
tær overrakt Pastor J. K. Jenfen
en Konvolnt Paftor Jenfen Entke
de for Gewm De bavde vist ikke
ventet Btev paa den Tid af Bogen.
Vor Pmst fyntes fan. at nu burde
itzan Ia tax-s en Ho Hist-, ug een
to. m lsäcn Der Kadix i Præftebolii
,’.r.:. Spur Oucsnissdssrcsn opunrtedt
Imed Wiss ou Wgcn Lworefter mat
fkkiltcås med den Furftancsiics, at del
jlnmdc vasnst et riqtim godx Mode
, Tot or ikkc jun koldt her sum førsi
END. L,LZ«i:-.r.)x., ma: Hi Im on Masse
I «
; site og vors-or ogian daarligt Sirt-de
’ere, Da Vmskxo cr kaa bøjc, fac
Las-Ihri- jkkis kun biizns nun Eporet.
Hilfe-u til alle »Tnnsfemk«—5 Las
fere.
« Meddeler.
—«---—
Atlantie, Jn.
Tot Ims i tm sidste Tjd i »Juki«
EtMIF set nd til. at 1’·«:« or andre
Blasl·jnmt·(sx«v, der m· ins-d nt Ast-c
Erritm Range-I ftridisg sum Eli-i
lwntx thi hol-J un taugt-i- :lllcrrke til
m du Sio:«"i-5Wx«dnnrr, sum der i dc
iiikfxcs .l«’n.1i·.s.-dns cks niswt izuskmem
Blum-L Flule nun jo tro, at lmn
or msd at san Zoll Ocllct tm as
Irre-J Eønniqlwd Ina. M er Den
Zins Je Josu- af ois disk tout-nor til
nt lade Ecrilm lusjmldc Æmt af. og
M cr. ut lmn laldcsr tin Vo()llacine)
Tnnsklnsdmsrs Hunddftad ch
tror nrmliij ist«-. m der er nagen
dcr Iør fu« irr-m ug sigic at det ikke
er Tilfnsldin Mcn lad lau unsre-, lad
lmm kuldc sin By TnusHlmcrikas
Hoznsdstud sina or der oqfaa andre
Vom-. sum knn lmoe noqet at Me
«n.mr det lonnner til Mtsninlwds An
limusndisr, selv om Mcniqllcdcn kun
or lille, lwad Tilfivldct nu er her;
des-for ligacr vi nlligomsl iltc pan
den lade Side.
Don As. Non. sidfte Am- aflwldt
Mcnigljcchn efter Omftasndithderne
on tin-get vellytket anan Bande
Vejcncs oq chret var os imod den
Dag: mcsn alliqevel kom Falk, san vi
lmvde cn doilig Akten. Da det var
unmliqt for Mcniqlwdens Prcest,
Paftor Wurst-m fom jo lisver i Elk
Horn, at komme ind, lmvde vi op
qtvet Haabot om at faa noan Præfl
til at lcdc Modet den Aste-in Men
lwad ster? Der var i dcsn llge af
lmldt Missionsmøde i Elt Horn, Ja.
Da saa Paftor Prømsulcsu fm Couls
tot-, Ja» kom her igenncm den Af
ten, fik vi ham til at tule for os.
lwod ist-so var qlndc soc-d Saa kan
vi fiae, der um« Held i Ulwld Jules
dem var der bestemt Gndstfeneste
men Herren vllde det anderledes:
paa Grund af den megen Sne, fom
var falden, blev der innen Gndstfes
nieste da det lkke var til for Prie
sten at komme frem. Pastor Laur
len var paa Vej herind, mrn ksrte
fast i m Eucdrlve oa nmatte bentc
Ojælp for at komme løsx san maats
te han vende om oa kåe bicm igen.
Tsrsdaq Alten den 80. Dec. hav
de vi faa Juletræ for Vam og vokss
ne, bvor ftsrstc Parton as den danlke
Befoltning var til Siede, mange lom
ellers aldrig kommer i Kirke..Men
det er io fkint at le dem lamlet om
Juletræet. Maasse der er en eller
anders, Tom vll være qlad ved at
«koinn1e igen. Mange feiger aldrig
det ene fern-due
Stud. P. Paulfen fra Blair talte
smukt til Børnene Paftor Laursen
oplæste Jule-Evangeliet og talte saa
til de voksne am Julens Betydning.
Verm-ne fik iaa Lov til at gaa am
kring Trceet, iom derefter blev plut
ket, og Candn og Nødder bleo udelt
baade til Børn og noksne
Til Slutning mindede Paftor
Laurfen Folkene om at begynde de
res Kirkegang i det nye Aar d. v. f.
for dem, fom ikke hidentil har haft
noget videre Brng for Kirken eller
Herrens Saa. Om iaa Falk vil ef
terkomme Opfordringen er en anden
Saa. En Ting er sikkert, det er, at
det nift er lienae fiden. at vi har
haft det siirtebeføid fom der har
vaeret her i den sidste Tid Kirken
fyldes mere oa niere. Meu der bli
ver oafaa ved at komme flexe Dan
ikere tith)en, faa der er flere nn end
der har neeret i flere Aar. Desuden
lader det til, at Pastor Laut-sen for
itaar at- vinde Falk; da de alle er
alade ved at børe hom.
Naar han koinmer her ind, har vi
flere Gange haft Gudstjenefte 2
Manf,:, iienilia, Kl. 10.30 For-mid
daa oa Kl. 3 Efteriniddaa. Lørdaa
Eitermiddaa leein han med Konfirs
:n.mderne, iaa vidt fea ved, er der
»T) i alt.
» Den M. Jan· afholdt Meniaheden
sit Aarsmøde, hvor saa den aamle
Veftnrelie blev fkiftet en Del oms
"krina. Chris Sørenfen med Fami
- lie, sont før tildørte Meniaheden i
Council Bluffs, for-langte at blive
.ovtaaet, noaet fom Meniaheden fo er
alad ved. Vlot der vilde komme fle
zre de er alle hiertelia velkomne.
Vyens Viie erdre er nn kommen
i Tanker oin, at Atlantic ikal have
.noale af fine Gader brolaat, saa der
xvil blive Arbefde nok for en Del
«Folk, saa snart Vefret tillader, at
sder kan arbefdes udenfor. Ja, At
lantic er virkelia ved at vaaane op af
liin lanae Søvn Der er tidt ble
zoen faat, at det var en død By. Nu
for Tiden fer det ikke nd til, at den
er ded, da her iaa at siae ikke er et
lqodt Hus at faa til Leie. For en
iTid fiden blev der faat, at der vil
blive mere ByaninassArbeide her i
tSommetz end der har været i man
«ae Aar-. Det faar vi im at fe. Det
Aar, sont aik var et aodt Aar for
Byen·
Der er ier faa faa Byaninaer,·
fom ftaar halvfaerdiaez bearnndet
naa den tidliae Winter-, iom vi fik.
Der er manae Farrnere her omkrina,
fom har en ftor Del af deres Mais
paa Marken endnu. Dei-. var en
haard Maaned men Januar var en
»Del bedreJ iaa vi haaber, at vi fnart
kan faa Foraar.
. Atlantic Northern 8r Sonthern
Jernbane vil oafaa aive en DelFolk
Arbeide nu i Foraaret Farmerne
har neinlia fubskriberet ca. 825s
000.00 til at fordedre Bauen med,
iaa naar den bliver fcerdia, vil de
have en 1. Klasse-s Jernbane. Det
var med Som, vi Mandaaen den
·31. Jan· harte, at Elk Horn Haj
«fkole var nedbrændt Men vi haa
ber, at naar den for s. Gang reffer
sia af fin Affe, den da vil staa mere
stolt oa knejsende end nagen Sinde
spr.
! Tit Slutnina en venlig Hilien til
-»Danfkeren«ö Personale oa Læsere
T. P. Thriftenfen
Mr. Stead om Cook.
Den kendtcs Nednktør af »Neview
»fo Reviews« (E11aland) Mr. Strud
Lkam-. fom bekendt, den Mand, der
« paa Journalifternes Begne fasrlig in
«terview(sde og saade god for Dr.
-Cook under dennes Opbold i Kam
i Efter at have erfaret Resultate-i
af det ksibenhavnske Universitetets
Afgsrelfe skriver han nu i Januar
Numret af sit Maanedsblad:
«—·Dr. Cook er forfvunden. Saa
ledes endte et hssst mærkeligt Kapi
tel af den arktiskeForfkningsHisstos
tric. Mr. Philip Gibbs, Ade-darbede
ren ved »Daily Chronicle«, bar me
re end noan anden Mond Fortjes
nefto af liae fm førft of iat have
hævdet det narundcde i Dr. Cooks
Poastande·
Jea for min Del holder fast ved
den Opfattelfe, jeg lud-kalte fm Vo
ayndelsen of --—- at mode-us der
kunde være forflelliae Meninqtsr om
disk Zpørasnmnb bvorvidt Dr. Cook
kmnde mmct Polen cller ikke. kundcs
Z
I
i
B
der ikke værc delte Meninger am
at Dr. Cook virkelig selv for Alvor
troede, at han havde været der. Med
andre- Ord, at Dr. Cook selv var
Offor for en Hallucination.
Det fymss at vcvre den encftc Hy
potksse, Der kan stontme med. huad
der faktisk forcligger.«
Lüfte Nr. 3 over Bidrag til «
Forcningen for billig Porti, til
Danmark.
Lister Nr. 1 og 2. 8129.10
DER-S 71, Penn. Yan, N.Y.«sl.00
D.B.3. 212, Waterloo, Ja. 1.00
D.V.S. SO, Zuperior. Wis. 1.00
D.S.E. 82, Menoininee, Mich. 1.00
DREI «11, Anfonia, Conn. .50
D.B.«3.’15-4, Withæ Wis. 1.00
D.B.3. 2()5, Vrooklyu, N. Y.1.00
D.V.Z. fis, W.B111·lington, Ja. .50
DZZ
? , Mc1rinctte, Wis. .50
NmNPPetersem Moorhead, -
Jo- .75
DVI 171, Janus-www N.Y. .50
D.V.Z. Im, Winfide, Nebr. .50
Dania Lodac-, Jan Mantis-ca
Cal 5.00
DE E. Il, Portland, Me. .50
D.S3. Kisnmare N Dak. .50
Dania Zali1ms, Cal. 1.00l
Dei m, Vridgepoktjcioun. 1.0i)"
Dania Nr. 8, Watfotmillc, Cal. 2.00
DVZ 118, Petaluma, Cal. 1.00
Loqen, Hutchinfom Minn. 1.00
D.B.3. 197, Wo-burn, Mass. 1.00
Z 1, Neaaunee, Mich. .50
D.B.S. Mi, Fisanfas City, Mo. 1.00
D.B.Z. support Readinq, N.J 1.00
D.V.Z. 137, M0.Valley, Ja. 1.00
D.V.3. 201, Weftbrook Me· .50
D. VI .,84 Lincoln, Nebr 1.00
D.S.3. M, same-stumm N. Y. .50
D.B.E. Williston. N. Dak. 1.00
D.V.Z. LUS, Los-.- Angeles,Cal. 1.00
D.V.E. 201 Concurd Jet»
Masss .50
D.V.3. 58 Chimqa Jll. .50
D.S.S. 99, Zo. Vend, Jud. .50
D·V.S. 78, Salt Lake City,
Utah .50
SS N. Tron, N. Y. 1.00
IS J, Datwuport, Ja. .50
anmarks Døtrky El)icaao, Jll. 1.00
its-A Elba, Lebt-. .50
kse Fa
St, Nrwark, N. J. 1.00
Zul. Pocatcllo, Ida. 1.00
«
-å
.V.Z. WO, Wbite, Z. Dak. 1.00
IS 97, Audubou, Ja. 1.00
V.S. 17, Cl)icago, Jll. 1.00
3.S. 19, Tacoma, Wash. 1.00
VII 92, St Chor-les, Jll. 100
PS 216,Lyons,Neb 50l
s-) H s-) »e-) »ed- » k-) k-) k-) »k-) e-) k-) p
mia 18, Los Angele- Cal 8100
J alt 817l.85
Hvorfor herved kvitteres med Tak.
Chas. J. Nybcm, Formand.
käm-d Hartnack, Sekretær.
Martin R. Ackormsam Kasse-er
Chicaqo 2. Febr. 1910.
Hernted .slukter Jndsamlingen.
Nye Wägen
Kristeligc Fortclliuger es opbysselise Striftetu
Ome Jndb.
Limb, komm
Et lykseligt Liv.
Fr: Livet r Guds Riqe 1—8.
Lars . . . . .
Præstcn
STEVENS
NEW VlslBLE LOADlNG
REPEATlNG RlFLE NO. 70
The most sccumtc .22 calibek
Repestiag Rjkle made.
Wo mode-m ums mutte- kur III Ihm-t. the
other tot- .2«- long rulo ( urtrulgos
llantllea 1k—. 22 siner carttsldgosk »Im-«
am Mai-s in new-sc while fis-ins fes-! into
cito-abn- bot- tho .·«2 long Hut-. 12
eurtkiilitem
Welt-ihr gs Vormun
anss stmug Juuhlcs vttrw umz.
THE sTZVENs No. 70 III-KATER
is Ihm-latet stimmt-used und glvoo unl
vemul sung acumi
Mttctl with heucl front und spukt-ins
rcm tilgt-Is.
hie-l Iris-·- ji«-»
Hut-l m tMny tkntt
in hist-»li- Lin-»Lu
. est(«ml-ch(-l«i-cu-In
, Lust-V Hut-l Inn
kritle insanle
Inn-sekun« and In
dus-»Um eims nun-liest
pag-- h·-»k· ist-listed «(åun
tm lummlaz,·.
llsnlumko tin-l Slmninpz Gomit
lleslefs ewkyvluskc ( dtky
F«««1V«»«»« A«.«-» fu«-)
ln um Ic. U y- u can-me »Um-im We
alllslitpiltkc k « iskssuskqsskh upon
text-im »Nun-Fug ptii e.
J. sTEVINs ÄKM I
TOOL co.
» P. C. Ist M
clllcokss IM. M.
Frst Ezlletalendek Itzt-. 1910.
t at Masse vor stot
W tatpr Laan o dem
wr- mz seid- MM cre
Holkctatnm sie Mosis-. mou- T
m inde- Nsunk gsz QMW ;;«:a 10 isHet
in Vom-et des he knarrt » H- 0 que Visxnm
V MIM « M. Mantis Mai-.
Luther, Dr. Martin
Kristelige Betragtninger . . . . .
Reforinatorifke Skrifter · . . . . . .85 1.50
Lynge, Chr.:
Frelse, Trozlære for Læqfoll . . . . 2.00
Mut-few N. P.:
Din BrodersBlod . . . . . . . .40
Gennembruddet . . . . . . . 1.40
Husandagtsbog (Bæ1sibind) . . . . 1.50
Solopgang . . · . . . . 1.00
Strandfogdens Dotter . . . . . . .75
Vejen til Fred . . . . . . . . ..30
Mathicsen, D. J. I. ca
Hundrede Fortællinqek . . . . . .70
Teddys Knap ...... . . . . .25
Mau, E:
Fire Hund-rede Fortællinget . . . . 1.50
Meyer, F. B.:
Menjegsiger eder . . . . . . 1.00
Moc, C.:
Naaden og Sand-heben (Pttsdikenet) . . . 2.40
Wanst-:
EfterRied... ....,. .80
Nisfem J.:
Samtoler om Luthets lille IMM . . . . 2.00
Pein-few L. G
Hvad er Kristendom . . . . . . 1.20
Petersciy W.:
Under Faderhaand . . . . . . .40
Mem-d, ch.:
Ungdomsliv . . . . . . . .80
Rose-ius, C. Q:
Vejledning tilFred . . . . . . .50
Schmidt, Hatt-Un
Jgennem Jldprsven . . . . . .50
SkovgaardsPetersem c.:
Læsningens Bewdnitm . . . . Es
Venskabcsts Stilling . . . . . . .15
Omvender eder . . . . . . .10
Kristus og de studetende . . . Es .25
Kan der leves paa Monats-me . . . . 1.40
Kan der leveg paa reliqitsMo . . . . LZO
Troens Hemmelighed . . . . . . .s0 1.80
Spuk-gean, C. Ha
Alt as Rande ...... . . . .50
stlge Forjættelsen . . . . . . .50
Ved Jesu Fsddet . . . . . . 1.00
Stesscnfon og Inst-g
Fire Fortællinger for Hirn ...... Es
Strom-h Desha
Adlede Siæle . . . . . . . IS
Thomas a Keim-is
Ktisti Esterfslgelle . . . . . . .50
Tuxeth Filtrum
Til Konsirmanden . . . . . .. .50
Ussinxy Deuts
Ev. Sejerggang ub over Jordan luden
for-gebe Udgave . . . . . . . 8.80
Beltram Ot
Tre Juleaftener . . . . . . . 1.00
Wallam Leu-:
Ben Hur . . . . . . . . . Ists
Den lyfe Gud . . . . . . . .80
Was-matt sktiftiuu
De blide Bamdomsdqqe . . . . . .25
Du. Luth. stil. putr.