Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 08, 1910, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « - Ax
»von-herni»
is the
Only III-NU- XYEEKLY
Immsn Nkcwstmpiw
Published in F. s. A.
h is owns-il hy
»Tka txt-neu »Ah-ists m-.
1«1«T«. Hirten-«
kunl is publithl by
Dan. Luth. Publ. Hause,
limit. Nebr.
444 - ---4.
MUMeren.
K
WANT-II «
»Bosheit«-«
er det euefte hauste Blatt
i Amerika-, der udgnar
to Sange
am ugen
udgives af
Its-pf« All-M RE. XENI
sum. Munmscx
—
. prtvtsNuttre sendet
its pas Fotlangendst
J
Viuits Reisig Inst-cis den 8..3Lebkuaks1910.
« 19. Aarg Z
De 111a"7-,«suriske Bauers
N u O- lisation
zw
A
Japan fastter ,·’f -eftemt imod
Plancu.
Tct vildc vrkrc at bcrøvc Japan
nvad det hsftedc i steigen med
Russland.
Toll-z (;. Febr. --— Te Forellede
States-I Farslaa at neutralisere
Bauern-c i Manclmritm lom sont
en Qnerraflclslh ou Offenlliggørelseu
as de enkelle Vestennnelser i No
ten, sont af den amerikansla Ant
baissadnr Onermltes den japansleNes
gering den 10. Tec» reiste en øjes
blilleknk Its-km af Missnøje Bart
set fm Forslaaets Tilraadeliahed fra
et forrrmikmsmcvssiat eller politisl
Synszxmnlt lod man Følelfen spille
paa, hiwdan det japanjke Falk vils
de ill- nwar ( at del hande modtaaet
en fand-an N ate, men det vilde intet
siae am den-J Jndl)old, eller lwor
ledes den vilde blive behandlel
Grev T. Hayafli. den sidfle Udens
riasminffter oa i flere Aar Am
basfadms til Ztorbritannienz Gren
Oknma tidliaere en af de Ineft ak
tive Statsnrwnd, oa enlwer anden,
hvis Navn bavde nogen Vægt, eile
redes i Vladene fom flcvrle Mod
ftandere as at opafve, lwad der nasvi
nes Tom en Høft af Japans Kria
med Rnsland.
»Ti Tnfinder af vore Soldater
bebe i Manchuriet i Kriaen med
Rusland«, lagde de. »Vi sik lidet
nd af Krisen med Rusland, uden
hvad der var politisc. Den materi
elle Side remcesenteres as Banerne
i Sydmanchuriet og Anlunathtks
den-Barmi. Tet lejede Terrilorium
oq Port Artlmr bare aetmandl vi.
Dis-se vatsdt vi for ti Aar liden og lab
te iaen ved vix-se Magters Jntrigeh
da Vi var en fvaaere Nation. Nu
kommer Te Forenede Skalen der
hidtil var vor Ven, i Forbindelfe
med andre Magter oa foreflaar, al
vi lknlde overaive den sydmanchus
rlsle Jernbane, en Baue, der beta
ler lia, og AntnnasMuldensBanew
en Fortscettelse af vore Bauer i Ko
rea, til Udleendinge oa fremmede,
—- Grunden, fom aives derfor, er,
at Princippet »den aabne DIr« oa
»lige Leiligheb for alle«, som staar
i Forbindelle med Kinn, maa bevas
res. Japan bar holdt lia dette Prin
eip helligr
Paa to Maader har De Forenede
Stater saaledez angrebet det japan
fke M Ære og Fslelse Er del
at andres paa, at vi ncegter vor Re
seklna endog at antyde, at Japan
bar modtaaet Forslaget med ,,Slndss
to«.
Minnen-de udtrnller volentllg,
hvad der offenbllg bit-les i Libet
If de ftrlte 48 Unter-, efter al man
hat-de hjtt am Minister sen-MS No
te.
Videre udtryktes Stemnlngen laas
ledes;
«Opljbet, lom fulate paa Oprets
teilen af Trakdaten l Portsmauth,
vlldeslge Illve at lanmrenllqne med
hvad der vilde MAY W Japan
set-Isoli- paa fer MW l
OW
-"« i«
ViMcksident Fairbanks
nasses Audsen-.
sank »C. Fels-.- Udllqere Vice
er Haltbanks er under sit
M hatannnmlmdelsltatsls
matten vcan tustede at del-se haa
be san-en Paven es den ameri
kanlke Metedlstklrke
Ved en Wynsfulsd Ordnfm var
Fairbanks tin-dient has Kenq Vie
tor Ennnanuel bleben bestecnt til
Lsrdag oq den hos Paven til Man
dag. Men da alt syntes tilfredsstils
lende planlagt, lod Vatikanet plus
felig kundgem, at det vilde Uære
umuligt for hans Hellighed at mod
tage den tidligere Vicepræsident, der
som denne faftholdt fin kundgjorte
Hensigt at tale i Metodistkirken, da
Metodisterne aktivt havde drevet
Proselytrnageri blandt Katolikkerne.
Skønt Mr. Fairbanks gerne vils
de have vist fin Respekt for den
katolfke Kirkes Overhoved, saa vilde
han dog ikke tilbaaekalde sit Laf
te om at tale i den amerikanske
Metodiftkirke.
under 7. ds. bekenes vidcke fka’
Rom, at Tilsfceldet med Vicepræ5i-!
dent Fairbanks har vakt stort Nara
Protestanterne priser Fairbanks og
synes at tage Tilfceldet til Jndtægt.
Katolikkerne beklagen at det, sont
var beregnet paa at skulle blive en
deiygelse for Metadisterne, sy
nes at have virket modsat. Manne
lebende Katolikker var inde for at
have fat Batikanets Regler ud as
Betragtning, men de blev overstemt
af Autortteternr.
Metodisternes ,,Ministerial Asso
ciation« i Washington holdt Møde
i Gaar og med Biikop Cranston i
Spidfen assattede en Resolution-hours
Vatikanets Handling betegnes fom
»et trakteristifk Udtryk for Maske-nd
som raader i det reinerer Hier-ar
ki«.
Jsdæmning i
plattefloden.
Instian Nebr» l. Febr. — En
Tolosanmcldina i Aften fm Conn
tysSupervisor Nektar i North Wend.
femten Mil Veft be1·for, med.deler.
at der bar dannet siq en Jsdasmning
i Platlefloden der i Rande-den« oa
Vandet ovenfra overfvønnner Dalen
Forføaene paa at fprwnqe Jsdasmi
ninaen, der ftedse voller siq starre-,
bar bidtil vasret forawves, og paa
Mr· Rectors Annwdnina blev der
fendt 200 Pund Dynamit til Byen
i Affen Dersom Vandet gnnr over
U. P. Jernbanespor, lwnd det trucr
med at gsre, saa vil Vandet gaa
op i Byen. Der er megen »uhusket«
Mafs i Matten og meget Hi i Da
len, fcm der vil ske ftor Slade. Op
dckmning af Js pna dette Sted i
Plattefloden ek en aarlig Ulentpe.
Forening for
Verdensfred.
Den 6. ds. organlleredes i Theo
dare Marburgs Hiem i Baltimore,
Md., »An American Society for
iudicial Seulement of International
Digputes«. Fokmingen hat lot lom
sin voefentllgfte Opgave at udgive
Akttkler af ledende Mænd i alle
Lande om den Umstand, lom For
enlngens Navn peger paa, og at
faa Wider af national Rcekkwidde
l famme Øjemed i Stand forstellige
Siedet i dette Land —- alt med det
for« Sie at opdrage Folket til at
We Instanz-den qf Mqu
af Verdensfteden ved at afgtre Di
sputter W imellem paa lam
me M, hu man nu aqur Di
sputtek stand oq Mund imellein
« Foreninqm modtog ved sit Stif
telsesmsde Opksnsskuinasstrivelferj
fta Prefldent Tast, Ftksteminlsteti
Knop, Senawr Root oa flere andre
berimte Mand.
En kibSbesætning
!
!
L
; reddet.
lTraadljs lebet til 46 Meuuefkers
! Redniug.
I
» New York, ö. Feb. -—— Atter har
man faaet slaaende Beois paa den
traadløfe Teleerafs store Betydning
for Skibssfartcn Da Signalet »S.
O. S» som betyder: Udfend Hin-MS
i Nun modtoges af Dampslibet
Alamo, tillJørendeMallorylinien, sat
te dct straks Kurs for Dampskibet
Kentucky of vAlnskasPacificliuien.
Telcsquisten paa Kentucky opgav
tiøjcmtig, lwor Slibct lmfnndt sig og
fortalteTolegmfiften om Bord i Ala
"mo, at hans Skib var visd at synke
og Mode 46 Mond otn Bord·
Alamo satte fnld Dmnp Paa, og
do det nærmede sig det synkende
Skib, sendte det en tol, fort Nøg op
for at holde Modct oppe i Bosæts
ninacsn Snärt var det paa Siden
af Kentucky oq tog alle Mond om
Vord. Da de var lommet i Sil
kerl)ed, koste Kaptajn Moore Tele
grafist W. D. McGinnis for hans
dtmliae Arbejde og Hellemoo Hele
Kentuckys Befætning stottede denne
Ros og udbragte et Hurra for der-es
Redningsnmnd. Dei oplyftes, at
McGinnis sorblev paa fin Post,
insdtil Vandet nik ham op paa Li
vct oa ftandfede hans Dynamo.
Dampflibet Kentucky var netop
isidkckbt af Alaskastisiklinien og gis
herfra til Seattle.« Dei var næppe
lommet til Sys, fsr det begyndte at
lasse og maatte lægqe ind til New
port News for at under-um Reparai
tion. Uden for Kap Hatteras sprang
det atter Lcek og liaaer nu paa Ha
vets Bund.
Da Unsderretningen «om Kentuckys
Stilling naaede Washington, D. T»
ordredoNegerinqensSlaaflibet Leu-is
iana og to Toldkuttere, der befandt
fiq i Nasrheden af det synkende SOkib,
til at gaa til Ulyklesstedet. MenAlas
mo kom disse i Forli-bet. «
Enotm Snefald i Maine.
A
Portland,Me., 5. Feb. — En
forrygende Sneftorm hjemføaer dis
fc Eqne af Stint-n- og Sneen licmcr
nu 16 Tommer dyb. Siden 1888
er her ikke falden faa megen«Sne
paa een Gang. Bande Jernbanes oa
Sporvoanstrassikken hemmes og er
paa enkelte Steder i Statcn helt
ask-ruht Skibene har ikke vovet at
forlade Havnekt
Den iltre Prins. Prins Gcom
af Sei-Mem den fhv. Kronprins,
bar paa en Hofbal fornylig haft
et Sammenstsd med Belsgrads Prces
fekt og Bulgariens Gesandt. Et
Ministerraad har i den Anlednsing
beslnttet, at nu skal Prinfen snas
rest muligt forlade Landet.
Evangeliet i Japan. J Tokio fei
rede man i Slutningen af 1909 50i
Aarsdagen for Prsotestantismen i
Japan.
Festen blev holbt i Form af en
Weh ved hvilken man sam
talede om de forfkellsige Hindringety
der stillede fig imod Kristendommeng
W E M. Usqura erklæs
rede I Unsre-Mem stMnu til
Dass ille mete var findt-endigt at
irre intod Nfsudsdyrkelckew Der var
»ved Konkerencen fendt en Hilssen til
de kristellge Foreninger for unge
Mænd og Minder, hvork man tolle
ide We for det store Arbeit-e de
Lhavde glatt for den fapanfke Ung
Idoms Evangelifation.
Blandede illieddelelferI
Fra Uganda Protektorat meddes
les, at Ekspdassident Roosevelt vil
nim- ZmitlJiouian Institute Prøvei
styftcr (ipecimens:å) as den hvide
Flodhestfamilie komplet. Hmi hat
ogsaa to Hader til det amerikanske
naturliistoriste Museum i New
York og et Hoved til Win. T. Hor
imdays Snnilinq. Mr. Novsevelt vil
itke lieljolde nogen of de lwide
deiianrofaseiz sont lian sikrede sig
i lielgisk Congo.
Im New York meldes i Lørdags,
at Dir Titus Bull i en Strivelse
har henvendt fig til Spiritualistfaini
fundet om at paakalde ,,Aandeverde
nen« om Hjælp til at frelie Dr.
Hyilops 15 Aar gamle Dotter, der
lider of Tyioid, fra III-den« Dokto
ren fiktive-n ,,ch lmr gjort alt,
hvad der stunk i menneskelig Magt
at iwre for at frelse Dr. Hyslops
Datters Liv og bar givet op. Dei
ein-fie. der muliat kan frelse hendes
Lin, er Aandeverdenens Jutervens
tion, og jeg anmoder eder orn i
edersi stille Bønner at bede Aanderi
ne om jat qøre det.« En Forsamling
af 50 Spiritualiftkvinder bøjede
ftraks Hovederne og bengav sig i
stille Von til »Aanderne« for den
syge Udfaldet berettes ikke. Ak,
at de dog ikke henvender sig til den
Wende almcegtige, alvife vg« kærlis ’
ge Endl
Mit RedrlsffeLCooke raader de kri
aerske Zuffraaetter i England til
at danne ist Eil-aiment Soldaten
»Woman Zuffraae Lea-um« hat
9.I«’idl(-r, siaer han. Lad Beim-gel
sensks Ledere danne- et Negiment af
unge Kvinder. øne dem, trwnere
dem. forsyne dem med Uniform og
Vaaben i Etedet for at spendete
Penge paa namatiq Agitation. Der
er Tusinder af unge Kvinder i de
lediae Klassen som af Mangel paa
noget at aøre forflaak deres Tid
nied forskellia Slags Sport, i lwilke
de viser fig jcevndyatige med ja
endog overgaar Mænd
Mrs. Pankburst fvarer paa Hen
ftillenaen, at Sussraaetterne ved,
kmad de gar. Men om de nogen
Sinde beaynder paa at organisere et
Regiment Soldater, saa vil de vife
somme Falk, hvad virksligt Solda
tervcefen er.
Hjemvendt Ekspedition. Den 22.
Jan. vendte den svenske Baron
Erland Nordenfkfold tilbage fra fin
toaarige Ekspedition til Argentina
oa Bolivia. Han afrejste for to Aar
siden med to Ledsagere og havde
fat Fig til Maal at anstille etnoaras
fier og ackæoloaifke Forfkninaer i
Sydamerfka, navnlig i Egne, som
bidtil ikke bat-de vceret besagt af
Europa-etc
Siden For-steten -fotlod Jernbas
nen i Argentina, bar han tilde-ge
lagt ca. 1000 fvenfke Mil paa He
fteryg oa over 500 Mil i Kann paa
Floderne, foretaget maanedlangeUds
flugter til Tanz der aldrtg sit
hat met besagt af videnssabelig
addannede Mennestet eller overhes
vedet af nagen lwid Mand, og fere
taget flere Usdgravningen ved hvils
le »der er giesst Fund af stor arkews
logis MS og meet-sehst Zagt
taqelfer wer den tidlisere i Cen
tralamerika bersten-de Kultur-. End
videre hat hcm del-at en Mængde
Jndlanerftammer, bog hvtlle der er
aiort ftore Emervelfer af Husges
kqad m. m. Samtingen udajr i alt
-11-—12,000 Numre, af hvilke ca.
10,000 er etnoarasiske og 1000 ar
kkwlogifke
Jorden rundt.
Fra en Vogn i Berlin blev der for
leden stjaalet en Tafke med 15,
000 Mk. i Salvpenge
J 1900 er der i U. S. Am. til
forskellsige velgørende Øjemed skæns
ket i alt over 150 Mill. Doll.
.
30 Anarkisier fra Argentina er
bleven arresteredc i Vigo, hvortil
de var flygtet efter Mordet paa Po
litiprckfektens Sekretcet
Tyrkiet proteslerer mod, at derl
vedblivende anoendesFrimærker paa
Kreta med Betegnelsen »Hellas«.
J Siebenbii1«gen, Tyfkland, er en
70aarig Baron paa en Ridetur ble
ven kastet af Heften og sonderrevet
af Ulve.
Socialdemokraterne i Prøjsen
har paa en Række Moder krævet
famme Valgret til Prøffens Land
dag ssom til den tyfke Rigsdag.
De Frisindede i Tyfkland har
nu definitin besluttet at gaa sam
men i eet Parti. Den 6. Marts
fkal det konstituerende Msde finde
Sted.
To Præster i Gianico ved Bres
cia (Jlalien) er bleven myrdede ved
Rovolverskud, medens de forrettede «
Messen. Mai-deren er findssyg.
J bete anoL Schwein. er der
forleden faldet en Mængde Ene, der
bar fomnrsaget mange Lavinefkred
Telefons og Telegmflinicsrne blev
mmme Zteder afbrndt
Mod den nngnrfke Greve Kame
sanv, Medlem of Magnateknes Has
er der bleven indledet Underføgelfe
for et Vedrageri til etVeløb nf 70,
000 Kr.
J Nærbeden af Rheims, Tusk
lnnd, bar en fransk Juveler skudt en
Tiger, der for nogen Tid siden flap
nd nf et Menageri. og fom bavde
fat hele anen i Skræk.
O
Det spanske Politi bar nn oqfnn
fundet et Falsktnøntnervcerksted paa
en af Heringen af Benaventes an
dre Grunde-. German er ndleneret
til Underføgelfesdonnneren
London, 20. Januar-. —- J Kul
gruben Haltonrigg ved Bellfhill i
Lanarkshire er 8 sGrubearbejdere
bleven drcebt ved, at en Elevator
ftyrtede ned.
Berlin, 20. Januar-. Til Mor
gen-Undene telegrafereg fra Rom:
Ved Kysten ved Pratica er en Dam
per strandet. Havet hat hidM fkyllet
24 Lig i Land: men paa Vtaget skal
endnu finde-s en Mænade Passa
gerer, Ifom hisdtil paa Grund af
Storm ikke bar kunnet reddes.
De smer Vssicerer kan ikke enes
om, hvorvidt drle have Waldes ·
benqadet eller tkke. 800 af de la
vete Grader bil, men all-e de Me
re vil ille anerkende Optirerne fom
Kammer-steh hvis de atder optages
i Flaadem
J Batcelona, Spanien hat et
Folketog paa ca. 80,000 Pers-mer
ved en Deputavion ovevbragt Gu
vernøren en Adresse med Bin om
Anmesti for de Person«-, der del
tog i Urolighederne der i Byen i
Juli Maaned i Fior.
I
Wexiø (Sverrig) 19. Januar.
En Landmand Carlsson fra Tingss
aas lkød i Guar, medens han var
paa Tjurjagt, to Br-dre, Albert
og Oscar Gustafssom Sønner of en
Husrnand fra Tingsaas. Carlsfoth
der paa Jagten anvendte et Mau
fergevær, antog de to Brødre for
en Tjurhane Den 16aarige Al
bcrt roth-s i Bryftet og døde næften
øjeblikkelix1, niedens Oscar blev saa
haardt faaret, at han maatte brin
ges paa Sygehufet.
Stett-engen 19. Januar. Nærbs
store Mejeri paa Jæderen er i Nat
nedbrændt. Det lykkedes alle Be
boerne at redde fig ud af de brum
dende Bygwinger, men under Red
ningsarbejdet ftyrtede en Skorsten
ned og rev en Gavl med sin, hvori
oed 2 Mænd dræbtes og 6 Mænd
blev alvorligt saarede. De dræbte
Iar en 22cmrig Tjenestekarl og en
22aarig Snedker· En 60aarig
Mond fik sit ene Ben knust.
Krisen paa Kreta afvoerget. Pa
ris, 5. Febr. —- Udenrigsminifter
Pichon kundgjorde i Dag, at de fire
befkyttende Magter—Frankrig, Rus
land, Storbritannien og Italien-—
er bleven enige am en Note til Ets
ekutivkomixeen paa Kreta. Deme
tillige med Erklæringer, som er
nodtaget fra Regeringerne Groekeni
Tand og Tyrkiet, afværger Forviks
fingen fom vilde vcere opftaaet, der
7om Kretenferne havde forsøgt at
ende Delegater til den foreftaaende
Zamling af Nationalforfamlingen i
Ufthen
Japans Flaadeproamm Vancous
Jer, V. C» 4· Febr. J det nye
Flaadeprogram er indbefattet een
m tyve Ksrigsfkibe, bvormed Flau
Ien ital forftærkes inden Aaret
l917. Fire »Dreadnauabt5« og fem
Krydsere er allerede næften faerdige.
Seinen falder hurtig. Paris, 4.
Febr. Seinen falder ftadia oa hur
tig, og Byen begynder at antage et
1ogenlnnde normalt Udfeende Tun
aelfyftemet er imidlertid endnu ikke
i Virksomhed
De indløbne Bidrag fra kronede
doveder beleber sig til ialt 85«5,000:
andre udenlandske Bidrag beleber
iiq til 8—100,000.
Castro igen. Caracas, 5. Febr.
Regeringen her er i Befiddelfe af
private Breve, fom med«deler, at Ets
orcefident Castro har forladt Mala
;a, Spanien, paa Vej til de kann—
rifke Øer, hvorfta han agter at be
give sig til Central-Amerika Han
snfker at komme i Nærheden at
Venezuela, saa han kan være i
Stand til at faa i Stand en Revo
lution mod Præsident Gomez, naar
Venezuelas Kongres trceder fammen
i April for at vælge en konstitu
tionel Prcesident
« Rang Gustav opereret. Stockholm, «
7. Febr. —- Wg Gustav WMHH
i Altes for » » ensdicitis.«Den assi
cielle Meldina fget-, at Operationen
ljb heldig af. Kongen havde lidt
uafbrudt af indvendige Smerter fi
den tidlkg Sindag Aften. Men det
var ikke fjr i Aftes, at Lægerne
erkloerede hans Syst-dem at være et
Tilfælde af Blindtarmdbetændelih
der fordrede en sieblikkelig Qperas ,
tion· «