Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 04, 1910, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    hjælpe os til at faa mete Trang
til at vcere web i det store Red
ninasarbejde, Sjæleneö Fresse. «
Past. Hjortsvang talte til Sluts
ning over Joh. 14, 21: »Hm- fom
hat mine Befalinger og holder dem,
hon er den, som mig elfker,« o.f.v.
Jeg vilde faa gerne i al Befle
donved skkive lidt om vor kære Mis
ssionsforening, om hvad vi af Her
rens Naade har faaet Lov til at
udrette, vidende at om vi havde
sgjort lwad vi lande, ven- vi dog
tun unyttige ji«-jenem Foreningen
blev stiftet den førfte Juli 1903 og
hat nu 65 Medlemncer, som til
iammen har ladet sig tegnse for
autliae Bidraa, der del-her fig til
285 Doktor-äu For disttis Aars Bed
kommende er bevilliget til Japan
missioncn stim, til Jndianermissis
onen sSCL til Santalmissionen 850,
til Læacmissionæt Dr. Nielsen i Ki
nn, som er udfendt af Missionss
felfkabet i Donmark til Hjælp for
et HojpitaL 850 En perfonlig Gave
til Paftor Nielfen og Huftru i Ja
pan 8325 Der blcv vedtaget ved
Mødvt at Selretckren skulde strive
til »Dnnfkeren« om Modet Her
er nu nogle Smuler om end sent.
Men lad os nu bcde Herren om, at
han man rigelig velsigne disse Pen
gks so:n«ftal gaa hans Æriude.
L. Lauritsen.
Ksorrci onsanch
Tkt iolrige All-erfa.
Ja, Zuber-m er nok lileven Gen
stand ior mmen Drøftelse i del sidste
Aar-J Tid. Den danske Fioloni l)er
ved Tiskian er i bedfic Velgaaendr.
For mit Vrdkomcnende kunde jeg«
ikfe andet end glcrde miq on takti
Herren do jeg lige for Jul saa
etZMmszsnmnl i «Tanfkeikn«: Hvor .
don mon de bar du mine i det ssol
rizns Llldcrta ned denne Tib? for ni
her nedc i Ztaterne lnns iiæsthi ims·
set Ealen siden »Tnl’siqelse5dag«:
etc. Tot var altfcm et ZpørgsmaaL
on im tæiifte straks at ivare paa;
det, inen Jnlens Travlhed for-hins
drede mia deri. Nu, da jeg fkulde
indsendc nogle Kvitteringer knnde
Soar poa Spørgstnaal jo godtk
følae J den nasvnte Tid, fra Tak
siaeliesdag til Jul, lvar vi haft dejss
ligt Bein For manges Vedkonnnens
de snnesi det ntroligt, naar ieg sigesz
at Tenineratnren bar onrieret fra
5—:),5 - ikke under get-o s-— tnen
over Hier-o op, dct i Zins-gen Joij
som vor nkendt med Alta, var bed«
at komme paa den Tanko at man«
sknlde have Eommertid i Winters-Ins4
Leb; thi Fluerne — som var for-l
fvnnden den ferste Del af Nav» da
der kom et tyndt Lag Sne, og vi·
havde nogle kolde Dage — begyndte
at blive mange i vore Stuer Siden
Jul bar vi haft godt Vejr — lidt
Frost om Ratten Sidfte Not 10 Gr.«
under Zero, men da Solen kom
frem, kunde vi gaa udenfor i de hvis
de Ærmer. Mange forestiller fig, at?
Alta er faa langt Nord og der-for
ogfaa san meget koldcre end i N.
Dak. og Minnesota. Det er en feil
Ansknelsel Alta ligger jo fom be
kendt langt Best, men ,,tbe climate
is modified by the warm winds from
the Pacific ooaft«. Man vil blive
del forbaviet, hvis man vil leere
Stmiftikken over Temperaturen her
i Alta og iaa fammenlignse den med
den i N. Da» Minn. oq Wis» man
kommer til det Resultat, at Kli
maet er mildere her i Aslderta end
i de fst ncevnte Stater.
Nu maa jeg vist hellere standie
angaaende dette Emne, da nogle
ellerp vilde faa List til at komme
op til de varme Landel Nu hat
ieg neusten vævet her i Albekta et
Aar mindre end en Mannes-, men
ieg hat aldrlq opleved sinere og be
hageldgqre Beir i Rebe- os Wink-«
(hvor leg bar tue-et den meist TM
md det. ved Dicklem Ma. Lad Mie
saa sioe til Jenaer runde wirkt-ina:
lad pp viere tilfteds on tafnemmes
Use mod Herren i ali, hoc-d san
giver ot, og bvor hatt letters
ot Det er en dejlig Tins at lepe
let Herren-Anian M las lever
vi i et solriqt Land, htm- Nasdens
Sol —- Ms Smn —- stkqslek net-l
til od. l
Saa dll jeg overlade til vor Kor
respondent —- S. P Lonneberg —
fom blev valgt ved dort Aar-mid
«MWMlliug-hsnekensmrd
W
«og betænkiom Mand —- at fortælle
om andre Begivenheder her fta vor
Koloni og vort MenighedsJArbejde
Et lille slaaende Trcek: ,,J Guds
Smil".
En lille Dreng ftod ude i Sol
skinnets shan raabte glad til Mode
ren: ,,Jeg staat i Guds Smil,
Mv’r«. ,,Gnd give, min Drena,«
sagde Modeten til ham, «at du altid
maa være iaa glad ved at staa i
Guds Smi «.
Nogle Aar efter dsde Moderm
Drengen vokiede op, han naaede en
høj Stilling, naaede til Kongens
Side. Og Kongens Smil blev ham
mere værd end Gut-S. Men jo meve
Lylken smilede til ham, desto toms
mere følte han sia. Gile Smil var
borte fm lians Liv.
Eli Tag kom lian til at se sin
Moders Dagbøger igennem Hans
Øjne faldt paa et gulnet Vlad, paaj
hvilket der var ilrevet: »J« Dag, da«
iea kom ind i Hamm, itod Alex-an i
der ude paa Picenen midt i Sol
fkinnet. Han raubte lieu til mig: l
»Im staat i Guds SiniL Mo,r«. l
Reden under havde Moderen stre
vet: »Jeg beder til Gud, at min·
Dreiig altid maa have det iaadan,.
at han kan staa i Guds Smil«. « «
Fra den Dag agtede lian alt for
Tab, blot han kunde vinde fin Mo-;
ders Gut-. ;
Oa han vandt »Gut-s Smil« igen
og ved dette faldt Solikiii ind i
lians Sirt-L -
Hernied folget faa Kvittering: Z
Richard Nielsen, Wisnek, Neby
STI, J. R. H. Myrtl)u, Elk Horn,«
Ja, 825, Rasmus Hausen, Eik»
Horn, Ja., PL, A. Jeipersen, Broos
kinas, S. Dak» si, Walter Se
l)olni, Royal,·Ja., si, Jver Jver-.
feu, Royal, Ja» st, Ehr. Jesper-«
sen, Ver-million, S. Dat» si, Chris
J. Knudfem Audubon, Ja» sw,
Reis Knudsfeth Audubon, Ja» sczx
Fra Trin. Mah» N. Dak.: L.
Lauritien Pö, Harry F. Hausen 85,
Past· J. J. Kildiig Ps, Eilet Peter
ien Ps, Jesfe Lnnd, McFienney, N.»
ak, Ps, Julia Jespersen, Mani
la, S. Dak» st, Svend Larsen, At
iantic,., Ja» PL, Jens Rasmusien,«
Ell Horn, Ja» stö. Jalt 8108.:
Tidligere indkommen; 8372·55; til
iammen 8480 55. i
Mer hiertelig Tak forbliver jeg «
ederg i Herren· i
J. Magnussen,
Mgh’s Præst
Volvbclls, N. Dak.
Vi beklaaer Ineqet, at vi lmr vcv-"
rot faa forfønuneliqe med at jkrims
noget otn For-holdene her fra Kolosj
nien. Vore nmnge Venner længere
Endpaa er vol ved at tænke, at vi
holt bar glemt dem eller er umkom
ne mellsetn Js og Stil-. Jngen af
Delene er dog lefccldet. Naar vi
Hammer sannnen i dissfe korte Vin
terdage aaar ofte Tankerne til gam
le Venner Sydpaa, da vi amnch
paa, om alle de Beretminqer, vi læ
ser i Aviserne om Sne og wildes
kan have sin Rigtighed, siden vi ikke
hat erfaret noget i den Retning holt-«
Oq vi taler am, at vi dog but-de ladet
høre fra os —- men hvem skalk
skrive· Jngen mener at være fllkiveiI
kyndiq not. Dog forleden Dag grebl
Strivcbegejstring os alle, vi mentes
alle, vi burde lade here fra os —
og jeg git hjem og spidsede min
Vlyant. (Jeg haabet ,,Danskeren«
tilgiver, at jeg bruger Blycmt, da
jeq bar en gammel Skræk for den
Blækflaske.)
Ved den latme Vinter er der jo
ophobet en Maengde Nyheder, fom
det dog vil blive alt for meget at
nedfkrive Jeg faar derfor indslkæns
ke mig til det. som i den sidste Tid
hat vceret Samtaleemne. «
Vor fertige Pmst er jo for
længst fraflyttet, og den nye er
allerede ved at blive aammel —- ,,en
sammel kcer Ven«, iom en udtrykte
det forleden Dog.
Vi IMM- jo ogsaa her vore Jules
gudytfeneltey og Julefester. lom det
stg hsxet til i Julen og Herren gav
as det dejlkgste Julevejr, laa vl hav
de state Forlqnxlinger og velssiignede
Rund-r med does-andre oq ingen
blev glemt ved Uddelingen af Ga
FULL
» M bar l den sit-sie Uge haft Bede
msde hver Dag (eller Alten) her i
MMM oq det hat været for
en Heiden Festung hvor vore
»Hier-let er bleven apparmede og ve
1 -I
derkvægede. Hele Menigheden har
givet godt Fremmøde, og enkelte
udenforftaaende har ogsaa fulgt godt
med Vi kan ikke noksom paafkonne
«Danskeren«, at den gasv os »Wede
ugen«s Program, on vi haaber, ati
den vil gøre det iamme nieste Aar.
Vi fik vor Anlednina saa sent,
da vor Prcest, Paftor Hjortsvang
ikke kunde vcere ined os for. De
havde lignende Møder de to fere
gaaende Uger i Zions og Ebenezer
Menigheder. De havde det sksns
neste Vejr de to Uger, og det holdt
ogfaa ud hele vor Uge, saa det fel
tes liaesom Herren havde lagt alt
til Rette, for at vi rigtig itulde nhde
hans Godhed.
Apropoz Veiretl Ja, hvordan har
Staller det deroppe i det tolde Hjørs
ne i denne skroekkeliae Vinter2 Vi
kan trefte eder med, at vi har det
ndnnvrket Nedstriveren ai disse Li
nier hat« ikfe oplehet iaa mild osa
hehagelig en Januar Maaned i hele
sit 22iaarige Erfarinasliv i Mel
loni«staterne, W) Mil Syd herfor.
Zne har vi knn haft lidt af, oa nu
er den nresten smeltet bort i det mil
de Befr. Som en Mcrrteliahed kan
nasmie—3, at vi i to Tage i Januar
har haft Terinometeret oppe paa
ki5 over Zero med nordvest Bind. —
Vi har derfor beayndt at tænke paa
oni det itke var paa Tide at anbe
fale Ward Co. fom en and Pladsz
for »Winter-Neforts«. Hvor he
haaeliat oilde det doa ikke meret for
eder, Rennen dernede i Syd, om J
i Siedet for al den Em- oa Hulde
J har vasret plaget med, havde nydt
oore blide Vinterkaar. Bered jer
hellere til at komme inden ncefte
Winter overraiker eder. «
Farme tan san-Z til Fiøbs for ri
neliae Priser i Nrerheden af vor
iiirkrn oa som Landet stiger andre
Zteder, stal det not ftige her med.
Nord Dakota har Fremtiden for fig.
Ri vil vcere glade for saadanne,
iorn vil dele Gnds Ords Goder
ned os. J, fom sidder i de starre
Byer ag betaler nrimelige Mad
oriier, hvorfor komnier J dog ikke
herud og producerer Mad selv, saa
Z kan have rigeligt til eder selv oa
Iidt til at scelae ved Siden af. De
ilefte i Ward Eo. kam need saare lidt
til at beaynsde med, men nn har de
leste rigeligt til sig og sine.
Hur J set Kometen der nde paa
zen neitliae Himmel i Nrerheden
if Aftenftjernen. »Da-nieren« har
o slet ikke anmeldt den. Ja, de last
Je synes itke enaana at have vidft
im den, før den ftraalede i al fin
Maus. Vi har inaen ,,lcerde« blandt
ask-, men vi har jo doa distnteret
Denne Stierne »Tranip« baade højt
Ig lavt, men det er dog gern-e endt
ned Fornndring over Gnds Stor
T)ed og Almagt og Glæden over at
Iære Vorn af en saadan herlia
Hader og over at eje Visheden om
In Gana at faa Lov til at bo over
Stiernerne og bestne Gnds Hering
TJed nærved.
Vi har ogsaa disknteret —- nei
oi blot faldt i Forundring over —
en Artikel, vi lreste i »Dan-fteren«
forleden om Menighedsskoler. Vi
har nok korte Dage, men »chores«-en
tager dog ikke hele Tiden — og
faa gaar jo Tanterne saa viden am.
Var det ikke iaadam at Forfatteren
vilde, at Samfundet fkulde oprette
Menigihedssloler? Dersoin det For
slag gaar igennern, iaa vil vi da
nok ogtssaa have en. Før har ivi i vor
Enfoldighed tasnkt, at det var Me
niahederne, iom maatte oprette dein,
om de vil-de have dem. Vi under
ftøtter venligsft hin Hsjfkolelærers
Forflaa, at lade Forfatteren rejse
ud og holde Foredraa am Sagen. —
Han har virkelig Gaver i den Ret
ning, og det var en Stam, om de
Italde »gem- til Spilde. Og iaa tunde
maafke« en anden bygge Sko-l
len derhjemme saa længe Gan ende-:
läg ille vor Dtt fest-i »
Surpriie, Inlaqilder Nykommere
—- jo vist hat vi den Stagsi Maa
ike vi kan faa Tid at fortielle lidt
om dem nækte Gans.
Kettqu Hilf-n til «Scrisba« og de
manae andre Korrespondenter fra
tjetn og mer, med Tal for alt qodt
Nik.
t
pmerkuiuser.
Garn Medlom af Pacifiksystens
IKomite til Beim-sing for Kolonister
filer jeg mia opfordret til at frem
komme med male Bemkrknhiga til
YM
Hans Jokmsong Tanker i ,,Danske
ren« af 11. Jan. d. A. om Kolonis
»fation. Først maa jeg gøre opmært
forn paa, at det ikke forhalder sig
«sosn1 Hans Johnion iiger, at ,,en
Komite har dannet sig«. Paeifiki
kredsen af »Den forenede danfke ev.·
lutherske Kirke« dannede Fiomiteen
Hans Johnson skriver, at det ser
ud for hom, som Balget af Caruth
ers fom Stedet for en Koloni ikke
er til Kolonisters Fordel. Fremtiden
vil her fom ellers vife JordensYde
evne, Kolonisternes Flid og Dygs
tighed og Velfignelsem fom Herren
lader Foretagendet tilflyde. Hans
Johnfons Fremstilling fastflaar, ,,at
der paa en Plads ikke kan høftes
nok til Føden de første l Aar, langt
mindre til, hvad der skal betales paa
Landet, fornden de store Udgifter,
der er forbnnden med at ,,i1nprove«
en faadan Plads«. Jorden ved Ca
mian egner sia til forsielliae Pro
dukten Alfalfa, Drner oa Fruats
trceer o. s. v. Det ladet fig Mre at
istandsætte en 10 a 15 chreEs Lan-d
—inei« eller minde s-- for Alfalfa
oa biler Hø derpaa to a tre Gan-ne
det ferne Aar, oa de følaende Aar
kan der høfies en 5 Gange oni Aa
ret pan der sannne Stalle Det lader
sig inne at liolde en No paa lnier
Acre af godt Alfalfa, on en Ko vil
indbringe 875 oa 8100 om Anker
Dette er statistiske Onaaner fra er
farne oa praktifle Landinænd Man
nian stole paa disfe Opaaversz Ria
tigljed saa fer jeg ikle, hoor noaen
kan paastaa, at der intet kan beste-J
til Faden on andre Udgifter i E
Aar. Vil en Mand beannde med Al
falfa oa wer, kan ban deraf have
en Jndtceat, paa saninie Tid fom
han kan »inmrove« en Del af Lan
det til at bære Druer og Fragt At
det lader sia aøre at lægge an paa
en Trift, sont ingen Jndtasat vil
bringe i sl eller flere Aar, vil jea
ikke bestride; inen det beljøoes jo itke. -
Zorn Zone paa Hans Jolnisonss llds
sagn, at Carutliers swlonien oil
skade Selnia Meniatbed kan jea nied
dele, at Saintaler og Brevvekslina,
jea har liaft ined Selina Meniabeds
Prceft, viser, at Koloniforetagendeti
Caruthers har hans Bifald; liaesom
jeg heller ikke kan tro, at Mr.
Schnltz vilde flade Meninbeden
Fornden Zelma har vort Sam
fnnd jo Meniaheder og kirkeligt Ar
bejde paa Landet ved Del Ren.
Canon, Reed«ly, Ferndale, ncer Loc
Anaeles i California, nær Enge-ne
oa nær Portland, Oregon, og inaas
fske flere Stedsu hour Landet varie
rer i Pris fra tre Hundrede til to
Tnsinde Dollars pr. Acke. Hans
Jahnson oa vi alle maa jo for
staa, at Anlednina til disfe saa vel
iom andre Steder ja altid staar
aaben til at stifte Bekendtskab med
det kirkelige Arbejde oa Forlholdene,
hvorsved Hjem kan erholdes, oa at
Komiteen ikle paa nagen Maade vil
stille sig hindrende i Vejen for nagen
Plad3. .
Som Medlem af Komiteen kan
jeg ikke paatage mig at afgsre for
Falk, fom kommer hertil. enten det
lønner sig bedft at købe Land fra
tre Hundrede og opover til to Tu
finde Dollars pr. Acre eller at købe
nopdyrket Land til omkring bald-»
tredsindstyve Dollars pr. Acke. En
Mond maa jo selv se til hvad Mid
ler der staat til hans Naadighed
Høje eller lave Priier paa Produk
ter er jo ogfaa beftemmende for,
hvorvidt det lsnner sig Ct ksbe Land
til hsje Prifer.
Jea hat før omtalt, ast Landet
ved Tarutbers maa overrisles, og
at Overrislingen fker ved Gasolins
Motor. Anstaffelfen af en saadan
kostet i Jochold til Stsrrelsen man
»vil have.
i Wut-, Califpxnia, i Jan. 19,l.0.
H. Ha nf en,
sogar-by Cis-«
Gott« fort-fremd pack-Divis) «
Indes for-sehe must
as Maus-« «Micsion«shi[torie »Es-an
geliecs Cejetsgmmd over Jan-den«
korelsqger nu sei-bis til Udsendelss
indlnmden i fradeles imukt oq folid
fransk Bind. Prier er den samm«
kam paa firste Udgave 83.80.
Dir-. Lus. Publ. Oyfr.
Daue colony
Garuthers,
Frei-no County. Galikornia,
er anbefalet til Landsmænd i »Danfkeren« Nr 80, Z. De
cember 1909 af dennylig valgte Pocific Krebs Land
Komite. Bi venter her at faa et stort dansk Settlement.
Der er allerede mange, som hat købt Land af os her.
Ali bar til Halg
5000 Acres
Prisen er fra 840 til 70. Lette Betingelser. Belis
genheden 2 til 3 Mil fra Byen. For ncermere Oplyöning
se Anbefalingen i ovennævnte Nr· af »Danfkeren«· Alle
Spørgsmaal angaaende Landet og andet besvares straks.
Bedste Lejligbed for al Slags Forretning i Caruthers.
christiausen s- llenrilcsen,
1143 I St., Frcsno, California.
,,Danslcereu« og ,,Nor(leu«
lfølges sornyet Overenskomst med
»N«rden« Publishing Cn.. Racine.
XVjS.. set- vi us i stand til atter at til
by(le et Aars Ahnunmnent paa
»I)anskert:n« og »Mit-den« tjlsams
mon for 82.00.
DAN. LUTH. PUBL. HOUSE
Izu-me . NEBR.
ro DOIJJLst
L . , » . ,.-f- .,«-. ..---.
Jst-W
DANA COLLEGE
BLAIR, :: :: NEBRASKA.
Stole- fu DIIstsIIerikuetr.
Ost-meet m Dust-.
cocese Lust-: Klasfifk og videnfkabeligt.
Ieise-U Firmariqt akademlst Kutsux
Ztsssciuiun Forbacher til Trinin
Seminarium: Fireaarigt surfuc
Normal: UdstedekState Certificate til saadanne
fom bestaar Eksametr.
counteteisla Bogfsring og Stenograsi, eet a to
mägt Darin-.
Music: Organ, Bim, Biolln, Sm.
Undetvieaiug gmi i Btøietiug og Kunstmtlius then clsttt
Bett-läng
Udmærsedk Kasus i Dust si m i Colege Abels-seh
soft, Wisan og Logi 816.00 for stre Uger. For Ekel-unt
betalt i Forstud Uson
W estrt Kataäoq
c. I. case-, M.
WWW
I Estetaatstctmiuen begyndcr den 29. November
i Lsse Sonn-U screlfetu fleht-ils seht-its
WW
Billeder.
AsscHENFELDT-HANSENS
le illustretet
Ssskixisxehistmcie spk gamigkzedm
fokeligger nu knmplet indbunden i to smulcke og solide
Bind pas henlmltlsvis 570 og 583 store sider med mange
l)et er et særdeles ypperligt Værk, der for-·
tjenek at smles i ethvert kristen Hjem. stilen er livlig,
og lndboldet pag een Gang un(lerlu)l(leude. belærende og
opbyggende.
Der besgyndos m0(l on slcjläking us A ostelen Paulus og de
and-o Ap()slt0, derettok komme-r Jotlo ole Historie inütll
nu. sa- hst- vl skildkingen at den korsto onlghml mocl don
leskilclok og 1.ivskrngtok, Hat-ins Anlod i Martykukloa og hans
Anlob Sonne-m do korste Askhundrodeks Vrangltgkclomme samt
laws Foksog pas-at livslo tluds Menlglwd j Vordem- Psvnta ,
ektsr at san-n hsvclo gis-et lcjklcsu Prod. Vi gar del-owns Beil-on t
sksb mocl adsltllllgo tksmkagencle Aanclens Icæmpen clskholdt
Guds Fano hsjt over Vokdonsllwt (Kkysostomus. Ambroslus.
Av ustin). Vt ssk cle skovslzaaorl Klostotlivot og Pest-daw
m kokssgtkss at tive Kirkon Vekåonshskmäomma Vl bo
tkascsk kksm olsulo Rost-endet miser sitz sama Evas-they o
sei-spat letoktustloasx on vanclt on herlik sein also dem-so
okssa Tl a lagst kra sveclommets sitts. Ist-Its sent-das Js
sumssass besplL Badviüm Monden- Fl pu-0t-s
Zeitpunkt-Los st skillo Lssko os le kks hlncnclsu Ploslsmom
0 is Pum- onclnllsm Jovullsm as Nuttomorko. msn
W Trosllvstsfomyoco l« mdmd l vor-o W km list
kons seist-staa- l den ydcs Mission samt solttbov goslsemo l
Nathan del-endlos
Væklket udkom i 48 Hseftek G 10 cts. pet- Htvtteh Dei
fass vu san-let til folgende Prisek:
I Beste-» ................... . .. .. sah-O
Inclbunden t· solidt yælskbincl « . ITIG
lndbumien t« fransk Bind· . . . . . « ITOG
Dsnlsh Luther-an Puhllslilag Home
Bl«A1R.-NBBR.