Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 04, 1910, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «I)ansl(eren"
is tluk
Only sENLWEEKLY
sum-m kawsmpme
III-Mistqu in U· s. A
lt is owns-il lpy
ksx winken tmxtsn Ev.
usw-. entsetzt-«
« 44444
«"«!-!
xunl is publishesd by
Dan. Luth. Publ. Housc,
i Maik. Noth
MWMÆM
-- - —
»den-Inmi«
er det eneste hauste Mczk :
i Amerika, der abgan
to Sange
om llgeu
udgives af
Its-s« ««’«. PUA JEAN-L
sma. miß-»st
JrsusNumre sendes
im pas Festung-nd
JEAN-sp- «-«M-H.-«g-.s—s J-»
BtiiikjhiebkaZZkspedag dsn 4.F«"c"iikiiak 1I910.
ILA 19. Aakxk
pREWERsS X«s-·-»·,!)less REPORTEDsBY HIS thE STENOGRAPHER
.H««WH G t-. -«
- WXJT,,W-ky JA, P— m THE DANISHPHARLMMENI
WHSRS THE HUSSAND DICTATSQ F-: In -p. nkik kto Lis- husls.11«l--.Iu.-.L pausi- u littltz Inz- (1·-ur. Europa must hsve
I k-!k1:s Milnlsusr Zssnle spssx sking in thi- lixz ni 11 Hul: um«-m where M- wtte ls sml a mumi m H Damm-s MI- ptilm uk u pssn IS tusoksn
«« ’ warnend wrstcm
Død af Candy.
Giotto-S Anders-In, Charles Ander
fons is Aar gamle Dotter, 2107 S.
KI. Etreet, Omaha, Nebr» købte
Suikemodt, du bun iMandags gik
fra Stolen En halv Time efter, at
hun var kommen hjem, siger hendes
Moder, blev hun heftig syg, saa der
maattc tilkaldes Læge; men al Arge
h lp formaaede itke at redde heu
FULL-in Den tilkaldte Læge, Dr.
Föolovtchiner siger, atsGladys An
dcrsons Død fkyldes Forgiftning fra
,,Pt0nmims« i Cnndyen, hun spiste.
Bjørnien døende.
Pakt-z L. Febr. ———- Den not-ske!
Hinter Vjørnstjmtc Bjørnson, hvis
Tilftmkd i nogon Tid bar vcrret tri-«
ti5t, sigcs til Morgen i Dag at væroj
Wende-.
HendeS Mand og Hunde
ligestille5. -
New York, 2. Febr. —- J sit Te
stamente hat Mrs. Minnie Knoch,
som nylig døde i Harlem behandlet
fin Mond og fine Hunde lige. Hun
efterlader 810,000 som et Fond.
hvoraf Renterne fkal benyttes til
hendes LuksussHundes Underhold,
og «en lignende Sum er efterladt
hendesMand Mr. Henry Knoch·
Dersom Hunderte dsr —- eller naar
de dør —— fkal Hundesondet tilfalde
Arveladerens Sau. Mrs. Knoch tr
itemanterede desuden 83,000 til-Sel
jkabet for ,,Prevention of Cruelty
to Animals«.
UIINWÆWUJ W.
MOST VSMOORATlc cASINST IN LUROHE.
m III-M II soll-IN of man ot summte oldan The Primks Minister. Efeu-l ’l«h(-»-1«r Zank-. ls »Um-g in the contac
(copycl«ht19lsl)y curtin Ist-usw« lsy coucttsay nk »Um-tin World Uemlil.«
IV.
TM
Wie Jlliaillecinut
let ges-nein amekiäasssbe Brillen
For fort Tid fiden indeholdtOnms
hasBladct »World Herold« samtnen
med ovcustimende Billeder folgende
Skildriug of Danmarksz uyc, radi-"
tale Ministerimn, sitt-von af Cur-.
tis Vrown Vi fandt Stildrinqeni
san interessant, at vi fik Lyst til ai
meddele vore Lasset-e den i Quer
iættelfe.
Fra en Skomagch Beruf til deti
hsjefte Sasdc i Landei nasft cfterswnsi
gens --— dci er i skorthcd den danikH
Forstcminifters Flarricrcn Flcre afi
hans Kollegers er lignende. !
Zahle er Ssn af en Stummen
can blev fsdt 1866 i et lille Bæreli
se bog ved jin Fadeks Vækkited i eni
gammel rtd TeglstensiBygning i
Roskilde Ecn Dir aabnede ud til!
Gaben, en anden til Baggaakden,
book Theodor legede. Hans Faden
ivar en i det offentlige Liv intpress
ietet Mand. J de lange Vinteraites
net ktg en Del Venner dekes Kkidts
piber i hans Veekskftedf og lyttede,;
mens Autoktaten foredrog om deuj
konscwätive Negerings Uketiærdigq
hedcr. Drengen lyttede begærligtz
Gan laante Lædekstumper i Faderens
Bærksted, oa ude i Guarden arran-;
gekede ban dem i Form af en Mass
daq. Da han boayndte at kunncs lie
fe, blev hans Yndlingslæsning inart
Avifer og Historie-.
-
Tidlig lcerte Theurdor Etonmgers
lmnndoasrtet, on san ljjalp lmn fin»
Inder i den Tid, nun lmude fri im
Stolen. Ved Elleise-A«1!«ii-I’llde1«ls11
tunc lmn i NOT-tilde Latinftole Her
tmvde lnm tklsskyndende Minder not.
I)loskilde·vnr i ganile Tage Dan
nIarksJ Hovedftad og Latinstolen ligs
ger i den store Domtirkes Stygkw
Drenqen tabte snnrt Interessen for
Skonmgercns Læft, thi han Lyft
ftod til Bogen En Onkel paa Lan
det forndsagde, at Kongen en Gang
vilde komme til at behøve Thtzodot
Sau lagde Familiean Medlennner
deres Hoveder oq Pengc samtnen on
fendte ham til Universitotct i Raben
havn for at studere Lovkyndiglhed
J 1890 tog lmn Sanføreretsamem
og siden steg han fanledes, at hnn
blev et Sagfsrerfirmas første Mand.
Men Polittttqn hor stadig væket
Zahles herftendc Passion. J iine
Studenteraar gjorde han sig bemærs
tet som Debattsr og for sine radi
kale Ihm-. Han fik stiftet en »Stil
denterliga«, som i Forbindelie med
Bladet »Polltickten« blev et af de
fornemste Organer for Raditaliss
men i Daumen-L J 1895 valgtes
han tll Folketinget, og i Aarenes
st blev Zahle sit Partis Leder.
J Slntningen af Oktober 1909
var det Zahle, der bevitkede Grev
Holfteins KompromfsMinisteriums
Fald, og Kotigen henvendte slg saa
til ham oin at danne nyt Ministe
rium. Zahle er den yngfte For
ftaninkftvr. fom Danmark nogen
Stube hat haft.
Hans Hultru har vcgret ham en
god Hjaslp endog til at fortjene
»Ur-der Hun er eu øvet Steno
quift ug hak- i flerc Aar været
Higagcrct sont saadan i Rigsdagen.
Da Zahlt- l)oldt sin Aabningstale
for den nyex Regering, fad haus
zione ligc fomn ham og nedfkrev
hvcrt et L1-d.
»Ist-g for-moder, De ikke vil behal
de Der-es Stilling nu, da Deres
Mund er Førfteminiftcer fpurgte
jcg Fru Zahle.
»Og De er en Amerika-END gen
mælede hun med et Einfl, ,,iom kan
fpøme fauledesT Ser De ikke, at det
er san meaet ftørre Foruøjelse at re
ferere hans Taler?«
Jngen af Zählt-s otte siolleger
tilbører Ariftokratiot. Jngen af dem
har tjent i Fisckbinettet før.
Handelsmänifteren Hin Weimann
er en Købmands Son. Han forlod
Fortetningen for at ttæde i Kun
fulakjenestew J 1895 var han
Vicekonsul i Chieago.
Trasikministeren JensenJOnsted er
Landman«d. Oasen han bar været
i Amerika, hvor hau tilbragte fire
Aar af fin Ungdomstid
vadenrigsmmiftek Peter Manch
er en Bandes-m Han findetede og
blcv en Dygtigshed i polikifk Økonos
mi, iaa han vandt den filoiofiske
Doktorgmd. Hon fortjener sit Op
hold fom Journalist og Hsffkoles
lærer. Politikerne et daarlsigere af
lønnede og bar mindre «gkaft« i
Danmark end i anidre Lande.
(Fortfættes paa Side 4.)
Administrationens Lev
givningsprogram
Wafl)inqtou, 2. Febr. --—— Adminii
stratiouens Program, sont det i Dag
blev gennemset of Lederne i Sena
tet og Hufet og givet det Hvide
Hus’s Stempel, omfatter fslgende
Lovqivn ing:
Arizona og Mexico optages sont
Stater eftek Senatsforflaget, der
fordrer Kongressens Anererkendelse
af de nye Staters Grundlov og
Prcesidentens Underfkrift «
PMtckSparebanker fom en Sikring
imod, at Penge overføres fra de Sie-.
der, hvor de oprindelig deponeres,
til de ftore Pengecentrer.
Prwiidenten bemyndiges til at til
banedrage fra »Entw« saadant of
fentligt Land, som Nationen Insker
bevaret i forskellig Hensigt Tilbages
dragelfen fkal ftaa ved Mant, indtil
den indkaldes af Prassidenten eller"
Konnt-essen
Fadekal Jnkorporation skal viere
aaben for frivillig Ansøgning af
Selfkaber, fom driver mellemsstatss
lig Forretning og er villige til at
undergive sig fsderal Regulering.
Oprettelse af en Handelsret og
LEudring af «i11terstate commeree
act« som henstillet i TownsendsEls
kins-Forflaget.
Optettelse af et lovgivende Raad
for Alaska, haft Medlemmer jtal ud- ;
noevnes af Præsidenten. !
Tette er det fornemste, skønt der»
11ævnes, at der maafke vil blioe føjetH
mere til sitzen
Frygtelige Grubeulykker..
Tre qf dem i Lebet af to Dage.
Ect Hundrede og fjorten Mennefker
omkomnc.
Chicago, l. Febr. — To Grube
Julykker i Dag —- een ved Drakess
«boro, siy., og en andeu ved Bartonsp
ville, Jllsh — og een i Gaar —- ved
Primero, Colo» —- efterlader et An
tal af 114 omkomne.
Ved Drakesboro er 35 omtomne,
og flere savnes. Ved Ulykken i Bar
tonujlleiGruben var det et start Held,
at Jldeu brød ud, ncens der vat:
Stifte af Arbejdsstyrke, saa ingen
blev drcebt, og kun to blev over
vasldet af Gasdunfter. 110 Arbei
dere forlod just Gruben, lige før
Ulykken stete, og andre 110 fkukde
have gaaet ned i Gruben· De to,
Tom overvældedes, traf at være i
Gruben mellem Skifterne. »F
J Gruben ved Primero, mente
man straks, wt over et Hund-rede
Akbejdere var omfommet. Men se
nere Efterretninqer scetter Tallet til
79.
ITilfammen med de omkomne i St.
Paul-Umwe» ved Cherry, Jlls., la
ber Tolle-: af omkonme Ved Grube
ulykker i Besten (siden November)
op til henved -1()(). Der var over 300
indefpærret i sidstncevnte Grube, og
kun 20 af dem reddedes levende en
Uge efter Ulykken. Ovr 150 Lig er
endnu i Gruben, fordi man paa
Grund af den Vedvarende Brand ikke
hat kunnet faa dem draget ud.
Hvor mange Mohame
danere er der?
Man hnr hidtil i Almindeligshed
anslnnet Molmniedanernes Antal til
260 Millione1·, og onitrent det sam
e Tal, nenilig 270 Millioner, er
man efter de feneste foretagne tyrs
kifke VereAninner kommen til.
Eiter de sidiie Undersønelier bor
der dn 27 Millioner Betendere ai
Jslnm i det tyrkiske Rige, nemlig 3
Millioner i det enropasiske og 24
Millioner i de asiatifke on nirikanske
Provinser. J Bosnien on Herzegos
wan bor der 600,0()() Mohanieda
nere og«i de øvrige Balknnftater
10(),()00. Rundt oni i det russiske
Rige finder man ikke mindre end 24
Millionen af hvilke de 14 bor i det
europæiske og de 10 i det asiatiske
Russland Engelsk Indien runnner
60 Millioner, Kinn 40, Persiem Af
ghanistan og det uafhængige Ara
bien 20 Millionen Pan Java og
Naboøerne bor der ncesten udelukken-·
de Mohamedanere, 25 Millioner i
alt og pasa Filippinerne er der 500,
000. J Nordafrika er Jslam den
herfkensde Religion, der beftandig gør
nye Fremfkridt, men her er det ogfaa
vanssskeligt at finde et paalisdeliqt Tal
paa Tilhængernes Memng Forfkel
lige Angivelser svinger mellem 65 og
70 Millionen Desnden bor der en
Del Mobamedanere i Øftafrika og
paa de eftafrikanske Øer, bl, a. pao
Madagaskar, og endelig falder der
nogle TusindeMohamedanere paa saa
vel Nord- fom Mem-m- og Sydames
rika, f· Eks. Brasilien. (Jyll. Post.«)i
Jorden rundl.
London har nu 7,6W,UUU Jud
byggere og ookser med ca. 100,0()0
om Aaret.
I
Obfervatoriet i Johannesburg i
Zydafrika meddelex, at der er ble
ven opdaget en ny, sttvrkt lysende
siomet i Nærheden af Solon
J Rheimz er Flyveren Paquier
bleoen anholdt, misstcenkt for at have
sat Jld paa sin Flyoemaskine og
dens Skur for at faa Forsikrings
stimmen udbetalt.
.
Bjørnfon atter sog. Paris-, l.
Febr. Bjørnstjerne Bjørnsons Hel
bredstilstand er atter højst kritisi.
To af hans Sonnen den ene i Wien.
den anden i Kriftiania, har faaet
Bud om at indfinde sig snarefi
mulig.
I
Canadifke Guld Claims folgt.
Ottakoa, Onl» 1. Febr. —- De saas
kaldte Wilson Guld Claims i Pok-"
cupiue er folgt til MeCormick Bros.
i New York for 81,500,000. Disse
Claims, 11 i alt, er beliggendei
Tisdale Townsl)ip, to Mil i Syd
øft for Porcupine Lake.
O
Estrada mod Madriz. Sau Juan
Del Sar, Nicaragua, 1. Febr· Det
meldes, at General Aurolio Estras
da, en Broder af General Juan »
Estradcy deviforiske Regt-rings )
Præjident, hat gjort Opstand mod
Præsident Madriz. Estrada ibleo ar
resteret af Prwsidcnt Zelaya i Nov.
og senere ftillet for Retten under en
opdigtet Anklage poa Grund af, at
hatt nægtedo at starte en autisameris
kanjk Temonstration.
Valget i England endi. London
1. Febr. Med Valget af Arbejders
Mandidaten J. N. Hanmck i Der
byjhire er Parlamentetsmlgene for
bi for Englands Bei-kommende Ef
terretninger nmngler endnu fra et
halvt Dusin Kredse i Skotland og
Jrland J England alene har Val
gene givet Unionifterne 239 Sceder,
de Liberale og Arbejderne tilsammen
227, det vil sige en UnioniftsMajos
ritet af 12. J 1906 var de Libera
les og Llrbejdernes Majoritet tilfams
men 211.
.
De olympiste Lege. Stockholm,
17. Januar. Organisationsudvalget
for de olycnpiske Lege i Stockholm
1912 lJar i Dag godkendt Overenss
komsten med Aktieselskabet »Jdrætts
parken« om Køb af Parteit. Fra
Athen forelaa Meddelelse om, at de
olympifke Lege der nceste Aar vil
blive aflyst. lldvalget ved«tog, at Le
gene skal omfatte alimindelig Jdkæti
Gymnaftik, Fægtning, Svømning og
Brydning. Vedrørende anden Jdrcet
som Roning, siapfejlads, Skydning
og LawnsTennis vil der feuere blive
taget Bestemmelse.
cheringen i Indien. Fra Knlskutta
meldes, at ti Mund af et indfødt
Regiment er bleven arkesteret for at
have sluttet sig til Oprørsbevægels
sen. Meddelelsen har vakt megen Op
sigt, og Regimentet vil fandsynligi
vis blive forflyttet til Trods for,
at man trot, at kun faa Soldater
har sluttet sig til Bevægelfm
Nyt Maskinaevæn »Le Pebit
Parisien« meddeler, at man i Saint
Etienne har udført en Række For
søg med et nyt Mafkingevasr. der
siges at frembyde overordentlige
Fordele i«Sammenlignsina med de
nuværende Gevceret vejer kun 16
Pund og kan betjeness af een Sol
dat, fom er i Stand til at affyre
2——300 Skud i Minntten.