Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 01, 1910, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Um-Inten«
is the
« okuy sent-wEEk(I«Y
· lumsn Nswspakme
Publishcd in U. s. A
lt is owns-J by
«Tn!—: Umwan DAMin fix-.
1«UTH. cnukecn"
A- «
4 und is published by
Dan. Luth. Publ. Konse,
Nah-. Nebr
Masskerm
Basis Relik» Tiksdag denjfksslskvnar 1910.
»von-Interv
er det eneste hauste Blss
ismerika, der udgaqr
to Sange
om clgen ,
udgives af ;
VIUÆW Als-L XII-. list-LET- L
;
sUlI. NFBKASU.
otsvesNumke sendet
fkjt pas Fette-agents
—
« 19. Anm- «
»O
f Jomposseqe
uevliråimi.
Tot Uchnansdrs i Gaar til Jor
stmtderisn snr Dann Collegc, at Clk
Horn Eollcsxus snnuue Tags Mut-Hm
Kl. :’- nat ncsdbrasndt Ton kmc
Moldäiss nnsddtsltth at bog-ge Van
ninxwr or ::(-dl1m-ndt, at inan THE-In
ncskcr e«:« kommt-n til Stud, at nun
agtcr .:: furtswttc Zkolm i lejet Biss
kulk os. Djl FOHLIAV At an ElNJWC
indlnacrct lmsz Familicr ontkrina i
Byen.
Oxn .’lm«s«musn til Jldvns Op
komsx Imr isi inttst hin-t, --— baabcsr
at han«-« medde udførliqere Om
Ulyftcn mn F1«cdng.
Luftcns Erobk ing.
l
Or :I."k’::1:se--:smærte for Ls1"«’1"«« l
J
l
Pmifirbfadel ,,Figaro« osicntlm
gør ex: Artikel of den fmnifc Ze
nato:«, LUron d’Estuui«m-lli-H de Con
stIant, der sum Fsørcr for de fmnste
Parlameutnrikere i Sonnncr tut-sus
de Tonman og iom noli-g modtog
Hnlndcslut Jf Rolle Fredispriszx
BUT-non slaar i den Iiwvntc Ar-l
tikkcsl til Lyd for at rcjjo et Mann-l
nusnt scr Luftsisjlasdfcns Helte og
dens erc: lmn foreslamy at Staten
gchr et større Vidraq, oq at Om
koftninqcrne for-origt sknffvs til Veje
vcd en ftorstilet Nationaliiidfanili1m;
hmi »inner, at Mindesmærket bør
ftan i Paris, og at den-te By pas
sende tnn bidmsus sit ved amtis at
afstmi m Nod-T der er Ideen urkr
dia. Baron d’Eftoiir1:i-llls-:i de Con-.
stant dsønnncr aalmnbart um et Uml
diat on ilot Monument, der for alle
Tiber tcm inmbolisore dissc Lusts
fportcsnsti andomssanr.
»Fiaaro« giver srlve Ideen sin.
var-nieste Stettin men giuer den sum-J
tidig et more praktisk og befledent’
Omfang, fandsynliqvis i Erindrins
gen om det ringe Hold, man bar haft
med nogle i den senere Tid foranstals
tdde Jndtsamlinqer til For-del for
Luftssporten Blasdet foreflaar, at
der paa en stcerkt bcfærdet Plads
anbringes en Sten med en ftor Mar
morplccde, i bvilken der blot stal
lndridles Dsdsdag og Navn paa idem,
idek bar lot Livet til i Klimpen for
Luftens Erobking —- og med Plads
for dem, der entmu maatte komme
til.
I
Forfølgelfe mod
Standard Oil.
Minneapoli8, Minn» 29. Jan —
Uafhængige Tilvirkere af Olie, lom
i Bisse Dage hat Msde her i Minne
apolis, agter,at anleegge Segsmaal
mod Stunden-d Oll for at faa 8281,·
W0,000, lfom de er bleven bei-ragst
for, tilbagr.
Olietilvirketne oq de mfhængige
Oliekonmagnier, lotn fælgek Vlie,
holder Mtde lamtidiq.
Stgsmaalet vil, ifslge Ihvad For
eninqens Mediemmer Mer, blive ba·
seeet paa Meyer af De Formede
Staters Kredsret i St. Paul og
Melier af forlkelltge Statsretten
at Standort- Dil Selfsabet er en
Minnetiom lotn hemmer Handel
sektion M of Sherman Inn-Ernst
Laden foreflkiver en Udvej for dem,
iom hat lidt ved en ugunstig M
sum-me nied ulovlige Komkinatiw
net-.
Thomas L. Hisgen er Ptæstdent
for Foreningem fom tæller Wen
100 Firmaer, intibefattet alle de
state uaMiqe Ulvirtete us Vlie.
s— —
Snmmen, 'som er ovenjok ncevnt,
gsr Western Oil Producers For
dring Paa. De siger, at de har lidt
Tab i Konkurrenten med Prairie Oil
and Gas Co. i Indiana og andre
Linnaei-, som decnger samtnen med
Standarsd Oil, for-di Standard Qil
har sat Prßsen paa rna Olie til min
dre end det halve af dens Værdi,
fammenlignet med den Pris, Stan
dard betaler for ma Qlie i Pennsyl
vania. «
Jfølge stotistifke Oplysninger af
Fagmcend var, bund nmn kalder
,,mid-continent« raa Olie ksbt af
Prairie Oil and Gas Co i de sidftc
fem Aar vaerd 875,120,000 more
end Prairie Firnmet betalte for den.
Hvis dette kan bedier for Neuen,
er Tilvirkerne paa disse Oliefelter
berettiget til det tredobbelte af sdenne
Sum, nemlig 3281,500,000.
Told og Anoral
Otn Nimm-wir as Befkyttelies
tolden i England itriver det unsere
engelske Tidszssirift ,,Economift« bl.
n. følqende:
»At Told nun Korn Uil forliøje
Prijen paa Lenneisncidler osg Unsre
en Uretfærdiqiied tnod de arbejdende
Hin i,er er klan; at en nimindeiij
Toldtnrif vil fut- høje Produktions
onckostninxeme hemme Industrien
og bemge os meisten pua de nentms
le Mariedei ei liqeledes klare
Men er der ugiaa indset saa efters
tryikeligt, sum dot but-de verre, at
bortfet im Skaden paa et Land-J
materielle Veliasrd furandrer Be
ssyttelsestoiden Netningen af Politik
ienH Sovednure fomndrer Tonen i
det offentlige Lio og flytier Magien
fra de forsatninqsncasiiiq ftyrende
ever til private Organisationen der
arbejder for egen Gewinst og egen
Interesse?
At dette blioer Resultatet af en
protektionijtisk Toldreforin. er ikke
blot en Mening, men et uoinstødeliat
Fnkiunt
Erfaringen beviser, at de rigeste
og Inægtigfie Klagfer i Samfundet i
de demokratijke Lande-, bvor industri
dkivende arbejder i Ly as en Tond
bejkyttelfe konkentrerer deres Energi
Toidbeskyttelsensz Vibeimidel’fe, ihn
ter sig fammen i Fort-klingen nd
deler gavmildt Penge ved hvert Valg
og ever et sie-disk Tryk paa Folkekes
præsentationen for at sei-hindre at
Tosdfatierne nedsættes eller for at faa
dem bragt i Befret
Agmkerne i Tyskland, Manufacs
turing Association i Kanada, Tru
sfterne i «de Forenede Stater er til
stkækkelige Eisempler herpaa«.
Zionisbkongressew
Der vifte sig under den tidligere
omtalite Zionistisdongres i Hamburg
at viere stor Stenming for Kolonisas
tionen i Palceftina, iksnt der endnu
i bei fisore og hele er meget delte Me
ninger blandt Jederne om dette
SpsrgsmaaL
Men -det er ei ejendommeligt Be
vig for det gamle TestamentesSandi
hed at le den Standhafttghed, hvors
med Flertallet of Jeder-ne klynger sig
til Pol-estan og hqaber poa en her
lis Fremttd i deres Ida-es Land.
Icllerode den Gang Fredekik den
Stute ensang bad sin Prcest om et
IIin for seistendommens Sand-bed
Gvarede »den-te kort og godck kun ·det
ene Ord: ,,Jsderne«.
Dei liebste Bevis for Kristendoms
men er endnu den Daq i Dag Js
derne i betet Mnesbytd for Sand
heden uf de gammeltsctamentlige
Peofetier. X
i Frankrig.
Seincflodcn findet-, meu Nsdeu er
- Højvandssituationen
!
E langtfta overftaact
I Levnctsmidlcr inaa bringcs til mangc
, i Baade.
» Bari-I, sit-. Jan. — zllcedensz den
«mest truendc Fari- er oneisstaneL er
Zeincflodcn tun falden 151,-I»- Toni
.1nc1· sidcn i Haar Meine-J Eiter
- octte Foilmld nil dct tagc 11 Tage,
før Mode-: falder til sin normale
Band-stand Men iieldinvig giuer Ef
terretniinnsrms im de onersuønnnede
»Einn- onenfor Paris-Hand um en
ilnirtiqere Daten eiter i Momen.
Jniidlertid uiier Situationen i
Pan-J un inangeZtedcr nde iLandct
fnn liden Visd1·ing. J Virteliqueden
inne-J Flodens Hemninqer inden for
Linian Nin-user at tiliage i Dag.
Vandet Var højere i noan af Hinder
nis, on Situationen i ilms as Byerne
i den oversvennnede Distritter mel
lein Paris- un Germain var aabeni
hart viel-re En 12 Fod dle Band
..1na-Jse strønnnede nennt-in Connevili
lieriki un Coloinbiss on njurde Arbei
det nie-d at redde on hjælne music
liaere end i lisaaic Fleie Könie ialdt
iannnin m mange Licisnncskcr red
dedes im Tagene ai dein-J Hilfe, hvor
. de lmnde onlmldt iia i fleie Tage-.
Hnndreder meldes at være uden
JLevnetsinidler oa Hnisln og bele
- Dagen bar en Oel Heer as Soldater
oa cinile noplioldelig a1·liejdet i de
overivøinniede Enne for at bringe de
nødlidende Hjæln De bringer Lev-»
netsniidler onikrina tilTniiiider, foin
bar ncentet at forlade here-Z Hiem og
nn er onirinaet af Band.
Clianinss Elnseeåd Variierneiz meft
midede og brillant oplyith Simdscm
nann, maatte i Aften noch med en
HNcrkke Haandlnnterf Te alinindelin
isaa lyitiae Vonlevarder Var indbyl
F let i Mørke on stillt-. klieitanrationer
» on Cafeer oplysies nich Tcrllelns og
TOliislaninpen Te fleite af Icairene
er luktede Men Some-die Francaiie
ltrods Mangel af elektrisk Lys on
Parme, var aaben, oa Direktør Jn
les Claretie sorklarede for den spar
soinine Fovsainliing, at han mente, at
Frankrias nationale Teater burde
« itke lukke fine Døre »Vi vil give en
Foreftilling ved Tællelys fom i Mo
lieres Dage«, saade han, »og vife
Bekden, at Paris can vcere ligelaa
heroifk som i Revolutionstiden«.
Stint Reqeringen ikke bar til Hen
sigt at erklcere Krigslov, saa er de
oversvsmmede Distrikter under Milis
tærkontrol for at afvcerge Nov. Sol
daterne lhar faaet Ordre til at gjre
kort Proces med Personen fom
gribes i Plyndring. Hidtil er der
intet saadant Tilfælde indtruffet in
sden for Byeng Grcensieiy men efteri
Chaanden vil Futen derfor blive istor,
sda Fraiisimændene bar for Skik at
Maas- med deres Penge og Skatte i
Hkmmä.
Der bereiteg imidlertid om sprgei
liqe Tilfælde af Plyndring udenfor
Byen. En Tyvebande bar vceret virks
fom i Egnen omkrsing Chareton, men
Soldaterne hat skiwh faa snart de
hat set dem. J Aftes blev der saas
ledes studt 2 net-Jer og 2 vedBrie
For weist bereitet der om mange
Fort-g paa at rane i forladte Lands
byer og enkelte Hieni.
. Bladene bereitet am mange bewier
Handlinger as Priester i Ulfortvillr.
De fortsatte Redningöarbejsdet mel
lem Midnat og Daggry, da Solda
ter og Braulina-end udmattede trak
fis tilbage Barmhiertighedsmtre
wehe til Hase og tebtbede i flere Til
fcelde Mennefker fra Hunger-Mis
Ved Skden af, hvad Weges-innen
og Byen hat uddelt, er der af Bla
tdene lamlet over 82«50.000 og over
Udlandet indftrømmer der Hjcelp I
Det ynteligste Syn, fom Oder-T
svømmelssen har efterladt, er i Ge
nevillers. En Koloni of 6,000 Flludesj
samlere (l)vomf Fjerdeparten ert(
Binn. de fattigste of Paris« fattige,
reves helt bort of Strø1m11en. Da de
Stalle-r saa Faren. snappede de deres
Vorn oq flygtede for ut redde Lioet,
sog led frygtelig af Milde
givet til Hjælpekorps. ngaa fro
(
Farmere striker.
Tre Hundrede Formel-e i Vernon
County, Mo., vedtog den 28. Jan.
paa et Mode en Resolution, hoorved
de foroliqter siq til ikle at sælge(
Slagt(skvceq, Som, Firmer Æg
eller Zumr i to Manne-den Strikens
skal tnge sin Begyndelfe i Dag. Teresi
Hansdliug er en Protest imod de store
Slagteriers og Kødpakleres Erich
ringer, at Former-ne er ansvarlige for
de ublu Priser paa Levnetsmisdlet
Et Cirkulære fkal jendes til Far
merforeninger over hele Landet,
bvori de opfordres til at holde alle
deres Produkter tilbage
Srott Coimty Formers Institute,
Jowa, hat vedtaget folgende Beflut
ninger i Anledning af den nuværens
de Boycott mod Kod:
Vi trot, at Formere og Kreatur-’
avlere er berettiqet til at hol-de
nogle eller nmaske alle deres
Produkter tilbage fra Markedet ind
til saasdan Tid kommer, at de faar
en rimelia Pris for deres Arbejde.
Videre finider vi iat maatte for-him
me som uberettiget og uretfcerdig den
Begcerliqbed, hvormed de ftore Kod
,,Packing Honses« i Landet griber
denne Lejligbed, da Produkterne er
faldet, til at bemægtiae fig faa meget.
de kan af Farmernes og Kreatur
iwlernes Produkten
Korstog imod Kødtrusten
New York» Jl. Jan. — Mer
Anita C. Beaufs, Prwlident for en
Gotlmm Klub, bar ftartet et Kors
toq imod Kødtrusten Hun vil have
f
ienlwer susmoder i de Fotenede
lStater til at skrive et Postkort til
HPrwfident Taft og bede bam om at
knule Kødtruften Mrs. Brooks bar
allerede lelv ftrevet til Præsidentem
og faa that husn udfendt 1000 Bre
ve til Kvinder rundt om i Landet
oa bedet dem om at følge EksemJ
vlet Det er Meninaen, at det fkal
blive en endeløs Række af Kædebres
ve, og alle skal de qaa ud paa det
samme, nemliq at bede Prcefrdenten
om at knufe Kødtruften
Deklam dette Korstog lykkes, inn»
vil Mes. Brooks nceft efter tage;
fat paa ,,Fi’ske-Rinaen«, fvm bun
paaftaar bar forhejet Prisen paa»
Fisc, fiden Boycotten imod Kødet
beayndte
Manne Jerulmneslllykker.f
Washington, D. C., 31. Jan. —
Jfølae Jnterstate Commerce Kom
missionens Rapvort er »der i Maanes
derne Juli, August oq September
1909 dræbt 852 og faaret 19,241
Mennesier i dette Land ved Jeru
baneulykker. Det er 118 flere darb
te og 2,696 flere faarede end i de
tilfvarende Maaneder Aar-et forud.
Rednlaq for Madriz.
Bluefieldg, 29. Jan. —- Det be
rettes, atGeneral Vagaues, lom kom
manderer Præskdetrt Mckdrizs Trop
per, blev flogen af General Ehamoro
ved Santa Thomas i Dag Mut-ges.
Dienerinng Troppek led et fuldstrens
Nat Nedetlaa. Revolutiontsteme satte
siq i Besiddellfe af alle IKanonerne og
,toa to engelske Artilleriofficeker til
Faust-. -
Jokden rundt.
J Berlin findes der 1256 Mil
lionærer.
J Stavanger i Norge er der ble-«
ven ansat en koindelig Politibetjent»
J Rom hat« en 50aarig Enke efterj
en Professor taget Studenterekss
amen.
.
Prins Nikolavs af Gartenland
Kong Georgs tredieældfte SM, siges
at Ville indtræde i den russiske Heer.
I
KapucisnerpaterenBenno Auracher,.
der levede i Rom og var den kathol-«
ske Kirkes berøtnteste Prcedikant,
er traadt ud af Ordenen og bar i
London indgaaet Ægteskab.
Et Kongemøde Fra Rom mel
des et sikkert Forlydende om, at
Kona Edwarsd og Kong Viktor
Emannel vil mode-Z i Neapel i Slut
ningen af Marts.
Søulykke. Berlin, H. Januar.
Fm Cnxhafen meldes: Den tyske
Motorskonnert »Arcturus« er gaaet
under paa Beer til England Hele
Bescetningen er omtommet
Til Fiume, restring Kroatien, an
kom forleden en rumcensk Familie,
der vilde atdvandre til Peru. Fami
lien tnlte 200 Medlemmer: Føreren
for den var en 90c1arig Mand, og
den beftod af fern Generationen
Spanske Demonstrationet Bat-ce
lono, 16. Januar. Et Demonftra
tiionstog paa 30,000 Personer aik
i Dag til Guoernørens Palads. En
Deputation overrakte ham en Adres
se, bvori udtaltes en Bøn om Amnes
fti for de Personen der blev arte
sterede under Uroliglhederne i Juli
Maaned.
En Komite i Grimftad, Norm-,
der arbejder for Jndkøb af den der
værende gamle Apothekergaard, hour-!
Henrik Jbsen tilbragte sine førfte
llnadomsaar, bar udsendt en lillJ
Boo, der fælges til Fokdel for For-’
manlet Den indeholder en Række
interessante Erindringer fm beens
Unqdomsaar af Toldkasseker Chr.
Due, Jkifenss Ungdomsven
Stor Brand London, H. Ja
nuar. Klæduhandlerfimmet Evans’
Farretningsbygning i Forstaden Kil
burn er bleven fukdftændig ødelagt
ved en Jldsvaade, der opftod ssom
Folge af en Lampes Ekspliosion i et
af Vinduerne. Skaden anflaaes til
100,000 Pund Sterling. Da Fort-et
»ningen var luksket, var der ingen
Menncskcr i Bygningen
j Streng Vinter. Wladiwostock, 14.
lJanuar. Fra Kam-Muth meldes:
SOM Følge af, at en Damper, der
ibeførger Tmfikken Stjdpaa, usdeblev,
var 34 Personen som opholdt sig
paa Huld-eng Nord-Myst, længe udi
sat for Frost og Sult. Endelig be
sluttede de at søge at naa Petros
pawlowst ad Landevejen. Kun en
Del af dem naaede Ofernoje efter
haarde Lidelfer og med frosne Lem
mer. 11 Pers-mer er undervejs buks
ket under for Anstrengelferne.
Opløft Ungdomsforeniing. Berlin
14. Januar. Bsftyrelfen for den frie
Ungdomsorganifation for Berlin og
Omean bar fra Politipræsidiet mod
taget Meddelelfe am, at Organisa
tionen er opløft i Overensstemmeltfe
»med Rigsforeningsloven, da For
eningen er politisk og det af Sta
tuterne fremgaar, at dens Maal er
at vcere Organisation for nnge Men
neiker nnder 18 Aar.
O
Korrnptionenxi Rnslano ziaiam
13. Januar. Militcerretten bar i
Dag afsaat Dom i en Process »m
gaaende Misligbeder oed Jntendans
tnren. Process-few der bar oaret 3
Uger, endte med, at de anklagede,
2 Oberftløjtnantcr og 8 andre Of
ficerer, bleo dømt til Udftødelfe ai
Heeren med Tab af Rang osg Orde
ner: desuden skal de insdrulles i en
Straffeafdeling og betale 170,000
Rubler i Skadeserftaining til Statsi
fassen.
Russland og Japan. Fra Peking
nieldes til »New York Hemde at
der vedbliver at komme Rygter om
Kria dertil Da Rnaterne holder iig
paa Trods af den russiske Erklæring.
beqynder man at tro paa dem. Ja
Pan forstoerker paa en paafaldende
Maade sine Tropper ved Koreas
Nordgræniex iiaer tilføres der en
Mcenade Belefringsi og Feltskyts.
De russiske Byer i Mankichnriet er
overivømmede ai japanike Spioner
liaefom i sin Tid forud for den rus
siiksjapanike Krig.
Kanadas Flaade Ottawa, 13.
Januar. Premierminifter Laurier
bar i Parlamentet fremsat Lovfors
flag om Kanadas «Søforsoar, i hvils
ket foreflaas Oprettelie af en ftadig
Flaadereferve og af frivillige Trop
per. Der skal ftraks paabegyndeg
Byaninq af en Flaade paa 11 Kryds
sere oa hertil i Finansaarei 1910
anvendes 3 Mill. Dsollars. Premiers
minifteren ndtalte, at hvis England
skulde komme i Kria med en eller
anden Mant, vilde Kanada stille sin
Flaade til Kongens Disposition
Til Mexico· J Mexico vil der i
den nærmesie Tid blive grundlagt et
Laboratorium til Underiøaelie af
Gærinasforholdene ved Fremstillini
gen af den mexikanike Nationaldrik
,,·Pulaue", iom udvindes af Agavei
planten, ifor at muliggøre dens For
cedling.
Som Forftander for den fyfiolsos
giske Afdeling af dette Laborato
rium er antaget Asiistent ved Carlss
berafondets Laboratorium i Kobens
havn, cand. pharm E. Fine de Oli
varius, og iom Assistent cand.
pharm. V. Enevoldien. Begge bar
,faaet deres Uddannelie iom Gee
ringsfkysiologer i Direktor Ali-c Jor
genfens Laboratorium i Kobenhavw
De afreffer allerede i Februar Maa
ned
JnnneliusiDmmaet llleaabom,
H. Januar. J Gaar afboldtes der
Forbør over den arrefterede Fru
’J1mneli1ts, der erklærede, at Karlen
Johansfon ved en Lejligbed, da han
var ophidfet, bavde udtalt, at ban
badede Paftor Junnelius oq agtede
at "skyde beim. Fruen bavde dog ta
get dette for en tom TrusseL hvilket
hun ogfaa paa Dommereng Spsrass
maal evklærede var Grunden til, at
bun ikke havde omtalt Truslen til
sin Mond . Under For-batest blev Fru
Junnelkius gentagne Gange over-be
visft om falsk Fortlarinq, men sdet
lykkedeg dog ikke at faa hende til at
tilstao.
J Forhøret i Dag over Karlen
Johannsfon forklarede denne, at det
var en Aftale mellem bom og Fru
Faustens-T at han« naar bun sbavde
fkjult Præstem fkulde anbringe Re
volveren i bang Hænden for at det
fkulde se ud, sont om der var Tale
lom Selvmord.