Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 15, 1909, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Hönderjyllans
Skckbæt Eftetmælr. 20. Sept.
iirdfæstedes tidligere Gaardejer i
Gjesing Jsrgen Thysen paa den her
veerende Kirkegaard Den afdøde var
en usædvanlig stst og hæderlig Ka
—takter, en god dansk Mand. Tette
medftrte, at der i Aarenes Lob blev
overdraget ham en Række Tillidss
hveru Han har saaledes i mange
Aar og indtil sin Død været Kitte
tldste iSkærbæk Sogu. J tidligere
Aar, navnlig under Kellerpolitskketh
vg da Pastor Jacobsen var Prwst her
s Byen, var det ingenlunde nagen be
hagelig Opgave: men Jørgen Tim
sen gjorde sin Pligt uden at lade sig
paavirke i nogen Retning. Han sog
te, saa godt han formaaede, at dæms
me op for Fortyfkningens Bølge poa
kirkeligt Omraade. Men i flere Aar
lyttede man ovenfra til andre R
ster. Derfor blev de kirkelige For
hold ogsan derester.
Jørgen Thysen var en værdig Re
præsentunt for den gamle Bande
stand her vcm Eqnen Et stort Føls
ge ledsnnede bam til ting sidste Hvis
lested.
—— Moder og Stin. En gammel
Knipleste der i Byen syldte den l.
August i Aar sst 96 Aar J den An
lednina indeholdt ,,zylensbora Avis«
et losrxqcrc Stykke om den gamle.
Dctte blev senere aftrykt af dansks
ameriknnske Blade oq læst as en Zøn
as Essen-, som i manqe Aar tsnr op
holdt jin i Amerika udcn at lade lsøre
frn sin. To ban imsdlertid nu i sit
amerikmxskc Blnd Reste at lsans gam
le Moder levede endnn blcv hnn san
- bauend- at han ftraks satte sizq ben og
skrev til hende Den gamle blev na
turlixwis meget glad for Brevet. Hun
AG ENng M Mk
s
A A 0 F Æ S T E
- III MEka BEIDE-Tät
C Lu et sie-blind « sca- sszmksilsktf on
psk s- gez
--1 h v- sog-Its selewst Fest-« Alb-F- dri
twas- t.id0.-1«Slkkivt smt print-s numqu
I. MISM co- M q- SM It Os, milc.
«Have you
Tried my
Pen?"
lks hat mais-ke- Iman
Juckt-(- uq IN um«-« E
UND um« hi:r l)« ji«-ic- t
ss--« lWI -7h-. l'.(1"ki-.s·
J—J.: vst ist-les ihm
Eis-In- -1·«Ic t"n:-—-1s-«-.1 V
s«:x—« lIO-·!. It -j«-1i—s":
ihr Wind-ts- c-««« l'-s«
-j sit Hkl »F »k- JHil "l :
«--.I·- Juhst DOHRN k -«!-’! ««"
l -H" l.s«!1:n««t »Di
—:I::u·l »so-I Mit-k. Ri
—.1«:,-x".k-t vxl Use« how
!’.i« l«-»«kJ-· (."u:’«"
Pasker
KY
LUCAIWI
!
Fountain Pens J
konnt-ji« Hans H· site-·l
MONEY for sikelljge fra»
«:l«1in(is:li;zis l·’»u«t-4in«1
PO« n« pfui Gksnssl xtft
«lk01«u(sky Hin-M somi
ikkptjmjes l vom-n an
Jen konnt-tin Pen. Var
suken kra Dksres Legt-me
Zug Lufteus Udvjsjelse
Lj Beholderen presse-r
ikke Blwkket ad i Tit
kamelskanalem nagt Pein
non er i Dort-S Lamme
; alt pas Grund at the
»l«n(-ky Cnrvo. san »Un
LParkeP er ou kenlig 08
tjonestdygtig Pka.
Lock den viso ais vod
Jst-ag. Bad Deko- Kod
"« XII-ad om en Partei- Pon.
Jst-hu ban dem lkke
« Ida send os hsns Nun,
. »p; vt vjl sorge tot-, at- Do
- MI- en til tki Pksvo l lo
W
«qu den i 10 Dose
Fsuscenom Do ok tü
IM Kodas-nd l bot-der
T Takt-tauch- Pakt-Wonne
»st-- II 50 os ovsds
s Nr. Zog-Eis Bitte-TM
Itmmkot, kosts- 82 so.
Es Jos vu osm sond
lcntslog os Fa nyttis
Lamme-— Dom-o vod
»New sit-ca ist en 2
Baute künska striv
omk tki Pksvoicoupon
ils-.
M. s. kAItIIp Ess.
»Dumm- so
MML M
«
havde opgivet at hsre fca Ssnnen og
i flere Aar talt om ham hver enefte
Dag.
Høptrnp Soga. Fta vor Oldtid.
TFot kort Tid fiden er pua Gmopladi
Ifen ved Djemæss to Qldtidsgrave
fblevne afdaskkede.
Den førsns our oulagt omtrent midt
i Toppen af Bakken og var
af en oval bygget Stenhob, som maul
te 4 Alen i Lcengden og 4 Alen i
Bredden og laa i Retning af Øst og
Best. J den sftlige Ende stod et raai
fokarbejdet Lerkar, men ellers intet
Gravgods. Liset, som hat vceret u
brændt, var fuldstrendig oplst
Den anden Gran var af samme
Form og lau 7 Alen Nord for den fer
ste. Midt i Stenhoben var dannet
et 3 Alen langt Leje af udspgte fla
de Steue, hvorpaa der laa udbredt Re
sterne af et brændt Lig. Lejet var an
lagt i Netning Øft og Best. Ved den
sstlige Ende laa en 6 Tommer lang
Bronkedolk.
Begge Grave var bygget af mindre
Markstene og tilklinede med Ler, og
udenom var en Kreds of store Steue.
Disse to Grave er fra Slutningen
af den ældste Broncealder, 1500 Aar
for Kristi FødfeL
Udgravningen vil blive ftandfet«
foreløbig, da Matten skal pløjes og
tilfaas Ined Hvede
Alle de smukke Vnaben, Brugsgens
stande og Guldsmykker, som er fund
ne paa denne Gravplads, giver et in
teressant Jndblik i vore hedenskc
Forfædres Liv og Fcerden.
Udgravningsarbejdet er hele Ti
den bleven ledet af Martin Gram as
Hoptrup, og Sagerne er sendte til
’Museet i KieL
Aar-fund. —- Et kostbar-f Arbefde
IVed Hunnen i Aar-fund fkal der fjer
Ines en Del af de store Perle Dein
ssker ved Hjcelp af en Dykketz der tunc
ned i Dyvet for at lægge de sum-n
.Jeknlænker omkring Pælene, sotn sao
ned Hjælp af Mastinkraft trcrkkes or
kaf Havsens Bund. Dette Arbejde et
Imeget vanskeligt, iscek for Dykkekem
Imen han faar ogsaa en Timeløn ai
3 Mark. En Mand, der hat arbejde1
hele Sommeren ved Arbede der, hav
de paataget sig Dykkerarbejdet, men
blev i sidste Øjeblik sys. Nu hat en
ung Tsmmerfvend sta Kongeriget,
der for Tiden arbejder i Hader-Blen
paataget sig at ville udfsre Gewin
gen.
Lintrup. Eftetmælr. Wind-) Tor-J
dkm Aftcn den 16. Zept. dødc Gnnrd
cjscr Motten Gundcfm i Vimtrup
Mcd lmm Our Tansfrrnc Der mo- Ca
"-’«"« HEFT-W km Of dcl hcdfw ZMWEZD I
der-Ich Hart-tut .0.1::1ss::·««!tjd l-? ixdt
de scrrcsuh »nur der njoldt om At- isn
lscjdc for at bemre vort anox on, pur
FOEMjcndontmcäinlnsd, on lmn undka
si,1 ist«-, krank dxr Zur-Fisch et person
lkgt Jlrbisjdc af hom. Hcm var ct tro
fasr Mcdlmn as Frimcxiigheden i Nod
dii:;.
TI i den førsto Halvdcl Of Quin
femserne Tauka kam from om at bynx
Side Grænsen i Foldingbro, saa Falk
fra beuge Zider der kunde snmles, da
Var Morten Gundcsen en af dem,
sont arbejdede Ineft for Tankcns Gen
ncsmførelfe Og det famme Var Til
fældet, da Forsamlingshuset i Hier
ting for et Par Aar siden reistes.
Paa Landbrugets Omraade var
han altid blandt de sprfte Hans prak
tiske Dygtighed er ogfaa kommm Haj
skolegaarden i Rødding til Gede, idet
han har været lebende ved Avlsgaars
dens Drift. Og i kommunal Henseende
var der bettoet ham flere Tillidshvem
Motten Gundeseng Dødsfald er et
Tab, som pil mærkeg længe baade for
Danstheden i hans Omgivelser, og i
den store Bennekreds, han tilhjttcx
Gan dtde i sin krafttgste Alber. cn
Ravesvulst havde bundet ham til
Sygekeiet i mere end det sidste halve
Aas-» Sidste Binter havde hcm meet
tet miser-koste fis m Operativn pas
II W i thvm es da han
Ihm hjem berste-, var hcm W»
M. W M M bog-Of
sen W tmme ovewinde des-M »
amt- Istm fvv hem Ism- (
W cis-. — Jus-im
W) Magd-u is Sepi ist
W M Mich-l Kirser en es
sz M set-kam- kkq 84 ehren-n
" M Handwerk Gou- en
kmeeite iud
MMUM tileo W
« wwiw
ningen ved Vejle den Il. Mai-ts, menI
blev taaet til Fanae Thomsen, der
Nu ums 780 Aar, lundi sit nnfto Lin
« i.·««i-1-. ln m lnn hast« it Hin-«
,—ni hats solkm sur »Wie Flnl siden
Zidcn den Tid bar han opholdt sig
hos sin Svigeksøm Smedemester M.
Hell i Sundstnark. Den afdøde svigi
tede aldrig det Land og del Flag, han
tjente i sine unge Dage.
Rom-. — Bett-met Reduingsdaad
(K. Z.) Den tyske Keiler bar tildelt
Formanden for Redningsstationen i
Juvre, Sklpper Nielsen, den køde
Ørns Medaille og de øvrige otte Mand
ved Stationen Kronemedaillem fordi
de Ratten til den l. September i Fjor
efter en tolv Timers Kamp med Ele
menterne reddede Besætningen paa
Dainperen »Schlei«, der var ftrandet
ved Øen Folkene var, lom det vil
mindes, alleredc flygtede op i Masken
og bang der halvt ftivnede i Nignins
gen.
Okfcuvad Zog-L En tafk gammcl
Flotte har vi ogsaa i Mølbn Hendrs
Navn er Marie Ravn (kaldet .,gamle
Mie«). Hun er 88 Aar gammcl,
men linn bar tsenne Sommer flere Ef
termiddaae deltaget i Opbindning af
not-net eftcr Malkinen, oa naar l)nn
Iloin l)jem, kunde lmn endda sainlc
YVmsnde ind, licnte Noer til Grisenc
eller Hande oa man lwrtc liendc
.aldrig klage over Trætllcd Hendes
almindcliae Arbcide er ellers at spin
·de, oa lnin kan spinde den finestc
kTraad ai llld aller Our nden at brn
zge Vrillcr. Gamle Mie liar altid nas
iret en flittiq oq sparsam Korn-.
« ——i—--.
l
Linn-w —- Mangel paa Lasten-.
slzl Au ) Tot hervasrcn de Degneknld
sinnt-»Z- ikke at iknlle faa nnaen Jndis
Minder til l. Limlnsi , da Laster Jn
·lnn«scn, Lein lim· kornaltel Einblde s
dcn Wild-, Entlain Blon for at outs
Iugc Logik-tacht i Olsölløl pnn Lllg«,
dllimeliquics Dil de vorige Lasrere irr
ZLintruv un deertinzi Eogn komme til
sit »Hm-wisc- lwr i Vinterhalvnanst
Bande Tornum og Tover Skole bar
i de fidftc fire Aar en Tid lang va
ret uden Lasten Tonnmi i 8 og Do
ver i 6 Maanedet.
Hsstem Dei er i den fort-due Uge
(til 20. Sept.) gaaet flinkt med He
sten, og det meste Korn er nu mejet.
Det kan vcere, at der staat nagen Havi
re, fom er groet paa lav Jordbund,
oa dcrfor er bleven sent moden. Hoc
den oa Byaaet er i Hus eller Hers,
on disse Komiorter er komne godt
ind. kllcotortwrjkmccrfet er allen-de i
fnld Gang. Ter er nemlig nimme,
sont tasrffcr en Del Nug for at faa
PladsJ til Zomnnrfouiet, tlJi det fyls
der nun-ei i Aar
Flcnsiborg. Tsdsfald lFl AU.)
,Mangcaariq Zog-worden ved St. Ni
Ikolaj Keim-, Pastor H Birckenflasdt
afgik Onsdag Efteriniddaxi den 22.
Sept. ved Tode-n eitcr en llalv Eise-I
Tages Syaeleje
Den afdøde, der bleo 70 Aar umn
mel, var født i Mefllin (Meklenbam),.
lwor bang Fader var Prwst. J 18651
.valgtes han til Sogncpræst ved St.«
.Nikolaj Kikke her 1 Byen, og dette
IEmbede bekrcedte hau, iudtir hcm for
tre Aar siden tog sin Afsked paa
Grund af Alderdomsfvaghed Under
sin lange Præftegeming hat« Birckens
stædt tillige udfoldet nagen Virkfömi
hed fom kirkelig Fotfatter.
Pastor Birckenfteedt ntd ftor An
leelle som Ptædlkant Uden for Kie
ken hat han ved Lejliglxdet lom Bis
marckbtsndens ssslskinq holdt en
Del steckt politlste Taler. Den afllssJ
de var Aste-et met flere preugsis
sie Ordeuer.
WM 40MOWU
lMMkmaamle Peter
kaeltemelSomer«
idethmii MMIIMMMMZ
hemmte-da erdl
Miso Mpsu sitt- W
Wis- Ists-M - -
MMMWWM
ngnpdzdewlaa
Emegen Ros, faa solfattig, kold og
Eregnfuld iom den bar vceret; men den
Etog i Gaar Afsked med sit allerblides
it Zwil, fom om den dermed vilde
bede om Forladelfe og lcegge et godt
Ord ind for sin Esterfslger. Vi tør
vel banden at Eftcraaret gsr godt,
hvad Sommer-en forbrød: det be
gyndcr rigtignok med Graavcjr i
Stedeu for det lovcde klare Vejir
Der fifkes eftrr hauste Bud. Den
preussiske Domæneforvaltuing er ikke
sætlig lystcn efter tyske Gaum-. Den
udkøbcr i Reglen tun Tyfkcrne i san
kaldte »N-dstilfælde«. Men da et saas «
dant Nadstilfcelde fremkaldes verurt
Bud fta dansk Side, saa fisker cn
Tysker, som vil sælge, fjrst efter ,,et
dansk Bud«. Med et saadant Bud,
fkriver »Hejmdal«, viser Erfaringen,
at det ikke er vanskeligt at drive Købes
fummen en halv Snes Tusindej Bef
ret.
J detmc Tid fister ikke færre end
tre stskre tyste Ganrdejere efter dan
skc Bud. »Vi sælger til den, der by
dor mest«, siger de indsmiarendc: men
der er alligevel ingen, der vil byde,
thi brændt Vorn ser Jlden. Men
lwcm ved, om vi ika suan nam« san
vidt, at der lmdes Provision for at
aim- ,,danske Vm« Wo tnfkc iskkmrdcf
utofksior .wafdina fort-Mein
Hclbrpdclks NVD AZIHHIUNH
vaicisor -x?nifdn:s.1 lmr i Zum
nnsr Unsrer zum un lus: JM Ili- in linidd ’
scin .Jckitiuixnlliduidc« formsl ;
Tksi lmn folgende im cis pinluloqifll
swnqrcs i Dienern-: s
Lnnzit den Tun-in- uxi brindcsliusttY
Oplcswlic mi· intidlismd en Emnch
Ins-in :I.«cortcn Prian lnwdc indbudt4
«Ikl eint- dun mcntlikns Flkiiigrcs, on
M lnn en scksss—- 51117 af oS Var opsl
iordrcde til at deltogcn Hatt frem
itillcde en of finc tidlinere Patien
n-1«. Oun havch vcrrcst fny i en Aar
rasfkc og kom til lmm i en nrdtrykt
nlyklcsliq, mit nd fortvivcht Tilstand.
Genimeypnose og Ziiaqeftion brags
tes lnm under lians Velmndling over
i en hclt anden Tilfmnd fom nok
var glad, men uden Sindsligevcmt,
og derfra igen i en ny, en Mellems
tilftand mcd No oa Ligevasgt i Sin
det; denne Tilftmid lmr lioldt fig,
og siden da liar bun intet fejlct i sit
Sind. Ved Hypnosc bmgtc han hon
dv nu paa nyi ern cftcsr est-n cif disk-se
Tilstonde. Det var ganske one-kor
dcsntliki mairkmirth at vaer Vidns
;til.
, Im link jo læft nie-get oin dissp
lTim H iistcrcssiisrijr nxizx ficlsrkt for
Idmi Tot var Music lon: nmn jin
Jlro forilisllixns chindrr J «’lnsix11:nd
;tn)k, i Minci« m Vonasqclstr mr
Gut cr: Unkssaldlsnde JOHN-L — - i den
ik.)i"1pinl-.«dcs Tilimnd for Resuin en
pinliq ?l«.i::hi31!ød; del fim ud, nasflcn
ioin lmn flnlde lmslcis . . . . .
Er hist im ifkts ist fnrlikit Ekstseris»
nusnt for denncs Dann-Es nnvwrende
fnnde Tilftund?
Ja, jcg vrd ifke; im talte med
lyeitdc hanc-ster; bun fande, at hun
intet havde lidt derved, oq at lnm
med Glæde fault-des stillt-de jin til
Nandiglnsd for den Mand, der bavch
reddct l)c-nde, for at han knnde frem
stille den Munde-, paa lwilken det
var linked-es hmn at hclbrede heut-T
Hun var ham indcrlig talncmnnslig
og vilde gerne-, at sna mange sont mu
ligt sknldc lwrc om bei-des Skrvbne
og faa at vide, at Helbredclle sra
en saadan fortvivlet Tilstand vir
kelig var mutig ,. . . Ja, det help
var af den største Interesse, og det
gjorde et stærkt Jndtkyk paa os
som saa det.
l
l
W " l
l
l
III- Mist-III- W is sys
oxli Ide Lspinkl
Alt-H MDMI Jst-H
IW « 43 Isg
W III Ill- Issslllsul
Delos-It Hin-Iso- Ttsi sitt-not- os J
cis-o Diskuss- osmpslciba z
M sinnst-, Ist-M l Im
Nimle ä stilltllssl
cWANlA cARONcA
. ums-Auch
Ums-m stumm-s ,
Ilsfwtllssswssssflsshssss"
Ins-— W sinnst-. It.
Mk Uns-IN Muts-Mr
-
vecl Bagningen,
det- er (1et.Cnlumet Bak
ing Powder vieier sin
Fortrin li gl1e(1, Sin
underlige Plagt til at leite-, Sin nldrig-svig
tende Ente til at prorluccre den nydeligste
Bagning——og dets Økonomi. Ved Sag-gin
gen ——— det et- den eneste Rande-. hvokpsa De
med Held kan presse det og Smmnenljgne
det med de dyre singe-. De ksu ikke mistm
diese Udtalelser. for De bar provet
OALUMST,
Jst Weste for-te Klasmss Hugo-pulver, dot- sælgos for
ou mode-rat Pris. 81.000 uklluves til erst-von dot· findet
mjndsle spok us Urania-d i lzugnjtsgeti. forderst-got
ved CslntneL
spitz Des-a Kolonlslhsmäln os u. De lu- can-met
Tilkendt hsjeste Pkæmie pas Worlcks
Pure Food Expositioa, chicago, 1907.
Ci-. DI. S I II l) H C) N
Foktrinlige ikkisetede Fakme for Frugd os Komm-L 840 til 8150 pet- Acte
Verce- W sichs-nehmt IS 30 Tos- Ir. Ase I k5.00 pr. To
l"uptlykl(ct Land ssstjl 310 pr. Arn- Ilmmsstisnd Lisml ismn Imn irrt-»so
Ku kksxp induurksi Engel-L
c. M. SlMPSON. BlLLlNCs· MONT.
si
MONTÅNR
lRRlcExET LÅND
i tlel bcsrumtc Swect Gras-— Distrikt i
YHLLOWSTWXB VÄLIJBY
28.0()() Arn-s udsogt Farin- »F FrugtchnnL Der l)c(lsu
pfui Amerikus Fastluml er slct irrigcrcdts VestuL Skriv eitcr
mermcns ()pl)-snm,gcr. For Salg wes
Guss »Um-Das Mxn m, Dom-. N.
Ul« TlMlHTlT MUNTANÄ
Taro- A--h» («lll("A(;() UlU TIJIIHOR - - - — Ists-O
Tut-»L- Rctur 8llNNt APOLlsslslUTlDHZT R - -.’7.’0
Andagtsböger.
silb. seel: En lille Skatkiste ........... 82.70
R. P. Disqu Gutenbergme ............ 150
Dr. Martin Linien Kristelige Bett-strittiger ...... 1.00
H. Pelle- ·s O. Mens: Tag pg Las ......... tss
Its-ers Skasiste ................ .60
seyes lille Statkifte ............... .40
Unqdommens Skatkiste ............... As
Draaber fta Livets Floh .............. .40
Se pas Jesus . . . . .......... . .25
Den trofaste Forjættet . . ............ .20
Jer Sindelag: Betragtninget til hver Das i Manneden
as Makduff .25, med Guldsnit .......... .40
? Biskpp N. J. Euch-: Husandqgtshog, Bin-Umkre: med Be
tragtningct til hver Tag, ordnede efter Ajrfeaaret 566
Sider i solidt Vælskbind . . .......... 1.60
Vanilss kais-. Pnsst Haus«-.
Miit-, Nebr.
Eis-s
H
MMLLEIFELLM M- M
llogle
uclmaerkecle Böger
Mike brandskadte)
til saercleles billige print-:
g
oss· I, II« usw-ist« »B(«««gl1««»ger »re- cle
kristcligcs Troslærcl»»««(««. Ueikom
men 1846 1. 0g2. llcl til-Summen 791
sidekz i Omslssg . .. .5()
»Præclike«er« Utlkommen 1848 l
og 2. Dei tilsammen 458 si(lek; i Om
stag. .. .25
pk H Inskimsqk Pudel-kun- l. ug
4. samling henholdsvis 263 og 822
sider;i0ms1sg,llver . .25
Ist-for hsni Maul-m- Jes« »Hm-zisc
udlagt og forscht-et l« Scholl-entsin
gcsr«, 926 sichs-; i Omslag .. ·. .. .50
»Jen- tre Besøg s· Scholtiss-'s Bi
bellæsnivger. 428 sidck; iOmSleg... .4.0
»Ist-Ia Kritik-· Pers-m og ,l-««I-«. En
Række studier. 1. og 2. Del, ialt 1060
siderziOmhlsg....»........ .....sl.00
X
psniih kath. publiiliing lieu-e
BLAIK - NEBK.
IIBFWBIVFVMFF
AMLLWMLLLLLKLML
HJÆIFÆWFJFÆFMÆII