Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 12, 1909, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
O
«l)ansl(ercn’
is the
Only sEMl- WEEKLY
Damsu Nimm-Arme
Published in U. s. Ä
lt is owned by
Ema UNITED DANmn Ev.
Hint. cttusecn"
und is publjshed by
Dan. Luth. Publ. Konse,
Blutk. Nebr.
TM
HEF- 66. »
«
b.
MWMÆM
I——s-s-—
Vcaik, NebuxTiksIchj den 12. Oktober 1909.
-4444
»von-leeren»
er bet eneste hauste Blas
i Amerika, der ndgaat
to Sange
om llgen
udgives as
ist«-«- ««'«. »Is. »Es-IS
sw-. Anna-with
Give-Name sendet
frii paa Forlangenu
T
« 18. Aatf
,iandl--zfz' Oder-Fixwa
tetSs Tit-» Iberetning.
f —
Majöavleu lieh-selig mindre end
i Fior.
Hvedeu og Hain-en er bedrr.
Washington, D. C., 9. Okt. —
Landbrugsdepartementets Avlingsbes
retninq, sont blev ndgivet i Gaar, an
slaar Majsavlens Tilstand den l.
Okt. til 738 mod 7l.ti for en Maa
ned siden on 77.8 for et Aar siden
Det sandshnlige lldbytte anslaasJ til
2,58l'-,(««),()0() anlielci, tnedenis der
tidlinere paa Aaret var lldsigt til
over 3,()()(),Ul)l),()0l) anhel;- oq for
en Manned siden til 2,(;()5,0(I!l,0«»·
J Fsor var lldhyttet ifølne den nn
vierende Opaane 2,(;liit,«t1«,()«0 Bu.
Maisensz Tilsland aetnnsnisnitlia i
hele Lnndet var den l. Okt. i Aar
73h Procent; t. Okt. i Fjor 77.8;
gemlentsnitlia sor 10 Aar 7l).2
Over Gennenlsnittet stam« folgende
Stater i folgende Orden: South Dak.
og Jndiana 9(); Georgia 87; Ohio
SU: Illinois on Louisiana st; Ken
tncky 82: South Carolina 81: Jowa
og North Carolina 77; Virginia 76;
Tennessee 7«l. De vorige Majsstater
gaar saa under Gennemsnit. Nebra
ska, der den l. Aug. stod jocn Nr. 2,
er nede ved 69, Kansas ved 57, Tex
as oed 50 og Oklahoma, der staat
1avest, oed 46.
Majsudbyttet i Overskndsstaterne
i 1909 opgives i anhels som fslger:
Ohio · . .132,000,000
Indiana . . .172,000,000
Illinois . . . . . 335,00(),000
Missouri . . . . 208,000,000
Kansas · . . . . 156,000,000
Iowa . . . · .278,l)00,()00
Nebraste . . . »Es t.0()0,000
Avlen as Foraarshvede bereunes
til 291,Ml5,t)0() anhelsz ntod en an
tagen Ilol af 282,«»·),«»« Vusyktz
for en Manne-d siden ou 227.W»,()nn
for et Aar siden Dens- nennemsnitliae
Aslastninn anaives til 15.S) Bu· pr.
Acke, Vinterhvedens til 15.5 Vu. pr.
Acke. Landets lcnnlede Foraarss og
Vinterhoedeavl beregness til 7:Zt,7(;8
000 Bu. mod 661,6()2,0()0 Vu i
Fior. Nebenstaaende Liste viser Pro
duktionen i de forneinste Foraaröhves
destater i det sidste Aar:
N. Dak· . . . 87,283,0()0
Minnesota · . . 94,562,000
S. Daf. . . . . 46,l)5(),000
Washington . . . . . 18,6-13,000
De For. Stater . . 29t,848,000
Havrens gennernsnitlige Afkastnina
pr. Arke er omkring 30.3 Vnshels
mod 25 Bushels i 19(18. Gemiemi
initsndbyttet for de sidfte ti Aar var
29.-t. Avlstnængden beregnes til
98:3,618,ltt)0 anhels mod 807,156
000 Bushels sor et Aar fiden Avlens
Tini-End opgives til 91.4 Procent
mod 81.3 i Fior.
Rugavlen anllaaö til 31,066,000
Vuihels mod 81,851,000 Bushelg i
Mor. Bygavlen anslaas til 164,636
000 Bushels mod 166,768,000 Bu.
iFjok· Hirscsets Forfatning var
MS mod 812 for et Aar siden. Kar
toflernes Forfatning var 78.8 mos
68.7 for et Aar siden. Tobakkens
sennemsnitlige Forfatning opgivet
til st.8 ved Jndhsstningstiden mod
844 tot et Icar fiden og 88.1.gens
nemsnitltg for tt klar.
Ha Follette kritiserer.
»Und-et er en .,Tonsewationist«»
sollt-mer er en «Obsttuetionist«. Fol
-, set insker detg naturliqe Belltands
« « time bevorst. Dst vn irre imugdex
« ·taale, »Obstrnction« af Rooseveltt
- Pontin
Saaledeg slutter en Rednkttonsat
W i La Jan-tm Wes-ty, denkt-s
«Pinchot or Ballinger — which7«
Der siges viderep
»Det Faktum, at Forstmester Pin
chot og Jndenrigsministeren nærer
modstridende Auskuelser med Hensyn
til Vevarelsen af Landets Velftandss
kilder er af farbigaaende Betydning.
Men ingen, som har fulgt Mr. Pin
chots utrcettelige Bestræbelser for at
værne om Offentlighedens Interes
set og lau hat prøvet at sammt-Inhal
de Mr. Ballinaers Handlinger si
den 4. Marts med dein, kan tvivle
om, at der ekgisterer en radikal For
skel mellem der-es Hensigter. De stam«
for cuodfatte Tim· Ballingers »ftrict
coustructiou« Politik, der favoriferer
specielle Interessen oq Pinchots »li
beral constrnction« Politik, der vil
anvende Loven i offentliq Jutercsfe,
er san uidt adfkilte sont Polerne. Den
enc giver Fordelen of Tvivlen til
Systeniet, den andeu til Folket.«
J Henhold til Ballingers For-hold
til »Cunningl)am eoal land claim«
spømer La Follette: ,,Vilde Theo
dore Roofevelt med Beviserne for
Øje se paa Vallinger som en vels
skikket Mond til at vwrne om den
offentlige Interesse i Skov, Kul,
Olie og Vandkraft? Ballinger bema
ber iig paa, at der ingen »speciel
Lav« er, som tillader ham at befkytte
disse Landstrækninger paa den Maa
de, sont Noofevelt, Garfield og Pin
chot bar adopteret. Han siger, at han
er en »strict constructionist.« Men
deksom enhver administmtiv Hand
ling ikulde fordre jen lpeciel Lov for
at sikre dens Udfstelse, lau vilde Re
geringsmalkineriet inart gaa -iStaa.«
RegerinczS-Farme.
Im Washington, T. C. ttteldes:
En qylden Lejlighed venter Hjein«
innere flere Steder i Besten, two
stnrc Reaerinqsnnlasg nn er fwrdige
til at supplere Band for Overriglinzi
Ten, sont her Uil soqe fiq et LIij
uil ifke blich mutigen til at aim- Jndi
sntsi et Lotteri, ou dersin han hand
lisr resolut, vil lmn finde et Hieni
smar hnn arriverer panstedet
Nogle af de bedfte Lejliqbeder by
des i Nordveften, lwor Jordbimden,
hvad der kmi avlcs og stlimuet pass
fer lige qodt for dem, der tonuner
fra øvre Mississippi-Talesi, ou for
dem, der tomnur sra New England.
Skønt disfe Lejlighcstr finde-s i livad
man maatte kalde nye Egne, vil Ny
byggeren ikke komme til at lide af
Ensomhed, og han vil finde udmckrs
kede Befordringss og Dannelsesmids
ler i tin Nærl)ed.
Saa hurtig foregaar Udviklingen
af de irrigetede Strækninger, at Eg
nen har mere Forftadss end landlig
Udseende· Farmene er paa 40 til 80
Ackes og er saaIedes beliggende, at
8 a 10 Farmhute findes i Linie i en
Mil langs Landevejen, saa der er
rigere Lejlighed til at fga Omgang
med Naboer end manac Steder i
Osten eller Midtvetten.
Sundhedstilstanden i disfe Dele
overflsdig og sikker Adl, næsten ide
ale sociale For-holde oq Forvisningen
om et uafhcengigt Liv buede bevirke
Aste-gen i den utntkelige Udvandrinq
at vors qode Borgere til Canadcr. —
» ReclamationsTjenestme Bukeau i
» Washington, D. C.« som forestaar det
: te Arbejde, prever paa at gøre Of«
fentligheden bekendt med Forholdeiu
ved vert irrigerede Vettern Foretpørgi
sler, rettet til dette Bureaus Stati
; fticati vil blive promt beivaret
Jnteressante geologiske
Undersøgelser
paa Island
Dunst Statsgeolog A. Jessen«har
si Sommerens Løb anstillet geologi
ske Undersøgelser paa Island-, i den
sydvestlige og sydlige Del. Det er
navnlig de glaciske Feenomener, som
idisse Egne er saa ejendommelige oo
storsloaede, der hat været Genstand
for Hin Jessens Opmærksomhed.
Trods det daorligc Vejr med Kul
de og Regu, der var særligt genereni
de i de paagældende, for en stor Des
inmitteskctonnnc Egne, lykkedes dct
ham ifl. »B. T.« dog vcd Randen as
Myrdalsjøkel at gøre flcre interes
sante Jagttagelser attganeudeDannels
sen as Morasncr og Hcdcfladcr. Dis
Zsc Juqttanclser har bl. a. Bctydning
nor Forstnaelsen as noget lignende
stnomencr fra Jstideu i Damm-eh
navnlig i Jyllmid.
De bctydelige Aslcjringer as den
sankoldte »Løs:"i« — de as Binden af
lejrede siue Lerpartikler, sremkom
mer vcd Palagonittuss Smulring —
var ligeledes Genstand for Underssi
gelse, idet denne Jordart hat den
største Betydning san vel sor Agers
brug som for eventuel Skovdrift paa
Island.
Kaptajn De Gerlache
om Dr. Cook
Wydenban 9. Okt. —- siaptajn De
Gerlact)e, Lederen for VelgicasSydi
polekspeditionem er ankommen tile
beuhavn samtnen med Heringen ai
Orleans fra en artisk an med »Wel
gica«. Om Dr. Cont, som fulgte med
den førfte BelaicasEkaedition sont
Lasge, ndtalte staptajn Te Gedacht-:
»Im toivler ikte paa et eneste Ord
af min tidlincre Liege, og det for
banser mig, at noaen kan qøre det
Han fortjener den fnldeste Tiltro. Det
glwder mig, at denne ndmasrkede
Mund lim- naaet sit store Maul. Jeu
nasrer heller ikke nogen Tvinl Unt, at
Pearn bar været ved Nordpole11: men
band Befkyldninaer mod Dr. Cout er
latterlige, og det er mig nasften mun
tig at tw, at de kommer fra hanc.
Zonnne af de fjorten Pimtter, hatt
anfører mud Dr. Cont, fort-kommen
miq liaefrem taabeliqe Med de Jn
ftrumenter, han medførte,k1mde Dr
Eook beste-innre sin Ztilling saa niin
agtig som nogen«
Togulykke.
15 Menefker omkojnnr.
Topeka, Kans. 9. Okt. —- Sytten
Meunesker blev drcebt og ti alvorlig
saaret under et Zammenftød mellem
et Fragttod og et Arbejdstog paa
Santci Fe Banen her i Guar. Ellcve
af de dsde er Mexikanere. De sea
rede er alle Mexikanere
Arbejdstoget, hvorpaa der var 50
Mand, bakkede ind til Topeka, da det,
medens det gik rundt en Bøjning
af Linien, blev paaksrt af Fragttoi
get.
Aarsagen til Ulykken figes at være,
at Follene paa Arbejdstoget ikke hav
de taget Henfyn til giviie Ordrr.
Asiater nægtes Borgerret
St. Paul, Minn. 9· Okt. -- En
uventet officiel Meddelelse fra Wash
ington til Naturalifattonsdepartei
mentet her i Staten, forbyder ikke
alone, at Tyrkere natutliseres, men
der tvtvleö paa, at nogen, som es
ttdt i Atten, efter Loven er betet
tiget til dette Privilegium. Hvis Bei
falingen fkal forftaas bogstavelig, vi1
ikke alene Tyrker blive noegtet at blivt
Forenede Staters Borgere, men ogi
taa Jeder fm Palæfttiig, Perser-e
IW
Syrere, Armeniere, Albanere, Fall
fra Indien og aiiatisk Russland. Fle
re Tyrkere havde indfendt Anssgning
om at blive Borgere, og dette var
Anledning til Skrivelsen fra Wash
ington.
J Skrivelsen ftaar der: »Jfølge
Regeringens Mening giver De For
enede Staters Love Asiatcsr Tilladcls
se til at blive naturaliserede Burgen
af dctte Land.«
Hvad « PanamaiKanalen
Lil koste.
Washington, D. C., U. Okt. — Pa
nantakaimliKommigfioncn hat over
srudt Wiggminisleren ct Overslag
over Bevilgninger til cn Suuc af
sts,()6:),521 for Arbcjde Paa Mana
len idet Budgetaar, sont begynder
l· Juli 1910.
Hidtil har Kotigresseu bcvilget til
simmlarbcjdet en smnlet Sum af
821(),07(),«58. Forncand og Juge
niørChef Goethals trof, at Kana
lcn vil vasre færdiq den l. Jammr
1915, og han beregner dens funkle-de
Kostcnde til 56375,()00,000, indbefats
tet Udgifterne til Sanitetsvcesen og
Civilstyrc samt Fiøbesummem Böo
()00,000.
En velgrundet Protest
Vil ikke taale en Mormouælstc ved
Statsfængslet.
Vi omtalte forleden, at Nebrastas"
Guvernør havde udnævnt en Mor
monceldfte til Kapellan ved Statan
Bodsfcengsel i Lincoln. Nu lcescr vi
i »Liucoln Evening News«, at Vop
tisterne i Nebr» som i sidste Uge holdt »
Kotifcrence i Lincoln, lmr vedtagetT
følgende Protest: :
» »Da Statt-usi- Gunernør bar nd
uasvnt en Ældste af Mormonfirken til
Kindele ved Statt-Its BudIfasngseL
oq da denne Mandi- Vctlasdelse as
denne ansvarsrifulde Stillinq refulte
rer i en fuldstwndig Nedvasrdigelse us
alt reliqiust Arldejdei Faanfelet ou
er yderst forargeligt for Jnvaanerne
fett-, detfor liestnttesJ
At vi, kliepræjentanter for Bay
tiftntenighcdeme i Nebraska, lierved
nedlasager vor bøjtidelige Protest
imod denne Udnasvnelse og paa det
alvorligste anmoder Guvernøren ou
at udncevne en met-e stikket Person «
lmns Steh, og videre:
At vi trot, at det religiøse Arbejde
ved alle vore Stutdinftitutioner bør
ledes ien bøjmodiq og kristelig
Aand og af Mænd, som bar deres
Medborgcres Agtelse.«
Der vedtoges ogsaa Beslutninger,
fom gik ud paa at ftstte AntisSaloons
Liqaens Arbejdei Staten.
Hec rst igen
New York, s· Okt. —- William R.
Hearst kundgjowe i Saat Aste-, at
han vilde modtsge Nominationen
lom uafhcengig Kandidat for Meyer i
New York. Mr. Hearft har forlangt,
at de Ivrige Kandidatet sammem med
halb paa den uafhængige Balgliste
stal være de sammt-, som er paa den
republikanike Bat-liste. Dette vil be
virke, at selv om det lykkes Demo
krateme at faa valg Dommer Guy
nor, vil det kunne blive vanfkeligt for
dem at faa Reiten af Listen igennemz
For fire Aar siden, da der var tre
Kandidater, blev McClellan valgt til
. Mayor med 230,000Stemmer.Hearst
fik 223,000, og den republikauske
. Kandidat 136,00.
Frygtelig Storm
i Syden.
« Flcre Meuncfker omkomne.
Ejendamsiab for en Million Dolcin-i
i Havana ogsscmegin
Havnna, 11. Okt.v — Den alvorligs
ste Storm siden 17. Okt. 1906 hjem
søgte Euba tidlia i Dag Morges on
foraarfaaede sior Ødelceaaelse paa he
le den Vesilige Del af Len.
J Havana kastede Storinen ntange
mindre Bygninaer onI, eller rev Ta
aet af dem. Ncesten alle Trreerne re
ves op nied Rod, og fein Menne
sker blev drcebt, et af en nedfalden
Felektrifk Traad, de andre af faldende
annninaen Omkring 25 Mennesker
Hain til Skadix
! ZtørfiZkade ajordeStormcn i Han
s11en, lwor en 40 a 50 mindre Far
’tøjer enten sank eller dreveszs paa
Grund.
Ztortnfladen i Havana og Oniegn
anslaas til si,0()0,000. Havana
Kiillompaqni led Skade for ca. 8200s
()00.
Kotnnmnikationen med det Jndri
afØen blev for Størstedelen afbrudt,
J Havana og Pinar Del Rio Pro
vinierne led Appelsinerne og anden
Frugt sior Skade.
Fra andre Steder paa Øen berettes
om Overfvsmmelsei, som dog ikke har
gjort stor Skade. De sidste faa Dage
var der falden ooerflødig Regu, og
saa i Mai-ges sil. 2 begyndte Stor
men at rejse fig, indtil den Kl. 5.40
naaede cyklonagtig Styrke med en
Hnrtighed af omkrina 120 Mil i Ti
men. Saadan blev det vcd til sil. 8.
Ogsaa fra siey West, Miatni og
Jaclsonoille, Fla» da Sanainial),
Ga» ineldess der cnn fannne Sterne
Der sing-J faaledes fra siey West, at
af 1(,)() Furt-Hier i Hunnen liager kun
5 for Anker; de andre er enten gaaet
til Soc- eller drenen paa Grund. Flo
ridasz Lsttyft nientegs at vjlle lide nie
act i Aftes.
For out-im syneszs denne Stortn at
have kamt næsien hele Landet. Saale
des meldeg fra Dnlutl), Minn., om
Scrfonnens førfie Blizzard, 60 Mils
Etornn ledsaaet af Sin, Jslaa og
Hagel. Jst-a Sionx City, Ja» incl
dedz oin stærkt Sucfald i Gauk, fra
Fort Dodge om Snestorin og Blizs
zard.JraPlerke, S. Dak» meldes om
ftcerk Frost og let Snefald. Lignende
kan vi melde l)erfra. Vejret i Gaar
fik os i hvert Fald til at tænke paa
Blizzard Ja, selv saa langt Syd vfra
sont St. Joseph, Mo» meldes der oin
let Suefald i Gaar.
En ny Helligdag.
Staterne New York og New Jersey
fejrer i Dag en nn Helligdag, Colum
bus Dagen, til Minde om Colum
bus’ Opdagelie af den nye Verden
De noevnte Staters Legislaturei
gjorde Dagen til lovlig Helligdag «
Fjor. Staterne Connecticut, Monta
na, Maryland og Colorado havde føi
fejret denne Begivenhed. Illinois o;
Pennsylvania har nylig fattet Beilut
ninger i sanune Reining, og i Maöia
chusetts og Louisiana foreliger de1
Forslag om ogsaa der at gøre Colum
busdagen til lovlig Helligdag.
Jorden rundt.
« J Sherboro, Sydøft for Sierre
Leone, er en Høvding og fire af hans
,,Adelsmænd« blevne hængt, fordi de
T havde spift Mennefkekød
Armenierne Jfølge et Telegram
til det armeniske Partriarkat i Kon
stantinopel er 2000 Armeniere, der
fra Adana var flygtede til Cypexm
gaaede over til den orthoxe græfke
siirke
Mikcidoens Civilliste, der hidtil har
udgjort 3 Mill. Yen, vil efter Mikas
doens Ønfke af Spariommelighedss
hensyn blive nedsnt til 2 Mill· Pen.
J Potsdmm Prøjsen, vil i en nær
Fremtjd to tidligere muhamedanske
Geistlige blive døbt i den kristne Tro.
Den fra Bulgarien indførte og i
den sidste Tid i Damnark meget oms
talte »Yoghurt« er det nu lykkedes at
overføre i Osteform, og under Navn
af ,,Maya Ost Yoghurt« vil den blive
bragti Handelen af Fabrikken Ma-.
ya i Kjærby ved Odenie
I
Kong Leopold af Belgien siges nu
at ville nedlægge Kronen til Fordel.
for Tronfølgerem Prins Albert. Det
te skal være Grunden til Kongens
Udsalg i den senere Tid af Malerier,
Mel-let og andre Ejendele; «
o ,
Prof. Wieksel Stockholm, 25.
Sept. Stockholms Raadhusret dømte
i sin Tid Prof. Knut Wieksell i Lund
.i en Gudsbefpottelsessag til 2 Manne
I
ders Fængsel Ser Hofret nedsatte
«Straffen til en Bøde paa 500 Kr.
Højestcret bar nu ifL ,,Nya DbL Al
lehanda« ophævet Hofrettens Kendelfe
og stadfccstct Stockholms Naadhnss
rot-J Dom.
I
angariens Uafhcvngighcdgdng.
Sofia, 25. Sept. Regeringen har be
sluttet at fcjre den 5. Oktober, Ams
dugen for Vulquriens llafljcengigs
l)ed»:serklæring, med fior Højtidelighed
i Tirnowo og crklære denne Dag for
Tlcutionalsestdag
.
J en Kirke paa Elba har man fun
det en Bibel, der bar tilhørt Napoles
on. Den er pcm Jtalienfk og bærer
paa Bindet et kronct N.
J London findes der ogfaa Tand
lægcr for Hunde, og deres Praksiö
siges at vcere stor og meget indbrins
sende. "
Eszulianen vilde flygte. London
9. Okt. — »Telegraf«s Korrespon
dent i Belgrad siger, at Eszultan
Abdul Hamid har forsøgt at flygte
fra sit VillasFængsel i Salonica.
Han sendte Bud efter en Arbejdek,
fom skulde udføre en Del Reparas
tionsarbejde, og da han indfandt fig,
lod Sultanen som om han var mis
fornsjet med Mandenö skidne Udieq
ende, og gav h«am Ordre til at tage
et Bad, fsrend han begyndxepaa Ur
i bejdet.
Medens Monden var ved at bade
fig, blev hans Klæder bragt ind til
- Abdul Hamid, fom iførte fig dem og«
begao fig genuem Haven ud paa Ga- I
: den. Her blev han imidlertid gen
--kendt of en Mond af Vagten oq lier ’
tilbagc. ., -«