Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 08, 1909, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    K
W
ai Kontingenten for Deltagelien i vore
Aarsmsder er skrnet saa hsjt op nu,
at den not kunde taale at blive skruet
lidt ned til Fordel for vore Kredss
wider-, saa vi beialte noget for Op
holdet underiidstncevnte ogsaa og lidt
mindre ved Aatsmøderne »Lad as
dele brodcrligt,« iagde Dommeren,
da han selv tog Østexsen og gav de
to stridende Parter hver sin af Skal
lerne.
I I .
Saa er det ham Albert M. deroppe
pan Skalen. Jeg ved ikke, hvorfra han
kom der, eller hvorhen hans Vej gaar,
naar han forlader den; jeg ved egents
lig heller ikke just, hvad hans Ar
dejdc er deroppe Men han er saai
dan et tienftvilligi Menneske, som al
tid er billig til at rwkke en hjcelpende
Hamb, book det tiltrcrnges. Gan
gjorke sit til at gøre Opboldet for
de nnnmc Weiter paa Skolen byche
lim. Ren vilde sonni- den bøje, rauft-,
venlige Skikkelse, am den forsvandt
fra Skolens Eile-merken Han er ag
saa Traktntnddeler. En Middng fandt
hver Gcrst en lille Traktat liggende
ved sit Tallerken. Den bragte as en
velment Hilsen im Guds Rige Jeg
er vis paa, den var fra Alberi.
Ane M. i Blair yaode Fødselsdag
under Mode-L on Entbedsmcendene
mindede om det pna en fkønsoin Maa
de. Ane M. er bekendt for at kunne
sige baade det ene og det andet paa
en kommende Mande. Det vil dn
nok finde nd, naar du fnar en Sam
tale med l)ende. Under Kredscnøs
det var det et Par, som mødtesx »Tai
for sidft!« saqde den ene. Det hist-te
Ane M. og saa ndbrød hun: »Ja, det
siaer Fynboekne, selv ocn de var i
StagsmaaL da de saa hinanden sidst.«
Ane M. er fm Jyllandx nten hnn
maa have laqt Mærce til, at diese
Ober, fclv om de nu on da kan ryqe
hinanden i Haar-et, nok kan niedes
dageftek alligevel og endogsaa siqe
Tat for den Lusing, de fik.
i . .
Nu maa jeg slutte. Jeq knnde ger
ne have haft Lyft til at affyre nogle
Knaldhætter for dem i Kakkenet og
andre Steder: men det maa vaere nok.
Jeg maa ntjes med at gøre Honør
og fige »Tai for fidstls«
En Skytte.
,
Bazile Milli, Acht» 4. Okt.
Zidste Gang, jeg skrev her fra
Knox Co., havde jeg knn Sorg at be
rette oin. Men for at »Danskercn«s
Lcesere ikke stal tro, at vi har idel
Sorg og ingen Gliede skal jeg nu·
sortælle, at Søndag den LU. Sept·
havde vi her i vor ,,Grove« en i alle
Maader vellykket Sandagsskolefest
Her var mange samlet, baade Baru,
unge og gamle. Det er den første
Fest as den Slags her i Knox Co.
Jeg haaber, at det ikke bliver den
sidste. Past. Hausen talte mange
sksnne Ord baade til Bernene og
as andre. Vi fik ogsaa at here at
Birnene havde lært ikke saa lidt,
hvilket jeg var glad ved, da her er
saa mange, som paastaar, at den til
le Sandagsskole ikke kan udrette no
get.
Sidste Aar i September blev her
stiftet en Kvindeforening. Der var,
saa vidt jeg husker, 10 Kvinder. som
beghndte den i vort Has, men der
er flere nu. Jeg haaber, at baade
Sandagsskolen og Kvindesoreningen
maa gaa fremad. «
Det ser ud, som alle Grene as
Guds Niges Arbejde her skal be
gyndes i September Maaned. For
12 Aar siden var Past Jakgensen
her sor ssrste Gang og holdt Host
fest i vor »Grave« den 12. Sept.
Det var ssrste Gang, en dansk Præst
talte i Knox Co» og siden har her
været arbejdet lädt det nieste af Ti
den. Med Guds Velsignelse gaar det
fremad. Jeg haaber, at her i en
mer Fremtid sial være Menighed og
Mete. M manglek flere KirkesolL
Lad mia meddele »Dsk’s« Leesere,
at nu lieh-ver de ille at rejse til
Falls. for at ksbe Land til s100
pr. Acke. De kan saa det her ved
Reichtum Ogsaa hvad Fragt an
qaar har vi mete, end vi behaver.
Der har vieret screvet am Hede
fes Starke i Nebraska i August Her
havde vi mere Regn i August, end
vi ansiede. Vi har en meget god
schl, iscer af Man Landet heroms
keins sælges for 60-—100 Doll. pr.
Urte. Sluttelig Hälsen til ,,Dsk’s«
Redaktjr og Leser-e
P. Nygaard.
XAAIIJIPPYVYYVII
W«-v-v-- -- WFU R
ZZOanmark Zjlx
K esp
WWQÅ v
BXXXXXXZZZDZZHZMIH
«
?
Forivarslovene vedtaget
Med 59 Stcmmet mod 48.
Den 22. Sept. blev For-sinnend
kostet vedtoget i Landstnmet, og den
24. s. M. i Folketinget med 59 Stem
mer mod 48. De nye Forsvarszslove
bestentmer i Florthed felqendez
»Der skal opsøress Fiystsorter Nord
oq Syd for Flølsenhcwn da desnden
flere Steder pan Sjcellands zins: for
at for-hindre Innliq Lundnnng on
Overrntnplinq as en sjentlig Hast
Te nnuasrende Fastninqgiwrker unt
krinq liødenljnvn skal slnifes i 1k922,
on Flnnden flal ndvideis ded Ilnstnf
selse as Torpedodnnde m llndensnndcss
bande. Garnisonerne puu Ein-Hand
Jylland oq Fyen sknl oqsan forstcrr
le5·«
Der kætnpedes til det sidste stnsrlt on
ilnerdigt navnlig inkod nelmnhnuns
Teöarmering i ll)«22, tnen nlliqenel
nik Vestennnelsen inennenL Vi med
deler sølgende Udtalelse of Vlndet
,,8eøl)enl)ovn« as 25. Sept:
Endeliq dlev da Rigsdanen i Haar
feerdig med Forsvarslovene, sont nn
knn nmngler Nonsens llnderskrift for
nt trwde nd i Livet og virke efter Ve
stennnelse Menge varede det, on
Ventetiden bar ikke vceret riq pan op
ntnntrende Momenter. Men et Reinl
tat blev dua naaet, et Resultat, sont
trods nieqet store llfnldkdtnntenl)eder,
trods bestcennnende Temi pcm Entna
sind oa snæversynet Stasdiabed, trodss
nbetcenksom Karriqhed alligevel kan
blive oq sorhaabentlig Vil blive et
Grunle sor et rationelt on stcerkt
Landsforsvar.
Først bør da 11cevneH, at Søbescests
ninqen ont Fiebenbcwn vil san en san
dmk Udvidelse on Forstærkning, dels
ued Fortanlceq paa Saltholcnsflak og
dels ved nye Rystanlceg, at den truens
de Mnlighed for et Flaadeangreb paa
Byen maa anses for at blive afværs
get.
l Derncest vil vort Søsorsvar ved
sbetydelige Forsgelser af Flaodens
;Materiel, navnlia Mine- oq Torpedos
kmoterieL og ved Anlæg of en Flan
debasis i Smaalandshavet blive me
«get betydelig forstærket. Naar disse
lForbedrlnger er iværkfatte, vil Flan
Jden virkelig kunne yde et Bidrag til
Forsvar as vore Kyster. hvilket den
.nu saa at sige er ganike ude af Stand
Ttil.
i HærensOmorganisation og den sor
TIAede Udskrivning, der for Fodfolkets
sVedkommende hcever Udsktivningstals
Hlet sra 5000 til 8000 om Aaket, dil
snaar Garnifonssorholdene er oms
iændredh tilfsre Sjælland en Hærs
sstykke af 23 Liniebatailloner Fodsolk
splus Reserven, 8 Estadroner Nytteri
og et moderne organiseret Feltartili
leri. Hertil kommer de højst vigtige
og paatrcengende nsdvendige SUP
pleringer af Herens Beholdntnger,
bl. a. af ttdssvarende Ammunitiom
og endelig en lige saa paatrængende
nsdvendig Forbedring af Mobilises
ringösorholdenr.
L Dtsle betydelige Forbedringer af
Ssbescestnlngem Flaaden og Minevæs
senet og as Felthæren vejer tungt
til paa de nye Lovez Kreditside Pan
Debetslden staat herimod first og
fremmest den utilstrækkelige Vedlige
holdelle af Kobenhavns Landbefæsts
ning, Nedsoettelsen af Fodfolkets Tie
nestetid og Bestetnmelsen om, at
Landbesæstnlngen i 1922 skal desari
met-es.
Pan de to sskstncevnte as dlöse
Mangler tror vi, at en fornuftlg og
praktisk Hærledelse i htj Grad vtl
kunne raade Bod uden Afbræk for
Statskassen Om den tredie —Land
belcetningens Deinemerlnq —- skal
vi ikke udtale nagen sagllq Dom, det
hat vl besseget ttdt nok her l Bleibet
oq der vil nwpe være nogen as
vvre Læseer. lom like fuldt nd for
staar, at denne Bestanmelle over
hovedet ille kan forsvares med sag
llge Grunde. Deksok endte oqlaa
Forsvarsmtnisteren stn Argu
mentation for Landbeiætntngens
Dezamerins med et rent politis!
Ræsonnemenh nemllg, at Gestein
melsen herom var ntdvendig san
Sonebod for gammel Uret. Denne
Paragraf var med andre Ord Pæs
len igennem Proviforismens Spe
gelie.
Vi er bange for, at denne Pcel
er anbragt ganske umsonst. Saa
vidt vi kunde skønne af de sidste Fol
ketingsforhandlinger. vil Snese af
socialdemokratiske Besvcergere og
Tylvter af radikale Aandcmanere
lade Provisoriet spøge lige faa livs
saligt, som om denne Pæl ikke eis
isterede. Ja, Hin Zahle, som er for
faren i ftcerke Besvcergelser. bar al
lerede i Gaar fundet en meget kraf
tiq Formnlar, ban findet den gam
le Estrupsfe Provisorisme qenopi
standen ien langt mere ondartet
Form, uemlia sont Nigsdaqsprovis
forisma
Vi hat derka ringe Tillid til
at Provisoriet virkelig fra i Gaar
er banlyft sra Forjumsdiskus fioneii
Men, frafet dette, vil Befmftningsä
lovens Paragraf 3 (om Københavns
Tesartuering i 1922) i de kommen
de Aar komme til at spille ind i de
politiske Forhold paa en Mande, som
bin-de oa kunde vcere undgaaet.«
Jntereöfante quravniagrr.
s
Ema-n vntkrinaFlemløse paa FUIH
er ria paa Oldtidsnki1sder« Ficke Nu- ;
nestene or i Tibeer Løb snndnc prij
-«.I.Ikart"erne nncfrina Bycn oa manaix
fnldiae Etcder findet man ved Plij
Hisna de saakaldte »Brandpletter«,
sEtedeL hvor man mein-n der i sin
sTid kmk staact e» Hyttc, as kwickcu
Ider nn knn er Sporene af Jldstecht
stilbage
Ved Udgravningen af Landcvejss
backen mellem Flcmløsc St. oa
Voldtoste By i Fjor sandt man (;—7
ca. 22 Tannner haje og ca. U Tom
mer brrde Lerkar, som af saglyndi
ac fra Nationalmnseet erkendtes at
være Kornbeholdere fra Bronceals
deren- noact, man kunde skønne af,
at der endnu fandtes Nester as
Hvedc og Hirsekorn i dem. Af dis
sc Kar kcnder man kun ganske faa
Ekscmplarer.
J disseDaqcs har——skriver »Midds.
Vstbl.« -—- Nationalnmseet taget fat
paa at undersøge Pladsen yderligere
Under Ledelse af Overinspektør Nekr
gaakd bar man funvet en temmelig
stor Boplads fra Tiden omkring 7—
800 Aar far Kristi Fødsel Boplad
sen liager paa en Bakkeskraaning mod
Øst og hat en Laengde af ca. 60——70
Alen. Omtrent 2 Alen under Jor
aversladen hat man fundet et saakals
det ,,Kulturlag«, det vil sige et Jord
lag, som var Jordoverflade, da Ste
det var bebyaqet, men senere er dceki
ket af udplsjet Jard ag Grus.
Af interessante Ting hat man fun
det et scerdeles velbevaret Jldsted op
sat af Kantestem uden om hvilket der
er lagt Stenbro. Desuden er der
fundet 4 smaa cherneften, som har
vceret beugt til at male Korn paa,
nogle Stykker Branca en Flinteakse
en hel Mængde Staat af gamle Ko
aekar og en Del Dyreknogler.
Underssgelsen fortscettes og Jn
speltar Neeraaard venter sia meget
af Udaravningen
Gassen under Bendsysseb J Fjor
Efteraar blev der ved Ravnshøj Tegls
værk pr. Frederiköhavn boret ef
ter Band, og da man med start Be
svaer var naaet gennem et 214 Fod
tykt Lerlag, stod der til Stadighed
en kraftig Straale avenud as Borc
rtret.
Det viste Iig —- skriveö der til
»Vends. Tid.« —- sttaks i Fior, at
det til Del- var Gas, som preslede
Vandet ap aennem Beter-ret, men
tugen tænkte den Gang, at Gas
mængden vilde blive af nagen Ba
righed. Nu ester et card Farlsb vi
Ier det ita, at laavel Gas iom Band
fremkommer mindst liae saa riges
lig lom t Fior.
Det er ja kkke let at danne sig et
Sksn over Mamaden af denGag, lom
traust-nimm idet Hovedparten selvs
ftlgelia stremmer ud tLuftem men
c i den Behalt-en hvari Borertret uds
-—1
mnndee nogle Tommer under Band
overfladeln danner der sia stadig
Voblee eller let Sfunt, og faster ntan
en breendende Trendstik ned i Sinnl
met staat der strakS op fra hele
Onerfladen af Veholderen en nasldin
Flamme, sont førft slukke5s, naar alle
Lustblcelernegi Jndhold er fortwret.
J Uebel af nogle Sefunder er Oder
fladen attel deekket Ined Gasbobleiz
og man kan da alter ined en Trends
flik fremdringe et kraftigt BaaL
Der er vist innen Tvivl onl, at
der her findes den betydeligste Gas
kilde, sont endnu har Vaeret kendt
i Vendfyssel; Inen hour mean Gas,
der fremkontmer, kan man sont nævnt
ikke danne fiq noget Skøn om, saa
lrenge der ikke er gjort Foranstalts
ninger til Opsatnling af den frem
komne Gas.
Der vil nn i Efteraaret ved pri
mitive Foranflaltnitmer blive qjort
Fersen med at benytte Gassen til
Belnåsnina paa Tealvasrket on man
ske onsna fein Floaeaas iVeerkIne
ftetlmliaen Terved vil man jo til
Del: ltnnie prkme Gassen-J Ydeevne
l
l Stoppeti Silkebora Zilkelnnq ZU.
ist-pl. Tek e1 i Vordem-J konstateret
jTilf(1ld( nf Cimme1,delsrlms en Fa
btifJnlbejdelske on dels lmsi et tre
aariat Warn, Tistlerbarn af et Æxp
wme sum for H Daae siden døde
med et Pnr Daaess slllellemrune
Dødgsaarsaaem der den Gang anga
ves at viere hllkkeslingen ntenes nn
at lnwe verret Komm-.
Snlldbedskocnmisfionen har i For
middans beordret alle Byens Kom
muneskoler lnkkede fm Middna, oa
Nevakeination af alle Børn dar fnns
det Sted Fra Justitsminifteriet er
beordret Dackerske Filttelte En Fa
milie on to Fal1riksarbejdersker, der
boede i det Sus, bvorfra Smjtten
meneti at stamme, er internerede
Forspaslaboratoriets Smørudftils
linqctn J Forsøaslaboratoriets sidste
Smørndstilling deltog 115 Mejerier.
J den bedste Tredjedel kotn søls
qende Mejerier:
Heere-sied, Vøjden, Hmnble oa A
vernakø i Svenbom Amt, Næsbjera
og Sornelnnd i Ribe Amt, Høibys
Allerup, Nr. Søby, Røtniinge- Seer
lev og Mele i Odense Amt, Visbora
i Aalbora Amt, Rast Bonlftrup,
Kceldsdam Gludsted og Torrild i
Aarlyus Amt, Jnelsminde, Theils
Rind, Sinding, Skovlund og Strels
iluf i Ringkøbina Amt, Aastrup i
Maribo Amt, Barkop, Bramdrnps
dam, S. Onnne og Vonge i Vejle
Amt, Fodby, Tjørnelunde og Hyls
linae i Sorg Amt, Taue og Drøsbro
i Viborg Amt, Lou og Møllebæk i
Præftø Amt, Rerslev og Stenstrup
i Hole Amt, Odin i Hjørring
Amt.
Eu Jldkuglr. Mandag Asten den
20. Sept. ved 11-Tiden iagttoges
fra Jelling Mark en usædvanlig stor
oa smuk Jldkugle Den gis ifl. »Bei
le A. Fkbl.« med stor Haftighed i
Retning fra Ost til Pest og lyste med
violet Glang, og den esterlod en lang
lyfende Hale, svm var synlig paa
Himmelen endnu ca. 10 Minntter.
efter at Jldkuglen var forsvunden.
Det er formentlig ogfaa denne
Jldkngle, man samtidig hat set fta
Vorde. »Ribe Amtst.« Tiger, at Jlds
knglen gik i nordveftlig Retning, var
ftor og smuk og havde et stcerkt lyi
sende Skcetn
Kviudelsge Billet-. Paa Sonder
bro i Randers kom Mandag Affen
den 20. Sept. tre »Damer« gaan
de inde fra Byen i stcerkt »l-ftet«
Stemning. Ei Par unge Herren som
ftod paa Beden, kunde ikke lade vcere
at blandesig herl, og Svaret blen,
at en af «Damerne« pludselig gav
den ene Gerte et Noeveslag i Aniigtet,
saa Blodet sprsjtede ud af Næfen
Herrerne begyndte nu at gengælde
Traktementet, men de tre Amazoner
holdt sammen tmod dem og var
dem saa overlegne, at Herrerne maats
te tage Flugten ud aennem Strum
men, forfulgi af de krigerste »Da
mer«.
's
se —»Dansteem« udaaar to W
ugenliq on kalter OUSO pr. Namens.
W W trit.
cIlls oo toll-ask
, wstäzäämszzzk -- z
Des-ne so vil spare Dem
fru S12 ti 830« nam- De
chøber en Ova eile-· Komm-. Deo Tot-klarer, two-·
lecies de hedste og flneste Ovne og Kur-kursi- l Vor
Con or lsvot »F given- ontsntug txt Wust-»ja do hodstC".
Hoosiets ()v110 ogs Kost-kamt «
im Fabrik til Forbtsuger I
St suhriketet ist« swert og ihr-te Klug-es :"
Matt-time· smukt Island-eh med alle nye
Forbeilrlngcr oiz nycste Model. Ast-ate- ,«
tot lutes-m støttet nfen Million Donat-.
««k10- Hier-» »- bkamdebespctendc oc bsssk
et. It Zum imn pas-m dum. IM- solct pss sp, X
’ 30 Dages ikl Prove. lag-m Fragt It hsfsless - « -«- ’
« fis-E ' Ä- Mskkiv eiles- ckt Uon on- owns
»san«-I « ojz vurt ppeclsllo skio PiovctilbuC
um« « sioosstin san-U co» 324 state sk» mutet-· Iq«.
l Overflödighedens Land
l Leim-let steige-s rosk l denne »J()rclens Hofes-Iet» fleke Fsrmere
kober nu end nogen Sindetidligere de inclser Fordelen vecl clet
sumle Kllmn og Jombumicns ualmindeligc PrugtbacheC
Io,000 Acres er endnu at faa i den
DANSKE KGLONI
sTOR EKSKURSION fka COUNCIL BLUFFS
19« Okt. s22.00 kol- Tuk og Retur
J. N. K. HACALISTE , WTIERE-EhMARTHka « «
sAPP BUOLDING - - - QOUNCIL BLUFFS- IOWA
W« «.«-.’å:’kM-WIJ .. "«. YMW
—nn(1 Mars the CRFIAT MAchSTlc-Mey me the
only langes mit-je («.xclusiwsly u! Many-He and chuk
cosl lkonAoutlstt Ohres okditssky kauges—(lon«l hie-Zik»
ckiiclk (-r Inst. Miillrulilc lrun ullowss absolut« hs ais tigh
Isvettck j--i«!s in 51 MAJENUC nml the-se Cmnhinml with
pure »Ah-Juki Unile Iavo half our fucl bill and give you s
dependsbls rot-lieh s perfect linke-« cvery day
The MAJIJSTIC is equipDCH wish a 1k--;:nllnn. nll-c0x)pt-k
toservojt-jt tuuchrs the red hoc- Hre aml hear- wuter in s jithn
The Eis-Sat- and Grand
MAJ ESTIO
Mille-»e- wi-« ckaycosl Zw
Wes
hu un »von dont-. whier seht-n Anspme form-i s riet-! ichs-U ask-me pnmmh w hssk
uns weicht— »von rat-I alt-lu- isut utnuctiuti·«nllz«. ji«-Hing anything. thut link-»Ak
I-» Im un ic, am-ur««l)«, Ochs-r nur«-two )1.sle·js«1«l(-’ks-Uurvs um Ur-«·-Uc11 HsJ bsh
pun. ucsusiq un galt-wes and Use sitt rno under it.
Nu muss »t- -1tr.nk-r of Arn kkum ksssl bot AND-K with n M-X«II«IST"’.
Euch exclaslvs MAJEsTlc set-taro mskes titl- rsnize more Ist-eilest
we sen-lassle more dumme-the liest san-e your mone)f can buy ke
Iskdless of pries-. MAJIsJSTlC Rang-:- sko assld In murik- mspry (««-u«()« tu
ins-U Artus-I- ls your ist-wirst domaisis varry MAJESTUJ Rang-m wkltss us fssk
the name ut a des-let- ln yuuk l()(:-Ut.y who cis-»Is. lud we·1l send our du«-«lein
« file Jtory of Male-Uc- Glo»"
Msjsstic Mmufsctukins cannoan Dspb 101 st. Louis. Mc.
Wilh »stei
kkontsif J ,I,s’
Ist-keck for s« f
pro-sak
ok other
heilen
is · mu. CIVI
von Ist-Jus
s ·«» wi o
Tlio Inst lliroci Bot-to
to chicago aml tlso Sasi
s via The North Westen-I Lind, the
Only Doublc Track Railway betwocn
the Missouri Rivcr and chjoaga
Maximum tkavel safcty and cverythlng It
the oomplete oomfort of patrons is prole
with splendid servioc to chicago, Mllwauhsq
Mpolls st. Paul, Ast-land, M,
Muth M an polni- rast.
scmyoqkschettwisvtetlv
Ilslesso k- Ioktls Inton- Italqu
MUMMUIIWII
Unwetter-instä- Mths st- I
W Ist-loslassende