Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 14, 1909, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tsk L
»panslieren",
It dawugenilig Nyhedk og Oplyss
ningsblad for det dankt Falk
i A m e rika,
quivet as
DAN lskl LFTLL PPBL Hort-Xb
Muth Nil-.
,,L«.4n-sieten« ubgaak hvet Ists-bog ogsrcdng
Prii m. Vorgang
de Formel-e States Zl.50. lldlanbet Its-W
Blut-et betaleg i Forfkud.
stiftung, Ver-Mag, Adresseforandring· o·q
endet angacende Vladet adkezseres:
DANISH LLTTIL PUBL. H()l-·sl·:,
Blatt, Rein
Rcoaklpm A. M. Andetfem
Use Bidtag M »Faulbrut« Jndholdt
Mindlingey Kotrespondancet og Atttllet
If Inder Art, liebes txt-regieren
A. M. Iderlety Blan, Nebr.
Unser-ed at Malt Postokflce as second
olsss matten
Advertisjnk Rates made known upon
Ostia-then
J Tsilfcelde af Utegtlmædsighedek vek
Ipdtagelseu bedes man klagt til du siedligt
Posivesem Sknlbe bet ilke hjælpe, bedes
man henvende sig til »Tantkeren«i
tontor.
Raat Læstrne dem-endet sig til Falk, bet
untern-i Bladet, enten tot at kpbe has dem
slln for at fa- Oplysning om det avettetede,
jedes De altld owtale, at Te san Roms-ie
seutet i dette Blas. Tet pil væte til gen
M Nym.
If ! .
Heden og Tørken i August Maaned
siges at have skadet Majsavlen iLans
det for 8175 Millioner Dollars. Ne
braska og Kaufaz hak lidt mest. Maj
sen er fkadet mere end alle andre
Scedarter tilsarnmen
Tidligere omtalte Fru Rosenberg,
hvis Tournee til de danske Kolonier
herovre TanfksAmerikansk Selfkab
hat planlagt, ventes til New York den
20. ds. med Oscar den Anden, —
samme Skib, som Tr. Eook ventes
til New York med.
Fra Nacine, Wis» har vi til dette
Nr. modtaget hele tre Jndsendelier.
Men da Racine er »Amerikas fornems
fte danfke By i tirtelig Henseende«,
og da Jndholdet ocesentlig er forskels
ligt i de tre Jndsendelser, faarRacine
have Lov til at indtage den store
Plads denne Gang.
Det fortælles om Harrimam at
Folk i hans Vasrkfteder kaldte ham
deres bedste Ven, at han kæmpede
imod Døden uden nogen Gang at
knurre, og at alle de Ejendomme, der
var betroet hans Ledelse, er efterladt
i god og trivelig Stand. Jkke saa
daarligt et Eftermæle for en Fort-et
ningsmand. — « .
Mr. Pearys Angreb paa Dr. Eook
anfes nu almindelig som i th Grad
uvcerdig. En af Lærerinderne i vore
Skoler sagde forleden Dag, at Pearys
Opfsrfel over for Dr. Cook giver
Jndtryk af, at han er et stort for
kælet og vanartigt Born. —- Ved en
Midng i London sagde en Ameri
kaner, der før har vaeret en Beun
drer af Peary: »Det er jo som Hyl af
en Unge, nogen hat inahpet Candys
Stangen fra.«
John Mitchell tog nylig Ordet i
»The Outlook« for strengere Regule
ring og Jndskrcenkning af fremmed
Jndvandring· De Plu, som hver
Jndvandrer nu skal "fremvife ved
Landingem foruden Billet til Bestem
melfesstedet, vil Mitchell have forhsjs
et til OW. De 1,000,000 Nykoms
mere hvett Nat tager Fortjeneiten fra
Han kam dog frem.
—
I J Nin-et 1850 var der blandt den
Lbrogede Floh der myldrede ad Guld
Tlandet til, en Eicer Treng, Vorn i
Hier men Mund i Mod oq Mitwiran
Han var allerede i den Alder bleven
Iutilfreds med sine fattige Fmar i New
LYork og vilde Im ud at sknbe sig en
Fremtid. Hun forsøgte sig ved mon
Tge Ting arbkjdede ihærdigt og tjente
i«godt. J Løbet af ganske faa Aar hav
de han famlet sig 81200 Med disse
i Lommen gik han en Aften gennem
iSau Franciscochidet Koldt var det,
og det begyndte at regne Han søgte
da ind i den førfte den bedste af de
mange Vevcerminger og blev snari
sdraget med i Spillet, som der var i
Gang. Nogle faa Timer senere var
shan atter ude i Regnen uden en Dol
lar i Lommen.
Hort gIorde imidlertid ikke Anmel
delse til Politiet, han swr ikke Herv
over dem, der bavde tilvendt fig hans
surt fortjente Benge, han beklagede
:sig ikke engang over sit Tab; men han
faldt paa sine Knie og svor med en
Monds Ed, at han aidrig vilde spils
le mete.
Og hans Lsfte blev holdt. Dei
blev et Vendepunkt i hans Liv. Han
har selv sagt, at de 1200 Dollars,
ban den Gang tobte, alligevel blev
Grundlaget for den Fokmue, han se
nete erhvervede fig. Han er nu en rig
Fabriksejer, agtet og anset af fine
Omgivelsey og en rundhaandet Gi
«ver til Barmhjettighedssjemed aT
enhver Art. Hang Navn er Nathan
ZBatnerL Borgmester i Pateriem N»J
Fta Kredsmodct
i Wisconsin Krebs.
!
!
I Vi lasnch estcr vore Kredsmøden
’Oq det er ogscm gebt, bvor Vrodre bo
tilfummcn. Der masrkcde vi under
lvort 5tc delegcrcdc Firedsnuzde i Im
Emmmelszi Mcniqkusiu Nacixm Pan-or
II. J. Xiiidfias Keald i Tage-re fm
tdcn 2.—5. Zum Befret Dur qodt
smed Undmkuslsc If den traditionell-:
iRegn Lordnq Akten. Ton Mutes- doc.
sikke at vchc noqcn Hindrjna for smdt
sKirkiebcsøg Lørdng Afterr, ej heller for
ISøndagens Vodkommendcn
Vi famledes til Gudskstjmcfte i Im
manuels Mmiabods pasne Kirksg
kTorsdnq Aftmt Paftor J. N. Jer
ksild, Ncenab, boldt Aebninqstnlekr
iover Tckften Fil. J, 12——1-1. Tot
svar et fromt og indedligt Nimm-Ei
ibyrd Paftor N. J. Bing tjente Ved
kAlteret, og Paftor E. A. Worts-vors
sOregoIL var Korbe-gn. Eiter Und-ki
"tjenestens Slntning aabnede med
sens Sekten-IV Pastor N. J. Bing.
sMødet i den trecnige Guds Nenn
WorFormand Pastor A. W· Land,
»vor fraflyttct Krebsen· Derefter bød
pMenigbedens Prcrst, Pastor J. J,
»Kildsig, Delegater, Præster og andre
»Gæfter et bierteligt Velkommcsm og
.vi fik Forftaaclspn baode da og fe
nere, at dct var godt mcnt. Der var
mødt omkring ved 35 Gæftcr, Proc
ster oq Delegater iberegnede Ses
sionstiden fastsattes. For Formidda
qens Vedkommende fra 9.30—11.15
og for Eftertniddagens fra 2.30—
-5.00.
Fredaa Morgen samledes vi igen
Pnftor S. C. Eriksen, Emauskirken,
indledede Kredsens Emne: Den ældre
Bruder, Luk. 15, 25——32. Dei var
en god og saglig Jndledning, og en
livlig Diskussion paafulgte. Man
hat-de frygtet for Menigsforfkel og
Haarklsverix men vi merkede intet til
»saadant· Den ældte Bruder mengte
sowientlig til det Iamme sont den
Unsre Bruder, selv om han alttb hav
f
kde levet i Himmet men nden Hiern
,mett Glæder. Dog findet der sit
"keet Sinne-, sum er mete heldige for
en Forhandlkng end dette. Bi for-ft
ttrønn ledede Andagten. Kredsens
Fett-eure Paitor JE. J Ding, fnnges
rede soin Fornmnd pro tem. Refera
xet tm sidite delegerede Kredsmøde
oplceftes og godkendtes. Paitor N.
J. Ving aflagde en tnnndtlig Rap
nort over Firediens Jlrbejde i det
sonndne Anr. Ei: itriftlig Jndberets
krinn im vor )s’.red-:sfornmnd Vil fik
tert blioe tmaifoiknet Tet er bedre
Orden og somet- Tid Kredsformnni
den nieddelte, m Krebsean Missioncer,
Pnftor C. M. Ottern (Eiillett, havde
opfont sin tsterninq iin sondon for
lcenqere Tid siden og taget iinod Kald
fra Hartlnnd Wiss. Gan flntter der
tit omkring ned den forste Oktober.
Tsette Stridt var bog ikte taget nden
nloorlin Ooerveielie og Samer
med ·Kredsftyrelseii. Arliejdsnmrs
ten var for speist-, do Afstnndene var
san store ,og selv om vor Moder sy
nes at viere ndrnstet med et godt Hel·
bred, sna er der dog Grænser for,
lwad en Mond kan gere. En bedre
Ordning mantte findes.
Vor Kredskosserer aflagde sin Rap
port. Regnstabet balancerede, men
vi forftcmr, en større Gave var stcens
tet fra en nncevnt da der ellers vilde
have Vceret Underskud Vrsdre og
Menigbeder——lad oss gøre den gamle,
nn salig hensovede Missionær Betre
fens Ord til vore—,,v a r m e Hier
tek, varme Hierin-' —- for vore
Landsmcends Nod da fyldes Mis
sionskasfen og vi ital have Ooerskud
Revisorerne rapportetede, at Regu
stabet var i bedfte Orden.
Tereser stredes til Valg of Em
bedsmcend for de neefte to Aar.
Pastor N. J. Bing, Vor Frelsers
Meniglied, Raine, blev valgt til For
mand, Or. Anton Nielsen, Vor Freli
Ters Menighed, Nemah, valgtes til
Kasserer og nndertegnede til Sekte
terr
Pastor C. M. Olsen ailagde en
Veretning om sin Gerning. Den var
denn tær, men han kunde itke holde
nd: derfor bar-de han taget imod an
det Kalb. Missionsfeltet deroppe bør
bete-Z. Et Brev, stillet til Firedssty
relien einen ninlig Jndgnng ved
Romas-, Micl)., blev lockt. Endvidere
bleo der tnlt noget om et rnnligt Ar
bejde i on oed Esmnnba, Mich. Me
niglieden i Negnnnee bavde ogfaa
sendt en koerlig Etisivelse til Kreds
mødet om fretntidig Betjening sra
wr kære Kitte. Kredsmødet besluss
tede derfor, at Kredsstyrelien bemyni
diges til at kalde og anfcette en Mis
sion-somit i Upper Michigan med
ovennævnte Steder som Udgangss
punkter. Maple Valley fkulde ind
til videre betjenes af det nordlige Di
strikts Præfter.
Da ingen Jndbydelse til næste dele
gerede Kredsmøde forelaa, blev det
overladt til Kredsftyrelsen at fin
de Sted og Tid for dets Afholdelse
Endvidere belluttede Kredsmødet at
fende en kærlig Hilsen gennem Se
kretæken til vor afgaaede Formand,
Pastor A. W. Lund, Owatonna,
Minn. Emnet til næste Kredsmøde
valgtes: Forboldet mellem Helliggss
relse og den kristelige Vished Past.
lN. Bentsen, Elinton, Wis. var til
kStedr. og Kredsformanden bød ham
kVelkommen Han tilbører som be
lkendt Jllinois Kreds. Af stemmebes
irettigede Medlemmer var der til Ste
ide 12 Delegater, vor Kredskassiren
og 12 Præfter. To Præster kom se
nere, og to var fravarende
« Vort Forretningsmøde iluttede
med Salmeverset: »Rosen slaar,
kLkiden gaar«, og Pastor Jens Jenfen
EKildsig ledede i Blu.
E Fredag Aften præditede Præsterne
TM. Ollen.Gillet ogN P J
Mielseth vah vg Lsrdag For-mid
Evas ps- dec W.
, Umighedend sinne- »Mmiqho
»Aus Rissionsarbejdk blev indledt
»Ma- EMMS us Mist Jep
,pesjc, Muh. Wishedens Fell
»in-eite- iae W Was da
« den-im- Wan- unst m m
Fw sp- at giv- W siec- tau
Mut-»in Das-kn
«Msm,i»mwcmr
IWMMWUIM
uawm.uW
WMWJM
uswme Me
Hinweime
Use-W Muse-ti
vedtaget. Vor Brodes Past. H. J.
Tahlstrøm gav as en god Jndledning
over samtne Ernne om Aftcnen. Lad
vor ganile Broder først komme til
Aande, saa mirrtes det ikke, at han
snart er sine 75 Aar. Han bar ar
bejdet i den Herr-II Tjencste 25 Aar
fom chgprwditanL og nu snart 25
Aar sont Priest. eller sam vor Bruder
ofte ndtrykker det — 25 Aar iin or
dineret Lægniand Vi trot, Jemand
lingen var frugtbringende
Saa oprandt Søndagen skøn oa
heilig Vi ventede-store Skarer til
Herrens Hns og blev hellere ikke stuf
fet. Ki. 9 var der Vøknegndstjeneste
i Jmmannels Kirke, lwor Pastor E
A. L)jortsvang, Oregon, talte og Børs
nene ofredc til Børnebjennnene. Kl.
10 Var der Striftctale, og KI. 10'30
begysndte Højmesien Pastor J. C.
Christensen, Stienningtom praeditede
lover Tagens gainle Evangelium:
I . . . »
»Den barmhxertige Samantan.
«Mange var Gcrster ved Herrens
lBord, og et start Offer lagdes paa
.Oerrens Alter. De fremmede Priv
Jstenprwdikede ogsaa i de andre Kir
ileis i Nacine tilhørende vor Krebs. J
«Emauskirken prædikedc Paftor J.
IK Jenseit, Denmark, og iVor Fiel
iiers Kirke Pastor J. Soe, Nemah.
Hemde-gen er altid osjtidgdagcu un
zder vore Kredsmøder. Herrens Ord
zlyder pnrt og rent, og Sakramente-r
:ne forvaltes efter Herrens egen Jud
Estiftelie, Herrens Navn til Ære og
Mennester til evig Frelse. Paa saas
!dann-e Dage faar enkelte af as Lov til
-at vcere nydende, og det er jo ogsaa
velsignet, selv otn vi kan glasde os
ved, at en stvr Gerning er oB betroet
«ved at være Forkyndece.
! Om Eftermiddagen var der indbudt
jtil fælles Ungdomsmøde, og en stor
ISkare kom. Sksnt var det at se saa
smange nngc Mennefker samlede, og
sikønnere vilde det have været oni de i
Sandhed var Herrens unge Mand
flalx Herren har dem alle behan.
Past. E. M. Nielsen, Pay Sipps, og
iundertegnede talte. Et alvorligt Ord»
ilød til dem fra Paftor E. M. Nielfens;
Soeben Eiter llngdomsmsdet blev vi?
- fotograferet i
I Om Aftenen Kl. 7.30 famledes oii
ztil Slutniiysmøde Først talte dens
zvordende Prcestelærek Pastor N· Pu
ILang, Kenofha, og det var selvfølges
.-liat godt. Derefter var Ordet frit.
Og en Del baade Læafolk og Præster
zbavde et alvorligt Affkedsord til
;Slutning. Vi mærkedcy at Herreni
zliavde veliignct Mødedagene. Han
zhar ogfaa sagt, at hans Ord ital ikke
ivende tomt tilbage. Til sidft sluttede
Lvor Kredsformand Modet med et Ale
vorsord, hvorefter han paa Krediens
HVegne takkede Menigheden og Prieste
,folkene for aabne Hjem og aabne
«Hjerter —- men dog fsrst og sidst
Herren. Staaende bekendte vi vor
!,,apostoliske Tro,« bad Herrens Ban,
«og vi modtog Herr-eng Velfignelse
4Vort Kredsmøde slnttede, lom det
zbegyndte —- i den treenige Guds
zNavn ,Det hører nu til Mindernes
Krans.
Under Mødet gav Sangkoret en
skelte Sange til Bedste. Det paaskøns
«nedes· Musik og Sang højnet en
«hver Gudstjenestr. Efter Ungdomss
»in-bot Søndag Eftermiddag havde vi
,Fællesspisning, og vi tog rigelig til
icis af Netterne. Det var godt ind
irettet Vort Forlagshus var repræs
zsenteret under hele Mødet ved Gr.
-Geo. Elsmarl. Han var utrcettelig
i at fremvise Bsger og flog en Han
«del nu og da.
Nacine et en dansk By. Vi msdte
flere danske Mænd og Kvindey som
det var os en Gliede at am Be
kendtstab med, og vi sendet dem en
venlig Hilfe-L M vil blot henftille
til ftemtidige Kredsmsden det er fik
kert heldigt,« am der blev tkykt Pro
gramm til Uddelinq blandt Falke
ne, san de bliver kendt med deets
U. P. J. Uickiew
Mien- Sek.
s
IWGDIIIW
m.J.W-Mseders
.qick-Ioisqae.ee.,Mv·
Herved Alle-begier at dct bar
behaget Herren i sin Visdom at hieni
xkalde Gustaf Lotsen i en Alder af 81
Aar, 2 Maaneder og 9 Dage. Han
Aar født i Atem-Hand Sverrig, den
25 Juni 1828; kom til Amerika
185t3; bocde first i Rock Jsland,
Jll’s; kom siden til Washington Eo»
MIer boede der til 1884, da han
reiste til Wahoo, Nein-» lwor han bo
ede i henved 25 Aar.
Gnstaf Larson var mcd til at stif
te Meniglieden i Washington Co. i
1873. Den vedtog Konstitution og
fkt Navnet Den danstsfvenske luthcrske
Menighed. Den blev bctjent af Past.
Seini. en meget kær Ven, of Las-inn
Aar 1884 byggedes Kirken blot 3 Mil
fra, bvor Larson boede mellem Blair
og Fontanclle. Menigheden betjentes
nu af Past. A. Lariem som konfirmes
rede 2 af antaf Larsons Børm Ju
«lia og Com.
Mr. Larfon tog megen Del i Skale
og Kirkevirlfomheden, hvorfor han tm
vil favnes haardt. Han ntd et godt
Helbred og var paa det sidste blot syg
en Ugo. Hmi var ved fnld Samling
til det sidfte og bad adskillige Gange
den kære Frelser fnart komme og ben
Ite hom. J sin fidste Stund flog han
ijncnc op og ndraabtee Nu, nu kom
bmer han: Ved hans Bortgang sprger
en aldrende Ægtemage, 2 Dime, 15
Bin-neber 7 Bornebsrus Born, 1
Brodcr og 1 Syster samt mange Ven
net.
Wahr-o, Nebr» d. S. Sept. 1909.
i Mrs.Anna Lariom
Mrs. Maty Grimes,
Mrs. Cora Olsen.
Fra en Danmattstur
eftet 20 scr- Ophocd i Taktik-.
G. K. JenfenJ
(Foktsat.)
En Flonfirmntiou.
En Pigr. en ncrr Slcmtning, som
mine Forceldre havde opfødt, blev lon
sirmeret Sendag efter Paaske. Der
var ti Fionfirmander ialt. Handlingen
foregik i femme Fisrken lwori jeg selo
blev konfirmerct for 281X2 Aar siden.
Jeg maa her mindes de kære samle
Forældrcy som efter at have apdraget
dercs egen Berneflok maatte tase sig
af andres Vern. cherlisheden bød det,
og saa lin de glnde dette Bud. Os
fandt jeg ika selve de kcere samle,
saa fandt jeg Spor of deres Virksomi
bed hos denne unge, glade og taknem
melise Pisa Held de unse, som bli
ver opfødt ved Kriftendommens Maslk
i Hiern, Stole og Kittel og Slam
over de Mennesker, som vil fordcerve
den for dem! — Te nnse forftaar dog
ika Fionfimmtionem de bar kun li
den Forstaaclsc af, hvad den bnrde
være og menes at være, indvender
man —- Lad mis sige dis et Ord, min
klogc, indbildske Ven, med det store
Hoved —- sid dit Hier-te vor lige san
stortl — Tror du, at Barnet, som
ligger red Moders Bryft, ikle kan
drage chring af Modermælkem fordi
dct ikke kan apalysere den? Eller
forsmar du ikkih at som Mcklken nee
rer Barnet, saa det kan vokfe os uds
ville fis med samt alle dets Evner,
saaledes ncerer kristelig Omgang es
kristelig Undervisnins os kriftelige
Jndtryk Gudmenneiket i Barnet. —
Konsirmationem i dens nuværende
Form i det mindste, bliver dos mis
brustl —- Hvad er der overhovedet,
som ikke bliver misbrusts Skulde vi
asskasse alt, fom blivet misbtust, saa
beholdt vi hvcrken Pense, Fede, Alte
der eller Krop, faa lidt fom vi beholdt
Guds Ord eller de hellise Sakramen
ter. Selv Benuem som dos vel in
sen med Skin as Mtendom vil mes
te er berettiset, bliver misbrust Ben
nen er io Viertets Tale med sin End,
tdet man besser sis lett-, fln Lilith sit
Liv, situltoverpaa W sterer
derhjeetr. Ren mesen sen er Inn
esesckcetlls des-einst Neu hvot me
set sodt dar des Rennestek modtqset
iqf M M ttods alle Wissens
es hvot meset sodtblevdos deunse
Ein Dei ved sonstwo-m tad
sMisbrusenl Hvorttl lau mansesnuoi
vationet os udvottes Fermdrtnsetf
EDet er cierteh fom stal stre- nyt.
Men det dltver nyt ved standen
JKtaft es like ved udvortes gesandt-in
sec. Neste sode os mittlse udvertes
Fotaydrinser er stets Udernes M
det er sandt, —- sg etUtal af daarligs
if imnine Tidksrnnik — Nac, men det
inm- sionfirnmtioinsn i Revninge Kir
te, jeg nilde itrive oni. Durchdringen
inm- lwerlen innn eller t1nnikelig, dm
Ohren-de iin ndelnttendc ein Zinbelf
sog Einidefnldet Mut Bomolie lod til
at viere ve( nnderrettede paa disse
.Pnnlte1« on det siner im- Roten ikke
san lidt. Tumii it blev Znn stalen ført
Vierte-list on llmt. « Ju. de leere
unge, de minder inn leitendes nin Baar
fi·iill)ed, de er Menighedens Vlomstek
-i Sinon Vor Hei-re vil faa gerne be
,l)dlde dem, lmn fil dein ju, da de blev
døbt Men Tjiwelen vil ogsaa gerne
lnwe dem. Luni gimner del-for paa
derez Linsrsdder on lilasser part dem
med sin uistine Bind. Er det san un
.derligt, at mange gaar til(3riiiide?Det
sinnes niig nieget inere underligt, at
dog noale limited Men det er det
outda, tlii det er Gudg Naades Under
ved Jesus Siriitns og den Helligaand.
Jeg nai- nogen Tid eftet til Stede
"ned et Præftelonvent i Odense, hvor
7nmn forlmndlede den nye Konfirmas
tionisordniiix1. Forbmidlingen be
"nniidte nied et Jndledningsioredr a... .
der helt ineiniem var et Forsvar kr
den nye Ordiiiiig. Stiitsprovstem
sont var Ordfører, toliede Fsoredragss
"liolderen for lians Jmødeloinmens
stied og liemcerkede derma. at naar
«bele Foredmnet nnr et Defendent
(Forivar), san tim- det vel i Følelsm
af, at den trasnnte til m besonderes
(forfvares). Og denne Opfattclse var
«den overvejende Jeg fil den Opfats
telse of hele Stillingen, at der var
siwae wrlige Sjæle, fom falte sig be
iinwrede ved Mnsiekonfirmationen
,(lldtrytket, sont blev brann. thi de
sved, at de koniirmerer mmme umkr
dige Og lwis en Præsi i Statds
kiilen nasater at konfirinere nogen,
uden at der er meget anbenbme Grun
de for Hirt-messen san tun lian faa
nimme Beivcerlinlieder dcm Hallen
Jeg limde nu ikke lade viere at tcenke
inm, oni itte det var en sum-Ist
Statistik-le nied dens Saninienblans
»ding af Politik og Kriftendom, der
trrenme til Formidring i Siedet for
de tirleline Handlinget Jea tror
Nimm nt Fnlelien nf dette iidite bliver
inere on niere iner nien det er jd et
ineaet indgribende oq vanfle«t
Sisømssmaal Oa nægtes tanx
ilke, at Etatskirten bar været og e
endnn til megen Velsignelie for det
danike Folk. Dei-»den er det umus
ligt, at koniervative lntlierike Kristne
med udelt Gliede lmi betragte de
Freintoninqer of FritirkCY iom fors
konnner i Daiiinark. Men det er vel
itke iørfte Gmm, at hsjft kejtede For
søg bliver Forli-bete for det, iom ef- »
terhnanden vinder Hævd Saaled
qik det io fee Reformationen, og fau
ledes gil det for Negkenes Frigtvels
se her i Lande-t, og saaledes ved man
ge andre Lejligheder. Det gælder for
Guds Menigbed oin at vente part
Herrens Time og saa taae den i Ast,
imm- den kunnten Jeg fik ellers et
godt Jndtryl af den danike Præltes
stand, for saa vidt fom den her var re
prcksenteret. Den befidder itpaatvivi
leligt høj Jntelligeiis, og ieg er vis
paa, at de flefte ogsaa besad Acri-liq
hed til og Foritaaelse of deres Kalb.
Men det kmt jo godt væi·e, at det
var Vlomsten nf den synike Præstes
stand, fotn var sninlet. Jeg ved ils-,
bvor manqe Priester der er i Fyns
Stift, inen jeg ved, at de Zö, som
her vor til Siede, langtfra udgsrxde
hele Tal. Dog, lad det vone, i
det vil, jeg var glad ved at faa Lov
til at vcere med og glad ved Ian
den, iom eaadede ved Medet En as
»dem bemætkede, at faa mange Pes
Lfter kunde ikke lamles tAmerika. Je
fortalte, at vi ved vore Arn-sauber er
zflere Ja, lau maattevi reife langt
lmente han, og det can der io viere no
Iget i. Naturligvis er Tonen tse las
fri og ubunden lom ho- ot, oq des
ikan io iaa væte baade ondt oq gedi
)Frihed er et herligt Gede, meu den
ikan lau let mithqu Neu det Ich
,ieq W, at med alle Utuldkomnmi
hedet, lom nsdvmdiqvis man M
ved noqet san mit lom dort W
Itbejde her me- few M its
det, ice blot tot M det sk
fokstamdssh Umhdsscsss
IWNMUUIWWM»
vorscmlcwdsh MWIÆ ,
maximum-Identide ;
.MMOMWWMD"