Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 03, 1909, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Dasein
(AvaekMariusHanfen.)
»Paa gksnne Græsgange ladet han
mig hvile« Sal. 23, D.
En Tisputats.
Ja, derfom Tisputats skal betyde en lærd Strid, da
pagser det ikke sum Overskrift her; men dersom det kan »
udttykke Msningskainp, og Mundl)uggeri, da kan det ’
brugeg.
Men hjr nu! En af mine Barndomsvenner, som jeg
besjgte under mit Ophold i Danmark, sagde til mig: kan
du huske, at du engang var nede i G. at lege med os? Vi
kom da under vor Leg til at tale om «Oplygningssagen,«
det vil fige, jeg fortalte, at mine Forceldre havde faaet en
Lampe, og i den brcendte man J o r d o l i e hver Aften.
Men den Trumf mente du sagtens at kunne stikke, og du
sagde, at hjemme havde J ogfaa faaet Lampe i Stedct for
Tællelys, men J brcendte P e t r o l i u m, og det mente
du, var meget finere eg bedre end Jordolie Og vi kom
pp at skændes om Sagen, idet den ene sagde, at Jordolie
var det bedste BelysningsmiddeL og den anden paastod,
at Petrolium var det fomemste.
Jeg kunde dog slet ikke hnske denne Disputats, heller
ikke dens Afslutning; men det kan godt vcere, at den endte
med, at vi rjg i Haaret paa hinanden og afgjorte paa den
Maade, hvad der stod højest paa Oplysningens Stige, en
ten Jordolie eller Petroleum, og havde vi kendt Okdene
Stenolie eller Kerofin, da var de vel bleven ført ind paa
Kamppladsen ogsaa.
Men jeg kam ved denne lille Episode fra min Bam
dom til at tcenke, at maaske kommer en hel Del af det
Mundhuggeri og de Misfotstaaelset, som kan opkomme
mellem Kristne af lignende Grunde; man siger det lam
me, men med forskellige Ord, man vil det samme, men
paa forskellige Maader og ad forstellige Veje, og faa i
Stedet for at ssge at komme til broderlig Forftaaelse om
Sagen, faa kommer man til at sttides om, hvad der er
vigtigst og dedst, Jordolie eller Petrolium Jeg siger ikke,
at dette altid er Tilfældet, men det kan vcere det, og lad
os kun grundigt anders-ge, naar Ordene bliver varme, og
man begynder at indtage Kampstilling til hinanden, om
ikke Migforftaaelsen kan hceves ved at man forfsger gen
sidigt at forstaa hinanden Tidt kan Oprigtighed og for
standig Karlighed være fom Olien, der dcemper Uoverenss
stemmelsens Balger.
Jeg harte engang om en Mand, dee i Skumringen
mente, at han ejnede et Novdyr i det sierne; Skikkelsen
ncermede fig, og han faa, det var et Menneske, og da de
nisdteg, genkendte han sin egen Broder. Guds Born kan
ofte mene at ftaa over for Modstandere; men nærmer de »
sig hverandre, da maaske de findet, at de hat Tro og Haab
Lilie-TM
Saa fnart vi et ovenfta fjdte og baarne,
- Af Jesus vi ere til Btsdre udkaarne,
Sen Faden een Tro og een Aand og een Daab,
Gen Vej til at vandre, et eneste Haab
Kam Brsdrenes Hier-te aldeleg farbinde,
Vi kunne ej andet end Kcerlighed finde,
Mistanke,.Had, Vrede og Tvedragt maa svinde.
—0——
FW
!
Jus-«
TATEZ Haus«
« »Zva Lixpi www-»
szssp onderstul displays of
" ««lIVe stocMgki sullureæpiachinery »J
splendid Racing
lclbemtks Band and
Grund Opera singers
Pcitks Bettle in the Clouds »k
, ijth Airshjp
Ajhletic Heej — carnjval « Basebccll
»m- Mm syst-»u- «4755 soc-»O new www www-m
Æxsmfcmwlma »Hm-Um Ljshor Mfry LIMIle- wrxfe
WRHellonsecy ..
LlNcOLN·NEB. ·
« wiska
«’ Hjemmebrygget ØL
. Sen-du — Nærende2 — Styrkendet
Der er hurtigt tilbekedt. Jn en fertige Apparater be wed.
sto- Beipakelie. Loges ikke. aa en halv Ttme kan man rnge
jM Hirt renefte og meft velfmageude Øl
. I « me i ere Man-redet ved at bru e vor bersmte » ome Brew
.MS eftkr den-Witwe medfsllgeubezso risi. Demä »Extraet«
. III as ndksgt t m e. D e
org hu t. liver li e sac- godt eller
t, man Inn Ube. Dei hat den rette mag, er opfris
MaMllende fremmer SmktäzrhtedTF Kloska de
m- en en en
t TubtwO Ue Fu tme E act« for Um
« esse-H order). En me alle for Osw o
Iok til W W. Bi gatanterer Ti ·
J
ge
»D-- . .,! T«2.«-?
MI, ou De vå gis-site dette fpeciette Tut-av.
MAX-, Ame-, Ja.
Lidt fra Landsøgetnes
Exkucfwn til Cauada.
(Sluttet.)
J Kenmare apsøgte jeg mig et Ho
tel for ikke at kalde Præstefolkene op
Kl. 2 mn Ratten. Men der var ikke
Rum. Jeg gil til et andet HoteL
lsvor jeg blev anvift Plads; men saas
snart det elektrisle Lys blev tcendt,
var jeg klar over, at jeg i dette Vas
relse ilke lunde sove. Jeg tog mit
Tøj snarest muligt, sagde Farvel og
gik op og ringede paa Prcestens
Dor. Pastor J. Gertsen kom straks
til Deren, bød mig hjertelig velkoms
men og anviste mig et yndigt Hvilei
sied. Eiter en Der Fokhandting,·
kørte vi den ncefte Dag en Tut ud«
i min tilkommende Menighed for atl
"ordne visse Forhold. (
; Høsten i den danske Koloni dersteds!
tegnede i lang Tid til at blive over i
ordentlig rig J Foraaret kotn See-J
lden lidt sent i Jorden paa Grund afs
Regnvejret. Og Someren kan be-«
tegnes fotn tetnmelig vaad til hen i«
Begyndelsen af Juli Maaned. Qøet
hak vceret were og Grcesgangene be
dre i Aar end nagen fotudgaaende
Sommer i Koloniens Historie. Men i
Lebet af de sidste feks Uger er der
ingen-Regn falden af Betydning, og
IVarmen har været trykkende i Aar
mere end sædvanlig, og det devirkes
de, at Avlingen ikke blev faa god i
Aar, sont man havde haabet, selv om
den dog er joevn god. Man frygter
sor, at Hveden ikke vil naa at blive
klassesiceret som Nr. 1.
L- Otn Aftenen tilbragte jeg et Par
hyggelige Timer i Byen Kemnate
samtnen med Kvindeforeningen, der
havde soranstaltet en lille Fest paa
en Hal, hvor de havde et Udsalg as
smaa Genstande, forfærdiget as dem
selv. Resten as Astenen indtil To
getg Afgang Kl. 12,50 (der dog drog
ud til Kl. 1.40) tilbragte jeg iPrcei
stehjemmeti Samtale Ined Past. II
Gertsen og Huitru, der tilsidst fulgte
mig paa Stationen,
seselslabet, Mr. Canning fra Council
Bluffs,n1ødte1nig og anviste migi
min Seng i Lands-gemes» private«
Zovevogn, som efter Aftale var medi
Toget Om Morgenen, Torsdag den(
26. Aug» da jeg stod op og hilstel
i
l
paa mine Reisefæller, fik jeg det ende
liae Udfald at vide med Hensyn til
Landkøbei. Der var bleven solgt i:
den fremtidige danske Koloni 4,480;
Ackes Land til 23 Personer. s
Fra Calgary var der nogle, sont«
ikle aik lige hjem, men tog en Asstils
ker op til den danfke Koloni ved Jn
nisfaiL Alberta. Et Par Stykler
mere vilde have vceret med derer-,
men kunde i sidste Øfeblik ikle fin
de den »Car«, sont de andre var
gaaet i, og som skulde fsre dem der
hen.
J Minneapolis tog jeg Assked med.
mit Folgeskalx da vor «Cac« skulde«
gaa til Council Bluffs, og jeg til
Racine Miu Ven Mr. ed. Peterienj
ventede paa mig ved Stationen i sit
Automobil og sskte mig til sit Hiern,
hvor jeg igen tilbragte en sken Tid l
tilsammen med dem. Dagen efter
naaede jeg hjem til Racine.
Mr. C. Larsen her fra Byen har
siden ksbt 320 Äms Land meke til
nogle af sine Rennen
Racine d. 28· Aug. 1909.
’ J. J. Kildsig.
Fka en Danmatkstur I
kftcr 20 Aars Ophald i Amerika. l
(J.K.Jensen.) » I
(Fokksat.)
Blandt Søfolkene, der var Passa-·
gerer paa 2. Kahyt var der to not-ske
Kaptajner. der begge havde forlist·
paa Amerikas Mikny Men fksnt der·
l
l
kunde være nagen Lighed mellem
Aarfagerne til de to forskellige For
tis, san var Forstellen doI i mine
øjne sinke: Den ene forliste i Tau-«
Ie,denanden, dahan varomtaagets
Nun ja, der er san manIe forstellige·
Staat TaaIe her i Herden. Den,
der feinte- Eudg wagt-ed i main-·
Jesus, er den berste oIvaldet de
fleste Forli-. Kapkajn Jenseit, notch
men as dansk Rod, var en Abendqu
Immnel Mund san konnex-sende
paa M M Itanll oa kalte
lidt Spanis. Dei bedste vat, ak han
We vllde htt- oI tale am Jesus»
Mu— W helft med Dankes-·
Zue. com-m heim- Sm var use-as
:UI-——" Bel, ieI hatjoikse
M«aiienlltekauveetedet,oq
desudeu bliver dek jo vaaget over;
Ordenen om Vord. Det er desuden
ærgerligt at sknlle hjem i Facher
og lidt Adipredelfe paa Vejen kan jo
være behagelig Ja, saa var der ogs
saa den danske Kapt. Peter-few en
dannet og behagelig Mand, fom jeg
var glad ved at trceffe paa min Vej
Adspredelser om Bord? Ja, der
er en Del: Musikken spiller nassten
hele Tagen et eller andet Sted,
og faa er der Dank-, KortspiL Sant
taler og Drikkclag. Men de sidste er
sjaslden støjende, bliver de det, kom
mer Hovmesteren For Resten inter
esserede det mig at læfe Stin
mandskabets Reglek i Tilfoerde ak«
Ulykkeshændelser; hver havdc da sit
at varetage Men Udskcenkeren, ,,the«
bartender«, ja, han fkulde holde inde.
Medens de andre havde positive Op
gaver, indskrænkede han sig til at
vcere negativ. Vore Opgavcr er jo
saa forskellige her i Livet.
Jeg boldt, som allerede nævnt, en
Del Gudstjenefter om Bord Nogle
harte gerne Ordet, andre spillede
helft Kort imens· Smag og Behag
er jo ogsaa meget forskellige. Lad os
l)aabe, at det himmelsle Fr- findet
Jordbund her og der. Jesus kun-«
de ilke faa Verden til at bøje fig, da
han kom, intet Under, at vi ikke kan.
Det vilde dog vckret bedre for Ver
den, om den bøjede sig for Frels
feren, taa vilde den undgaa at
kalte sig paa Knæ for Domme
r e n, naar den Tid kommen
Illt i alt en prægtig Sejltur og
meget ftykkende for Nerver og Lun
ger o·g Maver, —- ja ak, keere fe
fyge Nejlefcelle, undfkyld, at jeg i en
Følelse af Velvære kunde glemme
Dem, man toller jo lettest sine egne
Fslelser. Vi var dog alle enige om
een Ting: at lcenges efter Land. Menl
Landet var ikke saa venligt, som
Seen havde vceret. Jeg stæmtedel
med de patriotiske Nordmcend, fordi i
Not-ge tkke tog mere gæstmildt mod(
sine hfemvendende Sennerx men hols
De trot, det høflige og belevne Ksst
benhavn ovexgik det, saa tager De
fejl Sne og Slask, det var, hvad
man bød osl Men om lidt kommer
jo nok Solskin og Lærke og Drossell
og grønne Bege, thi dejllgt er der i
Danmark om Sommeren. Vi var blot
kommen lidt for tidlig, og saa mens
te Foraaret ikke, at det but-de rette
sig eftet os Underltg not for Re-«
sten, det burde bog alt og alle gsre
Underligt er det dog lgen at le sitt
Fidelandg Kast, der et faa mange·
Minder, som knytter sig dertil.
(Mere.)
W
I
t
l
s
·
l
l
l
l
l
l
(
(
l
l
l
l
Bibelktitikkeu.
Wel lhaufens
Kildehypotese.
J en af de sidstc Sæftcr af, Die
Theologi der Gegenwart« givck Pro
fessor E Sellin i Nostock en Oder
sigt over den sidste Tids Literatur
vedrørende Gamlc Testament-L
Jndledningen striver han, at der
med Hensyn til den gammeltcsstaments
Iige Forskning er sket en bctydningss
fnld Foraiidring. Den af Wellhaui
sen for ca. 80 Nar fide-n genialt nd
førte Konstruktion af Jsracls Histo
rie ikke blot briftek i alle Summen
søjningor, men er rent nd sat ud af
Spillet·
Mænd, sont for ikke lcrnge siden
hat hylcht hans Opfattelse nendcr
den nu Nyggen, am end med Aner
kendelse af, hvad der kan være af
Værdi. saaledes Bæntfch, Stærh Volz
og Beuzinger, men andre som Gunkel
og Greizmann staat ind paa helt nye
Bauer.
Det maate komme dettil, gansie
simpelt fom Fskge as nye Kendögers'
ninger, fom det er ganste umuliat
at overfr. oa iom hat haft til Fang
at Helhedsbilledet as den gamle
Orientö teligijse oa kulturelle Ub
vikling ganske har cendret sig i W
af de sidste tredkve Nar.
Dei et i denne Udvilling, Israel
but stu Mode- oa det hcnaet IM.
med den kenn-m tust-the Staat-. l
Undek de sidstr satt IIM
af, at det er not-endigt at revidere
Mk religthVIMe Ne
nu,hatmmiliaetiliornyliabibes:
hell-s det- W, den Meter
kriMke M i Molchsgstss
u- pq v- vkcisriirc w. Nu WI
Mmdoafaabetteaftidliaerekibt
Met
Wir-meron W
atrveidemsdoksam »so-me
warmme
n. R. cinciorll
An .- cLASs woeks,
RACINEL Wls
X
Artistic colored and
Zeveled Windows
I Flil·JN("U LIllUcOlks
· HEVELED and MlTRED
l '1.« A T Es
Fuu citrurnkzs and Imsiocsts
IT can-Hirsch Venetjsn, Opal und
.
Bvery Vurjoty us kine Glass.
,
s·
IF Hat-e and Wimjow Glase.
L
Art l-amps, Aktisticx Ali-Idee and
Dame-s in any Vgriisty.
H. .;.
Danle sanatoriumsss coasumptives
1)( nm Mistaits Mimi cr at
sk UT( Akt l Umde Und et Tteth
hvur de mit-n sit ucisxrtttss sur Up
tr;t«kkcri, kam nszc Hcsdt af riet
hnjis. turrc Ahn-« der hin- resi
dct sig surisrnzxct saa mangt et
Mcnncskciiv.
Huginsgvns reg(-1111nsssig( BL
søg er til Patientssrncs kris· Af
bcnyttcizc Der er elektrisk LJO og Klokitcr i alle Vitkresiscr ok- Triu
Ika(1c.-. Sislvxrrclser. Liggehah Miknisk0p, Nebulizcr (.-. s. v. er til Rait
(1ix:h(-d.
Prisen Dr km b W DOH. pr. szc estcr Vitsrclsc Ox: hetitics i Fokskum
For unsrmcris ()p1)-.-nin;:er ciicr l««()t«(-.sps.1rgslcr med llcnyyn tii
Syxxcfe)rening, Nod-suche j Per ellcr l««rip1atis, iuunocles cnhver Om
at tiihkrivc
ID! )(-It-1«JZ(»1-, Bruslt (?()10.
,
The Most liirect Bot-to
to chicago aml the Hast
h via The North Westetn Uns-, the
Only Double Track Railway beween
the Missouri River and chioago.
Maximum travel safety and everything km
the complete eomfott of patrons is provided,
with splendici servioe to chicago, Miiwaukee.
Minneapolis st. Paul, Ashlanch sw.
Duinth and all points case
Be sure your tieket reads via the
chieago s- Ioktls Weste-a Mqu
Mbyeunewiins Mkotthejemsaeyvss
a persectioa essen-see that includes the Beet U
TM Mhsckinhseakialaeatta
Fes- tceeptns ea- »Ist-nassen
steht- anck fu« hinwinkte-.
apply to fiel-et Jst-h ne
Most-« Mutes-n Um
Vi önsker Deres Handel,
derfur cr txt-d os altiel cnagtpualiggisndo a« sælgo
vcfc u III skckvsgcns Isccslc ncfcklllg
og nie-J Jskt summte los-ere- Dom
bei beime. set- ilmsu i handele-h - -
l«Jr De ikkc aller-eile en at vom mange tagt-e Kund-m du skulde
act glaulii »s, om De vilclc aklwggg os et Beut-g,
sAÄ Yl KAN s«1’Al)l«’-I·JS’1’E« IIVAD Vl UER llAlc S««U-"l’.
? sAs Sims
l
adskiller jeg mig helt og holdent fra
den Graf-Auenen-Wellhaufenste kri
tiske Stole og beftrider i det store og
hele den saakaldte nyere Kildehypos
lese«·
Dette viser, hvor uvederhæftigt det
nyiteologiske Hypotefemageri i man
ge Tilfælde er. Sau spart en radi
kal Deolog optrwder med et "nyt Sy
stem, der fange Opmærkfomhed, dcm
net der siq inart en hel teologist Sko
le. Oq den, sont ille vil ftheSttsnv
men, omtales med et Skuldertusk
oq erllæres umulig. Men bliver det
set nærmete esterqfalvorlkqe For-ske
te, der M bygger paa Hypotefey
men paa Kendzwrningen san Wer
det i Sammenfsjningerne og ramler
stimmen fom et Forum-, hvor meget
det Iaa end bar fmykket sig med Bi
denfkabens Nava.
Dei kaer fis atter og atterx at M
L
ikke saa meget er Bibelen, som Sy
stemmekne, der trænges til at korri
gercs. Kr. ,,ngl."
«-- — -—- — «O-———-«——
Storbyens Forbandelfe.
—
Sterforbtydetr.
Den danste Oovedstad et i W
med at blive en sterben-by Om Hok
bandellen ved at naa sag vidt Iri
ver Bladet »Ist-Ohms
Wetnikewlts, Valotti, Leander, —
deterdetrenyestesiavneidaust
Forbryderhistorie De betegner i
Birkellgheden en cpoke De indledet
en ny Tid for os. De bsrer til en
Nase Mennesker. Iom vi ille fjr bat
kenit eller Inn hat kendt fra sm
byetnes Wonw Den Dos,
da W blev en M, kaute