Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 03, 1909, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ( «ka txtnixn DAMSU EV.
«t)an-leeren"
is me
Only sENl- WEIZKLY
Indus-I Ns«:wst-«u»i—:«
Published in U. S. A.
it is owns-d lsy
I
t·tT-1. unskuss
nnd is publjshed by
Dau. Lutf »Publ. Hause,
V
Nr. ZE Ho Blair, Nebr» Fredagden 3. September 1909.
Akkwem.
E
..l)«n-l(eken"
er det oneste hauste Acad
i Amerika, der udgm
to Sange
om llgen
udgives af
Asslsw ««·«. Als. »Als-,
til-un usnaksxx
Print-Nasen sendet
frtt pag Fothngetcto.
L 18. Aarg.
1lsiordjsolejtW ( r naaetl
Dr. Frederick Albert Cook er den heldige Forsker
Han er nu paa Vej fra Grønland til Kobenhavn om Bord
paa def danske Regeringsfkib »Ganz Egede«
Folgende korte Telegrammer mod
toges i Getan
VrysseL t. Septbr. — »Nanede
Nordpolen 21· April 1908. Opdagei
de Land langt Nord. Paa Ve1 til
Kobenhavn med Dampslibet ,,HnnZ
Egede«. Frederick Cont.
New York, l. Sept. —- »Succesfnl,
well. Address Copenl)agen. Fred.«.
Tette korte Telegram var sendt tilI
Mrss. Eool iNew York. I
En Regeringgfunktionær paa1
,,.Lmns Egede« sendte samme Dag
folgende Telegrcnn til Kobenhavm
»Vi bar ombord den ainerikanske
rejiende Dr. Cook, som nanedes
Nordpolen den 21. April 1908.
Tr. Coka ankam til Upernaviki
Mai 1909 fra Cnpe York. Eskimoers
ne i Cape York belræfter Dr. Eools
Fortcelling om sin Reife«
Folgende ndsørligere Beretning
modtoges saa i Gaor over Paris:
Pariserndgaven as New York
Hernld publiserer i Tag til Mor
gen en as Dr. Frederick A. Cook
underskrevet »statentent«, dateret
»He-cis Egede, Sei-wich Onsdag«, oin
hans Ersaringer i de arltiske Egne.
,,Efter en langvarig Kamp lned
Hunger og Frost«, siger Tr. Cook,
»er vi endelig været saa heldige at
non Nordpolen. En m) ,,l)igl)way«
ined en interessant Etrilse as uninte
ret Natur er bleven nnderiøgt on store
Jagtnmrler lolnliieret, linilte vil til
tale Zoortmcend ag ndvide Eil-innrerJ
ness Horizont Ter er opdaget Land
bvurinm Jordenski nordlinfte Lilipper
hviler. En Triangel paa IMUU zwa
dratniil er bleven udskaaren as det
terrestinle nkendte
Etspeditionen var Folgen af en
Soriiiiiers Krydsning i Jghavet paa«
Skonnerten Bradley, som änkom til
Navigationens Ydergrcense i Sinith
Sonnd sent iAug 1907. Her fandtes
Onisteendighederne gnnstige sor at vo
ve en Tur til Polen. J. R. Bradley
sorsynede os rigelig sra sit Slib med
Livsiornødenbeder til stedlig Brug
Mit eget Udstyr sor mulige Tilsælde
— kunde i enhver Henseende tjene paa
saadan Reise. Mange Elkimoer var
snmlet paa Grønlands Kyst ved Onas
toak sor at deltagei Vinterens Bise
nejagt. Store Kvantiteter as Køds var
ophobet, og omlring Lejren var der
suldt op af stærke Hunde· Det var en
heldig Kombination sor at udftyre en
Ekspeditiom Alt, hvad der heb-vedes,
kunde der let goteö Udoej for paa et
Punkt tun 700 Mil sra det nordre
Centrum Et Hns og Veerklted op
sørtes as Pallasser ved Hjcelp as vil
lige Hoender. Og denne nordligste
Folteltamme paa 250 Mennesker tog
selv fnt paa at lave et passende Uds
styr. For Enden as den lange Vin
ternat var vi særdige sor Foretagens
det, og der var lagt Planet sor at
sorcere en ny Rate overGrinnell Lan
det Nord paa langs dets Kyft nd itnod
Polarhavet.
Kampagnen begyndtes med at nd
«sende Spejders Bettler sor at underli
ge Vejen og finde Jagtgkund. Deres
Mission lykkedes kun halvejz paa
Grund af Statut« Bed Solopgangen
1908 (19. Februar) indskibede Hoveds
ekspsditionen ltg og begyndte Reier
til Nordpolen. Den bestod af 11
Meend og 103 Hunde, der drog 11
tungtladede Slceder. Skspeditionen
forlod Grtnlandg Kost og itsd Pest
me over Smith Sound Den lange
Mii- eeutm sit-ste- ps am upgcq fu«
Timers Tagslys. Vinterens isnende
Kulde føltes sont værst Da vi kryds
sede Ellesmere Sunds Hojder til Pa
cifikheldningen, sank Termometeret til
minus 88 Grader Celsius (ca. 117
Gr. under Zero efter den Gradewa
vi almindelig bruger). Flere Hunde
fres, og Mændene led alvorligt, men
vi fandt snart ,,game trails«, hvor
Bejen var lettere.
Vi trængte igennem Nanfen Sund
til Lands End. Paa denne March si
kredeOi os 101 Mosknsotser, 7 Vier-.
ne og 335 Hat-er. Vi fkød ud i Polar
havet fra Herbertøens sydligfte Punkt»
den 18. Marts. Sels Eskiinoer vendij
te herfra tilbage. Med fire Mcend og
46 Hunde, der drog Forsyning for 80 !
Tage-, begyndtes Firndsninaen af Pak
isen iPolarlJavet. Tre Tage fenere
vendte to andre Esliinoer tilbage, og
nn var Ekspeditionen reduceret til
»tl)e survivel of the fittest« fOoekles
velsen af de bedft skikkede). De to bed
fte Mel-nd og 26 Hunde udiøgtess for
det endelige Fort-g.
Der foran os i en ukendt Linie,
460 Mil lang, liggcr dort Maal. De
forste Tages Reife forudfatte lange
Marcber, og vi gjorde opmnntrende
Freinitridt. Et Vand melleni Pakisen
og Landet krydsedes med lnn liden
Foriinkning. Den lave Temperatur
holdt ved og gjorde Livet til en Tor
tnr. illkenindefluttede i nore Snebyti
ter, spiiende tørret Lind, Tau og drit
tende Te til, sandt vi af oa til noaen
animale Hygge J flere Tage efter at!
kendt Land var tabt af Syne forbød;
en overtruklen Hinnnel osZ at Aørel
nøjaatiae Jagttagelfer as vorStilling·
Den ZU. Martski klarede Himinelen
delvis af, og nyt Land opdagedes. Vo
re Jaattaaelfer aav vor Stilling sont
BUT paa 8636 Længdegrad. Hur-»l
tig Fremfkridt var nødvendig. Vort
Hovedinisssion lod osJ ikke Tid tiloversl
til at nndersøge Kyften Her saa viz
de sidste Tegn paa fast Jord. Vi drogJ
stadia frem over den endforntige be
vasgelige Js og befandt os nde over
Grcensen for Liv —- hverken Spor af
Bjørne eller Sælhnnde Huller upda-i
gedes. Jkke engang de niikroskopisle
Dyr fandtes længere under os. Ødeti
og Kulden vdr næften undl)oldelig.
Men Vejen og Veiret bedrcdes, kun
den gennemtrængende Vind plagede
endnu. Kulden tvang os til Legt-insbe-«
vcegelle Saadan gik Dag efter Dag
Hændelser og Stillinger noteredes,
men intet Eventyr. Vore Jagttagelser
den 6. April gav 86.36 nordlig Breds
degrad og 94.2 Lcenadegrad
Trods voke lange Mai-eher gjorde
vi kun ringe Fremgang. Meget tabs
teg ved, at vi maatte gaa onikring
uoverstigelige Hindringen —- Vi var
nu naaet til 200 Mil fra Polen, og
vor Forsyntng reduieredes. En Hund
efter en anden forfvandt i de hungri
ge, der endnu levede. Der fynteö doa
endnu at være tilftrcekkelig Forfyntng
for Menneiker til at ikynde fremad i
det hemmelige Land, vi befandt os i.
Den 21. Clle var vt naaede til
89 Graden 59 Minuter og 46 Sekun
der. Polen var i State. Vi tilbages
lagde de tvrige 14 Sekunder og gjori
de noale faa Oblervationer.
Jeg sagde til Etukishook og Ah
welsh (de to Eskimoey at vi havde’
naaet »det store Spiger«. Hvor lom’
helft, vi vendte os, var Syd. Ved et
enelte Trin kunde vi paslere fra deni
ene Side at Jorden til den andeu
fra Mtddag til Mit-nat Endelig bal
gede Flaget for Polens Brise. Det
var den 21. April 1908. Tempera
turen var 38 Grader Celiiug, Baro
»meteret 29.83, Breddegrad 90. Lamgs
degrad var forsvundet.
» Sksnt vilde af Glæde begyndte en
Følelfe af Trcethed at overvælde os
Næste Dag, efter at vi havde gjort
vore Obfervationer, gennemtrængtes
vi af en intens Fslelfe af Enfomhed
naar vi faa ud i HorizontM Var det
mnligt, at disse øde Egne, uden en
Plet Jord, havde vakt faa niange
Mænds Higen i faa mange Aarhuns
dreder? Der var ingen fast Grund;
knn en Uendelighed af blcendende hvid
Stie; ingen levende Skabning; ikke
et Punkt til at bryde den frygtelige
Ensforniighed. Den 23. April ftartei
de vi paa Tilbagemarchen.
Dr. F. A. Cook er en New Backen
Han fulgte nied som Læge paa
Pearys NordpolssEkspedition i 1891;
ligefaa var han med som Læge paa
de belgiskc Sydpolsekspeditioner i
1897 og 1899. Han var Fører for
en Ekspedition til at anders-ge og be
stige Monnt Mc. Kinley i 1903 og
1906.
Dr.·Cook-er Prcefident for Explo
rers Clusb i New York og Forfatter
cif flere Værker om Polarforskning.
Gan er Es Aar wimmel
Zions Ho Jedleder i
Bodsfængsel
Ei)icago, 31. Ang. — Wilbur G.
Voliva, Jolm Alexander Dowies Ef
terfølger sont Leder for Sekten, er
i Tag pleven indsot i Arresten i
Woodftock, Jllsk Aar-sagen til hans
Llrreftation -var, at han iike havde
betalt Philip MotljerilL en Far
nier iMontana, Pis),0()«, sont han
var dønit til at betale lnnn.
Den ftore Mulkt var pnnlagt Vo
liva for en Stadderhistorie, foin
Motherill bavde anboldt innn for.
Mr. Voliun ei«kla-rer, at lnin heller
re vil tilbrinqe hele de 6 Manne-den
fin Loven forefkrivei·, i Fiktinsei.
end lmn vil betale Bis-den
Harrimans Tilstand
»Ah-dun, N. ;IJ., Isl· Ann. ——- Mel
ditmerne fm Sakrian Hin-In lyder
unsre omnuntrondc for lwer Tag, der
Anat-. Tet sigcs, at han tilbmgte næs
ften hole Tagen i Tag ndcsnsor oq
lwilode godt i en Stol ude paa Ve
randacn og spadseredei mellem Stun
dcr vcsd en Stok.
At Efterknren gør jin Virkning, vi
ser dct Faktmm at han i de sidste fein
Daae lmr vundet 2 Pund chegt.
Vagten, fom hat patroleret ved Fo
den af Bakkcn, inddroges i Dag ef
ter Harrimans Okdre. Vagtmands
fkabet omkring Hufet bibeholdes.
Er ikke MeningitkSP
Flere unqe Mennesker i Egnen af
Vork, Nebr» lider af en Epidemi, fom
Lægerne der erklcerede at være den
frygtelige Meningitis (en Hiernes og
Nquarvssygdowi.Dr.Millard Lang
feld fra Omaha blev faa tilkaldt, og
han siger, at det rimeligvis er en
langt mindre farligRygmarvsfygdom
Men det vanstelige er at bestemme
Sygdommcns virkelige Karakter og
anvende det Serum, som nylig er
opfundet imod Meningitis. Det var
Dr. Simon Flexner ved Rockefeller
Institut i New York, der opfandt
Serumet, vg« han bar udnævnt Dr.
Langfeld til at disftribuere det i
denne Del af Landet. Spørgsmaalet
er sau, hvor vidt Midlet kan anvens
des paa de her fqrekommende Tilfkkli
de. .
i Dr. Cooks Modtagelse
Bulletin til Wafhingtou.
Washington, 2. Sept. —- Maurice
F. Egan, De Forenede Staters Mi
nister i Kobenhavm har telegkaferet
til Statsdepartementet, at Dr. Coka
Beretning om hans Opdagelse af
Nordpolen ftadfcestes af den danske
Jnfpeltsr D. Jener i Nordgrjnland
NewYork, 2. Sept. Her got-es For
beredelser til at gøre Dr. Frederick
A. Eooks Hjetnkomft til en Begiveni
hed of national og muligvis inter
national Betydning. Dersoin den
Plan, som Arctic Club har gjort
Udkaft til i Dag, bliver fulgt, faa
vil det »Velkommen l)jeml«, fom
Dr. Cook vil faa i New York,
blive en Ovation, i hvilken Vyen,
Staten og Nationen vil tage Del,
medens fremmgende Forskere, Dr.
Cooks Rivaler, fm Verdens forfkelliH
ge Egne —- Shackelton, Naniemj
Abruzzi, Amundsem Greely og flere
—- vil give Cook deres personlige
Hyldest i
Medlemmerne af ,,tl)e aretic Clnb« i
header-, at Prcefident Taft vil kunne
være til Stede paa Nationens Vegne!
at byde Dr. Cook velkommen.
»Soadan Ære pilde ikke vcere mere .
end passende«, fagde en af dem i
Dag,« i Betragtning af, at Forskers
en har plantet Stiernebanneret paa
Verdens Apex og føjet maaske 60,000
Kvadmtmil til Nationens Territosj
rimn.«
! »Morning Pos « I
om det danfke Ministerfkiftr.
! J en Artikel om Ministerkrifen i
Dannmrk og Dannelfen af det nye
lEiliinisteiinnc ndtnler det store engels
like Vlnd »Morninq Post« ifølge
Ritzous Vuremy at en modemt Po
litiker sont Grev HolfteinsL edrebotg
burde knnne forsone det konservative
M indretal og de vcerdifnlde Interes
fer og betydninasfnlde Principper
sont det reptcefenterer, og burde stræs
be efter en Konsolidering af den of
fentline Menim, medens det Faktmn, !
at han i Neergaard oa J. C. Chri-l
stensen lnwde fundet to forbenværende »
Konsejlsprcesidenter. der var villigeJ
til at underordne sig ved at funge-’
er i hans Ministerium, fynes at ydej
en tilfredsstillende Garanti for, at
den nye Negering vil blive ført efter’
patriotiske Linier og de tent person-l
lige Partifornmal vil blive sat nd af
Vetmgtning !
—
Skybrud i Nevada
Reno, Nev» 31. Aug. —- Mine
ringslejren ved Nawhide, 100 Mil
hersta, ramtes i Aftes af et Skybrud.
En Højvandsbølge paa 12 Fods
Dybde strømmede gennem Gaderne.
6 Kbinder og Børn san-res. 500
Mennesker er bjemløse og 165 Bygs
ninaer er ødclagt.
Dommct Moody farlig fyg.
HanerhilL Mass» 1. Sept. —- De
Forenede Staters Højesteretsdommer
og tidligere Justitsminifter Moody
blev i Gaar saa alvorlig syg, at han
maatte køres i en Politiambulance
fra Jernbaneftationen til sit Hjem
Dommer Moody var paa Hjemvej
fra et Sanatorium i Staten New
York, hvor han har været i flere
Uger.
Hau blev udnævnt til Højesterctss
dommer af Prwsident Roosevelt. Han
er 56 Aar gammeL
Jorden rundt.
J Paris findes nu 15 Fabriker,
der laver Flyvemafkiner.
.
Czaren vif aflægge et Beføg i
Konstantinopel i 2. Uge af Oktober
Den indiske Student, Dhingra, der
myrdede Oberst Curzon Wyllie, er
den 17. Aug. bleven hængti London.
Nobelftiftelfens fysifk-kemiske La
boratorium i Stockholm, det faakaldte
Arrheniusanstitut, indviedes i Au
gust.
.
Dalai Lamo, der for fem Aar si-'
den flygtede fra Lhasfer, da Englæns
derne rykkede indi Byen, er nu om
sider Vendt tilbage. i
. .
En Grænfegrav. For at vanskeligsL
gøre Smugleriet paatænker Ruslandf
iflq. en Overcnskomft med Preussen
at grave en Grænsegrav paa to Me
ters Dybde og Bredde. En Kommis
sion af rusfiske og preusfiske Embedss
mcend har i dette Øjemed allerede
foretaget en Reife langs Grænsen og
nøjagtigt fastslaaet denne.
o
,,Mauretania«s nye Rekord. —
Queenstown, 31. Aug. — Dampskisj
bet »Mauretania«, som. holder Rekors
den for hurtig Reise over Atlanterw
fhavet, ankom hertil i Gaar fra Newz
York over den korte Ritte, efterat
have gjort Reisen i 4 Døgm 14 Pl
mer og 27 Minutter« Dette er 2
Timer og 53 Minutter mindre end
»Mauretanio«s tidligere Rekord.
.
Jordskælv i Patmtna. Panama,
Zi. Aug. — Et Jordfkwlv rammede
Pannnmtangcn i Gnnr Morges. Baa
de Neqeringens on Kmmlkommisfios
nens Vthninger i Panmna og Acon
ryftode faa ftærkt, nt Vetjcntene for
lod den-s Pulte ng sprang ud paa
Gaben i stor Skræk. Jngcn Skade
pnnfnfgte
Krigcn i Marrokko. Lisfabdm 31.
Aug. — Telegrammer fra Melilla
bereiter om en blodig Kamp i Sein
dags ved Cabo Morena. Manrcrne
tabte 650 Mand og Spanierne 300.
Maurerne bar faaet Forstærkning af
Beni Uriagal Stummen
.
Wellnian i Tromsø. Tromsø, 31.
August —- Walter Wellman ankom
i Gaar til Tromsø fra Spitsbergen.
Han efterlod tre Mand der for at
tage Vare paa Luftskibet i Løbet af
Vinteren.
i
Hang, 31. Ang. —- Holland fejrer
;i Dag Dronning Wilhelmines 25
Aars Fødfelsdag. Skolebørnene hol
der Helligdag, Flug vajer alle Beg
ne, og Folkeikarer passerer ftadig
Paladset og lykønsker Dronningen og
»baby« Prinsessen Juliane. Drons
ningen modtagcr Tufinder af Tele
grammer fra alle Verdens Egne
s
Kolera i Holland London, Zi
Aug. —- Jdet Sundhedsraadet var
noget skeptisk over for de officielle
Meddelelser angaaende KolerasSitus
ationen iHolland og andre Lande
paa Fastlandet, henvendte det fig i
Dag til private Underspgegere og
blev da underrettet om, at der er henis
mod 200 Kileratilfældei Holland
alene, og at Farsotten ogsaa er naaet
til det øftre Østrig og truer det østre
Tyskland.
Der er Fare for en KolerasEpii
demi i Holland, siger Undersøgerem
Tilfceldene der tiltager i Antal trods
de medieinske Autoriteters heroiske
Anstrengelser for at standie den.
Jordsfælv i Rom. Rom, l. Sept.
— Rom blev i Gaar Eftermiddag
hjemsøgt af et Jordskælv. Nagen syn
derlig Skade skete der ikke, og ingen
Mennefker vides at vcere omkommet.
Fra Roofevelt Jagten· Mairobi,
,Østafrika, Aug. —- Edmund Heller,
ken af Naturalisterne i Roosevelts
JSelskab, hat vceret saa heldig at faa
Huden af en ftor Elefant, som Rooses
velt nylig har skudt, prcepareret hel
og i god Tilstand. Hver af Dyrets
Stødtcender vejer 80 Pund· —- Alle
Selskabets Medlemmer befindet sig
vel.
Striken i Sverrig. Stockholm, I.
Sept. —- Flere af de ftrikende Arbei
dere har faaet Vorsel otsn, at de maa
fslytte ud af deres Hjem den 1. Okt.,
dersom de ikke i Mellemtideu bar gen
optaget deres Arbejde Arbejderfores
ningerne har udstedt en Erklæring
om, at ingen Strjker skal betale Has
leje, fom forfalder iOkt.Strikelederne
meuer, at det vil blive umuligt at
kaste Tusinder af Familier paa Ga
den.
BrysseL 31. Aug. —- Waterloo
hemmte Museum, der tut-unter en af
de fineste Samlinger af Napolecst-·.3.
Efterladenskaber, Tom eksifterer, skal
stelqu paa Fredag (altsaa i Dag).
Det grundedes 1815, kort efter Slas
get ved Wetter-law af Sergent· Collon
og tilhører nu en Slcegtning af hem,
en Mad. Brown. J Museet er der
mange Genftande, som bar tilhørt
Napoleon, fauledes de Sporen han
bar under Slaget ved Waterloo, og
hans TekedeL Man mener, at Rege
ringen ikke vil tillade, at disse Re
likvier bliver folgt til udeulandske
Købere
Abdul ,Ha111id sindsfvag2 Wien,
31. Aug. — Jfølge Underretuing
fra Autoriteter gccmem »New Freie
Presse« er fort-me Sultan Abdul
Hamid angrebet af begyndende Van
vid. Meldingen siger, at den afsatte
Regent lever i stadig Frygt for at
fkulle blive snigmyrdet af den nye
Regt-rings Agenter, og det bar rystet
hans Forstand. Han har ikke fovet
for en hel Uge, og undertiden gør
han saadanStøj, at han forstyrrer alle
andre i den store Bygning, hvori han
er Fange i Udkanten af Salonika.
Lasgerne har ingen Lindring kunnet
fkaffe hom, og man mener, hans Død
er ncer foreftaaende.
Japan vindeix Peking, 1. Sept. —
En Overenskomst med Heusyn til de
maitchuriike Spørgsmaal blev afsluts
tet i Gaar og vil saudfynligvis blive
underfkrevet i Dag.
Under Forhandlingerne indtog Ja
pan hele Tiden en udfordrende Hold
ning, og de kinesiske Reprcesentanter
var nødt til at giver efter paa alle
væsentlige Punkter for at bevare Fre
den med sin krigerske Nabo.
i Japan anerkender Kinas nominelle
JSuverænitet over Hfiento paa Betins
»gelser, som giver Kan saagodtfom al
Iadminiftrativ Magi.
Kan tvinges til at erklære fire nah
xne Havne, hvor Japanerne gives udes
.lukkende Jurisdiktion over alle Ko
Yreanere og tillige Jurisdiktion i kri
Iminelle Sager vedrørende Koreaners
hie iReften af Distriktet.
! En anden vigtig Bestemmelse er
Iden, at dcrlom Kina beslutter at bygs
He Kirin Bauen øftover, maa Kinn
laane Halvdelen af den notwendige
Kapital i Japan, hvorved Japan vil
sikre sig Kontrollen af en vigttg Arm
Ifra Japans quedlinie benimod Vla
;divvst0k. · ..