Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 31, 1909, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    YXXAHAXHHXHX»-II
HE
III-s
ZZDanmark i-. st
X
MAX
W
XXXXXXXBBXBBDHB
sc J
IL .
Itkmieuddelingeu paa Lands-Id
stilliugeIL
AarhuLU 16. Aug.
Paa Landsudftillingen fandt i Lor
daqö Ptcemieuddelingen Sted. Fest
licheden overvceredes bl. a. af Kron
Iinsessern Prins Georg, Prins Val
iemar. Festen fandt Sted i Solens
Iitetgsalen oq begyndte med Assyns
selsen af en Sang, forfattet af Re
Utst K. Hausen, Rath-T
Udftillingens Præsident, Borgmes
set DrechseL bsd i en kort Tale vels
kommen; han omtalte bl. a. den for
ljbne Udstillingstid og takkede for
den store Stette der fm alle Sider
Iat ydet Udstillingen. Denne hav
de til Dato været beføgt af ca. 450,
000 Persover foruden Abonnens
Ferne
Formanden for Bedømmelseskoms
uiteem Fabrikant Wied, Aarhus,
hlte derefter om de forskellige Af
delinger indenfor Udstillingen oq gen
uemgik i en længere Tale udførligt
Udstillingens enkelte Dele, navnlig
de store Udstillingsnumre.
Taler-en takkede Dommerne for »Ud
firelsen af deres byrdefulde Hverr
oq bad de Udstillere, der maatte
file sig forurettede, am at scette sig
i deres Sted og se med deres Øjne
Ester Fabrikant Wieds Tale traads
le Borgmester Drechsel frem for Ta
lerstolen og bad Kronprinsessen pac
Kronprinfens Vegnc modtage en s
Dagens Afledning pkæget Guldmes
dalie, samt bad hende forestaa Udde
lingen af Æresdiplomerne og Ti
plomerne af l. Klasse
Bedimmelseskommiteens Sekte
tæty Kaptajn Paulli, oplæfte derpac
Nat-neue paa de Personer ag Birk
jnnheder. der havde faaet tilde11
mnte Udmcerkelfer. Kronprinfess
sen foretog derpaa Uddelingen af di
ca. 200 Diplomer og trykkede hvet
enkelt Modtager i Haanden. Da
saldemar Ppulfen og Professor Ro
ien fik deres Guldmedaljer overrakt,
drusede Bifaldet gennem Salen.
Efter endt Uddeling bragte Fa
brikant Wied Kronprinsessen en Tak.
san lykønskede Præmietagerne og
adtalte sluttelig Haabet om Held og
fLykke for den danske Industri.
Boramefter Drechsel bragte Kron
prinjessen m yjcnelig Tak for den
Velvilfe som Hds. kgl. Højhed havde
oifc Udftillingen, og udbragte et med
O Hurraraab og Haandklab besvaret
Leve for Kronprinsessen
Et Kot afsang derefter en af Ur
mager J. Kaftrup, Strands, forfati
tet Kantate til Musik af Domorgas
nift Allim Aarhus. Derefter var
Festlighederne endl, og de kgL Her
Iaber kørte tilbage til Marseliss
berg.
Landbtugsbcretning.
(.,Ugeskc. for Landm.« )
Endeltg tonc der da en Uge, stri
des der i Ugen, der endet den 14.
Aug» med saa godt som stadigt Sol
siin og Sommervakme, og den er vg
Faa bleven benytteti fuld Udstræks
sing til at skaffe Høet i Husz færlig
i Egne med store Engarealer hat der
Met travltx saaledes strives fra Ri
be bl. a.: Det gunstige Biergningss
seit hat ogsaa krævet Anspændelfe
til det yderste af den disponible Ar
iejdskraft fxu Morgen tidlig til Af
ten sent, og endnu henimod Mit-nat
hat man kunnet mode det ene Lceö
C- efter det andet paa Vejene. Ef
iek Korrespondenterneg Beretningek
Ums det, sum Enghset bliver bjers
It i tet god Tilstmtd, fauledes at
soc-läuten her for en Del tun opveje,
spat der maussti- i Kyontitet .
M naturlist er, bar bei tasten
se solstintvejt taget meget ftætkt
M W, og enkelte Korrespon
imter meldete ogfaa nu om beqyns
jende Heft. Bau de leitete Jorder
j set noMliqe Mond er man be
» Habt paa Nutzen, ligesom ogsaa det
W Byg mange Stedet er
’ ,-iwcw til swjning Howe- Vei
II vll Wen Wert blive
, i W Ug- Nu
«MWM-v·e den Kommst-l
—I
der giver mindst Udbytte i Aar, thi
det visek sig mere og mere, efters
haanden fom den wohne-s, at Kcernes
anfættelfen er noget mangelfuld, i
næften hvert Ax er der store Spring.
Hveden er en Del længeke tilbage, og
her san næppe blive Tale am Hist
fjr ind i noefte Use. Ugestriftets
msenfke Korrespondent kluger over
at Angrebene af Hvedemyggens Lar
ver hat været ret omfattende, han
mener endog, at der ev ikke ret man
ge Hvedemorker. der er gaaet helt fri
for Angreb. Fra anden Side hat vi
foaet meddelt, at Hvedemarkeme i
Aar skal have lidt i ikke ringe Grad
af änegleangreh Hveden ligger ofte
ued, Iaa Gesten bliver ret vanskelig.
For Baarsædens Vedkommende,
striver Vendsysselskorrespondentem
at totadet Byg over-alt staat med et
sortsrødt Skcer, Blodene er angrebne
af Ruft og hele Afgrøden gør Jud
tryk af at vcere syg. Havre og tjsras
rigtig gode paa god ,sund og velbes
det Byg er meget forskelläge men kun
handlet Jord. Dette bører dog vist
til Undtagelserne: geitnemgaaendc
aaar Beretningerne ud paa, at Baar
fæden er ret lovende, scerlig tegner
Havre til at give en udmærket Af
grsde, men Høsten kommer ncepps fsir
sidst i næste Uge.
Roerne er vokzede godt i den fid
ste Uge, de har længe tkcengt haardt
til Varme og vil sikkert nu kunne
- klare sig godt en Tib, felv om der
ikke skulde komme Neqn lige inan
l
s
nebenhavus Luftknrsted fu- nbemids
ledc Tubetkultfr.
Det Luftkursted paa Christiangs
.haviis Vold, der læiige lim- været un
«dcr Fort-erweise ligqer ifølge »B.
T.« nu færdigt til at modtage sink
Gccster. Et betydeligt Stykke as den
qmnle Vold er indbcgnet med et so
lidt Ztcitit, bekveitime Trwtkapper
er auloqt til Forbindcslse mellcsm Ztii
en lang-Z Voldarcwcsn oq Banne-na
den Umn- paa Voldeii,Paviliom-r er
reift til Vnite- og Toiletrum til Op
hold for en qucplcsjcsrske oq ende
tizI dct nimmqu m- Tøcteristc VA
rakker til Liggehuse.
Luftkurstcdet, der er planlnqt nf
lsirusieror Art-l dijeldicn og udført
Jf dein-«- i Forbindclse nie-d en Kom
mite, i lmilfcn blandt andre Profes
jstrim har vasret virkfoinitic, vil mod
tagc iibemidlcdc tuberluløse Patien
ter, der efter et Sanatokieoplwld
trcenget til en Efterkun inden de
zvender tilbagc til Arbejdet. Patien
Iten henvifes af sin Læge, der ordis
nerer det net-kniete ved Kurem hvor
lustige Patienten skal ligge og book
meget ban maa gaa. En Sygeplejs
erste, der ftadig er til Siede, leder
sinken og paaser, at den overholdes. J
et Spisetelt indtages den medbragte
Mad, hvortil Kurstedet yder Mcklk
og desuden Kakao med Brod. Mid
dagen maa indtil videre indtages i
Hjemmet, hvor Patienten altiaa ag
saa tilbringer Ratten, men det for
ventes, at et Selstab, der under Navn
af Hjælpekorpfet er dannet paa For
anledning af Fru Vilhelmine Meld
fen, inart vil made over de nsdvens (
dige Midler til at kunne give Patien- .
termRiddagsmad
Lufttutftedet begynder sin Birk
somhed under ret lovende Former
M san det tun modtage 12
mqndlige W. Der vil utvivls
samt blive ftærk Efterspsrqlel efter ’
Pladseme, thi der vil altid vste .
mange tubeekuljsh for hvesa netop ·
sa Man Kurs er just-Fig· W
der vix inart blive von-law Jenseit
Miso-Ade fein du er med M Ub
sigt over Aalvebodezstrmd frist .
Luft, Sol og Lyt.
sama i wie-in
Pas stehe-indem blev der i Ti
Peastt Wort-et www
JUWMMeMmdhos
MVWPTM, its a.
WMKIW ver
formu- Jismol Noscnthol og Flyd
.— A -II- «
J Past. Lnnksens Lejilghed fandt
nun benkuftet et Var blas-, biet-me
rulka Esska Tokz . szsii un s muri 1
lu-: ;.1t nde ! Z Mswl un im
lie nt gøre Eim
Tisie Etrmnper tog Pulitiet nn
tnrligvis i Forvaring, og da der n
lslandt Leanders Ejendele er fundet
to Par Eokker of nøjngtig snnnne
Slags, fik Politiet Mistanke oni. at
Leandei ntnliguiis er identisl nicd
den lcengc efterieqte anbrudsstnu
der syntes iasrlikx at liave ndoolgt
Pkcesteboliger til sine Jndbrnd.
Dette vil nu blive nærmere under
søgt. Skulde det ikke vcere Leander
selv, der har begaaet de nævnte Jnds
band, er der i hvert Fald ftor Sand
synlighed for, at det er en Person,
med hvem han bar staaet i Forbins
belie.
J Beile sial der afholdes Birne
bjælpsdag den 7. September
TITZIEIindengt kikkeliqt Vekmemm
de afholdes i Aalborg den 8· Sept
Gmndtvigs Fsdielsdag.
Et Bat-u forivaudet. Til Northld
m. fl. Herreders Politi er derFredag
den is. Aug. sket Annieldelfe orn, at
len 81inarig Pigcy Dotter nf Husejs
erste Knren Marie Lanrfen af Huld
ved Nanders lim« vwret forsvnnden
fide-n Mandna Middng Kl. 121,-;-3.
Barnet gik da frn Etonlsn Stole, m.
en Fjerdinxwej sm Hjcsnnnet, nIen
vendte mod Zasdnnne ifle tillmge til
dette. Trods ivria Efterspørqiel tin-J
Slægt og Venner ek der ikke fundet
noget Spor of Piqen.
Albertis ftkste Minister-Inn Pro
knrist Jemcnsen bar ndarbeidet en
Overiigt over Smøreksportforenins
gens Regnstob for Aal-et 1901402
Tet fremganr af denne Ovisriiin in
Alberti i det nasnnte Aar tilnendtr
Ig HWIW Kr. luerjunmestkengu der
væsentligt gik tilDyssevcerk, niedens
han til Spekulationek i England for
brngte 200,000 Kr. Det inmlede Un
deriknd var 31. Mart-Z 1902 benimod
6 Mill. Kr.
Styktkt nd as Tagen To tiToget
den 12· Aug. befandt sig ved Henn
mersbolt Teglværk ftyrtede en Gaarig
Dreng, Sen af Bagermester Hausen,
?liyesqade, Køb011h0v11, nd af Toget,
idet ban bande findet og villet ved
den indvendige Knnelnns sna at DI
ren gik op. Toqet blev standset i
Nasrheden ns Dillerød Ztntion og re
turnerede til Hammersle on toq
Trengetk en
Tet viite fig, at hnn tun lmvde
sinnet noan Eli-munter i Hotnsdet on
cum Ocenderne Tn lmn styrtede nd,
varToaet i stasrk Fort, da Banelinien
pcm det nnngasldende Sted skmaner
stærkt. Dreimen blev as en tnit Lee
ge, der var med Toaet, foreløbia for
bunden, oq i Hillerød kom hän under
ngebehandling.
Et Kileratilfældr. Sundhedss
styrelsens Lasgeraad ineddeler fel
gende: Den 9. Aug. blev Hovmeftes
steten paa et bollandfk Dampskib, der
var paa Reise fra St. Petersborg til
Rotterdam, landfat i Helfingsr un
der koleralignende Symptomer og
fartes ftkaks videre efter at være des
inficeret. Ved den bakteriologiske Un
Dersjgelse et det den 12. Aug. konsta
teret, at Sygdommen er asiatifk Ko
lera. Patienten er i Bedriitg.
Eu Jldspuikttellr. En Tie
nestekarl Chr· Brandt der var
irreiteret sotn figtet for at have paa
Tat to Brande has Brygger Brand
ttup i Sakzksbing, hat ifL »Soll
Fqlft Stiftzt." den li. Aug. til·
Itan fis skyldig. Derimod nægtet
janat Wpaslat en Brandhos
Dom-dein Thr. Strenien i Rsrlwh
"om ban ogiaa miztænttes for, og
Mastaah txti det »vor denne Brand,
lim!esttsljtmtstbetttEil-selt-Jldpac
M DMMW W dmt das-de
mit Ho M dickli- Ci stinken-e
W iet- iinc Kieudele at have
ESM til at detale en Den W
Pende M. «
«W ei W. Bed en
W« der qflyoldtet i Dem-m
Tore-isten Wem var people
set-le IW i Mitwel, hope-for
MMIJVUHMMmMi
Besinne Muse It bis-is Mad»
if W D- andre blev ssilge
.Mi;c,,v.« tm wiss-am at overfalde
IM- W dem Ntcdt diew- vsc III
de sig paa Lur i en Kornmark, væbi
net med tykke Steigen Da Katlen lidt
efter kotn cyklende, sprang en af Bel
tenns on og flog ham nied sin Stege
i Banden fno bcm faldt af Cyklen; i
nasste Lieblik gav de andre Beller
sig til in est-inne leid paa ham med
Staat-me on lnm tnbte ftraks Be
vidstbeden. Da nogle Mennefker nu
san-S nærtne fig, smk Vetlerne i Leb.
Karten fandtes i en Inenet ilde Til
stand og bavde bl. a. flere store Zank
i Bagbovedet
Ulbettis Bebt-geriet rat-mer en
Sygekasfr. Ved en Generalforsams
ling, sryn ,,Landboerneg gensidige Sy
geforening i Sydsjælland' Onsdag
den II. Aug. i Nceftved, oplyfteg det
ifl. «Østfjællandg Flkbl.«, at Alber
tis Bedragerier hat paafsrt Forenins
gen et Tab af mellem 4000 og 5400
Kr. Foreningen havde neinlig, da
Alberti meidte sig til Politiet, inde
staaende i Den sjcellandske Bande
jftands Sparekasse 13,115 Kr. Ef
ter en kort Forhandling af Vestyreli
sen at dcekke Veløbet ved at opkrceve
som Ekstkakontingent i Slutningen
of Aaret en Trediedel af det ordincere
Aarsbidrag, hvilket vil give en Sum
of ca. 6000 Kr.
Et vclhavendc Fanigleur Pcm Bei-»
le Sngths døde forleden Ane Katbrdf
nerne Pedersen af KcerbøllinC som«
i m 20 Aar bavde modtaget 50 Kr.
anrliq i Fattigbjceln Ved en Regiftkes
ring of bendes Eiendele, som Sognes
madet nu lod foretane, fandtes bl·
a. felgende erdien En Sparekasfes
bog lndende vaa 1716 Kr. 94 Ø.
med Tillceg as 1 Aal-s Renten samt
en Kasse-wie indeboldende 150 Kr.
i S-1v, en Papirspose med 89 Kr.
i Sølv en Medicina-ske, indeholdende
en Gnldtikrone, en Pnng med 15 Kr.
Det Oele var ifl. «Vejle A. Flkb.«
hengemt i en Cigarkagse omviklet
med en Dug m. m. i en Kiste godt til
dækket af Linned og andet Dækketei.
Bei-gestaltet modftod Tyveur. J«
Skive Andelsflagteri. bvor der for
et Aarstid siden ved natligt Jnds
brud blev stfaalet en sterre Sum,
bar der Ratten til Torsdag den 12.
Aug. atter vceret Tyve paa Spil.
Gennem et Vindue er de kommet
ind i Kontorlokalerne og hat ende
vendt alle Stuffer uden doq at fin
de Pengr. Derefter bar de givet sig
i Lag med Penneskabet som imidlers
tid modstod dereg Anstrængelser, end
skønt de ifl. »Skive Av.« arbeidede
saa ihærdigt og dristigt, at Falk i Na
bolaget bei-te Sinnene og twede der
blev foretaget Repamtioner.
Efter dette mislykkedc Fersen hat«
Tyvene brudt ind i Konten-f For Di
ges Temmerhandel oci Eineledes her
rslnsidct nforftnrrs«, men kun nnd et
Udtvjttk af 16 Kr.
T NYTIHUYTt
Daunclse, af Prof. F. Betlex,. Au
toriserct Oversættelse ved M
Wolff, 117 Sider i Omsl. 80c.
Jt1db. s1.20.
Ist-a Herrn-s chueste, af Joh, Geiz
sche. 70 Sider. J Ome 40c. Jndb.
Böc.
Nyt Liv, af Emilie. Fortælling af
Hjemmets Biblietek. 160 Sider.
OmsL 50c. Jndb. 75c.
Tungt ruger Mithin Virkelighedsbils
lede fra Missienen i Sydindien.
Autoriseret Overfættelse af Amy
WilfonsCarmichaeli Bog »Things
as they ate« ved Cec. Kramp. 317
Sidetn J Omsl 1.20, indb. 1.80.
Mart-, af B. Ulmen, eversat of N.
P. Radien Fertælling fra Val
denferferfslgelsernr. 121 Sider.
OmiL 30c,,«jndb. soc.
Dau. Luth. Publ. Hafe,
. . Bleir« JNebr. »
raising-historis
beqyudek, einsah vis, MAer
fet Mte Skolmrs Bei-kommende d.
l. Oktober 1909.
segnet-ins em Orts-selig lediaget
as Biene-we em Meeenhed eq til
strækkeliq Fort-annele maa viere
kais "i Wende inden Is. Sept. d. c.
P. S. Bis.
Adresse til lö. Sept.
Lack, Wisconsin
Rmäe. 1 — Bei 95
Hut-IDEAwa
spSITATEJ FAl
z..,T—-««c«« Lea-z KLEMJJLA
onderkul di splctgs of
llve stocMgticulture Wuclmlery s-» «
splendjd Raclng
Liberalks Band and
Grund Opera Fingers
Perims Batlle in the Clouds »
wjih Airship
Alhlelic MeeP camjval » Baseball
»Wcs«s’s«cs«stf ssfss soll-Yo kslk 0"-«J. RAE-SM
Ærmfommlmxi »Am-Um Lipf » sylxy Bles Jst-Je
. WE. Hellor secy. »
, s EINCOLPL NEU. .- « "·
H«emm b et Øl
l c rygg O
Sand-« — Nærcndc! ——-—— Styrkcndc!
Det er hurtigt tjslberedt Jngen særlige Apparater behøves.
Stkzr SfBesparelfc Koges ikke Paa en halv Time kan man brygge
no a
dkt rcneftc og meft vclsmageude Øl
til at vake i flere Maaneder ved at bruge vor bersmte »Home Brew
Extract« eftek den simple cncdfslgende Forlkrift. Denne »Extract«
er lavet of ndsøgt Malt og Humle Øllct bliver lige iaa godt eller
bedre end del, man kan Inbe. Det bar den rette Smaa er opfri
stende og tilfredsstillende ozfremmer Ftuktdhchog Voilöærf d
) ’ · or en gan e ort ld vt vi en e en
L Spuren Ttlvud Pakke as denne »«Extract for 81. 00
(Seddelpenge elle Muncz ()rdcr)· En starre Pakke for 8300 pp
en endnu starre, nok til hele Aaret, for 85 00. Vt garanterer Ti
fredöhed. Skriv straks, om De vil benytte dette specielle Tilbud.
Send Ordren til
come Ertrakt (5ompany, Deut 126, lshicago Jll.
Neierence Hvilkeufomnelst Bank og Commerciel Agent
Bart Bogttylleti
udftrer attet alt til Faqet henhtcende.
sisihsekiet
er ligeledes attet i Birksomhed oq leverer nette
og iclide sind til modetate Priser.
Hishi-dele
indlægger et velasforteret Lager of kurante Ba
ker-, hvowver ny Fortegnelse udkommct inarest
muligt.
Sktiv efter vor Forteguelfe
over brandskadte Bsger til yderst net-satte
Priser.
Dsuifh Luth. Publ. Dotie
Blair, Nebr.
WM
le Most llikscl liqui- «
to clacsgo äntl ilss last
b via The North Wostcm Lind. the
Only Doublc Trank Railway botwocu
the Missouri Rivot and chicaga
Unsinn-m travel safety and evetsything kot
Gewoomfortofpatwth
wimsplendidservioetoctücagv Milwaubstz
Ilion-M st- Paux Ast-M M.
Dulnth wisspointh
stinkeyoukwtwisvcatho
Ists-so I Ist-III Ins-tu Italqu
U
M anbkosmysh s.
småäloqoksekvbsthstwthesuts X
W Uhshhsmst
f « Ros- tcnptnk ca- rotes-sattelt
FRF W »a- m« www-.
ItsI,-u-- - - ask-h to Acker Ost-m, II
Z« M Most-« West-m Uns.