Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 31, 1909, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    k,
»Danskeren",
It halvngemlig Nyhedgs og Oplyss
sing-blau for det dansk Fell
i A m e ri k a ,
Ivgivet as
DAleH LFTIL I’(’Bl-. ROTHE-.
Man-, New
»canskeren« udgaat bver Ists-bog anredaq
Ptis pr. Vorgang
l de Forenede Stank 81.50. Udlcmdet LUICI
, Vladet betaxes i JOHN-W
s-. Tilling Fe:aling· Adressefomndrinq og
ander mmaaende Moder adxesferegr
DAXRU l«1"l’".1’1,’RL. HOLSFL
Man Nebr.
Reoattpu II. M Brutmer !
Alle Bidmg til Tansteken g Jndh Ib ;
Umandliugeh Kotrecpondancer oq Atkikler
If thef Akt, bedes adtesferett »
A. M Anders-n, Mem Nebr. .
anred at jäh-it Postoktjce as second
cløss matten
Advettisjng Rates made known upon
UND-um«
J Tilfælbe as Uregelmæösigbebet ved
Rodtagelsen bedeg man Iloge til vet stedlige
Psstvæfem Skulde det ikke hjcktpe, bebes
san heute-we sig til ,,Tanikeren«s
sontor.
Rsat Leser-ne henvendet sig til Falk, der
spottneri Anbet, enten m at kpbe bis dem
slet for at Iaa Oplysning om der avmmde,
lebet De alm- omtale, at Te faa Jst-misse
Ieutetidette Blut-. Dei vil være til gen
IUI Nym.
—- -
Past. J. Pederlens Adresse, der
hidtil hat vceret Ethan, S. Dak» er
sta Dato: Rev. J. Pedessem care of
Mr. Claude Andersen, 1106 Poplar
st, Atlantic, Ja.
Korrespondenten Max fra Oshkosh
sit os opmærksom paa, at Byen i
calssowia, fom han strev om, at
ergen Nygaards var rejst til, ikke
sk Oakland, som vi havde læst det,
men Orlanlx Dei er altsaa i
Ort-Jud der er mange Danskr. og"
som Max mente vor Pacifik Krebs
burde have Opmærksomheden ben
det M
Sttøntglimt.
(Af x.)
»Te: mindste Kryb, feq undker
paa . . . .« Det tænkte jeg paa for
leden Dag, da Prof. N. N. viste mig
et lille Jnsekt under Mikroskopet.
Den lille Tingest var kun godt og
vel fynlig for det normale Øje. Hvor
man man derfor forundres ved at se
den gennem det ftærke Glasl Den
hat-de en lang Snabelnæse, næsten
sont en Team-, tre flintskarpe Klar
paa hvert Ben, et Par dvalske, lynens
Øjnr. der formelig fyntes at slaa
Cnisten befynderlige lille Skabning,
Iom ingen ellers lcegger Mætke til.
—— Jo mere vi fet, virkelig fet, hvad
der daglig omgiver os, jo mere maa’
vi andres, og jo mete maa vi andres
over Menneskets taabelige Kloghed og
Jndbilskhed, at han tsr vove at udi
iale den Danke: at det hele hat fkabt
sig selv.
I O O
Der kom en Kingbird seilende gen
nem Afteneng rolige Luft. Han kom
fra en lille Sviptur til Nabohaven,
lwor hanö Fætter havde etableret
fig. En af de store Fluer, der flaan
med Kastagnetter i Træernes Kro-4
net, pilede snært i Hælene paa vors
s· Ringbird (en Baue hos Fluerne:
- tust f. Eis. en lille Sten i Vejret,
naar der er Fluer i thedem og
Ie, om ikke een ellet to fslger tæt
efter baade op og neb; det er nu
Man en Slags Smakthed). Da
sendet Fuglen sig med Tankens Ha
W- bit-wer W of Kasten
tat-D, skuende nd over de mange so
veder. Saa sagde ban: »Hvi8 jeg
havde loest dette of Guds egen hellige -
Skrift, vilde mange at jer have
tcenkt: det er da en forbandet Lsgrri
Men nu det staat i Avisen, nu tror
J det, bvor usundsynligt det end lys
der. —- Saa formede hans Prædtken
sig som en Stildring af Vantro som
den store, fordømmende Synd. Og
der blev Rote, der blev Bevægelse og
Vaade thun Thi der var indre Sand
tusd i Argumentet.
. i .
Der var engang en Former, som
var utilfredå med sinc Omgivelser,
misfornøjet med tin Ejendom, og sont
derfor onskede at »scelge ud«. Han
lod da en Laydagent kalde, og denne
nedfktev saa Ejendommens mange
Fortrin og Fordele, Icoget, han jo
var godt hjemme i. Dereftet oplæste
han det ikreone for Farmeren, om
denne muligt kunde mindes .et og
andet, som var udeladt.
»Hm-, figer saa Farmeren, hvor
meget kostet dette?"
»Det koster selvsølgetiq inqenting.
Hvad mener de?«
» »Jo, for nu er det first, jeg for
ftaar, at det er netop saadem en Form
iog sliae Omgivelfer, jeg hele Tiden
hat onsket mig Derfor maa vi hel
lete standse Salget med det samme·
Altsaa, hvad kostet det?««
,,Aa, noa saadant Nan, saadanl
—Æ-ja, jeg ved saamcend ikket Det
er jo dyrt at leje Mut-L selv for saa
kort Afftand, og et jammerligt Fsre
er det for Tiden —- — slet ingen
Pladstr at køre paa Landet —- alting
dyrt for os Byfolk —- — fem org-,
ahemt femogtyve Dollars.«
Nu er i Gesunden Problemet last,
praktisk talt. Det fuldkomne Luftskib
er saa godt som foerdigt. Zeppelin,
Wright Brot-rette Bleriot og fl. hat
gjort det udmærket.Men dercs Fak
tsjer kom gerne for tidlig ned igen.
Men nu har for nylig en Meksikcmer
gjokt Fort-g mcd en ny Opfindelse
Heu fløj- flsj højt og læuge —- flei
indtil han gjorde den ganfke utrolige
Opdagelse, at han flet ikke kunde da
le, hverken med eller mod sin Villie,
faa hcm til sidft, for dog igen at
komme ned, maotte raabe til dem
Paa Jorden om Hjælp. De sksd da
en Roketline op til ham og fik ham
sauledes sifket ned (et vistnok absolut
enestoaende Tilfælde i Indiens-Histo
rien). —- Saa fnart det nu altsaa
lykkes at finde Mellembeftemmelsen
mellem de to Ydetligheder: 1.) slet
site at kunne dale og 2.) den ufrivili
lige ditto —- i det Øjeblik er Proble·
Mk M
Detfor kan det med Rette betegnes
som blot et TidsspotgömaoL hvoki
naar Feltraabet bliver: »Al! oboard
for the North Poles«
Lidt fta Landføgetnes
Etruksion til (5.anada.
J Fjor ajorde fom bekendt Kolc
»nisationskomit(scn csn Nrjfc til do
nordliqe Ztater oq Cmmda oq rap
porteredc desatmaacsndc i »Danfkc
ren«. Tette hnvde til Riqu at ist
Par Mænd fra Elk Horn, Iowa
Jens Nasnmsfksn og J. R. H. Myr
thue) tidliq fidstc Fomar gjordc cn
Reise til Canada og købtc Lmd i
den danske Koloni Ved Dickson pr.
JnnisfaiL Alberta: ligeledes købke
hver af dem et Stykke Land fm Ca
nadien Pacific R. Wy. Colonifntton
Depattment Øst for Calgery, Alta.
Dis-se to Mel-nd bevirkede, at der nn
der Aarsmødet i Elk Horn blev of
holdt et Msde paa Skalen den Sag
betræssende, hvor et Pat Repræsens
tanter fra nævnte Kompagnt var til
Stede og talte Sagen, hvilket igen
resulterede t at en «excursion« til
W og Dicksont Alte-. blev be
tammet til den 17. Aug. Summe
hat vieret bekendtgiort i »Dansiereu'«
es mange andre qudr.
Ist-c YOU-dell- fku de interesse
tede Partet til at We t Tut-en
Iom Mehl-m us Wkais
um fortod its W tidlis om
Its-W den 17. cui-. og ankam
samm- Iftewiddag til St. Paul,
W. W W jss i Min
nsqpolls ho- mim gebe M Ven
net. M M ca W Pe
such var stritt-It pq Cuperintem
heut sit W M· VOWO M
Amt-ej Wlm —- ClUd M
M for bqu
ssiu efln m sengt
Onsdag Morgen den 18. Aug.
Tuldc icg made Folkene fra Elk
Dom Tet tneb lidt med at finde
dem i Stimlln lærlig fordi de kom
ind to Timer for sent og maatte af
».1aa sti«aks. Tag i fidste Lieblik traf
ai hincmden, da jeg blev faa at si
ge fncidt ind til dem i derei- Turists
Saul-nomi, lmar de havde reierveret
Pladss for mia. J denne Fowirring
traf jeg en Mond fra Shenningtan,
Wis» Andrew Anders-Im en gatnntel
Von ag furhenuærende Sllleniahedss
1nedleni. Hatt fik jeg ogsaa halet med
ind. Lilien-des traf jeg i St. Paul
Kulhandler C. Lassen fra Racine
Han fnlate med osJ paa Turm Rejsi
sen, der gik over ,,-Soo Linc« til!
PortaL N. Dak» var for saa vidt
rot behaaelixn og naar man undtasY
aer noale komifke Steuer, sont gerne
indtmsffcr paa saadanne Rejsek
lnrndte der intet særligt, inden vi
Tarsdaa Nat Kl. 1 ankam til Glei
chen Station, lwor vor Vogn blev
kørt ind paa Sidesporet, for at vi
kunde sove, til det blev Dag.
Mr. Niels Olsen, Elk Horn og
ieg havde baabet, at vi i Kemnare
skulde have mødt Mr. S. P. Nielsen,
det tredie Medlem af Komiteem men
det var vistnok for trank en Tid for
bam at være harte. Kolonien deroms
kring er midt i Høsten Og da vi
gik igennem Kenmare om Ratten,
mens vi fov aller lade-it glemte vi
at se eftek ham paa Stationen.
J Dag (2(). Aug.) fkal vi bese den
Del af Jrrigationslandet, soin er un
der Dyrkning, og iMorgen (L-rdag)
lkal vi ud at se Landet, der et refer
veret for en danfk Kaloni. bvor en
bver saa maa vcelge det Stykke, han
vil købe
J Gleichen, bvor vor Sovevogn
blev sat ai, opholdt vi osJ i flere Da
ge. Orn Tagen besaa vi Landet, og
am Aftenen nik enlwer tilbage til sin
Seng i SovevognenMaaltiderne toa
man i Bin-n, lwor man bedst Mutes
Den første Dag, vi var i Gleichen
lslev Eanen der otnkring, der kun
dar met-et dyrket i Z Aar, beset.
Landsmerne var henrykt over den
udincerkede Avling, smn stod pao
Matten Da jeg i Fjor havde set,
lwad Jorden ornkring Gleichen kan
irembringe, foretrak jeg den Dag at
gaa med en Bagn, der gik ud til den
irenktidige, mutige, danske Koloni.
med to Mit-nd, sont den nceste Nat
maatte afaaa med Toget til Calgary
for at naa til Jnnisfail Lørdag Mid
dakL bvor de i Forvejen havde bestilt
en Slcegtnina til at afhente dem
med Voan.
Jeg beregnede, at jeg faa kunde
gaa med disse to Mænd til Jnnisfail
on være der Sondag over. Men da
Di om Aftenen kam tilbage, satte Ell
Horn Folkene (scerlig Niels Ollen)
sig derimod Jeg maatte saa einbe
stemme tnia oa gik den nieste Dag
med den stoke Flok ud at se Landet,
der er bleven forbeholdt Danskerne
for en Koloni.
Fesn Vogne afgik med 23 Mand.
J sin Almindeliqhed dar man veltil
freds med Landet, og de fleste uds
føate fia et Stykke til et fremtidigt
Hieni- Enkelte købte ogsaa Land uden
at vcere i Stand til at flytte paa det.
men det mefte af det vil ikke destnini
dre blive brækket næste Aar. Nogle
»rentede« alletede dereg Land ud
der paa Stedet.
Fra Kl. 12 til 1 lamledes vi alle
for at holde Middag paa den Plad5,
hvor man hat bestemt den fremtidige
Jembane Station og By til at ligge,"
og hvor vi bestemte et Stykke Jordi
for Kirkeejendom Ester MaaltideU
lang vi: ,,Deilig er thden«, hvorefs
tee undetdegnede leite Davids den
84. Salme og talte satt derover. Vi
lang derefter: »Mftaar10ud Fa
ders Haandf Dekeftet reiste alle lig
op, bekendte Troen og bad, »He-der
ber-. Sideu W vi- Ist-te ellek gik
hver i sin Retntna for at udfjge
- , ,
ten kunde paabegynde Die-treffen
Men da der var et Par Mcend, fom
endnu engang vilde nd at se Landet,
indcn de kunde bestcmme sig til at
købc, maatte Reiten blive i Calgary
endnu 24 Time-r, da der Milde vckre
18 Personer til Stcde med Billet
forinden Sovevognen kunde afgaa.
Man undskyldte imidlertid mig og
skassede mig Plads i en ,,Sleeper«
med Ourtigtoget fra Vestkyften, for
at jeg kunde faa Lejlighed til at
standsei Kenmare, N. Dak» i 24
Timer for at forbandle med Past.
J. Gertsen m. fl. af Direktionen for
Brorfon Hsjskole om Sager vedrss
rende dennc Skale.
Det tager 25 Time-r med Gnrtigs
toget imellem Calgary, Alta» oq
Kenmare, N. Dak. J Kenmare skuls
de jeg saa igen ester 24. Timers Op
bosd indtage min Plads i Lands-ger
neg Sovevogn, som efter Aftale ved
den Tid, Ikulde pasfere Kenmare, og
hvor der skulde holdes Plads naben
for mic.
Skrevet om Bord paa Toget imels
lem Medicine Hat, Alta» oq Swift
Current Saft» den 24. Aug. 1909.
GottfætteU
Et Dsdsfald. ;
. l
· Fra Urfu er mdlsbet den ssrgeligH
Estekteinitm, at Frøken Else Kjrerss
gaatd, Dotter as Fabriksinfpektsn
-Kjærsgaatd, Mai-ihm er afgaaet ved
Dsden, SIndaq den 18.Juli. ;
Frsken K. blev greben af vorm Jn
teresse for del ulykkeligs Land ved at
hsre et Foredrag derom af Fors.
Auge Meyer Benedictsen og blev i
iNovember 1907 udsendt as Komiteen
»for· »De danfke Armeniervenner« iom
Medhjælp for Fttken Kaki-n Jeppe
ved Bømehjemmet i Urfa.
Halvandet Aar efter hendei An
Ikomst hat nu en Tyqu gjort Ende
jpaa hendes Liv Af samme Sygdom
dsde jo for et Par Aar siden K. M
As fsrste Udsending islrmenien
Dette Djdsfald bliver altsaa det
andet Offer af Mennefkeliv, der fra
dansk Side er bragt for den arme
niste Sag. »Kr. ngl.«
»Ei: Sainfundssag.«
Undek denne chrskrift bringet
sPast A. M. Andersen i Tag »en
laatnmel Tanke srem til Doervejelse.
ITanken bestaar i, at vor »Pensions
xoa Enkekasse« burde være en Sam
fundssag. Past. A. bemerken at den
sorennorske Kirke aforde Alvor as
den Sag ved dens sidste Aarsmsde
jOm vi endnu er modne til at gøre
ldet samme, altsaa, at der bliver Al
Ivor i Sagen — kan Past. A. ikke as
!asre, men stiller as i Udsiat, at det
not stal komme has os.
Er det vor Pensionskasse aavnliat,
iat det bliver en Samsnndssaa, da
but-de vi være modne til ved ncestc
Aarginsde at saa den ajort til en
,Samsundgsag. Mcn ieg er ikke klar
Hader-, am det vilde tiene Pensionskas
sfem at den blev en Samhmdssog i
Linle nie-d s. Ets. Missionen eller
Bonn-Ufern Under alle Farbold er
der vist et oa anbet, der er værd
Overvefelse. F. Ekg. er det aavnliat
(tag ikke Foraraelse as dette Ord)
at de Præster, der ikke bidtil lim
sluttet iia itl Pensionslassen, skal
gsres lige med os, der bar baaretDas
aens Byrdc og Hode, ined andre Ord
dannede Pensionskasse-i i 1897? -——
Spømer bate, paastaar intet. Jea
er heller ikke klar over, om vortl
Samsundssall der yder til »Enkekas
sen« er klar over, at vi ogsaa bat-l
en »Pension- og En·kekagse·«, og htm
ledes det sorsvrigt hængek samtnen
med disse to passen Men lad »Dst·«
Red. give en lille Redegtrelse i laa
Henseendq det er vel ikke altld saa
let at saa sat i et Same, og strive
stal han, elleks stalvinpkkomme
est-r Im ved given Leilighed. Na
turaqu vil vi oasaa komme estet
ist-IMM
etimidlektidetsstttnm der
Der
Im- aatt for mis. Det er more
Wllgtutwdslmskasvtctslub
te sia DER-Meut- oa Eurem-sen
fmdsat at man Ue er imledes stil
Iet,atmaukanstae:Fc-ldersegbort
Wderlntetttaaetttilmtne ei
terladtr. Wen selv om man san tale
hasche-, hvad im man-e Bretter
san-las er det et stort Spekgsmaab
m man allhevel bar Rand til at
tale saaledesx det smoger ikke saa lidt
af en vis ,,Jsme«. Bedst var det, om
man aldrig kom til at behsve Hjælp
af Kassen: meu var saa alligevel
med til at hjcelpe disse fattige Bis-·
dre og deres efterladtc. Jeg findet
nemlig ikfe Harmonien eller unget
Fokschk i dene, ikke at stutte sig’ti11
Pensions- og Eukekassem og faa det-!
te, at man ved ikke hvad Dag —
paa Grund af, at man illa sluttede
sig til — det skal lyde med endnu
starre Stytke: »Pra-steenkeknes Tal
for-gess, Kasten er tom, send os Pen
ge«. De fleste fvaker visi: Ja, vi
fkal forfaäe at tigge lidt mere til vore
Brødres eftetladte Huftruer og Bern.
Enkelte af disse Fædre havde ikke
Anlednina til at sluttc fig til Pen
sionskasse, men nu er der ingen Und
slyldning. Derfor indsend eders
Navne nted Ønfke om Optagelse i
»Pensions- oq Enkekassen«. Det er
ikke liaardt at leve af GudsBarmhjers
tighed, men det er vift haardt at
leve af Menneskers Vi hat
allerede baadc Prwiter oa Enker,
der vist heftet met-e end hundreds
Fold af, at de tilhører P. og Enke
kasseth Forhaabentliq kan vi i en
mer Fremtid udsende vore reviderei
de Love til alle Samfundets Præfter,
faste Lcrrere og Missionærer; det gsr
vi saa ogsaa i det Haab, at rigtig
mange straks melder sig til Optagelir.
Saa er der dette, at vi har en Pate
graf i vore Love, der lyder saalede5:
»Ftivilliqe Bidrag modtages med
Taknemmelighed· Endvidere optas
ges i alle de May-, iom tillader det
hvert Aar et Offer til Pensionslass
lenk. Naar denne Paragraf til Da
to hat« vceret dad, hat det sandsynligi
vig sin væsentlige Grund i, at vi» hak
to Lasset-, et Misforhold der bar ret
tes. Maasse det kun kan ske ved, at
Pensions- oa Enkelassen bliver en
Samfundssag, men saa lmorledes2
» W.E.Nielsen.
i Gteenville d. 24. Aug.
f
Fest.
MEQSpnrgeow
Overfat fra Tyfk ved
S. Andersen.
Den, som roser sia af at være tub
konunen, han er en fuldkommen M.
Jeg er kommen langt omkring i den
ne Verden, men jeg har endnu aldris
set et fuldkommentMenneske, heller I
ke en fuldkmnmen Heft Og det vil
jea lnsllev aldria faa at se, soalænqe
der ilke salder to Smidage paa een
kotmnenhed ud af den menneskelige
komme hvidt Mel, langt inindreFulds
komme lmid Mel ,langt mindre Fuldi
.katur. Den, fom seger den der, kun
de liae saa godt søge after Sulka i
Hain-L Et aammelt Ordsprog fiqer:
Livløs —- fejlfri. Om de døde stut
de vi helft ille tale andet end galt.
Men hvad der angaar de levende, da
er de alle mer eller mindre merkst
Ined den forte PenfeL og dei It
man allerede se med et halvt Die.
» Ligesom der ikke gives Salbe
"uden nogen lom helft Skygae, Lacki
jdes er alt menneikeligt Gadt mer
eller mindre blandet med det ande
Vel staat Mennefkenes Fejl ikle C
tid strevet paa deres Bande, oq dck
er oalaa gebt-; ellers vilde Hatten
faa en alt for stor Pande at baere pat.
Men lige saa vift lom et Æg lignr
et andet, laa sidder der ogsaa Fejk Of
en eller anden Slagg i ethvert Mey
nesles Hier-te Jngen tun fige, hvors
naar Syndeu vil komme frem has «
Menneske For naar man aller
mindst ventek det, springer Haken nd
af Butten. En Heft, som or ivas I
Beuene, san maaike trave en Fies
dingvej eller en halv Mil uden O
lnuble;« men Anlga til at trine fej
sidder alligevel i den, og Nytteren
gør vel i at passe paa at holde den
ftramt iTøjlen Der er Jld i
Flintftenen, hvor kold den ellers ek
Fu lltahsMissioncn
Jdet jeg herved bringet en ny, lang Kvitteringsliste over Gaver
til Kirkebygningen l)erude, kan ieg ikke andet end seist bringe min
hjerteligste Tak for den gode Modtaaelse, jeg har niødt rundt am
kring i de forslellige Menigheder, som jcg sit Lov at des-ge paa min
Somtnerrejse. Gud ske Tak sor al den levende Interesse, der vises den
lille Gerning her.
Derncest har feg den glcedelige Meddelelse at agre: at det navns
lig ved den kære Pastor A n k e r s Jndslydelse has Udvalget i Dan
rnark er bleven naaet, at dettenu skasser 83000 til Op
sørelse as hele Kirkens Ydre. Vi san med andre Ord
nu sortsætte Opsørelsen uden Ophold — og nden at skulle lcegge mid
lertidigt Tag paa Firyptem sont allerede er scerdig i det ydre. Ganske
vist er disse 83000 ikke helt not, men jeg haaber, at naar vi gaar i
Gang med Opfsrelsen as det hele Ydre, vil det ilke vcere umuligt at
slasse noget, dels her sra Byen, dels sra andre Venner.
Det er en saare stor Sejr sor Arbejdet her, at vi virkelig lan naa
saa vidt, og jeg beder alle vore Venner at hjælpe os med at bringe vor
Gud og Frelser, saa kærlig og mægtig til at give sine Børn de usors
skyldte gode Gaver. vore Hierters udelte Tak.
Om nogle saa Dage vil altsaa Handværkerne atter være i Travls
hed paa den usuldendte Kirke — den eneste danske mellem San Fran
cisco og Denver.
Jeg har endnu en Del Billeder as Kirken (som den vil blive),
Dem vilde jeg gerne have spredt ud mellem vort Feld og dersorn
der hist og her sindes en eller anden Ven, som vil paatage sig at sæls
ge nogle, bedes de skrive til mig samt opgive, hvor mange, de mener
at kunne asscettr. De nassatte lan sendes tilbage.
Saa hermed Tal og Kvittering sor sølgende rige Gaver:
Waupaca, Wis: Alsred Jolsnsen 820 Overslud sra Ungdimiss
stcevnetsöofjkz Blair Neer N. Th Lnnd 82 West Brauch Ja.: C.
T. Christensen st, N. P. Olsen sä. Audubon, Ja.: Rev. G. B. Chri
stiansen Pö; J. Chr. Knudsen 85. Non, Wash·: Jens og Karen Svinth
Zö. Salt Lake City, Utah: Mr. og Mrs. Chas. Brodersen 810. Sioux
City, Ja: Nev N. P. Simonsen sä. Sargent Blusss, Ja.: Mrs. Jer
gensen st. Plainview, Nebr.: Karl M. Hansen Pö. Fra Nord Dat
Trinitatis Menighed ved Kemnare Osser 861.52x Jver Sirensen söx
Nazareth Mah· ved Kenmare Osser 812.10; Bethlehems Mah. ved
Bombells Osser 810.07: Bethania Mah. ved Bowbells Osser 85.95:
Ebenezer Mgh ved Flaxton Osser stössz Daneville: Jahnny og
Meta Freund 82x Norma: Peter Nlelsen Qvam Hö. Slloamö Mah«
Chieagm Carl P. Thristensen st; Mes. Jeppe Hausen st; Osser i
Mensgheden sit-ts. Ebenezer l Thier-go: Osser 811.25. Naeinr. Wis.:
Larö Mogensem Emaus Os. Jmmanuels2 Rev. J. Kildsig, Herrens
Brot-enter- Os. Ole Datum-sen Ol· To. Blust Ja.: Mil- Kathrine
Hausen Is. Ell Horn, Ja.: Mes. M. Pederlen Os. Drum, sher
Dsser i Menssheden 87.85. M, Tale-: Mads Hausen, Nazareth
Nil-. We. Russla, Nest-: Martin Reisen PHO; Mmänus Jensen
Os; W WIM Is. Mus, Nimm U. C. hausen
M. MSUIMDMJ Rev. c. MMVOI MMJ W
W RO. W, Nimm M seht Wxi Is.
United-» MAX-. L. IMMM U: W. PS .cem II
J-« Haus-vil- MERMIS-U WMQL
Meha memssramlmfti MWIMU JU- Im
tescbtiiteusensä Trusanh M: WWIL Gaum-mit
Il. Ue- Jacob W st· Mes. Ida-ums Melsen Il.
W suec-bistva Masse-We Wiss.
J alt MJL Ned bei übliqeke W OIIOLOQ l alt
NOT
Med hiertelig Tat og Hilfen i Her-en,
Ebers Udsendlng
Carald senten.
Cl I sit-h Salt Lake Tity, Utah.
F;
E