Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 31, 1909, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «l)anslceken"
is the
Only sPJIIils WEEKLY
lMxisn NEWSPAPER
Publishod in l’. s. A.
it is owns-d by
»Hm visit-neu Immsn Ev.
LUTIL unmen«
und is pnbiishesci by
Dan. Luth. Publ. Konse,
ist-sitz Nebr.
Unsbæckn
- 0.«Nt.o«s
Blatt-, Nebr» Tirsdag den 31. August 1909.
« A----4---4
»von-items»
er det eneste danike Blut
i Amerika, der udgast
to Sange
« om ugen l«
udgiveö as
DIE-Ell Alls-. »Is. ist«-IS
Dunk. »san«-ou
Pape-Natur sendet
fes pas Fotlangenis. j
L
I 18. Aarg.
si
s200 Me. «".«-—sker
omkomne
siendomötab beugte-I til
820,000,000.
Ort er Futqu af ualmindeligt
segssqld og sslgcude Hsivaade i
Mexico
Monterey, Meiji« 29. Ana.
Bed Middagstid i Dog holdt det sor
sprste Gang op at regne siden i Tots
dags, oq man kan nn begynde at
Isre sia en Forestilling om Over
spsmmelsens Rasdsler Fredag Nat og
Lerdmt Det berettedes seist, at RM
Mennester var omkomne, men i Dag
viler det sig, at Antallet as døde vil
san 1.200 ellek beredet Sonta Ca
tarinaiFloden er falden betydeligt, og
Iønt den endnu er bil- mencr man,
st Futen er overstunet. 171,Hz Tonnner
er Reqnfoldet i Lebst as Fredaq,
set-bog og i Tag --— det er den of
ficielle Rom-ort. Regnen strømmede
stadig net-, oq undertiden nærmede
Iedbøren sig til Skybrud. Floden
steq before end nagen Sindc tidlis
Here i Montereys Historie Een Gang
stod Vandet otntrent en Fod over
Plaza Zarogosa, det højeste Punkt i
Byen Det var tidliq Lerdag Mor
Ien, og det varede kun til en Tel as
Brer Santa Louisita stylledesk bott.
Godt on vel 15,()0() Menneslen
et hjemløstn oa Byens Autoriteter
tagel- sig as dem paa bedst mnlige
Rande Til Middgg i Dem aao de
Brit-, Kasse og Suppe til 5,000
Mennesleic Men der er mange paas
Sydsiden as Flut-ern som man paa
Grund as Hsjvandet ikke kan naa at
komme til Hin-In endnn Sknden over
alt i Vom swttes til nsindst 820,000·’
W« :s«-s««! Dom-n nq til sent iAsten
er der nnnlet Uka Un im Etnnnlefet
jndltl et dslutul us ."«««, Tot steil-sie
Tsib us Lin sonslonk Lord-m Mor
aen mellmn sil. !- nn H, du de stier
’!i«-s:».-j«.1i.-!« Zum Judith-:- qs XIV-Mit
bennndte at aive ester ou solde sam
tnen. Von flere as die-se Vnnninqer
var der sm 100 til LW Mennrsler
von Taaet, oa de sorsnandt alle sam
men i Strønnnen J et Skolelsno
var der 90 Kvinder og Born, som
drntinsde. da Bngningen saldt Tot
var et as de most bjertestwreiide
Scener under lllytken. Disse Kvinder
oq Vorn var flyede til denne Bygnina
sok at redde Livet. Men Vandet drev
dem tm et Værelse til et endet, ind
til de alle var samlede i eet Værelse
Der var to Priester has dem, og me
dens disk-se lyste Velsianelse over dem,
saldt Mut-ene, og alle slugtes as
Strømmem Tusinder as Mennesker
stod paa Nordsiden af Floden og saa
til, ude as Stand til at yde de ulyks
kelige Bistand. Jngen kunde bjerge;
Livet i den rivende Strem, der varl
en halv Mil bred og sle med en;
hurtighep as mindst 20 Mil iTimen.s
Lilskuere lau slere Vygninger, fyldtH
med Mennesker, falde sammen, vgl
Mennestene sorsvandt i Strsmmen.s
Det var et Stin, iom aldrig vil glatt-;
m. ;
Der er nceppe en Fortetning i
M, som ikke bereitet om Tab as
Menneskeliv. Det elextriske Lygi og
MastiKompagni hat-de 45 Meend i«
lltbejde,» og as disse nieldte der fig»
tun ti til Tit-rette i Vorges. ;
M tormmste Handledning es
sprunqu »san«qu ek, absolut »den
Dritt-band i Dag, og det vtl var
slere Dage, sit Bruddet can blivs
retten-erst Sporvognsfærdslen er ble
ven indstillet, eftet to eller tre sorgte
ves For-sog pao at ssre Vogne isten
nem. Freitag Akten blev det elektriske
« Lvss oa Kraftanlceg nedt til at sluts
te tin Virksombcd paa Grund as de
manqe nedfaldne Traube og den sal
gendo Fare sra Elektricitetm
Ver hetetteö om manqu Heltebes
drifter midt i Ulykken· En America
ner, H. H. Readetz frelfte alene 30
Mennesker. Andre gjorde alt, hvad
der stod i deres Magi, for at yde
Hielt-. En japansk Kot reddede to
scnaa Drenge fra et Træ i Floden
efter tre Timers Kamp i Vandet
Drengene havde siddet i Træet fra
Kl. 11 Fredag Aften til Kl. 5
Lørdag Eftermiddag i Reqnen, og de
var næsten omkomne, da Hjælpen
naaede dem. Drengene er henholdövis
8 og 10 Aar gamle, og de fortæller,
at deres Faden Moder, to Søftre og
en Onkel-er druknet En ainerikanfk
Familie i Byen adopterede dem.
Romulde Martin, en fremftaaende
Købmand i Byen, og hans Familie
lreddedes fra et,Trce i Nærheden af
Plaza Purisima omkring KlI 5 Lor
Idag Efiermiddag. Familien bestod af
JMandem hans Huftru og tre Born.
JDe havde iiddet i Trceet omkring 1s7
ITimen
! Bereiningen om lllyklen er fuld af
lignende Fortællinger, andre af swa
’teligere Karakter. Dei fvmreste Var,
nam- Tusinder stod og iaa til ude
Eaf Stand til at yde de ulykkelige
cnindste Hjælu
Der taaes Slridt til at hicelpe de
bit-music men der er saa mange, o«g
Byen har saa ofte maattet hjazlpe i de
sidste to Maaneder, da denne er den
tredie Oversvsitmelfe i den Tib, ikke
at tale ont en 81,50l),000 Brand i
sannne Tid Der trænges til Fede,
Kslæder og Penge, oq der maa komme
Hjaelp andet Steds fra.
Monterev, Mexico, 30.
Aug. —- Der er nn fundet og begra
vet 800 Lin, og Dødslisten nassen
saa man nu anslaar Tallet af døde
til 2000. Dei-i er saa indbesattet dem.
squ omlom i Dalen langs Santa
Catarina-Floden. Antallet af ljjemløs
so, af hvilke tilliqe manae bar miftet
alt, lwad de hande, swtkes til 15,000
a 2(),000, Endnn et Veretninaerne
fra Landdistrilterne dog meaet ufulds
strendiae, da Konnnnnikationen for
saa stor en Del er afbrudt. Men Li
sterne over døde oa lifemløse vil ina
rere vokse end mindfke.
Dømt fra Livct
Lissnernitui i Uøbuilmvn hat paa
dømt m im Ehriftiangsttd St.
Ci«oi1:- Vntliiuqs kriminelle Elstmret
indanket Eng, hvornnder den ca. 25
Am- qamle Alexander Walton, kal
det Walten født paa Trinidad, er
tiltalt for Eli-veri, Forli-g berpaa og
pkm Voldtasgt mod Beim, andstifs
tolle, Tyveri. Vold oq Legemsbeskas
digelse m. m.
Han var ifl. famme VytliinasDom
af 25. Juni 1908 for begnuet Ty
veri idømt Forbedrinashusarbejde i
2 Aar samt dømt til efter udstaaet
Straf at ndbringes af Riget, on me
dens han i St. Gras-Arrest afionede
denne Straf, laa hcm Lejlighed til at
undvige den 24. Dec. f· A. om Mor-’
genen. J Ladet af denn-. og de fslgeni
»de Dage, til den 27. om Aftenen, daj
han atter anholdtes, gjokde han iig
ikyldig i en Række Forbrydelser as
ovennævnte Art
i Ved Bythingets Dom var ban for
disfe Forbrydelier aniet med Livsi’
)ftraf, og denne Dom stadfæstede
iOverretten s
M— i
To Finuet dsmmes i
---0
I Devilö Lake, N. D» 27. Aug. —
Charles Johnion og Louis Hül, toi
Firmen iom myrdede deres Lands
mand Charles Mathi, inocket den
10 Aug» er hver dsmt til 25 Aars
Strafarbejdei Statsfængflet De til
ftod sig skyldige, og iaaledes kundef
de faa deres Dom med dct samme. E
Damme-ten sagde til dem, at de var»
iluppet let fm det, tbi Forbrydelsen
havde været saa stor, at de kunde hasi
ve ventet at blive hængt. H
f
Resolutionerende
Opsindelse.
CI tjt elekttist Allein-tiefen
l Christiania, 14· August.
I En i Christiania bosat tylk Musiker
Cort Grofs har gjort en epokegsrende
Opfindelse, som loser Problemet an
aaaende Fremstillingen af en tør elek
trifk Akkmnulator, hvornied Edifon
laznge bar beskæftiget fig.
Opfindelfen vil, hvis den holder,
lwad den lover, fuldstændiq kunne
revolutionere Anvendelsen af elek
trisk Energi, idet der er skabt en let,
billig og kraftig Akkumulator med hsj
Spcending i Siedet for det tunge,
upraktiske Apparat, man nu har, og
san-i krwver hyppig Paafyldninq af
Sym.
»Moraenbladet« Tortæller, at det
bar haft Bei-g af Opfinderen.
.Vi holdt«, fkriver Bladet, »den
lille Tingft i Haanden Den vejer
IX Kilo. En 60 Bolts Lampe lyste
stærkt ved at sættes i Forbindelse
med Akknmulatorens Paler. Akkumus
latoren hat sclv en Spænding af 50
Vol-t. Almindelige Akkuniulatorer har
kun 2 Bolt og er mange Gange saa
tunse
Skarnsdrenge.
Kenkalcc, Jlls., 29. Auc. —— Fire
Drenge forsøgte i Das at lebe et
Ciiimgo Eksprestog pna Illinois
Central Bauen af «Sporet. TagetY
skuldc ankomme hertil Kl. 11.10, og
SporskiftesMasnd opdagcde just i Ti
de, at der var lagt Forbindringer paa
SkinuerneDrenaene havde lagt ,,frog
blocks« oa »mil braces« paa Spor
skiftet Syd for Vyen Worley Zmith,
Zan og David Blatt ag Elaytou
kliulvertsom i Aldcr fra i Uil 16 Aar
fandtests i Nasrlnsden og bit-U arti-steter j
De vilde have afvcntct Vegivcnbes
den. De ind1·ønInu-de, at de havde lagt
Blokkene paa Sliiiiieriic; de øitflcdel
just at se ,,a wreck«. Togct var suldt»
af Passaacreix l
Dræbt i en Elevator.
«Otnnl)n, 29. Aug. —---— W. S· sten
neth fm Dulntl), Minn» en reisende;
HSalgsnmnd for PattctiinJitc Co.,?
sbmsbttss i Morges i en Passaaer Eli-«
Evator t Nonne Hotel Elevatoren var
Fpaa Vol op til 5. Etage, og da den
Fpaöfmsdc J. Etaqc, vilde Kenneth»
der stod i Gange-m springe ind paa;
yElcsvatorcn gonnem den aalme DøU
Han tmadte feil og faldt tvers over«
titlvet saaledcs":"s, at en Dcl af hcm
Wege-nu- lmng udcnfor. Førcnd Kon
Iduktørcn kundc standse Elevatoren,
Anat-de den 4. Gulv. Her knuftes
Kenneths cheme mellem Gulvct ogt
Elevatomy og han faldt gennem
Aabningcn ncsd i Fmsldcrcik. Fut- no
gen naaede til Stedet, var Livet uds
sinkt.
)
Han blev paa sin Post.
New York, 27. Aug. -—Medens
Maiktnift Andrew Horn i Gaar kar
te et Ekspkestog paa Lackawanna
Bauen, sprang Glagfet paa en Olies
’kop, og et Stykke fo'r lige iMafkinis
stens højre Øje og kljvede det.
. Trods Smerten og det at Blodet
silede ned over Anfigtet paa hom
«forlod han ikke sin Post, men gav et;
kort Stsd med Damppiben for atl
tilkalde Fyrbøderen fra Tenderem ogf
da denne kom, bad han ham staa vedJ
Siden af fisc- for det Tilfceldc at det.
ikke skulse kakes ham at spke Tagetx
iud til Stationen. »
Da Toget kont ind til Stationen
vcd Summit, New Jersey, blev den
heltemodige Maskinift bragt til et Ho
H AI
ipitaL hvot det blev sagt, at der var
Fare for, han vilde tabe Synet paa
begge Øjne.
TaftS Besøg
E i Milwaukee.
Milwaukee, Wis» 27. Aug. —— Der
er foretaget en lille Forandrinq i
Præsidents Tafts Reiserute stnder
has-is Ophold i Milwaukee 6 Timer
den 17. Sept. Den oprindelige Plan
var, at han skulde køre i Automobik
i Byen tidlig paa Formiddagen, før
han rejfte til Statsudstillingsgruns
den og vende tilbage til Byen igen.
J Siedet for dette vil han efter Be
søget til Udstillingsgrunden blive kørt
med Ekstratog til Brookfield Junk
tion, hvor hans eget Tog venter.
Ruten bliver saaledes: Kl. 8 Mor
gen forlader han sit Tog; Kl. 8:10
Marquette Universitetx 8:-15 besoger
han Milswaukee Preis Klub; Kl. 9
Chumber of Commerce; 9:45 Solda
terl)jemmet; Kl. 10 Statsudstillingen
og Kl. 11:10 rejsek han. Derved faar
Præiidenten Tid til at viere en Ti
me og 40 Minuter paa Uditillitigen.!
Her vil han blive modtaget af Wis-:
consin Stute Board of Agriculture
og en speciel Modtagelseskomite paas
200 Mand, repræsenterende hvertl
Eounty i Stufen.
Prassident e»Hast vil her holde en«
Tale. i
U. P. til nddamie sine Falk.
i
!
Omoha, Nebr» 27. Aug. — Ge-I
neral Manager A. L. Mohler oq Ge
neral Superintendent W. L. Port af.
Union Pacific kundgjorde i et CirkusI
leere, fom blev ndsendt i Mann at!
Jernbaueselfkabet fva i. September;
af vil oprette et College for sine
Folk.
Stolen vil faa Navn of OplyLJ-.
11i1msiBnreuu, og Funktioneerer ogf
Arbejdere i alle Departencenter vil.
faa fri Undervisningji Fagmænd. .
Hensigten med Stolen er at give
de Falk, som er i Tjenesten, AnledsY
ning til bedre Uddannelse og Kendsl
skali, og baue Admmg for dem til at
kvnlificere for Forfreimnelfe i Time
sten.
De »Amt« og de »Gtaa« vil wides.
Washington, Ja» 27. Aug. —— Ve
tcmner fm Sydftnternrs Heer, som
kasmpcde i Slog mod 8., II. og 25.
Iowa diiminicnter, er indbudt til
en Neunion of disse trc chgintenter,
som skal holdes her i Washington
29. og ZU. September-. Vctcmncsrnr
fra Nordstatcrncs Herr vil fortælle
om den«-J Erfarinqcr illriqcu oa haa
bor, at manqu tilhørcsnde Sydftatcri
ncs Hast, vil fortælle om dort-s Op
levelfer.
Rige Guldlcjer i Nhodefia Fra
Bulunmya Hovedstaden i Rhodefia,
Afrika, meldes, at der i AbercornsDii
striktet er bleven opdaget en over
ordcntlig righoldig Guldmincegn
med lignende Formotion som Rand
formationen i Transvaal Udftrwks
ningen af den paagældende Formo
tion angives til feks engelske Mil·
J det øftligc Tyfkland optrceder
Hundegalfkaben i denne Tit-· Paa
:.Pastcur-Jnstitutet i Berlin henligger
-69 Personen der er blemie bidt ai
Tgale Hunde.
Typograf stilles.
»Et ungt Menneske, Karl eller Piave,i
Jiom liar lært at scixtte Typer, kan faa
stadigt Arbejdei «Vægterens« Tryk
keri straks.
. Skriv til »Vægteren«, Hat-lan, Ca.
EDansks AmerikanskJ
i Dr. Borglum pludselig dsd.
Den bekendte danske Dr. James
M. Borglum døde i sit Hjem iOmas
ha Sondag Aften Kl. 9.35 efter kun
nogle Timers Sygdom. Den direkte
Dødsaarsagen varHjerneblødning,som
man mener var en Folge af Beskadisi
gelser, han sik for en 4 a 5 Dage si-l
den, da hans Heft løb løbsk. Dokto
ren var lige ved at skulle stigei
Vuggy’en, da Hesten blev bange og
sprang frem. Borglum holdt iTøms
inen og fnlgte med et Stykke Ves
indtil hatt kastedes voldsomt mod
Jorden. Det var en temmelig slem
Medsart, han sik, men han mente
dog ikke, han var bleven alvorlig be
skadiqet
Sondnq Morgen følte han sig ilde
tilpas og klagede over Smerter i
Hooedet og Ryggen. Heu aflagde dog
sire Sygebesøg Søndag Formiddag
og kom bjem ved Middagstid Om
Eftermiddagen blev han saa syg, at
der mantte tilkaldes andre Læger.
Trods deres bedste Anstrcengelser
sank han gradvis, indtil Enden kom
Dr· Borglum havde Ord for at
være en godhfertet Mand, gavmild
til Yderlighed, og han var afholdt
of dem, der kendte hom. J de 34
Anr, lmn praktiserede som Lcege, nægs
tede han aldrig en aneste Gang at ta
ge ud Nat eller Dag. Han var særs
lig afholdt as de fattige. Naar en Fa
milie var iNød, ventede han aldrig
at saa noget for sin Tjeneste, men
i dets Sted grob ban ofte i Lonnnen
og hjalp dem af sine egne Midler.
Vorglmn var 70 Aar gannnel i
April. »Don lmvde sjcelden kendt til
Sygdom, og han var en Personifikai
tien nf Forsiqtigbed Hirn var født
i Kommt-L ou i IRM kom linn og
Onstrn til Amerika direkte til Salt
Lake Cim. J 1860 flnttede de til-Dum
ln1, senere til Freuan lwor de boes
de i R Aar. Ved denne Tid tog lmn
Eli-Hainen sont Lrege og begyndte sin
Virtsemlied sont sondmr For 27 Aar
siden flyttede han tilbage til Oniaba,
lnmr lmn ined Familie boede siden.
Hirn foretdq to Studierejser til Euro
pa, og ban var vel anset i den medi
cinfke Verden.
Dr. Borglum esterlnder Enke, 6
Sonner og tre Dotte. As Sinnerne
er to Villedlnmqere: den ene, Gntzon
Borglnn1, er nllerede berømt sont
snndan Een er Doktor i Lincoln,
Frank Bomlnni. Alle de andre er i
ansete Stillinger. Døtrene er gifte
og bor i Omaha.
Mord og Sclvmokd.
Cmmcil Vlnsz Jn» 28 Aug. —
Gal as Skinsyqe, fordi Mrs. Axel
Rasnmsscn, i lwcm ban var rasende
forelskct, bavdv slnttct Forliq mcd sitt
Mand, kom Andrew Madscn afDoon,
Ja» til Council Vlttffs, fandt Mrs.
Rasmussen og skød paa hende tre
Gange. Derpaa toa han sit eget Liv.
Mrg. Rosmusscn ligqer paa Hospitas
let: hun kan ikke lcvc.
Til for noale Dage siden bavde
Mrs. Rasmussen boet hos sin Faden
C. Christensen i Larchwood, Ja., og
det var der, Madsen blev forelskct
i l)cnde. Hun levede fraskilt sra sin
Mond, fordi han dmk, sagdes der.
Efter Adfkillelsen reiste Rasmusw
sen til Tyskland, men var nylig kom
men tilbage og havde faaet Arbejde.
Han skrev til sin Hustru, at han hav
dc sluttct med at drikke, og saa rejs
ste hun til ham i Council Blufo
Mrs3. Rasnmsscn var alone, da
Skydningen foregik, og det varede
flerc Atmen før man fandt-— bendes
Mund. Hnn siger. at Madsen før hav
de truet mcd at skyde hende, bvis hun
gik tilbagc til sin Mand.
— —
—
Jokden rundt.
Den Stude, som anrettedes heb
«det sidste Jordskælv i Sydfmnkrip
anslaas nu officielt til 200 Mill.
Fres.
.
Oberst Liakoff er efter sin Hish
komst fra Persien atter indtraadt i
den rusfiske Heer som Regimenss
ehe-f i Bjelostok.
.
Smykker til en Værdi af 200,000
Fres. er ftjaalet fra en russisk Fyrsts
inde paa Savoy Hotellet i St. Mo
ritz. Gerningsmanden er sporlsst for
svunderk
I
En Cyklon gik forleden he« ov
»Guldsmcdhyttan« ved Lindesberg
(Sverrig). Vejene bloferedeg af onn
blcvfte Troer-n Lokomotivremiserne oi
Vejcrboderne reves bort, osv. Sau
vidt vides omkom ingen Muts-kosten
I
Uvejr i Name. Fra Christiania
meldes Frcdag den 13. Aug.:
Over hole Vestlandet har der i de
fidfte Dage raset hceftige Styx-me
fulgt af skybrudlignende Regu. Flerc
Elvei Egnen omkring Bergen er
gaaet over deres Bredder og bar
anrettet stor Skade paa Marter-ste.
Befolkningen maa i vid Udftrækning
benytte Baade. Størstedelen of LI
strn menes ødelagt.
Is« I
En Vatiknnkendeise. Ren-. LIE« Aug.
— Vatikanets Bibellomnrisfiou bar
Js-·e::tliq·qjort fin Kendelfe auszunut
dz fmsle Moseboas fvsrstk tre Komi
lersJ Listoxifke Komiker Mendelsuk lsar
n:e1·cs.«under Overgiveise i linin Od,
i Birkeligheden siden før den nuvces
rende Pcwe dlev Untat Zacken lnges
under Ovewejelse sum Svak Wo et
altnindelth simv fru Kutolikfer pcta
en autentisf lldtalelse fra Hirten um
den-is Etitlinq til den højere Kritik.
quørelfen eller Mendelseth der har
Været imødeset med den dybeste Jn
terecsse As duade Prcefter og Lægfols
ket, scerlig i Amerika, England og
Tyfkland, er givet i Form af Spørgss
nccml og Zorns
Pan Jpømsismaalet, om »forskelli
ge ektsegetifke Systemer, der aiver det
Ildseende af, at Videnskabeu udeluks
ker den bdgstavelige, historiske Me
ning af de første tre Kaptler af for
jte Mofebog,« bviler paa solid Grund
vold —- svares der benægtende.
Paa Spørgsmaalet, om de nasvnte
tre Kaptiler indeholder — ikke Be
retninger om Tim, der virkelig er
stet, men mytoloqiske Fabler fra gam
le FolkellmL der scm af de bellige
Skribenter er renset for Vildfakelser
og brcmt i Overensstemmelse med
Monoteismenäs Lcerdomme o. l. —
svares der ligeledes benægtende.
Paa Spørgsmaalet, om det sc
lovliqt at opfntte de Steder i disfe tre
Kaptitler, som Fcedrene og Doktoren
ne udlæqger forskelligt, efter egen
Overbevisning, forudfdt at Troeni
Analogi bevores —svares der bekrcefs
tende.
Paa Spørgsmaalet, om alle Ord
og Udtryk i disfe tre Kapitler altid
og med Nødvendighed skal opfattes
bogftavelig osv. — fvares der bem
tende.
Paa Spsrgsmaalet, om Ordet
»Daq« i Skabelseshistorien kan op
fattes enten bogstavelig eller fom
menende en længere Tidsperiode, og
en fri Diskussion derom er tilladt —
fvares der bekrwftendr.
Paa Spsrgsmaalet, om den ab
mindeliqe Skabelsesorden, Menneskets
Fald og Løfte om Genlssning stal
natuqu —- svares der bekrwftcnde.
Kendelfen faftholder i det hele ta
qet disfc tre Kapitler bistoriske Karos
ter, men insisterer ikke paa deres vi- ,
denskabeligt affattede Ordftfniyg. « ·