Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 27, 1909, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    II: I
Diskkfsllsåd
Den notdslcsvigfke Jndtc Mission
si den fidste Tid blevet stcrrkt an
Astehet af Fortyfkningsmændene. Et
jalig ondsindet Angreb paa Missio
Ien er reitet af den kendte Zortysks
Mgsmand Noch, Maudbjerg.
J de fgnderjydske Blade lasse-I nu
Ilgendm
.Aabent Brev til Hr. Dotnæncs
japagter Koch paa Mandbjerg
Te bar i MHamburger Nachrich
kn« udjlynget den Veskyldniug imod
den Jndre Mission-i- Venner i Nord
Iesvig, ...1t nmnge af dem er skabede
Zank i Liaknsd med den forrige Præst
iJcls". og Te paaftaar, »at De i
del smoa knnde fortælle utalligc
Essemplcr imod den Jndre Mission-J
Mi1m'·. Jeg opfordrer Dem her
skd til, ligeledcs offentlig, indeu It)
Dage at mmngive mindft 10 af dc
mtgePersoncr og at fortælle mindst
20 as de umllige Efsempler, som De
Unser paa.
Bonn-Im den 31. Juli 1909.
T o n n e s e n
Zprmund sur .,Kjrkelig Forcning for
Jndre Mission i Nordslesvig».
Rødding. chjket for 30 Aar siden.
J ,.Modersmaalet« for 4. Aug. min
Des am det forfærdelige chjr, i Au
gust 1879. Tet hedder iBladet, at
de, som bar ovlevet denne Nat, al
hig vil glemme den. Dertil føjer
s- Sc Markusfen fra Rødding:
.Natten imellexg den 3. og 4. Au
gust 1879 bavde vi her et saa for
Itrdeligt Tot-demser at,man kunde
Lev, at Himmel og Jord skulde for
wa. Alle ældre Folk siger, at de
Mc mindes et saa skrækkeligt Befr.
Dei ftrakte sig fra Hamborg til Aar
Iüå og fra Vesterbavet til Købms
Iavn.« Saaledes lyder mine korte
Votegnelset Men da det bele end
su staat- ganske tydeligt for min, skal
jg give en lille Befkrivelse del-til
Dank-ne forud, 1. og 2. August
bavde vcrret meqet var-me, men der
M jo dog ikke noget mcerkcligt i det.
W
«Have you
Tried my
Pen. «
l)1 Zur m118k« Ysmx
unsin- ug se» Ein-Iri- i
Hist-L nnsn nur lik- zum-il
niin Ptsn —!he Ficke-ff
.Ie«;z vil lass-« 1«-::
pmns Jesn frjt - skiez Hi
Insije l)--m. at der-CI
Jet mindste. Hsn l'·,-n. ·
(l·«1·:ulii1k-r1«k-si·-tjl«l"jtsn- «
os(«·----snlnjkkssksnnnxprf
»H! us Lsslnlnpn in's-r
smnrt Ins-il Neuli. R·«
Hund«-s vjl vjw l)·«m
"k.--t« l«-«-k)’ Nun-»U
N)·!162.
Parker
MMM
Konnt-tin Pens
Fountsdjn Puns H- Wis
sksntlig for skselllgks km
alrnindseligg konnt-tin
l'-«sn», pas-. Grund ;1t·
»Unt- Lneky Hirka som
jkksetlndes i man an
den konnt-tin I'k«n. Var
men kra Den-s Lege-me
ng Lunens Udvjdelso
j Belmlderun presse-r
ikke Blækket nd i Tit
Ersetzt-andern nitar Pan
neu er i Den-s Lamme
sle pas sit-nnd sif Use
l«n(-ky Cum-e- Sxm Alte
l'arker" er en spnljjxug »
tjenestdygug Pen
Lud den vjse sjg ved
Umg. Zecl Den-s Kah
mkmsl om en Wer Pen.
Helng han sit-m Mist-.
Hin-s send as him-. blank
ng vj vjt sorge-, for. atjwj
kam- en til tu Prove 1 10
Dage
Hukg den l 10 Dage.
Saa dersem De or th
frocls. Icms Imago-i Ins
an Inn-um ——kob don.
Tolv Tusan at cis bod
sta Kompan l Lsnclot
tot-handlu- Pakt-wenns
kts Cl 50 es opiuL
Nr. DIE-li- Blllocjst,
tot-W kamt is bo»
Je sil W sond
tcs m nytieä
los v
II
"1«osudo
- sue
s l
Men den 3. August herskede der fra
Morgenstunden uscedvanlig Parme
og da vi mmede til midt paa Eiter
middagcn, blev Bannen og Lufton
saa tmm og kmslendc at mioltc
blev fyge. Manar- iuwdesua mcd
LEugftelfc det komnusndc Uns-in Folk
flokkedcs »den for Huseue og paa
Sodom ou imsidcdc asngstelig til alle
Biber-. Mcn disk var ens bvor man
san. mark, tyk Luft. Ved Solnedgang
bcqnndte det at tordne i det fjerne.
Klokken 10 om Aftenen blinkede Lyu
efter Lym og Tordenen drsnede hult
og tungt idet fjerne. Vcd llsTiden
stod alt i et Flammel)av, og Regncu
strømmede ned. Folk ftod cengstcligc
i Stnerne Jugen turde forlade fin
Rede· For at undgaa at se de be
staudig alimtende Lytt, havde vi
bckngt tykkc Tæpper op for vore
Vinduer, men alliszevel var Stuen
med Øjeblikkcss Mellemrum saa op
lyft, at man kunde se de mindste
Ting, og Brag efter Brag lød, som
om Himmelen vildc falde neb. Tot
var en fokfærdelig Nat.
Vod 3-Tidcn hørte Regnen op, og
Falk bcgyndte at komme ud af Hufe
ne for at tale med Naboerne. Der var
en Mængde Jldcbrande. Først ca.
Kl. s om Morgencti den 4. August
var Uvejret forbi. ,
Her i Byen skete ingen Rade
men der var mange Spor af, at Ly
mst lmvdc slcmet ned, enkelte Steder
helt tæt ved Hufene.
Eftcrmælr. (Jndseiidt til »Fl.
AU« Der berettcks oftcs oiii Beliebe
driftcr iom er iikssvcde paa Mias
fkuepladfcrne, medens inmigt et Sel
tmrlnsidch der iidføres i det stille-,
over-fes, skønt dot oftc udkræver stor
re Limireliis ou vedboldende Solv
ovcrvindelse.
Eii iiikidmi deltiiidis mi- aidodc
M mon Jciisdatter Pctcrikm iodt
Schmidt, Enke eftcr Jørgcn Pensi
iisn i Deloicsnxi Hirn iødtcåi IRLU i
Dom vcd Nilus, tiksntc dcwcm im sit
niende Aar af unsbriidt i 20 Aal-,
ovcralt aflwldt nxi tmit ikattct lumde
cif Horiknb on Likisdtiisnem Ta lnm
29 Aar minnt-Of xiiitedc siq med Jor
;ioii Peter-Tom kgbte de en Hodewd
fm Kirmcmrd licr i Soweit Mcdciiss
Monden var Hoitkarl i Nein-»v, las-J
scsdin form m iisredtc Man-n selv 100
Las-J Momrl Nil-We mr Hoden Ov
dyrkot Da ist Onszs bnqkict deman sør
Dis folgte dct for at overtoge Podol
iisn nf Vor Futtixigcmrd Her fort-et
tede lmn sZusmodergcsrningcn i 21
Plan indtil di- RQT maatte flyttc til
Kløjeng i Nørre Løgmn Sonn for nt
Jvcsrtiigc en Eiendom efter on Iiasr
Eimrøreiidc J fleris Aar børtc Mk
«.:s. Vorsorge-i- til Hiislmldningem og
10 Døende kaktejiiii bei- den sidfns
Lasfkedrik oa tnlte det sidste Traitcnss
Drd til dem.
Med swkrig Lmhisd vckrnede hu»
sine sidfte Livsaar om alle de
Einig, lum og hendes Mund havde
nodtaget as Fattigforstanderskabet on
icerliki as Faitiglemmerne fom Tcgn
Iaa taktiemmolig Kærlighed Roten
Ie var den fclvopofrendc Kærligbcd,
Ewormed hun plejede sin gamle Fa
den der i en lang Aarrække var Liv
rer i Geftrup, fin Moder og sin
Mund pcia det fidste. Skabt og vern
net til svært Arbeij forftod hun
Ied Siden af paa en fjælden Munde
It skabe Hygge, hvor hun kom. Hen
Des Hjem baade her og i Kljjeng var
et Sied, hvor Byfolkene gerne og
sfte famledes, og de unge Lærere I
Iltjeng, som sit Kosten has heut-e
hrwa alle forbmidne med dereg
JamlqMadmoder i en næsten darn
Lig Hengivenheb.
Selv havde hnn ingen Biw. In
BW plejede her-de til sidst«
Alt for andre, intet for sig«, var
det Balgsprog, her-des Birken rette
de sig ester, og enhven der komi
Vener med hende, vil bekende, at
Juni at time andre Hinde, hvad hun
W. IMM M M hviler
c -.—.t
—
Navncne Hans Petersen og Peter
Hausen skiftedc i Zlamtsm indtil
fnsw Ztmmkmsisr wund-END Und Lou
I Ton Llfdsdc ein-Hader Ente ou U
EVom, 3 Immer og U Tone. Hm(
var Tilliddumud i de nationnle For
eningcr og Medic-m af Zprogfore
niman Beftyrelsc fra dens Stiftelsc
til fin Død. ligefom ban vor For
mand for Tilsynismadet i Tonder
Landmandisbant an bar ogsaa en
kort Tid været preusfisk Kommunei
forstandcr, mcsn kasseredcs paaGrund
af sit danske EindeliIg.
Ton Afdøde var en fast og ftøt
Kur-often Han sagdc ikke nie-get, meu
ndtaltc hcm sin Moning, kunde man
lide paa, at den var vol overvejct.
«Tcrfor crskcscs lmnss Rand i Inangc
For-hold og uatmlig vor nationqle
Sag lider et Tab ved denno Monds
for tidlige Død, skrivcr »Mm.«
Xorrespondancer
OWNle Wie-.
Attcr lidt im Lilikoili. Regn bar
vi liaft en Tel ai, san det irr ganikc
lovendc nd for Dosten-s Vedkomnicn
de. Vkmnt om Tage-n med kkslige
Nil-riet er ganka lsclmgcliat
-— Vi lim« m Das-i Un ——— noxict
af en Etortm - umkrng licd KIND
Jndbyimcre, of lwilkc m. 1500 »
Dunste og Janff-Amerikmiercs. Vi
bar kun ecn fkandinaviik flier og
del er en Wust-lustier Fiirke Et
pcknt Fiirkehjcin link vi agiam iaa
dort Folk lmr Lisiliglicd til at horc
Evangelin paki M oder: manlet
--— Vi er alnde ved at vix-re Dan
ike. En Gang kroch den cngelsks
lutliisrikc Flirkcs sit kmmcs cmiei«ikmiiie
u- o-J, og i Flka og Følxie vildc de
lmgiic oizs en liirkc; sum vi vier em
nu lidt of Jndcngs »Um lidi.«
- - For fort Tid fide-i Iniftcde viY
en Fniiiilic. samt-n Nil-,’lnnrd5. TM
Var M kcch af. To sttc til Haklmlds
Cal» lwor m Eøn oa Zuiqcrdutter"
teuer; Til voie Ums-Tei- pnn Vesi
knften vil vi gerne fixie: Hab Sie
med dem- ?tk·d. Tor finde-I on Mu
liglied for et Mikisionsarlnsich) Vi
bavde en icstlia Emnmenkomst i
seit-keins Zins-at førcsctd de reiste, du
spi wish-de at lmdc dem Juwel.
w Eidstc Zondng hnvde vi OP
tagt-He i Mcniqlusdm :. Fred
Petericn med Familie-, Mr. Adolf
Berg nie-d Familie Mrä Vinc Po
terscm Mrs. Rom Intensan Tina
Jobnsom Jeniinc Kloster, Kamilla
Madicn og Niclsz Jolmion. Vislkoms
men til Velfimicslic, mcn oafna til
Arbejde Der finde-is nok for alle of
lseagcs Dele.
— Tllkenigbcd orlusicht anm- ro
ligt og stille-. miindisi wrcsningcn ar
bejder, oq Uimdomsiiforcuiimcn rører
ogiaa pna fig. Vor lille Syforening
vokler oglaa Vort Motto i alt vort
kirkelige Arbejde er: vore Vorn, vore
unge, vore mldre for vor dansks
lutherske Kirkr. Vi hat førfte Ret til
dem. Og vi staar paa vor Net.
— Herren bar stamin vor Mcnigi
hed for Sygdoui oa Neb. Det er
vi hom taknemmelig for.
— Vi hat en »Craddle Roll« i
vort Stindagsikolcarbejdr. Sikkert
den eneste af sit Stegs i »Den iorei
tiede Miste-« Den tællcr 26 Born ntt
og flere faus. Martha Gibion er
dens Leder.
—- En Ssn blev fsdt til Mr. oh
Miss. Jolm Malmbetg Ssndag den
22.· August. Altlaa et Sindagsbatw
Gib han maatte blive et Sindagss oq
Sästindstneste hele sit Lip, am
M vil, hats man lede·
- —- Oekkm We Ungdomsfdri
bundef i AM Krebs. M W
Øje med eder. En Gang tsr vi del
ogsaa begynbe paa fanden-i noget i
vor Krebs, sekv am »Hm-elfen« tim
ier and-kleben —- Snark ital vi M
Kredsmjde i Racine Maa Herren;
Mk Hm nis- sk- Dis
l , t
Elupsdag Menigheden holdt en lille
iOvermskelfesfest for dem i den Anleds
Ining Sendag den 18. Juli, hvor vi
ktilbmgte en hyggelig Eftermiddag
Isamtnen med vore Præftefolk·
—- Jens Hausen og to Dotte, An
na og Bettv. er i denne Tid en Tut i
Tanmart
Søndag den 1. August var vore
Udsendinge til Japan, Paftor Nie-l
sen og Instru, has os. Der blev
holdt Møde bele Dagen og Asten
med. Vi var glade ved Wes-get og
figer Tak derka med Ønske og Bøn
lom Herrens- rige Velsignelse over
idem on deres Gerning derude i Hed
Eningeland
l Kvindeforeningen bar afholdt en
Evellnkket Auktion, hvor ikke soa lidt
jkom ind i der-es Kasse. Men der
sank Pengene nok ikke Lov at ligge
ret lcenae Knindeforeningen for
ftnar at seette dem iEirknlation.
Hans R. Dannielsen, sont i Sonn-»
mer bar byaget sig et Hus i Coulss
ter, hvor han nu er flyttet ind, er
i denne Tid en Tut i Montana for;
at bei-me sine Sonnen !
Eoulter bar vokset godt i Sommer-J
flere Hufe er bngget, on Forretningsis
folkene siqer, at de gør aod Form-F
nim; uu i Eftemaret skal der byg-«
gexzi et Zkolelnts. j
Vi bar haft godt Vejr for baadeJ
Huvre og Mnjsen, som jo er Hoveds
produkterne ber. Det er jo ellers"
ikke altid, at det er godt for begge
Arter samme Aar. Men vi bavde kn-;
liq Vejr først i Juli: efter at Hinz-;
ren var heftet blev det meget varmtj
on vi fik Regn just i rette Tid for!
Massen. Te, fom hat tceksket, sigerä
at Hamen qiver qodt, at den er tun-.
gere, end den bar dem-et de sidfteI
Aar-innen Majskolberne beenger og’
ser frodige nd. Der-sont intet ind
trwffer og ødelægger Mczjfens Vil vi
oqscm demf faa en god Heft
Korr.
(X«idnr Falls-, sm.
:. . . »
» »
.l «
.
1 · · t- ’ !
I
L «. ’:«- . ’ Us» ·
K · . « . A .
r! ?);« r ’ ,.’«
J
s — i: f i
-
Z O OIJ «. » I 1 ;
.k :«.:«. — . ’«1.;:Ek«,".1!'-’!!fI .’.«.««,’:si:«"-,Rfki
Z«":1Dss.-Zss5ti·slssi:( Etwspft fksrfk is
i
I.lk ’ H«
I. « T «..·.. -. « « ;
.l«.! » .xs-.-.s«.t Hi ;t. Luni-.
!«.!:« :«--1—r·—u1 i FOR-a Ew« hi- Ljin«. Ich-I
«i";!j laws-Aus TEHA
M Zeus-« :"(i:m«r5(-n Nr mwt zum
fu« on Tidz merk s«! Der
Hi Mcm Um Hi 11n.111—.«!«, at hm sinnt
IIin Mike rude mit j.,1i."i:.
Im danffc Bankistnnsixithhss
Fornmsd Js. P. Mit-Wen sont Mr
rucrut an I lwnch Tib. mäin Urd
Tod-In sur m IT lliusr sicuan lmu ika
·-!«1s1.:««»·iks Man-Ho hmhts Nmsdl
I.11-1"tk" itz; «.'hn(-Iikancrv, sum send-to
than «4".Tcls3rim lsnr iidstc Usch
Echt siks Lin-HI. 1··-«:’ln«(--.-,t-Ll :."ml«.-!)
Vmszi for 81 ists-? Pr« Acri-. FUle kob
Iks fund-m sur m. I« klar iidxsn for
ST-« Isr. Arn-.
Paswr N. P. Zonsnim fm Nel
son, TlIkinm sum er von West-a her i
dieses TMCU mnsdifcdo i Ichnarcth
Stirke Zende Zorniiddnq ou Nin-n.
. Escbe
cos- ss aser sonni
AGENTER ss til 310 FI
-
HlIcKSMMSDs
Tot-J IN Immstdmuonsmcss
es Blinde-tagt thg will-.
· Wehr-t- chsnkwui risse-Many ! Bekom
kkiflsk sonst Huka- ms lsi«U- Fels-«- nm Nil N mhykclth l
UlAflHstsk use Ist-Us- fssk km- Psictsoauth slnlv tm
Euxxxhku st. «t umn- Ip -;.(«0. sit-o »so-» m» Ins-»
kslk slllcsilclh IMITIIUII os Inst
us oes samt kaut-euc
cllMlIll LME
Alle KHFMZ als-et
4 WITH-Hin
W III Ill. skssslsuch
Vol-holt sitt-ist« Tr· Ihm-t- os
fis-o sit-use Mystik-.
IM, III-Us- , Essai-its I fes-con
MIIII A III Iflsll
OWANIA cAI NIÄ
WCAMA cAUPANlÄ
IVMlAs IMMA
Iowa-Warnu
Fottegnclfc over limndfkadte Bogen
- Addkndm
l T»:«1:dks im Laudsslmen sm- T« tm UT
Tm tm «11!·(1-5tt-qm11«d. sur I.Z« tut ..·)(«
U Lin i Eundlusd. for .«.’» nu TM
Wort til Znnkx im- ««.)7- tm .l«
Sen-on ist« min Tililuth for »Is- nu .l."s
Hort-used chu for .l(«I tm .«."
Dimd wills-I dia on: Uristnsst for .i« tm .l:")
Studosind un .«31n«dwio. for .ls"l tm .(I."
Ton ikonncsto Etwle for l-"- mt lik
Tpt ist-sie Bluts i Bilwlcn for .-l« nu .«.’()
Im Naturen km Limst for .l« nu III
Frislt im« Zwing- ior .«.’« nu .ll·I
Ektlttiksdixitc1-(s. for .·;sI im ZU
Etncm Etcnc til Dosten-T Tut-Z, its-: .10 nu .05
Evttnwn im Wind-J Villics. 7or .1-1 nn .()-")
llndcsr Faderlmand im- .l« tm TM
Im Elemeij for l.·«- m( ..«-)-")
:"k1l—-l(".»«- Utlwlltisturiu ist« »ka . . . . nu .l«
Vrr t, Vill«
Erindrimcr im mit Um for lltsl . . . im III
Min Honiitnmmwlnsrcdcllc spr- 1.««) . . nu »Ist
Cliristknicm Witz
Eundazxissfolcik sm- .·.’« . . . . . . tm .llt
ttirovrsdiingmwfcm
dirisnslizic Lctmrdstloln IN l.«« . . . . nu .-:
Ottkwslii. im« l T-« . , . . . 1111 .7;’)
Hauskn, J. M.:
Ilcn lldftillimjIsttmtctk sm- .I:."p . . . . . tin .15
Eislintcr us ot Werden-I Uskssl for ..’.«·- . . . 1m.10
July-« Furmsllinucr m X, For 13 . « . im .«-"s
Jul, Elsticr fnr Isiilksljixsit Issr .l« . . . tm III
sinlknn (8«l1t·:
ils .- !»« . . . Isn .«.
: sxjkcxt stillg. spr« l« . . . . 1111 II
,:«.·-·cn, TIERE-;
Ost-! s·««:».-1««-"1: .-s «C«:«.-5-«ri«l sw- ,l."s . . . icu .«-"s
Ltfulilh Ä. OJ
)
Ast-III l« Ost DREI-r l ".’-, lmcr Em- .Ti
un .lll
Linlitfoot, J. B.:
But-H Lin-sur til Eniluzsk m til FjlcmmL ist« 1,.J« nu Ti«
Lin-tu Blum-:
Ut lnlteslizxt Tut sur l- . . . . ( . nn ZU
Nirlf(«u, Fr.:
Clmrlosz stinktklpy, sol- .W . . . . . nu .1(l
Llcicm C. M.:
LIlnniiininij til uI filsdtstllluludicr til-Palmeer f 85 tm ZU
Sein-ill, Erneft:
Jndwizn Tor NI . . . . . . Uns-«
Sorg oq Wasde im- l :3« . . . . . tm .50
Tlsotnc, Eglautom
Pliilipiji Moden for .15 . . . . . . tm .«5
Trask of Sinkt. for Isll . «. . . '. . tm .50
Bilicdrr o. f. v.
deintte eitel Brandt-tu mm prctltifk ubeskndiqech
Den lusllims Nndvisw löXLts Tom-neu for 50 «1.m 23
spr. )U nu ·:·5
Jesus dankt-r puu Tørcn «
Jesus vcliiancr de snma « for .5l) uu .25
Jesus og den synlende Peter « sør .50 nu ...5
Jesus opvaskker Lazarus « før .5l) nu .25
Jesus opvcrttcr Jniri Dotter « spr .50 nu .2."
Den trøftende Frclfcr « før .50 nu.25
Dr. Martin Luther 19X24 for .50 . . .nu .25
Broderede Bibelspwg Nr 5278, sør 1 00 nu 50 og .25
Vcegqekort Nr 232 14X43Xx«, før .35 . . mt .15
Væggekort Nr. Lle 10X7 Vg« , spr .25 . . nu .10
Celluloid Vomuærter, for .10 . . . .nu .05
Tantuarkskort-før.45 . . . . . . nu .25
Lykønfkningskort i ftort Udtmlg, Nedsatte fra .l5 til .10,«
fra .10 til .05 og fra .05 til 273 Cents Stykket.
Stor, m) Forsyning af Kort for alle Anledninger til
Pliser fraö til 20 Cts. Stykkct vil forcligae stmreft
Dunifh Luth. Publ. disse
slsiy Reh-.
w
«