Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 27, 1909, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    774
sc ...
J-: »
J(
IF-:
anmark TLI
,1
- i «
!.44«-.-.A—,WWW « !
,- I
-
,
X
I .
He Ze- Do L
»p
Is«
x s
, I , (
U
T -
’.-, U .
Uns sk.
-. N
.s— I
0 -. U A
«
I· I
..«o. 7Z
O
: Dr .-«.«
Es
, f
Ums-THE .
VII Ost VALL UcL Its-. s-»
» C( ...
»Es »k.
IIZk -II Its-Fixs- d E
-
is -—--—«..- vor- s- -..«.«-—.- -.---«
Rovncørdet i Ksbcnhnmn j
Leanders Broder. 4
Lørdag Morgen den 7. Aug. an
kom Leanders Broder paa eget
Jnitiativ til Kebenhavn Han havde
læft om Mordet i tyske Blade og hav
de besluttet at tage hertil for at høre
nærmere om den uhyggelige Begiven·
bed. Straks efter Ankomften begav
han sig til Frederiksberg Retle
kale, hvor han ved Ettiden efterkom
Dommerens Ønfke om at skildre Bro
derens Liv,
Han fortalte ifølge »V. T.«, atE
Mordcren som Dreng var af megetk
godmodigt Gesamt, at han var meinst1
let paavirket, og at han som Drengl
havde lcest en Mcenade Reverromas.
net-, hvoraf han øjensynligt blev paa-!
vitket i ikke singe Grad.
Allerede da han var 15 Aal-, vifte
han Lyst til Bagabondering og for
lod to Gange sit Hieni, san at man
maatte lade ham hente tilde-ge
Som Ung Mond forsvandt han
tmidlertid atter og tog Hyre paa et
Stil-, hvorefter han feilede næsten
hele Jorden rundt. Til København
ankam han fsrft for ca. s Uger si
den, og hcm havde kun en Gang fsr
opholdt sig der, da et Skib, hvorpaa
hau var forhyret , lagde til der
Broderen fortlarede videre, at
Familien ikke vidste noget otn, at
han var straffet tidligerr. idet dette
var stet i tylke Byer, der ligger
langt fra Hjemftavnem Da Efteri
tetningen om Mordet stozzxi de tyske
P
Blade, havde Forældrene ikke kuns«
net tro, at det var deres Sim, der
var Morderen, thi de havde lige mod
taget et Brevkort fra Sonnen, hvors
pao han meddelte, at han havde en
udmærket Plads som Stewart paa ct
Skib, og at han befandt sig i bcdfte
Velgaaende paa Nejse til Christia
ma.
De ststummc
til Kongres i Aarhus.
Aarhus og Landsudstillingen hat«
Sandag og Mandag, 8. og 9. Aug.,
haft Besøg af ca. 200 døvstmumc
fra hele Laudet. Om Søndagcn be
saacs Landudstillingvm idet de frem
mcde Gæster viftes rundt af Mcdlems
nierne af AarhussForeningen »Apl)a
ta«, en lille Forcning paa 35 Med
lemmcr, htzis Formand er Snedler
Kvist. ,
Om Mandagen famledes man der
efter i «Enigheden«5 Lokaler til Kon
gres. Med Snedker H. J. Hausen,
København som Dirigcnt behandlede
man her — selvfølgelig hele Tiden
paa Fingersproget — foruden enl
Rcekke met-e specielle Spørgsmaali
navnlig ogsaa Tanken om at faa dan-;
net et Centralforbund for alle hjemss
lige stftummeforeninger, en Slagsj
Fallesforening, saavel af 1866, der;
nærmeft er en StVekasfeforening,E
som for « de talrige Foredragsi vg!
Lwieforeningek, og for de Forenini
ger, der paa sorstellig Maade under-l
stttter de Dir-stumme Man vedtog
RONTANU
lRRlCEkcET LÅND
j tlet hemmte Swect Gras-is Distrikt i
YICLIJOIVSTONE VALLEY
28 000 Acres mlsøgt Form- og Frugt-Lim(1.Det bedste
pok- Amerika-a Fastlnncl er det jrrigeredc VesterL skriv erster
met-merke Oplysningen l or Salg vccl
Guss Klio-kanns und 00., dem. N,
Blli "llMlilcR. MONTAN A
Tun-s liituk cllll Al;()- Inc- TIERE-K - - RGO-M
Ttlkuslcctuk NlXNLAPULIS lklcyTlMUIR - '.’7.50
Zålges sticht-les billigt
En Form i det stät-sie daufke Settlcmeut i
Nord Dakota.
En halv Section godt Farmland med et godt 2sEtai
gers Has, stor Stald·og Lade, en god Brand 60 Acres
GrceslandGrcrsland og 225 Acri-s under Plov. 61-2 Mil
fm Kenmarc i Demnark Township tæt vcd den dnuskc
Kirktf og Højskole. Pris 86,500.
Jeg hat desudcn 34 Section, som jeg vil sælge samlet
eller ftykkcvis· Paa dette Stykke findes kun eet cht Bygs
nikmcn 2iEtaAch Hus 21X28 og 16x16 med Kaslder
under helc Hilfst, samt Cifterne. Hur kostet 83()l.s().
Stald 40x50 Jst-zoo, Lade 24x28 og 14 by 2s), 8100
Mnslinskur og andre Vygninger 8400 40 Ac. Græsland.
Plantage paa 4000 Trwcrvg alle Slags Vccrbnfke. Alt
Landet er under Plov og Jordbunden er af førstc Klasfes
Bonitet. Dette er en af vore bcdste Forme, linger i et
godt Selilement, kun 72 Mil fm Stole og 1 Mil fra
dansk Kitte. Kan købcö meget billigt for Tidm Halvt
Koniant. Den kan ogfaa købes med fuld Bcsætning.
For nccrmere Oplysniug bedes man tilskiive under
tegnede, Frei-. W. Friis,
Vice Pres. Firft National Bank,
Kenmam N. Dak.
cALlFORNlAs
S()I.SKIXS— (I s »I«-’ «ZIS"1«I-.lcS,I«-VFEN Yi III-r Ulksulgkt »O stvllslv IJUUI i
den I-·«rmntt- sind nuqisin l1.««1.-«-s»s Jml lnslulktsss c«l--Inb(k«sn(ls- uns-l Dank-lern
Dsinsk lkypim Lunis-U I Hu- l«;»s-l um« Holze-i Its, '.«0 Mc ils-Arte- l.»«(le-I. ki
mosliq Pil-· »k; «I--!t-X«s1k.sa». lsjn Null-» sur fu«-r Arn- —»!;.:f »in-s- Hl lhmsinsz
us lmnsk thJiUs schlau Lin-Mist Instit-« Pris. ist-tin Lein-klirrtennu.«1«il—
gliths tut »Es-nur«- Uplyaninkssrt
OTRAR k. JENSEN, Not-m- N. D
I -.-.- .—..
WAWFIMIWWÆLWXIH
Rpeoicltx ,l’ill)u(l!
Ved Kuh ni hele Restlagerct as
Luthers Reformatorislie stirikter
ver vi 08 i stand til ut ssklizc clcnnc -;erclifu1clc Zog
for elenuhetydelige sum at ssc i0mslky«f cller shso I
Veelskbind .
Den oprimiclige Bogladcpris i Dsmmurk vat«91(r.
Bogen et« vcl værd at cjc.
baut-h Lathenn Publishiaj sont-.
WOIJWWVP
’at opfordre de forfkellige Foreninger
til at nedfætte Udvalg til Drøftelse
af Sagen.
Som altid, hvor døvftunune sam
les i siørre Tal, koni« man ogsaa
iud paa Diskussionen om, hvorvidt
,,Døv« eller «Døvstum« er den ter
te Veteguelfe; et Faktqu er det jo,
at de fleste saalaldte Døvstumme i
Virkeligheden ilke er stumme, og man
holder derfor heller ikke af at blive
kaldt stum.
Kongressen i Aarhus var ret til-«
fceldig, egeutlig kun arrangeret i
Anledning af Landsudftillingen, og
den stod ilke i Forbindelse med de
ikandinaviske DunstummesKongress
ser, af hvilke den sidfte afholdtes i
Knbenhavn i 1907, medens den nee
ste skal finde Sted i Stockholm i
1912.
Kongressen blandt hvis Deltagere
man saa de Døvstummes Prceft, Pa
ftor Jørgensen fra Købenl)avn, af
fluttedes med en Fællesspisning med
mange »Taler" og et animeret Bal
i -»Enigheden«. Med Aftentogene
forlod de flefte af «de fremmede
Geester Byen.
—Et Kolernfkib pqa Reden.
Ligetbrændtes her i
Byen.
Paa det norske Vorkslib »Vine
branch« fra Trondhjem er en Fyrbø
der, Johannes Eide, afgaaet ved Døs
den under Symptomen der kunde ty
de paa Kolera
Skibet kam fra St. Petersborg, og
da det i Sandags passerede Købeni
l)avn, hejfede det Karantceneflag.
Karantænelægem Dr. Goldfchmidt,
gik straks otn Bord og sørgede for, at
Liqet blev lagt i en Zinkkifte, der
ftraks tilloddedes. Herefter blev hele
Skibet desinficeret, og efter speciel
indhentet Tilladelse frn Justitsminis
steriet blev Liget i Gaar brcendt her
i Vyen Paa Vispebjergs Krematos
rium.
Det blev forbudt Skibets Mand
sknb oq Officerer at goa i Land. Om
Eftermiddagen assejlede det til Eng
land paa Kaptajnens eget Ansvar.
Føtulykkede i Suudet To unge
Mennesker, den 14iaarige Rolf og den
17saarige Gunnar, begge Sonner of
en Handelsfuldmægtig Lange i Fal
koneralleen, Ksbenhavm et Søndag
den s. Ang. forulykket paa en Sejls
Itur i Sundet ud for Hellerup.
En Kammemt, der var med, An
ders Olrik, en Sen af Docenten,
blev reddet ved at han klyngede fig
fast til Baaden.
Ulykken skete ded, at Baaden kulds
feilede under en Kastevind, og ingen
af de tre unge Mennesler havde no
gen Jde am at mmmvrere en Sejls
baad. "
Arbcfdsforholdcnr. Murerfvendene
i Esbjerg striker igen (11. Aug.) ved
Ejendommen ,,Esbjerqhns«, og det
er ifølge »Esbjerg Posten« en ganske
snedig Strike Der forlanges nemlig
Vetalina for Aabningen mellem
Jernsøjlerne i Stueetagen, hvor der
slet intet Murværk findes. Konflikten
er nu af Meftrene indanket for Cen
tralforeningem da det bar været
umuligt at opnaa en Overenskomft
nced Svendene.
Esbjerg Murersvende har for-vrigt
vedtaget at give 2 Kr. ugentlig pr
Mand til den svenske Storftkike, sna
det er forstaaeligt, at de trcenger til
Ekstrafortjeneste.
Striken paa Chololadefnbrikken
,,Globus« i Aarhus er nu (1l. Ang.)
endt og Arbejdet genoptaget. Spørgss
maulet am Affkedinelsen af en Funk
tioncer staat foreløbigt heu
En Luftspefling iagttoges Fredag
Formiddag den S. Aug. over den
fydvestlige Del af Mars. Kl. 9 saas
den fra Fruerled i Skikkelle af et
blaanende Oav med en flad Strand
bred, mod hvilken Imaa stumbræms
mede Balger- lkyllede ind. Kl. ca. ZIA
iagttageö . Luftlpejltngen mellem
Fredgs og Nil-, og da viste den en
stor blaa Havfladh i hvis Horifont
tre state Dampfkibe feilede. Rtgen
fra deres Skorstene tegnede fis me
get statpt mod Himmelen
Dei meerkelige ved Spejlinqen var
ist. »Wars- Av.« Met- at den saag
faa lavt, at den bottstar det under
liggende Landslab, faa hele sydlige
Del af Mord, Norden og Landet »das
ved laa Mult, og Billedet vist O lig
retvendtoaikke, landete vi
Pfer sig ved Spejlinger, med «Hove
det« Hei-nd
Ionstrup Scminarium. Hnndred
iiatssfesnsn pna Jonstrnp forleden hav
dc sannst sil« tidlinere Ell-Vers
Vlundt Festdellkmernc san-«- nann
liq en stot« Qllnsnkide Lasrere fra Lan
den tnen nun-ist nmngc lcndtc Sko
kennend.
Ældst uf Alle Diiniltender var pen
sioneret Laster Schwing, dintitteret
181(3, oq det størsle Anml Teltagere,
der var inødt fra en enkelt Klasse,
var Zi, lwilket Tal blev opvist af
dem, der var ditnitterede 1881, alt
scm lmldt 25 Aarss anilcrmn
Den svcnffe Zetninarielærer,
Oberst Notlnndeiy overværede som
tilrejfende Festen, og der indløb en
Tel Lnkonsftcingstelegrannner fm an
dre Sencinarier og fm forfkellige
Jonftrnppere
Jndrc Misfiens Lærermødc. Ska
gen, 11. August Jndre älliistiuns
Last-ernme i Wam« lnsr indledcdes
nnsd en Kindskiijenefte lmor Provst
VilsePelcnsfen sm Hngnm prcedilede
Eiter Nndsljeneslen vor over 100
uf Slllødetss Deltcmere til Alters-. J
sEfiel«111idds.m—31nødet indledede Semi
nariesorllnnderinde, Frk·Blnh1ne,
Zilkelnnsq, en Forlmndling ont Em
Inet: Hmd knn der gnres for at
kskaffe Slolen troende Lærere og
ILærerinden Frøkenen betonede, at
det gjuldt one at san troende unge
interessiert-de for Lcerergerningen og
sat støtte dem økonomisk. Den paa
følgendc Forhandling viste Tilsluts
ninq til Jndlederen.
Det danfksqmerikanfke Stævne paa
Roskilde Højfkole assluttedes Tirsdag
zEftermiddag den 10. Aug. med en
Forbandling om Ungdomssagen i
Amerika der indlededes af den danle
Jamerikanske Prælt Blichfeld. Taleren
joplyste at de danske Ungdomsfores
jninger havde sluttet sig samtnen i
sFællesarbejde saaledes at man f.
zEkå ved fælles Hjcelp ordnede Fore
kdragstourneen Gymnaftikunderviös
Zning osv. Jndledereng Udtalelfer ef
jterfulgtes af en livlig Diskussion, i
zhvilken mange af de tilstedevcerende
Edeln-g
j Efter nogle affluttende Bemærki
ninger takkede Højskoleforftander
Bredsdorff for, at Mødet var blevet
afholdt paa Roskilde Højskole
Detailhaudlerne par-Ihm Central
organisationen af Detailhandlere i
Fyns Stift afholdt Tirsdag den 10.
Ana. Aarsmøde i Nybom
Paa Forslag af Formanden, Købs
mand Willeiisisjjorti Nyborq veds
toges enstemmig fslgende Resolution:
»Det befluttes at henvende sig til
Lovgivningsmagten med Andragende
om, at Brngsforeninger og kooperas
tive Foretagender med Hensyn til
Skattepliai, Løsning af Boraerskab
og andre Forpligtelser bliver ligestils
lede med Købmændene, samt at kræi
ve af Grosserere on Fabrikanter, at
saadanne Foreninqer og Foretagens
der ikke nyder noqu Farrettighed
fremfor Købmcrndene.
Til Vestyrelse valates T. Fuhren
holtzi Ketteminde, K C. Nasmuss
sen i anlnme, J. Ulrich i Odense og
A. Martins i Ringe.
l
De nedtullcdc Gardinck fristrdr.
Da en nnn Fyr forleden gik forbi
Grosferer Stendernps Villa i Jeru
banegade iKolding og san at Gar
dinerne var ncdrullede, drog han her
af den rigiige Slutning, at Fami
lien var bortrejst, og brød ind i Vil
laen. Her var imidlertid alle Verr
dier under Laas og Lukke, og Tyvens
eneste Udbytte blev tre fmaa Maleri
er, der var lagte op paa Leiter Da
han ikke kunde faa Malerierne folgt
i Byen, gik han modfalden hen paa
Svendehjcmmet og lagde dem der
fra fig. En Slagtersvend havde kund-«
lertid set hom, da han luskede em
kring i Jernbanegade, og mens Ty-i
ven nu sad og nsd et Glas Øl i·
Svendehjemmet, henvendte Slagters4
spenden iig til Politiet, og Tyven
blev anholdt, inden han var kommen?
bort fra Svendehjemmet. »
Tyven fortlarede ist. »Kold. Av.«»
at viere fsdt i Tyfkland og at heddeJ
Strand. can manglede Penge til en
Knbenhavnsrest og saa havde de
nebrullede Gatdinet fristet hem. san
Wedlem of en meget berygtet For-«
btydetfamilie og Inn 17 Tat gam
mel.
-—-—-—-—.—.
EVEN-W til -MONTÄNA!
YELLOWSTONE Valley Farmland
vil tsedobles i værcli i Lober af de næste 5 Aal-.
Vj h:n« Lan-X t).-Ii’«-—1- s-- Au ,x·-sk-·s» »I) til 27).()0« Arn-s af det hedste
Vanilla-M til Pri— r Nu «7««"-·ss') cu: h««j-.-r-: zud, lett-: VilkilaL
SKRlV EFTER OPLYSNINGER
The Olsen-Boorse Realty Co., WINwa
Elk Horn
High School- and College,
Ell-c Hom. Iowa·
begynder sit thc skoleaak den 5te Oktober I909.
Skolwi Ziff-ishr sinds-»- »«-l(-n--fsnf«2 for Be
grinlpns f Eitgplsk »g- «««s!i. ·
A"««««l Cmutws l« Pslclunmslsis nf Dirnan ng Lak
J«(««·«rlt«r f -!(« spjliwlhsgcs Fliulksr »g- slc slsssnskis PO
ligimixislmlisit
«l(,-««l(-»««(- Cmnxu FU-«l«srtss!(-J«s. « .· Cnllmse 0
- - d fv
«««-(«r.w!(ss.
.-1g1·«««««n«.
(’-««-«(--·(si·«l Tuns-Nin
-V«—.i(k, c-»(·«l ««-l -·«.s·«7««(««t«l.
,)«---s««««;z- f-«« lc--s-. L -4«-« »F !-’«rln«-jw««««g- BUT for i »ges
Slkrjw offer lcuriilsjg »g- ytetsrsncsrks »J)U-s«i«g«(,-r til
Rev. L. A. LAURSEN.
Adresse- i«i«« ist« .s·c«,«s««««sr: LUUÄJ IVIS. i
. - i
(
—-11d tot-VI the GREAT MAJESTIC—Mey are the
only ten-es made cxclusively of Masse-bis III-i cha
cosl lkoa—outlssc ihrs- mäissky fasset-denkt drei-L
entric- or tust. Mslleohle lron allows absolutely gir-tjgh
tiveted joints In a MAJESTlc and these combined with
ure øshestos li11i112. ssvs hslk out- fusl hill Ists give you s
speadsbls cookeh s Ist-keck b sk- over- dsp
The MAJESTIC is equipped with S 15-gallon. Ill-c01;wek
regnen-sit touches the keck bot- ütc and bests waret in s fifty.
The Eis-est and Gras-es
MAJ les-no
Elle-»e- IM tät-cas- tm
Wes
hu In oves dont. sehst-h when dmppoti. feska s tlcid Ist-ils stfonk even-eh to bete
sny wolsht- »von ksck tilde-s out satt-musically. dikltllnk anything Ihn Impkwns
m do on id. set-umsp. Ost-» ans-sechst- MMESTIO toskukes sko the opea nat-l bsh .
han« set-ins » sahns-il satt Ins sah cup ander it. « .
NO muss nk dank-It of flro smm km) bot Indes with S MAJESTlP.
Esel- etclaslvc MAJEsTlc fest-its sanken this nat- saore pnctlcsl
more servtcesble. more wandle-the heu nas- yoak money csn day ke
Iskttlsu ol pfleg. MAJESTLU Ranke- nro sont ln nearly eveky tssiunty in
ftsrty states-. U your des-list- doczsn'i party MAJZSTIO Rauser wrim no knk ,
the sum- ut s denkst la you- locslldy who does-. sml w0’11 sum-l our boultlSU
« Tis- cktcry of Male-etc Glas-z- »
Msjostic Modus-starke cost-pay Dost- 101 st· Louis- Mm sp,
Wiss vate
kkonts if
Ist-lett for
pignus-s
ok other
beilei
15 Ohr-Lon
ALL EIN-c
AUICKVOUI
-—-·
mu. Cis-S
VOU Stockan
MAY-n
Range ss .·- » — set
flu- Mosi West Honig
to chicsgo ancl illa Hast
is via The North Westcm Lind, the
Only Double Track Railway betwccn
the Missouri River and Chicago.
Mum travel safety and everything for
the completc can-fort of patrons is provided.
with splendid service to chicago, Mitwequ
Minneapolls st. Paul, Ashland, supctitt.
Duluth and all points easi
Semeyomächettcadsvigtlv
Miit-use c- Ioklls Wut-ca Mqu
Why satt-meth- Mbrmejwvlts
spetkoctionofsekvicctdathcludeithesests·
Eis-M Beschwert-me
kos- ttoepins ca- kenn-alten
sicht- ami full infoka
apply to fiel-et Ost-Its as
Wort-« West-«- Uns.