Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 27, 1909, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - I
«l)anslteken"
is Um
Only SENL WEILKLY
DAMSH Niszwsthusme
Published in P. s. A.
.,l)«n-Ieekm"
er det engste danske Blat
F Amerika, der udgau
to Sange
CI om ugen i.
udgives af
Ists-s« Als-C HE. ARIEL ,;
But-Eh XEZRASU
ll IS uwnul by
»Mus- 1sxrrkxn Imxtsn m-.
usw-. Uns-Aus«
iunl is pnhltshisd by
Dau. Luth. Publ. Hause-,
Ists-in Nebr.
E
PrivesRumte send-s ;
frit pna FotlangeaU j
o , ,q »»»—«-—-»—· » -«.
tier 53.« «««åä1ai·rsNevrszikchig den 27I August »17909.
kl
I
It t
v
Z
Cz
Postsparcban V
Ptcsidcnt Takt oq Minister dicker
er inde for dem.
Tsft insistercr, at Platfvtmltftcr
fknl holdes.
« Beverley, Mass» 25. Aug· —
gäf -Ptcesident Taft antydede til beste-gen
åck de i Dag, at han i sit Budskab til
F» «- Kongkessen iDeeember ftærkt vil an
bkfale, at der spart bliver oprettet
et PostiparcsbanksSyftem Halt vil
fordre, at det kcpubltkanskc Partis
Platformerklrtkring til Gunst for
Postbankcr blivcr vikkcliggjort ina
test muligt.
Præsidenten trot, at flcrc sundrcs
de Million-er Tollars vil blive stil
lei ttl Reqcrinqcns Disposition gen
nem Postivarebonkcr. Den Forme
niim udtalcssx at dissc Pisnae kun
de anvcndcs vol til at indknldc do
smaomom emsi- 8700,»00,000
Reste-rings »bonds« til 2 Procent,
hvilke lmr voldt Finanzdepartemen
tets Funktionærer adfkillig Bekyms
ring·
L Procent »Vondcsite« faser al
. leredc under Pari, og man irmlter
for yderliqcrc Nisdaang i Bett-nat
ning of, at der or autorifmet lldstr
dclfe of K Procent Bands-, Tom fnmt
vil komme part Pciigcsmmkcdlt Pra
fidckttcn mein-r, at Usaitbnnlernc vil
tiltale disse bange Meintest-en som iki
Je tør listro den-s Petiae til sc al
mindeliae Pauker-, og sum hellen vil
sag-s de- 2 Procent fom Regerimen
- zpll give, end tage 8 cller il Pfoten
t en Bank og risikere Bett-Jene
, Ved at sætte Renten l Isstsparks
- Kakikerne til- 9 Piocent Pilz-Her innen
Stabe gøres mod de ordIiEre Ban
set ellm »- :.tt::ingcn. z. u vl være
Falk :-.k som sei-. lwiltm Nvttes
Bank-Eritis mir Zamfundit, oa sont väl
- benytto siq of den heitere Unsre-it, de
betalcr
f Marinmninistrr Mem-n den tids
Yligete Generalpostmcftcr, er surilt i
Jan-r af Postbanker. Hm- bar ofret
Sagen wegen Tanke og Studium og
fjler sig ovekbevist om disfe Ban
II
NYTl NYTI
Danuclfc, of Pros. J. Vetter» An
torijcret Onersasttelfc vcd M.
Wolfs, 117 Sidcr i Omsl. 80c«
Jndb. sl.20.
Jst-a Hckrcns chueftc, of Joh, Gøtzss
seht-. 70 Sitten J OmsL -1()c. Jndb.
65c.
Nyt Liv, af Entflie. Form-Hing of
Hjmnnvtss Bibliotck. 160 Sider.
OmsL 5«c. Judb. 75c.
Dunst tuqer Mulsa. Virkcsliglwdsbils
lebe sm Misfinncn i Sydindicn.
Autorifcrct sOvcsrscrttclfo nf Amy
WilfonsCarmichmslI Von ,,Tl)iugsJ
as they aris« vtsd Cec. Kramp. 317
Sidetz J Ome 1.20, indb. 1.60.
Maro, of V. Ulmm oversat af·N.
P. Mai-sein« Forlcclling km Val
dcnsrrforfølgelscrne. 121 Sidetr
OmsL 30c, jndlx soc.
Dau. Luth. Publ. Haufe,
Blair, Nebr.
Eritis-ti- Studium-ins
Number-, om Gud vil, sit Urbejde
nieste Skoleaaks Vedkomnxende d.
l Oktober 1909.
Nat-ins om Ostia-selig ledsaget
sfsidnesbyrd am Modenhed og tit
itrssetkq Jordan-Ieise maa viere
mig i Hasndc inden15· Sept. d.sc.
P S. Dig.
Messe m is. Sept.
Luci, Wisconsin,
Reute. l --- Bot VI
kersz Betydning for Regel-innen Le
dige Pengc vil derigennem blive stil
let til Neaeringens Raadigbed til en
tneaet billig Rente. Neaerinaens Ga
ranti, inener inan videre Vil hindre,
at Penge sendet-« over Hatiet for at de
poneres i Bauten sont er under Re
gerinaskontrol
Prwsident Tast ndtalte sig atter i
Dan, ioni han ajorde det saa tidt
nnder siatnpaanen for et Aar siden,
iniod Garanti af Bantindslnd Hatt
nnfker itie, at een Statt-J Vatikan-r
ital holde-I ansnarlia for en anden
Blaue-» da ltan tin-neu at lmerken den
nationale Neaerina eller Statt-n bei
Paataae sia at am«antei«e Institutio
nen iom itke er nnder stieaerikmens
Imntrol etler Ledelfe
Fra Titailiinaton nieldeiJ atter onl
at Prassident Tait ladet intet nniort
for at nore det tlart, at ltnn itte nil
have Ceninskaislieidet da Nolitik blan
det ianisnen htlaeisende Sekretasr i
Kandel-·- oa Ttlrbejderdepartementet
Mosasa niodtea i Oksedaas Ver-v fra
stireeiimsntenszs «Ti-itmtiei"retter Mit
Cat«ne11tet«, heut-i det sian. at Ceninsss
Ottinnåmasna der lieflasder politiike
Etiltinaer, iaafont Zeiretcer eller
Farinand i tsunntndie-mitten tnaa
ioxsniue enten here-I politiike Stillina
Wer Reserinasstietieften
J flere EtateiU iasrlia i Enden, er
reinitilitanite Polititere ltleden anbe
iniet tit Cekssns Lisinnsntasnd Da
iaa er der klaaet ovet·, at da Quinan
masndene hat« Myndialied til at nd
gsasvne ZW, saa vilde det Drei-e
ntuliat for dem at ktpdyzxge nnratiae
Winse- ijnijt .««—
,,Pcllaspcxkks,scn farligpest
,«. ,- -«t-"-————-.
Der verÆ sra Wasl)inaton, D.
C» ont dennk underline, frtmteliae
SiiadonL Den skal koninie as at spi
ie ninaaen Mai-In Den anariber On
den, nndemrsaver Leaeindkrastetn for
swidler sit Osier til en Jdiot og
"c«:der onliider nted Todest. Sygs
donnnen »t- ltidtil vwret mindre
kendt lier i Amerika Det er Stund
hedss oa Marittel)ospitals-Tjenesten,
der ei« bleven opniærksom paa dens
Titvasrelse oa bar givet Anledning
til isasnnere lindern-gessen Der er
iaaledes udsendt en Rundskrivelse til
Supekintendenterne for de forikellige
Statt-is Sindssyaeasyler nied Aninods
nian oni at indsende udførlige Med
delelier oin Pellagrapatienterne i
deres Anstalten Pennsylvinien ind
berettede l Patient, Maryland 2,
Virginia t, North Carolina 75,
South Carolina 500, Georgia 225,
Florida 12, Alabama löst, Missis
sippi 3, Louisiana Z, Tennessee ti,
Kansas t.
Der er dog flere Tilfælde i Landet
end disse. Saaledes ikal der fra
et Asyl i Jllinois fornylia være
kommen Meddelelse om 50 Tilfcelde
as Pellaara. ,
Pellaara kaldes oasaa italiensk
Spedalikbed. Den er forekommet i
itor Udftrkekning i Jtalien og Rumæs
nien i flere Hnndrede Aar. Der skal
sanledes i Italien være 100,000 oa
i anasnien 50,000, soin lider as
denne Syst-em- Den itaes at være
sorekommet iekste Gang i diese Lan
de, ftrakö efter at Amerika var op
daget, oa der indssttes Majs herfra
Pellaara er aldelei ikke smitlonn
iaa der er tagen Grund til at nære
Fryat for Eptdemi, bvor den viiee
fig. J mange Tllsælde kan den hel
bredes, ea den kan let forebygge5,
neue man kender dens Aarfag. Land
bmgedepartementet hat sat et Halvt
Mit Neustadtde til at under
spqe antagelia angreben Man Meis
muggen er en Gift, iom bar trodlet
Muttka Analyietn Man ved blei
Ctben ex enMgist-,vc et den
» dicker Mit-Wende og lmsbeude M
Cannon taber sin
Popularitct.
. Washington, 25. Aug. —- At
Specker Cannon nu tjener sin sidste
Tennin jom Formand i Huset ind
Irømmes af hons Venner og paastaas
of mange Repnblikanere, som slutter
sig til »Eaken«s Modftandeie Naar
Cannon vender tilbage til Washing
ton ved næfte Konntesfessions Ve
iayndelsa vil han finde flere republis
kkanike kliemrsentanten der mai-fert
Jter sig hatn, end der var i Ekstrasesi
Hionen Han tader ntvinlsomt Sink
Eke, on skønt han sidder fast for to Aar
intere, sna har han, panstaas der, ved
Isin Kotniteudnævnelse udtønit al den
, Vemnistigelie, der stod til hnns Rau
;diqlied nden at vinde flere Unders
iftøttere
I Edwurd H. Harrimam
II Den l Juni refftel)nn, Jernbanes
Ikongem fm New Yoik for at konsul
iteie Specialisteri Europa. J Tirss
daqu - koni lmn tillmge til New York.
»Da lmn oft-eiite. nik linn op ad
JLanqangsbruen ined Lethed og uden
»:Il·:—iiftance; An hnn Un koni tilbnge,
Var lmn tynd an mager og san
soan at lmn nasften ikke knnde nun-·
Hans Øjne var glasaniine. on lxele
ilmns lldseende and Jndtrnk af, at
ilmn er en nedbrndt Mand.
Men skønt Hnrriinan indrønnnede,
Tat lnm var smn nq maatte modtaae
Islisis reports-re ligqende, var lian ved
invdt Mod ug udtalte Tro til, at en
Efterkur paa hans LandftedHFrW
nied Hvile og Friluftsliv snart vi!
rette ham op inen Han PG sck
nandsfrisk som nonen Smde Jg fuld
af Planer til Fokbedring afsit store
J.ernbanenet Han udtalte onfna ly
;se Forhaabninger om voksende gode
Tider i Landet.
Hartinmns Hiemkomst ventedes
ined en Spændtlied som ingen anden
privat Bomers.
Hnu indrømmede, at han ikulde
have taget Efterkuren, som han nu
vil inge paa Asden, paa en euwi
pæisk Retort. Men Lægerne mente,
det innen Gavn vilde gøre og made
de hani til at reife hie-n.
»Juki vil jeg nu prqve at vinde
de ti Pnnd, sont jeg efterlod denjer
Ti Pund er en hel Del for et lille
Menneske iom mig at tabe«, tilføjede
han patetifk.
Harriman er bestemt paa at blive
rast, og nu bar banbegyndt sin Hvis
lekur paa Arden med samme Ener
gi, som han har lagt for Dagen un
der fin mærkelige Forretningskarrii
ere. Han skal her ikke bestille an
det end at se efter med Dekoration-en
af fem Værelser i sit Hjem — det
franlke, det tyske, det italienike, det
japanesifke og det amerikanfke.
Nyt gcnnemgaaende Tag pu
Chicago F- Northchftrru Baue-u
Paa Grund af ftckrk tiltageude
Passagcrtmfik har man fundct det
nødvcndiat at scrttc et nyt nenne-m
uamsndc Toq paa Linien mellcm Chi
mgo og Portland, Ort-· Dct nye
Tos, der kaldcs the Oregon-Wash
ington Limitcd« forladcr Chicaqo
daglisx Kl. 11.30 Form» uaar Port
land Zdie Dags Morgen Kl. 8.30 og
Tacoma og Seattle samme Dags Ef
tcrntiddag.
Dct nye Tog vil vasrc sørste Klas
sesi enhver Henfeendc og forsynet
mcd alle mode-me Bekvemmcligheden
Det er det femte daglige genuems
gaaende Tog pcm C. sc N. W. R. R.
mcllem Chicago og Veftkystm
Den stedfe vokfende Søgning, som
denne Bane nyder, skyldcs væfentligft
to Grunde. For det første fordi den
gaar igennem de mest interessante
Egne ihele Veften baade m. H. t.
Industri, Agerbrug og Naturfkøns
heb
I Den anden væsentlige Grund er
den, at det nu er en velbekendt Sag,
at denne Baue ejer det enefte Dab
beltspor imellem Chicago og Mis
sourifloden, og««at den paa hele Li
:nien ud til Kysten er forsynet med
kdet meft fuldstæudige automatiske
« Sikkerheds Signal-System
Rene Føde -arer.
Landbrugsminister Wilson sagde i
eu Tale for »Food and Dairy« Kon
ventionen i Damm-, Colo» i Urs
dags, at Forfalfkning af Fødcvarer
snart aldeles vilde opbøre her i Lan
det. Vl. a. ncevnte han, at Nemsen
Neseree Rand-eh som ble udncevnt
of Præsident Roosevelt til at undersøs
ge Vrugen af Benzoate of Soda som
PreferveriugsmiddeL vilde saa De
partementets Støtte Ministeren for
fvarede trode Ordstyteren Einem,
Vrugeu nf Venzoate som uskadelig.
Han sagde: s
,,Refereemndet cr, som De ved, sam
menscit af fein af de dygtigste Videns
skabsmcend i De Forenede Stateiy
udncrvut af Præfident Roosevelt og
fanktioncret of Kokkgressen. Nanr
dette Rand udtaler fixi, scm er det
fut Jiegeiinqou det endeliqe OiUd
Tore Vestiasbelscr gaar nd paa at
fcm Lonen efterlevet med sua ringt
TIrydning mellem Negeringen og Fa
brikmiterue sein muliqt. Vi bar an
befolgst retslig Forfølgelse a exivert
« for min
dcsst MIdhed
«"" Ists Ivertrcedelser kun
- Følge af undskyldelig
Forftaaelse of Loven.«
»Bug«fri Kartoflssn
N-«
s
Zionr Fall-J, » e» 25. Aug- —
lss. O. Vonucy (1fForestb11m, for
hcnvasrende Etatssenator i Eyd Da
kota, fix-Ich at han bar en Stags Kar
tofler, som modftaar Kartoffelbillens
Hirt-answer. Det Insekt-z rette Navu
er Colorado Veetle Gan sinkst-, at
ban først sik denne Staats Kartofler
fm Femns Falle for en otte Aar· si
chn, oa ban hat« avlet dem swcrt
Aar fideik. Aldrig bar diese Kartof
ler hast-et plaaet af siartoffelbillcm
scle out de bat- stath ved Eiden af
andre Zlaasz Fmrtosscr, sont var
overfaaet af Insekten Finrtoflcme
giver god Feld, on de lianer dem,
fom avles i Wisconsin: hvide og af
lange.
Prof. Hausen ved Statt-us Land
brugsfkole blev spurgt om disfc
Kartoflcr. Han fagde, at ban ikke
kendte denne specielle Art; mcn for
flerc Aar siden fik han noale
Variteter fraTyskland oa SydAfrika,
og en of disse blev ikke rørt af Jn
-sektet. Men da det var mindre gode
Kartofler, fortsatte han ikke med at
avle denne specielle Varietet.
John Hiem Vibom, S, D» siaer,
at ban i flere Aar bar avlet Kar
tofler, sont »Buas« ikke rører, og
han opfordrer hvem fmn helft til at
1111dersøae, om han ikke siaer sandt.
Et Firma i Sioux Falls-, som
handler mcd Mediciner og lignende
Sagen siger, at det i Aar bar folgt
50 Tons Parisergrønt til at str- paa
Kartoffelagre.
London, 25. Aug. — Den svenjke
Oberst William Unge, der repræfens
terede den svenske Regcring under
Udstillingen i Chicago 1893, hat op
fundet et Redningsapparat, fom kan
koste en Linie fra 360 til 400
Yards ud fra et Stil-. Apparatet bar
bestaaet Prsven saa vel, at det si
-,ges, flere Skibslinier vil adoptere
«det.
J Southport i England er der fra I
.en Dame stjaalet Juveler til en Værs
idi af henved 820,000.
« .
E J Northumberland England, har
en 82iaarig Mand, der havde været
zbliud i 11 Aar, pludselig faaet sit
«Syn igen·
II Jorden rundt.
I
I
J Preussen foretoges i1905 6924
Skilsmisscr og i 1908 8165. Af
1()0,()00Ægteskal1er opløstes i 1905
10(;, men i 1908 121·
O
En KoralfiskepFlaatskzkal være
gaaet under unsd Mand og s vcd
Tosa M 450 Pers one-r druknedc,
oa 100 Skikdker s1mkne.
Fra privat Side er der tilstillet
Regeringcn i Würtemberg en Gave
paa 5(),000 Mark til Oprettelse af
csn Station for Forskning vcdrøkeude
Luftfkibsfarten.
J Paris bar Termometret i den
første Halvchl af August (30 Gr·
Ccslsius svaror til 86 af vore Grade-J
vift 30 Gr. Celfius i Skyaacn Ter
er forcfaldet flere Tilfælde af Zol
ftik. «
O
J Italien er der nu indftspt en
Illderisarasnsm 75 Aar, for Universi
ti-—:-p1«oscssurcsr. Nasfte Aar faldcr
den lnkcndt Tosen-e Loncltroso for
I § If KIJWL
dumc Um Ist-. . H
Jorledpn luphisdo m iysk Volloml
der inishiksriks m flin. sticisr km tre
midn- Pniisssaercr i Villers la Mon
tamie i Fratikrig. Toldvæsnet
for-langte 500 Frks· i Told oa be
slaglaqde de Nejsciides Fotografis
nmicsmtisix
I
En klsiillionanve Den her for
nyliq afdøch sizrosferer Lindberg i
siløteborxd Even-im bar ved Testa
mentv skasnkist beli- sin Formue, ca.
2 slliillioncr Kr. til Gøteborg Bys
Forflønnelse ·
I
Fmsnvliq konftnteredes det, at en
Arlsisiisinmid i Nmrheden af Gab
lism i 5 Am- lmvde lioldt fin ZGaarige
nmidissvaq Søficr indespcerrct i en
Stnld, lmor liim fandtcs fuldftcvndig
Marti, mager som et Skclet, og i
bist luslis i en nbeskrivelig Tilstand.
o .
Et Pilarimstog fra Antwerpen
til Tumliout blcv forleden tinderVejs
ovcrsaldct af to Tom-were Røverne
sprang op pcm Lokomotivct, nie-dens
Toget var i fuld Fakt, og det kom
til en heftig Kamp med Togpersos
nalet, bvem det lykkech at over-man
de Nuverne De blev ført til
chugslct i Antwerpen.
.
Striken i Svcrrig. —- Stockholm
2sl. Aug. —- Kvinder af alle Sam
fundsklasfer hat« opfordret Kongen
til at time Skridt til at faa Striken
aquort ved Voldqift
Jiidenriqsminifteren bar paalagt
Mnndigliedeme i de forfkellige Disi
strikter at bcskyitc de Arbejdere, somi
activptagcr A rbcjdet. I
i
.
Hundreder druknet. Bucnos AysI
res, Argenti-im 24. Aug. —- Et
»Sammenftød fandt i Dag Sted
mcllem to Lyftdampbaade ved Jud-«
løbet til Montcvideo Havn (Uru
guay). Fra 150 til 300 Mennesker,
most Kvindcr og Bern, druknede.
De to Skibe var Argentan Damp
baaden ,,Columbia« med Passageret
fra Bnenos Ayers til en Fest i Mon
tevideo, og en tysk Dampbaad»Schles
lieu-« fom ogsaa gaar iPanagerfart
ber. Den fidste Band gik hurtig til
Bunds, og alle Forspg paa Rednins
i
var sna godt sont frugtesløse. Det
hedch at lsiaptajuen ug uogle faa
af Passugererne blev reddet, og at
man kun med Møje fik afholdt
siaptajnen fra at begaa Selvmord.
Aarsngcn til Sammenstødet var en
blændende chnstorm.
I
N
Høfmrbejdere Winnipeg, Man.,
23. Aug. —- simvet out Høstfolk over
alt i TUsanitoba til at indsamle den
vceldige Afgwdc er ikke mindka
trods drstsFaktmm at 5,()00 Mænd
1 snt i Arbejde de sidfte 48 Timer.
J Osaar ankom der —1,000 Mænd fra
Viktoria Fra Pmirie Provinferne
lusrcttcs, at Vejrforholdene er just,
hde Hast-en kræver.
Forliste Skibe London, 23. Aug.
—- Tlikcldinger i Dng fra 11fhant, Øer
nd for Vrittanqs Kyft, figer, at det
spansfe Dampskib »Seirakbad« for
liste de1 i Ncrrl)edeu, og Besætniw
gen paa 26 Mond druknede. Skis
bist dreves pua en Klippe under en
stccrk Storm
Linelodesrs meldes, at det hollandss
ske Jeflskib, ,Wotillie« er fotlist sam
Iue Tag nq dens Vescetning druknet
ud for Cape Verde Øerue
s
Wenn Curtis i Binden. —— Rheims
21. Aug. J Gam- Vaudt Amerika ät
ter en Sejr pnn "z:fts ejladsens Om
made, idet Glcxu H Curtis med sitt
BU) snfio en N »
razdlesskw
357z Sekunder. .
Franfkmanden Paulmctksc Takte en
Rekurd i Udbol denhedsprskew idet
ban ved sine to Flugter Mkaselagde
bcnholdsvis -101z2 og 56 Kilometer.
Lefebvre, Somuer, SanchissPcfa,
Blerietxstelegedsnge Lan-»Vert, Coc
burn, «W-Varilla, Cobron, Le
tham, Tisiandier og Formen nøjedG
med at tilbagelægge degsz ÆM
som er notwendig for at; , ,
tckqe kernkurrcmeesFlnM
» Hel»e tagsf fee-M
—
Spanien i Momka Madrid, 23.
Ang. ——-—- Spanien-Z Kompagne j Mo
Iokfo syncs at sknlle blive en Gen- ,
tuaolsc of dette Lands KWYI ubq »
og Philippiuemc for Its fide-i
—— just lmad militære Autoktteteri
Madrid fomdfngde for en Macmed
sidm Meldinger om Fremgang -—·—
eller JkkesFrcmgang fkjules dmhygs
geligt for Offentligheden i Spanienj - -
— Fortroliqe Meddelelfer fva Rege- "
riuqsembedsmænd hæver det imidlers
tid over al TvivL at Udsigterne er
mørkr.
Spanierne er ftærke nok til at hol- .
do Stand i Melilla og een eller to an
dre ftøms thei, saa lcenge de for
fyncs med Peuge fra Dies-mutet og
man der kan soretage den ene. Jndi
samling cfter den andert. For-speist
er de ika nccrmcre ved at have Kon- f J
trol i Landet, end den Dag Uroligs ) -·"«·
hedcme udbrød Hvad den alminss
deliac Soldat angaar er Tilftandens
luskluqclixy — Tnbct paa Slagmars
kcn bat vcvrct ubeivdcliq iden fid
ste Tid af den gode Grund, at M
ml Motan bar vceret bange for at
vove et større Stock Men fra «
dom, sede- oq hvad de lider dir »s
Suefctal. Det er umnligt ast «· ,
fat i boflcsmte Tal, men ifølge Med-« »
delelser fra høje Autoritcter hat Ge- -
neral Morine tabt en Fjerdedel af
Hde Soldaten fom ftilledeg under
lbonI-s Kommaudo først i August. -
, Og Tilstanden hjemme i Spanien
kcr faadam at Generalen er blevtn
advaret om ikke at bede om For
ftcerkning uden i yderste Nsdstilfæls
de.