Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 06, 1909, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Danskeren«
Torsdag den 6. Maj 19()9.
Blair, Nebr.
Gudstjenester. Sondag den 9.
Maj: Søndagsskole Fin. Kl. 9.15,
Gudstjeneste Fin. Kl. 10.30 og Af
ten Kl. 8.
—- Paa Gaden Nord for Tan
Luth. Pnbl Honse er et rninmeligt
Skur under Opførelie; der skalSa
gerne, fom er reddet fra Branden,
flyttes ind og opbevaresmidlertidig
under Bygningenss Jstandscettelse.
— Tirsdag Morgen tjdiiq fik
Willie Johnsens »noentct« Besog.
Danskeren onsker til Lykke med en
Son!
—- J gaar fik vor d)tedakrion«3
sekretcer Beng af«en gamntel Be
kendt og Ven fra Sau Franeisco,
Hv. E. M. Mikkelsen. Han er for
kort Tid siden kommen tilbage fra
et Besøgi Fædrelandet. Der var
hans Tanke, da han reiste h1e1n,
at han vildc blioe der. Men nu var
han bleven overbevist oIn, at Ame
rika er hans Hieni, og Danmark er
simpelthen Danmark.
—- dllcrs3. P. Jeppesen dode her i
Slutningcn af sidste llge efter en kort
»Tide Sygeleje, og i Sondags bleo
lmn begraoet paa Fiennard Grau
plads. Begravelsen foreqik fra den
engelske Metodiftkirke i Rennard un
der Gus. Shafers Ledelse·
— Omahabladene af sidfte Uge be
rettede onl, at Ed. Olfen her fra Byen
var bleven anholdt for at have nd
stedt en værdiløs Pengeanvisnina
— Dommer Walton hat« byttet sit
Automobil bort mod «160 Acri-s Land
i den vestre Part af Staten on op
talt en Del i Bytte. Hans Erfating
med Antomobilet var ika entnim
trende.
—- Vejrliget har i den sidste Tid
gaaet til Yderlighedet. Ratten til 1.
Maj frøs det tommetykt Js paa Van
det. J Gaar (5. Maj) registrerede
Termometret 96 Gr. i Skyggen, i
Nat flog Binden saa pludselig om i
Nordvest, og i Dag til Morgen er det
atter saa koldt, at man kan frygte
for Frost til Natter- igm Det kau
-"Tssa«·n"kade—at«gaa Exil Nerlighedekss—
Dr. J. W. Hunsen, Lin-, Tre, Nas
fe og Hals- Eygdon11110, og THAT-Z
njnq af B1«illcr. ml W. Broadway,
Council Bluffsz Ja.
F isk
Nu er Dcst Tid ut købe Prima Nyjali
tct Vanr- og Sommer-Bild Fiskcn
qcnncsmgaar en ægte skandinnuisk Be
lmndlinkJ, og Ixnderteqnede gar-innrer
den-J ckszstm qodc Kvaliitct
Pris per 100 Bunds-. Knggc 53325
Nasnn Jerubane.
PT pN e l s e n,
Box -155, Two Harbor-I, Minn.
Fortæl
Farretningsmanden, der averterer
i »Danskeren«, at De saa hans Aver
tissement her i Bladet. Det ftøts
ter os i Arbejdet paa at fea Bladet
'til at give Samfundet et godt Oder
stud.
WWEWXWF
Giv os Lejlighed til at over:
bevise Dem om vors billige Pri
set paa Tommer, Tagpapir, RAE
Comentsten, kortsagt alt hvad der
henhorer til Bygningsmateriale.
ckowell Lumbek s- Ckain co. «
WE-XWIH7Y« HEXE-. »I
De er altid sikker paa friske
Vater og god Behandling, naat
« De gør Deres Jndkøb i
Doncy’s Mcat Matket Y«
REIS
u
que
-
u
HEXE-X
ab
. MS T« XXVXMÆXXMX
WZHSE esshkåcOBÆMWMØXJZH
Mrs. Hinchman’s
FOTOGRAFlER
har altid staaet sin Prgve i Pris
saavel som i Kviiliiet.
Hua hat altid noget nyt at bde
Dem, tilkkedstillesncle Stil-ver IF
d(
Is
"X«XISTZ-T
smag.
MHZMWWMMWPVXM
Its- si — tot-äh
»Ist-on ever its-de soto ok
tslslqg patent- Im
ts- kok the mvesqus ousoS" the he
book pablish ed tot inne-tots. Kost tote
»wes- Lin-umset- 20 fu«-· Aste- !
WI. s. IMME- quw« I s
Kdrrespondancer
Bestan, Mass.
—()—
Muu det ikke vildc vcere gudt, um
nugle flere af vore Menigheder dil
’deskrivc til »Tauskeren.« Del- er
helt upmuntreude sum f. Eli-. I fid
ste Nummer at lcese um vore Beu
neri Westbruuk. Navnlig her ii
Osten fyneijs det, sum um vi var!
bangefur at lade høre fra us.
Den si. Mai har vor Ilngdum»3
·furening arrangeret et sturr Fore
drag med illustrerende Lysbilledcr
til. En Ven af us, Mr. Interne
jum tidligerc har huldt fssurcdmgl
fur us:—, vil fortælle oc- um sine Ou
,levelfer i Guldminernej åclundulej
Furcdraget vil bliue afhuldt icni
stur Sal, sum er u-:—- ueluiiligt uner
lludtfur den Aften, ug uil siklert
Ililive mcget interessant, ug haabch
vi paa fnldt -l511-3,saa at Ist-umgra
;ue, der gaar til uur Kirsc, man
«bliue;storc.
Vi har nylig faaet et fiut Jeru-!
gitter anbragt umkring vor Kirke,
der furuden at vcere en Pryd ugsaa
vil hjælpe til at holde Drengcne
burte fra det grønne Mars-, sum vi
haaber stmrt vil Pippe frem.
Jnneste Maaned rejser Pastor
Fich hjemtil Danmark igen. Han
harjo været iblandt us i mange
Aar ug lJar vceret us til megen
Glcede; vier kede af at se ham
reise, men unsker ham Herrens
Velsignelseide kommende Dage.
Men hvad derfærlig iFremtiden
vil beskæftige vure Tanker her i
Boston og være Genstand for vure
Bønner, er det store Ungdomsmø
de her til Sommer. Megen Velsig
nelse kum der ud af MIdet iMaine
sidste Aar, og endnu større Velsig
nelse ventes i Aar. Kom, kære
Venner, i Hundredevis, vi vil tage
imod eder med aabne Arme og
glade Hjærter; vi har Plads til fle
re, end der kan komme. Korn i
Tro, saa fkal vi faa Beliignelfe af
det.
Hiler til alle Vennerne. V.
Tictson, Alberich Casal-m
strlængere Tid siden blev det
mig paalagt af vor Menigheds
Landkomite at skrive nogettil »Dan
skeren« om ncevnte Komites Arbei
de og Ordniug. Jeg har holdt lidt
tilbagc for bedre at kunne mcddele
noget bestemt for mulige Landw
gere at rette sig efter.
Vor erninq er snalcchz THE-es
sende sorger sum sur Befurdring
berud til Settlementetssi har gjort
Akkord med Escch as Livery Stal
den i Jmrissfail om,nt han skcrl kore
Folk herud for 4 Douai-T Weine
get om der er 1 eller 4 Pers-mer«
Endvidere vil vi give Ophold samt
vise Folk omkrjng til der Land, som
kan købes, sur Z Tollarss for en
Uge. Enljvcr som køber Land, vil
faaTranssporten og Ophold fris, thi
vi hat gjort Overenskomst med
Landeserne, at de skal betale Om
kostningerne for Køberne. Hvem
som køber Land, vil faa den Kom
mission, som ellers tilfalder Land
agenterne. Hvad det har at bety
de, er her et Bevis paa: Mr. J
Rasmussen, Elk Horn, Iowa, har
nylig været her og købt 480 Acers
Land; han sparede derpaa i Kom
mission 200 Dollars.
Nu haaberjeg, at alle harfor
staaet vor Ordning. Dog ønsker vi
gerne, om enhver vilde lade os vide,
naar han agter at komme, og vi
haaber, at der er mange omkring i
Samfundet, som vil se, hvorledes
vi har det, og hvad Vi kan byde
eder. Vi kan anvise Land til Salg
helt fra JnnisfaiL som er vor mer
meste Station, og Vest og Nord fra
vort Settletnent samt inde imellem
os.
Jeg vil benytte Lejligheden til
at tneddele lidt fra Memgheden og
Settlementet her.
Pastor J. G. V Magnusen
holdt sin Tiltrædelses- Prædiken
her i Menigheden Langfredag. Vi
har haft en skøn Paaskefest. Ja san
delig, Herren er opstanden, vi har
følt det i vore Hjoerter, og, Gud
ske Lov, her er ogsaa Mennesker, s
som kan sige: vi har set ham med
vor Aands opladte Øje.
Menighedens Folk har travlti
denne Tid med at bygge Hus til
vor Prcest og hans Familie. Det
bliver bygget nær vor Kirkeplads
s— -
paa 5 Acres Land, som L. B.Chri
stensen har givet til Menighedeni
ncevnte Øjemed
Vi holder endnu vore Gudstje
nester og Møder i Skolen, men vi
haaber snart at faa et Gudshus
bngeL Herren lade det ske til sit
Navns Forherligelfc og til megen
Glcedc for os.
Unqdomsforeningen arbejder
flittigt, Pastor Magnuscn er un
den-Z- Lcder. Sondaasksjlolem un
der Lcdelse af Frcd. Peterjcn, gaar
ogfaa godt.
Nu lädt om vore Udrc Forl)old.
Vi er konnte aodt over Viuteren;
den bar ikkc vreret baard juod os.
Jeq tasnkcr tidt, Haar jeq lceser om
stemt chr andre Etcder at vi
alliqc Vol siddcr lnnt m d-.en s ore her
1:)l!l·-erta, om vi sclv vil.
Folk begunder at faa travlt Ined
Furbcredelser til Zautiden Sucen
er saa at sige af Jorden, saa om en
llqes Tid vil der værc Travlhed i
Marken.
Det fer nd, som vi inden ret læn
ge skal faa to Jernbaner her igen
nem cller ncer vort Settlement;
vi haabcr derpaa. Det ser ogsaa ud
til, at Landfpekulanterne Ivil be
nytte fig deraf og forlange en større
Pris for deres Land.
Vi har ogsaa faaet en Kob
mandsforretning iblandt os. Jeg
har nemlig begyndt en Forretning
iForbindelfe smed min Farm og
tilbyder Varer billigere end de kan
købesi Jnnisfail Carl Christen
fen agter ogfaa at begynde en Køb
mandsforretningi en nær Frem
tid. Disse er af nogen Betydning
for Folket; thi vi har haft langt at
gaa efter Varer og har maatte be
tale en højere Pris for dem.
Nu, kort sagt, vi har det godti
alle Maader, og vi haaber at se
mange nye Folk fom vil benytte
den gode Lejlighed til at faa sig et
billigt og godt Hjem iblandt osi
en nær Fremtid.
Kærlig Hiler til alle Venner og
»Danskeren«s Lcesere. -
Paa Landkomiteens Vegne
H e n r y L a r s e ti,
Dickson P. O, Alberta, Canjada
Ferndakez »
J den senere Tid har her væ
holdt relfgiøse Samtalemøder om
Sendaa Eftertniddaa i Kirkent Mel-:
denke ledeis as Pan-Insektan og bar
Dass-r ti! menen Lplnwselse oq Bel
sinnelfe
Mr. Rudolf Jakobsen og Miss
Ein-innre Nielse1:, beer Medleimner
af Menigheden, mateviedes den 26.
Den i Hirten, lnwr Pastor Jensen
ltalte til Vrndefolkene nd fra 37. Sal.
:k- —l: Forlad dia paa Herren og
ins-« and-; boe i Landet da ncer dig
strengem da forllyst dig i Herren, saa
skal lmn aioe dia dit lSiertes Begre
i«i::a. Mr. Jakevsen har Skrceder
Jforretning her i Ferndale
Den l. April fejrede J. P. Lind
on Instru derei- Gnldbryllnp, 50
Aarsdagen for der-es Bryllup, hos
derei- Datter Mrs. F. W. Andersen.
Der Var beredt Festtnaaltid til em
kring 50 indbndue Gcester, Slcegt og
Venner af de gamle, og en skøn Dag
tilbrsaates. De gamle er endnu temme
lig raske trods deres høje Alder.
« Miss. Thomas Mortensen fra
Enreka døde pludselig, medens hun
var i Beng hos hendes Søster, Mes.
Julius Vrodersen her ved Ferndale;
hnn var fcerdia og sknlde drage hjem;
plndselia sank hnn samtnen og Var
død i noqu saa Minntter; deerteslag
var Aarsaaen Hnn blen begravet
den S. Feb. fra vor Kirke Pastor P.
Bot-up af den norsk dansk evang·
lntl). hiirke i Enrika forrettede ved Be
saravelfen Afdøde var Medlein af
Thau-J Meniahed Hun efterlader 4
Vorn da en søraende Æatefcelle og
nogie Zøskende, hvilke alle har vor
dybeste Sympati.
! Den 10. April var det Mr. og Mrs.
A. Bonniksens Sølvbry1111p. Ogsaa
her mødte en stor Flok af Menigheds
niedlemmetz men i Form af en Oder
raskelse for at ønske Sølvbrudeparret
ti Lufke paa dereis Festde Mange
skønne Presenter overraktess dem. Og
saa her blev et Festmaaltid serveret ud
paa Aftenen Efter alle havde uydt de
gude Retter, gik hver til sit.
En kcerlig Hilsen til ,,Danskeren«
on alle den-S Lasset-e Korr.
i—
iHvoP vi handleks
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAØ
t Racine, Wis.
-» sTSHJISMT .
Kol) Dei-es Hmkl hos
P. H. schneckloth F- Johnson
1401 llesrrick Äng.
uTZ Punng lZMX '
«s 3«»-.-»-..-««s··su n.v-2«s·,«,--q , .
« U- Jst kskcåcssm 75VkH««-»s- PSZHTT »Ist —
XII-PMB FU« X«HZEIZHH?« se Y- F-? ZEIT-Y- TI- ZITZ TI
Bkor sko og S: øvlek se
HANSEN 8z SUNDSTED
»v-««»
Ws sr .««:ut d«—-11u:i::
Linusln lzlnkk Sk()fnrctnink:. TZ
Eins-see Vater Stø sie Udvakg F
Bill- gste Fluges-. N
,» »W. — »«- s » »F -.«-«i«. » » »
—,·«- -.-s-.--c·1--.«sk.- k. II s-« « 71 .--. » JAPPHHH Wes
sk- esse-» s- —-:--:s sit-W IS YO» sc —.»-:— -.»- sit-.
RED cROsS DRUG c0 S
5 EU TIKER
— er —
Eders Apoteker.
:.:sc--:;xk—s»csssssss;:-:Okzs . see-s ex. ssk JEAN-HA
Y
sk
'AS
IRRLICHTER RXIZIZZTXTTHXTHC« ZE- WITH-ZEIT
: MANUFAKTURVARER THE
BEST 00 1311-I«I(i’ks"l’ 1108
CARL l). SXOIF
He
? City-. Pltnne 8712. Fvis lene 2598
1314 U ashington Ave
Fle
A- se Js- WVBÆXGWW
«
Wiss-«
WJXWOMÄ US Its-THAT
T Dr. PETER J. BRowN T,
TANDLÆGE Z
- 437 plain street M
N RIDIELIGE PRISER. Ps
. Form.9—11k-'2 Eiter-nd 2——5 X
Mai-dag. Ousdag. Los-dag- .-Kkt. Icl 7 8 W
:tJ
76 WRSWV
« URMAGER og JUVELER
John J. Lange «
517 Gib st» 1312 Washington Ave
specialist i
URE. XLOKXER,
Guldsmedakbejde. Repakationer.
FWWMW
N . NELSON,
1233 State Sc. Both Phantas.
XWWWW
XVXVXWW ask : sie-»Es- s«
u-« »L
Citz.P110ne AM- -
g JøkCENsEN s- cLAusEN
" Ilj. at State. ug Lsx du«-. Ess:
PMB
chxrotslsripcringsfurnkhl1·«L· T
J.s«« , » 3;«-«’-. YHYJ
cis III Ec- -:-(- eh. e· AFL tsc sV Itcxcfk
TIERE EIN-?- SZHSUIF TT T-.'- Mäs- 53 szs HI- -’.'— s»
sk- Sterling caunciw
Is
mi Stute sh
Ersihsnlutüisi istLLcnsTtsz Ya— -.
skerL Tesjet hehantltps 1nc1tisfins
suHh hu. lsphppwstn Haut-het- Es-;
tm 4cs. sxciciest i Forhoisi. '
) -·V THE 4.-·-.»:11’:».-« g »s-«-,«»«k-«-)«v·i),s.«I«.
KONFIRMATlONSGAVEE
Den hedsto Gau- tsr ou god B()g.
Sammlmgcn "l·s)-·tanusntcr, Uihler
.., vor specialiteh Lykcmsk:1in;.ssks-rt.
»
« D. L. P. Il. ZsSIstiite st. I) L.l).11.
.s-.».».s«.--«»»» 3»« s· pugs » » s s».s«,i-3»,.»).-.
s-« - » muwxcek Its - --« -1-««k«1--k EXCEPT .
I
XII
e
.-«
VI. « :- vk J n use-F
-.-·-. VTMBZHHHOMX Efeu-sm
Absolut 1)ed ste- livalitet LI
til kimelige Priser. GROCERY ««-·
M. ANDERSEN III
Citz.1’h0net395-x Beil Phone 2733
1200 WASIUNGTON Anc.
. »Ah-IN Jde FÆNM ZEISZSZHFHV . « »
IS
2.- -
c VII-«
« (
FMWBFVWM HERR-ZEISS P- I-! 9373715 DE
HT TORNADO FORSIKRlN(- «
»O Tegnes for kun st pr. 81000 kot 3 qu
» Fotsikket mo-! sky pumpetx Cyklo
« net-. storme etc
LOlJls MOGBNSEN
926 state stteet. Racjne.
X Rest Berate· Los-us losmaan
FIEBZEWWWÆM
WHMVWMWZ Wer szsz
ASDAHL se NELSON
Inst-, FooER, sTRAA. al slags nie-,
B)-gnjngs—h1aterjale.
1231 state streeh
RACINE : : : Wis
WXWWM
·
a
s
THIS-Hä"
)
s
ecz
XX
EWVWMSWMXPXM THIS-XX
dek bat købt bete
o- c· olscns A. c. wihhekts v
kemgek 920 state st.. isit kottssette
Fotketniugeu med et nyt Lager at
kine Cis-nun Spottes-Hinten Bogen
stationety og ekstks tin Iconkekh
Xom og for-sog
WMF
Et Optaab.
""’DU« jeg-—Mr mangler
Penge til Japanmissionen, og der
kan vcere Fare for,at var nye Mis
sioncer med Huftru ikke derfor bli
ver Udsendt til Japan, og da jeg
kender Paftor Christiansens varme
Hierte for Japanermisfionem saa
sender jeg herved dette, thi naar
Jesus faar Hierterne, bliver de
, varme. .
Naar jcg har mine stille Timer
med Herren, faa begynder ogsaa
mit Hierte at brcende for Missio
nen, men naar jeg kommer op fra
Bønnen, faa bliver der mange
Jndvendinger, dog de maa over
vindesved Herrens Hjaelp og Kraft.
Herren har sagt, at vi skal Arbejde
og gøre noget med Hoenderne, at
vi kan meddele dem, som traenger.
Han harikke sagt, at vi skalscette
detene Hundrede efter det andet
indi Banken, derfor vil han saa
gerne have dit og mit hele Hierte at
raade over for at han kan faa Lov
at Lcegge gode Tanker ned i det og
derved glcede det. Han vil saa
gerne have frivillige Gaver for
hans Riges Sag. Lad os derfor,
unge og gamle, tage fat paa Ardejs
det for haus Sag, mens det er
Dag; thi Ratten kommer, da ingen
kan arbejde. Kære Forceldre,
maatte J opmuntre eders Børn til!
at vcere med, faa at de unge kan
faa fendt Penge inden Aarsmødet,l
saa at der ikke stal blive nogen
Hindring for at sende vor Misfia-J
nær eller Loerer til Japan. ’
Det vilde vcere skønt, om vi kun-»
de faa en kristelig Skole derovexxi
Vivilfev vor Glæde, en Glaede,
som ikke kan købes for Penge.
Venlig Heler til Venner
Albert Merk
,,-L)Vad er en Hyklcr?« fpøifgcr Fa
deren Sø11011.
,",En Mand, sont prøver at faa dig
til at tænke, at ban Artikel-, at du er
en størrc Mand, end ban er.«
444444444444444444444444
Bekendtgørclser.
» Husholdcr.
En Husholder kan faa Plads hos
en Farmer i et dansk Settlement·
Cn Enke foretrækkes. Hat ikke noget
»i1:10d oIn der er Børn.
J J Mangel deraf kan .en Familie
lm iHusset pcm qode Vetinqelser.
.,Dam"j«eren« mwiser.
Vlnits lokalc Sokialist-Parti
List-Der Møde lwer Søndag Morgen
.(ii. S) iXZaIl Nr. H i Gutschaw Pyg
;tjtmen· Hierteliq Jndbydelse til Pu
lslikum
Danfk Silkeflng.
Sinnka baandsyede danske Flag
Pan bvid Stang med Snor til at bej
"se Flog-et op og ncd forsendes frit
mm Jndfendelse af3s41.00.
Den kønncste Pryd for Decm Bord.
Danish Luth. Publ. Houfe,
Racine, Wis.
Smukke Prospektcr
fra Damark paa Brevkort forfendes
portofrit mod Jndsendelse af
25 Ccnts for 12 forfkelligc
50 Ccuts for 25 forfkelligc.
Danish Luth. Publ Hause,
Bleir, Nebr. og Racine, Wis.
!
1
!
Missionsmødr.
Om Gud vil afiwldes Mizsionisnw
de i West Branch, Jn» i anene fraj
21. til 23 Maj. T
swrig Judoychsp tiI ums. I
Pna Menigluedencs Beginn !
A· AS o f g a a r d.
Difttiktsmødc og Jubilcruutsfeft.
Nordlige TIJ.-EU af Wis. Krebs
holder Møde i Den d. e. l. Menigi
l)ed, Oshkofh, Wis» fra 6.—9.Maj«.
Aabningsgudftjeneste Torsdag Aften
Kl. 8.
" Emner:
Luk. 5, 1—11. Hebr. 11, 24, 25.
A. W. Lun.d, Kredsf.
I O O
Den danske’ ev.-luth. Menighed,
Oshkosb, Wis, indlsyder Venner as
vort kirkelige Arbejde «til at deltage
i ovennævnte Møde og Festlighed.
Markedsprlser.
VII-Alk. NEZEJ
Ave-de (Wiutek)........... obs-Abg SUJA
- (svtms)»........- —- Los
Maja(shel.).......·........ — FZ
— (ear ).....·......... — .60
llsvke............·.......... — Im
kug — .59
B)’g-.---.-«..--............ - Es
SVEII s;.s()
sOlJTH OMAELU
stude hzous camfe.11......... .. SOLO-TM
choice Fcedeks . 500 -.J.50
sv-n.. 69.-’—7.20
Ton 9. Mai er d«t 40 Aar siden
kIIIoniHlchenH Stiftelfe.
Vasr lecrtclig velkommen i Her
renss Raiin og iudmeld eder feneft
Ton Js. Als-il til
:II’. P. » .Niclsen,
SI. Ikcuialx PræfL
It starre Parri Dame-Hatte
U· ankommen til
«’LI51«—3.J. B. Worlcys Millcncrv
ua aisasttcik til fabcl agtig lavc Pri
;i«r. stand Tom at komme i Tibe,
Incdschiss lldrsalget cr stort og Pri
jirne smaa
Clnuscns
T«-I«llicleItdte J c c C r e a III er Im at
tcr i Handel-»Im kan faacs i smaa
og større Partien
Stort Lager af Bøgcr og Shim
IIIaterialiIr til lave Prispr.
Vi er nu i Stand til at byde Dem
dct bcdste Arbejdei Fotografier til
uhørte, billige Priser og skulde vcere
meget taknemmelige, om De vilde
gørc os et Bei-g
Stocktou Fotografcr.
Plads søgcs.
Cn reler dansk Kvinde søger Plads
sum Husbeftyrerinde has en Danfker
i et dansk Settlement, en god Plads
ønfkes.
Bladcts Kontor anviser.
støkste Lager If
Vanslæ Bögek
Til PRIESENTER ellek BlIzLIoTElcsZ.
Gyldendal Pub!. House,
821 W. North Ave-, Chicago, Ill.
Iolm n. pule
MUCvIPIIWMIVO
III-h
komd-inmit- l list Its-Is
sjtsh Its-i Is. sm- Ists .
Izu-; TM " , IIW
the Its-nett hardware
Den ældste og mest ans-sie Isens
kramhzmdelj Washington county gar
kim sin lnkeb i Store Panier og kau
derkor Spare Dem Penge paa alle Akt-ih
ler i Hat-award
· O o o s · . · . o o O .
: Kam til vor Butik og lnd vore
: Vater og Priscr fortællc Dem
: Restcn af Historicn.
: The Blair Rackct Storc, .
O · · O s i O o O 0 « O 0
-
b u- 0 ts
DR. c. R. MEAD,
DENTIST.
Rooms in Male Bulldltm
Reddencc Phsns 's.
the Mai-« national Bank
U. s DmsostTonY
Anbefaler sig med alt henhørenclo
til Bankl·orretnjng— God Behandling
og bestemte Priser.
c. A. scHMlDT, cashier,
BLAlR, NBBR.
Westens cleaningwoklts
Rensek og presse-r saavel Horte som.
Dame Toj til rjmeljge Priser. Hatte
renses og blokkes. Alt Arbejcle udkort
med sterste 0mhu.
S. Il. POUNDS
Agent for lcleal Latwer
Drengedkagter, Beklædningk
artiktek, Hat, Hue, helt Set,
Vadfækfe eller Taster, betalet
--—-— dt « Hob t«lb·ll·
M bälextgteqsrisekehok l W es I
ED. MATTHIESEN,
bis-Alk, -: -: :: :: USE-.
MIN MGWMME
Tat-lust- ox Kalten-Statut
Oplsk If Illo slsgs Bygnlagsasstoklsh.
All sls Ial tote-s pas Lager tUDI m
. a blllisste Pilger-. .
U Les-Inl- slve Our-las ps- Ist-ho
etfom De pnsker Hem- eller v
.
Is-—
DIE
-« ; i n N« Ah
,ZJ·(. n- Stute Banko 0
-. ar- 850,000. Alm. Banklottetalus.
«- t.1anes paa Land og Los-re.
-.--.--.---s.. istqu naa » Zeuge for Ind- og Udisss
-.-.x7;,.-s- til Lag-ins bllligsle Kur-.
F. H. Mikjitneiem W. Matt lese-,
sure-ident- 8ice-Pre Inst
D. Z. Man-merk Same-.