Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 12, 1909, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    L :
,,Danfkeren.«
b
Frrdaa den 12. Marts 1909.
R
Gudstjenester etc.
tat-synops
Søndagsskole Kl. 9,15. Gudstj.
Kl. 10,30. Aftengudsstj. Kl 7,30»
Lnsdng d. 1T. Fastegudstjeneste
Kl. 7.30.
Alle velkomne.
A. Th. Sch111tz.
-————-.-0.——-———
Blait, Nebr.
Fredng d. 26. Febr. hat-de Kvinde
foreningen san et sasrdelegs vellykket
Udsnlg. Foreningen havde trolig ar
bejdet, og Resultatet blev tilfredsstil
lcnde. Pan Bordene laa dcr en
Mcengde kønne og gode Ting, og
der var qod Afsastninq for dct
mefte af det. Der blev kun tilbage en
lille Restlæboldning, sont gemmes
til en anden Gang.
Den ndmcerkede hjemlavede ,,ice
cream«, de mangc dejlige Kager,
Folk havde sendi, og den gode Kof
fe gik alt samtnen stryggendc. Heu
ved 10-Tiden om Aftcnen gik Kun
derne Hjem bare fordi der ikke var
mcre at faa til Købs. Frugten var
for lceugst borte, Bordene var am
trent komme, og da saa ,,ice cream«,.
Kage og Kaffe slap op, faa var der
ikke mer at vente paa.
Der herstede hele Dagen den hier
teligste Stemning baade i det rare
ny Køkken og i Kældersalen. Der var
naturligvis en Masse Studenter, og
de var blandt de sidfte til at gaa
bjem Deres Anqreb paa de spifes
lige Vater var af en overordentliq
Virknina, og det fortfener at næv
nes, at de kvindeliqe Studenter hav
kc sendt en hel Del smukke Arbej."
der til Udsalget.
Der blev over 860 i Overfkud.
—- J Maudags havde vi to danske
Begraveljcr her. Den første var
gamle Jend Gorm Jensen. Den 82
Aar gamle, men cllers stærke Mand,
un· dukkct under for Lungebctæu
helft-. Hau boedc hosii sin Søu Niels
Gorm Jenscn 5 a 6 Mil her Syd
for Byan —— Vcd Begravclfen talte
Wust Andersen cfter Anmodning
pna Eugelski HjOnImet, og Past.
Schultz paa Tansk i Mit-ken. Da
Past. Schultz ftmks skuldc gaa til
dcsn andcn Beg1·avclse, forrettedse
Anderscn oqsaa ved Grame
— Hur De huskct at skrive til
»Im-« Rinka Jncubator Co.,« Blair,
Nebr· ungcmende deres ypperlige
TUTuskiIm sum averteros andctstods i
Macht. Tot vil chrc llumgeu verrd
Wem hellt-r ikke at Mqu »Danske
1«cn«, nam« De skrivcr.
— Den unden, der blau begravet,
var Hans Ilnderfew Thomas Anders
sisns Søn, en af Menighedeens unge
PMmcsket Gan var blcven pludse
lig fyg ude pua Landet hos sin Bro
dcr Jst-ed Andersen. Om Torsdagen
blcsv bnn st)q, og vcd Middagstid
Søndaq døde ban. Doktoren erklæ
rede Sygdommen at vcerc en Kom
plikation af Skarlagensfeber og Dif
teritiåä — Hans Anderscn var af
l;rldt af sine unge Kammerater, og
bans pludsclige Død har gjort Jud
ttyk paa mange»
Da han var død af to san smit
somme Sygdomme, kom han hver
ken i Ksirke eller Hus her i Byen.
Past. Schultz talte og forrettede ved
Graveu.
s- T A
Herren trøfte de sprgende efter
lsegge de afdødeI
—- Sidste Lørdags Morgen blev
der pludselig travlt i Gaderne
T Brandklokken ringede, og i flyvende
IFart kom Brandmandskabet af Sted
stil Brandstedet. Det var vor Lands
smand Peter Therkelsens Sadelma
’k!.c1·Vasrt·sted, der var kommet Jld
i on Oliekande, der Var hcnsat paa
starkeloonem var kogt over, mens
nun var ude, mener de, og saa — —
Tot var begyndt at tænde iHuset
minn. Men Jlden blev snart sluk
ket.
Tot glæder os at erfarc, at Bor
qerne i Byen bar laget fat og hjæl
der Vor gamle bæderlige Lands
nmud til at faa lmgqet og komme i
Nnng igen De lnwde ikke assureret
us den Grund, at de bor faa ind
tncslnm san Assnrancesnmmen er
jun M, at den overstiaer deres Ev
l!cl««
Stotc Pcngc i Heus,
der-sont De holder Klondåke Racen.
Te er de bedste LEghøns i Verden.
Ecn Klondike Høne vil lcegge 250
Æg i eet Aar. Deres Fjer er som
et llldskind Min Hønsebog (Paa
Dansk) vil fortælle Dem alt ungan
ende disse forunderlige Høns og
Rugeceg. Denne Bog fortoeller ogsna
um menneskelige Sygdomme, hour
ledes man skal opholde Helbreden og
nndgaa Sygdom hvordan De kan
kurere Dem felv i Deres Hjem uden
Medicin, og meget andet. Det er en
meqet nyttig og vcerdifuld Bog.
Denne Bog tilsendes frit.
Skriv efter den strakå
Adresse: Dept. 7, Klondike Paul
try Ranch, Maple Park, Jll.
p-;
? P. H. schneckloth ö- Johnson ;;»
1401 Herrjck Ave-. T
Ort-Z PIIONE 1246x «
ILISISK SIS’«ä-7S-S?S’ZTH-’r«« "- ICISISISISJS Eis-F
WWF »s: spskæsssssssszäsisxsskgssssszs.ies
For sko og Støvler se
HANSEN se SUNDSTED
Wd SWIAIIL ST Inst-II
Links-m Block SkosuretIIin--.
Fineste Vase-. største Udvalg
Billigste Prisci
« » -«-«« «v· I Y«1«»»y»s « III-«
IVIPITIEITIF sfxcscfceckk I-- »a- WIHW .- s ex ec· 71 sc Ic
o«
Ess
ISiIS
WW 235338713773 III-Ist ::-. :-;«--. «-2·
RED cROSS DRUG c0’S
5 BUTIKER
« er —
Eders Apoteker
HEFT-ZEISS DIE-HGB FMJH
IesV-DIRECT : Messe-M THAT-: (
V MANUFAKTURVAREK
zz Izu-T 0(- IIILLIGST Hos
DJOZ OIJZL D. sxow
· Cit-» Phone I717.. VERS. Phone ZW.
Z? 1314 Uyashingtou Ave
WW
Send
»F anskeren"
til Heim Moder, Drohn. Hat-, Ist-,
Besinde elle- Clcgtnisge i Dis-Its
w
·T LJ
Jes
. . s « l. Z .· N- —x- «x
—
—
—
Selv ungc Falk kan huske, da alle Soda Crackers købtes fra
en aaben Kasse eller Tønde.
Den Gang brugtes de, blot fordi der var intet bedre.
I
Men nu er de udmrerkede Soda Crackers
i dercs mod ant og Støv beskyttede Pakkcr ct vigtigt Fødc
middcl 3 Gange om Dach. Dct Faktnm, at næsten en halv
Million Pakker svises livcr Tag i Aarct, vifcr den populærc
Anerkkndclse af
National
Biscuits
Clodhed
NATlONAL BlScUlT cOMPANY pakkek«
41 N , . . · : « « W III
N .
fugttætte «
» Hvok vj handleps
»AAAAAAAAAAAAAAAAAA4AAAAAAA
L l Racine, Wis.
stskxs THE-DREI »z- sc- ;«- -.k«- »Es-ais
IE Cij7.. Phone Ists-L S
JøRGENSEN s- cLAusEN ZE
llj. at state ug La Balle.
»e,-rr(-·«ls cvporingsforn»t« ing
« »
Ife
-.».s1.1««s-. sp-, ) s «
C— C—--.'-3.-«--s-i-«-Ik ecJWswsssc" «- Ei
HHVDZSVIZXHHI IZ ALTE
? Sterling caunmsy
F-: MI) States St.
HI- lirabsnlunlpt tkck.t«tusst’t—: Vit- »
T; skeri. Tafel belnuulless nmil ster- Zss
Q- sus () tilnL l«’lj1-p(-1·’Zc. Manche-t- Eff
Sjs ten-Mk xtsdestj I«’0rhal(1. II
se Je
scssöfåscsxksssrå III-sc- T-;" IT
49 »j- --«2-«« » .-—1 z- » u« p- u n » -
««.-gH-Zzsz . sk ............
Fassung-. «( »u-. W« sc-« -
2·-; KONFIRMATIONSGAVER.
Don bedstc Gans csr en god Bog.
salmchøger, Testamcntcn Bibler
sur specialiteL Lyknnskningslwrh
D. L P. H. 926 state St. I) L. P. H
.-.--.--.s«»s-.s..» »H« ·« k« H s « wiss-:
s.-«s-k--«--.--.-ec-’-cs«.« ’«--1-e:-?Z?H- JSMJT
XXMPWYFXIHHX LEZZSSTGWHLäTsTw55 «- '
— l- . " ’- «t t Z
T A Rolut hedqte lu sah e GROCEKY
F -
til rimeljge Priser.
M. ANDERSEN ,-,,
(,sit7..1-houei395-x nein-how 27:3 ?
1200 WASIUNUTON Am F
WIT- Isiscsssk " THE-BGB H- WIHEXHJSBOF
Til Daumen-L
, ,,Yanskeren«k
, 82. 00 aarlls frit tusqu to Auge
; Igeutlig.
D
I 44444444444444444444-4-4
Bekendtgørelfek.
Ruci110, Wi:.
Møblcmcnt til Salg
um Grund af Fli)t11i11g. Sælges en
kcsltviåx Egetræs Buffet, Jernseng,
T’·avcnport og Kakkclovne. Meget
billigt, om det tages nu.
Henved Dem til Randolph St.
No, 428, Racine.
To fmaa Skovfarme
med 20 og 30 Acres samt Bygnin
ger, den ene tæt ved Kirken, er til
Salg. Skulde der være et Par Fa
milier blandt vort lutherske Kirkei
folk, som vil købe dem, bør de strive
til undertegnede for ncermere Oplys
ning. «
Johan Jørgensen,
Rt. 1, Luck, Wis.
Forttkl
Zorn-tuingsmundcm der averterer
i ,,Tanfferen«, ut De sau hans Aner
tisxssunusnt her i Vladet Tot strit
tcr oLL i Arbcjcht pcm at fna Bladet
ril at give Samfundet et godt Oder
stud
Missionsmødc og Jndviclfe.
Om Gud vil blioer der Mis
sicinsiimøde med Jndvielse af et Kirkes
taarn og et Alterparti i Nazareth
kllkenigbed Davey, Nebr. i Dagene
26., 27. og 28. Mark-. Kcerlig Jud
budelse til alle. Tilrejsende bedes
melde deres Komme til undertegnede
i qod Tid.
Pan Menigbedens Vegne.
J. P. Cl)ristiansen.
Missionsmøde.
Lin Gud vil afholdes der Mis
sionsmøde i Vor Frelsers Menighed,
Linculn, Nebr. fra 1.—4. April.
Kærlig Jndbydelse til alle, som
miskcr at deltach
Tilrejscnde bedes melde deres
Komme til undertcgnede i god Tid.
Paa Menighedens Vegne.
J. P. Christiansen.
k
Missionsmødr.
Missionsmøde afholdes i Stran
ton, Ja» den 26. 27. og 28. Marts
1909. Venner, som ønfker at beføge
os, er førft velkomne, derncest be
des de venligst at anmelde deres
Komme til undertegnede.
A. Kirkegaard.
Kredsmøde
Illinois Kreds holder, vil Gud,
Kredsmøde i Siloams og Gethsemas
ne Menigheder, Chicago den 11.—
U. Martskx
Aabningsgudstjeneste i Gethsema
—- —
ne Kirke Torsdag Formiddag Kl.
10,30.
Emner:
1.Det ,,Lidet«, som kan fattes et
Menneske i at blive en Kriften.
Ap. Gr. 26, 28.
2. Forskellen mellem Johannes
Tnnb og den kristne Daub.
Z. I. Tim. Z, 16.
L. Pederfen, Kredsf.
J Henhold til ovenstaaende Be
ckendtaørclse indbyder Siloams og
JGetbscmane Menigheder herved paa
Idet bjcrteligste alle til Deltagelse i
Krcdsnmdet.
Tilrejsende bedes inden 6. Mart
jat nnderrette ern af nndertisgnede om
. deres Komme.
Pan Menighedens Vegne,
Vigqu Mengers,
! 885 N. Adn St.
Christian C. Mengers,
1486 N. Nockwell St«
Chicngo, Jll.
Et stort Ungdomsmøde
fur llxkgdommcn i Wisconsin Krcds
agree äfyoldt i Dagene fra Fredag
den Lö. til Søndag den 27. Juni i
Vor Frelsers Menighed i Waupaca
(Paftor Andreas-Ins Kald). Der
vil vlive budt paa et godt og rig
lsoldigt Program, og nmnge til
rojsende uuge fra Kredsens Menigs
lsedcr vcntes at ville deltage i dette
ll1mdomszsstævne. Der bliver sørget
for frit Ophold under Mødet for
tilrejsende, ligesom ogsaa Vor Freb
sers Menigheds Ungdomsforening
soranstalter en Udflugt til og en
chltur paa ChainsosLakes, Wan
paca’s nydelige Jndsøer, for Gæstets
ne. Fyldigere Meddelelser om MI
kset vil senere fremkomme i ,,Dsk.«
Markedspriser.
BLAIR. NDBRJ
Evede (Wintet).....».... vr.BIshel S .97
—- (sptimk) ..........
bit-is(sbel.)................
— (ear)................
Eqvte .........
Kug. ..
By8.. . .
svin .................................. 6-20
sollTkl OELKÄ
stude Moos can-kein ............... 35.83—(z.00
choicekeedets..«................. 4.85-5.5
Ich-I It. people.
M Casal-M If bat-te Ort-optis- I p
IIIII Was-te
Vercell-inmitt- I tlsi süssl
M M Is- slslk Its-i O
Blei-, Nehmt-·
lillil
Z
- . O o o O O . . . 0 O
: Kam til vor Butik og lad vore
: Varer og Priser fottælle Dem
Resteu af Historicn.
The Vlair Racket Stare.
« o . O O · o O O o o O
OO O. Of OO
.
DR. c. R. MEAD.
DENTlsT.
Rooms in Meile Bundan
Resideuce thts I.
Nu er det Tid at kobe
da vi bat faaet vore nye
Vintervarer.
h
Vi hat alt, hvad De Inster.
Korn ind og giv os Lejllighed til at lade Deus
spare 25 til 40 pCt. paa alle Vater
Sas Bros.
LOi betale hojefke Priscx for alle mefsvrrsdnkseu
Wiss It Ist-e tot th
lihsnl osek
ever its-de for ob
vaiulng pateats Inse
ask tot use « oNvEnfons Guid-» the be
book publisxhsd km inveatoks. hegt seid
rege-es Senats-des 20 scan- Ast-Ost
Uss. U. UOOAL Ausstand-. s. c
Drengedragcer, Beutel-umw
anikler, Hat, Hue, helt Setz
Vadfcekke eller Taster, betalek
b t t kpb t l b ll"
W b:stel:1gtecäzkisetehois: l M og IX
ED. MATTEUESEIN
ILAIZ« :: ex :- :: ABBI
llllM MCWMME
frei-Its os lculfokketalak.
W It alle sinkt bygalaxsmstoklslh
Alls its-III fis-es s- quek M Dis-II
. hmisstepktlser.
U soc-Ists- tlve Ovekslsk pss List-II
ersom De pnsket Herre- ellek ff
s « T: J sit-s Stute Banko .
»F. .: s««I-: nd T50,M. Alm. Danacctctnfsss
;-- « .- .-:-a.nes paa Land vg Ltsprr.
Max-. ::. « Zum Penge for Jnds og Udltss
ss ti: Iagens billigsie Kuts.
« « M. Matthias-,