Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 22, 1909, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ( »von-leeren»
er et halvugentligt Nyhedss
« og Dplysningsblad for
Cei san-In Poll(
s Amerika,
II
Idgaak
Tiksdag og Jud-g
og kostet om Aaret i Focstud
81.50 i de Forenede Statet
og 82.00 i Udtandet.
(
44 A- 44
s
..l)anslteren"
er det eneste danske Blad
i Amerika, der udgaar
to Sange
H om llgen l
udgives as
OMAW Als-«- PUA Ast-sc
ZL41R.NEBRASXA.
Prsve-Numte sendeö
frit paa Forlangendr.
I
Nr. (;. !
« 18. Aarg.
«.i
ins-Ins
Stor Ulykie
i Chicago.
53 Mænd drtrbte og 40 saarcdc.
Et frygtcligt Sknc.
Cl)icngo, Jll. den ZU. Jan. Ved
cn Jldebrnnd sont tog sin Begon
delfei et TllkastinlJn-:«, sont staar i
Forvindelse nIed et Virrfsted i Mi
ciiiaansøeng Tnnnel paa Sndsiden as
Ol)ieaao, l)ar en Tllkasfe Tllkennesker
tilsnt Lioet
Lintrent et Hnndrede Mund ar
bejdede i Tnnnellenszs Bierksted da
Jlden ndlzrød i Tllkastinlmsetz nien
med saadan en dantigbed qreli Vl
den oni sig, saa Inange as Arbeider -
ne sønte nd paa de forrcrdderiske
Jsfladen lwor nianae af dem saa
suiere drnfnede. Firniaet Jack
soin, soin bar Tnnnellen under Ar
bcide, er itke i Stand til at ineddele
endnn, bvormanae der er onikommet
i lllnkken
Syd-Cl)icago Hospitaler er f1)ld
te med saarede. Busen-k- Bngserbaip
de saavel som Firniaets eigne Bande
feretager den ene Tur efter den an
den til Ulytkesstedet skønt Vejen er
yderst besvcerlia Uaa Grund af de
mange Jsflader. i
As Hensyn til de store Vanskelig
hederi at naa Arbejdspladsen sov.
mange af de ugifte Arbejdere i sure-i
løbige Knatterer paa Vækkstedetj
Inn sonst-. WWM W
udbrød Jlden Nogle af disse var
ved at gaa i Seng andre var i
Seins, da den frygtelige Brand kom
over dem.
Tersom det ikke lmnde vceret for
Vuaserliaaden »T. T. Morford«
sen-I kotn til Stede 10 Minntter ef
ter Udbrndet af Branden, saa lsavde
Lfreneg Antal nieret menet ftørre.»
qule sprang nøgne i Vandet nIed
Tele as deresz Vegeme brwndt til en
Storpe for saa at sorsøne paa at naa
en Jsflage Andre lsoldt sig fast i
et Neb, som var faitajnrt til en
eller anden Byaninaszsdel af der
brasndende Hnsz sor saa, Haar Neliet
brasndte over, at smrte bovedkuls t
Søen og drukne.
Men der var ikke alene Angst og
Rasdsel i Tnnneilen — 80 Fod sra
Jldlsavet stod en Skare as skrigende,
linftcriske on lnrelpeloie Kvinder on
Vørn, Slægtninae af disse, sont un
brasndtes til Døde.
Nyheden ocn siatastrofen spredte fia
nie-d Lnnets Fart on snart efter var
Strandbredden fnldt Ined rædsels
slaane Mennesken . som betragtede
det forskerdelige Skue.
Trods den graa Taake knnde Jl
den og Røaen tydelia ses5, on de af
nnrqtige Tilsknere sorstod, at disse
Flammer betød Død on Ødelcrggelse
for saa niangen en aniiliefadeiz
Broder eller Slceatninn
Rasdfelen dernde øncdesks 15 Minut
»ter efter Ved Eksjsplosionen af Tun
nellenizs Krudtforraad.
Nesultatet af Katastroer saas i
Liabnset sent om Estermiddagen, da
47 Lin blev braqt til .Stc-det i 30
Sække. En af Scekkene indeboldt
5 Hoveder, medens andre var fyldt
med Arme og Ben af de forulyk
kede, hvilket bedft kan give en For
staaelse af Ulykkens Omsang.
Genkendelse as de døde var der ik
ke Tale om, saa skrcekkelig havde
Vranden misbandlet de døde.
Naar man undtager Jroauois
lTeatrets Brand, er denne Ulykke
den mest grusomme, Cbicaao vhar
aaaet iaennem
Grunden til Brandt-us vOpkomst
on Ansvarliglseden for famme vides
ikke endnu, men en Underføgelse er
sat i Gang for at bringe Klarbed
derover.
Hojesteretsdomme.
Monu- tabek Eritutningssagen.
Garfieid omtaler stote Bedragerien
sk: Bade paa l.6·23,9()(,1 Doktors-.
Washington den ist. Jan. Mine
«7·c-derationens:i iui«l). Prassident Mon
hari Osaar ued en .85øii"i1ei«ets:idoiii»
sum Erstatniins-Zinnen mod forl;.;
Nunernør Peabodn af Culoradau
»Man busker de blodige Vegivenhederi
Ji Telluride, Colo. i 190-!, sorxi for-T
milediaede Momer Arn-station. i
J Højesteretszskendelsen liedder detj
bl. a.:
Vi Inaa antaae, at Gnvernnren
ifolae Ztatenss Grundlotx oa andre
Love var lierettiaet til at indkalde
Tronperne Grundloven er snpplei
ret ined en Lon, sont liestemmer, at
ldknmsrnoren sfal, naar Optor ellex
Jndfald sinder Zted eller trner med
at finde Sted et eller andet Sted i
Staten, iicdkalde Militsen til at nn
dertmtke det.
Det vil sige, at lian skal gøre al
mindelia Vrug as Soldaterne i et
iaadant Øieined, at han kan drcebe
Personen som swtter sig til Mod
Dcerge, og at ban felvfølaelig kan
benytte de mildere Midler, nemlia
anbolde dem, fom efter hans Me
ning staat i Veien for Fredens Gen
oprettelfe. «
Oaalænge saadanne Arrestationer
Ordenens Opretholdese er Guyet
nøren i saadanne Tilfælde højeste
Dommeiy og ban kan ikke, efter at
lian bar fratraadt sit Embede, gøres
til Genstand for Saasanlæq under
den Foriidscetiiiiia, at ban ikke hav
de rimelia Grnnd for sin Opfat
nina «
Wasliinaton den 19 d: J Lo
Lel as de fidste to Aar bar F—Wipora
tioner oa Enkeltnnend ved bedraaer
sie Iliiidler tilvendt sia offentliq Land
til en sanilet Vcerdi af 8110,000,000
siaer Jndenriasniinistei cjaifield,
sciin ved specielle Jlgenter bar søat
Jplusninaer om Vedraaerierne
Ztørsreparten af Landet ei benagen
de i Stater Veit soi Mississippi Flo
den.
J den Heusiat at faa det saaledeyts
stjaalne Land tillsaae ansøger Jn
denrigsministeren Konnt-essen om en
izderligere Vevilgnina as 850(),000,
der sammen-1ned livad der tidligere
er anboldt oin, vilde stille Zuwi
WU til Departementets Raadigkied
fei« det ncevnte Øjemed
Washington den 19. dsZ —- De
Forenede Staters Højesteret stadfce
stede i Gaar de af Statsretterne i
Teva afsagte Domme, linawed Wa
ters-Pieree Oil Company af St.
Louis blev idømt en Vøde af 81,l323
WU oa ndvist fra Staren for at ha
ve overtraadt Tex(1s’9liiti-sr11itL.ov
Endvidere eiklærede Højesteret sig
enig nied Texas Domstolenes 11d
iscevnelse af Robert J. Eckhardt som
:lIiodtage1-, inedenszs ·Olje-K"ompagniet
søgte at faa stadfæstet den føderale
Rets Kendelse, hvorved C. B. Durche
ster blev udmevnt tilJJkodtager. Dieje
sreretgdommen var i begge Tilfcelde
enftemmig.
Sagsanlcegget begyndte rsed Stats
retterne i Texas og endte der med
en Dom, som erklærede, at Ojle-Kom
pagniet liavde forbrudt sin Ret til
at drive Forretninaer i Staten,
idei det haode overtraadt Lovene
Jliae fra den Tag Tilladelsen til at
siiøre Forretninaer blev meddelt·
Ineinlig den 31. Mai 1900, og til
jden 24. April 1907, da Sagen blev
« anlaat. Den idømte Vøde var 81500
’m-. Tag fm Z . Mai 1900 til 1.
April 1903 og 850 pi« Tag fra
Tsiditnævnte Dato.
IEn drøj Arbejderprotest.
Lsitbejderlcderne bcftnldcr Sommer-In
for Tyranni.
» Washingtmi, Bl. Jan — »Vi.
«l:i.ns itre Oedt out dg vjl itte bede ow
Nnndcy un us banden nt vore Ven
ur site vil tilslksnde ost- i den Ret
11inn. sit dede unt Pardon vilde As
re nl den Illcodsmnd og alle de Oste,
sein Vor-e Ardejdere og vore Venner
i alte Livgstillinger bar udstnaet,
for nt dort Falte Rettisbeder og
Frihed mnntte gengives det, vest
diløse. EII snadan Pardon vilde blei
efterlnde den lIele Euq i Forvirringj
san den Inaatte kasmpexz igennem prin
ny fra Begyndelsen nf.«' -
Auførte Ord bruqu I en af Geni
Isu«:, Mitchell og Morrison undejjs
tu net Udtalelse i ,,Jlmerican Fe
delntionist« , en Protest imod Dom
Iner Wriabts Kendelse idet ban dømk
mer dem til Fcenqsel for Retsforakjt
i ,,Vncks Stove and Range« Sag
Un 23. Tec.
S. Gompers giver sin Udtale-’e
folgende Overskristt » Dom ,
Wriqth Nasgtelse af fI·-· Tale vgij
Pregise«, on imn erklcere1: »Vi Wes
itte esterqive et eneste Ord elTr
Boqsmv «
Mr. Gompersis refererer i ens
tig ndmthse til den ,,Iidcnfkabe1
o·q hcevngerrige Aand, som Dom
ren bar udvist«, og til den ,,Ti
af Reisovergreb og mtsmsende « «
son i at erklære at ,,de ikke vil for
søge at konkurrere med »den højftæ
rede Ret i Brugen as bidende, hadske
on forncermeline Angreb.«
Jlt Arbejderførerne fnldstcendig er«
pcm det rene med det Ansvar, de
pnnquer siq Ved at fremkomme med
disk-se Udtalelfer, knn Innn forstaa
Las derei- vidckc ndtulersmz idet de
ssiner med H nblik pnn den forriqe
Dom. »Vi er villine til at tage Fell
qerne Det er mcInske IIødvendigt
for Folkets Fribed at en Dommer
ikke bliver I·espekteret. Dommere til
mner fin, femme Tiber Magt og
bliver derved anciner.
Uludinlsed Inod en Thron er Ly
dinbed mod Love1I.Naar en Dom
mer ndstede« et Retsforbnd Gn
jnnctiom lige sum dette i Buck
Stove oa Range Kompagniets San,
san er det Dommeren sein form
ter Loven, on ikke den Bemer, som
Inmter at adlnde fliqe Netsforbud
lwilke vilde berøve Mwnd deres kon
stitutionelle Rettiqbeder.«
Japan og U. S. A.
Eucranicnto den 20. Jan. Pan
Forunledning af Prwsident Nonse
vcslt og Guvcrnør Gillctt er det Lon
fm·slnq, sum forlmder Japanere at
rje Land og at vwrc Dirrktører for
Korporationen blevet lagt paa Bor
dct for en llgc i Californicns Legis
lututc
Da Sagen kotn from poa GLpr
cjclt ForlmIgeI1de, reiste Mr. Pres
ton af Meudocino County sig op M
fcsres!0g, nt Præsidcnt Rooscvclt sknl
de frcmlcegge alle de Papirer, som
lssdrørte dct japanske Spørgstxtaal.·
Dette Forslag blev erklcert ude af
Orden.
Tokio den 20. Jan. Man moner
bcr — baude i officielle og andre
Kredse — at Jntroduktioncn af An
ti-Jupnncr Forslaaet i Californicns
Legislatur er et Forføg paa at bilde
Inlk ind, at De Forencde Statt-r
og Japan ikkc staar paa en god Fod
med binundm
En Embcdsnmnd i Udcnrigsmi
nistcriet ber bar udtalt: »Ji er ab
solut overbcnist out-, at Folkcti Sta
ten Californien og i Do Forenedc
,Statcr altid nil handle reelt iucod
Japan.«
Er japunfk Suludisdlad har for
fogt at laue Paastyr ud af AffærL-n,
idct dct ljar uffcntliggjort et aabent
Ber til den amerikunsfc Gesundt i
.Tct·jn.
Oversvømmelse i Cal.
Man ftygtcr, at Mcnncskcliv
er talst.
SacerIcnto, Cul» ,detc 21. san.
Man frygILsr, at mangc Mcuneske
’liv skal Værc gauct tavt i Lsn Sturm
ftod, sont gik over Sacrumcnto- og
Sau Joaquiu Talenc og foraarfa
gede umaadclig Skade.
O Sacramento dlcv Taget løftht
af mange Hufe, den clektriske LyLsp
ftalion vlco Dragt ud af Orden.
Sporvogugstmfikkcu blLv tummel
Det reancde jult i 32 Timux Den
lumer liggcnde Pult af Byen Stock
ton blcv ovcrsnømmct.
En nccgct ftærk Vind bar blccft og
dcrvcd vwltet mangc flydcndc Hufe
over Ende, l)1mr1)L-d flerc Monan
fker rcddedc Livct mchød og næppe
YKrLsaturLsrnc er blchsn flyttct op paa
de bøjere Steder.
. Dynanjiteksplosiow
Firc Mænd dræbtc. «
ved Søen Hopatcong, New serfeyJ
Eksplofioncn af den ftore Masse
Krudt rystcde Jorden i flere Mike-Z
-Omkreds og forvandlcde Fabrikkcn
til Støv. Jkke en enefte af Arbejds
folkcnv slap fra Rutaftrofen udcn
Men. Firc Meuncstsr dræthssrs pua
Siedet
Eksplnfioncsn antaacs at have fun
det Stcd i TnImInit-P(,Lfr1nmnct,
idLst en Unka mcd Qrudt vm kom
fmcn løL,l)11ilk(-t san lwvitkede ER
Hlosioncn »fort- af Arbefdcrnc pag
LFchrikkcsn blcvsussii lanqt burt fm spl
vcs Stcdct.
Held Anlcvqot var laut pau et fcm
isolcret Stod fom muliat pan Grund
af do jcvvnliqe Eksplosioner.
i Rosebuddsandet
Washington den 21..Jan. Juden
rigsministeren har ndsat Tater for
Tukutnentnrdningen as de heldige
Vindere as :)iosebud- og Tripplan
det i Syd Dakota «
Personen sont bar deres Nnmre
intellcsm 1 og 1,Wt), skal ordne deresis
Papireri Gregory fra den l. April
til den 2. Mai Te, sum but Num
re fro. 4,W1 til t;,()00, man ind
sinde sig fru den S. Sept. til den
t. Okt.
Det almindeliqe Lkand ontor vil
»ndsende Ordrer til lmer enkelt Pei
son, paa lmilken Tag Papirerne
stal ordnes3.
Lowcll blivcr .Harvard-llnivcrsitctctg
- Eftcrmnnd.
·Voston den LI. Jan· Damm-d
Universitetetss Skoleraad bar Valgt
Abbot Luwrence Lowell til Priest
dent i Stedet for Elliot, som fra
trceder den 19. Maj.
Manila, den 20. Jan. — Er
Vulkanen Lagnug i det sndlige Lu
zon i lldbrnd eller ei· Distriktet hieni
sønt nf et sorfasrdeliqt SkobrndP
De sørste Meldinqer qik nd paa
nt et dmnpt Bnlder, sum børtes i
den RetninsL skrev sig fm Vulkanen.
Zenere bar nmn troet, at det skrev
siq fm et Sknlnnd Bulderet betr
ittsz i Gaar Efteimiddug og Aften.
Jorden rundt.
IW Aal-J Tagen for Tigteren Al
klun Poe-:- Fndsel sejredes paa flere
l»sc-1«st·ellige Etedekr Bosten, 1nener
kna11, er Tinterenxs Fedebn
I
J et Kloster oed Moskou Russl»
lmr 200 Nonner gfmt Optør paa
Nrnnd as danklig Bebnndling og
ntilstrceffeliq Rost.
St
».’ Firmaet Kruwa lldbotte for i
EFsor fastsatteszs pua en i Essen af
cwldt ojcucmlforsamkiug til 8 Pro
cent mod« 10 Procent i Forfjor.
I
V afkinindustrien Paa Englands
Noldøstkystplanlcquek en Kæmpe
E smnInenflntnnm for at indvinde,
« lmad der tabtesz Ved de sidste Striker.
!
s O
I
-
Indien-J Nationalforsmnling bar
cnstennnia ,vedtaget en Resolution
der udtaler Tilfredsbed med de
enaelske Nesormer oq Fordømmelse
Of de indsødtes Udskejelser.
i
Er Journalistsorxnmd er under
Dnnnelse blandt Slnverne. Initiati
oet er tuget af Polakker og Ezek
ter, der ncegtede at deltage i den fid
ste internationale Journalistkongres.
. i
Den nylig afdøde russiske Stor
» er bleven delt mellem hans te efters
zlevende Brød1e, Storfyrsterne Wla
sdimir og Paul.
. . -
Sueskred Vancoucouver,, B. E
kth. Jan. Et oestgaaende Tog paa
ILsanadiaancifie Bauen ramtes i
s
I
s
)
. Gaar as et Zuedskred i Frazer Can
»non, lob nf Sporet og styrtede i
Jszerfloden Lotomotioføreren blev
drasbt og R- TDZennesker fonI til
Ekndcb
Japanerne roser Roosenelt. Tokio
den LU. Jan. Japan roser Roose
oelt Paa Grund as de Californin
Forholdsreglen som Præfidenten har
feretaget Te tænker, at Inming
tiones Vansfeligbederne rsil salde
Port, dersotn Ztridighederne kan
ordness nn.
Rolera igen ·i- Russland St. Pe
ter-Ahorn W nn Tilfcelde af Kolera
oq 12 døde er rapporteret at have
fnndet Sted pna Konnnnnebospita
klet i de sidste 24 Titner, som flatte
jdeszs den 19. Jmnom Middagen
I
U. S. A. og Veneznech Samen-T
-:7’eneznela den 18.Jan. via Wil
l(tnstad, Cnmcao, den 19 ·s(111 De
Mkenede Stater og Venezuela hat
omtrent afslnttet en Oeerenikomsh
lwilken finde-Es nedtegnet i en Proto
kol. Kommiseeren for De Forenede
Statt-r, W. J. Bnchanan, er den,
som bar soretaget Underhondlingerne
sor Onkel Sam.
Den nunmende Protokol mellem
II. S. A oq 9 enezuela handler otn
Voldgist ester en bestemt Tid, naar
der ikke kan opnaas nogen Afgøreb
se.
Washington den 19. Jan. Resul
Itatet er den første Udvikling af det
nye Regimente under Gomez, og
Onerenskomsten vil bevirke, at den
diplonmtiske Forbindelse mellem de
to Lande iaen vil blive aabnet. W.
W. Rngsell vil nntagelig returnere
t«! Benezneln sont Gesnndt for II.
S. A. l
Paris den 19. Jun. Underband
linaerne med den venexnleansth Kom
smisneiy Jose De J. Paul, og den
franjte Regering er ogsaa lige ned
at vasre tilendebragt. Senor Paul
reiste herfra i Tag til Holland for
at under-handle nted lHolland-J Re
gerina angaaetide Ztridighederne
Eenere Dil Eenor Paul rejfe til
England, Tysfland da Italien.
I
Thronhjenl, Not-ge Konsnl Aa
aaard i TlJroIanø har Inddtaget et
Telegrani fra Walter Wellmam
html-i denne amnoder Kansulen oni
at faa fat i et Stil) til at fragte
Wellmansz BallatkEkspedition til
Daninarkgporten denne Sommer
.
Jnrdfkcelv i Tyrkiet. Smnrna, Tyr
kiet, den ,19. Jan. Zaa vidt sum man
tan forstaa, er 8 Personer bleven
drastit Tags Morgen i et Jordskaelv
i Pl)ocaes, sotn ligger 25 Mil fra
denne By.
Jordstaslvet nurrkedess ogsaa her,
nien der var ingen Tab af Meinte
steliv her De anterikanske Flugs
stibe »Lanisiana« oa ,Virai1cia«
liager for Anker her i Harmen.
.
Thrkisk reaktioncer Knmplot Kon
siantinopel den 21 Jan Vaaten din
fiing Sultanensz Paladcs er bleven
fordoblet paa Grund af Opdagel
sen af et Komplot imod Sultanens -
Liv. 30,000 reaktinncere skal vcere
implicerede i Koniplottet. Alle Gar
1iifanerne i Riget er bleven forftcers
ket, og der er foretaget slere Arre
stationer
jEt Brev -fra· en akao
og faaledes bev A«n agek M
«sfølge Platten fkulde baade Stor
tsezirenvg zskormanden for Kamme
ret rnyrdes, og Sultanen fkulde
tvinges til at opløfe Parlamentet.
Er Kejjer Vilhelm Afholdsmand2
zra verlinske Hofkredse meddele5,
at siejser Vilhelm er bleven Totals
afholdgsmand, og at han for be
siandig vil afholde sig fra alko
ljoldige Dritte. Jfølge den ved Hof- .
fet raadende strenge Etikette vilde
der Ved alle Tafler, hvor Kejseren
er til Stede, ikte tunne nydesi Vin
euer» andre herusessde Dritte, naar
Kejferen itfe nød saadanne Dritte
t-arer; men Reiseren hat imidlertid,
dr« han ikte oil paalcegge sine Om
givelser nagen Tvang, ladet fabrike
re en scerlig Afholdsdrik for sig af
saInIne lldfeende og Farve sont
Campagne og fernere-A i lignende
Flasker og Glas, saa at Gæfterne if
fe er i Stand til at nicerke nogen
Forstel paa Udseendet af, hvad Kei
seren nyder, og bvad der fernere-s
for dem felv.
Et Middcl mod Skibgfammcnftød,
pr. traadløss Telegraf.
En norsf Jngcniør Ued Navn Sin
ding sknl have gjort en Opfindclse,
lworncd Skibssnnnncnstød i Taage
og Tykning knn afværch
Opfinderen hat anvcndt den
tmadløsc Tote-greif, idct kmn sættcr
et saadant Apparat i Forbindelse
nie-d Tangelnrei1, lworved Lydsigna
lot gengives paa Telcqrafens Mod
toqelfcsapparat og paa en faadan
Mande, at Skibenes indbyrdes Af
stand derved kan bedømmcs. Der skal
i den nccrmeste Frcmtid — Hetages
praktiske Forsøg. -
Dampfkibsnotitfck.
C. F. Tietgen af den skandinavisk
mncrikanskc Linie bar forladt Chri
stinnsjssand mcd 308 Passagerer og
Denn-I til New York den 2(i. dki
Vil utnsr afscjlo dcrfm den 4. Febr
oxsi vontesz da til Christinnssand den
14. s. Md.
Ærb. .
A. EJohnson K Co.