Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 19, 1909, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    H
,,l)ansleeren"
er et halvugentligt Nyhedss
vs Oplysningsblad for
m san-la solle
l Ame-sitts,
I
tdgaat
Titsdag og Jud-g
og kostet om Aaret i Forstud
81.50 i de Forenede Statet
og 82.00iUo1andex.
-»
MUMMM
- - -
»Dansleeken"
er det eneste danske Blad
i Amerika, der udgaac
to Sange
om ugen lw
udgives af
DUWM LUTÆ PUL flMlFQ
BLÄlR. NEBRASXA.
PrtveiNumte sendeö
frit paa Fotlangendt.
Nr. -3. II
Blair, Nebr., Tirsdag den 191f Januar 1909.
II 18. Aarg.
Tillman igen.
Hans Rascri gnar over alle
Grtrnscr.
Folkestcmningcn er med Prwfidcutcn
Mantpen nieltent Zion-gessen oa
Prwjidenten fortsiette5. Lenne Gang
stal ni lade Walter Wellnmn for
melle llndes 1t. dis. striver lJan fra
Washington til «Cl)i. Rec. Hel«.« til.
a.:
»Tet Var sikkert ikke et opbyaae
liat euer bebageliat Skne, vi haode
i Senatet i Tag. Mr. Tillman
skraalede og bicfede paa sin gamle
Bis til stor Morskab for de mange
Tilliorere, der var kommen til Ste
di·, inekiet i iannne Sindsftenming
soin Notnerne plejede at aaa til Ko
lisenin for at se Gladiatorerne, eller
sein Spanierne gaar hen for at se
paa Inoderne Torefæatninaer. For
en Mand, der ifølge SIasatninaers
Udsaan trnesjs Ined Apopleksjii on nd
sastter fig for Liosfare boer Gang,
han liliver opl)idfet, ndfoidede Till
man i Tag en god Del .,oitriolic«,
forvirrende oa veltalende Energi,
idet hatt gav Luft for det Raferi og
Had, som fortcerer bam.
Noqle af de mere konservative
Senatorer, de, der Virkelig bryder
sig om den Forsamlings Verrdighed
og Prestige til bvilken de hører,
prøver paa at faa Realerne spran
dret derben, at det forbndes Sena
torer at tribe De Forenede Sta
ters Pra. dents eller Dornstolenes
Vevæagrunde eller bagvafke dem-i
De m galdende Regler fekbydor— at«
sigte en Senatot for Handlingcr
eller Motiver, som er uværdige
ellennfømmeliae for en Zenator, og
liaeiaa forbyder de at aøre Reprce
sentantbnset eller noget af dets
'Medlemnier eller noaen Stat i
Unionen til Genfmnd for Ragou
fkelie Men en Senator kan, uden
at forsynde fia imod Senatets Rea
Ier, sige alt, hvad han lyfler oni Prak
sidenten cller et Kabinetsmedlem el
ler en Dotntner. Mange Senatorer
mener, det er paa høje Tid, at Reg
lerne 11doides. til ogsaa at forbyde
stige Vrnd paa Eønnneliabeden som
dem, Mr. Tillinan " Tag og Mr.
Forafer for en Jan etler to siden
gjorde sig sknldiae i. Mr. Roosevelt
taaler det rinieligviii not· Der er
Antydniinier, som peger i Retning
af, at jo mere han mishandles i»
Senatet log Huseh des unsre popu--’
last- blioer lian lan Massen af Fol-;
let, i det nnndfte i Besten· Der erJ
Senatorer, sont holder af at sige, at(
Te Forenede Ztaters Senat er,i
»den Vierdiafte lovgivende Forsanki
lina i Verden«: men om SenateD
fremde-les fkal knnne gøre Krav paa
en saadan Akte, saa niaa det gøra
tioget for at beskytte fig selv imod
at blioe forvandlet til en Zlaas re
teriif Tyrefceaninas ellcr Hauc
fampsI Arena for voldsonnne An
grcb oa Skceldsord (
Skriaende som en Viidkat ned
lod den nnderfnndige Statsmand
fra South Carolina fig i Dag til
en meaet lav Stridsmaade. Jdet han
erklcerede, at han kæmpede ikke ale
Ie imod De Forenede Staters Præq
sident, men imod alle Medlemmerne41
of han«-IX Kabinet, tilføiede han:
»Naar jea bar tned saa samvittia-l
hedsløse Mennesker at gøre, som jegi
hat« nu, saa er jeg belavei paa bvadl
sont helft, endoa paa Sniginoderens".
Tosk. · !
Man bar fordrudt sig mod min
Post. En stor Konvolnt, der indk
lioldt anomenter af VeIIJdning i
denne Saa, er forsonnden fra min
Pult. Jea vil ikke fixie, at der er«
niort Jndbrnd iniin Pult. De kan
have ftiaalet Konvolutten Alt, hvad
iea Ved, er, at den er borte. »
Jngen kaldte Senatorea til Or
I11L11.Alvorligeoog værdige Sonnta
usr saa blot til hocrandrc og smile-«
de De,somf1)1dtc Uallcricme, og
jun Um touuncu for Scusntiom fni-«»
set-c, sont om de mentc, de havde san-»
ELsx Basrdi foI der-U Penqc « ·«
I Uudcr 1Li strivcr Mr Well (
Jiimn vidL1L-: "
« »Nun sagte i eders sklammeri
mcd Prcrsidcntcn«, er dct Ord, sum
Lc lebende Mænd i Kongrcsseu nd
tulm«. Te bar hørt fm Landct,«og"
’3tL-muingcn er mcd PrccsidentenJ
Imij Senatorcr og Reprwsentanter,
fix-Um do sidftc, er bange for den of- H
fctitliqc NWninLL Tcttc bctychr ikkc, l«
at Kirigen or farbi. Der vil i Fusan
tidLsn sorn idcn svundnc Tid vcdss
liiivc at vix-re afgjort ModstandY
imod bund Prwsidvnten an- .
befaler. »Den Lederne i beggc Huer
vil forsøge at holde Oppositionens
indcufnr rimelige Grænspr og und-E
Lmu voldsomme Udbrud, som kanl
skade Medlemmerne i deres Ver-Ich
us Agielsexs .
Præsidenten vetoer et
Lovforslag
Han nncr ct farligt Monopol
bagvcd det.
llnder 16. ds. meddeles fra Wash
inaton, at Præsident Roosevelt bar
xsetoet et Lovforslaa, som gik nd
paa at give Willia111.H. Standish
Lov til at bygge en Dæmning over
James River i Stone Co1mty, Mo»
for der at anlcegge en elektrisk Sta
kionx Præsidenten mener bag .«ved
dette Lovforsiag ’at""« se et -vceldixjt
bydro-elektrisk MonopoL som hvis
det faar Lov at udvikle fig, vrl bli
ve langt farliaere end seine Olie
monopolet.
Prassidenten siger: »Dette Lod
ferslag giver Vedkoinmende et værs
difnldt Privilegium, som isit Prin
cip er nionopolistisf oa mangler en
lmer Betingelse for at funne beskytte
Altnenlsedensxs Interessen At hort
ajue en af Uore største Rigdonisskib
der uden nagen Betinaelse vilde me
re en taabelig Handlan. Dersom vi
arsr o—:s styldige i en saadan Hand
lina, vil Vore Børn blive tvnnaen
til at betale en aarlig Afaift af en
Kapital, som bereanesjs efter de befe
ste Priser, Trafikken Dil beere. De
nil fonune til at staa ovr for num
Iiae Interessen der bar forskanset
sia bag Leeren Orn »Vested Rigbts«
ca alt, lwad Penae kan købe, oa
bund dnatiae Korporationssagførere
fan opfinde i Retnina af Forsvar.
. Jeg lietranter det som min
Pliat at aøre alt for at hindre, at
dette niest truende Monopol, som no
aen Sinde er optraadt, faar Fed
faste her i Lande«
Præsidenten siger, at Korpora
tionsbnreanet bar indhentet Oplnskss
ninger, som viser, at 13 store Kom
pagnier, as hvilke General Elektric
Compuin og Westinghonse Electric
szanufacwring Co. er de største,
nu kontrollerer 24 Procent af den
Vandkraft, som hidtil afbenyttes i
De Forenede Stater.
Uro i Portugal. Covilhao,
Jan. — Strike Uroligheder hersker
her i Dag. Flere Mennesker menes at
Viere bleven dræbt og et stort An
tal saaret· Stedets Garnison, som er
bleden fordoblet, fyrede gentagne
Gange paa Pøblen De, der blev skudt
as Soldaterne, bmate Pølslen bott,
faa det er nmuliat at faa Rede paa,
lsvor manae blev driebt on saaret.
Lisbom Is. —- Frnatende for et
Terrorist lldbrnd den 1. Febr» Ams
daaen for Kona Earlos5’ oa Prins
LIIiL-«’ Mord, samler Jener-innen
Trimper samtnen i Sovedstaden Det
irae-, at Er Premier Hranw for Ti- Z
den er i Lissabon s
Stor Jernbaneulykke.
50 Mcimcskcr oquommct vkd et Tag
fnmmcustdd i Colorndo.
(8’)l·e1nImdd Springs, Colo» der
1·3. Jun. — fofe mindre end Sti
lllsonnesker dleD dIasdt dg ligsua mark«
Ue sinnst i est Jernlwinesanunkxisth·
Ucd Ddtsero Jidiug, omtrent tyv«
Mil l)erfm, mellem et Donner IT
Rio Grund Passaqcrtog oq Fragtto-s
Kl. 1·).30 iAfte-5.
De drwdte er G. Llsen, Lokomot
Iivfører paa»Pag-suqertoi»1et, og 4tl
Passagiere-L lmiks Navne endnu F«
ubekendt Te sunrede er Sig. Olsen
Lokomotivairer pcm Frzmttnqet og
J » Jeffrev,so1n oqfaa er Lokomo-;
tivføIer,, samt 18 Pakrwfaaeren De tri
Lokdnmtivførere er san lIIIardt saure-;
de, at de 1Ireppe kcIn lede.
Alle Sovevoancne blev ftcmendes
pcm Sporet, oq inqu af Passager
ne i dem kom til Skade
Ct mær rkeliqt Emumentræf var-i
det, at bque de to Lokomotivførere
Var Brødre
Paiisagertoget gik med flyvendezg
Furt ned ad Skraaningen for at naaf
et Zidespor fein Mil fra Dotserodsz
lIvor det ventede at passere Fragt-Es
toget s Dette sidfte søqte ogsaa at naaå
Side I,poret og sIesultatct Var Zum-II
11Ienstødet, hvori Lokomotiverne bleH-·«
knust, Baggagevognen i Passagerkäv
tcsget blev stcmende paa Ende og Sa- -
Ionvognen gik tværs iqennem der-V
Vogn, som var forcm den Det v »
i disse to Vogue, at Passajrzerev ««
blev dreht III-ex kenneer ; » ·
Straks da Rapporten om UIUMI
ken kom hertil, blev et Hicelpetog nd-' ·
rustet og sendt af Sted med Læger
da Sygeplejersker. Nogle af de faa- -
rede var frygtelig lemlæstet, og der
er Frygt for at flere af dem ikke vil
kunne overleve Katastrofcu. «
Hvem der bcerer Skylden for Ulyk
km er Umulig at sige endnu, da al
!e Folkene · paa de tre Lokomotiver
er saure-L Fragt-mach der Var trak
kct uf to Lokomotiver hade faaet
erre til at gaa ind pna Sidespos
ret for at qive Passaqertoget An
ledninq til at komme forbi, og det
Amme-T at Lokmnotivfdreren paa
Pusfagertoqet trocdch Frnqttoqet var
kdmmet ind paa Sidesporet, dg gik
med for ftor Furt til at stmldse sit
Tom da lnm sna Faren. Kun Salv
parten nf Fraqtvognene var kommet
of Govedsporeh da Pafagertoget
rendte paa dem.
Saldnvognen, hvori de fleste Pas
sagerer blev drcebt, blev staaret ito
oxI ligaer vwltet tvwrsks over Spur-et
da den anden Vogm sont den kørte
iqennem ligger vasltet ved Siden of
Bein-n. Pullmausvdanene blev staa
cnde paa Sport-L oq Passagererne
i dem gjorde beltemodth Arbejde
med at time sig af de sankede ogx
bjælpe saadanne, soIn laa indeklemt
Of de knuste Vognes Materiel
Jroquois Teatret.
sum 30 nd af 500 Sager, fom ver
scrcr for Retten, cr blcvcn
afgjort.
Chicago den 17. Jan. Det blev
bckcndtgjort iDag, at kun 30 Sager
var bleven afgjort, efter at der nu
i 5 Aar har været procederet for
Nettcn af de ved Brand-In forttlyk
Ade-I eftcrladte.
Eet af de Firnmer, sont er kendt
unsvnrlig for Brandens «Opkomft,
Om- mcmttct betale 53750 for bvck
Eng, oq den panqwldcndo Sag U«
san blpvvn trnfkcn tilbcmc En Maus,
sont 111istedc Konv ou tre Vorn. bel«
fonet 8750 for bchr nf dc dødk
Antallet af de uafgjorte Sager gaar
z«
op over de 4()(), saa man vil forstaa,
at der er adskillige, soin er »interes:2
setede i Teatret«.
Anarkisten
Emma Goldman i
i Fængfei. ;
Sau Francikzco den lö. Jan. —
Misgp Einma Goldnian og Dr. Ben.
Reitnnm, hvilken kalder sig selol
»siing of the Hoboes«, blev arreste
reti Aste-:- og anklaget for Forsøg
paa at anstifte Sprequ s Lin inød
te de for Dommeren, lwor Kavtionsq
sunnnen blev sat til 81000 for hver,l
men da de var nde af Stand til atis
tilvejebringe en saadan Stun, maatsI
te de forblive i Fcennselet I
J Tag niodtog Miss Goldinant
Vndfkabet i Fasngselet oni Faderensl
Tod i Rochester, N. Y. 4
En slem Skuffelse.
(Af N. N.)
Redaktører og Præster bringet
vistnok jaeonlig den Sandhed i Er
faring, at det er umuligt at behage
alle paa een Gang.
Der er uu det udinærkede Vcerk
,,Danste i Amerika« — som uden
Tvivl koster og ojl koste Udgioeren
baade Penge og Hooedbrud efter en
ftørre Maalestok, og som til Trods
derfop alligevel jkke tan undgaa den
Skæbne at have Fejl og Mangler,
naageLs der end nok saa omhyggeligt
Hver at undgaa disse Ting.
stet er i hpert Fald hændt mig at
Hader herved Tingen gaa videre i
den-? »ro, at der maaske kan vcere een
og anden, sont finder der lige saa
komist som jeg. Og Udgiveren kan
herved danne sig et Begreb om, hvor
manae Stønaander l)an :1ød).)endig-l
cis maa overse og fo1«bigaa.
Jeg frenwiste 4. Hefte for Init:
Nabo, gjorde iscer opniærffom paa
Partiet: »Danste Musikerc«.
»Er det dog itte et priegtigt Bank
at eje?« spurgte jeg. Med Ruder
cnine gennemsaa ban Rækken af dan-;
ste Tonekunstnere Formodenlia
bar-de ban ventet at finde et Navn,
fom var ndeladt, tbi l1an eftersaa
paann Navnene, idet ban efter Reisk
Fefølqe satte fin Finger bestemt Uaa
Emert Mann Terefter fikxer ban bit
tert:
,,Mi’ Søfkendlma’1«i as hie jo idt!«
»Tit Søskendebarn, bveni er det,
lmad bedder ban?«
»Ja, nasr Anders idt ka’ kom’ med
beri, faa no verk. For a skal eifen
low di, te ban var en Kaa’l, der
FImU qni’ o æ Fiol Jah, det var
en Fauniwwels aa den« bam svill’.«
Men desbasrre kan der vist ika
kilitaas Anders- oa bans Liaemcend
Pfad-J i Vwrket, om de saa end er
Mk san fortrceffelige Karle til at
»ani" o’ ce Fjol«.
Knlminc-Eksplofioncns Aarfag
fuudct.
Bluefield, W. Va. den 17. Jan.
Vcd den Eksplosion, som her fandt
Sted forriqe Tirsdag, bvorom med
besltes i fidste Nummer af ,.Dsk.«.
Jsr dct nu vvd Undcrsøgelsen konsta
tcret, at Aarsagen skvldtps et for
stort Kvantum af Krudt, bmqt vcd
In Sprængning i Minens Afdelinq
Nr.- 21.
Jsbøst i Nishi-.
Nehmka bar ofth vert tmot med
inqen Jsbøst at fan. J Aar er dot?
cndcsrlech. Jkønt vi kun bar baftz
faa nnlmindclia kolde Tage fna bier
di doq buft san mcam stndia FWTH
nt der ssr riatia aod XE- vna Vn11def,s
oss dcsr er i donne de altnindeliq;
Jsbøst i Staten. ’
Jorden rundt.
Den bekendte russijke General
Trepoff, er ndmront til General
guuernnr i Rief, Podulien og Vol
1)ynien.
O
Nu ilscinisterkrise Belqrad, Ser
1.-ic11, ji«-. Jan. —- Tet setb.ske Kabi
net lnir for tredie Gang indgivet fin
Jiesignatiom
. .
Finlnndiki Senat bar af Russland
jun-It nllerlmiesle Tillndelie til at
eptune et ani Vnn 18 Mill. Bd.
Sterl. til Kurs 89134 umgrtisnbel i
DR Amt
f
dilnsslnnds Flnade Rigsdnmaens
Lundsforfvnrsudvala lmr enstemmig
ferknstet den af Morineniiniiteren
for Nin-et 1909 forelaqte Bevillinq
pun 3 Mill. Rubler til Vogning ni
himnpffilssh i
I
Frn Russland Forleden Aften bleiH
Post- on Teleqrafkontoret i Lenke
mn i Gunernementet Bakn Verfal
det cif Revere. der bemæntiqede sig
Kassen, fom indeboldt 40,000 Rub
ler.
O
Persien Eiter hvnd Reuters BU
reau erfarer, bar den engelfke og den
rnssifke Reqering indledet For-baut
linaer med binanden om fremtidigt
politisk Samnrbejde med Senfyn til
den utilfredsftillende Situation i
Persien.
O
WEBER-M Exij
retten i Jekatekinoslam Mtsland
bar Nytaarsdag affagt Dom i Pro
cessen om de Revolutionceres dulde
liqe Vescettelfe af Katharinnbanen i
Anret 1905, 83 Personer ,blev dømt
til Døden 12 til livsvnriat Zwangs
arbeide 48 til Tvmmsarbeide af for
skelliq Varig"l1ed, 39 blev irikendt.
F
Den enqelske Knlindnftri. Til Ren
ters But-em: telegraferedess forleden
frn Pontypridd: Forboldene ned Kul
crnberne i Wales ere meJet trnkke
de, Nylig blev 2000 Grnbearbejde
re i Rhondalen afskedigede, og i den
Inn-nieste Fremtid Vil yderligere 1000
Mund blive nffkediqede Manne Gru
Ltesx lnir indfelrt kortere Arbejdstid
L
zroset il)jel. Nytaarsniten er to
Zønner af den soenske Hofmarskal
Printzskøtd frusne ihjel paa en Sti
tur i Biergene, hvor der herskede 20
Osrndergs (Rm.?) Kulde Kræfterne
sxtigtede dein, og Føreren ilede da
ester Hjcelp; men da Hjaslpen kom,
nur det for sent; den ene var død,
og den anden døde kort efter. De to
ntnie Mænd Var paa 20 og 22 Anr.
O
Ilfsked nied Knlni Lin-Jana 16.
Jun. —— Generalnmjor Barm, Che
fen for de cherikansfe Tropper paa
Kuba, ndstedtei Gaur en Juwel
adresse til de Tropper, som endnn
er paa Øen og de, som allerede bar
begivet sig paa Hjemvejen. Han
kundgjorde, at han og hans Stab
vilde forlade Kuba den 1. April.
Guvernør Magoon var i Gaar
Æresqcest Ved en Banket, fom Byens
Forretninasmcend bavde arrangeret
i Nationalteatret.
O
J Rigsdumaens Møde 2. Jan.
stillede Kadetføreren Milzorow For
slaq til en Tags-orden, hvori udtal
tes Uvillie over det danlint tiltageip
de Antal Dødsdomme der virker
sløvende paa Vefolkninqens moral
ike Følelser oq findet Russland-Z Bre
sum et civiliieret Land. Fnrflnqet for-;
knitedes med alle Stennner mod Ka-’
d(-tternes. 9lrbeide1·ne8 og Stiefel-;
deniokmterne8. Terefter oplnestej
Formanden en Ukas, ved hvilken·
Dunmcnsz Moder udsattcs til den Z
Febr.
.
Ny russisk Ambaskisadoo It. Pe
1chtmm, 1(i. Jan. ----— Tot forlyder
lusr at Don tidligeru 1-u—»—siskc Mini
ster til .snpan, Bachmcticsf, er nd
uasont til Anibasssadør i Washing
ton ein-r Baron Rosen, som Vil bli
oe forflyttct til Rom.
J
John But-us adonrer Rooscssoclt
Ton mncrikunsfe Generalkonsul i
London bar den 16. Jou. over-lede
rct Jobn Burusy den cnqelske Ar
l«:cjderlcder, et Brod fra Rooscvclt
lioori dennc besvarer en N eddelelfe,
som Burns i sin Tid scndte Præsii
dentht ·
Burns advarede Præsidcuten mod
Jaqtudflnqtcn til Afrika paa Grund
of do monqe Form-, sont baade Kli
nmet og de vilde Dyr medfører.
,
I
Rojcftvensky død og begravet St.
Petersburg den 16. Jan, «- Liget
af Viceadmiral Rojestvenfky, fom døi
de her i Byen for 4 Tage fiden, jord
fcestcdes i Alexander-chski Klostret
Tags Morgen mcd fuld militckr Ho
ums Repræsentantcr fra Czaren,
Krigs- og Marineminifteren oq en
Skare af bøjtstaaende Embedsmænd
var til Stede ved Begravelsen
For allerede flere Manneder siden
bed det fig, at Rojeftvenfky var af
qaaet Ved Dødem men, det var kun
en Slægtning af Admirale-n
bene, som var beskæftiget med Red
ningsmbejde i Messina, deriblandt
flcre Amerikanere, begyndte i Dag
at indfamle Penge til at sesnde Gui
fcppina, Nataline og France-sen Mi
nofullc, benholdsvis 21, 12 og 9 Aar
qumle, til New York for, book deres
Fader bor. Vornencs reddedcs fra
Nnincrne 19 Dach cftcr Jordfkælvet,
og Sømændcue var meget interesse
redci dem paa Grund af det Mod,
de 11dviste.
Beder 05 om at trykke det.
Simpel Recept for Hjemmckut af
Gigt og Nyrcsvaghcd.
Fornt lindre den vcerste Form as
Gigt tag en Teskefuld af følgende
Mixtur efter hoert Maaltid og ved
Sengetid:
Fluid Extract Dandelion, one
half ounce; Compound Kargon,
one ounce; Compound Syrup Sar
japarilla three name-T
Tisfe uskadelige Beftandele kan
fuaes pcm Hjemmeapotekeu og blan
dcs let vcd at ryste dem samtnen
i en Flusse-. Der mærkes gerne Lin
d1·i1«ig, efter at man bar taget nogle
fna Tosen
Denne Blanding tvinger de op
ftoppede og uvirksomme Nyrcr til
at filtrere sg udrense af Blodet det
giftige Spild og llrinsyre, som for
aarsager Gigt.
Da Gigten ikke alene er den mest
smertefulde Sygdom, men tillige er
farlig for Livet, vil mange lidende
uden Tvivl fætte Pris vaa dette
simple Middel. De burde ftraks
skaffe Dem Mixturen og faa Lin
dring.
Man siger, at et Menneske, som
vilde benytte denne Forskrift regel
mtesig, een eller to Dofer om Dagen,
eller endog kun nogle faa Gange
Hm qun, vilde aldrig faa Nyrefyg
dom, Urinbesvcer eller Gigt.
Klip dette nd og opbevar det. Go
dc Gintrecepter er sjceldne, og nam:
De bebøver en saa ønsker De den
stmks.