Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 15, 1909, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Danskeren.« l
»
TFtedag den 15.0 Canuar 1909
Gudstjenester etc.
Blut-, Nein-.
Sondg. 17. Jan. 1909.
Smdagsskole sil. 9.15, Gudthe.
It t0.30, Aftengudst Kl. 7.80.
Drum: Søndagsskole Kl. L
Sadstjeneste Kl. 3.
Moder i Anledning af Jubilæet:
Torsdag 21. Kl. 7.30 Aften,
Ftedag Fr. d. 22. Kl. 10.30. Fre
dag Eftern1. Kl. 2.30, Zred Aft.
Kl. 7.30. Lordag Morgen d. 28.
Il. 10.30, Søudaq d. 2-l. »10.30,
Send. Eft· Sdl 23(), Zønddag Aft.
Kl. 7.30. All-: vclfoiimc.
A. Th. Schult3.
Blair, Acht-.
LIOD Tllkcnizilicdiksxnødct Tirsdaq
sit-en blev Marcus Bock valgt til
Mehl of B. of Trost. i Ztcdct for
Paul Betst-seit
M. P. Hausen genvalqtes til Dia
Eoii Stimme onlqteiks til Søudagss
Ioieforstundcr i Stedct for J. Kund
Ijkm der bovde fmlwdt sia anq.
Bin-. Audcrson aonvalqtcs til S,
S Viceforftander. O. T. Anderfcn
ogJoh. Jensen activalatcs henholds
scis til Sckretær og Kasserer.
YLTIidriiiq til cVilchne til Kap
Art 1§ 1 b lniider paa Bordetti11
sbestcmt Tid
Dc-r.11c-dsattes et Udvalg paa 7
Mehl-Immer til at gøre Undcrføxicb
Her mmimcnde muliat Køb af Grund
eil Prwsteboliq oq Menigbedsstnld
Iorøoriqt forløb Mødct til Med
cemmernes Tilfredshed, idet en
Bettelig Forftaaelse bei-siede cundcr
Forbandlingerne.
—- Prof. C. X. Haufen er i Man
dags flyttet ind i den nycI Forstw
dekbolig ved Skalen, og Prof. Jo
hansen er sammen Dag flyttet ind
i Prof Hansens Has.
Til Tato er der indskrevet 136
Eimer-, og der ventes to flere om
et Par Dage.
Sundhedstilftanden paa Skolen
tk fremdeles udmærket.
— J Gaar arriverede en Nykom
set hos Prof. Erikfens, en Dotter.
,Danskeren« ønsker hjertelig til Lyk
k!
Feirstkommende Mandag Aften
M Dr Marie Nielfen bolde Fore
krick »Um Skolcn om ,,The hvide
Plage« (Tuberkulose-Tæ1ing) Eti
Foxcdrag over dctte Emne bør drang
iuldt Jus-.
—— Tot er faa i næste Uge, Mehl
aigiwden holder sit 25 Dlors Indi-.
krum. Fredag den 22· er selve Fest-i
Zagen, men Festen beqmider Af
tckneu forud og var-er til Søndag
Afteih
Vi Benter en riatia -«Zoitid. Der
et moqct at mindes acnnem de 25
Aar. Der er megen N aade ou Mi
hinnde fm Heut-n at sc tilbcige
Fau. oq maugo Velgerninchr at tak
ikk Ham for.
Alle de Præfter, som bar betientz
Menigheden i de svundne 25 Aari
m: fl» bar lovet qt komme til Stedcs
widoltaqe i Festliqbcderne Vi haa-,
her ogsaa at se en bel Del andres
Team-r her i disfe Dage. Kom og;
del Glasden med os Oa lad oss
frem for alt bede Herren om at vcere
ved oq velfignel « i
i
fIIWkledes ek dene? «
UMW ausd- biDoMt Ænnin or O
MS its-m dem-Heda fs ves
Cilks
A « sy» aso.ijv-.To1edo d. !
» U zwar-U hatv kjendt F. J· Cheueylle 1 de fidstt
»Ist-r ou stor, hau er Mö haverlig tu lleForreti
Octonnjakttontr finanaeltt Stand ttlat o fyls
«- sieht-c orplig telfh ves th hat gtaget
seit Truth Wholeilale Drngt zToledo,O.· i
ICIDEWH manch Mut-out
o
les spl- .
ais-now SVÆFÆÆW sub-: ’
M
HE- ssMI is
Mkutstekde j«
;
- o · - . · . . i . .
: Kam til vor Butik og lad vore
: Vater og Prifcr fortckflc Dem
: Resten af Historien.
:- Thc Blair Racket Storc.
-,. z · s . - · o o . · «
.
00 Oe so s«
o
De blide Batndomsdagr.
Tri: Fortællinger af Kirstine
Vor-mark Judeholdet »Gaasfedren
ZEIT »Rollo'« og »Norbag.gen«. Fint
III-hundert, passende til Gabe fo:
søm i Søndagsskolen. Prisen et
Z Cent.
Dauish Luth. Publ. Haufe,
Blair, Nebr.
Den stauer Bande H
« Af Viktor Foss i »Hvek 8. Tag-e
v
i
H Det tyske Folk er med Rette me
Iget stolt af sin opblomstrende Indu
kstri, sin Enfart eg sin Handel Den
’nl1nene tnske selftand er sikkret ste
aet ulmrei de sidite time Aar. Jlle
,dc·sto mindre er det et Faktnm, at
det tyske Falk ikke er noget rigt
.F«alk· Essai-sagen lJertil er fikkert den
-sanune sum Aarsagen til, at heller
ikke Danmark ejer den National
fennne, man knnde viere berettiaet
til at antaae efter Landetsks state
Lpsvina siden lRRlL da det er den
Aar-san, der beddert Letfindiabed i
Lmaana med Uenaene Fnrft Vli
»lcins. aav under Niasdaasmndet far
anm sit Fork et cucste knmd: Je
lHtil Frank1«ia, ag tag Ekssenmel af
lTdel!
J Terte El«—.-se111pel er jo itte nyt,
Finan yar adstiilige Gange ljørt det
Inen sinnt den uhyre franske Natio
»nnloelstand er Beviset for, at Els
Hunplet er rigtigt not, er det dog en
ibniade for niange. Hvad er det da,
»der betinger Franskmandens Rig
znsink Tanske der tonnner til Pas
zriiy fan ika indse, at Samfunds
lindstitutiunerne er liedre end vore
I;l)ie1nlige. Den franske Handels
sniand og Jndustridrivende er paa
; inaen Maade saa driftig cg paagaa
send-e fom Englienderen, Tyskeren
,eller Tanskercn Han er snarere me
;re konservativ, mcre ængstelig for
«»det ny. Danske Bønder, jeg har Vas
ziet onikring Ined i Nordfrankria,
jlkar undret sig over, hvor meget
jaannneldaas der er endnn, da bar
«il«ke forstaaet, lnmrfra den franske
Bande er rigere end den mer«-: ap:
li;ste, foretaasonnne oa moderne
dansfe Bonde Jorden i Daninark
er Inaaske ikke saa rig fom den fran
ske, men den er dreven op til en
ferlwldsvis lanat større Ydeevne oa
s3katterne i Danmark er ikke bath
«saa store som de franfke Skatter.
Hvor liaer da HemmeliahedenP
Hat man vaeret mange Somre
paa fransk Bondeland, begynder man
iat forstaa det. Den franske Rigdomj
ils-ges af Millioner af Byfolk, men’
ldet er lidet mod, hvad Banden stra
Plser samtnen Det er Banden, der
lpaa fin vceldige Ryg beerer Landet.
Og de Kilder,« af hvilke han øser,
er mange. Der er naturligvis først
dcn Omstændighed, at han sjældent
lJar Inere end to Vørn, ncesten al
drig over tre. Dernæst er der Jor
den, der er meget rig, og som yder
lnnn naeften alt, hvad lmn brnger
til sia selts.
Tet franske Landdrng fursyner
Landet Ined den tilstrcekkelige Hoc
de, med sind, Flæsk, Sinon Bin ag
Elle Soui Jndførslen af Land
lsrngszsprodukter til Frankrig er et
rent klliinimnim saaledess er det re
ne Bagateller, hvad den franske
Bande køber af Lemtedsntidler. Man
brnaer sit eaet: i Ndrdfrankrig drik
ter Inan Ælslevimi Enden drikker
man fin hielnmelmstede Bin. Hele
det ulmre Oversfnd: af Vin, Frngt,
Olie—, Oft, Ein-In Trøfler, Capers og
Sukker gaar til lldlandet da bli
vcr til Penge. Den 11dgiftspost,
ji«-m danske Bønder hat-, og sont bed
der Korn og Foderstoffer, kendes if
ke her· Dernæst er der den franske
Bandes daalige «52iv. Gan arbejder
selv med; trods den delvise Man
gel paa Inoderne Landsbrngsma
skiner har l)an ringere Folkehold
end Bonden herhjemme; han spi
ser sannnen med siue Falk og sam
me Mad sank de, og lyan er kleedt
sein de. Den danske Bunde er klaedt
som Købftadsmanden og har Piano
i jin Stue. Den franske Bande gaar
i Bluse, Trcesko og Kaftet. Hquli
den er veli Frankrig paa Retur
sein overalt, men dog er der endnu
nianafoldige Steder, hvor Kuinders
ne spinder og Diener, og hour man
aaar ihjennnegjorte Klæder. Til
Fornøjelser ofres der saa godt soin
intet. Den Bonde, der uilde tage
til Købstaden og gaa i Teatret, dil
de mifte Sognets Agtelse Aftægts
forholdet er ret nkendt. Banden gi
ver nødia slip paa sin elskede Jord,
før han styrter. Og endelig er der
det, at ban aifter sig tidlia, saa hans
Vorn furlaenast er fra Haandem
enduu mens han selv er arbeidskraf
tm. Tet spat-er Folkebold, det lader
Penqene blive i Familien. Om Kike
.lial)ed ved Ægteskabets Jndaaaelfe
er der aldria Tale. Der er Tale om,
hvor ftor Medgiften, ,,la dot«, er,
eg yvordan Jorderne ligger sammen, r
og det er Forældrene, der afgør alt.
Er der mere end een Søn, gaar
den anden ofte til Byerne. Jorden
inaa helst ikke dele5. Pigebørnene
jaar deres Medgift i Penge og er
derined særdige. Under alt dette
tun det ikke undgaa.-3, at Pengene
niaa finde ind til den fmnske Bon
de Historien oin »Uldf1røinpen«,
siui yan gennner sine Feinfrancs
finster i, er fort-Ader Den passer nu
tun i Bretagne, paa Korsika og i
«i:e.jle af Annergnes og Zavoyeng
sliiiniesie Biergkroge Bonden i
Frankrig kan ofte ikke liese eller
sliive, nien iegne tan han. Han hat
jin :«-.’e-«t-.ii, on han lnir sin Spuke
Lin-zu eszi sin Vani. Ninus lnin har
Ziijrnnder sin Jord, sein inin iiil ha
ee den, Haar Nesten til Etatispapi
·i.i«, iil JernlnineuiiligiirioneL til
Ei :id1«e Bierdieiz Den danjke Bunde
I inir lnnisiteieiet sin binaid Den fran
jsii Osiiaid er paa liinkit nan« ifke saa
Tunselig fein den danske, inen det
er senden seli) der ejer den II
nieppe tl yiie Aar bar Daninark gjoit
ien wald paa 600 Mill. Fit. Den
Ffriinske Nationalfurinne fiiger anr
ZInI med 1400 Mill. Kr. Frankrig
«k-ji-k c« chttedei us ais det- essuld, dek
Ifinded pcia Jorden, og det er Kre
åPitor for Ildlandet for cinitrent ZF
Isiilliciider sii Alene Dan nark stut
Ider til Frankriq innkring 200 Mii ;
Jlinner moneix Og del er den fran-«
Este Bunde, iii og de andre States
Isinlder Pengene, thi det er l)iini, de;
Zinisier Fi«iiiit"rixi. Det er l)ain, der
Zinn« lietalt Krigen 1870 ng har bes
«talt »Ianama, det er ham, der bar
Jlaant Rngiland 11 Millimder, og
lsont er den, Qui-J Pengekilde syness
ziiiidtiniiiiielia, lnier Gang Landet
ilnns Vrng for den eller er i Fute.
Oni hiin med alt dette er li)kke
liaere end den danske Bande? Det
ir et Spørgsinaah da Begrebet Lyk-?
sie er relcitiut. Den dunske Bunde
er sie-it euer sin teglhængte anrd,
Zsine blanke Heste, sin Stemmereti
l:«iiidels;iinejeriet og sin Højskolevis
denk. Den franske Bonde er glad over
jine Penge Den dansfe Bunde, der
har Vceret paa Liøjskole, ttcekke paa
Skuldrene ad den franske L nde,
Ider nceppe kan fkrive og kuzi ceser
Avis om Vinteren .
Bonde vilde til Gengceld, om han
kcndte den danske, foragte ham som
en furnnftia Mund foragter den
letsindixie Og tanik, hvor vidt beg
ge knnde naa ved at leere af hinan
den!
——-·s-—-——
Den lillc Sangcr i cicgant Bind.
Vi hat ester Bestilling faaei
indlninden i specielle fine og ele
gante Bind den lille Bangen Dei
er det meit smagfnlde og nydeligfte
Wink-, di kender. Disse Sange-re
er smrdeles passende som (,,Gift
Boot-ZU Ciaver til Vryllup, Kon
iirmation, Fødselsdag og andre
Lejliglieden
Jndisindingerne er alle i de fine
ste, specielt tillaoede Liederbind med
Moire Silke-Fors-.its i hat-mone
renie Kulører, Silke-Mcerkebaand
ined Kvaster, fint Giildsnit, runde
Hjørner, elegant Forsiring i Guid
Det er en Frod at eje en saadan
lille"« Sanger indbnnden, det meft
artistiske, man kender, et helt lille
Kunsivcerk ifra Bogbinderfaget.
Navne kan ikte paatrykkes disie
elegante Bind nden at vansunc
dem. Oin Navn ønskes, kan des
trykkes paa et Silke-Mærkebciand.
som kan leegges i Bogen. Sye
forskellige Farver haves som her
ungivet.
S. 446. J merkerødt, fløjelsags
tigt Kidskind med J. H. S»
Sangeren og Løv i Guldtryk.
Bølgelinier i Blindtryk. Priv
83.00.
S. 447. J mørkegrønt, fløjelsags
tigt Kidfkind, med Kors, Cirkler
og Ordet Sangeren i Guldtriik
Rose med Løv og bølgende Linier
i Viindtkyt Pris 33.00.
S. 448. J mørkegrøut, fløjelsag-s
tigt Kidskind, med smaa Stjeks
net, fine Linier og Ordet San
geren i Guldtryk, med Kløvek
blads-Forsiring. Pris 83.00.
S. 449. J merkebrunt fløjelsllg«
tigt Kidskind, modulerende F0k«
ve i brunt. Ordet Sangeren !
Guld. Pris 83.00.
S. 450. J himmelbiaat. fløjels
agtigt Kidskind med Kors, Em
blem og Ordet Saugeren i
Guldtryk, og blindtrykt Løvs
Forsiring. Pris 83.00.
is
V. 451. J 'rosenrødt, flgjelsags
tigt Kidskind modulerende Farve
i rødt, Ordet Songeren i Guld
paa Ryggen. Pris 3300
452. J chocoladebrunt, glat
Kidskind med et fint Kors og
Linier i Guld samt. Ordet San
geren paa Nyggen i Guld. Fin
Forsiring tue-d Linien Knopper
og Lillier. Pris 83700
Daniih Luth. Publ. Honfcy
Blaixy Nebr.
G
444444444444444444444444
vvvvvvsvvvvvvs;svvvsvvv
25 Aars anilirnm 22. Jan. i
Blair Mcnighcd.
Moder holde- ·m Tursdng d 21
Affen Kl. 7,T3() til Eøndaq Astan
De Prcvftcr, der med Kald hat«-,
tfcsnt Menigbcden bar lcht at kom
miss. Moniglusdcm qmnlc og uycs
Vonncsr indbndcss til Fest. Tilrcjsench
lmdes melde fig til Past. A. Th.
Jclmltz
Skolcdircktiousmødc
afholdes Onsdag den 20. Januar.
1909 Kl. 10 Fmd. paa Trinitatis
Scminarium Alle Mcdlemmcsr be
kscss give Møde.
Pan Direktioncns Beque.
C. C. Kloth, Find ’
jl
Missionsmødc
ufholdeT om Gud vil, i Ebenezer
:Vce11ighed, Audubon, Ja., i Dagene
28. —- 31 Jan.
Præsterne A. M. Nielsem F. An
dc1·sen, H Nelsen og P. Rasmussen
lmr lovct at prædich
Møderne bcgynder Kl. 71X2 denl
Es. Um Ilftmctt F
Alle er hierteliq velkommcnl
Pan Menighedens Jegne
(85.B.Cl)ristianseu
Auktion. .
Don 27. Jan. 1909 agter jcq
wd offentlig Auktion at fælgc min
Farka beligqendo 10 Mil »Ist for Nun
nond, og —l Mil West for Juden-.
Neu-, i Section su, Littlc Salt?
Prcscinch Lnncafter Co. Jk
Land-It bestanr vcesentliqst af
qmnmcl Græsqanq, og vil blive rigt
Farmland
Aldcsrdom na Mangel poa K1«cef
tcr til nt dyrkc Jordcn er Aarsag
til Salqcst
Erik Knudsen,
Havelock, Nebr.
Mark!
Meddclclsc cr netop modtaget
fm Dmmmrk mu, at Almanakken
»Ist nyc Aar« var fuldstændig nd
solgt, Enden vor Bestilling ankom.
Vi ser os saalodes ude af Stand til
at skaffe Bogen, og vil paa Forlan-—
gende tilbagesende de modtagne Be-]
l
—
Til Gud.
ndad, opad, fremad, "emad.
1
Okd til Overvejelse og Opbyggelsa
Ssmlede If Joha Hause-.
152 Sidet. Elegant indb. 90 Ets.
Fader Vor.
Kristelige Smaaftykker og Salmer.
· Samlede as John Hanf-tu
120 Sider. Clegam iudb. 80 Ets.
Bflll Vckh
I I O I .
Ertndrmger sra nut sw.
Fra Paftor Vi1h. Becks egen Haimd kort før haus DIE-. Denne Bog burkssk
ejes af alle, your hat denne Mund kcer. Den er baade meget tarakteristifk f
Forsatteren som Præst og Stribent og givec tillige et meget væsentligt Bwrag .:i
, angtigt 2-fsnst af Tanmarks nycste Kirtehistorir. ·
Godt indb. 81.00
De Unges Bibliotek:
J hanS Haa·nd.
As Hksba Strettotr.
Fortkelling om Stundiiterue i Ausland
Eu sint iudbundeu ziog paa 212 Sider. Pris 86 Eis-T
Herren er mit Skjold.
As W. V. Hom.
143 Sider. J Omstag 25 Ets
Hele Livet for at vinde en evig Krone.
Fortælling af A. v. N
lsc Sidm Elegant subb. 70 Cts.
DANISH Luft-L PUBL. HOUSE. Stall-, Nest-.
Foäckerbe a s
. K o. Wke HIRSCH
-.—-:
NR
EITH
« Hist
N
»Danskeren«.
Nyhedsblab, udkommer to Gange ugentl";,
koster tun 81.60 om Aaret. Det eneste
danfke Nyhedsblad, der udkommer
to Gange om Ugeu.
-«.
,,Dansk luthersk Kirkeblad«,
Officielt Organ for Ton forenede danike ev
luth. Kirke i Amerika, udkommer ugents
lig og koster kun sum om Aareh
-·..—
»He Uns-es Blad i Anwrika«.
Særlig for Ungdommen, udkoiumer en Gang
om Mauneden og koster öOc om Aaret.
pf
;,Børnebladet.«
St illustreret Bläd for Bat-neue, et udmærket
Blad for Sandagsskoler, udkotmnet
ngentlig og kostet 50c am Aar-et
=—-———— Send alle Bestillinger til ==
DANISH LUTH. PUBL. HOU5E.
I I O BLAlR,NEL’-R. I s I
Twnhkcsssqhwkkdfl—o-On—sq—-s-—
»
lølx Vi bar imidlertid bestilt et
mindre Parti af Diakonisseftiftels
scns Almanak for 1909, som, nam«
den kommst-, vil blive sendt til dem,
der ønsker det.
Danish Luth. Publ. Haufe,
Man-, Nebr.
Markedsprssetu
FULLle NEBR
Evede(Wintel-) ........ pr. EIN-et s .9I
— ssptjnzx)...« -— .91
dlsjscshel.)»....«.« « .4r3
— (enk)... -- Als
Havte.........·.»...... . — .43
Rag....--...... — .59
Byg -- .45
svin........ .. . Jus
ss)U-1«r(-.)MAJ-:.!«s
Stnde Wut-d cotnkedj.« .. . .p-·- In 7.1«-'
Choitkslkk skedsrsJ ......... . « 5 Iii :«-.:’0
svin. ,.. .. ... JW 605
JIOEZ II(1!IJI(I!
Umkslp Hvtsdesmksl sLTiU per d:t-k. va
en bit-R ug hijsc ··v·-1-I«svst uns cit del et
disk ht- Lstes Musik«-tot 211 tlisn Pris.
LONGS FEED sTOkE
Mehrens gamlc Plads
Jokm IT. Wohls
Sinkt 1 dv slzk af hedste Gtocekles Ul D
svs billigsteP kiser.
Potcellainsvaket l tlkt Urhle
Nebst-In Phcne lö. Ilslk Moos 0
Blait, Nebraska-.
DR. c. R. ML"«»AD
DEIHHST
Rooms in Mayle Buildingz
Regidkstsce Phons II
Nu er det Tid at tobe,
W
da vi bar faaet vore nye
Vintervarcr.
Vi bar all, hvad De ønster.
to: md og giv os Leilix ghed til at Lade Jus
spare 25 til 40 pCt. paa alle Vater
Sas Bros.
Ei betone bøiesse »Ber Mr all-.- («ms-’·--sssssskfe(.
Drenqebtagter, Befiel-umsp
aniklek, Hat, Hue, helt Sekt,
Vadsoefke eller Taster, betaler
- « H- det sig at kpbe til billige vgl
« . bestemte Prifer has:
ED. MATTHIESEN.
ILAIR, -: -: :: :: NDBL
MW Ists-OWNER
Tkslssh ok Ich-Konstanz
Oplsg at stlo slsgs syst-Sophistenle
Alle III-I Rat fskes pas l agek til Vicen
billigste Priest
M sichs-me give Ovetslsg pss List-de
ersom De snsker Herre- ellet !
.
..
X
. »
s I « . « .
- - « :«:- 3230,000. Alm. Bankforretnins.
· . ...(- money pack Land og Løsørr.
-: Ema Penge for Jnd- og Udlcms
:«·.x Tagen-K billigste Kurs-.
; Wien, M. M tm eisu
::. . Löwe Messme
L. -». J;z::mn1eri,Cail-Iet..
So YEAK8«
» EXPSKISNCS
»E«
, «- Tnaos Manns
Des-ans
com-meins äc
4nyrme sen-Uns- a kil etc-h and descriktion ma
Dulokly :csce1c. tin mu- opiuion kkeo w erher tm
Invention jS W Uns-II- natentath. (’(- smmunjca
tious strjctly komme-iu- 1l. HANUEOOK on Pareuts .
sent- free. Oklest aaonrsv for SecunnsP purem -.
kaman takes throukn Mutm öde Co. mocfvc
speciatnotice without eh iree juth
Sciemifie Werkstatt
A handsmnely illnstkated weelsclv.1 arcest ell
Ju; Ins n « ! um spie-ums uuknul TO rms 83 s
fxe ir; Nur monrhs st. so it bvcll newsdedlekr.
THJHHH 8 ca ssiskoadway, st York
Brauch (- Läc-; CLE- P Pe ..Wøshi1unoa D.c
»J:1diancr og Efkimocr««.
Denne Bog, 42 Aar blandt Jn
)ianere og Eskimoet, eller John Hor
)on, den første Biskop af Moofoull.
ndeholder sætlig Uddriwg wf Bistap
Hohn Hordosns Bteve til hans Ven
ter. Dei Billede, sum derigmnem
aaies af Livet iblansdt Jndianer og
Eskimoer, vil give et Jndwblik i, hvad
Søn og Tro, fortnet med utraettelig
I-dholden’hed, aldrisg svigtendie Kraft
g billig Selvhengivelse, form-Tat at
drette i Herrens Tjeneftr. »Da Tyks «
eligste Mennseske er den som udeluk
enide er optaget aif Herrens Geming'
ar Joshsn Hotdoins Vavlsgsprog For
em, som interesserer sig for Missims
Berningm er dette en sævdeles yppeks
Lg Bog. Den hat ttilskytiket til rt
aa i John Horsdms Fodfpor, som et
wnsigten med denne Bog. Den ko
er, indbunden, 172 Sider, med Po
vrt Billede og Kutt. 50 Cents.
Danifh Luth. Publ. Haufe,
Blait, Nebr.