Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 15, 1909, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V I« IXEV x-VY-»I-(
«-..3k9iki?ä TLKIJOIIJO '-.- 's-««--.xd
-»MWMWV—T«)— J
-
« Ists
THE Danmark ZEIT
Hex-»WW DIP(
FIEDLER-Lä- KERFE-XII Dem-H- BL
En cngclfk Marincvagt vcd
Billet-crer
x
o Bladet ,,ziøueul)auu« læsrcs fur
leocu fplgcndeJ
J ,.«-Tuu1uurger Zeitung« for den
21. Dec. findet Vi i en Korrespon
Danke fra dipveuhavn en Lllkeddelelse
uns følgcnde interessante. »tr·cck",
jun Englænderne fornyljg hat ou
sundcl for at tunne have Opsigt
nnd um tyske Flaades Bevcegeljec
1 de dunste zuwande:
J, Fredericia finde-:- et engctst
FionsuLaL Da Fredericia imidlerxid
fu«-Her cn tut-get under-ordnet Rolle
i den dansksengelske Haikdeli»forvitI
Witz hur en stedlig, dansk Keil
mnd yidtil Varctagct swnfnlatctsss
Farretninger.
Men for nylig har England an
sat en særlig udsendt Kunsul i Fre
dericia, og der er det Ictærkelige der
ved, at Konsulatsforrctningerne nu
varetagegs af en —— eugelst Marmo
offnen
Den nyanfatte engelske ,,Ksonsul«
i Fredericia annoncerer sur Tiden
i de stedlige Blade efter ,,en højtlig
gende Villa med Udsigt til Lillebælt,
helft med en høj Flagstang —!«
Pack denne Maade tilvejebrinqes
altsaa den fkønneste engelske Obser
vationspost for Gennemfarten of
tyfke Eskadrer gennem Vieltct
Saa vidt Korrespondenten
Vi kan altsaa ikke røbe nogen
Hemmelighed for Englænderne ved
at gengive hans Beretning, og Af
færen vedrører iøvrigt kun os Danske
for saa vidt som den er et talende
Bevis for, hvorledes Tampen brum
der i vore Farvande.
Pi skal sblot som interessante
Kendsgerninger anføre, at det store
England-Telegrafkcjbel udgaar di
— rpkte fra Inder-käm ogsat den tyka
Helerfkaade i den Tfenere Tid fynes
at have valgtLillebælt sont den kortes
ste og hurtigste Vej til og fra Aal
bæk-Bugten (Udgangspunktet for
Operationerne i Nordsøen).
s w
Nu er det inkidlertid lwerken gaaet
merke eller hedre, slriver »Lollund
Falst. Stiftssth end at Bestyrerin
den for denne Achnfteransmlt en
Fer Nielsem en Tag lige før Jnl
bsir pisket en lille Pige Vna 9 a 10
Aar paa det blottede Leqenm san
Piqebnrnet baqefter lmerken k1mde7
sidde eller liaqcx Vurnets Moder lod
Varnet syne of en Liege, og i den
nf denne nfqivne Erklcering l)edder
det:
Oder hele Siedet og ned pna Baqi
siden af højre Laar pan Vnrnet fin-'
des talrige ftribeforntede Blodnd
trædninger dels under Ouden da
dels — og da nnvnlig paa højrez
Scedehalvdel og ned nd højre Laarss
Vagflade —- Bristninger af Hndenz
med indtørrede Vlodfkorpet Var-I
l
l
net kluger over Ømbed nq Smerteri
ved at sidde og liqqe.«
Denne Erklcering blev tilsendt
»samtlige Byens Vlade, men ikke op
tagen i ,,Social-Demokraten«.
H Børnehjemmets Bestyrelfe har nu,
tilfendt Byens Blade en Redegørelse,!
hvori den søger at mildne JndtrykJ
ket af den spartmnTe Qlkishandlingk
af Barnet og Ineddeler, at Fru Mel-i
sen er afskediget som Bestyrerinde af«
Hien1met, og at det altsan bliver en
nn Vestyrerinde, der faar den Op
gave at genoprette Børnebjemmet6«
Renomö som Mønsteranstnlt. F
Plyndret Guldfmedebutik. vak-j
ker til 3000 Klug Værdi ftjaaletJ
Ratten til den 29. Dec. er der ble-!
ven forøvet et meget ftort Tyverif
des Gnldsmed Moe, Østerbrogade
.86, København.
Med falske Nøgler havde Tyvene
.ad en Bagdør lukket sig ind i Bu
Ytikken, og havde givet sig god Ttd
Htil at udføge sig de bedfte Ting.
’ J althavde Tyvene medtaget ea.
45 Guldringe, alle besat med soft
Tbare Steue.
Ringene havde en samlet Værdi af«
ca 3000 Kr.
Christian den chrdcs Kærligheds
bremn Den bekendte Professor
Kraus i Prog, hvis Mteresse for
oq uulmindeliqe Kondighed i Dansk
vil vcere l1ekendt, bar iet Arkiv ved
Prna — bvor jo oqfna »Jammers-;
»mindet« fremdroges — gfort et;
opsiqlsvcekkende bistnrifk Fund. Mel-f
lcm en Rcekke mindre betydendes
dnnske Breve oq Doknmenter, laaf
Een Samling Kcerlighedsbreve fra!
ijristian den Fjerde til Kirstines
IMunk.
I Professor Kraus hnr sendt deml
»til Gads danske Magafin, i hvis
TJanuarhæfte de vil fremkomme sam
Inten med en vejledende Jndledning
Hfra den bømifke Videnskabsmand
Viktualiehandler C. K. Peterer paa
Ainaaerbrogade, Kbl)., blev der for
leden Nat forøvet Jndbrnd og bl.
a. stjnalet 5 Skinker.
Den 29. Dec. om Ratten kom Ty
ven igen, men blev greben paa ferski
Gerning og overgivet til Politieåx
lDet var en tysk Pottemnger ved
FNavn Schepsse Skinkerne havde han
gravet ned paa en Mark i Ncerhe
den, og der fandt man dem ganfke
Irigtig i god Behold.
I
Pottemaget og Jndbrndstyv. Hos«
Brændt til Tede. En 4-aarigDmne,
Marie Hausen, der bor paa Vlog
Idumsvejen 138, Kbl)., styrtede for-le
den over mod en rødglødende Kak
kelovni Hjemmet og blev frygtelig
forbrcendt iAnfigtet og paa Sten
lderne. Hun blev indlagt paa Kom
munehospitalet, hvor hun afgik ved.
Døden. I
Fra det mørkcste Købcnhavn. —
lEt Mcnnefkc ftosfct ihieL Anden
Juledag blev en ældre forbenvceren
de Bogen Carl Lauritz Jensen, syg
i en Bevcertnina vna Sjørnet af
Adelgade og Prinsensgade
Gæsterne blev eniqe om, at det
var bedft at Jensen kom under Lee
lgebebcmdlinq paa Frederiks Hostie-z
tal, og et Par af dem tog bam hver
Slottet ,,Holjtcnshns« ncdbræudt.
Den 30 Dec. opstod der Jld i
Slottet »Holstenshus«, Hovedsædet
under Baroniet Holstenshus, der er
beliggende i det sydlige Fyn og ejes
af Baron BemerSchildewHolstein
Hele Vygningcn var snart am
spændt af Flammer og stod ika til
at redde.
J en Meddelelse (31. Dec.) der
fra hedder det:
Hele Hovedbygnjngen er ødelagt·
Tagcne er styrtede ned, men det
brænder endnu voldsomt i Bygnin
gens Jndre. Den største Dei af det
skostbare Jndbo er brændt eller øde-—
.lagt, saaledes den sjældne Gier-Ham
tling og det store Bibliotekx blandt
dcn mindre Del, der er rcddkt, er
snogle værdifulde Malerier.
Jldenmenes opstaaet fra en Kak
kelovu. Det var Baronens Søn, der
opdagede Jlden. Han alarmecede
HufetsBeboera der alle sov.
Baronessens Søster, Frk· Ouaade,
fom beboede et Vcerelse i 1. Etage.
fik fine Hænder slemt forsknaret, da
hun flog et Bindue itu for at kastc
nogle Genitande ud deraf.
Faaborg og Diernisscs Sprøjter
mødte pna Brandstedet, men kunde
intet udrctte. Der er ingcn Farc
for de andre Byaninger. Den ned
brcvndte Hovedbygning var opført
af røde Munkesten og bestod af tre
Fløje med to Etager og høj Kcelder.
Den var forsikret i »Landby«aninger
nes almindelige Brandforfikring« for
195,000 Kr. Jndboet var forsikret
i »Danmark for ca. 120,000 Kr.
Eu Bstnehjemsaffærr.
For et Aars Tid siden blev der
saavel i ,,Loll.-Falft. Socialdcsmo
krat« fom paa Møder rettct metht
stærke Anqreb «paa Nakskov Børne
hie-m, og Socialdcmokmterne obre-t
tede paa Madeskov et Vørnebfcm
der fik det snmkke og tillidindgyden
de Navn »Børnenes Vasrn«.
under en Arm for at bringeham der
den«
llnder Bei-H bleu de to Initiati
taner iniidlertid wenige, ug medenss
de sein spare ned i en næcliggende
Benennung annrugte de den dødL3
jyge Tllkund pua en Lrappegang tæt
dewed
J den frogtelige Rulde sad Jen
sen paa Trappeftenen og frøs ihjel,
og da Vennerne kenn for at heute
ha1n, fandt de hang- stjvfrosne Lig.
Jmidlertid huvde nogle tilfceldig
fortnpacsferende ularmeret Politiet,
Inen Hin-wen kom for sent·
Eiter at Limerne pkm Frederiks
.stj,1jtal lmvde erklkereh at Jensen
Var ded, blev Liget bragt til St.
Johannes Stiftelsens KupeL
Politik-r ljar forunsmltet en Un
derføgelje i Zagen, og der vil nu
antagelig blioe rejft Tiltale mod
,,Vennerne«, fordi de ved llagtsom
l)ed har foraarsnget et Menneskes
Død.
Kuldcns Offcr. Under en Razzia,
som Politjet foretog den 30. Dec.
i Saksogade, Kbh., fandt man paa
en Trappegang en asldre Mund liq
gtnde halvt ihjelfrossetL
Det var en hjemløs Staffel, uden
Erhverv og uden Logik-. Han blev
indlagt paa Kommunehospitalet.
Kvæstct Cyklift. Agent Jens Lar
sen, boende Silkeborggade 8, Kbh.,
smrtede d. ZU. Dec. med sin Cykle
paa Hjørnet af Slagelsegade og
Eafssoxmde J Fnldct fik den nhels
dige Cyklift den ene Hofte knuft cg
mautte indlasggesii Ema Komsmmebo
spitalet.
Plyndret Urforrctniug. Forleden
er Urmager Hansens Forretning paa
Alhambraveer. LKøbenhavm plyn
dret af Tyve. Ved at itnsave Fyld
ningen paa en Bagdør havde de
skaffet fig Adgang til Butikken, og
her havde de tilvendt sig ca. 30
Guld- og Sølvure, en Tel Kikkek
ter, Termometre etc. Te stjaalJ..·e
Genftcmde repræsenterede en Sufn
af ca. 1000 Kr. ce
d
Ufotbedetlige. To Tyve Tier Les
km Tir- siden iusd -i——Z-kkkg-eW
Eafe paa StationsvejJ København,
men blev greben spaa ferfk Gerning
af Politiet. Begge Tyvene satte fig
voldsomt til Mo’dvcerge, og under
Kampen fik den ene af Betjentene
bogftavelig talt Tøjet flaaet af Krop
pen. .
Tyvene var nogle Dage før Jul
bleven løsladte nf «Arresten.
Vilhelm Herold tænker paa at
bygge sig en ftor Villa ude paa
StrandveienKthen bliver udstyret
med Luksus, der vil endog ikke fav
nes et flot Atelier, for ikke at tnle
som en lille Koncerial til Kunstw
rens Soireer.
Hin Herold konfererer i disse Da
ge med sin Arkitekt om Planerne,
idet Villaen gerne skulde staa fast
dig til Sommer.
Roskildc Domkirkc. Etntsrckad
Him«t-Lorenzcn hur overfor »Ros
kilde Tidcnde« udtalt, at en Natte
vagt i Roskilde Domkirke vilde ver
re en menigsløs og altfor dyr For
anftaltning. Denne Bemærkning be
lyser sig selv, skriver Bleibet Alle
ded, hvor hovedrig en Institution
Domkirken er, og hertil kommer saa
yderligere de store Jndtægter ved
Kirkens Forevisning. Alene i 1906
Var Domkirken besøgt af 32,720 be
talende Personer a 50 Øre, og selv
om dette Aars Besøg var ekstraor
dinært stott, viser 1907 et Besøg
af 21,741 betalende Verse-net
Jntet havde vceret ri1neligere, end
at blot en ganfke forfvindende Del
af disfe store Jndtcegter var ble
vct benyttet til at skaffe Kirkcn en
forsvarlig Beskyttclse.
Dom i en Bedragerisag. J et
Fællesbageri paa Lolland havdc Be
styreren uden Hjemmel omlagt det
Arbejderne efter Loven tilkommende
ugentlige Fridøgn saaledes, at Ar
bejdet begyndte Kl. 2 Morgen hver
Mandag· —- Da denne Omlcegning
er i Strid med Loveus Regler —
§ 5, 2. Stk. —, der faftfætter, at
bemeldte Fridøqn nden for Køben
bovns og Frederiksbergs Kommu
ner skal begynde Søndag Middaa
Kl. 12 og først opbøre Kl. 4 Man
dcm Morden, blev Beftyreren efter
Tklsynets Paaftand ved Politirets
—
L
Dom anset med en Bøde sordenne
Overtrædelse as Loven
Arkitekt Pagli fundcn sont Lig. —
Som man vil erindre, forlod den
unge Arkitekt Pugl) engang i Eiter
Jsunutkeren sin Bolig i Niedenlsavn
sog har trodii iilletseiieee Esterfurff
ininger ikke Vceret til at sind-e.
T Forleden indløb der saa Eiter-.
lxretning Din, at Liget af den forsuinids
Fne er fundet paa Stranden Inellem
FGøteborg og Halmstad Det anta:
;ges, at han under sit smkstreisende
lLiv er forulykket.
; As Papire1«, der endnu sandte-S i
lVehold paa LigeL er dettes Iden
Jtitet med den savnede Arkitekt kon
lstate-ret.
i
i
s
l
s
« Bulvtti. Under Ledsaaelse as to
IVetjeutc blev Busoni den Ja Dec.
kørt rundt i Nyhavn i en stirrkt til
lnket Droske.
Han havde opgivet, at hani et
dervxerende Loail)ns, hvor lmn liade
boet, havde gemt nogle af de stjaal
ne Ringe.
Der blev sørt rundt med ham i
Nyhavn et Par Timers Tid, uden
at han dog var i Stand til at op
give Stedet, hvor han havde logeret.
l
i
s Ovctfaldct af Bellen —- En Ita
liener, Gnissette Faltori, som er bo
»siddendei Aarljus, nien som opholdt
sig i København, blev forleden over
faldet paa Raadhuspladsen i Køb.,
af en Bande Vetter, sont sparkede
det ene Ben over paahan1, saa Ben
piben stak frem. Bøllerne undslap.
Den overfaldne blev bragt paa
z Kommunehospitalet.
I.
I Bclønningcr til Politibetjcntc.—
Af det Cold-Vrnnsf«e Legat til Be
lønning til saadanne Politibetjente
i København og omliggende Birken
som har vist, at de har Hierte og
Øje for Dvrenes Lidelser, og som
tillige har lagt for Dagen Villie og
Evne til at paatale og hindre disse
Lidelser, har ,,Foreningen til Dyre
nes Beskyttelse i Danmark« tildelt
flere Betjente hver en Præmie af
40 Kr.
s« Yng Priester. J ,,Berlingske
3«Bdende« forkeden findes en Arti
s M om ,,De tre Præsteaffærer«, hvori
Zdet hedder:
! »Der er nceppe nogen Stand i
: Riget, inden for hvilken man finder
zssaa faa moralske Brøst som Geist
ligheden Det hører til de store
:Sjældenheder blandt de Hundreder
vg atter Hundreder af Prcester, som
m·dineres, og som drager ud til
«gejstlig Virksomhed, sædvanlig end
da under ret trykkende økonomiske
«K·aar, at finde nagen maralsk an
lpben Selvfølgelig bør det ogsaa
vcere saaledes. Jkke alene Kristian
;"V’s danske Lov, men den offentlige
jMening og først og fremmest Menig
sheden krcever af Preesten, at hans
jMoral ikke vmaa have nagen Plet.
Hvor lidet der er at angribe Prce
stestanden for, viser sig allerkrarest
ved en Betragtning as de tre Prce
:steafsa:rer, inm har optaget Sindene
Ii den sidste Tid, og som er betegnede
Fved Navnene Sørensen i Skaarup,
EBjerIte og Levinsen Skønt ingen
af disse Prcester gavner Kirken og
dens Anseelse, har deres Optraeden
dog ingenlunde vceret as den Art,
Hat man vil kunne tale om inoralsk
Fordcervelse, og havde de ikke netop
.vceret chesten vilde Offentligheden
næppe have sysselsat sig med dem.
Kun for Viert-es Vedkonimende vil
der knnne viere Tale om Overtrce
delse af de almindelige moralske Lo
ve, men selv hans Sag er uklar, og
naarder nu fra adskillige førende
Kredse i Kirken ønskes, at de tre
sPræster tager deres Afsked, faa er
det gennemgaaende nd fra den Be
traatning, at der maa stilles leer
liae Fokdringer til en Prcvst, For
drinaer nd over, bvad der krceves af
Landets almindelige Borger.«
Jan mwrker kun altfor tVdeligt,
Ilivilken forholdsvis ,,løs« Moral,
Forfatteren af ovenstaaende Artikel
maa have. For Nesten er det ret
meningssløst at blande Navnet Le
vinsen sammen med de andre to
,,Prcester«.
. Diftcritiscpidcmi. J Egebferq
Vig ag Astninderup Sonne i Obs
llicrred arasserer for Tiden en nnd
kartet Difteritisepidemi. der bar are
Ibet saaledes om fig, at det offentlige
J
flJar umattct strido ind. Jndtil vi
ch·e er alle offcntligc Forlysteljcr
fksrlmdt i mik- trc Iowa og i Ege
Tszkm Eos-In er alle Froh-1- lustede
ligejom ngfplgcr indtit nich-c csx
Hkrtmdt i dem ZogtL «
i En Sinngkro. —s— En Hin-Inland
Jfra Vurnpor lmr i lustige-ro Tid holdt
You lillc Emthfro. Nuar Folt kum
iind til l)aIn, tusuærtcdc tmn dem med
IBrmndcviIL og dc:«til spillcde hon
lVinlin for dan Oan tug imidlcr-3
tid nldriq Vetulinq for Brwnchi
nen, men derimod for Musikkm.
i Fnrledcn umattc sZuitTmassstn møch
Hor «Ek11iti1«ctte11 i Tl)ifted, men bund«
’ol«-c1mmvntc Forkluring blev ikke ta-·7
get for god, hvorfor huu iflg. »Thi-«"
sicd :IlIiIt-.-t.« indgik paa i Winde-Ug
Iljcsd at lusmle en Bøde til Aintsfat:
tjgklaskssclt
Skclctfnnd. — Pack en Oddcrjagtz
istancrtm Zion ved Middclfm«t"
fundt Ekovfoch Hans-In og hansI
Immer forlcdcn Eftcrxniddag il
(D·rant1)t«niugcn ct SkeIet af en crldrcf
Elkkandspcrfmy der var iført Finder-i
fko, oq som lcm Incd Anfigtct i JorJ
deu, medens Tøjrcstcr ng enkelthi
sinoglcr var spredt omkring. Vedi
Ltgfynct var dct ikkö muligt at kon-«
smtcre Dødsaarsagcu. Skcfettct vils
lslivc ført til Middelfart Sygehuäs
Tot bar antaqelig liggct en Sitz-S
Aar i Skoven, knn 100 Meter fra
Middecfart Reservoir. l
En Ministerialh Trafikministerl
Jensen-Sønderup talte fokledcn vcdi
politiske Mødcr i Aaby og Nørre
»fundhy. Han omtalte sanledes Al
berti-Affæren og Forsvarssagen og
Yudtalte med Hensyn til. Fremtidens
Arbejde, at det, som laa for, naar
Forsvarsspørgsimaalet var løst, var·
Jordspørgsmaach Folkeforsikring,
Ordning af Kirkens og Skolens For
l)csld til Staten og endelig ForfatJ
vingsSpørgsmaaleL Dct er, uk-l
talte han, altfor vanfkeligt og bliver
rsanskeligere og vanskeligere at ar
bejde med det nuværende Lands
tmg; om vi skal helt af med det el
ler ændre Valgmaaden, fkal jeg ik
ske udtale mig om paa nuvcerende
«Tidspunktx
H Allerede i denne Samling kom
««1ner Spørgsmaalet om en Omlæg
ining af Folketingsvalgkredsene for,
" og da Vil ogsaa Kravet om Forholds
talsvalg til Folketinget atter lyde
stcrrkt. Der er noget berettiget i
dette Krav, eftersom Forholdstals
valg altid er det retfærdigste, men
det kan ikke forliges med den Sam
zmenfwtning af Landstinget, vi nu
»Vor.
; Giftigc Kobberkar. — De fleste
«af Deltagerne i et Begravelsesgilde
i Laasby forledeu fik efter Gildet en
vcsldsom Diarrhoe. Ved nærmere
Undersøgelse viste det fig, at de, der
bavde faaet to Kopper Koffe, var
ivwrft farne, mens de, der slet ikke
Kunde drukket Kasse, intet fejlede.
Küssen var bleven kogt ito Kobber
kedler, somi lang Tid ikke hade
Været i Brug, og Grunden til For
'xiiftningen maa da ifølge »Skand.
HA. Av.« have været den, at-Kedler-s
"ne bar Virret irrede indeni og ika
Irr bleven kogt ud før Burgen
: Underflkrbct i Raudcrs. — Bog
bcslder ved Landbosparekassen i
Randcrs N. J. cher blev for en
Mannedstid siden afskediget fra fin
ZStillinxL Senere er der ifl. »Rand.
A. Av.« konstateret et Underslæb
Zpaa ca. 30,000 Kr» som er hidført
Pved Tyveri og falsk Bogføring.
FDette Vesløb bar Beftyrelsen og Re
sprwfentcmtskabet vedtaget at dække.
l Csu Øksc fra Middelnldcrcn —
-Ekoumger Simousen fandt en Gang
i Sommer i Crritsø Muse en Øks c-,
som hcm satte Skaft pui oq gau
sine Børih Det har fenere vist fixi,
«at det var en Stridsøkse fra Mid
delalderen, og Øksen er nu bleven
xindsendt til Nationalmnseet. Dette
Ibnr un ifl. »Fred. Dagbl.« tilskillei
EFinderen en Dusør, svarende til
kØksens Beerdi
En mystifk Historie. En tysk
Tarmsliber, deri nogen Tid bar
xopbnldt sig i Kaliindborg, har siden
Jfrsrleden vceret forsvundet.
Oan fcms fidst i Nwrbeden of Had
nen J bans Vwrelse bar man ifl.
»Fort-i Arntst.« fundet en blodig
Kniv on flere blndiae Pletter.
Dct kan io tyde paa al Ting.
F .«-I
Ratten stak Jld paaHusk1. —
slplmmnd Llwlmcs Elendom i Lass
isrnu nedllmsndte fortskissn Akte-.
Ratten vasltede en Lygtc i Muts-ewi
lelm fif dm i en Jan Isidor
Futter - truede lmn da. List-it Jst-:
lmr ikke funet det gjort Windng
fortæller »Kold. Folkebl.«, Il)i wen-s
han fortulte det passe-rede til Ita
lioe1·ue, opdagechs det plndselig »I:
Jlden flog nd of Tnget Alt Inst
lmet brw11dte.
Nun Billi. Lassen-I- Grav er m; Eis.
Jnl nf halt-J dsustru bleven rejis et
smnkt og ftilfnldt Moumnent. Dei c:
tmnet af Billedlsmgger Ponl B
Olrik, Købenlmvn, oq luxxmet aß
Vrødrene Villefrmch Nørresnnde
Mumnnentet er en ftnr lturnbolmx
Nmnftften Forovscn basrer den Ind
sfriftent »Wer ardtin ad nstm«,
Trcngcu, der sde sin Stifter. —
Lm den sørgelige Begivenhed iLins
dalenc vcd Hadsund, hour en Waa
rig Treng stød sin öaarige Inst-:
nie-d et Ojevær, fortceller »M
Stiftst«, at Faderen, Marias Niet
sen, kaldet Troels Marias, var gaaei
paa Arbejde i Hadsund og hat-de
ladet sit Gevær stau ladt i Forgcrss
gen. Treugen, der var ovcrspænU
nf meuen Nick Carter-Lcesning as
ofte qik Ined Legetøjsrevolvere, fault
chceret og sigtede paa Søsterem Du
fnldt om med knnft Hoved. Mitbe
rcn fik det ene Besvimelsesanfaldefp
ter det andet, og da hun i Fort-ej
er svagelig, er hendes Tilstand ak
get betænkelig.
En farlig Situation. — Da Pro
prietær Rahka Larsen forleddu
var ridende ind til Mariager, sink
tede Hesten i det glatte Føre; den
sprang dog straks op igen, og hat-D
den nu løbet videre, vilde det km
set galt nd for Hr. Larsen, hvis m
Fod fad fast i Stigbøjlen; meu hä
digvis var han trods den meget abe
kvemme Stilling i Stand til at hit
dre Heften i at løbe. Han kund
imidlertid ikke selv faa Finden ftik
eller rejfe fig og maatte derfor ih
»Hobro Av.« blive liggende, I
Gaardejer Rai fra Assens kamt
Trende forbi og befriede hom. Q
»Larsen var bleven en Del forM
Iog det ene Ben var naturligvis fla
medtaget.
Ea kølig Julercjfe .—— Da Fig
gen førfte Juledags Eftermjddsg
Fafgik fra Nykøbing paa Mors, for
søgte en Sadelmagersvend der its
Byen, der agtede sig til Løgstør,, at
springe over paa Færgen, efter as
Landgangsbroen var trukket End
gHan var imidlertid saa uheldig at
Jdumpe i Vandet, men blev dog ved
sHjcelp af et Redningsbælte halet out
zBord. Han fortsatte ifle »Wald
sAmtst.« trods det kolde Bad ox
HFwstvejket Rejsen i sit dkivvaqde
III-II
Druknet. — Den 28. Dec. mellm
YKL 3 og 4 er en 16-aaritJ SMA
lærling, Lunis Larsen-Holft, dmkset
i en Vaage pack Ladegaardssøen ved
sNyborg, hvor ban løb paa Skøjtet,
Liget er fund-et
Aandsfvagcaustaltcn vcd Ribc hat
li Sparekassen for København og
Omeqn optaget et Lemn, ftort SU
·000 Kr. til en Rente af 41Xz pCt.x-.u
Z Aalbotgs Judbyggctautalt et ef
tcr de nye Mandtalslister 32,654
Tet er 652 flere end i 1907.
Af de 32,654 er 15,214 Mcwt
og 17,450 »Kvinder.
En gammcl Mand indebrændj. —
Husmand Chr. Rasmussens Hing
pcm Raaby Mark ved Dalbyover et
forleden Nat nedbrcendt. Den so
aarige Eier, der boede alene, inde
lsrwndte
»Trocn-3 m re chnodic nced
Svancsang«.
Salmer og aandelige Digte Iz
Dr. Hans Adolf Broderfen, A
Bisiosp i Kibe Stift· Den kære guts-TO
Vog kcm nu faas fra Dan. Lnth
Publ. Houfr. Bogen hat i lænsses
Tid vceret udfolai. De, fom M
den, bedes tilfende os BeftilliM
Den kostet indb. 60 Cent.
Dun. Luth. P«ubl. Haufe,
Blairz Nebr