Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 12, 1909, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »von-kenn»
er et halvugentligt Nyhedös
oq Oplysningsblad for
Cei san-ne Felle
l Amerika.
II
Idgaat
Titsdag sg Frevku
og losiet om Aaret i Forstud
81.50 i de Forenede Stater
og 82.00 c leande:.
Si
mskecen. s
»l)ansl(eken"
er det eneste danste Blad
i Amerika, der udgaar
to Sange
om llgen
udgives af
MUZW UJTÆ Als. »Ist-ZU
Umst. NEBRASU
—
PtsvesNumke sendes
ftit paa Forlangendr.
«
—
Nr. 3. II
Blair, Nebr» Tirsdag den 12. Januar 1909.
II 18. Aarg.
Atter Mineulykke.
25 drirbtc i cu Gascksxiplosiun i Lei
ter-I sittlgrubc i Zeiglcr.
T1n1uoin, JU. den lu. Jan. —
Tidlizz Tag-Z Morgen stete der en
Etipwsidn i een af den defendte J.
Leiterszs Miner i Zeigler. Eksplosim
ncn furcmrsngedeid ued en Gnist fra
en elektrisk Pol.
Mr. Leiter ledede selo den første
Etspedition ned i Mitten for at
finde Ligene af de drwbte. En ita
licnfk Yngling var den eneste, sum
stap ustadt fra Eksjsplosionen
En Faqmand havde i lættgere Tid
undersøgt Mitten og forlod den sidste
Onsdng erklcerende Minen sikker.
De Mænd, sont nn ligger som
Lig nede iGrnben, var fnfti Foerd
med at rydde Nuinerne af Vejen
fm den Jldebrand, som fandt Sted
iMinen for et Par Manne-der si
den.
Ligene, som toges op, er forfcer
delig brændt, hvilket vanskeliggør
Genkendelsen
Eksplofionen var meget befynder
lig. Jngcn Støj eller Ryftefse meer
kedes — kun et Puft af Røg. Musiki
mefteren bemcerkede Røgen og for
ftod, at en Ulykke bavde fundet Sted,
hvorpaa han tilkaldte Hjælp.
Mrs. Leiter er i Zeigler og var i
Tag med Mr. Leiter ved Minens
Munding, hvor alle Enkerne og
Vørnene af de forulykkede hat for
samlet fig. Hun prøver paa at trøste
Enkerne- og laver Kasse og skceker
Smørrebrød for Arbejderne, som
hjælper til nied. at drage Ligene «o.p,
fra Gruben.
Forbudet skal hævde5.
Savannah, Ga» 9. Jan. — Efter
Anmodning af Guvernør Hoke
Smith afrejste Zolicitor General
Walter E. Hartridge herfra i Gaar
Aftes tilfAtlanta for at konferere
om, hvad der kan gøres i Anledning
as Savannahs Ringeagt forGeorgias
Forbndslov.
Guvernøren ·siges at have truet
med at sende Tropper til Byen,
hvis ikke der hurtig bliver gjort
Ende paa ,,blind I.sig—5«, og det ulov
lige Salg af Spikituosa bliver un
dertrykket.
Pan Politirekorderne i Sodan
nah er opført ca. 200 Steder med
samt Eierneg Nonn, hvor Drikke
— varer smlges, der indebolder Ege
saa stor Procent Alkolbol som før
Forbndsloven traadte i Kraft. Lo
ven tillader Salg af Drikkevarer med
under fire Procent AlkohoL
Det har været almindelig Skik
nn on da at jende Detektiver til
hver ,,blind pig« Ined det Budfkcib
»Eheer ønsker at se De111«. Eieren
indfinder sig i Løbet af et Par Timer
i Politik-is Hovedkvarter ng depone
rer en Zum af 8100, lmilket Be
løb den ncefte Morgen i Politiretten
etklceres for tobt, idet den besonne
rende undlader at indfinde sin. Paa
denne Munde fes nennem Fingre
med Drikketrafiken, og den foregaar
ligesna anbenlyst fom tidligere, da
den var tillndt.
Uro i Maven
Slet Fordsjelfc ophsirer paa 5 Mi
nnttet, og De vil fsle Dem vel
Hvorfor ikke begynde nu — i
Tag og for bestandig fri Dem selv
fra Maveonde og slet Fordøjelse. En
forfømt Mave bliver tung og gør
Um Giv den god Spise og tag saa
Pape’s Diapepsin for at scette For
døjelsesvcedskerne i Arbejde. Der vil
ingen slet Fordøjelse, innen Opstig
ning af Gas, ingen Nceben fra user
døjet Føde vare mere; ingen Følelse,
som om der var en Blyklutnp i Ma
!
f
Denk saa snart Te bestemmer Dem
"til at tage Diapepsin Sig til Deres
»T-1«uggist, at De onsker Pape’s Dia
d
Den eller Hiertebrynde, Hovedpine!
euer Svixnmelhed, og Føden vil
ikke gmre eller forpestc Tores Aande
Inn-d styg L gt.
PapeUJ Diapepsin koster kun 50
Gent-J for en stor Æske paa Amte
fet, den vil lindre det most haard
nakkedc Tilfælde af slet Fordøjelse
og ordne Maven i 5 Minutter.
Der er intet bedre til at fri Ma
rien fra Gas og rense denne og Jud
voldene En Dosisis Vil des-Juden for
døje og tilberede Føden for Opta
gelse i Blodet, ligesaa godt som en
fund Mave vilde gøre det»
Naar Diapepsin arbejder, saa hvi
ler Maven —- kommer iOrden
og Udrenses —- og da føler De Ap
petit til at spise, naar De kommer
til Bordet, og bvad De spiser, gør
Dem godt.
Befrielse fra al Maveuro venter
pcpsin, fordi De ønsker at blive
grundig kureret for slet Fordøjelse.
,,Night Riders« dømt·
Union City, Tenn» 8. Jan. —
J Aftes afgav Juryen i »Night
Rider« Sagen sin Kendelse 6 af de
s anklagede Mænd, nemlig Garrett
Johnsom Tid Burton, Roy· Ran
son, Fred Pinion, Arthur Cloar og
Saul Applewhite, kendtes skyldige i
Mord Af første Grad under for
mildende Omstcendigheder, og xo an
dre, Bud Morris og Vod Hoffmann,
blev fundet skyldige i Mord af an
den Grad, ag deres Straf blev sat
til 20 Aars FængseL Der «vil
blive ansøgt om ny Saggdehandling,
men det er sandsvnligt, at Domme
ren vil afslaa Ansøgnfngen og
idømtne de 6 førstnævnte Mænd
Tødsstraf.
Der siddcr endnu ca. 20 Mcend
fængslede under Anklage for Del
agtigbed i Mordet paa Kapt. Ran
ktn. Sagen mod dem vil komme
op for Reiten i den ncermeste Frem
tid. Toiaf de føTst arresterede
Mænd er død i Fængslet
llnder 9. ds. meddeles videre, at
de" førstnævnte 6 Nightriders er
dømt til at bænges den 19. Februar.
Men Forsvarsadvokaterne har givet
Notits onl, at Sagen vil'blive ind
anket for Statens Højesteret
PaS paa Kulgla5.
Pottszivillcy Pa» 9. Jan. —- 35
Skolebørn ved Mount Carbon Sko
len og deres Lærerinde Miss Laura
Teisber blev i Gaar ovcrvældet af
si«ulgas, der kom fra cn Lcekage i et
Ovnsrør, og det skyldtes kun Lcereri
indens hurtige .8Za11dling, at del-es
Lin blev reddet.«
Miss Deisher lagde Mærke til,
at flerc af Børncnc fuldt i Søvn,
og da hun selv begyndte at blive
døsig, satte-de hnn Aarsagen og greb
hurtig firc af VIII-neue des one cfter
det andet oq bar dem udcnf0r. Da
hun vendte tilbach for at faa flere
ud, blev hun selv overvældet oq
faldt om paa Gulvet.
Tkogle Kvinder i Naboliget saa de
fire Børn liggende paa Skoletraps
pen og efter nærmere Undersøgelfe
fandt de hele Klaser i en bedrøvelig
Tilftand.
En Lcege blevf hentet fra Pottsvil
.lc, og det lykkedes dem eftcr megen
lMietje at genoplive Børnene.
! To Jesus-Uger«
i
I
! Clevcland, Ohio, den 10 Jan. —
E EIIBevasgelse, sont begyndtes her fid
s fte Søndag af 1,800 ungc Mcend og
i
!
Windeln on fom qaar nd paa at le
vei 14 Dage, ligesom Jesus vilde
.
hove gjort, har antaget et Omfckkth
jom langt overstiger de dristige For-E
rentninger of Tankens Befordrktex
Oder 10,00() ftivillige bar uo iss
L«ielt jluttet sig til Beocegelfen Byensi
Embedz Inn-nd er ligledes meget Ist-i
: Iei se1«et. dlsknuge nne1«t-;·Iige Opfe-;
LILleI sQuelle-H nf de1n,so1n Ists-r
Liennemlevet den forfte llne Noghe
figc1«, at de itte er i Stand til .·t
feil-e Tuntken nd i PrLikfiLi, andres
derimod packstnmp at de tan. Maus
trisfnterer i Siennnene Kirkemxk
Silnbberne og i de lotnle Aviser M
lmad Jequ vilde qote, og hvad Stä
linq lmn vilde taqe til de ulmi
line xolnofelsL er, XLoxtfpiL Tuns py«
,,1«-asc han« o.s.v. ·
Forsøget har vnkt en stor Opmcersl
smnbed over det ganske Land, og dgl
(nLtaqes, at andre Byer fnnrt Uf?
ptooe Ideen «
Beder 05 om at trykke deti
k.
.x
Simpcl Reccpt for HHjcmmckux ap;
Gigt og Nyrcfvaghed " M
For at lindre den owrfte Form aTF
Gigt tag en Testefuld uf følgendes
Tilkixtur efter hvert Maul-s kd og dedss1
Sengetid:
Fluid Cxtract Dandelion, uns-.
half ounce; Compound Kargon,js
one ounce; Compound Syrup Sar-;H
saparilla three ounces III
Dis-se uskadelige Bestandele kais-I
faan paa Hjemmeapotekezy og blattqu
des let ved at ryste dem samtnen-XI
i en Flaske Der mærkes gerne Lin-F
dring, efter at man hat taget no
faa Dosen-— ««-·- « g«
Denne Blanding tvinger de op-.
ftoppede og uvirksomme Nyrer til
at filtrere og udrenfe af «Blodet det
giftige Spild og Urinfyre, fom for
aarsager Gigt.
Da Gigten ikke alene er den mest
smertefulde Sygdom, men tillige er
furlig for Livet, vil mange lidende
uden Tvivl fætte Pris paa dette
simple Middel. De burde ftraks
staffe Dem Mixtnren og faa Lin
dring.
Man siger, at et Menneske, fom
vilde benytte denne Forskrift »regel
n1æsig, een eller to Dofer om Dagen,
eller endog kun nogle faa Gange
om Ugen, Vilde aldrig faa Nyrefyg- .
dom, Urinbesvær eller Gigt.
Klip dette ud og opbevar det. Go
de Gigtrecepter er sjældne, og naar
Te behøver en saa ønsker De den
flraks.
Præsidentens Lon.
Dct berettekjs fra Washington, at
det nu neusten er sikkert, at Kongres
sen i denne Terrain vil furhøje Prak
sidentens Løn til PlOLWW om Aa
Isut og Vicepræsidentens ug Speak
org-nd 1:l 820,()00 l)Ver.
Senatets Finansikomite har an
bofalet Senat-or Bournks Forslag
km disse Lønsforl)øjelser, og der er
Eundsynliglch for, at det vil blive
Vedtnqet Te flvste inne-J cniqe om,
at 850900 er en for Iillc Løn til
Prwfidenten Prassidcnt Nooscvclt
fortalte Senator Bourne for noaen
Tid(siden, at det er kun lidt, bcm
bar væreti Stand til m Iwgge til
Zjdc i de fyv oq et both Aar, han
hat været Præsident.
En Kirke styrter sammenJ
45 Mcnncfker dræbes, 60 sum-es.
Bern, Schwätz, den 10. Jan. —
Just fom der i Dag holdtes Guds
tjeneste i den ældgamle Kirke nær
Im Sinn, ftnrtede denne fommen Og
begravede Kirkegrengerne under de
nedfaldende Ruinpt Næsten alle
Meniqbesmcdlemmcrne dræbtes el
ler saaredvs. De, som undslap,
grebes af en panifk Skræk og løb
L 4
gennem Gaderne raabende: Jord
skoele Andre Beboere fteinte i med
og det tog nogen Tib, fiJrend Fol
jene dragteg til No. Da Brandw
senet havde ardejdet en god Time-Z
Tid, fif der de døde og saarede nd
cif Ilininerne
Sammensturtnjun-en var formt
saget ded, at Piji .-.e i Krypten soni
gav efter for Vespjen
Jernbanerncss Fortjeneste
i 1908.
iyølgende Obersigt hidsættes efter
Jnterstate Connnercc Commissions
22. Olargrapport offentliggjort i
Washington i Gaar:
Antal Mil opereret 226,122.
Jndtægt fra Fragtbe
fordring. . . . . sl,665,119,842
Jndtaegt fra Pasager
befordring . . . . 566,905,109
Jndtcegt fra andre
Kilder. . . . . .192,561,727
Jndtægt fra alle
Kilder ....... 82,424,640,687
Samlet Udgift . . 1,778,962,395
Netto Fortjencste .8645,678»242
Netto Fortj. pr Mil 2,855
»F Kommissionen siger bl. a.: »Det
midlertigede financielle Tryk har be
wirken at Jernbanernes Jndtægt er
Jeden betydelig mindre end i 1907,
sbedfte Aar i de amerikanskeO Hern
.rs Historie J visse Tilfcelde
- H den formindskede Jnvtcegt nød·
« , MÆPM
Ast aber i Receivers Hænder. De
dt udbredte Rygter, at Jndtcegtss
xformindskelsen har nødvendiggjort
enten en almindelig Takftforhøjelse
eller ogsaa Lønsnedscettelse eller beg
ige Dele, modsiges imidlertid af det
Faktum, at om Fortjencsten end ikke
var faa stor fom i 1907, saa var
Nettofortjeneften 837,658,504 større
end i 1905.
Disse Tal viser, at hvad Faktum
end maa være i de enkelte Tilfcelde,
saa har Landets Jernbaner idet
hele taget ika lidt sonderligt i Sam
menligning med Aaringer, da der
var " almindclig Trafik og Fortset
ning.«
Det panpeges, at fortsat Form-t
ningstryk knnde ikke retfcerdiggøre
scerlige Takster, sonii fig selv er
urimtnelige, eller som gør Forfkel
paa Kunderz da Retten til lige
Vehandling efter rimelige Takfter
ikke beror paa Befordrerens finan
cielle Omstcendigheder.
J Forhold til HarrimanSagem
som U. S. Højesteret forleden af
gjorde derhen, at Harritnan ikke be
høvede at gørc Rede for fine Trans
aktioner, hcrvder Kommisionen, at
det Vel kunde gælde iprivate
Forhold, men som Jernbaneopera
tør er han Offentlighedens Tjener
lige saa vel som en Regeringsfunc
tionær er, og derfor mener Kommis
sionen trods Højefteretsdommcm at
i slige zyorhold burde Sarriman og
hans Liae gøte Konimissionen Rede
for deres Transaktioner. Fordrer
Lovene det ikke, saa bør de forandres,
saa de aør det. -
x
Ny Seeland vil have Told paa
Tømmer. — Wellington, Ny See
land, den 9. J.an Tømmerhandlere
har i Dag holdt en større Konse
rence angaaende Jndførslen af
Tømmer fra Oregon. Pressen blev
ikke givet Adgang til Mødet. Paa
Grund af den store Jndførsel af
Fyrretrre fra Oregon vil over 50
Savmøller blive nødsagcde til at
standse Triften paa ubestenit Tid
Følqelig ønskede Savværksejerne en
Told paa alt indført Tømmer und
tagen Raamateriale.
Jorden rundt.
i
!
!
I En specicl N’eddelelse sra Zehe-H
mu, s«!iii11 til St Peter Jborg la-E
dir M sei-lude, at »l)alnc1fPer
sien igen hin- onliævet..n-::.s1.i1utio-:
um« Der bar Vier-et en Yiroligljed is
« Elnra:,, lignende den forleden omix
Etalte i Jspaban I
i s
k En usikkck sinke Tot-do, Spa
nien Er Udmlq af Arkithkter bar
ndtalt, at siaredralkirfen bei-, en ai
- de flotteit ndftyredc gotiske «Ii1)gnings
værker i Emopm er usikket og kein
Efalde samtnen mod Øjeblik det skal
: vasre
E i
f Jinod Litrig St. Petersborg den
s Jan Telegrafiske Udvekslinger
mellem Rulund, Frankrig og Eng
Eland rapporteres at have fundet
; Sted, i hvilke disse Magter gensidigt
iforpligtei sig til at tage en bestemt
FHoldning mod Østrigs Balkanpoli
tifk.
i «
; Tyskerne vil i Kiautschau opføre
’cn Høiskole for Kinesere. Befolknini
gen giver 600,000 Mk. en Gang
Jfor alle og 150,000 Mk. om Aaret
« Kongen af Danmnrks Besøg i
England er paa et nu udgivet en
gelsk Statsregnfkab opfstt med et
»Wer-ab af ca. 90,000 Ki, medeng
iKejser Wilhelms Bei-g er opføtt
med ca. 150,000 Kr.
» W sinng
« W see e-- Wie-M «
fAfteT afholdt af Officerer, ved hvils
ken Kotigen var til Stede, udtalte
en Officer, at der var et Komplot
i Arbeide med at ftøde Kong Ma
nuel fra Tronen. Officeren udtalte
endvidere, at Kongen var omgiven
af Forraedere og Spejdere. Som en
Følge af disse Udtalelser er der ble
ven anbragt ekstra Skildvagter om
kring det kongelige Slot.
P
ziong Edward den Syvende er vred
paa den tyske Reisen London den
7. Jan. Nun det engelste Ministeri
ums Tryk har bevirket, at Kong
Edward ikke har opgivet den paa
tasnkte Tysklandsj Reise. Grunden
til Kong Edwards Vrede ligger i en
Tale, som Keiser Wilhelm holdt ved
:Iiytaarstid, af hvilken det fremgik,
at Kejseren favoriierede General
Von Schleiffens Artikeli »Deutsche
Revue«. Artiklen er et »Vagti Ge
vær« over for England.
Dersom Opgivelsen as Reisen ikke
kunde antages som et Tegn paa Mod
villie, saa havde Kong Edward op
givet Reisen for længe fiden, faa
stærkt er Kongens Annpati mod
Reisen-us Holdning. Tyskland beskyl
der fiadigvæk England for at ville
isolere det.
is
Gomez ophæver et Dekret. Cara
cu-5, Veneznela via Spanien den
fl. Jun. Præsident Gotne3 har op
liasvet det Dekret, som Castro i sin
Tid udstedte, og som forbød Dam
pere at medbringe Folk til at losse
og lade i venezuelanske Hunne.
General Rolando, en Venezuela
Revolutionist, som ankom Hex-til for
leden, fik en begeistret Modtagelseq
Hof Venner og Till)ængere, fom hav
ide foriamlet fIg ved Jernbanesta
itionen
J Williacmftad den th. Jan. —
lDer circulerer Rygter om, at Vene
Izuelas Regering bar telegraferet til
General Manuel A. Matos om at
Iblivei Paris, kwor han opholderz
;sig- for at han kan under-handle med;
HFrankrig oa Holland ungaaendez
T St1·idsp1mkteme, deksom disse Mag-«
ter skulde ncegte at modtage den for-(
henværende Udenriasminifter Jose·
tde J. Paul fom Underhandler. »
Castro inne-Z at komme fig hurtig.
Berlin den 7. Jan. General Ciprias
no Cuflro blioer bedre Tag for Dag.
Castro var i Tag i Stand til at ta
le med sin Zione sag andre for er
lirngcre TidssrnnL Dis. sägtpel haa
ber at kunne iidsktsilse Enstro fra
Oospimlet om to Uger.
«
Et Teater til Ære for Shake
speure J London vil der blive byg
get et nationalt Tenter til Lcre for
den store Dramntiker, lnmr Shakes
spener store Drmnner Tun skal op
fores. Enkelte andre engelske Dra
rnntiskeres Arbejder vil ogsaa blive
opførte.
Den frnnske Flnade Marineminis
steriet har forbudt en af Officerer i
Middelhavseskadren paabegyndt
Pengeindsamling, der lmvde til For
nmnl at fkcenke den nfskedigede Ad
miral Germinet en Æressabel som
Tegn pna Taknemlighed for hnns
Forføg paa at bceve Frankrigs
Flaude as den nuvoerende Sile-Webs
oskdstilftand
II
Kong Manuel er ikke rast· Lis
sabon, Spanien, den 10. Jan. —
For at sprede de Rygter, der cit
culerer her, at Kongen har paadras
get fig Lungesyge, red Kong Ma
nuel i Dag gennem Gaderne ien
flot Uniform Kongen var meget
bleg og kunde næppe sidde oprejft
paa Hesten
Eiter Tun-n gik Kotigen om Bord
KFHE ongens Læger anbefaler heim ofte
at foretage Sejltnre i det Haab, at
Søluften ital kunne hjoelpe paa Hel
bredet. »
Kongens Onkel, Heringen af
Oporto, som er noermeste Arving
til Tronen, har ladet sig forlyde
med, at intet kunde bevcege ham til
at bestige Tronen, derfom Kongen
skulde dø.
If
Tyrkiske Militærlove. Jfølge »Je·
niGazeta« har Krigsminifteriet oms
talt en Roekke militcere Lovforslag,
der vil blioe forelagt Depnteretkams
ret i ncer Fremtid Blandt disse næv,
nes Lovforslag om Oprettelse af en
Nationalmilits, om Ændringer i
Rekrutloven og Udvidelse af Vcers
nepligten til Jkke-Muhammedanere,
km Reform af Pensionsloven, Regu
lering af Lønnings- og Forfremmels
srsforhold Fastfcettelse af en Albas-,
grcense, Reform af Generalstabss
stolen, Jndskrænkning af Tienestes
tiden for vcernepligtige i Yemen og
andre fjerntliggende Distrikter, anr
lig Jndkaldelse af Redif- og Reser
oemandskab til Vaabenøvelse, aarlis
ge Manøvrer, anrlig Udsendelse af
10 Offiverer til Tyfkland til Udi
dannelse, et fast Budget for alle Re
former m. rn.
»Im Wiese-IN ..Auka:liisit’«»sIFN
Den gule Fore. For kort Tid si
den har den bekcndtc Sir Robert
Hart, om hvem det vel kan siges,
at ingen Europæer kcnder Kina og
Gincsernc bedre end han, holdt et
Zorns-Brach i hvilkct han bl. a. nd
taltc, at den kinefiske Rate engang
nilde blch saa mægtig, at den kun
dc fkabc Fred paa hele Jorden.
»Morning Post« skriver under en
Omtale af Sir Roberts Spaadom
følgendct
»Naar Japan med fyrrctyve Mil
lioncr Mennefker kan drive det mceg
tige rusfiske Riges Hære tilbage,
bvad vil da ikke de fire Hundrede
Millioner Kinesere kunne udrette?
At fige, at Kineserne er viesentlig
Motide for militwre Llnlæq, er at
Ver Imidende om deres Historie og
det Vidnesbvrd, der gives dem af
de- Udlasndinae fom her indøvet
kinefifke Soldater." - -