Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 04, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ..l)ansi·ieren"
er et halvugentligt Nyhedss
og Oplysningsblad for
Sei Canslce Follt
i Amerika,
O
ndgaak
Titsdag og FreMz
es kostet om Aatet i Forstud
81.50 i de Forenede States
. og 82.00 i Udlandet.
44 «
pposllslcckcll"
er det eneste danfke Blad
i Amerika, der udgaar
to Sange
Ml om ugen l«
udgives of
DAMAM LUHL P«s. EIN-IS
Ist-Alte xmzkast
ProveMumre fendes
frit paa Foklangendt.
Blair, Nebr» OnsWEen 4. «OWeir-4908. « 17. Aarg.
——«
,,Rød rS« mod 1
Tube tosen
Udstcder Jnleunrrkcr cftcr Dan
marks Mønftcr.
Te flcsie af vore Lassete kender
rinieligoiszs noget til Røde Kors
Foreningen. Den er ftiftet og be
staar for at yde Hjælp under si·rig,
Hungersnød og Pestileiis. Deus
Virksotnhed naar frenl over hele
den civiliserede Bei-den Fra den-Z
Hovedkontor i Washington hat vi
nxodraaet nedenstaaende nied Anmod
nina oni at siøtte det gode og stein
ne Foretagende, og vi inne-»s« det er
der oel oaxrd ’
J limt ndstedte den danske sie
glrina et Jnlenneike nied Kona
sirisiiansk Billede og Lisdet vJul.
Tet njaldt ifte fom Friniasrkm Det'
lslot flisrredeszi paa Julebreve, -Post
kort on Butsu-. Ovad der indkoin
ved diisie Vöasistercs Sala, liennttedeki.
foin Vidraa til Lpførelse af et Tu
lierfnlofc·-l·-ojpital for Bin-ti. Det loka
deszs ooer al Fowetttiii11a, idet H
Ellkillioner folgtess til en Jre Stuf-;
tet ( i(I,()(i() sit-i Taninark bar siden
fortsat nied Udgivelsen af Julemær
tei« til Ztøtte for Arbejdet niod Tu
l1e1·f·nlosen, oa Enlaet i Hans Chri
fiian Anders-eng Fødeland liar for
dolslet fia for hvert Aal-.
?
i
l
E
l
t
Hvorfot Rødc Kurs udftedct !
Mærkct. '
Ameri Hiøver sanda Jzii
lenke-ers nie-i deth tembeZ ændi
kan ikke ndstede euer haandtere ædnetj
under de eksjsisterende Postlove. Der:
vilde behøve en fceregen Akt af Kon-Z
greszsen for at asndre dem. Jacobf
Riis:-, soni selo er dansk, ffrev en«
dyqtia Artikel, offentligqjoit i,,8.- ut-l
lc-ok« af ti. Juli 19()7, hoori ban
tilsfonder Dienerinnen til at tage
sie, af Zagen, nien der var for man
ae dssindrinaer i Vejen. Tet synteskic
liaaliløft at foriøae. Uaa dette Tids-s
winkt toa Rede Rot-S, sont efszisterer
for saadanne Tilfælde, fat paa Sa
gen. Z·
Røde Kors er en stor national
Organisation Ined Grene i enhverk
Stat, stiftet for at liandle i kritiske
Tidcr oa nde Hin-In under Krigs
Fariot eg Hnnaei Linød Tuberku
losen, den ftore lmidePlaae,den sing
teligite Peslilenie i den tendte Ver
den. Oliert smiende Dødsfald ffrives
paa den-J Konto. Røde Kur-J bar
del-for optaget Tiiberkiilofe-Arl1ei
de soin en Del af sin »Fred5-Virt·—
fonilied.« Niennerende Tid er en
Krisen-E Tid i Krian inod Tærina.
Einmer Etat treenaer til Opvaag
nen on Lpdragelse i den Retning oa
Penae til Arbeidet Neide-Kors« optog
derior nied Poftantoriteternes Til
ladelse Jnleniærke-Metoden sidfte
Jnl oa nrøvede den i een Stat,
Hvor Juli-market ftartcdc.
Tet var i den lille Stat Dela
nmre. Den er nieget lille, meget
konservativ, ifke modtagelig for Be-"
gejstriiig: den ejer kun nogle faa
Hytter, i en lavt liaaende Skovegn
i Nasrlieden af Wilmington, der
tiener foni TuberkulosehospitaL Sta
ten var som et Hele uvidende oa
ninteresseret i Sagen. Alligevel fik
Julemærket, der tryktes blot 18
Tage før Jul, ved sin mærkelige
Rekord enhver til at studie. Feinten
Tusinde var blevne trykt og folg
tes til 1 Cent Stykket De gik med
i en llge, oa faa fandt Mcerket Jud
gang i Philadelphia, hvor Pennsyl
vania Røde Kors- bød det Velkom
men, oa »North Ameriean« gav
det en prceatia Støtte Delaware
Efolerne folgte det, -ziiiiiidekliibber
ni- i Delaware toa fat paa det,
Aoiferne aav Spalte til det, De
partcmcnthutiktcr, Banker, Apo
tctcr og Hoteller folgte det! Det
sclgtcszs nicd Regeringcug Tilskyndelse
: Wiluiingtons fødcrale Bygningss
Ziorridorcy men ikke i sclve Post
huset. Brei-ferne gik de sidfte faa
Tage for Jul Nat og Dag for at
nnødetouune stumme Folk brugtc
Tttiærkerne paa Pakter og Breve, og
Jorretniuggimrnd drugte dem paa
deregs Korrespondancen Nærved fire
lLmndrcde Tufindc folgte-»j- og næsteu
FRJUUU netto indkom vcd det lillc
fordringszløse Juleinærke.
Hund Mcrrkct gjordc for Delaware
For ding Penge istandbragte
Delaware Rødc Kot-S først en op
draacndr A11ti-Tuberkulose Udftil
lina i Statt-u. Tonne lldftilling be
soatccs af time Tusinde Mcnnesfcr i
ti Tage. Klnbbcrmh Byraad, Lin-c
re, Præstcr, Arocjderforcningcr oa
StatHInibeILsuIcrnd indbødcgs specicslt
paa Dis-sc Tage, oa hole Statt-u vak
tcszs ap. En Enacplcjerffc scndtcs til
Zanatarjct, et frit Laboratorium
forsnncch nicd Vchlk, Æa Medici
nor, oa en visitcrondc Sngrpleierftc
for de sattiac brns1s1ch, oa dcttc
Or fortsat bele Aaret Et Tusituc
Tollarss er fat til Sidc som Be
aundcslfcsn til en Hofpitalsbthning.
Tofmare or nu afajort interesse-tret
i Arbejdrt ncod Tuberknlosen, og
alt detto er opnaact i 18 Dage ved
(-t Penn-Masrke.
..-LWSZJ »
Dauville, Jll. den Z. Novb. Jo
seph G. Caunon er bleven genvalgi
til sd"oiik1ressisii Ined en Majoritet
niegct over den normale. Skønt
adsfitligc Ri1«k--3uiiifiiiid hur ført
Un Urig iinod haus- Gcnvalg i For
cning mod antiifulonn leugne, Ar
bcjdor-Lrgiktiisutioncr og Demokra
tcrniy link dct dog ika Unsrer muliqt
ut firldc Emnimi Da Eunnon hørte
Resultntct udtrnktc hmi sin Til
fiedzlnsd del-chr.
Jldløs i Philadelphia
Pliiludclphm 2. Nov. --— En
uasldig Jld løJ, der lcdsngcdcsjs af
mai-gi- Umsikelige Hasndclsen sach
laqdc i Aften N. A. og J. J. Wil
limngs Tømnicr Lplag. Tabet an
slauszi til 875(),()()(). Oplaget var
nun en firkmitct Grund uicllein
Oålismnood og chglcy Not-mirs og
Reif ou 22. Strcistszs og tin Ded
Lennsuloania Jernbmicszs Spor. Som
Følqis us dct vildc FlmmnebaaL
smndscdcss Trafikken der i flcrc Ti
ntci«. En Linie af Pliiladelphia
Napid Trmisit Rompagni krydser
Gicnwood Avcnne i Nasrlicden af,
bvor Vranden varf Der kom Jld
i isn Bro, og Flamme-me svøbte
fcg oni Skiiiiicriic, san Trafikken
standfedes oqsaa ber. Det forincnes,
et Jldcn var par-sat·
Balkan-5pørgsmaalet.
Et· Pctcrgborg den 1. Nov. Ad
st"illige Parlamentariske Ledere her
wettet-, at Rusland hat opgivet
Ideen out en international Konfes
rencc paa Balkan-Spørgstnaalet og
Vil nægtc at anerkeude Østrigs An
nekfution af Bognicn og Hex-segn
vina. Meddelelsen, fkønt ftammende
fm THMIringLskrodsa er ncrppc gan
sfc korrekt. Dog mencs det, at det
vil blive vmtfkrliqt at faa en Kon
grksss samlet pnn Spørgsmaalet,
fordi Østria ftcrdiqt forlongcn at
Ilnnckfutionen skal betraqtcss som en
fuldlmrcet KcndsgcminxL hvilket sy
nosji at bevirkc Unmligbedcn af en
Konnt-es
Foiket hak muss
Taft er valgjfl
New York vælger Taft med
en Mojoritet af ca. 150,060."
Tafts Elektoralstemmei» (
anslaaS til 298.
Nebraska hængcr i Balancen.
Nu Vor Folket kalt, som det aletF
tun tale — gcnncm sin Stemnxs
Tqu sful oærc vor næstc Prcesideä
Volqlnsrctninqorno or noturligtM
ikrc fnldsmmdiqo cndnu i Dag «
M macin men dog sna oidt fremfkr
m-, at dot trnqt kon sigcs, at Taf-?
or oulqt nied stor kllknjoritet Mes
outugoiz at Toft vil faa Majori;
i soloc Rom Volk City, og det bk
nor da sorsic Mangi, den ftore IF
lmr ginct on reouolifansk PræsidekEiä
kmididat diskujoritot Og i Stett-H
New York for oct nd til, ot To »Es-·
Majoritct endoq oil overgaa Roo
isoltszs for fire Aar fiden. Ogsoo G f
ocinør Bimbo-Z er genoalgt, m «
lmns :1)k-1joiitct er mindre end To IF
Jfølgc do tclegrufifke Meddelele ·
sont modtogess her i Aftes, er
zlcsrtal i folgende Statt-r ian
New York 150, 000 —- MY
— MaaTaWttS 100, OW, .
Jersey 60,()00, — Delaware III-MO,
— Jllinoiszs150,000, — Mam
lund 5,()()(), — Wisconsin 40,000,
— Iowa 5(),0()(), — Michigan
75,()()(), — Illkainc 35,000. Til
Morgen licrettoszs fra Cincinnoti. ot;
ocrsom Volglicrctningernc vedbliverT
at lodr sont l)idtil, oil Toft faa
mindst ll;(),00() Etonimersis ..Tojori
tot i bang cgcn Stat. Brycmsl
Etat, Nebraska lnkngcr endnu i
Galanten. Jndocrotninqornc fra
Londdistriktcrno ci- sao ufuldstændiH
Jo, at TVZojoritotcn kan flaass over
til lmilkcn som holst of Sidcr11e.Jn-;
tsimm, sont oqfua lmldtosks for toivl-Z
som, qjocr Taft on Majoritet of
.",-,(«)() til 15,(l0(). Sud Dakota givers
oqsuo Tuft Illkojoi·itoi. Missouri;
derimod lmr gioct Biyon en Ma
joritet ni kktdtil 371000 zssia Vest
stotoruc or Vorrtninqerno endnu me
szct nfuldslasndiqo Enduu kon til
føj(-—:4, at chnblikauorno i Pennsyl
vania gastter paa :3()U,»00 Mojoritet
for Tast. Vermont Aioer hom en
Moioritot of 27,000.
Angauonde do øorige Valg kan
tilføjosi, at alt tyder paa, ot der
ika blioor stor Fomndring med
Sonsnn til «Tl1rtistilli11k]cn i KongreEE
fen. d)ieprwsentantlmset vil fremdeles
blioc stmskt ropublikanfk.
!
.
l
«
Taft modtager Nyheden
om Sejr.
Cinciunati, Ohio, den 3. Novb.
Til W. 10 Aften har der ikke været
Icogen Forandring i de lyse For
lmabninger, sum Taft knyttede til
Berctningernc om Valgresultaterne,
hvilkc han modtog i Broderens C.
P. Taftcs Hjem
sil. 9 tCentmltidj modtog Taft
.-t Telcgrmu fm For-Hunden for
Den rcpublikansfe Nationalkomite,
jom gratulcredc Taft Telegmm ef
thr Tclcgmm strønnnede ind fra lyk
feliqc k)kcpttl1lit·atlt"1«e, og man san
puu Tuftsz Ilnsiqt dct brodc Zwil
fom lmr qjort hole Kunwagncn be
c«ømt.
Fandets Taksigelsesdag.
Hi Ptirsident Roosevelt hat udftcdt
folgende Proklaination.
Washington, 31 Okt. —- Prie
Iidenten ndstedte i Tag sin aarlige
Taksigelsez piotlaination, hvoii han
-4)«aapegei N ationeiiii siadige ’I’æt'st i
Styrke, Verdsjslig Magt og Jndbyg
s;ge«raiital, oLJ at vor geniieinsnitlige
,i-«idiiiidnelle Velstand er større end
i noget andet uand i Verdeii. For
Hiette ski)lder vi Anierikanere den
ISIIincegtige at oise tilfvarende Vætst
«- inoralsk og aandelig Henseende
roklatnationen lyder sanlede5:
,,.ltter er den Tid for Haanden
det ifølge gamniel foifelig Skik
Prirsidentensz Pligt at liesteimne
Hin- Tag, paa hoilfen Folket sanileLs
r at tilbede oLi takke Gnd
qlar for Aar vokser denne J Latioii
ävtmte oa veidleig Magi. wen
« m de eet og et FjerdedeJ ALirhnn—
"»ed, som er l)eni11nden, siden vi
«fadte ind i de nafhænaige Folks
ed—:«, ei vi vokset og qaaet Dein
i niathiiel Henseende soin intet
jdet Land
De 13 Rolonier, sum fled i det
gs Atlanterljavgtysten da niod
t begrcensedesz af det indianske
«i«»:smS, er lileiien forvandlet til
· inxegtigfte Repulilik, foin Bei-·
« nagen Sinde har kendt. Denk-l
htt-«
Verdenshave til det andet,j
.- - . .-E.acl-d.c« 1 ärkt iskcg SSH
Wie ÆWj
siaEid og Folkemængde hat overgaaet
selv dets Vækst i Landomraadai
Jntet andet Steds i Verden er den’
gemieinsnitlige individuelle Jelstandi
saa stor sont i dort li)kkelige Land s
gietop fordi vi liar været saa
rigelig Velsianet iiied materielle Go-!
der, stiJIder vi den Alniægtige atj
vife lignende Fremaana i inoreilsk
og aandelig Henseende Eaavel for
Sainfimdet, soin for de Judivider«
hvoraf Samfniidet liestaaix er inate-i
rielt Belvlere et niindvmrliat Grund-l
lag. Men dette Griindlaa er ikke
ii sia selii tilstriefkeliat. i
Tet Lin er forspildt aa errrei
end forspildt, foni tilbrinaeszs inedi
at ophnlde de Tina, der kiin tiener
tit at freniiiie det leaeinline Velvære
iig den klllaan sont tun lniiler paa
Rigdoiii
Pan det materielle Velmere foini
Grundlaa inaa det ljøje aaiidelige
Lian Biiaiiina rejjeszi, dersoiii Lan-s
det sfal finine fiildføre sin store
Mission da niniaa alt, lJiiad ni saa
inderlia haaber og ønsker. Te time
lige Tina er ande, de intellektiielle
bedie; inen liedft af alt ei« de nan
delige Tini-» Tlii for Nationen saa
vel soni for Jndividet er det Karat
tereii, det i Lieiiaden koiiiiner an
paa.
Lad oLJ derfor join et Falk niodigt
bekiempe det oiide og med Venligt
Sindelaq og Velvillie inod alle Men
nesker, ineii nied en nrokkelig Be
slntning oin at udrydde Uretfærdig
bedeu, nied al den Starke, vi er for
lenet med, strasbe efter Retfærdig
lied og Retskaffeiibed i det offent
lige og private Liv.
Derfor er det, at jeg, Theodore
Roosevelt, De Forenede Staters
Preefideiit, proklamerer Torsdagen
den 26. November føritkommende
scsin en alinindelia Takfigelses- og
Bededag; og jeg anbefaler, at Folket
paa denne Tag tilsideseetter sine
daglige Snsler og famles i deres
Hjem eller Kirker for at takke den
Almægtige for den store U elsignelfe,
der hidtil ei blevet us til Del, oa
anraaber am Kraft oa Styrke til
at leve saaledesF-, at vi oasaa i
Fremtiden kan veiite Skiids rige Bel-.
signelfe Tlieodore Roosevelt.«
Jorden rundt.
Retzsviceprwsident nq Medlent af
Illkagnateuns HuJ i Ungarn Sat
kcczy lmr nIodtuget 6000 Kreuzer
i Bestjkfelse for at fkaffe en Mond en
Apotekerlnsvilling. Han er forsvun
den.
Til Fest i Sinne Admiral Riche
lieu og Etatsruad N. Anderan rei
ser til Siam for at overvrere Fest
lighederne i Anledning af Kong
Evnlnlangkorng d)iegeringsjnbilceum.
.
Mnrineminifteren i Frankrig bar
Irnffet Foranstaltninger til Und
gnaelse af Ratastrufer sont den paa
,.Jena«. Sort Krndt er fjernet fra
Ekil1e11e, oq der er skaffet lavere
Tencpemtnr i Ammnnitionskam
Ist-ne.
.
Prassidennmlqet i Il. S. A. To
fics den :?-1. Okt. For at de pro
minente amerikanffe Pasfagerer paa
Tantperen »«.I)30nqolia« kan faa
Vulqresnltatet at vide, er det be
slnttet at lade Damperen vente med
quauqen til den 5. Nov.
l
Zøgrænsen nIellem Soerrig og
Not-ge skal ifølge en Deklaration
mellem de to Regeringer faftscettesJ
of en Voldgift, bestaaende af 3«
Herren Fl)v. nederlandfk Justitsmi-«
nister Loesf, Justitiarius BeichmannE
«i Trondhjem og gvLandshøvding Ham-(
Den britifke Squadron under
Kontrcadmiral Sir Percy Scott har:
faact Ordre til at afgaa til Syd-;
amerika ifølge en Meddelelfe frai
Port Elizabctl), Kap-Kolonien. f
Fra London meddeles der, at
Affendelfcn af Flaaden til Sud
anmrifa intct bar at gøre inedl
Vcnezucla-Spørgsmaalct. -
O 4
To Henrettclfer og syv idømtJ
soasr SttIaf Pckiug den 31.0kt
En Meddelclfc lfoifla ftadfæfter at.
dui tinefiftc Reacting hat« dømt to
tincfiftc Lfficcrei til Døden ocdl
zdenrettclfu syv andre blco idømt cri!
strr Straf paa Grund af Oder-I
ftridclfon af fianft Territorium ord;
Tonkitig-()3rænfeti samt Drob af«l
iranffc Soldaten-. I
;;. ;
Even Ocdin oil ifl. Dagensz
:1k’1)lustcr« blioe udnævnt til Æres- !
misdlcm af dot foenfke anthropolo
aiske Zolfkat1, den størftc lldmcerkcl
fi-, dette Selfkab given For Øje—-;
lstikfct bar Selskabct kun 3 ARE-E
mcdlommcr, nemlia Admiral Pa-«
tandem den russifke Mæcän Zwi
riatoff og Frithiof Ihnme
Veneznela-Spørqs:smaalot. Wil
lemstad den. 1. Nov. Den holland
sfe Regering satte den l. Nov som
den nderste Frist for Vennezuela til
ut tilbngekulde den Ordre, som for
lsød Ovcrførflcn af Gods fra Vene
zneln via Cumcao. Præsident Ca
sIro lmr nægtet at tilbagekaldc Or
dren, ncyn saa vidt vides her, har
tLsollcmds Regering ikke endnu taget
en cndelig Beslntning.
Officerer paa den hollandskc
Flaade her money at der ikke vil
blive taget nogen endelig Bestem
Inclfe før om en Uge. Den holland
ftp Gnvcrnør modtog i Aste-Z et
lcingt Tclcgram fra Holland, book
paa lmn straks sammenkaldte et
Møde af Raadsberrerne.
Præsidcnt Castro bar indkaldt
50,000 Mund til den 2. Nov. Vene
zncln Ventcr en Blokndc af Kosten of
de lwllnndsfe Krinsjiskiba og i Bnen
Suman er der en bcl Dcl lIro
blnndt Bohnen-ne fordi det antages,
F
at Caracas vil blive den første,
sont oil tonnne til at holde for i
Tilfcetde af et lldornd af Fjendts
lighederne
diejser Wilhelm ilni i en Samtale
ifolge »Dann Teleannil)« med en
forhenoærende engelsk Diplomat
haoe ytret, at han Weiser-en) havde
forelagt Dronning Viktoria en Felt
togsplan Inod Boerne, og at denne
var bleoen fnlat af Lord Robert-I
hoilken som bekendt førte Englæns
derne til Zeit-. Envidere fortalte
siejseren at Frankrig og Rusland
haode indlnidt Tyskland til Konfes
rence for at redde Boerrepublikker
ne- nIen ieg (Kisjse1«e11) sum-ede nirg
tende derpaa. Alle Dokumenterne
finde-I i Arkioerne paa Windsor
Zink.
Keiseren ineddelte Diplomaten,
c! den tyske Flaadeforogelse var
tun et Beskyttelseisnnddel for Tusk
landii Verdenshandel ,,.«Zoein tan
forndse, hoad der vil finde Sted i
Stillehaoet?« fonrgte RHjsereid
,den Tag er ikke fjern Ze, hoor
Japan er vokset, tcenk paa en Fol
feoiefkelse i Kinn, oa dont saa om
Probleinerne i Stillehavet.«
Kejser Wilhelm-E Aabenmmidet
hed har oakt et vældigt Røre i de
omtalte Landes Presse England
tager Sagen med den vanlige Kul
de. Det rusfiske Blad ,,9«ovoc Bre
ncya« anbefaler Europa til at be
tragte Kejserens Ord som en Prei
Vc — ikke alene paa Tysklands Re
fpekt for alle eksisterende interna
»YYW19' Fqultgtelkek M««Mfaa s I ) »
Apis West - END-W S
lægqes i Fretntiden Den hjemlige
tyske Presse gerandet i et sandt
Raseri over Keiserens ,,Taktløshed
og Ilforsiatighed« og siger endvidere
»denne Begioenhed har forenet oore
Fjender oa skadet vor Anseelfe i
liøj Grad« Felttogsplanen ntod
Boerne fordømmes som noget, Aar
hnndreder ikke kan raade Bod paa,
csg lldtalelserne angaaende Stille
lnmsSitnationen er blot cn nnioti
oeret Trnsel Inod Japan.
Men medens det i Begyndelsen
saerlig aik nd over Kejseren, saa
hat« nn Hadet vendt sig imod Nin-I
kanleeren von Biilom fordi Kei
serensii lldtalelser har aaaet aennem
lWssnszsleren on hele lldenriasmini
steriet nden tilfhneladende at biioe
lietnasrket sinneleren fkal derfor nas
iaa paa Nrnnd af de stierfe Anareb
Presse-n have bedt om at blive
fritaaet for Posten, men trods det,
as Hansleren bar oasret under
Trnk fra Keiseren om at beholde
Stillingen, saa skal dog Bjilow have
faitholdt sit Begier otn Afsfed son.
en Udvej af den kedeliae Affære
Den toske Gefandt i Bukareft.
Rinncenien, III-. von Kiderlen —
Waechter er bleer kaldet til Ber
lin for at varetage Udenrigsminis
sterposren under För. von Sehnens
Sngdont, hoilken fynes at trække i
Langdrag. Hn Waechter spøgede en
Gang i sin Tid saa stærkt, at han
fii Posten som Gesandt for Numm
nien paa Grund af, at Kejseken var
Epøgens Genstand Senere har
han genvundet den tabte Naade.
London den L. )cov. Den Felt
togsplan sont Kejser Wilhelm send
te Dronning Viktoria, blev aldrig
eoeraivet til det engelfke Endigs
1ninisterinni, saaledes lyder en Mel
dina Dage- Dato fra England-Z
J·li«ig-:sminister, Haldane.
Haag den L. Nov. Holland har
endnn ikfe ordret en Blokade, for
di man her venter paa Caftros
Som; paa den anden hollandske
Note Alt er doq parat i Tilfcelde
ai at J ødvendiaheden krcever det.