Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 30, 1908, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Danskeren.« ·
Frcdng den JO. Oktober 1908.
Gndstjenester.
Gudstjeneste Søndag Fin. Kl.
10.30. — Søndugsskole Kl. 9.15.
Aftenmøde Kl. 7.:30. 1
Alle velkomuel
O r u m, N c b :.: Gudstjenestez
Søndag Eftm. Kl. 3. — SøndagsU
fkole Kl. 2.
Alle velkomne!
A. Th. Schultz.
A r g o: St. Johannes Wenig
heds Kirke — Gudstjeneste første
Sindag i hver Maaned Fm. Kl.
10.30.
Alle velkomnel
S. C. Eriksen.
K e«n n a r d: Gudstjeneste 1. og
31 Søndag i hver Maaned Fm. Kl.
11. Sandagsskole hver Søndag Fm.
KI. 10. «
Alle velkomne!
A. M. Andersen.
Blnir, Nebr.
Mr. s. smadsens Datter Helga
kejjte i Oniidagsi Morges samtnen
med Tr. Marie Nielsen til Omaha
for at indlaegges paa HospitaL
hvor hun ffnlde underkastes Opera
ion for Blindtarmsbetæudelse. Si
den er Pigeus Moder, Mrs. Kund
icn, ogsaa reist derned. J Gaar
Morges skulde Operationen fore
gaa. Ta Aftalen var, at der ikfe
ftnlde telegraferes, hvis alt gik vel,
og man intet havde hørt endnu i
Aftes, tnder alt Paa, at Operatio
Iien er forløbet l)eldigt.
— J diIsc Tage er her Travl
hed i Tan. Luth, Publ. House i
Anledninzq af Fort-etningsfører-Skif
te: til 1. November Der jages For
tegnelse over Sagerne og opgøres
Statuis, og i den Anledning hat«
vi Vesøg af Direktionsmedlemmerne
Past. A. C. Weismann, Denver,
Colo» og Mr. C. D. Skov, Racine,’
Wis.
— Blandt de mange politiske Kan
didater, Slaget skal staa om paa(
Tirsdag, vil vi minde om vor Lands
mand Mads Mortensen fra Cal
houn, der er Kandidat for Reprce
jentant fra 11 Distrikt, og A. F.
Schafer fra Kennard, der er Kan
didat for Statssenator for 10. Di
f11·ikt. Mr. Schafe-r er nomineret af
dem, der ønsfer en »County Op
tik-n« Lov vedtaaet af ncefte Legis
latnt
——— Medean der fra andre Egue
af Landet endnn klaqu over TM
kc, hat vi Grund til at værc til
fxeds i saa Henfeende Vi har faaet
Binde til Munde-. Tet var lige ved
at blive trift Ined den lange Regu
tid sidst i forrige og først i denne
Ege. Men i Forannrs brød Solen
ther frem og finilesr un venlig til
US
» qr «
Kommt-d, Nebr.
Gudstjeneste og Søndagsskole
rein Søndcm. Søndaasskolen begon
dcr Kl. 10 og Gudstjenesten Kl·
!1. Alle velkom110.
-L’nsdaa i fidste qu ægtevie
des Mifs Emma M. Andreasen til
James P. Sørensen i Brudens
Hjem ,,Danskeren« ønfker hiertelig
Til Lykke!
— Jfølge Beretning i ,,The Pi
lvt« nedbrændte Chris V. Hansens
Fijem nordveft for Kennard i Sign
Zagä mensJ Familien var borte.
Stuehuset nedbmsndte til Grunden.
Alt Familiens Jndbo og Gang
klæder, med Undtagelfe af, hvad de
var iført, brændte. Da de havde
lavt assureret, var Tabet betydeligt·
.l)-·5vbed.kan tkke helbredes
4 »Hu Mit-Ie- da heilk- san naa Die-s Mark-me De
, . Des Is. tun en Mand- at kam-- Dankes-,
:- -—.- ts» :k---s':»u"c-riell- Mit-iet. Wohl-ed sama-faqu
kzs z-- « . itos T Kftu«.« as lezuiisnven - okt emtachistt
zw- :Iu.«.k Dem ils-« vlwcr ;nf!:uneret, ausser D- ev
k- - »Es r wk faci- en dakskng deren-, O-: »nur der
Ums- s 11.. 1 Dr Æl»dek- Vfølaeth og mei- »mo
kJ « u; -s - oq ttc Ell-« gicrsxxizicss fix
: Oceler værc odelagt "or stcdsp
-.f kldcs frexntaldeö ved Karatle r er in
»n« lex-ruht Zustand afSltn.dindc1-ue
svss e: Lsxndrede Douaks for sthvert Ists-m
. ksnkaursaqet m Anton-by Tom its-; kcm sure
« ums-( Ums-kre- ikkmsx Skrw est-si- gis-traur
';F. J. Eben e 17 o: Es» Col-do. O
pp ; ’»«—31m«x Ulunthclcrc, 7.-',·.. ·
Col-Hat fk.a Side 5.)
frirandret Standpunkt Mcn da Di
rektionen nu offentlig fremstillcr
mig som en aktiu Modstander og
Modarbcjder af Skalen, idet den
lseskyldcr Inig for, nt jeg ,,gentagne
Gange bar gjort miglykkcde For
søg paa at faa mine Prceftebrøi
dre i Rucine til at tage Stand
Pnnkt imod Skolen«, faa forlanger»
jcg hervor-, at Direktionen enten
offentlig beviser denne Paastand el
lcr offentlig tillsagekalder samme in
den 3 Uger fra Dags Dato.
k)kacinc, Wis. den 27. Okt. 1908.
J.J.Kildsig.
Tet er fikkert hverken ønskeligt
eller gavnligt, at dennc Forhand
ljng f01«tsættes. Derfor vil ,,Dsk.«
ljcrefter være lnkket for alt den ded
rørende med Undtagelse nf nødven
dich, rcnt faglige Jndlæg, saasom
nøqne Veviser, mulige Tilbageknl
delser cllcr liqneiIde. Red.
Skiftendc Emner.
i Bjørnfons chllup.
i
I J et uorsk Blad fortæller For
lfatteren John Filseth om en Sam
mle, hatt har haft nIed Fru Bjørn
Non. »Frau fpurgte blandt andet:
I
»Hvor blev Te forlovet med
Vjornsoth
I Og Evarct lød: »Det var paa
IStenlijerget i Trondljjem Jeg hav
de den Gang spillet nogle mindre
Ikliouer paa«BergcnsJ Teuter under
Bjornsonszs Ledelse, og da der op
»s1od llenighed blnndt Personalet,
qulgte jeg ham med en mindre Del
of Selsfobet til Trondhjem Der
lltlco oi forlovede, og det var Me
ningen, at Forlooelsen skulde holdes
lic:11111elig. men Bjørnfon kunde
jkte tie. Hmi fortalte glædestraalen-l
de Nyhedeu til alle vore Venner
og Bett-note Brylluppet stod i Sog
ne Præstegaard hos Bjørnsons Fa’r,
som selo viede os. Han holdt en
meget smuk Tale over Johannes’
Ord: ,,Mine Børm elsker hveran
dre!« Han græd, og jeg husker,
hvorledes Taarerne faldt ned paa
det hvidskurede Gulv, hvor vi stod.«
»Hm De nogen Sinde ønsket, at
Vjørnson ika var en berømt
Mand?«
»Nei, men hans Berømmelse har
ikke spillet nogen Rolle for mig
Der var Mennesket Bjørnson, fom
jeg lærte at elske.«
»Gut De tidt boldt ham tilbage
i Kampen?«
»Det bar jeq egentlig ikke, men
jcg hat« heller ikke ceqaet ham op·
J den personlige Polemik bar jeg
nndertiden føgt at mildne lidt Pan
det.«
»Aan Bjørnson vieret useget fol
som for 9l11qi«eb?'«
»!2ej, ika i Kampens Sede Men
lmn kunde qrcemme sig meget over
endfindede og nsande Angreb i
Vladene.«
anolcon og Goethe. l
Den 2. Okt. our det 100 Aar
skden, det« berømte Mode Inellem
Napoleon og Goethe fandt Sted
Det var i den tyske By Erfurt, hvor
der blev boldt Fl)rsten1øde, og hour
tik Goethe vor indtruffen som Her
tngen of Weimar-Z Raadgiver.
Sau snart Kejser Napoleon hørte,
ui Goethe befandt sig i Byen, sendte
lzan en Jndbydelse til harrt. Modet
mellem de to Stormænd fondt
Eted den L· Okt. 1808 og varede
en hel Tinte, og det var endda paa
en Tid, hvor Konger og Fyrster
Inaatte prise sig lykkelige, dersom
den almægtige Napoleon vilde ofre
nogle Minnkter paa dein af sin
kostbare Tid.
Herom skriver Frederik Paasche
i norsk ,.Morgenbladet.«
Kejferen sad oed Frokoftbordet.I
da Goethe traadte ind. Knn Talley-l
rund Berthier, Savary og Tarn
Var til Stede Kejseren bad Goethe
»komme nærmere. Han san en Stnnd
kptnasrkiomt paa ham og spnrgte
saa efter hans Alder. Da Goethe
lmode svaret, at han noermede fig
de GO, blev Kejseren forbavfet over
lzans nngdommelige Udseende. Sau
forte han Pludselig Santtalen over
paa Goethe-Z Digtnitm. .,Werthers
Leiden« haode han lcest fyv Gange,
A
forsikrede han. Sinn bekendt var
Iliontanen hlandt de faa Bøger, Na
Poleon hande nIed paa Togtet til
SsEanpteti.) Han gav en Ineget ind
s’nicii-1tch Analhse af Bogen. Med
Jenes Psnkologi dar han ikke hklt
seklløiet Halt hehrejdede Goethe
uk han lod den krienkede ngerrig
lied deine Werther til at søge Did
den Den lidenstnbelige Kærlighed
linrde vceret han eneste Beweggrund
Fern Paa den Maade var det muligt
at forsraa, lmor helt Werther var
i jin Lidensfadis Vold. Goethe spa
1·(«de, at Ueiseren Var den føtstc
sont hande rettet en saadan Be
l11«ejdelse nmd Bogen: Inen han vil
dir innig indnnnnie, at Kejseren
hande Ret. Tet oar intidlertid al
Iid srislende for en Digter at søgc
hlandede Motiver for en Handling
Paa den Maade blev selve Hand
linaen sandsynlige1«e.
Nu toxn Kejseren ind paa den
dramatisfe Digtning. Gan beklage
dc, at det franfke Traum afveg saa
meget ,,fra Natur og SandhedH
Skcebnetragedien kunde hnn ikke»
11dstaa. »Den kunde passe i gamlei
Tage«, sagde han. ,..85vad vil man»
nn med Ztielinenl2 Politikken er
Jkæbnen·« ;
Her brød Kejseren af for at talej
nied de franske Herrer om Forhol
det til Preiigfen Saa rejste han
sia plIIdselig, gik hen til Goethe og
spnrate haln om han-Z Familie og
oIn han-s Forhold til de forfkellige
Medlennner af det meimarske Fin
s:;.«...-js. Goethe aav meget forsigtige
Evan inen Kejseren omsatte dem
straks til meaet afaiorte Domme.
Eaa kom han paa en Gang tilbage
til Tramaet Fiejseren sagde: »Stil«
aefpillet stnlde viere en Skole for
Forster og Folk. Det er det højefte,
en Digter kan naa. De for Eksem
pel, stulde strioe »Eæsars Død«
lsaa en nierdia Munde niere storar
tet end Voltaire har aiort det. Man
nma Vise Werden bvor Cæsar vil
de haoe Unsrer aiiderledes, om man
lxavde forundt ham Tid til at ivaerk
sætte sine højsindede Planet. Korn
til Paris! Jeq forlanger det af
Dem. Der vil De finde en større
Verdensanskuelse Der vil De finde
det rigefte Stof for Deres Di t
ning.«. Hver Gang KejfekM
udtalt sig om noget, føjede harc til:
,,Hvad siger «Hr. Goethe om det?
Og da Digteren tog Afsked, heu
vendte-siejseren til Berthier de be
remte Ord: »Voila un hommel«
lTet er en Mundl)
Dette Var den L. Okt. 1808.
Kort Tid efter niødtes Napuleon
oa Goethe i Weimar.
Der fo1«tcelles, at en Ästen-, da
»Cæfarss Tød« af Voltaire blev spil
let i Weimar, qik der et elektrisk
Etød gennenk alle Tilskuerne ved
Ccesarszs Ord til Antonius- fom hat
aduaret ham for Snigmorderne:
»Jeg vilde straffe dem, hvis jeg
freute-de dem·« Tør vi tro den wei
nrarfke Kansler Müllers ,,Erindrin
ae1««, Var ziejierenis Lin i Fare den
Aften Tragedien var ncer blevet
til Virkeliahed Nogle forvovne
prensfiske Officerer bavde stimmen
snoret sia om at sknde Napoleon
txt-d, naar han trandte nd af Tent
reix J sidfte Øjeblik udeblev en af
de sannnensoorne. De -øvrige, fom
frygtede Forrcederi, vovede ikke at
Vente Paa Kejseren, men flygtede
fra Byen.
Men Goethe kunde aldrig slutte
sie til Napoleons Fjender. Den 8.
Okt. 1808 deltog han i den store
Jagt, som Kejseren gav ved Jena
—- paa den samme Slette, hvor han
nøjagtig to Aar i Forvejen havde
knust Prenssen For de tyske Ihr
ster kom Angerens, Skammens —
og Hcevnsygens Dage. Goethes Be
nndring for Napoleon tog aldrig
af. Goethe og Napoleon! En starre
Modfeetning kan ikke tænkes. Goe
the kalder sig selv »Fredens Mand«,
en Dødsfjende af Krigen og dens
Varbari, en Arbejder i »den rolige
Dannelse«s Tjeneste. Naar han al
ligevel kunde fele Symlpati og
Veucidring for Napoleon — da
var det Digteren i ham, som giorde
sia gældende. Napoleon var i Goe
thes Øjne en Naturkraft. Hele han-Z
Fremtræden var naturbestemt. Goe
the kendte ingen andeu, som »knn
ds.-. sige, paa hvilken Dag han vilde
komme, se og seite«, ingen andeu
som ,,behandlede Verden som en
Knnstner sit Jnstrument«. For den
ne Natiwkraft maatte Digterens
F —s
. .. . I
Rund benudrcnde bøie W, jelv nam«
den hast-gebe lJmIsJ egct Fædreland.
En Stratenrøver.
Ct Telcgmiu fra Mount Ver
1.-0n, Wash» siger: Edmard Eng-l
1isl), en rig Tømmerhandler, blen«
i Mandags Aftes, medens han kørtex
fra sin Tøtumerlejr til Mount
Veruon stuudfet af en enlig Banditw
cuctrent tre Mil fra Byen. Røveren
tmng Englile til at skrive en An
vigning paa 85,00() pua Mount
Ver-nun Bank og et Brod til fin
dksustru med Anmodning um at spir
ge for, At Pengene blev udbetalt.
Røucrcn begav sig af Sted med
Brevct og Anvisningen efter at ha
ve hundet English forsvarlig til et
Træ.
Tot lnkkcsdes dog English at kom
mt- løs, og han begav sig til Hen
11; Days Hjcm omtrent to Mil fra
Mount Vernon og telefonerede der
fra til sin Hustru og Sherffen i
Skagit Countn. Sheriffen udsendte
straks flere Mænd i Haab om at
panqribe Røveren.
IN
»anmnrk.
Tuvkri i chgrøftcn. —- J en
Gruft Ved Hursenskvejen ndenfor
Vejle lau forleden en beruset Mand
ok: en Vagabond; en Dreng, der
passe-rede fortn, lagde Mærke til,
us Vugalmnden trak et llr op af
den undcnii Lunnne, og hentede
ifølge »Beste A. AV.« en Betjent,
der tog dein beuge Ined sin. Den
vestjnulncs fif Lov at qua, da han
liaude sovet Ruer nd, mens Bach
bonden, der nylig er løsladt af
Forbedriknwljnseh nn kun vente sig
en nn Dom.
.-——-—.-.-.
Dampskibsnotitch
,,O·:scnr U.« ankotn til Chri
stiuncssand den 26. ds, alt vel.
Skibet vil afsejle derfra den T.
Nov· og Denke-Z da til New York
den 27. s. Mö.
Ærb.
A. E Johnfon 8: Co.
Celluloid Begann-ket
Vi hat atter de bekeudte small-»
Vogmætker qf Celluloid. De hat
for en Tid været ndfolgt begtuudei
vqa det tog faa lang Tid at fu
vor Bestilling ekspedetet Nu hat
vi et start Oplag med fslgeude daqu
Tryk: Herren er miu Hytdr. Ftygt
ikke tro kun. Tro, Hub og Kret
lighed. Hjektclig Lykjnfkning. Alle
der maatte Inske disfe fiue Juckt
Kot-s kan un faa dem. Det stal
glæde as at modtage mange Be
ftillinger. Prier et un 10 Ceuts
før var de 15 Ents.
Ætbsdigst
Dan. Luth. Publ. Haufe,
Plain Nebr.
Bøger
Gennem Ihn-one Jndre og ydre
Liv. Skildret af Horates. Overs
sat fru Svensk of Paftor Myn
ster. 528 Sider. Godt indb..
Pris 81.50.
Ved Lygtens Skin. Fortcellinget
af M. Jndeholder Bedftemoderö
Øjne, En Stedfortrædet, Hoors
dan lille Niels leerte Davids Sal
mer, En Historie osm en Kotige
datter, To S—øcstre, Fra det Dybe,
Et Barndosmstomstab. 214 Si
der. Pris i Omslag 50c. deb.
80 Cents. -
Nr. 361. Singoalla.. Et Prosadigt
med mange elegante Tegninger
a«f Carl Burser ooevsat af Otto
Brochsen-ius. 293 store Sider.
Klart og stott Tryk. Stærtt indb.
Nedfat fra 8250 til 81.20.
Nr. 362. History of Sucessfuld
Scandinavians in Amerika. I—
II Vol. in one Binding, second
Revised Edition of 1904. Re
duced from 85.00 to 82.50.
Ri. 865. Mutes-ten. Af Emile Zola
Fra Pariserlivei. 1. og 2. Bind.
736 Sidet ialt. Sstccrkt inde
Nedrsat fra 8450 til 81.90.
Nr. 366. Leo T—olstoy: J Kamp for
Lykken. Livsbilleder. Overfat fta
Russisi af Em. Haufen. Med
Forfattetens Portræt. Nedsat fra
8250 til s1.10.
Dauifh Luth. Publ. Haufe,
Blair, Nebr.
j
Brorson ngskole,
Kenma1,e. N . Dak»
begynder sit ny Skoleaar for
unge dlænd ug lcvjnder den Z.
November 1908.
KUESUS:
HØJSKOLEX —. Religion -
Kursusi Engelsk for Nylsi()ni—
mete. — K(mHrmati()11sf()rhere
delse.
NORMAL —- Cutmty set-titl
cates.
ÄKADENISK — Furt)ere(lelse
til højere Sknler — goti krimin
delig Uddanelse. !
BUSINESS — BookkeepinkL
MUSIK — Yiolin ug Orgel.
Untiervisujng. Værelse, Lys
og Var-me s7.00 per Maaned.
Kosten j»B()ar(1i1-g Clul)« ca.
sl.85 per Ege.
Elever optages naar som helst.
Indmeld eder tjdlig!
Skriy efter Jciitalog og næk
mere Upzpssninzn
I. P.N1ELsF-N.
Pol-Stauden
Bkkendtgørelfen
Pigc søgcs.
Eu flink og dygtig Pige søgcs
us Sanutoriet i Brush. Hun maa
værc vel kcndt med Kogning og
Iuaa kunnc paatage sig samme for
en 80—40 Menneskcr daglig —
Lpn sc) ngcntlig nch Udfigt til
Tillæg.
Man bedes hcnvcude sig sum-est
tii ,,E(ben-Ezcr«, Brufh, Colo.
lercsscfomndrina.
Rev. J. K. Jensen, Exira, Ja.,
er nu Luther College Racine,
Wi
XIV
Direktisusmødr.
Om Gud vil, holder Direktionen(
for Danish Luth. Publ. Hause MI
dc i Blair d. 3. og 4. Nov. Hvis
uogen hat Sager angaaevde Publ.
IHouse, som de ønsker forhandlet af
Tirektionem da bedes saadanne vcere
mig i Hænde seneft d. 31. Oktober
Ærbødigft
A. C. Weismann,
668 Jnca Str., Denver, Colo.
Bckcndtgørclsr.
Kirkcraadct afholder, om Gud
r:il, Møde den 4—5 Nov. i Blair,
Nebr. Mødested Trinitatis Semi
Imrium Kl. 101,-Ls Formiddag.
J Ærbødighed
G. B. Christiansen.
Missionsmødr.
Lm Gu·d vil afholdeLJ Missionss
møde i Trinitatis Menighed, Albert
Lea, Minn. « Tage-ne fra 5.—8.
Nov» begyndendc Torsdag Aften
den 5. Venner indbydes herved
Venligst til at komme og deltage.
O. R. Ols en,
Mgh's Præst.
Kredsmødr.
North Dakota Krebs holder, om
Gud vil sit Aarsmøde i Trinitatis
Menighed ved Kenmare, N. Dak. fra
5.—8. Nov. Aabningsgudstjeneste
Torsdag Formid. Kl. 101-3.
Emner til Drøftelsu
I. Retfcekdiggørelse og Hellig
relsen i deres indbyrdes Forhold.
11. Taler ikke ilde om hverandre,
Brødre Jak. 4, 11.
Enmet ved Præstemødet Onsdaq
Est. Kl. 3:
Prcesten hjemme.
Sondag Eft. Ungdomsmøde.
P. M. Peterfeth
Kredsformand
I O I
Trinitatis Menig. indbyder herved
til ovenncevnte Kredsmøde. Lad os
bede om et velfignet Mødc.
Meld eders Komme til underteg
uede før 1. Nov.
Paa Menigheden Vegne,
Niels Damskov.
Markedspriser
BLAlR. ABBIL
Evede (K’inte-k)........... pr. Das-hol s AS
—- (spkjnsck) — Eil
UsjslginlJ.-.............. — -- AK
—- (U)'t )............. » — -(«3
klavke.................—... — ZE«
Rug . — .5·.
B)"g.».. . —-- JI
sviu...... .. ST
sOUTE OMAZ A:
Stude (good cotnfech ........... s. M. III-? 00
cboice Fee-ists " .. . 2.'50— s.50
Svin ............ , Ema-Izu
Pacific Ktcds’ Aarsmsdr.
Pacific Kreds af »Den forenede
danske ev.-luth. Kirke afholder, vil
Gud, sit Aarsmøde i »Vor Frelsers«
Menighed Ferndale, Cal. i Dagene
fra 12.—15. Novb.
Etnner til Drøftelse:
I. »Skriftens Leere om Frelse.«
11. Rom. 6, 23.
HI. ,,Vor Stilling til det engelske
Sprog i dct kirkelige Arbejde her
paa Kysten.«
Menighederne bedes erindre at
scnde Delegater.
Gud velsigne Mødetl
A. H. Jenfen, Krebs-L
»Vor Frelsers« Menighed, Fern
dale, Cal. indbyder herved hjertelis
til Kredsmøde Deltagerne bedet
melde fig til en af undertegnede helft
11.-den 5. Nov.
A. H. Jensen,
Fetndale, Cal.
Johannes Hausen,
Ferndale, Cal.
Vorc Vater fcr godt nd og holder
godt nd, og votc magcligc Prifcr er
cn ydcrligcrc Attraktion
The Blair Rackct State.
WWWQUI
kis Statc Bank»
-; s 350,000. Alm. Bankforretnins.
w Ismnes paa Land og Lpsørr.
« « paa Venge for Ind- og Udlcmd
drii agens billigsie Kuts.
F. V si«» wesen Its-Raimund
«:. Vice Prefidmx
T. .·«’- skqltmnmert Cashter.
Iohn II. thele
stets lldvslkfl at des-te Stocetlss I VO
ssas hüllt-te tim
Potcellslusvsksk I sitt lldvsls
Mk Phora Is. Mk III-e II
Blei-, Nehmt-.
III- II — tot m
oset
ever ist-de tot ob
taining sie-Its Ists
ssik ko- the sum-Sinon oqut-:" th- bes i
book pahlished tot frassen-to tot-. refe
rences. Sonst-saust- 20 aus« Aste
II. N. soc-is Wust-W. s- c
DR. c. R. MEAD.
DENTlST.
Rooms in Meile Bundan
Kessldence Pbons I
da er set ci« at lispe
rla vj bar kaaer vor-e uye
Einmal-sparen
W hat- alt, hvad De onst-etc
com lud og giv os Lejliikhed tll at lad
i)-.-s«« Spare- fm M pct. pas alle Var-s
SAS BROS.
u den-es- dosiesie Ist-it
kos- slle Ismpkosulnen
Drengedtagtek, Beklædnings
attikler, Hat, Orte, heltSæt,
Vadsække eller Tusker, betalek
x det sig at købe tklbiui e o
LTHZ bestemte Priser has: g g
ED.MATTH1ESEN
ILA1R, :: :: :- :: NEBR.
erfom De Insker Herre- elle: ,
.
O-.
ZTC
DANMARKSKORT.
størkelse M Tot-miet- Tkykt
i iokskellige Fano-, viset klakt
Jakob-mer« syst-, Kjbstmäek ok
Hælckety samt alle betydoligs Lands
bye1-, støne Gans-de og Kitker.
Tilsemies i en Pakt-alle pottoktjc
tot 45(-. i Primkker. Evhvek thut-It
Mund bukckc eje et Kokt It Das
mark
DANISII LUTE PUBL. EOUSI,
Blatt-, Naht-.
sc YEAIIS«
EXPEIISNCS
PATSNTS
Tmoc Its-us
des-eins
Copvnsems sc.
Aayons sending s sketch soc Coseklktlon ais
qalckly sscsktsin asalu- opiaiov free I other m
Invention lspko blpy onst-o n.t-dls com-named
tionsstnotlyconsdennaL HAIUSUUK on Postu
sent free· Oldsst aßeney for soc-onus Pudels
Fadens-s taten e wach Mann « Co. kecke-tsc
Ipeciat nackt-. without- charge m th e
Scientiiic Hmericam
A handsomely illa-erstes awon l ins-est est-«
cultition ot any Sciemmc Soxoutnal Inst-me 83 s
year; koak month-J Socl dyall newsdealckr.
MIW F- co. ssssssssssss New Mr
Weh 0Oce. 625 K st· Washington. D.c.