Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 30, 1908, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Händ rjylland
Hoden-tm — Tyfk Beklmiring.
Ter lJiir l)o—:— det tyske Vlad her i
Auen lJersket en Tel Bekytnring over,
n: den liernasrende preusssiske Gali
iun sknlde forflntteszs til annnL J
su: Nod lnir Bladet lienvendt sig til
bi·steiiiiiieiide Eted og fnaet et Innr
jlsni forelolng lnns løftet en tnng
Eten frn detLi Hiertcx Man Ved nein
lig ikle noget inn, at en saadun
Forflyttelse sfnl fle. Tet tysfe Blud
beklagen liuisz en Forflnttelse skulde
sti-, fordi der, fiden Butuillonen i
Zlutningen nf Firferne fotn til
then, nltid lmr liersket »et fast-Um
godt Forlmld Inellein den og Vefoltk
ningen«. Men kunde et fuiidiint
di« ifke oqsaa ivasrksastteås mellem
en nu Gurison og den tnike Befolf
iiingY LWorfor du skabe sing
——Ennnie Blad ndtnler oqsna
ju. Bekinnring over, lwurledeszi det
ital lufkesz Sturnp Prasstekuld at
fna Stumm Hede under Kultur,
naar den prencssiskc Garison nn ikke
leengere vil leje den til Eksercers
plade Rigtianok er der ikfe indt1«nf
set noqen Etadfasstelse paa Forpngp
iiingen cif en kllcnrk ved Stokkerl)o
oed til det nasvnte Øjetnedz nien Bla
det gam- vel i sin Veknniring nd
ira, at den uil foinine. Effercerplnd
jensJ Forflnttelse fm Ztnrnp Hede
lii Etlsfkerlnmed ster, fordi Oeden er
for lille til visie Liselfeiu Masrkei
liat nnf opdaqeszi dette nn efter en
Ein-S Aar-J Juki-M lieniasrker »Mo
dl i·s:-nmnlet«.
— Uhcld. Moden-S Knstu fra
Zuumsrfct ,..XZan«:-lmrs,1« den sk. Okt.
Dur i Fasrd ntcd at lass-Ase ct Tra- af
i Zlotszqnda «fuldt et ftørrcs Stoffe
Tras ncd paa Hovcdct nf ou lille
Trc11g, Søn uf Tnpogmf Stdn
gcsard Trenqcn fik et stort Saar i
Koth-det, san lmn straks mautte lwn
tik en Lægc for at forbindcs
— En kaad Spøg. En størrc
Treng paa Lindedal affyrede den
? Okt. csn Markcsdspistol liqe for
Lust af en lillr Pich Den lille Er
drraf blevcn bcslt døv vaa det one
Ore.
Ullcrnp Sogn. —— Eu rafk gam
mcl Konk. (Dbbpft.) En asldre Kone
tied Navn Gundcr Mdric Petersem
Es Aar gammeL der bar boct i3
Armbøl E 50 Aar, gassledc Bucn for
noglc Tage siden for at tale mcd
gumlc Bekmdte. Hun lmr nu i
Rinqcuass Omtrcnt 20 Am- har
buu Vasret Euke oq faar lidt Al
d(«1·domsrcntc. Trndsjs benchs ljøjc
Aldor er bun mcget anndsrsfrisk ou
I·t(rrf. Anguaendc bcndes Aldcrdk1111s
rcnle ønsfcdc lntn i sitt Tid at tale«
mcd Myndiglwdctws i Anbcnmml
mcn da qucsnc Var fau, og»,der
skuldo spart-L- pna Møntiskk tog bun
. .f Etcd til Fodszs i Efttsrsoncmcwn
fra Ringmin chen vildcs doq fik
krrt vkrrc blevcn lwndc bauch lang
kak tranq, nIen lmn kuftcdc da baade
Strøncpcsr og Sfo og gik barfoch
Folk, lum 111ødte, sclv ,vandrcuds3
Eucudc« ynkedc l)c-11de, da de vol
nof kunde se, at bun Dur højt til
Aar-J. Men lucn sum-ist rufk: Ynf
ktkc mig, mcn nnk jcr frln jeq kla
tcr den unk.
slajnassx —- Dtidsfald. HerværenJ
de Sogneprwst Hausen er Ratten
tii den b. Okt. afgaaet ned Døden
sfter lasngere Evngelighed Den knn
47« Aar gamle Mund fik for nagen
Tid siden et Slugtilfælde Og bar
Sdeni ikske vceret rigtig Insk. Dette
Døwåfald oil ifølge »Dybbøl-Posten«
blive beklaget nf bete Sognetsks Be
solkning. Den Afdøde var en ret
fsndig Mand, der stod i det bedste
Forhold til sine Sognebørn Gan
yäk nldrin Fortuskningeus Ærende.
Ratt-borg. — Ttist Dødsfald. Den
9 Okt. iordfceftedes i Liverpool
Fritz HansemLøjtertoftg næftceldfte
Søn Valdernmr Hausen, der døde
forleden, kamt of et Baadefkud. Af
dsde var Leder af et større Skibsks
bnggeri. tilbørende en Mund frn
Als Nørrel)erred, Toll, og havde
oceret ansat der i END-L- Aar. Hatt-;
fen var knn 42 Am- gmninel on be-;
zsgtc sidskks Gang sit Hiein i Fjok,"
da bang Moder blev begravet. Gan
est en af de mange Nordslesvigere,
dcsr i sin Tid udvandrede og i det
Fremmede ved sin Dngtighed bar
drndt sig en god Bank-. (Dbbpst.)
Linse-borg. —- En fcd sioitkiirs. J
Olassnsiner Jactolisengi Konkule «
ifølge »Fl. «1’« 28 Illkurt at dele
nnsllein sireditorer nied Furdringer
til et sinnlet Beløli uf 1:;,3«() Makk»
! Aalscnrake — Et frkkkt Tnvcri.
Ratten til den -.l. Okt. er der sure-net
set friekt Tnveri liosJ en logerende
il;o—:- :’l1«l)isilstiiiitid N. Hausen, der
lmr ved Siden uf »Folt«elije1n«. En
vTinnniersnend Zørensen fra Zuwid
Itscrg lsiwde i Sonn-rem- Løb spneet
sin. en Tel Penge sinnmen. Du lmn
den Aften gik til Ro, lagde nun
Tegnlnnseth der indelsoldt 215 Mk·
i Peiigesedler, sinnt sit llr ug en
Pengepnng nied :-3() Mk. i, under
Amt-Mildere J Ratten-J Løli lnir en
Person sneget sig ind i Zorn-merkst
su on lsnr stjunlet Teqnelnnsen nied
Jndlwld samt III-et lmrt fm Zen
nen, lnmri Ewenfen sov. TnUeriet
lslev strakss ineldt til Nulitiet dei
slal lmve en Tønnnersvend frn sinn
nie An suni den lnsstsanlne 1ni:ta-nft
fm Tnve1«iet. tVedkonnnende lmi nein
lig inetet pcm Vanegnmden oq for
langt Billet til and1«1n,1.
Svcnstrnp Sogn. — 2-—3()() Mk.
fern-nndan Forleden Aften rejste
kllkejerilnssmrer Clsristensens Søn fra
Stevninxs nied Toget 7,55 fra Inn
kerlmrg on l)jetn· Han lsavde en
lille Pulte nied fig, lwori blandt an
det Ugsim lau 2——3l)l) Mark Unf
tln qletnte lnin, da lsan sieg nd us
Toget Efter at lnwe npdaget For
nlennnelsen telefonerede lsan stritt-J
til NordlmuL 1nen den nur ikte at
finde i Tuget Cn Dame, Hei lninde
siddet i sunnne Unpe, hin-»He set en
Mund tage den nied, sont steg nd ved
kalml Etution Kennst-)
Tønder Lmkgn. —- Vort gamlc
Flag. En Tnster er dienen Dred over,
at nmn Ued et Brnllnp i Nin-fast
lxande Pnntet op nted et Dank-braus
staq paa en Æresport, og ban giver
tldtrnk for denne sin Vredu i »Ton
dernfclte ;;eit111ni« on taler oin Dan
sterneszi lldæskning i den jenere Tid.
— Tnfterne kan atter her se et Be
tsisz for, lwor rddfæftet i Befalfnin
gen l-ne1«ligl)eden er til vort gatnle
Flag; tnen det vilde jo rigtignok
have oceret met-e besindigt, om man
havde ladet Danebrog blive indcn
for de 4 Vcegge. Ved at·anbringe det
nde i det fri bringet man kun fana
tiske Tyskere i Oprør, on det kan
let sastte ondt Blod visfe Steder.
Man kan io not· elske sit Land, fit
Eprog on sit Flaa nden at vise det
alt for iialnsnlnst, oa den stille Kask
lmhed et- ofte den dnbesnh
Hoptrup. — Et frtrkt Jndbtudsg
time1«i. For ndqen Tid fiden blen der
fdrøvet et Jndbrnd i Karletammeret
ldosrs Anitgforstander J. Riissi i Etat-r
bcek ned Hopt1·np, lmor der blen
ssjanlet 20 Mk. Natten til den J.
Oft. er der atter l)o—:- Airrtkiforftawi
deren forøvet et Jndbrndx Inen den
ngs Gang er det gaaet nd over Amt-J
tagssen Tnvene bar taget bete Amt-J
t·a—:ssens:s Jndhold rigtignok fnn Z
TlIkk.: men Tnnene inne-Z ikfe at bave
Urret tilfredse hernied, da de der
cfter er anaede ned iKaslderen ug bar
taget et Par Flasker Lin, sont de
derefter lmr tømt i Hatten. Hvem
de freekke Tnne bar vceret, ltar man
inqen Anelse inn.
Søndcrborg. — Foriøgt Vald
tirgt. (Dl)l)pst.) Da on unq Piqe ljcr
fm lmvdc Dir-rot til Tanfeforlmtclfe
fcrloden og Klokken 11 vilde lyfcm
ittdfandt der siq en Daxxfekcwalcu
srsm tilbød ssq at» følqe lnsndc lffenn
Form opførtcs sig bclc Tidcn ordent
lix1, til do kom til Dantqade, lwor
11011 pcm ecn Gang blcv uhøflfg over
for l)cnde. Da hun frabad sig dem-,
kastcde bnn bende til Jordcn og søgtes
(.t holde lusnde Munden til, san lnm
ika knnde raabe om Mir-la Det
liskkechs bmn dog ika at hindre det
»tc-. Da der knm Folk til, gav han
flip pna Pigcn og løb sin Vef. Han»
vil un blive anklagct for ForsøgH
pau Volkstasqt
Toftlnnd. — Ulykkcstilfældc.
Gnardcsjer Paul Sommerlunds Tie
1ieftcdreuq i Allerup kom den li. Okt.
ulykkclig af Sted, da lmn skulde
lnnte en Plaq fra Markt-n. Plagen,
Tder skuldc til Arnutn Morkcd, flog
Jlsum mcd Vaqbcncst i Horn-det, saa
Lasgcn fm Toftlnnd maattc tilkal
ichs, oq der er kun lidet Knab om,
Hat Drengen kan lede. Hatt er 15
Aar gammcl
—En sorgelig Efferretniug. Jor
dunoderenis Familie i Anerfkov mod
IDDI forleden Efterretning orn, at
due-:- 2·)-auriqe Sein, sont var Ma
IUksvend i Clnumu, our fulden ned
Os- den-in pnn Etedet.
« En Sknffclse. En Landmund
im Anersfou uilde forleden slagte en
Vnsdder, sont lnin hcwde klippet Da
WI i Forueien og sat i Ztalden
Lin llskorgenen da Stiiqteren koni
iur nt stante Vasdderem var denj
fL«-i«slmnde1i.
Jle — Hnn blcv pnttct i Sak
ken. Du en Tel Beboere i Fels-.
Troldkier forteden Dug Var forsam:
leis-e ki« et lille privat Gilde, sang
umn Mundt nndet flere dansks San
ne En tilstedemerench Hjemmetysfer
lileu bei-over nldeleszi bulftnrig og op
ferte sig pna en nieget brutal Maa
de, lmorfor de andre tog og puttede
limn i en stor Hntnlesask og lagde
den nd Ved VejetL Her faldt Ty
sferen i Eøvn, indtil nogle farbi
førende fik lmni læzset paa Vognen
kørte lnnn l)je1n.
chlfttup. —- Et Ulnkkcstilfælde
tildrog sig her den 5. Okt. Smed
N. dlskogensen frei Avnervig, sont
var fisselsnt ved Tierskningen hosz
Osamsdeier sen-J Friisz i Hunge, be
nnttede Leiliqlieddcsn ved et lille Op
tikle til nt klatre op i et Valnød
denn-, for at plnfke et Pcir Nødder·
Dei-Lied fnldt lnin ned og sik san
ulvorlige Ruck-helfen at der er
Fure for nun-J Lin. Der blev
jin-»Es tilfnldt en« Liege, og den 6.
er lmn bleuen kørt paa Sygehuset
i Onderszlen
—-.-0-.---— T
Den lillc Filantropist.
(Efte1 ,,lltnsddnnnen: Ben« .)
Nam« jeg hin-er Order Filantro
x·ist, tienker jeg Inig en l)øs, Velklædt,
hvidhaaret Mand. Enten har han
Oknldhrilletp eller Gnldkasde paa
Brustet eller en Gnldtand i Munden.
Lidt Gnld er der ved hmn paa en
eller andeu Munde -
Men her o1n Tagen gik det op
for mig, at før Filantwpisten saa
snudan nd, var han en ung fortla
den Mond, og endnu tidligere Var
ban en lille Dreng En Dreim
stger die. Umuligtl Ell
og Filantropiftl De er jo san langt
fm hvemnxdre som Pol fra Pol! Ogl
dog —— on doki — jeg soc- Eylig en«
Tre11g, « »
ler for at beuge et simplere Ord.J
Velgømx Jeq er sikker paa, kkt jeg
sae- hmn!
Jeq tra-fser« at kende l)mn. Hans
Mann ei Btomn ss Jinnnie Bromn.
Lunis Mnt besxlmer Vadsk og liver
i hvad min, stafkelsz cheL knlder en
»TenenientiFlat«Z Men Jimmie le
1xer pim binden Dein er lille. Haxr
ei- snmdsig on hatt bar naaet den
Bilder-, du alle sfal skælde ham Hir
den fnld s-— nndtnsnen Hans Kam
inemter on lmnsss Moder.
Tot eneste der dinder Jimmie til;
Eivilisutionen er hnnsJ Moder. lldeIr
Fette Baand vilde lsun viere en Hob-.
unter Men siden lmn er saa lille, «
san holder Hunger og stygt Vejr·
tin-in nndertiden ifjeinxne og derfor-.«
kender lmn san lidt til heade. Han
kormner qodt i Hu, at linn engangs
fis banii Fader ti·«-»v at give heim Bank,
ferdi Emn lmvde nceret slem mod en
Unt. Han kommer unsern i Hu,"
ljoorledesri ljun sun- sacr sørqniodig pack
kkmu ined Timrek i Øjnene, da han
en Tag lmvde revet Vingerne as en
Flne Hatt nadredeiz paa, hvorfor
Mode-keuc- demnwdige Udseende«
i Grunden gibt-de bam mere ondt
end Faderensä Progl. Og han kan
niindeski saa godt. at Moderen vog
sig as og pliejede ett stakkels hjemsøss
Kat. Dennc Mot, sont strcevede san
tscardt med at san bam til at take
Sandbed
Nu en- nf disse- Dage, da her var
san gmeligt dedt, traf jeg til at
vare ii Vyen, og det var paa den
Tur, jeg opdetqede, at en Dreng kan
viere en L elgører
Mes- Brown laqde .. Mærke tiL at
Tiknxsen var svug paa Grund af
Orden, on bnn tog derfor tre Cents
sm sin Lille Kapitil og lngde dem i
lmns vnrme lille Haand og sagde ban
sti-· købe hvnd bnn vilde for dem.
Hans matte Øjne blev med et strau
lende, og lmn slynqede sine smcm
Arme om Moderens Knie Sau
fu«-rede ban bylende nedover Trup
perne for at finde »Jce Cream«
:!’«’anden.
Oan sif snart Faer af en net
Flle Osadedrenae Vistndi liabde d«
it«t'e naaet at kølse sor, nien de lioldt
as at se Handelt-n, og saa knnde det
lnende, at de kunde sticele smaa JO
sieffet sin Bannen Enart kein en
as Drenaene fluvende nied den Be
sted, at »Ja-e Creain« Ellkanden nier
niede sia oa de aav sig til at Uente .
Men men: Jinnnie tøtrede Sowan
a. sit Ansint Ined Trøjeasrmeh sitL
l)an nt se, nt en nf Trennt-ne lsaodeL
ets ninaadelia stor Brødskive i »san«-J
dru. Der Dai- ikke alene ineaet
Ein-»n- paa den, ncen den Um« nassten
Uldcleö dwkfet af et Rødstykfc Bank
Ennet af dette paa en saa lsed Tna
var not« til at Aøre lille Jännnie
sun. Han vendte Hovedet lmkt Ha
flirrede ind i Ansigtet naa en ful
ten Hund, som stod der og stirrede
længselsfnldt pan den slure Brøds
Istive Jinnnie sorsøate itke at se
’pe.a Hunden og lnm gav sia til at
stirre nedover Gaden; Inen Billedet
as den umgre, sultne lHund stod saa
flart for l)anI, som oni lsan saa selve
Hunden. Han saa hvorledes den
siingede med lLdalen sont oni den
tilde fixie: »Ja — jea tror nok —
jeg faar en Smnle.«
Jinnnie Vendte sia mn sor at se,
nien nej — Trenaen an1 ikke en
Etnule bot-t, skønt Hunden saa paa
satn san Uderst bønfaldende da stod
on gnlite l)11er Gang .T1«enaen-toa
sia en Vid
Det nieste Lieblit lød der et
Julielraad fra Flokfen »Ist-e Creain«
lekanden kam kørendch og lsele Kluf
tien smerniede rnndt am Bannen
Jinnnie sit« sin »Jet- E1«eanc«, on
«lian liaaliede nn, at Hunden Iiar
aa aet sin Vej lGan Vendte sig rundt
da del saa lsnn den halte efter dein
med Rassen højt i Bester eiter det
11 istende Kødstntke
JiIn lied Tasnderne snnnnen et
-Øiel)lit·, saa vred lsan paa Riesen
pg- ajorde Griniaser tned Mnn·den,
idet lmn 1«aalite: ,,P1)t, dette kotde
Stuf e- baie for Piaee Naar ieg
spiser,. vil ien spise Kød Det er
Kød, sein aør Falk stasrke.« Sack
ticndte han sig met Drengen med
:Brndstnkket og Kødstykket og sagde
hurtig: ,,Lad os bytte. Du skal san
dette søde Stof og giv mig din
LMUIJ«
Mldex Drengen byktes Ja, Fer
ferstod sigs nok paa en god Ting,
rxaar han· saa den. Et Øjeblik og
,,Jce Creantekk« var-i hans Hemden
Jimmie sit Brødet og Kødet Han
skreg, sont um han havde afort en
ndnccerket Handel og satte saa i
Sprina ned nmd en Sidegade —
snlat as den haftende, sultne Hund.
De andre Drenae butdt sig rnndt
om Vo·anen. Sua inart Jinnnie Var
skinlt sok de andre-, kastede lian den
modlmdelige Mad paa Ztcnem book
tscn sorsnltne Hemd- soktærede den
Med Grnadialsed
Ell en stakkels lilxe Jinnniel Ephe
det som lsan var og med Einer Nerne
strigende efter den folde »Ju
csream« —— den Var mc ifke til at saa
iqen Der var iirgen Rand soc det.
Med Atmen tnod en Vasa og med
n: lille trastte Ansiat gemt i den
Fried lsan til den tm lnkkeliae».«5und
gav sig til at se paa baut
Jeg saa dem en liden Stund
Eimer-L Jinnnie liade sainlet lidt
Band i sin gnmsle fedtede Hat og
baue Kaniniemt drak oa drak. Oa
der-essen da Jimmie sortalte l)am.
livor let dct Var for eannd at lcere
ist ann pna BEngbenenm itirrede ieq
lcenge ind i nanss stknalende innre-,
ecedteM »in e —— stirrede som den, der
bar sundet imget stort.
Eu nng Knindcy som ikkc var bat-ge
for at figc fin Mcning.
(Eft-cr ,,.llngdounnens3 Ven.«)1
Tot er ikkc ofte man faaklr san
start Revis paa, hvilkcn vcklsignet
Jndflydelse et bestcmt, afgjort Stand
punkt bar paa vore ngitvcslser,
som LTilfældet var med des- to unng
Koindcr, hvorom her skai herritt-T
Des var Deleqater til et krifteligt
llngdomsmødv i Detroit, Michigan,
uzg loqcredcs ved et af Bncsns bedste
Hotellet
J Spiscsalcsn blesv de opvartct of
m Regen lwis Hierka og Optimer
srmlnsd de modtog mcd Taknemmck
ligbed.
lldtsn tilsyneludcndc at bemwrkc
Ums-J Hjaslpeløshed hode ban Gang
paa Gang hjulpet dem med den
—
—
ranileliae EpiieieddeL sont i lniij
Wind Var nfdrsiaaelia ior de trajlnls
diae Farineispiaeix
J Daa lnmde de hast-et faa up-»
Iaaet af kllkødeL at de koni en Tinte
fei« sent til klllidaa i
Spisesalen var inntrent win, nienl
dereii forte Ven var dog til Etede,
ia«-I«dia til at oimarte dein nied fin
lasddanliae lOstiflialied
Jdet de aennenilieste Episeseddei
len anliefalede lian en ug anden Ret.
an ban faade var sasrdeles Velima
nende
»Da VuddinaF Vil Tanierne ikle
liave Buddinal" ipnisate lian.
»Jo, di uil taae Biiddina,« ina
ride Ida. »Im føler nsia nackten
selten not· til at iorlanae livei ene
fxi kllet paa Eeddelen.«
Midt i Maaltidet floppede dea da
idet lnni lietraatede Spiseseddelen
iidln«ød linn: »O Anna, Vnddina
siwereszs med ViUendevinfane-!«
»Tet fan Vel itke aøre noaet til
isaaenf suarede Anna, en Smnle
Hk«1«iteret, da lnin nnerkede, at de
liade tildraaet sia Opinasrksonilie
den af en nng Mand, soin sad waer
edel-for dein. »Bist ei- vel ikfe saa
iireaet Briendevin i den, at det kan
rate ffadeliat.«
,,’)lnna, er det nirtelia din Me
Itina at fixie, at det ikke er stadeligt
dn, et Medleni af den kristeliae
lånadoinsforenina da Farinand for
Lliflmldskomiteem Vil du virkelig spife
Buddan med Vriendevinianas«.-«
»O nei, natnrliavis ikke,1nen det
tan itte Viele vceidt at Mre Paa
stin« over det nn. Vi bebøner in itfe
at spise den: eller vi kan spiie lidt
af Viiddinaen da lade Zancen lilive
till1aae. Det er ikke nødvendiat at
aive vore Opfatninaer paa dette
Lfinraade til m-iide.«
»Anna.« fvarede Ida stille. »iea
tril ikfe enaana lade den Neger tro,
alt vi saintukker i saadanne Ting
Laa sannne Tid ei· jea itte tilfiedZ
med at aaa foruden Bild dina. Jea
tsil liede vaarteien fotandie Vor
Ordie til Æblepie.« Hnn vinkede
til Opvarteren og fortalte binn, at
de vilde have Æblepie i Siedet for
Buddna
Jceaeren bukkede ærbødigt, spie-r
gcknde: ,,Vil 0 alle have Pic?« Hans
Obfatning vat, tilfyngxadende at
sdektkznige Maiid tilWe deres Sel
sivk «
l Anna Inumlede et nceppe hørligt
,Ja".«. og den unge Mand, med en
let Rodmesiy bukkede bekmsftende
Da de liavde spift og forladt Spi
sesalen sad den unge Mund endnn
ved Bat-det.
»Jda,.«" faade Anna, »jea tror
l"-an forandrede fin Ordre paa Grund
af lniad du saade anaaaende Bud
dniaen.«
»Ja det er nkeaet fandsmiligt, og
af den Gmnd er fea fcerdeleszi for
iiøjet In ved det betaler sia altid
at qøre det sont er ret."
»Ja-» jeg antager det,« svarede
Anna; ,,1nen ionnnetider tror jea
at dn lasaaer forniegen Vceat paa
siiiaatiria.«
Da Piaerne den Aften tcsaadte
ind i Spisesalen tout Optiarteren
lien til dein med Jdas Notitsboa,j
lninz hat-de efterladt den paa Bor
det saade den unge LV and, som hav
de spist nied dem. Hun aabnede
Bogen oa saa da, at lian liaodez
skiievet paa Jndsidem ,,.Tat« forj
LElilePien.« i
»Kerl- dn,« ndbrød Anna, »Anm
mxniantist lwor interessant!«
Jda, ioni var af en Inere prak
tisf Eindsrettiing, svarede siinpelt
lim: »Im er glad, at han satte
PriLi paa niin Handlemaade, og jeg
hunder, at det vil leere ham til
csprigtigt at sige bvad han mener,.
naar Lejligheden krcrver det.«
Seks Maaneder derefter mit-we
Ida sin Jeninde Anna-i Postkow
toret
»An, Anna,« sagde denne, ,,jeg
vil fortælle dig noget. lOusker dn
den nnge Mand, fin sad til Bords
med os i Detroit sidste Sommer?«
Ja, det gjorde hun.
»J« Gaar modtog jeg Brev —
Annag Øjne straalede forhaabnings
fnldt. »Var det ikke det jea fagde
dia,« svarede bun trinmferende.
Du inodtog Brev fra liam?«
,,:?ej,« fvarede Jda alvorlig.
Det var fra bans Moder. Sidste
Sommer da vi traf bam var ban
paa Rejse for at genvinde sit Hel
bred Gan var sin Mars eneste Simi
«
ou unglc Aar i Forvejen var hun
luunner i slet Selsfab og blinde be
kkundt at dritte Hart lmudc ohxsau
ist-net Tilliøjeligljeden til at dritte
im jin Inder-. Mut lmn kæmpedc
Pisa lule Tidcu mundigt for at til
iutetgøre sin Drikkeli)st. Er Aar fer
uid Ui mødte lmm var hatt dienen
cmueudt, og det snntes som« om
lwm lmnde aldelesz over-windet Til
lsøjeligliedcn til at dritte Mut pna
den ovemiasvnte Tag følte han et
suadant Man for Stimulanter, at
bun befliittede at bestille Brcrnde
vinszlmddingem endskønt han vix
su·, lmad dette betød Zog trøftedc
lsan sig med denne llndfknldning,
iut det iffe var nnf til at skadc hmn.
Men da lian hørte hoad jeg fagde,
ianklagt-de hans Samvittigthd baut
lean troede, at han ikke havde hast«
·Mod nok til at modftaa Fristelsen,
lundtagew for den ovenncenme Hæns
Edelsk Fka Detxoit kejste km hjem
til fin Moder og fra den Dag følte
»Von ikke cnerc den gamle- Fristelfe.
ESidfte llge døde hau som en sei
srcnde Kriften. Jsørend han« døde gav
slmn sin Moder den Adresse bmc hav
de nedtegnet fra min Nutitgbog og
Jlmd hende skrive til mig. Du ved
ifke Anna, book taknenunesliq ieg
us , at jcq ikfe tiede stille den Gmtg«
suqde Ida
,,«Lmsker du,« svarede Anna, »k)vad
jea sagde«om, at du lagdcstr megen
qut paa det scha? Men nu er
ieg fommet til den Slcrtrring, atl
i Spørgsnmal om Ret cg llret er
ker ikke Tale otn smna Ting.«
DII. Mit-IS Amt-Pass- Pest-s
. so R .
NEUKALGIA.
solATscA·
RHEWATISM
Amme-is
PAIN m cncsr
MSTRESS m
swmcit
ZWIESS
of the ums Tahkets
AND THE PAtN IS GONE
7J !
lf you have v
Headache
Tky One
- ---,- -------,--- x
They Relieve Pain
Quickhq leaving no
bsel After-effects
- J- -"-- »J-» - AK
25 Doses
25 Cents
T Nevek Sold in Bulk
· J- szzxx - » -- wzx »vi
K’ANTED-—SITCI(JES dlAGAUNE requires
the secvicesof -« man in lYasbivgjun co
to loolc after expiring Subscriptions and to
Seunc nev businkss lsy mkjns nf Special
methods unusnally esseuixu position pet
mnnent- prefer one vitli experience. hat
would considek any applicant with good
natur-El qualiticati()ns: salnsz 81.50 per day.
with cnnnvission 01)tinn. Addkess. with
referksnces R. C. l«cacock. Ronm 102. suc
cess Magazine Bl(lg.. Xew York
sTO KA MEDE
JlJLE-EXI(HRSION Ell
IED DEN SMALL PMUDEUSE
cllMllll LWE
ETA s LERET IMM
Alle Kokorder slaaot
OVER AILAUTERSI PA«
4 voE, IS West
KURT Tlll Ill. sllANDlMVlEN
be IWE can-til Dampskibs
Lllsllllsss sc Mllllkllllls
savets Monat-kein
Este-to exlstekendo äusskkue Ins-hin hmptklds..
790 keck lange-. 33000 Ton. 70.000 fl.lct«..
Vorder-s stät-Zis. dortigle og olegadlosts swa
Afgaar Nov-. 4, Nov. 25, Dec. 16.
be Zions-two dortige Doldbellslckus Vampslilln
use-III out-»u
620 keck lango. Zo, 000 segeln-Effek
kamst-gen Lasltanis og Mantel-viel do bunljgto
Dann-Mo l New York-Liverpool Rasen
Afgaar Nov. ll Dec. 2, Deo. Z.
cis ltismpstnmslgc ·l)obboltskkuo Danks-tilde
lIEllIls s- ssxtlllll
hoc keck lang-, l4.150 Ton
To sl do stöksts sum nagst-sinds anlödsl Restc
Afgaar Nov. 17. Deo. l, Dec. 15
Nöie Forbindolsek mock alle
skandinavisko og Finsko klaan
so vors Agentsr sag-senkte speclello nys
Tlllllllll libklssljs Blllllslstllxlllslbllllllkllljlh
F. G. wart-Vo- M;,-k. west. Ue st
s.-s· consta- ouwolm im- scusoousu sTs.. Finden