Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 30, 1908, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    XI J XNHOIFV )-.0 Dr- » »s- Ze- AL
Ptæstcrnc og Sinudsptcsscn.
UND ngl.«)
Jea var i Zøndags (1i. Oft.)
i en af nore største Kirkeix der Var
stopfuld af mindst 2——3000 Men-!
treffen
Efter Prædikenen, i Forhindelie
nie-d de almindelige Meddelelser tils
Menigheden om Møder, Basareri
o· l., rettede Præsten i stcerke ogl
vasgtiae Ord en kraftig Henvendelse
til Menigheden om at melde sig
jnd i ,,Forcningen mod Smuds
pressen« og af al Magt bekæmpe
denne Presse Jntet hcederligt eller
unstændigt Menneske kunde ftøtte
den Presse, hverken ved at købe den
euer avertere i den, man kunde
ier tilsøle Kupeer og Sporvogne
ved at Visc den Presse i dem, og man
sfulde ikke betænke fig paa at skams
me de Mennesker ud,« der paa of
feutlige Steder begik den Urm
sicendighed at lcese et saadant Blad.,
Der gik et Vrus af Tilflutning
acnnem den hele Menighed. Man
ljprte overalt Falk hviske halvhøjt:
»Ja, ja!«
Lamme Sei-ne har, cfter hvad
Icg erfarer, gentaget sig i de fleste
cis Byens Kirker· — —
Prwsteme maa un ikke glomme
m Gentagelsen bar ftørre BUde
ning i Agitationen end noget an-l
det Sted »Een Gang er ingen
Gang.«
Først 20. Gang slaar igennem.
J denne Vinter bør ingen Præft
liestige en Taler-stol i København
Uden at indskærpe Tilhørerne, at
man ifke maa støtte Smudspressen
under nogen Form og ikke handle
i de Forretninger, der averterer i
Smudspressen.
Hver Uge besøger henved 80,000
Mennefker af det mest købedygtige
Publikum« Kirker -og Mødesalex
Præsternes Ord, gentagne atter og
atter, skal nok blive følt.
Smudspressen bar angrebet Kri
stendommcn og Moralen Dag ud,
Tag ind i mange, mange Aar.
Præsterne har Ret og Pligt til
at slaa alvorlig igennem og stadig
advare mod Smudspressen som
niod andet ondt.
I En Kirkegænger. :
· Vor Frclsets Kirkc i Aalbotg.
Den for noglc Aar sidcn Opførte
Frelfers Kirke i Aalborg har hid
til manglet Udsmykuing.
Nu Vil der heri ske en Finan
driug, idet Kirkens Styrelse med
dens Værge, Fabrikant Kragelund,
Sognepræsten, Pastor Pedersen, og
Adjunkt Strøm har sat sig det Maal
i Løbet af den nærmeste Fremtid
at bøde paa det tomme Prceg, Kir
kens Jndre hidtil har haft. Man
hat henvendt sig til Billedhugger
Mortetzseu i Københavm og han
har den smukke Jde at gengive i
Kalkrclicf under chelvingerne føli
gendc Symbolik:
Billedhuggeren tænker sig Kirkc
stolene malede som en Skovbund,
hvorover der i Midterpartiet bøjer
sig Bøgestammers (Vægsøjlerne tæn
kes som Stammerne) løvxige Greue,
imellem hvilke man ser en ottekan
tet Stier-ne med Engle gennem Sky
laget og et svagt Genskin af Her
Iens Kcerlighedslys. Dette Lys er
fremstillet i Forgyldning som spa
xse Flammer mellem Bøgeløvet og
Stiernen. Korsarmshvælvingen
over Jndgcmgen skal ved Nødderak
ler og syngeude Fugle som Forum-s
tegn og som Tegn paa Naturens
Opvaagncn symbolisere Opstandel
sen. J chelvingen til venstre, i
bvis Baggrund Kirkens Orgel er
anbragt, symboliseres Jesu Fødi
sel ved Julens Trag, Grantræet, og
i bøjre Hvælving fremstilles Kors
fwsttsfien ved Søraepil i Relif. J»
sjsrsaslvinacsn over Alteret i fjerdei
Korsarm skal Fruqtræet minde omT
Jslthret og Nadverens scerlige Be
stmnmelse Da endelia Vil de lod
rcsttc Vasqxw vcd Vinducsrne blich d-:
fein-rede Ined 12 Bispelmer med
Quiqlnsdssteqnet som Parallel til de
12 Apostle.
Bittedlmgger dllknrtensen har treukt
fix-« Freminllingen i l-«uu’ faa og
dciuce Faun-U saaledes at hele 11d-»
s11:1)k11ingc11 kan komme til at staa«
i passiende For-hold til den af Wen
turf malede Altertavle. Endnu er
fqu Midterpartiet fuldført, men al
lerede det giver en udmasrket For
klaring paa den overordentlig fine
ou fmukke Jde.
Kirken bar hidtil manglet Ur.
Midler hertil bar afdøde Købmand
skaludan imidlertid teftamenteret«
Kirkem og længe vil det ikke vare,
før Tiden vises fra det høje Taarn
til alle fire Verdenshjørner.
t
l
l
I
!
Efterrctuiugct fra Grjnland
Den kgL grønlandske Handels
Skruebarl «Godthaab« er den 10.l
Okt. hjemkommen, efter at have be
scjlet Handels- og Missionsstatio
neu Angmagssalik paa Grønlandsl
Lstkyst to Gange, idet Skibet efter«
sin første Besejling gik tilbage til
Island, hvor der var oplagt Laftl
til Stationen Tette Sted blev som
bekendt ikke besejlet i 1907 paaz
Grund af de store Jsmasser, der ij
Fjor ganske blokerede Kysten. Sidenf
Ziationenii Anlæggelse i 1894 er
det kun htendet en Gang før, il
18k)7, at Besejliugen er mislykke
des.
Skibet liringer Efterretninger om,·
at den qrønlandske Befolkuings Til
fiand for Tideu er god, medens der
i de forløbne to Aar, navnlig i vis
se Vinterperioder, har vceret megen
Trang blandt Befolkningen, idet
der har vist sig meget faa Jsbjør
ne og Sælhunde; Fisk og Land
vildt er orytrent ukendt i disse Eg
ne. Stationen vat«T-endnu fqtsynst
med Proviant for lcengere Tib, men
uaturligvis har navnlig de Danfke
i høj Grad savnet Efterretninger
fra Danmark og mange af de Ar
tikler, hvormed de aarlig forsynes.
J Løbet af denne Sommer er
en nyopført Kirke bleven taget i
Brug. Denne betjenes nu af en ind
født Præst fra Grønlands Veftkyft.
Der er i Aarets Løb bleven døbt
flere af den hedenfke Befolkning,
der nu udgør ca. -50 Mennesker.
Bifkop Fr. Niclfcns Gravstcn.
Afslørings-Højtide
ligheden.
København 13. Okt.
Paa Holmens Kirkegaard afsløs
redes i Dag Kl. 1 det af danfke
Præster reiste Monument for Bi
fkop Fr. Nielsen. Affløringen over
vceredes af det teologiske Fakultets
Medlemmer og en Mcengde købens
havnske Prwster i Ornat. Desuden
saaes i Forsamlinqscn bl. a. Fr
Nielfens Svoger, Bisfop Møller i
Aalborg, Bispinde Skovsboe, Stiftsi
provst Jucobi i Aalborg, Provst
Bøggild i Nørresundby og en
Mienng andre Geistlige fra Aal
borg og Aarhus Stifter
Pastor Hoffmeyer talte som Re
præfentant for Prcestekonventet«og
mindedc om Fr. Nielsens omfat
tende og velsignelsesrige Virkfom
hed for den danske Præstestand, bau
de niedens han Virkedse som Uni
Versitetslcerer, og medens han vir
ktde sum Biskop i Jylland.
Sjcellands Biskop, Skat Rørdam
lJrldt Afsløringstalen, i lmilken han
pegede paa Fr. Nielfens store For
tjenefter af den dauffe Kirke En
ganske overordentlig Kundfkabsfyls
de og et Hierte, som flog varmt for
Kirkefolket, havde i lige Grad bi
draget til at gøre hans Arbejde
san velsignelsesrigt.
Mellem Talerne blev der afsun
get Snlmer til Musik of et Horn
orkefter. Efter Viskoppens Tale faldt
Tækket oa de tilstedevcerende tog
Ilionumentet i Øjesnm Det er en
smuk, høj Gronitsten foroven kunst
1terisk ndlmgget og basrende en anzz
Cercwle med Fr. Nielsens Aufigt i
’:)ic-lief. Monumentet er udført Uf
Lsilledlntsgzjtn Bundgaard.
Ombygningen af Brøndstrædc
kvnrtcret.
l Det Vedtogeg sont bekendt for
luden i Hobenhavus Burgenepræs
smmtion at andmge Finansmini
sxeriet onc et an paa l Mill. Kr.
til Brotidsmedefuarterets Ombyg—
ning i Henhold til Lotsen af 27.
Mai lUUs og at bemyndige Ma
gsstmtcn til at erhverve til Ned-»
Vrydning de 62 gnmle Csjendommel
xxzeiiem Noth-.-r-:-,«.«.1.de, Montergudej
Vognmagergude og LundemærketI
Te paagasldeude Ejendomme er til·
cjendoucsstyld vurderet til godt 21XZ·
Mill. Kronen Efter Grunderhveps
Velsen vilde der altsaa blive et Be-l
lølt tilhage af de 4 Mill.; og dennel
Rest tcenkte man sig benyttet til )
Byggelaan mod betryggende Sik-"
kerl)ed.
Efter hvad ,,Natt.« erfarer, hat
Finansministeriet, d. v. s. den tid
ltgere fungerende Finansminister be
svaret Andragendet derhen, at Køss
lvenhavns Kommune ikke vil kunnel
faa de 4 Mill. Loven bemyndiger
Finansministeren. til at udlaane
iudtil 4 Mill. Kr. til Kommuner,
der vil foretage Ombygninger af
usunde Bydele, og man erklærer«
nu, at man ikke kan disponere over«
det hele Veløb til Københavns Kom
mmte alene. Der maa reserveres
andre Komuner en Del af Beløbet.
Til Raadighed for Københavys
Kommune stiller man kun det Be-.
løb, der maatte medgaa til Erhver-s
velsen af Ejendomme, ikke ud«overz
2192 Mill. Kr» et Laun, der, efter
Forlydende, tænkes udbetalt rate
vis.
Der bliver fanledes ikke af det
eventuelle Statglaan Penqe til Rau
dighed ved Byggelaan.
l
l
l
!
Konfifkcrct Kod. Odense Politi
har konfiskeret 1000 Pund argen
tjnsk Kød, som en dervcerende For
tetningsmaud havde indført fra
Hamborg og derefter ladet røgei
Odenfe, hvorpaa det skulde have nee
ret bortsolgt ved offentlig Auktion.
Det l.viste--fig,, at Kødet var Jagd-—
dent indenfor den røgede Ovetflckg
de. «- -
Fornlykket Fifkctz Fisker i Oder
bv Niels Johan Sørensen, der den
10. Okt. sejlede ud paa Asvig i en
lille Pram for at fange Flyndere,
er forulykket.
Prammen fandtes den 11. ds.
drivende med Bunden i Vej1«et. Sis
renfens Lig er endnu ikke fundet.
Sau efterlader fig i Fl. »Horfens
Avis« Kuftru og 10 Børn.
sioppcrnc paa Lolland. Den 12.
Okt. er der yderligere konstateret
Z Tilfcelde af Kopper. De angreb
ne er den tidligere indlagte Ma
skinift Nielfens Forældre og deres
Barnebarn.
Den 13. Okt. blev de alle ind
lagte paa Epidemihospitalet i Nak
skov. Da Nielsen for kort Tid siden
vendte tilbage fra Amerika, opholdt
han fig i nogle Dage, inden Sygs
dommen brød ud hos hom, i fine
Forældres Hug, og disse har, sideni
ban blev indlagt paa Hospitalet
Isasret afspeerrede fra Omverdenen.
En Jldkuglc obferveredes forleden
Aften paa Bryrupegnen; nogle Men
nesker blev paa Vejen gennem Bel
ling Skov pludfelig blændede af et
srcerkt Losskær, og satntidig følte
de en stcerk Banne Da de saa op,
cspdagede de i Fl. ,,Hors. Flkbl.«
at det var en Jldkugle, der beme
gede sig hen over Granernes Toppe
et bath Hundrede Alen fra dem.
Jldkuglen, der havde stærk Fart
paa, saa ud til at vcere 6 Tommer
i Diameter; efter den stod der en
stcerk lyfende Hake, som var fynlig
i M balv Snes Minutter, og idet
KIIAIM forfvandt, hørtes der en
dump Lnd som af et fjærnt Kanon
stud.
Hvornaar blivcr Skytternc for
sigtigere? Unge, tankeløse Menne
sker burde ikke have Lov til at faa
en Vetsse mellem Hmnderne stri
ver »Vib. St. Flkbl.« Men det er
ikke bare de Unge, der er tankeløsr.
Hvad fkal man tro orn en celdre
erfaren Mand, der hænger sin Ris
fel med to skarpe Skud i og Mun
dingen nedad i en Lade, hvor Børn
lan komme til den? VedYn sag
dan Anbringclfc af et Siena-r sketk
der forleden en Ulykke i Sparkær.
Gevwret bang saa laut, at et Lams
Varn koni til at støde det ned; heg
ge Sknd gik af, og Vorm-i fik dct
ene Von fnldt af Hagel
Grundftødning. Daumstiliet »Amt«
as siøbcnhaom der Var paa Reij
fra Libau til Hull med 370 Pas
jagerer og en Ladning StykgodT
er den 12. Okt. grundstødt ved Dass
serort. Stilsetg Ctiuing er ika far
lic ; det staat paa 11 Fod Band og
soger at komme nf Grnndcn Ved
cgcn Hierin
Druknct. Fifker Hans Christian
»Zielsen, boende paa Lindø i Oden
se Fjord, er den 10· Oft» medens
lJan var ude paa Fjorden for at
rogte Torsteruser, faldet over Bord
og druknet.
Liget fandtes hen paa Eftermid
dagen. Den forulykkede, der var
28 Aar gatmneh efterlader sig En
ke og to Born
Ligkistcr mcd Vinducr. Dhrr.
Snedkermester Brødrene B. og M.
Tranberg, Nimtofte, har i Fl.
,,Rand. Dagbl.« foreløbig for et
Tidsrum af 3 Aar faaet Mønfter
beskyttelse for en af dem opfunden
Ligkiste, hvis Laag væsentlig be
staar af Glas, dækket med aftage
lige Trceplader. i
En vnnrøgtct Guard. J Næsby«
bed Odense lader en Mond sinj
Gaard fuldstændig forfalde, fordi
han er kommen paa Kant med Sog
neraadet og sine Sognefolk. DerI
lsliver i Fl »Bogense Av « ikke pløj
e en Fure af Gaardens Tilliggende
der ligger hen fra Aar til Aar,
lilgroet Ined Ukrudt og Grces Og ;
saa Besætningen fotsømmcs ganskcxj
En 9-aarig Drcng paa 109 Pundl
Husmand Jørgen Jorgensm Brcen-j
derup Maik, har, efter hvad deri
meddeles »Fyns Stifts t.,« en 9i
aarig Son, der vejer 109 Pundi
Den vcegtige Gut er velvoksen,
men ikke særlig høj —- derimod,
og hvad der er meget sandfynligt
skal han have en respektabel Ap
petit.
W paa Laugcland. —
Baade i Rudkøbing og paa Syd
landet ladet Folk sig i stort Om
fang ,vakcinere,· og der er paany
foretaget en to Dages Vakcination
paa Raadhuset. f
J Hesselbjerg, hoor det sidste
Tilfcelde konstateres, er Skolen mid
lertidig lukket, da ingen af Børnene
alligevel møder, og i Humble Kir
ke holdtes der i Fl. ,,Langelands
Av.« den 11. Okt. ingen Gudstje
neste.
i
-
i
I
l
i
(
(
l
i
l
i
Købcnhavns Arbejdshjcm bemes
tjgede ved Begyndelsen af Okt.
Maaned 53 enlige Mcend, som var
optagne i Hjemmet, og 16 arbede
Iøse Familieforsørgere, henviste der
til af Vedkommende Menighedspleje
Den nye Afdeling for de særligt
trængende Mcend hat allerede 8 af
sine Pladser besatte.
Begravct i en Brsnd Da Brønd
graver Jeppe Sørensen fra Ulbølle
den 12. Okt. Var beskæftiget med at
optage Sten af en gammel Brønd
hos Gaardejer Niels Jensen, Olle
rup, skred Brønden sammen over
hom.
Smjtcksportforeuingcw Den 13.
Okt. afholdt det paa Smøreksports
foreningens Generalforsamling nied
sutte Likvidationsudvalg Møde i
København. Udvalget bestaar af de
paa Generalforsamlingen valgte syv
Medlemmer og den hidtidige Besty
rclse, hvoraf dog Fuldmægtig Theti
ring er udtraadte paa Grund af
sin Stalling i Spare fassen.
Udvalget konstituerede sig med
P. Mortenseu, Hellebjerggaard, som
Formand og Jensen, Bjellekær, fom
Sekretcer, der samtnen med Jul.
Eskebjerg, Flnkkebjerg, O. Peda
fen, Ølby, og N. Erlandsen, Over
Traaby, danner Forretningsudval
get. Med Hensyn til Foreningens
Stilling herskedc omtrent samme
Uklarhed fom hidtil.
Ftu J. Blauenfcldt rejste til
Norge forleden. Hirn er af ».K
M. A.«, »Missionsarbcjdernes
Ring,« »Unge Kvinders kristelige
Foreni11g,« .,11nge Kvinders kriste
lige Samfund,« »K«l'iski0nk0 JUNG
Missions Ungdomsforcning« og
W
,Kvindolige Studentexs kriftelige
«zzc-rcninq« indtmdt til at holde VII
Nastke Fundtug, delz um Hebam
xi(«111i—:isio.ns»sn, delsis um Winde-ruck
Ime Emnfundspligter baadc i Kri
sriuniu ou i fix-re us Bockan i dct
;11)dlik1ts Ruthe
Vcksrlfalsli Borlsmund N. sa
Wbscn fm Hornskov i Bium, hnr i
Cl. »Alten« Eneinidcm.« den Is.
Okt. nicht sig til Politiet i lKile
lksrup for Tofz elfalsf
’ Hnn link ialt sitt-net 10 falske
But-Hier til et smnlct Veløb of 1500
m. Xijitlvrnp Epmckuzsc og Vi
l1crx1 Bank-: zyilial i chllerup er
iucussscsut i Fulskncrikst Der er
afant :’!r1·cftdct·ret over Jacnbseit
Forcuingcn »Tai-ff Arbcjdc«. Pan
ist den 11· Okt. i BjcrmsKro af
lkoldt Mode, huor Foreningens
Jsortsctningsføreh Sagfører K. Pe
dcrsen, holdt dct indlcdcnde Fore
drag, Vcdtogcs dct at oprette en Af
deling af »Dansk Arbejdc« for
Biene Hcstred Det er Foreningens
førstc Afdcsling paa Landet.
Dømt for Tyvcricr. En Fyrbø
der N. Christenscn fra Bornholm er
tied Rougsø m. fl. Herreders Ekss
trat-et blcven idøtnt 8 Maaneders
Forbedringshusarbejde for 7l Ty
verier, som han hat begaaet i de
Vyer, hvor det Skib han sejledc
n-ed, laa i Hat-m bl. a. i Aalborg,
Aarh11s, København, Nykøbing F»
Faaborg, Odense, Kolding. i
Naiv-ed Tkkkskofabkik ek as Jud
lsrikcjcr Johansen folgt til P
tær Beck, Kollklitgaard ved Aar-;
l)us, for 90,000 Kr. Desuden over-!
tngcr Or. » »
tut-optis. Overtagelscn fandt Sied(
den 24. Oktober. i
Død under Høstgildet. Paa He
stckøbgaard ved Birken-d var der
furledcn Aften stort Hostgildc med
Duns.
Festen fik imidlertid en mcget
sørgelig Afslutning. Under Dansenl
styrtede Guardens Gartncr i Fl.
,,Nordsj. Veustrebl.« død om paa
Gulvet. -
Jldløs. Jens Thuesens Ejendom
paa chereborg Mark er den 13.
ds. totalt nedbrændt. Hestene og
Kreaturerne reddedes, hvorimod alt
Jndboet brcendte. Jlden opftod i
Fl. ,,Esb. Av.« fra en væltet Stald
lrsgte.
Dct unc Aldcrdomshjcm i Ros
filde toges i Brug den 15. Okt.
Alt i alt staar Hjetnmet Kommunen
i 82,()00 Kr.
Ringstcd Stagteri har ifølge
»Ringst. Folket.« fra 1. Januar
1908 til 1. Oktober 1908 slagtet
godt 42,000 Svin, hvilket er ca.
SI,000 flere end i sammc Tidsrum
i Fior.
; Et Jubilæum. Forstander Ro
Hsmdal, Grundtvigs Højfkole, Lyng
.L«y, kan til næste Aar fejre 50
Aar-Z Tubilceum som Højfkolelærer.
I Handelsministcr Johan Hausen
shar i Anledning af sin Udnævnelse
til Minister fra England modtaget
en Rcekke Lykønskninger fra frem
ragende Skibsrhedere og Købmænd
Blandt de lykønskende findes ogfaa
Sir Walter Runcinan, den store
Skibsrheder i Newcaftle, der er Un
dervisningsminifter i det liberale
Kabinet.
Et Telegram til Handelsmiuistc
ren. Centralforeningen for Sjceli
londs Handelsforeninger har til
stillet Handelsministeren følgende
Telegrmm
Os. Ekscellence Handelsminister
John Hausen, Høbenhavn.
Centralforeningen for Sjællands
Stifts Hacidelstoreninger tillader
sig at overbriuge Deres Ekscellence
fsom Danmarks førfte Handelsmini
sier en bjertelig Lykønskning, idet
vi føler os forvissede om, at et
Handelsministerium under Deres
iEksscellences Ledelse vil være til
største Gavn for den danske Han
delsstand
Pan Bestyrelsens Vegne
H. Sommer.
Dürft-h Folkctingsmand Blems
er af Justitsminifter Høgsbro un
dnslmandcn forespurqt, om han
eventnelt var villig til at overtage
Etillingon som landbrugskyndiq
Tirektør i Nationalbanken.
Tirektør Blem skal paa Fore
I
spukgsslen bcwe fvaret, at han Ilkk
suskede denne Stiilinxsk
NoakValgcr Resultam as Ils
scemninqen i Køge blen, nz Redak
tesr Branszsuger mlgtes mes: 11232
Etunmen Just Bund fik WZJ
j StetnnIer.
Ved Folketiugsvalget i 1906 nach
tei? P. A. Alberti med 1419 Stem
.1ner, medens Brunsager fik 1330
sdssans Fremgang i Stemmetal et
sttsaa 102.
- Mordet vcd Holstcbro. —- Jndtii
«sent den lö. Okt. havde Politiets
JOfierjøgniug of den for Mordet i
Jlkejrup figtede Alexander Jonhfen
ika hidført noget Resultat.
k Cn Furmodmm out, ut han skub
»du Viere flygtet til Even-m lkar
alte bekmsftet fig.·
Sprungct ud ftn 3. Sal. En Ax
Dejdgsmand i København Ved Naon
Riis sprang den 13. Okt. :-d af
Vinduet i sin Lejlighed i Adelche
Nr. 88, 8. Sal.
Han bruekkede baade Arme og
Ben i Fnldet mod Stenbroen og
paadrog siq iøvrigt saadanne Kore
stclser, at der nceppe er nogen Aha
lighed for, at han kan leve.
Drabet i Anlborg. —- Den xfot
Drabet paa Kellner Simonsen i Aal
bcm arreslerede Hestehandler Hvis
stendahl hævder -ifølge ,,Aalb·
Amtst.«, at han har handlet i Neb
Vcerge, og han vil ikke Vedgaa at
have dunket Simonsens Hoved mod
Steubroen Vidneudsagnene gaar
lmm imidlertid imod, saa Sagen
Uliver sikkert Ineget alvorlig for
hom.
Kellner Simonseus Hovedskal var
efter Lasgernes Udsagn knuft i
theruefor111, fou! naar man kostet
en Stett Inod en Glas-rude, og det
er forunderligt, at han har kun
net holde sig oppe saa lcenge; han
haude vel en Del Smertcr iHHovei
bet, men først otte Dage eftet
Lverfaldet maatte ban gaa til
Zeug-J. Zimonsen, der Var 26
Am- gammel, er fra Aarhus.
En brutal Familiefadet. —- En
Zione fra Bording maatte forledeu
Aften med sine to Børn søge Befkyts
telse hos Sognefogden, da hendes
Mund havde slaaet og mishandlet
dem og bagefter jaget dem ud af
Huset Da Sognefogden og flere
Sogneraadsmedlemmer indfandt fig.
flygtede Manden, der var stærkt
beruset, ifølge »Herr! Folkebl.« op
paa Loftet, hvor han truede dem,
der nærmede fig, paa Livet med en
Rernftang og bombarderede dem
«n:ed Mnrsten. Ferst efter 7 Timerss
Belejring overgav han- fig.
! Harcjagt pr. Tag. .Da Togej
’fra Hadsuud til Aakborg forleden
lsefgndt sig mellem Bælum og Sok
bjerg, blev der fra Platformen pau
en af Vognene affyret to skarpe Re
volverskud. Ved Ankomften til Aal
borg blev Skytten, der var noget
beruset, idømt en større Bode. Hatt
fortalte ifølge »Nordjyll.«, at has
bare havde skudt efter to Harer, der
løb forbi paa Marken ved Siden af
Bauen.
- «1»’s
Scrritslcv Kitkc er i Punkmec
under Nationalmuseets Vejledning
og med dets pekuniære Støtte ble
ven underkastet en omfattende Re-«
staurering, saa den Im bliver en ers
Vendsysels fmukkeste Kirker. Ho
vedparten af Omkostningerne as
Tiendeejeren, Partikulier P. Nor
gaard, deligere af Kalmn, der in
tet Offer bar skyet for at gøre Kir
ken saa smuk sont muliat. Paa
Søndag otte Tage tages Kirken at
ter i Brug·
En vrcd Husvært i Skive ind
fandt sigi forleden Aften Kl. 101..-«
hos en uefterrettelig Lejer for at
kræve ham for de sidste to Manne
ders Husleje. Da Familien var
gaaet i Seng og derfor ikke Ins
kede op, prøvede Værten ifoige
»,..Skive Folkebl.« paa at flaa Toren
ind med en Hammer. Leieren for
svandt imidlertid ned ad Køkken
Etappen og vendte lidt efter tixs
bage med to Politibetjente, der m
angreb Værten fra den ene Side,
mens Leierens Kone forsvarede Lei
ligheden ved at bearbejde Vcerten
med Stykker af en Kakkelovn. Da
Brei-ten saaledes var kommen mel
lem dobbelt Jld, nedlaade ban Ham
meren og overgav fig.