Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 30, 1908, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Jud in Livet.
Er Mrligt Vud or Dødcnii Bud,
Oq Dødcn selu en Port sua skøn
For den, sont troligt elfer Gud,
Lg Vier Livct i Gudsks SM.
Glcm Sorq oq :1ød, min SjæL og
bryd
J Lovsaug nd til Gud, som guv
Tig Hund um slig en salig Frnd
Udovcr Tod og mørkc Grau
Til Etadcn, lwor Gudszs Trone staat-,
Ovor do sorloslcsz Frndcsang
For-runde Herren-:- Jubrlaan
Jca qaar Inn-d Hund og Lust miu
Gang.
De r ins-en syndig Zank-, Lust,
Der inter, sotn mislsaqer bind,
zsordunklc skal udi mit Brust
Hans- 81 aadogs «iv og Los oq Bud.
L, Jesus hirsstuxa Frelscr sød,
Mit Hund-J, min.Frclsc-«J sandt
Grunde
For mirs igcnncm Lin ng Død
Order af din cgen XVI-und
John Larsctr
————.O-——-«
pg- :«-)
II
U
Luthcr Eollege.
Or. Rcduktørl
J ,,Dauskcrcn« Nr· 81 findes en
Artikel of noglr Aktiochrcr fra
Eumuszi Menighcd i Rarine, Wis»
ljsvori forlskonuner følgende: »Mcn
da Ui verwendre oci til Sekretærcu
for Luther Eollege«, Mr. E. D«
Ekow, om at se nævntr Kontrakt
CSVArCt til Ol)in-31)noden) blrv vi
c:f11is1·« — Da drttr kun er den
lmlur Brutdle Dil jeg tillnde mig
at supplcrc Mcddclclserr — Su
gen for-holder sig sum følgcr: Mr.
Juler Jørgcsnscsn forcsPIIrgte pr.
Telrfon, orn de fundc fau ovennævn
te Tonartan uton fik til Sonn at
jeg, selvfølgcligt. ikke ansaa mig
fcslv for bercttiget til at udleocre
dcttc, nie-n at In a n først m a a t
te indhente Formandens
T i l l a d c l s e.
Ærbødigst
E. D. Skow.
Sympati.q
- Af Mrs. Maren Jcnfenz
Er der noget, som tiltrænges
Paa vor trangc Sti,
Noget, hvortil Hiertct lætrges,
Tot er Sympati.
Er der nogenting, man stræber
At fcm Del udi,
E: der nagt-t, Hvrrmaud kræver,
Tot er Sympati.
Er der nacht sont vort Hier-te
Finder « Lindring i.
Zorn gi’chod og InildnerSmerteH
Tot Or Sympnti. ;
Er der unget, som gi’cr Lise,
Gør fra Sorgen fri, l
Er der nogct, vi kau Disc, l
Tot er Symputi.
Er der uogeuti11q, sont twnder
Los paa mørkc Sti,
Nogct lworpaa Von du kender,
Tot er Smnputi.
, - --—-- .. —
Fint og Simpelt.
Ved at blioe anmodct om at ar
bcjdc for «Dunskerens3« Udbrcdelfc
kom jeq til at tænkc paa Ordenc
,,Fint og Simpclt.«
ch kommer san tidt ind i Hiern,
hvor alt er jaa fiut: clegante Møb
ler, fint Tapet, fint Kinder, fine
Tasppcr -— summa Summarum —
alt fint: Incn midt i Finheden er
der noqct sitnpelt: cnten ikke et ene
ste Blad paa Bordet eller ogsaa
lun gudsbespottelige Blade.
Jeg kommt-r sommc Tider ind i
Hiern, hvor alt er tarveligt, simpelt,
sommc Tider fattigt, men midt i
Simpcltheden er der en Finhed, no
get san fint og velgørende, idet man
ser paa det rene Bord fine, reite,
godc Blnde som »Dmtskckcn«, »Kät
kebladet«, »De- Unges Blad« og
»Børncbladet«.
For nogcn Tid siden læfte jcg i
,.Tannevirkc« om en Pastorindes
V) Denne Sang er diqtct as en
Kvinde, fom stadig er bundct til
Sygelejet. Hun forslaar Tidcn med
at digte Sange.
sen Vai dette:
»Paa l)ende: Bord saa tuan de
liedste Blade fra Tanniark,.« for
itfe at tale otn den fine 3nn1g,
Priestindssn lagde for Tagen paa
andieT-1niaade1«. in. H. til at stunk
le Hiennnet ——- ikke nIed kolossale
Rannner oIn et 11l1etndeligt Villede
nIen nied dette, der aik i Retning
af l)vad nian falder sinnst.
Det nndrede Inig rigtigndk i Dag,
de nIan oIntalte en Personliglsed
iwi forliiqaaikllcafculinum agzeninii
mun) sont den, der baade vai Med
lein af Illieniglsedeih vellnwende on
endog lnwde et fint lszeni nien l)ve1
ten »Danst«eren« eller — ja! faa
ilielst ikte Iuere.
Jea under itte at laane det
er siInpelt: jeg liar dog ofte gjdrt
det nien sikfert ag vist ogsaa betalt
tilbage hver en eneste Øie Jeg
ljar dog ikke laant Blade, sont
ndale ger; nien vil nok se N ylieder,
nten jea synesJ ikke, at det er fini
naar nian saa stal i Bycn for at
laane Vladet. Liaesaa nied Beinen
Jea vil ligesaa nødig laane en Bog,
som jeg uil laane en nd.
Ligesaa ined Tragten. Du Inei
der et Menneske i stinnende Klas
delmn, et ander i Vadmelszdragh
du taler strakH oin »fint og sincpelt,«
nien Uasr varsoin i din Dom; det
sine er Inaaske undef sidstnasvnte
Fragt det siinple under først
iicisiviitcss.
,,Fint da sinIpelt« liliver relatin
da Inaa liestennnes ved saa Ineget
audet, der wnnner i Betragtnina.
Troensz eeate, fine, reue Osuld lia
aer sonnne Tider aeint under sitnpel
siolider ug andre niedle iuegte Me
talle1«.
Hvor fiinpelt da snndefuldt end
Liliennesten Reveren lnwde vieret,
da ljvdr fattig og dødszsdøint ban end
lsana paa Fiorset der var dog Guld:
Troens fineste og reneste Gnld i
stertetz ,,J Daq skal du vcere med
Inia i Paradi:«. Jutet Unde1,« oin
vi i Verdean Øjne er fattige og
siqule, tln Mesteren selv »onIln)t
tede Kongekronen med Barnesvøbet»
Disciplen er ikke over Mesteren,
Frelseren, Forsoneren, vor Forli
ser Jesus-, den Kristus Guds Søn
Til en Prcest i Yanmark blendet
sagt: »Man can ikke se, at De er
Prass, « hvortil Præsten svarede:
,,Det gør heller ikke noget, naar
blot De kan høre det.« En troende
Kone hørte engang en særdeles ine
get veltalende Priest, og paa
Spørgskmaalen lwad syntes De am
det? svarede lnuI: ,,Det gik paa Rim
lnsle Tiden«; Talen bar sifkert vie
1et smnktet Ined Digterkunstens
Blainster oa lIeklædt Ined Veltalensll
liedenis sieause deI ndre fint, For-l
Ineu sinnt, tnen der sfal inere til end
Nammen — i Ranunen skal Bille
det viere af den fargfasstede Frelser,
saa det kan seis, at lsan er saaret,
lsau liar lidt for vdre Syiider5"
anld Naar Stmderen, dn da jeg,
jea og du, der lceser digse Linien
laler Inn Jesus- eller staar Anfigt
til Tilnfiat Ined Gud, der læser Blitz-!
dencz dunkle Skrift paa vor Pande
U i vort Hierte, saa gaar det ikke
altid paa Rim, ikke altid saa let,
førend Jesus Kristus faar Lov til
In daskte over osz nIed al sin Naade,
ca først naar Jesus Kristnsz faar
Loo til at rense osks Ined sit Blod,
der renser fra al Sond, bliver vi
rene da lnIide soni den nyfaldne
Ene. Ogsaa vore Blade — derfar
liør de holdes er os saa kam-,
ferdi de vil ikke Ineddele det mind
fie, dei vil skngge for Kaiset
P. Nielsen.
, Jød Ei af Bladene i Wände-kran
l
i Editor of Danskeren!
; Dear Friend:—
! In order not to over-tax your
lpatienccz I shall, for my part,
close this incident about the
General Council missionarjes’
work in osur congregations,with
a few remarks.
After having read the answer
to my article in Danskeren of
Aug. 21, I have yet this to say:
That my charges were not
based on what happened at the
convention exclusively, but on
my knowledge of the situation
in generaL
That the summary given by
the Oshkosh missionary is un
reliable from beginning to end,
as it only states the charges,
and what he himself answered,
Ibut not a word about what
others answered or what was
II proved.
l For instance: «He was ac
;cused of hating asked at three
places. if they were satlstled
lin the Danish Church To this
he answered that he reinem
ibered having used that ques
ltion only once. and then it was
Jsuggested by some peculiarcir
»cumstances."
l Peculiar it must have been,
Tand what is just as peculiar, he
does not tnention that it was
offered to prove hy witnesses
that-he had used that question
at other places. but that he did
not desire to he confronted with
the witnesses from Oshkosh.
Now if it was some peculiar
circumstance. which suggested
that question in the one instan
ce, which he reinen-bered, what
suggested it in the other in
stance-s, when it was used?
My charge is. that it is a
part of the general policy.
The same thing about this
explanation. that our pastors
insisted that rules from the
state church should be binding
in this country and people who
were not members should be»
considdered as members. Thatl
explanation is almost too sillyl
for an answer. i
XVhat our ministers held was«
that work done hy them. pre-1x
paratory for membershipoughtl
to be respeeted as such, as theirj
work; but it was merer a sug
gestion which the representa
tives of the General Council
would not heed.
And yet, was that to ask too
rnuch?
I ask Our ministers and our
congregations to take special
note of this point.
That, further, the English
mission in Oshkosh was started
right in the Danish congrega
ti0n, and was a most shameful
piece of work.
That there were complaints
made in the private conference
by other pastors then the one
from Oshkosh; among ehe-ers
the for-mer Kenoshakpth
same shatneful propaganda has
been carried on openly. Änd
how can Dr. Frick then tell us
that there has been no com
plaints from Kenosha for a
number of years?
That before I wrote publicly
about this. Dr. Frick publicly
threw suspicion on some of cur
ministers, but failed to present
the case as it was.
That I for my part, considder
it a poor piece of unity, which
consists of oföcial fraternity
and unochial war.
That I have received letters
from other pastors not of the
United Danish Church. with
permission to use them public
ly to prove. that the same kind
of work has been carried on at
other places.
Änd. tinally, that l shall all
ways be ready to prove my sta
tements but shall have nothing
to do with whitewash commit
tees, as our people has a right
to know what is going on in
our congregations·
Most respectfully
N. P. Laue.
» If this matter needs move
ldiscussion let there be called a
special conference for that pur
lpose ED1T0R.
Lidt fra vor Ungdom.
Som Læreren i B. en Dag under
viftc Børnene, traadte en bcrømt
Mond iitd og hilste meget ærbødigt
paa Børnene. Jkke fordi han var
tmidende onl, at et Born tænker som
et Born og dømmer som et Bam
111011 fordi han var videndc onl, at
um Herren lod dcnne Verdcu fort
sætte sit Løb, saa var Barttet nd
valgt THE at Unsre Guds Redskab
for at føre den næstc Slægt frem
Er dct Tilfælcht med Bann-L bvor
Use-got more med vor llngdom. Og
dct er just et Epørgsznmnh sum bar
sysselfat mig mcgot i de sidfte Dage.
As Erfaring hade jcg lært hvcrken
as gan til Von cllcr chndc, mcn til
[Imn, sum givek Alle gerne UII lIelII«Isj
der ingen. Lg sAU Ol« dOt je san
ledes:i, Iitni,de1«till)øi««ei Wid, høkck
tii den liennneliae »di«ening, sum
vi kalder llnio nnssticn, IIII sum jkg
Uil tilmade lIele Dort danske Folk
at gaa ind i· For den ei· tnkrd Ht
till1ø1·e. Ginnle Hollazinz fortlarer
den pan denne Maade: »Tet e1 den
treenine Gut-J umldellne zweeninxi
med det retfierdiagjorte Illceniiesch
Ved lIIIiltet lIan bor bis-I us i et hel
ligt Tempel, furinedelst sin scerlige
NIe1«vI1-relfe, oII Virker i osJ ued sin
naadige Jndfllsdcls0- Alt sonI lIIni
ser, ni trienger til.« Jn, Iqu hIok
denne hennneliae Foreninq alniin.
delig, san vilde det se lnst nd i
Bei-den linade for Bøth nnae oII
III-Idee OII IIIII blot lmer iIidtw1«,
soIII T. B. E. on andre lIeInInelige
Foreninaer er. Men J lIIn oIIsnn
sur-tut se Furffellen pnn Nnd nennt-e
»lIge ForeninII oII Verdenci Gemme
tige For-minnen Den ene hat« til
ValgsproIIJ ,,.vaIid der sinesz eder i
LøIIdoIIc, det kundgør paa Tagene«.!
Den anden lIar til Valasprog: Sigee
du noIIet fra Vore heInIIIeliIIe Vng
der, san, ja seII vover næppe at
udtale de Illnkker, sont da skal i«aII1
me en, soIn vover at gøre noIIet san
dant. Sau jeII vil sige til alle: Lad
os holde oss fra, lmad ikke maa kom
me frem for LI)set, naar Zagen gør
Fordeing pna at veere a l me n. —
Lceg Man-te til dette lIdtrnk, at
mine Ord ei skal misfoI«ftac1-J.
Men det Var de unge, og lIer i
Portland l)aI« Vi en ineIIet lIeIIIwet
llngdom. Den IIil unget, IIII den
kan unget. Men Isan innnne Tid
— jo Inere beIIIwet IlnngnInnen er,
jo lcengere tnger det den IIt ndvikle5.
Det er ju unget, sonI ligIIer i Sa
gens Natur; en lille BeIInIielsIh nam«
den er ledet ret, IIil hurtigere kun
ne chfoldesJ end en størI«e. Hvorfor
;vi ogsaa Ier Miend sum Luther,
;Melanchton, Beet« etc. bliver ved at
Iudvikle sig lnngt nd over, hvad vi
Ii Almindelighed knlder den Inodne
Alder. «
I Nan, tro nu ikke jeg mener, Port
»la»nd er fuld af Genier. Nei, han,
sIIm alene styrer og kender ret, skal
jpk nok give enhver Stad og By til
Æ «---««"«-«Ig«e kaii unget, men nu«
Ivilde de ogsaa til at styre selig-.
Her danng stillet ligesom forhen
i anuisitionens Dage. Sagde jeg
nej, saa blev det galt, og sagde jeg
»ja, saa blev det vierre Jeg konI
til at trenke paa en lldtalelse af
Pastor J. K. Jenseit Ji belIolder
kun 11 Procent Iif Ungdommen. Og
jeg tcenkte pun den moderne Ung
domsbevægelse, der hnr revet sig fea
Kirken. Og det er sandt, lwad
Grundtvig snngeI«: ,,Rastes:s Bmg pack
Birkean Goder IIf den Simi, soin
dem hak smaIIt, da forlmaner Søn
sin Moder, IIII lsanszi DoIn er for
udsagt.«
Det ei der ingen Tnivl din, en
Istadan BevIegelse ei« nf denne Ver
IdenJ Fyrsle, hnor storslanet og stor
ltalende den end Inonne Unsre Men
vi, som lever oII III-beider for lHim
lcnS FyI-ste, kmi ikke nden Eorgog
Smerte se, at Satan tnger de unge.
Da er en Sjceles Iørger i N ød MeII
Herren hat jII sagt: siald paa mig
pIm Nødenszs Tag, og jeII vil nd
fri dig, ng du sknl prise mig- Og
Inan behøver ikfe nt stumme sig over
at kalde Imn Herren· Hvad sknl
jeg gøre, fIVre Gnd! bad ieII. Auli,
siger han, san bnsfer du ikte, da dn
var i Plain Jo, det IIjorde jeIs
da. Vel, saa sknl jeII minde diIJ
um, hvordan det IIif til der. J
Priester er lidt for asnnstelige J
twr at kunne gøre det hele oII me
iIer, at andre ingenting kan gøre.
Lad de unge have del-es Møder, lad
dem selv vælIIe deregs Formcend el
ler Embedsmcend men Foreningen
mIm vcere indenfor Menigbeden. Den
man staa bag ved Vevcegelsem Inen
lad dem endelig faa begyndt at nd
vikle de Krcester, soni Gud, jeg
Herren, bar givet dem, og bvad der
i Ordets Forknndelse lcegIIes frem
for dem. Du Ikal ikke viere banne,
jeg er med dig i dette Stykke Ar
beide Scm bebolder vi dem inden for
Kirken og foar en SlIeIIt, soIII ikke
alene kaII børe on lIeI«e, nIen oIIsaII
fnn tro og gøre Herved vil op
drages Handlingens Mænd oII Kvin
der, og jeg bar BrnII for dem. Sau
kan dn lweranden Uge holde Fore
drag og BibelfoI«klaI«ing. Lad den
gamle Lov staa og faa den nye ind
som et Tilla-g.
Sandelig, om jeg ikke blev san
glad .ved denne Løsning, saa jegl
sprang omkring som en lille Dreng.
Og jeg siger det til eder,f J kære
Præstebrødre, det er Vejen, hvorved
»vi kan bevare vorc unge indenfor
jfsdirken og holde dem fra at fangesl
Ins Forføreren Her kan de teile om
Talr, der er godt oq nyttigt og cer
»l«-nrt; her kan de tale om Stat og
s
l -. ; - .
isnrtcy —— Tllkigsnonem bnade ydre og
»indre, — deres indbyrdesjs Forhold
og Forlmld til Ver-den, — Stolen
»der er ledede i kristelig Annd, og
Ist-unis, chcdc i vcrdstig Amm, —l
lderesxs Foi·l)old til Gnd on Meutre
sker, ——— Frelseren som End-J Sønl
ok; Mennesfesøimen. Her kan del
last-e at tnle med Jntelligens. Ogl
vix-selig, de celdre tmancr til fan
ldnnne Foreninqer ogsm1. »Vi bører
nltfor meqet Eint-Juni —- For-"
nnften fangen under Troens Lydig-l
:l)ed.« Kaste, bor Kristus formedelfts
x
Erden i Vol-e Hierteiz han, som er!
-«
»Von-IV , Fornnften, Ordet, faa vilj
llmn i denne hemmelige Forening
liere osJ alle Ting og Iniude os pnn
Hiile Ting. Det er en and-en Laste.
X
Hm 1nener ikke Verdens eller che
Ivclcnsis Visdom i anndelige Ting·.
jfor det er Dnarskad Men jeg Inener,
nmd Paulus taler om, nanr han
fis-Ich nt Di nled alle de lSelline kan
lasre at forstna — Bredden og
Lfnniqden og lGøjden og Dybden, dok
se i Vor Herres Jer Kristi Rande
w Kundfkab og opvokse til bonI, som
ex Hovedet til Kristus. Jeg ved
godt, vi nnm først tage den bitre
Midicin: »Vi ved intet,« men har
ni først gjort dette, da siger Aposte
len i Overenstemmelse med- Frelse
rcns egne Ord, at Vi kan leere,
Eelv om vi kun fer fom i Spejl og
mørk Tale. Det er dog Lvset fra
det Høje nlligevel. Men Betingel
sen er for unge og gamle: ind i den
-.-p
trecnige Guds hemmelige Foreninxh
selv om J ogsaa derved skal lade
alle andre hemmeligc Foreningcr
skøtte sig selv. Da skal vi scette fuldt
Korn i Akset. Og Gud, som almc
Virker 1 os«at Ville og udrette, skal
og gøre det. Amen. s.
J. Scott.
Lbassa college.-.. EIN
smukt beljggende
Gode studenterværelser
Lyse skolestuer
Opvarnming ved Damp
Elektrisk Belysning
Gymnastiksal
God Bogsamling
Sang-— og Litterærforeninger
Foredrag
KURSUS
COLLEGE: Klassisk - Vi
denskabelig Af(leling.
PRO-sEbIINARY: Fordere
der til Trinitatis sem.
NORMAL (Count)v ö: State
certiticates).
ACADEMIC: Forberedelse
til Universitet.
BUSINESS: Shorthand ö:
Typewriting.
MUle: Violin, Orgel og
Piano.
sl6 for Hre Ugers Ophold og Undervisning. S
-- Efisraarskormfneii öegymiep tie» ZL Feste-mäs- IIFZL
III- Slsrics After Katalog!
C X. HZLVSEÄT Forstauder. jj
Bux 149. Klub-, Nebr.
- ;- s
—M- — » l
En ny holt-bar og rlcgant Bibel
MW
Vihar netop modtaget en ny, fin og stcerkt indbunden
Bibel, panndia Papir i Lommeformat med Guldsnit, Overfalds
bind, runde Hjørner. Det er en speciel Jndbinding som vi har
faaet lavet efter Bestilling, den er meget folidt indbunden og
vilfikkerttilfredstille enhver, som ønsker en smuk og holdbar
Bibel. Prier er sat til 83.20.
DÄZVISH LI VIII PUBL· HOUSIII
Blair Ae braslca.
sub-, Nebraska.
net bei-lei- Fig«
It holde Dere
sKO
i goes Stanclt
Vi gar at stags
Reparatlonsarheicke
pas Sko.
« . 20 Not-sie
rl . Folkemelodict.
—
Send os Navnet og Adreser paa 10 eller
flere af Deres Vemcer, der er interesferet i
ode Bøger, og vi skal sende Dem absolut
Zrit en Bog indeholdende 20 norske Falke
melvdier med Musik til samme. Send wag
.I. V. LUCIHM s- sosL « Wunsch-. Mitm.
KOBRESPONDANCE sZLOLBN
TYLEK, MlNN-.
tisbtsder Undcrvisning i Fag henhørende til
Ef losstl ccllssc Im Ts llssk 7 Fss III.
St WSWLE lllflslls III II Its-r» S Fss 815
Ei FIAISIEUEIIE lllsslls Is- !2 llssh 4 Fig Ils.
Stxiv cftek Cirkulasrkn
R. J. MORTENSEN.
What Are Your Boys and Girls sie-sings
They are bound to read something They
will read trash unless you give them
something better that is equally interest
ing. Try THE YOUTHS CODlPAbUOJL
There is plenty okadventure in the stories.
and the heroes and heroines are of the resl
kind. Anding in the line of duty opperttk
nity for courage and unselssl1ness. More
than still such stories will be Published in
the 53issues of the new volnme for 1909.
There will be kully as many articles. dlcet
ches and reminiscences t-- jmpart usekul
infortnation its the most aqreeable way
familiarizlng THE cOVlPANIOIVS rea
ders with the hegt that is known and
thonght in the world. «
Full illustrated Annonncement of the
cOJlPANIOX km Mis) will be sent to any
address free with Sample copies of paper.
The new subscrihers who at unce sends
Sl.75 for l110!l(adding 50 Cents for extra post
age if he lives in can-nis) will receive free
all the remaining issues of lsth besides
the Luft of THE c( ))lP ÄXlOXS Calendar
for Wus. entitled «ln Grandsnother’s Gar
den.« lithographed in 13 collors.
THE Y()UTH’S COVIPAN10X.
144 Herkelezf Street. B()s"k0x. MASS.
Flllssigog
klagt-It Lamms-Kalender
med Also-Isl- osk Notaflakshox For Ins-r
Dskl Ast-et. elegsnr inddandea, mische-I
dende kald stæudigt Atti- over ss Por. Sti
ter og Basis-selten samt Eures-. Akte-h
Afrlks o Austritt-n ualt 9 kmt mit-one
Kort); Fest-den indeholder Bogen en
Mem-de nyttlge og uundværllge Oplys
ais-ger.
6 elegaute krocpekbkostkott
kra- Norge eller Danmark, samt
txt flnt Baute-Etat
ladeholdevde 115 forskjelllge Nat-le as ü
nestc Kvalltet. — Alt dette sende
FIIIT TIL SIIISI
der luden ZO Dagc lud-endet so cetsts
for et Aas-s Sabskrjptioa pas «llltutroret
Familie Journsl". der adkommer hver
Magnet-I med kra 16 til 20 Sidek med For
tælllnger, Dlgte. Billeder. Rand for Eos
og Bjem osv. Brett Nummer dank-er
et stinkt komplet Reite.
Desaden erholder eohver ny About-est
som klssikspwmls Iaa langt Optis
get reicher 12 ældre Nun-re Si siedet-.
-En aaodvyrllx Enanclbog tor hver
Betænk Doglgarek S smukke Postkort
tra lljomlandey Som De lkim glazde Vermei- 03
Kolxjenclte med, et nyttlgt Nasle-Etulsamt ou
Umagüe Utica-erlie- Læsostoh et Blas. Som l
Okd 08 Blllerler bringet- Ellson og Minder tra
riet gamlo land. Alt detto Sonst-S portofrlt vod
Modus-Felsen at Icao so ceats l Erim-erkor
aller Money Order-. —- Skrlv ektek Katz-los oq
admwrlkocle Tllbod til Ast-nim- og About-ent
sendet-e- Prøveaamre sendes krit.
C. RASUUSSEN PUB. Co
720-724 s. 4 st., )llaaeapolls,Mlon.