Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 30, 1908, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -.--.I""U.Mskdc.lsprr
Hvot stiegen Myndiglscd hat
cu Meng
Tut Pisi- i.z« iiiiis Heusiut med
dettrs Eporgknmu liscsdis link-isten
Kirch eller Person-si- I !:»:-1«, lmilfct
Jeg sdrliiiiiliekitlixi liciler ifke l)ur
mai-t, nien iiniiiixlilicn rette pun,
lmud der surclnin niig at viere kir
telig Horden Tet ,,k·logeste« for
mig var vel not at til-, men L«
den-Hinuntele sum seg er, lsnr jeq
suwrt for dem-, iiaur noget er i
lIane, san man simr holde mig
den ZvimlJed til Ande. Jeg iuener
tun Falken-, Priesterues Rredsetiszs
og Samfundets Zel.
Til lwud ,,;3« siger, at jeg skulde
lmve giort, vil jeg lilot svare, at
livcid jeg keuder til dette Forstw
lmr jeg sra Miend, der lJar »Keud
skab til Sagen«.
At Priester, sum knn er paa Be
søg, eller as en eller anden Grund
tun oplwlder sig midlertidig i en
hin-dis, Vilde forlmige Stemmeret ved
en saadan Finsde Aarsmøde, kan
jezi ikke til-like mig muligt. Disse
Grunde for nimnte Bestemmelse
lmrtfalder iiltsim.
Men Prasstei«, sont nf lmilken sont
lnslst Grund flytter ind i en Kredsz
ou liosætter siq, enten for at tage
Honiestead, liegunde Bimersorretniiiq
eller virke for Und-J Mist-, uden ni
dere Cereniotii er Tllledlem as Kred
sen, sualaane Den fort-ne
de Ziirke efter Wild-J O «d,
ikke liestemnier andeer
dess, man vnere en Selvfølge !
Lq en Sirt-dg, sont vilde sorluuqes
Lptii,1islse etler name limii Stumm-H
ret, lmr deroed, —- dersom ieg ellerst
sorsmnr mig pim kirkeliq dlkcstskspleies
— taget Stisidt i Kirfetugt Iiiodl
lseineldte Pia-sc lwilket kun den
screiiedc Kirke lmr Net til nt Mit-.
Tot er godt not· med Bauchri
dctsJ og siredsenszs Tusker om, lwor
man skal lich og uirkex og som Sam
sundsmmid sont jeg er liefendt for
ai- Være til Fingerspidserne, mener
jeg, at al inuligt Hensyn bør tageks
til disse. Men scet, at en Prcests
»Wer hans Hustrus Helbred krævede,
at de bosatte sig paa en bestem-:
Egn og, for at høre Guds Ord, i
en bestemt Menighed, men at Folk
on Priester i Kredsen ikke ønskede
dem der, skulde lmn saa derfor
miste sin Stemmcsret Ved Kredsens
MøderF Eiter banlvses lmuss egen
Hirte? Elle-r af Hensmi til andres
Tusker lade Hellireden fare? Jexs
mener, at de lidende liør efter Guis
er mødiss nied Kristenkrerlighcd oxH
ikke jageS pan Dør eller gives cit;
forftaa, at de er i Beim Kaki vcere,s
at man ved Vestemmelfcu bar villets
Ictte paa et bestemt Onde, men det;
berettiger jn ikke til ved simiinej
Bestemmelse at gøre ondt eller llrets
mod andre. Det hnr vel heller ikkc;
virret Meningen. Jeg hat ingen
« J
Ost-nnd til at tm, at .i1«edsen nil
..tili«ane« sig Tllitsndialied ovcrfuxs
Zai1isundel. kllken iea t1·m·, den lIar
taaet for ineaen Mnnli alied unt-k
ior den entelte Plassr i dette Tit
faslde »Ja sea niener lierlwd fu«
txt aure Hiedsen oa lIele den sum
nede Hirte- en Tienest" :1ed at pessi
paa det her i Vladet saa nian fcm
Viere lidt Inere isrsixitia nied sine
Vedtieater over lIele Linien.
L. JolInsoiL
Hiler oiI Tak.
Da sea nn er tonnnen lIieni fra
niin Ei zllkaaneders Reise i Ealisori
nia on Colorado, føler jeg Tranks
til at sende Benneine paa de Eteder,
iea liesoate, niin l)se1telige Tat for
iicerlials d da Oiasstfrilsed saa lie
rc«dvillia nduist nmd mia under niit
Opliold i Besten Det var mig en
Gliede at niøde gamle Venner og
it stifte not Venskali, soin jeg kom
frem, og at dele aaudelige og time
liae Goder med edel-. Jeg er særlig
takskuldig til Herren, der lod mig
aenvinde inin Oelbred under ederszi
dejliae Filinia paa Kosten.
Min Tid tillader ikke at skrive
udførliat om nIin Reise, nien seg
vil ikke nndlade at liegge et godt
er ind for
Sanatorict i Bruflj
og den GerninkL der gøreis for Stuf
ll1«ne, sont er angrelnie as den seng
telige Snadoni Tnliertnlose Der
Here-J et opofrende ng selvforineas—
tende Arliejdc af Brødrene og So
sntene der. J det lIele taget øvesz
der et trosast og aodt Arbede der
stadig Untier, og man fornndi·e-:-, at
Pastor Madsen, der ju selv er stig,
l;ai« fniniet bringe det san vidt, sont
det er· llden Tvivl sknldesz dette
ineaet Foi«liøiine1·ne oa den«trofas1"e
Etøtte, Anstalten bar faaet fra
nianae Steder. Men der fan end
nn gelte-J niere, og der stille-J man
til deni derude, sont de ikke kan
nsøde. Dei-for tiltrængeg endnn
Inere Hin-In Landgnmsnd kin Sa-»
natoriet i Brnsls i Hu. De 18 sage
og 5 gamle samt hclc Personalet
paa Sanatoriet sendes en hiertelig
Hilsm .
« " Ebers forbundne
L. J o h n s o n. »
W
Efteraari H
llt), nn kannner det fedeliae Ef-»
Ieraar, lmor alt er saa trift og ødeJ
inaen munter Fnalekvidder, ifka
ficre Ildflnater. Nu er man man-!
cen til at sidft Ende i den lange
fedeliac Vintertid Ec..-.-T:anne oa lia
Innde lld -talelser lnner Jan ofte,
Haar de føtste Teqn wa Efteraar
indfinder fig, oa dog hin Naturen
i Efteracnet Skønljeder, scIn nassten
overaaar Forum-es Plagt Saale
desJ faa jea et ftort Tras i en Haue,
oa lwad der scerliq drog nnn Op
1nærksomhed, var den smnkke Far
veriadmn, dette Troexs Made lmvdex
——I
,——
»
ide vnrierede fra det inest vleggnle
jtii det Himmeer ln-nnI1nle, dII voerst
iPina Toppqu Um« der liIIesOlU cll
Krone af ,II-Is.nne Vlade Tjisfe argu
ne Vladiz tirnlte jeII, ininder nln
set deiliIIe Roman Ln fer nlan
Inndt Isaa KInienih lleek felikkllitic
ElnIIIIIilIIHIer liIIefdln Mk del iidikc
Zwei-san Ima at Viere nled til at for
sivnne :lI’atlil«eti. inden de aaar til
sur Tinteien del-eg- Vlade
fliiler nasaa »arm-, for de falder af
Isne im der Ins-Juno op til det sten
Utfle dnlle 1nIn·t"eln-nnne oII ser
Inan nd IIIer Eine-in da mede Øjek
ei fnnatet iarneiiat 3fne.
Ved iaaledeii at lietraate Natu
ren i dinis Einnlled i Ufte1«aaret«
kein ieII til at fannnenliane Aar-Z
tjderne nied de iorffelliae Afsnit i
Iet kllkenneskelin ug saa der ai, at man
Tlan lasre Ineqet nf Naturen iqenneni
, sen nil føist dnasle ved det
Nie
idllaiet
Etidliaste ewank, si atmen Morgen,
Illtol alt furmes oII begnnder at
spire freIn da liIIesoIn aabenbarer,
»lmad Elaasrs Traser eller Planter
del nil blive: Inan glasder sig i den
Tid, for nn er det lose, nnge Far
Inan nnerker det over
lille Planke-, her en
der renner Jorden, og
knnnne op, nIen endnn
eed nnnI ikfe, bvad det bliver til;
set IIasrer oII liryder alle Vegne.
Tette tidliae Foraar vil jeg ligne
aar koIthnen.
all, lier en
lille Seil-e,
noaet vil
Ich
diJ sLII
vII Vlade
tran, der
Varneliierlet,
Tid, lmor
lsI handle-J,
Rede,
de lnfkelige
nnaløse
IIVS I1I1 plef CL-,
J den
de EIIenstaber
er
alle
ndale Inaa oprnkkess med
Varndomsdage,
Dane, lIvor man Illig
soIn de sInaa Spirer
Tid begnnder alle
da Eimer oII den At
niefr freInbersfende i
at rnre sin: det er en
Tillinielialpeder maa
andre Inaa rettes
nni nniliat,
da ple«:-s. sont en Iiod oIi nyttig
Planke, at den inaa vokse op og
lsline til Wann da Gliede for sine
Llnainelserf
Ved at IIaa endnn en lille Tid
frem, trceder nian ind i det eIIentlige
ycsraaky llnIIdInntnen. Gaar man
iiId i Sonnen, da seI Inan ale de nig
deliIIIte Bloinster i deresz fnlde Fork
mer og Skønhed, intet Under, ask
man elsker Foraaret; nu er ,
de Imaa Spiker og qudc "
til Planter, alt vidner om Frifköe ,
Snndhed oII Kraft. Se, hvor det
HTIaI er smnkt, betragt dets lysegrøn
In: Bindi-, saa friske oa unge; her
møder Øjet Violer smaa og blo:
Iei axoer «iljer, 1«øde, lIvide og gule:
liiir dnfter SIIrener, viollette og
linide: deritaar After-: Tulipaner,
()sI)ldenlat;oII over der er Noserne i
alle Farven fra det reneste hvide
til det dnbe lnørkerøde. Jutet Un
deiz at Rosen er saa benndret og
tresnnget Men lmad er det? Se ne
de paa Anean klaIe qandspejL der
er oafaa Blotnfte1, ja, det er den
teilin Ilakande eller Vandlilie. Øjet
taIIer en anden Retning oII stand
ser ued Grøntsagerne; de er ikke
alene til Fryd for Øiet nIen ogsaa
til dverordentliII fror Nytte, naar de
mobile-J, lIer er Gnlerødder, Mid
beder, Immer Grceskan Peberrod,
(«-,'-rønkaal, BlunIkaaL Kartofler, og
llist ovre stikker et Hvidkaalshoved
op, det nil oIJsaa vcere med. kicn
løfter Inan Øiet op til Frngtrceerne
as alle InnliIIe Steigs, i deresi fnlde
ste, duftende Blomsterpraat, og Fug
luie snnIIer faa IIlade, sein om de
ned at knnne aleedes til den Tid,
Frnaterne bliver nIodne. Forladen
dc Hauen kommt-r man nd i Mar
ten, lIvor Kornsorter af alle Slaass
aroer om Kap Ined Grceset, og over
Rlønerenaen licever LIerken siII jub
lende Inod anem tilsidst naar vi
Skonleddet, JndIIanaen til Skoven.
Men lIørl Tet er, sont Fnalene
modtaaer alad’, osz med et tnsind
stennnig Morgenkvad
Den, souI aldrig lIar nasstet Sto
ven en tidlig Foraarcimurgem kan
iffe for-estille siII, hvilken Frnd oII
Linsalasde en saadan Morgenliilsen
fra EtImens fjedrede Sanakor kan
fnlde ens Hierte Ined: da kan man
ikke lade vasre med at ndbryde:
,.-(Zve1n knnde vel have Visdom til
at indrette alt saa lIerliat oII fkønt,
nden den alnise oII allnæIitiIIe Gnd.«
Her i Sinnen den store aldorstille.
lnmr den milde, lette Ennnnerlnft
snser lilidt da liaefoni en kcerlia
Haand ikrnIIer fierteIInende lien igen
nein TI«Ietoppe11e: her
staar IIamle
sInn Etonnens Viel
de og Tidenszz Tand itkc har for
fnndrede EIIe,
-f——
—
n:naet at rolle en Tonnne: twksjm
de Etorinlob sra alle Manier staat-»
de liae siot. Her smar den rnnt"e«
(!’-raner, niorf da stie, intet arm-j
eed denii Rod, sordi den strroe sikk
starpe Ilcaale san lunat den lan naa.
Lin-e der stiniter Ljet nonle inse:
gronne Vlndu olil det er Vogt-Its
det lierline Bogetrah nn er man
nnder den« foraarst1«ist«e, Hungein
de Krone. Aa! lroor er Bogen i:«on,,
jin-r i RomnreL tan nun tasnte
fis et snntfkere Wilh-din naar nmn«
sejler nied det slonne lille Tan’
mark-:- slosr for sit Lie, end at Te
ind Vna den smilende, sfoolieuotfede
Estrnndlwed ln1or Vogelnnden din-.
fer osJ i klllode, sont oilde den nodkl
os- til nt ndln«n,de: »Ja skui er Da «
nerLs Land.
Sonc Inan arndoi—:« ganr fra den
tidligfte Foraarstid ind til det extent
lige Fornar, snnledeis Yorer Tiden
og fra BartIDonnnen ind i llngdonI
men, Livegi Jordan Jeg elster en
lngdom Ined Kinder røde og Ner
ver sont lmmret Ztaal (
Nu stanr man i llngdoninien: Hil
dig dn unge, sont forstanr at toge
Vare paa din llngdom og benotte
den, sna den liliver din Gliede i«
Alderdomncen. l
Naar man ser ud over UnqdoIn
men i Almindelighed, da Inøde1, s? e,
oin end i en anden Forstand, det
samme Billede sotn i Hauen —
Bloinstemrinclen iol fin Brit-Ah
Grøntsaaerne med, hist on lier it
Kaalhooed Bund jeq smrlig stutter
og isenndiu et :l."enneste soi cr.
om lmn lsenotter de Eoner oa Talen
ter soin Osnd lmr stasntJt dank at
brnge i Unser-«- Tjenes1e. Log inaa
mnn Voate sia for at ooeronrdere sia
selo: tlii sotn en Rose er en Rose
og en Viol itte fan lvlioe ander
end en Viol, saaledeis tun oi Men
nesker itfe lilioe anderledesJ, end vo
re Evner tillader. Men nn stal det
tillige oise fig, oni de Tilliojelinlieden
sem spirede i Vor Botmlesertel1aoe,
er behandlet rigtigt, er det lille
Ukrudtgfrø itte lagt øde, da oil det
i Ungdommen søge at overgro den
nyttige lille Plante, som ikke syne:
at gro ret stærkt; men er den dank
lante sen stærkeste, da riv den
spRodzi thi ums-din Ungdom
et den ftcerkest, lad den ikke faa Lov
til at overgro det qode i dit Hierte:
nej, væk med alle Laster og Daarlig
lieder, føg heu, lwor der fredes oni
Hiertehavensz smukke Vlomfter, vier
med til at løfte Land og Folk on
sra den Dorskhed og aandelig Sløm
l)ed, som de er lienfalden i, søg at
Vwkke dem til Vevidstlied om de nig
tige og store Forpligtelser, de liar
som Meiniesker; vcer med til at frem
me alt skønt og ædelt her i Livet,
og du skal se, at Naturen er rig
paa Farver og Jllustratiomsr, nanr
vi anbner vore Øjne og Øren for
dem. Som paa en dejlig Foner
morgen i den friftc grønne Sfoo
med Blornsterdnft og Fiiglesaiig, sau
dan er llngdommen. Nanr man la
der Blitket glide nd over llnqdom
men, med alle dean Laanslen Birmi
ter, og Virtelyft, da, naar diese
Evner bruqu ret er den i Sand
hed at ligne ved 9 ntnren i »Forter
dragt. Derfor, Ungdon1, søq at faa
Forstaaelse nf, hvor stor Rolle dn
spiller i Liver; nu staar dn tast· on
modig, modtagelig for alt, lwad der
ser skønt og lyst nd. Nyss traadte
du fra Barndomstiden nd pna Li
oetsJ Vej, og nn udfolder Lioet sig
for dit Øie i alle dets forskellige
Skikkelser ou Tillokkelser. Men lmsk
da din Foders Formaninger oa
sorlad ikke din Moder-J Lon: mau
ike det Vil koste Kmnp imellenr de
to, nn store Planter i din Werte
have: den ene Plaute er llfrndt,
Synden, den anden er den nnttiae
Plante, Livet i Gild
Det er Livet i Osnd, vi Mennesfer
cr bestemte til at leve. Vi er ikke
skabte i Guts Billede og tillige lie
stcmte til at ødelcegge vort llngdotnszsi
liv i lldsoasoelserx nei, vi er skabte
i Gudii Billede, for at ni skulde
leve i ham og Ined hani. Derfor,
llngdom, koni tilbaae fra de fli
kskige Refe; du Ded, det er galt:
afslaa ikke de hjaslpende Heendeix
som udraskkes Inod diq for at binle
pc dig paa den rette Vej Dis-se
Dis-Inder er Gndis Rirte med alle
Den-:- trislelige Foreninqerx dein oil
ieg liane oed Bogieskooengs sinilende,
swggefnlde »Ur-uner: der kan dn
blioe styrket og oederkoæget, inden
l
l
l
dn igen lienioee dig oaa din Lins
mnd1«i11;1. Den klemesnnde Ung
do1n, soin strider for Friliedsz Ener
ne og planter i Agnean Vielde
EanleedensJ snnde Eilet-ne, det er den
Ungdont, fom er as sna stor Vasrdi
for en Nation; den Sknre sknlde dn
lsøre til, viere ined til at drage dort
Falk lsen til Steder, lwor derei
Esceleliu fan iiplnljes, lmor de fan
lasre nt se og finde Gliede i at stein
nie det gode, sfønne og aedle. Brnn
alle dine Eoner, enten til Daad eller
Opinnntri11n, on dn vil se, nt alt,
lnind der er baserel paa god Osrnnds
rsil link-sent den gnnile knndredel
kLg Inodsma alle Sturme-, paa lwnd
Zide de end konnner. Afsfn alt,
sont iffe er til Frelngang for detl
gode on asdle i Livet l
Vier ikfe en Taalie sotn saa lnangel
er; de tror, de er Karle, nennt· de
fnn fixie: Jeg er en Mand, jeg tager
knn et eller to Mag-; Inaaske dn
san holde dig pna den Linie, inen
det er et Vovestykke, intet fornnftigtz
dlliennesfe vilde indlade sig paa,
Man yører saadanne tankeløse lld
tryk faa ofte, Inen l)usk, du er med til
at styrte faa mange, mindre kamt
tcrfaste Mennesker i Fordoervelse
vedntz pære need til at opholde de
stinkende Hulerj kaldet Salooner.
Jntet er mere fordærveligt for Ung
dommen. Der gaar den haabefulde
llngdom soin licederlige Miend og
Minder ind ad en Dør og kommer
nd af en nnden soin Forbrydere og
Ekøger, nedlirndte baade pna Sjæl
og Legeine Sig faa ikke, at du ikke
sei noget galt i at tage et Glas el
ler to, og lJUsk paa, at mange Bække
smaa gør en stor Aa, og ljvert Glis
du tager er en Sten paa Soloon
liygningen Du oil sige, du er wr
slig. Tet er tom Undskyldning, der
er andet og andre Steder, du kan
faa din Tørst ftillet, end ved Spi
ritusJ i Zalooner.
Nei, hoor skønne end alle de
Verdislige Foreninger er, kan de al
drig smninenlignes Ined Kirken. Det
hat mindre at sige, ved hvad Navn
de ncevne—:-; det er knn baseret paa
at tilfredszstille de legeinlixje Kral
oq Attraaer, og imedens du er saa
onilmqgelig for dit Legemes Bel
okere, da dør dit Sjæleliv, du agter
ikfe paa den Steinme, soin bliver
jvanere og svagere i dit Hierw
og sont i lange Tider lmr tryglet
om Los. Du gjorde ikke noget, som
knnde oasre af aandelig Vierdi for
dig selo eller andre.
Glein ikfe, lwad dn i llngdom
nien ncennner, du sioelden i Alde1«
donnnen nlelnmer, saa for at faa en
inst- Alde1«dom, nma dn benytte dine
Eimer on lmefter i Lnse J Tjeneste.
Nu fører Tiden ot« fra Fomar on
Sommer gradviczs ind i Efteraaret,
og pan sannne Munde gnar dn fm
llnndom og Mandoni ind i Alder
dommen.
Nanr man betragter AlderdonI
men, da findet man, at den bar
stor Lighed Ined Efteraaret; sont dn
i Efteranret ser Blomslerne Dis-ne
og Vladene falde af, sanledes er det
med Mennesket, det bliver svagere og
wagen-, on Tanken drages da uvil
faarlig ind paa et Insere Ommade,
on hde doeeler de da belst ved?
Unqdotnstslioetg Minder-. De se Bil
lede efter Billede passere forbi. i
Tanferne leoer de den Tid ooe1«.iaen.
Nogle as Minderne er faa llsfe
soin den nnsndsprnnqne Bon, andre
sna lstioe og Islorke sotn den inde
slttttede Gran, ttde as Stand til at
live og Uarnte dent op i Ame-mont
met-.
Jeg hat« hørt tnanae gatnlesxs nd
talelser, ttogle lød saaledtw J oor
llngdont da var der ttttge Folt, da
tnttde oi rigtia ntore os:s, enten oed
at slaa Vieldige Slaa paa stroen
Iet· sei— et tydeligt Beut-ji sor, at
ltvad dtt i llnqdotntnett ncettttter,
dti sjtelden i Lllderdotnntett gletnttter.
Vare alle ttttge oilde lttfke dereszs
thte og Treu for alt, httad der dra
aer ttedad til llndetsgang oa itali
txe stertet for alt, sont leitet- ottad
til alt, sont tan tut-re til Illketttteskets
Virfelige Gann ag Gliede; de oilde
da liaesont den quntle tttsde Fritzttett
i sitt Alderdont Ved at se tilltaae paa
et ttitsksontt Lio i Lnsetsz Tjeneste.
Lersor unge Ven, sont ltrser dem-,
lad os- bettytte vor llttgdom itte
sont farsttneonte gamle, ljviLi ltele
Lin gik ott i titnelige Tittg, tttett
siege sont den attdett gatnle at nd
snlde vor Pladg i Lioetszi Hatte.
Søg sont ban gjorde, vcer nted til at
ttande og hngge am de skøtttte Plan
ter i Hier-tehaven og søg at sotekke
lldkrudtets Vækst; da kan du ved
at kaste dit Blik tilbage paa din
Ungdom og ligesom Vladene paa
Træeme bise os det støtmefte, inden
de falder af. Ved at arbejde i Ly
sets Tjeneste i din Ungdom vil
Bladene paa dit Livstræ straale i
det stmtkkeste Farveskter, naar Solen
for sidste Gang kaster sine Straaler
over din rige Alderdotn Og saa
tflsidst konnt-Iet- Aal-etc— Asten, Vin
terett. Alt stntesz at være dødt, ingen
Fttglesatth ingett Blontster, alt ser
øde og forladt ud. Sfooen fremda
der ikfe det Sktte sont søt·; hoorhen
dn vender Øjet, tnøder det tun høje
nøgne Træer og Bttske, lig Meinte
sker nden Sjæleliv. Nu stryger
Binden, den lette, milde Sommer
oind, ikfe ntere legende og pustende
igennem Løvhallerne; nej, nu farer
Vinterstormene sttsende ozx hvislende
jaemtens de nøgne Grene og Trcrer;
itt oil den regem Men Trteerne
svarer knn ved at svase hid og did,
ttden Livstegn De er døde, ntett kun
for Vinteren; thi Solens vartne
Straaler vil en skøn Foraarsmorgen
tscette ltele Naturen til Lin og Kraft.
Saaledes er ogsact vort Livs Vin
ter, naar alle Bladene paa oort
Liosztrte er saldne af, alle Vore
Cvtter og Talenter og alt, lsnctd Gud
gav oså at bruge i haan Tjeneste,
er tagne fra os. Da ligner vi Sko
ven oed Vintertid, Stornten farer
ltett over note Grave, alt synes dødt.
Mett du sover kttn sottt Trwerne
og Blotnsterne; for en ttnderskøn
Foraarstnorgen vil Solen fra Bellt
lehent stige op i al sitt Herlighed, og
den-Z milde Vartne Straaler vil da
ltelntde dig et nyt Foraatt
G. L.
Portland. Oregon.
Den gamlc Tcori at ,,det ltedste
lteslaar«, katt nted Rette anvendes
paa Dr. Neters Kuriko J over 100
Aar ltar dette Leegemiddel ltestaaet
Prøven som det fortrittligste Ents
ntiddel, og er i større Esterspørgsel
nn end nagen Sinde før. Sont Strack
tttiddel for Blodet, Matten og alle
Lioszsotsganertte bar Kttriko Vist sia
at otrre nden Liste. Den faaess ikfe
vaa Apotefet, ntett kttn ltoszt spevielt
ansatte Aaenter eller ved at benvettde
fta direkte til Esertte, Dr. Peter
Fahrnen L- Sons Co» 112——118
Su. lLtootte Alte» Clstieaga Jll
Orden,
der
ikkc
gaar op
genncm
Skotsteneu
«
u- fnur en iitiiandeliq, direkt-«
Ist-de nf lmer eneste Unze Brændfcl
— For cr ingcn Skorstcne eller lange
Nør til at optiin Beben fm en
n- Ins-· I- I·
s JZI «
HE- FT - — Tal
EI- LEJTUZJULI Olle
- (Forfynct mcd røgfri Opfindclfc)
Vusr den fru Vkuclso til Værelfe. Skm Vas
Ovn
Hin-n hoit on ellor lungt ncd —- ingen OLZ —
juqen Lant —— mitomntifk røklfri Opfindcls.l
forliindrcr det. Moksiimbcsbolderen taacr 1
Quartks vmsndec 9 Tcmitr Cl loqant udftyret i
»Nic« oller »annn«. com-r OvngamnteceL
Xa ayo Lampen qiver et studiat
Uns til at læsk
Ued —— lmad To wish-I for del lanae After .
Lnnct af nitfclvlettcret :1.7i’c-kisinq, nyeste forde
DrcdcccntrulTit-Enden Quer-Lampegerann-rot
qurKJundlcsnde ika «1Tcrf(scti011« Llic Lvncn
cichr »Nami« Lampen til sfriv ncvrmcslc chsiit
STANDÄUD CIL cost-ANY
( lacckpontcsd
Martha Washington
Komfort sko
De vjl adder . «i II. hxad ijkcslig Pod
’« Homkort es· er- «.-.-) brufksr Martha U .1- -
E·’ssi;?"3th«1lior::kart»sz 7)»’ »Um trætte
-.-- . . - der til len «
ser hg en
Mr og Samer—— de Just trækkes pas og
! Sideme «gir eft«:1«' ved enhver af Fo
ki( z fri BevægeEe og perkckt Pasning.
EHL I«(’:;.
. is im -7» sr »le! I Kunst Jlnrkhn W’ilshi11frton cisx Mayok
l isuvis Substjtutetu Uekcs Handlunde
s— 17 vii De vil Sende M Nav! et paa- ea Haucht-ais
sum j Ic ke saxlgcr Max-Ihn Washin non Komfort slco.
vil vj somit- Dem gracis okx portokkit et smukt il
lede af Marthe-. Washington storrelse Ums-T
Yj Iavcsr ogssa Honorbilt sko Leading
Lady sk0. Yerms cushion sko og spe
cis-il Merjt skolessko
E. Mayer Boot Q shoe co.
Müssqu Wisconsin