Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 30, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »l)an5keren"
· er et halvugenttigt Nyheds
s og Dplysningsblad for
set Canske Sollt
i Amerika-.
« Is
Idgaat
Tirsdag og Freie-g
es kostet om Aaret i Fokstud
81.50 i de Foreitede Statet
og 82.00 i lldlandet.
4 - ----
»Da-Meeren»
er det eneste danste Blad
islmerika, der udgaat
to Sange
« om Ugen list
udgives af
»««8« ««·«. His- MIUJS
III-Am. XZERASKL
Prove-Numke sendeg
frit paa Forlangends.
M
Bliiir, Nebr» Fredag den 30. Oktober 1908 ,
If 17. Äarg.
Bulgarien Vil betale.
—
Fotrctningen lidcr under
Usikkcrhcdcn.
Østrig cr ogfaa forfoulig -
ftcmt. — »Czarcns« Trontalc.
Zofin, 27 Okt. —- Bulgariens
Regiering hat i Tag nnderrettet
Repriefentanterne for de frennnede
Magie-r her inn, at den principielt
er ganet ind paa at betale Skades
erstatning til Tyrkiet, hvad der i de
sidste 14 Dage særlig har vejet i
te diploinatiske Forl)andlinger mel
lrni Storniagterne Afgørelse op
nuaedes « Tag Mut-ges i Kabinet
te: efter en lang Debat, i hvilken
siejier Zerdinand brugte hele sin
Jndflydelse for Fredens Vedlige
lnsldelfe Ved at betale Vederlag.
Stivfindede kllkedleinmer af Ka
lnnettet, sont principielt modsatte
sig Vederlag af Frygt for at gøre
den-Ei Parti hund, overvimdtes ved
a: liline niindet Uni, at der var
not« af andre Politikem sum uilde
raste glade Ued at træde i deres
Stisd og pnatage fig Ausnaret.
knibinettet paavirkedes til en vis
Grad nf Steintiingen blundt de De
pntei·ede, som konnner hertil i An
ledning af Repræsentanthnisets Anb
ning i Morgen. De beretter om,
at Forretningen alle Vegne lider
under Usikkerheden, og at de frem
mede Kreditorer ingen Barmhjer
tighed vifer
et videre Okt« · Ä
. « s »zw. : '—.-s-«: -.’.«»:-'» ·
blive hjetnsendt i Morgen, saa Hee
ren kun beholder sin sædvanlige
Styrke paa 860,0W. Regeringen
vil i Løbet af en Dag eller to sen
de en befuldinægtiget Repræsentant
til dionftantinopel for at oprette
en Traktat med Ti)rkiet. Man me-»
i:ei«, at Bulgarien ved at tage dis
·e Zkridt har gjort sit Bedste for at
klare Stillingen
Vudapesi, 27. Ott. — Baron
von Achrentljal, den østrig-ungar
ste Udenrigsininister, ytrede i Dag
i en betydningsfuld Tale, at List-—
rig indtog en forsonende Holdning,
ljvad der vcesentlig uil bidrage til
sie-dens- Beoarelse sdet Udenrigsss
nnnisteren talte til den øftrigske
Telegation, indrønnnede han, at
der var Østrigs Ønske at gøre sit
yderste for at lindre den nærværen
de Spænding, og at Regeringen der
for ikte vilde paastaa, at Bin-rass
ntaalet otn BoSnienS dg Herzego
isenas -Annektering aldeles skulde
udelukkeg fra den internationale
siongreseg Program, skønt den na
turligt ikke kunde indrømme, at
Magterne havde Ret til at betvivle
Rigtigheden nf Provinsernes An
,ncktering eller Jdeen om noget ter
ritorial Vederlag i anden Retning.
Ud fra denne Anskuelse har Hit
rig i Forening med de andre Magter
licvæget Administmtionerne i Kon
stantinopel og Sofia til at afftaa
fra militcere Forholdsregler, der
«kunde vække Mistillid Med Hen
syn til Serbien og Montenegro sag
de han, at ingen af dem var be
nttiget til at gøre Jndgreb i Sa
gen paa nogen Maadex men ikke
desto mindre vor hans Regering
rillig til at behandle begge med
Velvillie og taqe deres Jnteresser
med i Betragtning, Det var imid
lertid i deres egen Interesse at stet
te praktiske Formaal for deres Ak
tiviteti Stedet for at drømme om
Ting, fom aldrig kan opnaaes.
Videre fagde Ministeren, at List
rigss forligsvenlige Holdning bavde
mødt den venlinfte llnderftøttelse
fm dens Alljerede, Zyskland og
Italien. Han san Fremtiden i Møde
med Tillid, og af den Grund men
te hau, at de andre Regeringer
udvifte en ligesaa forsonlig Hold
umg.
Sofia, Bulgarien, den 28. Okt.
Ten 14. bulgarske Nationalforsam-·
ling mødte Dags Eftermiddagj
for Efteraarssessionen. !
Den bulgarfke ,,Czar« Ferdinandz
oplæste Trontalen, hvilken havdes
et særdcles frcdcligt Anstrøg. (
I
!
Et typisk Afsnit følger:
»Fred og Velstand er indskrevenj
paa det Banner, som udfoldedes ij
Tjrnovo den 5. Okt» og jeg haa
tser, at mit tapre og fremadfkri
dmde Folk vil hjælpe mig i For-(
svaret af Vor rctfærdige Sag, san
ledcs at Freden maa sikres, og Ci-!
vilisationcn knn sprede sig i Bal-.
tcs11-3tatcr11c.«
»C.3aren« lovcde at netale alle
retfærdige Fordringer imod Rege-(
ringen.
Endnidcre umtulte ban Kejspr
Frantz Jofefs Vcnligbed imod
lika ved TVkodmgelsVn forlechn soml
ct Veviss paa thrig-1l11szarns elsksl
vmrdigc OptraschL
,,C3arcn« udtaltc oqsua Haubet
Un, at Russland ikkc vilde forladc
det nye slaviske Rigcy sum var est
Vorn af Russland selv.
Bulgariens Beslutning om at
bjemsende Reserven og betale Tyr
ktet en Skadcserstatning fremskyns
dchs vcd et Ultimatum fra Frank
1«ig, England og Rusland under
siøttet af Tyfkland og Italien.
Traktaterne har atter vist fig,
som det Papir de er. De besvorne
Overcnskomster har Gyldighed ak
kurat sna længe, sont ingen vil bry
de dem. Valkan-Følger11c vifer sig
over-alt, og de er de samme alle
Beque.
Elskod andre Ord: Trafrater geei
kcr til Vandsbæk. For Staterne
er der derfor ikke ander at gøre
end nt ruftcx Frankrigs Minister
J,-1«æsident har da ogsaa sagt det
ist-ais. »Vi man ruste og vcnde vore
Ljne mod vor Flaadc og Hær.«
Den engelskc Minister, Winston
Churchill har nu efter Vulkan-Af
færen hævdct dct jamme, skønt han
furhen nur indc for Milltcvrudgis
tmtcsks chfættclse. ,,Flaaden maa
blive vo-: bedstc .T«raktat, og vi bør
lsyggc de bedste Zkibe, som kan faas
for Penge.«
Tet er nltfaa Refultatet fra Be
qivcnlchcrnc paa Balkan, og det
lsør overvcsjcs, hvad et Dokument
mellem kllkagterne er derer-d.
Tennessee-Banden
Catnp Nemo, Reelfunt Lake,
Tenn· den 28. Okt. Tennessee Sol
dater hats opsloaet deres Telte i
det sinnt-ten hvor den Bande, som
fprøvede Mordct paa Kaptajn Ran
kin, holder til.
En Mund ved Navn Frank Fer
riner har tilftaaet, hvorved 10—12
Mir-nd mcrc blev indviklet i Af
fccren Guvernør Patterson holdt
selv Forhøret, og efter et udsæd
ranlig jkarpt Krydsforhør fremkotn
Ferriner med Tilftaaelsen. Ferti
»ner holdes fangen i et isoleret Telt,
som bevogtes af en stærk Vogt
Cn af de første Dage Vil han blive
Jbragt til Nashville eller Jacksons
Fülle, lwor han betragtes som mere
Hsikken
H Alt i alt er nu 85 arrefteret.
Hohn F Coekran, den Mand, som
blev fanget part Søen, bar tilstaaet,
at Banden ogsaa enganq i sin Tid
pfdfkede Kvinder. En af Kvinderne
jfif si»q· en Omgana, fordi bun bavde
forladt sin Mand. en anden Kvini
L
Hie, fordi hun var i Vanry.
Præsident Roosevelts
50 AarS Fødselsdag.
Washington, 27. Okt. —- Theo
dcre Rooscoclt, De Forencde Sta
tersJ 26. Præsident, fyldte i Dag
sit ZU. Aar Han bcgyndte sit 50. .
Aar med at være tidlig ved sit
Ekrivebord, og han tilbragte Dass
aen med haardt Kontorarbejde og
diskuterede med sine Ministre Sa
gen som hører under deres De-»
s n1«tementcr. s
Lykønskningstecegrnmktter strømi
mode ind til Kontoret og Det hvide
Hus hole Dagen. Mange fremmede
Regenter benyttcdc Lcjlighcden til.
gcuncm deresks diplomatiske Repræ-H
stumme-r at udtale den«-Z Varmel
Venskuh m Vclvillio oversor Pur
scdruthh Blnndt andre besøgendel
var der csn Delegation fra den un-i
garske republikanske Klub i New?
;’-)crk, sum narliq lykønskcsr Præsi-;
drntcn pna hans Fodselsdag. (
l
En værdig Guvernør
død.
Zutun-L Minn, 27. Oft. — John
Mitter, forhenværende Guvernør i
Nord Dakota, er død ber i Du
lnth. Hans Død gcnkaldcr i Erin
dringen Nord Dakota-S berømte
Kamp mod Louisiana Lotteriet..
..?iller var Anfører i Kampen mod
dette Uvæsen Det fortælles, at en«
Reprcesentant kom ind i Guv
Wenge e1c»Derexs",'i fagde"
an, »hvis De tillader Lotteriet at
komme ind i Deres Stat.«
»Min Pris er højere end det,«
faqu Guvernøren, og kastede Man
den paa Døren.
Tusinder af Faar
froSsel ihjel.
20,000 Faar meldes at vcere om
fommct i Rio Ariba County, N.
Mex. 1-10 Mil nordcnfor Santa
zw, under den voldsomme Snestorm
snuI hat« rasct der fornylig. Stor
nten er den vasrste i Monds Minde,
og Euren liggcr fra fem til ti
Fod dvb. Forudcn det ftore Tab
af Faun savncs 6 Hyrder, og man
frnatcr . de ogfaa er frosset
ilsch
Skovbrandenes
Fru Washington, D. C., medde
les-:- fplgcndc lldtalelsc af øverstc
Forstmcster Gifford Pinchott:
J mange Densecnder bar dette
Aars Skovbrande været de Værftp,
jcg bar kendt. Oele den nordlige
Halvdcl af Landet har været an
grcbet, og Skovbestanden har lidt
ulvorlig Skade. Ved Siden of at
pdelasgge Værdifulde Skovftræknin
per oq anden Ejendom bar de Skov
Monden fom i de sidste Uger har
roset i Østen, foraarsaget nceften
uberegnelig Skade paa Vandskelle
n« ved vigtige Floder, der forsyner
tnlrige Jndustrier med Drivkraft.
Der er ikke stor Forfkel mellem
Brandene i 1908 og de i tidligerc
Aar, hvad Aarsagerne angaar.
Ulykkeligvis er der ogsaa ringe
Forskel paa den Munde-, Folk hat
mødt dem. J de fleste Stater har
Brandene faaet Lov til at rase, ind
til de har begyndt at true vcerdis
fuld Ejendom, og førft da har der
værct gjort Forsøg paa at ftandfe
dem.
Spørgsmaalet om Skovbrcmdenc«
er et af de vigtigfte Svørgsmaabj
Land-It bar at løse i Forbindelse
med Bevorelsen af dets naturliqcs
szwlpekildet »
Man har ikke Begreb um den
Hälæggelse som følger en Stdn-;
brarsd og det forekonnner mig, at,
det beds1e, sum kunde gøres til;
Freinme af Arbejdet for Bevarelss
sen« af Skovbestanden, vilde Værek
atgive faa mange Mennesker Ioms
mukig Anledning til at beføge en1
Landsdel fnni Var Udarinet af
Stovbrand
Inskuds Garanti forkert.
Mr. Theodore Burton, Medlems
as United States’ Meint-Kommis
sion og Fotmand i Repræsentanthu
ists-T Flod- og Havne-Kommission,!
thte forleden i Chicago om »det!
forkerte i at garantere VankforretsI
1;ing.« Vi meddeler følgende Ud-:
drqg af hans Tale til Overveielses
Den Vigtigste Jndvending imod«
Bryans Forflag om at garanteie
Jndskud i Nationalbankerne er 1naa
sie-; at det er principielt for
set-T
YDet siger til den Mand, sum er.
kloh og ærlig i sin Banfforretuing
csgslsMetodm ,,Vi vil tvinge Dem til
atHaa i Kompagni nied niange an
soni s e itke kender, og som er
spredte.«
viAxt paatvinger Bank-kenn en
« «ering, som vilde vcere ødelæg
for Succes i enhver anden
setningsilinie Det ignorerer og
; ter Forskellen mellem dem, der
«- ige til Fremgang, dem, man
l
—-——-— I
j
— TW M
Iiingsvirksomhed, at Autoritet man
lxdsnges af Ansvar. Den solide, ker
läge« og konservative Bankør vilde
efter Vryans Plan aldeles intet
Tilfyn liave med andre Bankører
og deres Forretningsførelse, men
vilde paa samme Tid være toungen
til at staa som lKnvtionist for dem,
for de nasrlige, skødesløse og ufor
qutige saa vel som for alle andre.
Og ikke alene gøres den solide
Bankør efter dette Forslag auspar
Iig for Misgreb eller Nesultaterne
as Skødegsløshed eller lIærlighed fra
andre Bankørersks Side, og han staat
ikke alene chen Antoritet over dem,
men han er ude af Stand til at be
fkytte fig selv ved bestenct Kendskab
til, hvorledes andre Bankørerer fei
rer deres Forretning. Han kan ikke
ferlange at se deres Bøger eller faa
Vesked om, hvilken Sikkerbed de bar
for deres Laan. Og i denne Forbin
delse bør det siges, at der intet er
faa skæbnesvangert for Hold i For
rctning som ubestemte og usikre Ri
sikoer. Den konservative Bankør
Inaatte sige til Laanerent
«En nv Risiko er paatvunaen min
Forretning. Jeg maa fikre mig selv
derimod. Oq den eneer Monde.
bvorpaa ieq kan aøre dette, er ved
at tage bøiere Reuter af dem, til
livem jeg ndlaaner mine Penae.«
Ulykke paa Søen
Tankpercn Jroqnois med femMands
Besastning og fytten Passagerer
knm i Lørdags ud af fin Kurs i
den tætte Røg paa Georgian Bay
og ftødtc paa et Skær ved West
Rock. Tyve Minutter senere opstod
der Brand om Bord i Banden Der
var flcre Kvinder og Børn blnndt
Passagerne. De blev alle reddet om
Bord i en lille Vitgserbaad» der
liøxte Nødsignalerne og kom den
strandede Danipcr til Hjælu J.
H. Kotcher fm Tetroit vifte fig som
en Helt under Redningcn af Kviw
der og Vørn. Søcn gik fcm bøjt,
sit Bande ikke kunde fcettcss nd, oq
ern for ccn blcv Børn oq Kvinder
lanqet over Nækkru, medcns Kot
eher ftod paa Zl«c1sl1rlmi1dctt og pas
sedc pau og tug imod dom.
Jorden rundt.
29 Koreancuy der var japanvens
läge, er dienen skudt af det japanfke
Gendarmcri, som troede de var Jn
surgenter.
Et Folkeuniversitet er fornylig
bleven højtidelig aabnet i Schlanji
mike (Rusland). Der er indtegnet
:-i:o Tichøreke.
Spillcbanken i Spa (Belgien)
lilcv forleden lukket af Myndighe
deme, som konfifkerede Spillepen
xTcsnc oq noterede de spillende.
Kongcparret af Sverrig afrej
scr 12. Novbr. fra Stockholm til
Ohcrbourg for at aflæggc Besøg i
England.
Lco Tolstojs Valg til Æresmcd
lun uf Et. Petersborg Universitet
et smdfwstct af Ministeren for Fol
feoplyssning.
Tte fransf-smnske Note om Ga
mntiernc for Muley Hafids Aner
kundelse som Sultan overraktes Al
xzccimsz Truktatcns Signnturmagter
d. 19. d
U
Et Skrin med bulgarske Bank
noter er drevet i Land ved Mentone·
Te antages at stamme fra et Ty
veri, som bulgarske Embedsmænd
Legik for 2 Aar fiden.
HEFT-M ·,.f - »Es-« « s ,
nedfat en Kommission til at ftyre
Leu i den græske Konges Navn,
indtil Grækenland selv overtager
Regeringen.
Vryggcr Carl Jacobsen, Fre
de1«iksberg, or udncevnt til LEress
medlem af det tyske videnskabeligc
Institut sur Brngerivæsem og Pro
ftsssor Emil Hausen har faaet Insti
tuttets store Guldmedalje.
Ost-ev Voni de Castellanc ønsker
on lille Forandring med Hensyn
tii Sfilsmissebcstemmelserne fm
furbctwæreude Missks Anna Gould,
sum for nuliq er blcven gift mcId
Prins Heiic de Zugan. Anlednin
non ist« Grcvens Born, hvilke, ban
ønskcr, skal anbringes under hans
Mode-tsc- Vm«etcegt· Sagen vil doq
sørst komme from i Rotte-n den 4.
Nimmst
Niclmlass Tschaikovsk11, den aldren
de russifke Patriot, sont lIar været
indespærret i et St. P::c-.sboi-g
sængsel for nmtrent ce( Amt bleu
lxlslcldt den 28. Okt. Mod At stille
Fnlstion Kavtionssummzpr er ble
ven reist i England oq blev an
qut i den kejserlige Basis-T i St.
slketcrsborg
Efter at de nødvendige Formo
liteter var gaaet igennem, blev
Tschaikovsky løsladt
If
Ved Valget i Canada i Mandags
fejrede Sir Wilfreed Laurier og
det liberale Parti for 4. Gang
over de konservative og deres Le
der, R. L. Borden. De liberales
Partis Majoritet i Parlamentet
bliver dog noget mindre end før,
antagelig 55 a 56 mod 66 i for
rige Parlament
J 12 Aar hat Sir Winfried
Laurier staaet for Canadas Rege
rinq, oq i denne Tid bar Landet
qjort større Fremskridt end nagen
Sinde før i dets Historie Man har
bebrejdet Lanrier, at han var ekftra
vagant i financiel Henfeende. Mini
steren nægter ikke, at han har øst
Penge nd med rund Haand, men
nun bar gjort det for at fremme,
hvad der efter hans Ovcrbevisning
var til Landen- Bedfre.
Flertallet af Folket har ved Gen
Ualget givet ham Medhold.
Leu afgaaede duujic Konsele
ptæsideut J. C. Christensen er af
Reformpartiet bleven valgt til dets
Formand samt faaet et Tillidsvo
tmu af sit Parti.
Ehristensen gør Fordring paa at
vlive valgt til Statsrevisor, des
uden forventes det, at Christensen
ril blive Ordfører for Finanslws
behandlingen, kommer dertil Po
sten som 1 Viceformand, saa man
vil se, at J. C. Christensen er knap
rigtig færdig i den danske Politik.
diongens Morders Testamente
fnndet. Lisssulmn den 28. Okt. Kong
Carlos Morde-r, Munuel Silva
Rufs-fass Testamente er Neuen op
dagct her. Det er daterct den 28.
Jun» sog det giver Instruktioner
un, hvorledes hans Vørn jkul med
dcsles om hans Afsked. Hatt siger
bl. u» at han har ikke nogen Ejeni
dem nt efterlade Børnene uden
,,111it Nimm min Respekt min Med
følelse for disse, som lider. Jeg be
der om, at mine Børn man blive
oplcerte i Frihedens, Lighedens og
Broderskabets Principper.«
st
St. Petcrgborg den 28. Okt. For
forste Gang i Ruslands Historie
ljar et russisk Parlament oplevet
dets anden Session, hvilken begynds
to Dags Morgen. Saa snart som
M spåa nasse-M WWUDH
styrtede Medlemmerne af den tre
die rusfiske Duma sig hovedkuls
ind i en Debat angaaende Balkans
Spørgsmaalet M. Maklakoff (De
mokrat) angreb Regeringen paa
Grund af den-:- Holdning i Vulkan
Affærett Yderligere erklærede han,
at Jndlemmelsen af Bosnien og
dchrzcaovina af Litrig var cst na
tionalt SpørgåsnmaL og Rcaerim
guts Forsøg paa·-at knale Folkets
Etemme Var ikkc til at udholde.
Windebevuegeljen i England. Lon
don den 28. Okt. Regeringen er
bleveu nødt til foreløbig at lukke
winde- og Fremmedgalleriet i Un
drrhuset paa Grund af dcs Forstw
relfer, sum Forbandlingerne har Dre
ret «Geustand for. Om Aftenen, da
Huset var ivrigt optaget af at drøfs
te et Lovforslag blev ForlJandlins
gut pludfelig afbrudt ved Tilsyne
komsten of en stor Plakat og et væls
digt Eifrig fra Damelogen, hvori
man forlungte Stemmeret for Kom
der Pan samme Tidspunkt regne
de det ned med Smaabillerter fra
Fremmedgalleriet, og en Mund brä
lcde en Protest ud over Forsamlins
gen mod »Uretfærdigheden mod
Kvinder«.
De tilstedeværende Underhustjes
nere ftormede op i Fremmedgalles
riet og udfmed Fyren uden videre,
men fra Kvindegalleriet kunde man
tndeliq forstaa, at der førtes en ra
frnde Kamp. To Kvinder havde læni
ket sig saaledes fast til Gitterværs
ket, at det for en rum Tid var umn
qut for Tjenerne at faa dem flyt
tet, og alt imens fkreg Kvinderne
nf fuld Hals om Stemmeret. Med
l«s;-1nnterne nf Underhufet paasaa med
Forbavselfe hele Sagens Forløb,
meu Kvinderne blev ikke flyttet,
førend Dele af Gitterværket blev
flieht med, faa forsvarlig bavde de
lasnket siq til Stedet.
Ti Minntter fenere gentog en
lignende Scene sig fom den i
Fremmedgalleriet, imens rasede en
smr Folkebob ndenfor. Disse- Spe
tnkler bar, som allerede ncevnt,
fett til Lnkning af Gallerierne.