Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 23, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    k(
»l)anskeken"
er et halvugentligt Nyhedk
og Oplysningsblad for
tm san-ne Follk
i Amerika.
O
ndgaar
Tiksdag og Jud-g
- es kostet om Aatex i Forstud
81.50 i de Foreuede Statet
og 82.00 i Udlander.
(
»Danfkckcll«. — Fkkdk
lsckt Mission sc dmftcs T
krumlc TM
K
» fun
WANT
Unsk cwew
(
»l)ansleeken"
er det eneste danfke Blad
i Amerika, der udgaar
to Sange
H om ugen lPl
udgives as
III-»s« L»7««. Als. ist«-ZU
nume. NEZEASU
ProvesNumre sendes
fkit paa Forlangendr.
Nr. 82. II ichair,21ictik., choag den 23. Oktober 1908. " « » Am.
Amerikanerne i Tokio.
chjfcrcn modtagcr slrigsfiaadcns
Officcrck.
sicjfcrinden vckflcr Haandtryk med
allc dc bcsøgcndr.
Ptcrfidcnt Roofcvclt sendet Hilfcn
pr. Rahel.
,Tdtio, 20. Ott. — Den betyde
Iligjrc Begivenhed under den ameri
kanjte Flaades Vesøg i Japan fandt
Sted i Tag, da Admiral Sperr1),
.l"-an—5 Flag-Officerer og Kaptajners
Jus dg Kommandørerne af
de Itj Krigsskibe prcefenteredes
for Reiseren og siejferinden under
Omjnendigl)eder, fom viste en ra
.dikal Afuigelfe fra alle Hafpræce
dcsncer for at begunftige Anierikaner
ne. Alt det var den b1«illanteste
Funktion, Paladfet nagen Zinde har
Unsrer Vidne til, beim-frei af Mænd,
sont dar staaet i Fordindelfe med det
jupanjke siejserljof i ntauge Aar.
Fiejferen opttaadte paa den l)jerte
ligjte Mande, og sdejferinden veksle
de Haandthk Ined enhver af Offi
cererne·
Admiral Sperry oplcefte følgende
sialvelgram fra Præfident Roofes
vclt til hans Majestcet Kejseren af
Japan:
»Sperry, Flagfkib Connecticut,
Yokohama: Overbring hans Majo
siaet, Japans Kejser, inine bedste
Ønsker for hans og alle hans Under
fantters fremtidige gode Helbred og
Stater ved denne Lejlighed, fotn til
ladet Øverftkommanderende over
«Atlanterhavs-Flaaden i egen Per
son at frembcere min Paaskønnelse
af det Venskabäsforhold fom fra de
tidliaste Tider har efsifteret mellem
De Forenede Stater og Japan, og
as den Wie, der er bevift De Fore
nisde Etater ved at indhyde deresks
Atlanterhavs-Flaade til at beføge
det japanfkeKejferrige paa dens
Hunlsestogt Jorden rundt De vil
til hans Majestæt, Keiseren, uds
tale mit alvorlige Ønfke om Be
styrkelse oa Fortscettelse af det hier
telige Forhold, fom lieftaar og altid
bar beitaaet mellem de to Lande.
Theodore Roofevelt.«
Uaa denne Hiler soarede Kei
feren faaledes:
,,.ld1niral Sper1y, der beredet
Jnig en faerlig Fornøjelse at kunne
liyde Tom som kiiepræsentant for den
amerikansteFlaade velkommen og
gennem Dem at modtage fra Deres
agtværdigc Præsident hanH Ineget
venlige Budskab. Jeg beder Dem
forsikre Præfidetite11, at jeg oprig
tigt fastter Pris paa og hjerteligt
aengaslder hans Udtalelfer om Ven
sxab da Velvillie. Det er for Inig
ieis siilde til grundia Fornisning otn,
at det hierteligste Forhold eksisterer
meuem Japan og De Forenede Sta
ter,, da jeg fkylder Præfidenten Tak
for, at han ved Deres Besøg har gi
vet mine Underfaatter Anledning
til at give et nyt Bevis for deres
oprigtige Hengivenhed for Deres
Landsmænd Jeg ønfker ogfaa, De
vil overbringe Præfidenten følgeni
de:
,,Det historifke Forbold af god
Forftaaelfe og ægte Venfkab med:
Te Forenede Stater agter jeg fom
en prægtig Art-, og det fkal i Frem?
tiden, som det har været i Ins-tiden,
vasre lrnin stadige Hensigt og mit
Ønfte at knytte de Venskabsbaand,
der sammenbinder de to Lande til
nopløseligt aodt Nabofkab og fnld
kommen Samklang, ftedfe tættere.«
»Jeg haaber, at famme Held, som
Lsidtil har fulgt Dem paa Dei-es
Tagt, maa følge Dem fremdeles til(
Enden.«
Ordvekislen mellem Præsidcnt
Novsevelt og Kejseren var aabenbart
Lcregnet paa at berede en Over
raskelse. Da Pkæsidentens Budskab
var lederet, modtoges dets øjen
synligt hjertelige Tone straks som en
c-fsicicl Bekrrpftelse af Atla::terhavs
Flaadcnsz frcdclige Mission. Dcrfoc
ogsaa den ualmiudelige Tone, som
gaar igeunem Kejserens Svar. Man
fif af begge et Jndtryk af, at Van
sgabet mellem Amerika og Japan er
oprigtigt og virkeligt.
Hclc det Ceremoniel, ·som saa
paafItlgte, Præseuteringen af de
cnkelte Officcrer for Kejsereu Di
uäer, Vankettcr, llnderholdninch«
k-·s.v., o.s.n., er for vidtløstigt for os
at mcddelc. Tot er ogsaa af mindre
Bctydning og hat« allercde for en
Tel neu-et meddclt paa Forhaa11d·
Tot vigtigstc af det the cr, at Mod
tagclsen iftc alene Var storartct mcn
Ujerstelig og giver Jndtryk af
det bcdstc geusidige Forhvld mellem
de to Lande. «
En Ugerning.
llnion City, Tenn» den 20, Okt.
En ridende Bande mafkerede Mænds
lvortførte Tag-J Morgen Oberst R·:
Z. Taylor og Kaptajn Quintenl
Rankin,l1egge af Trenton, fra et(
Hotel i Walnut uog, Tenn. og slæbtei
dem nd til Redfoot Lake, hvor
Banden myrdede Ranken.
Rankin blev hængt i et Troe, og
Liget blev gennemboret af Kngler.
man, siges at være bkevet tvunizet
til at følge Banden, der talte onl
tring 80 Personen Powell boede i
Hotelleh og efter at Rytterne haode
laldt alle nd og tonnget dem til ati
stille sig i en Linie, tog de Powell,
.Ta1)lor, Rantin og en Jngeniør,
lmiiJ Nain er ukendt, mde sig. Des
artige fik Loo at gaa ind igen.
Poniell siger, at efter Rankin var
nun-det, lilev der steint onl, hvad der
slnlde gøres med Tai)!or. Under
Tispnten faa Taylor sit Snit til
at springe dort og hoppe nd i Van
det, sont han forsøgte at svønnne
ever, Flcre Elnd bleo fyret efter
hom, og i· Forvirringen sneg Po
nell sig dort og kom tilbage for
ut fortcelle Historien
Gnoernør Patterson ankam til
.».«:·nn1boldi om Efterniiddagen og
holdt en diiaadslagning tned Vorge
re fra Trenton, som koni did for at
mode l)anI. Oinvernøren erklærede,
at lJan vilde ndlooe en Belønning
af SlWOO for kllkordernes Paagri
lselse
Den Lpl)idselse, der ledede til
llgerningen, blev foraasaget ved
Legi-: latnrens Vedtagelse af en Lov
til Regnlering af Fiskerierne i
Reelfoot Lake. Baade Tylor og
Nara-ist« tog stok Interesse i Arbei
det for Lovens Vedtagelse. De har
erre Gange faaet Trudselsbreve,
men tog aldrig noget Hensyn til
dem. .
Tiptonville, Tenn» d. 21. Okt· Den
(";0-aarige Dommer R. Z.Taylor an
kom hertil i Dag udafet af den
skrækkelige Forfølqelse, som han hav
de vceret Genftand for. Taylor
var uskadt, men forfaerdelig træt
as den 30 Timers March gennem
Underskoven,» idet han ikke tnrde
begive fia ud paa Landevejen af
Frygt for Banden·
Den ridende Bande skal bestaa af
en Organisation paa 800 Mand
som har fvoret de dyreste Eder paa
at staa hverandre bi og kcrmpe til
sidste Blodsdraabe
Antoriteterne er fast bestemt paa
at straffe de sknldiae, men man me
ner, at de skyldige i Udaaden skal
, » » , 1
lxuvc ovcr1krcdet ctatisgrænjen ogt
redet ind i Tllciissouri.
HvorledeS Hearst fik
Brevene. «
New York, 2(). Okt. —- Historie-u
um, hvorledes W. »R. Hearst ko.-1
i Besiddelse af Standard Qil Bre
Vene, fortællcS saalcdeLs: Wjukaxn
W. Winfield, en Roger Dørvogter
bis-I John T. Archbold, og Chmch
Stump, Klerk i Oljekompagniets
s-—.ontor, 26 Broadway, er de Mæczd,
sum fkasfede Hearst Brevene. Win
sicld tog Kopibøgcrne, og Stump
li.-i) Brenene fotografcrc, hvorertcr
Etsøgcsrnc blcv sat tilbage paa der-esq
Plads. Denkst skal have betalt de
to Ellkænd 812000
chnsmuende er grundct paa en
Artikel i »Oui«-is chkly«. Mcn i
et Jutewirw af Bl. Oktober beweg
tcr Denkst rent ud Sandhedcn af
«:chdclelscn. Hatt kaldcr Artiklen
..sill11 rat«.
Mk. Johii Mitcheth
den velkcndte, nylig aftraadte Ar
bcjderfureniugs Præsident gør i et
længcrc »Statcment« Liede for sit
politisfe Forbold under Balg
t«umpagnen. Dct er almindelig kendt,
nt Samuel Goutpers bar stillet sig
paa Demokraternes Sidc og tillige
tastct sin Jndflydelfe blandt Lan
kctsjs Arbejdere for det demokratika
Parti. Man hade saa sørget for
at faa ,,interviews« med Mit-Ihr-n ,»«««
hvori -ogsaa hart raadede Arbe"
bar han erklceret alle saadanne"
terviews« og ,,posters« for falfke,
og saa godt har han gjort det. ei
ingen kan opdage, hvad Sidc Hmi
breldcr til. Han er for Arbejder1«.e
og den-CI Saa, og det er det bek-:
s-: V
Snestorm i Wyoming;
Chr-nenne :L8«1)o., 20. Okt. —- En
cif de værste Sturme for flere Aar
Iasor nu over Larumic Sletterne
iticlletu dcnne Egn og Rawlins
Storucen ledsachsz af Snefald Alle
Tog til Cheyennc er for-sinkst seks
Timer og del-over, og dct meldes,"
m flcre er blokcret mellem Lam
mie og T"J.::vlins og udc af Stand
til at fortjætte paa Grund af Vin
;d(n og den drioende Suc.
l
! Situationen i Balknnftatcruc
l
l
ils-gross der ikfe swrt um i de sidste
Gage De sidste Efterretninger ty
Jder paa, at nudkommcnde Magter
Jst-IV bar taget Sagen i -Saand, og
Idc nil sage at afgøre deres Mellem
rwreude paa frcdclig Munde.
En Lommctyv bleu forledcn Af
tcn paugrebet og afsløret under mor
sonnnc og cjendommelige Omftæn
digheder i en Varietä paa Montmar
tre i Paris.
Han havde vcd sin Færden blandt
Publikum vakt Forretningsførerens
Mistm1ke, og Forretningsføreren
faldt da paa den Jdö i Publikums
Ncervcerelse og Paasyn at afsløre
Lommetyven. Han allierede sig da
med en af Artisterne, der fra See
nen foregav, at han af ethvert
Menneskers Haaud kunde læse denl
paagældendes Karaktcr. Og den(
i
førfte Person, der derefter blev lot
kkt op paa Tribunen for at ,,Kunst-;
1ieren« kunde demonstrere fin Fær-.
dkghed var naturligvis Lamme-ty
Ven.
Da Artistcn hade kastet ct Blik
i haus Wand, fo’r ban forfæxdet op
kiggende Monden ind i Ansigtet on
mabtcs sau, san det kunde kmres i
hcle Varietöem »Beste-s Haand viser,
et De er en endog meget dygtigj
Lemmetyv !«
Tyven forsøgte at smile og pro
testerede derpaa i forbitkede Ord
mod Sigtelsen Artisten lsoldt pan
sit og ved Visitationen af zxyrens
Lommer, der foregik sor aabent
Treppe, fandt man en Maengde
Ufe, Portemonnceer o.s.v. hos ham,
Ting, han allesammen havde stjaa
let nede bos Publikum
Tilskuerne klappede som rasende,
da Politiet slcebte af med Synde—
ren.
(
I
l
Flammehav paa G Mil.
Cable, Wis» 20. Okt. — Hele
Egnen i en Længde af() 6 Nil Ost
for Namefagon Lake er et enefte
Hav af mændende Skov, og Ta
bet er allerede over 8100,000.
Blandt de Hieni, soIn blev beskadiss
get, var Jakob Liebniansks af Chi
cago. Paa Ejendommen er der en
ftor Park for Daadyr men Tilsynsis
maendene fik løst de forskraete Dor,
sum flygtede, jaget af Literne Dei
fagdes,- at Livingston Hietnmet var
brændt,. men det blev facividt red
det. 42 Mund under Wisconsin-Z
Fire Warden fik standset Branden,
eg den ftcerke Sturm fra Øst svajede
Flammerne i en anden Retning.
Men alle, som var i Bygninaen,
maatte flygte i Baade til en Ø i
Nærheden.
Et helt Mandskab arbejder med
Slukningen De henvender hele sin
meærkfombed paa at redde Set
"es og Eiere af Sommerresiden
« epi. Men Skovbranden kan
Texas Oliemagnat
maa for Retten.
St. Louis, Mo» 20. Okt.
H. Clan Pierce af Warers-Pierce
Oal Compagny, der bar modsat
sig at Inødc for Retten i Texas i
Anledning Tiltale Inod ham i For
lxindelse med Sagt-n möd hans Zel
sfabs for Lvertrædelse af Tean
Anti-Trust Lunen, er af Te Fore
uede Staters Højefterct nægtct ny
Sagsbehandlinxx Pierce er i New
York. Sagen mod hmn kommcr fra
Travis Connty, Texas-, og for den
Forbrydelse, hvorfur han er an
klaget, kan han blive ftraffet med
fm to til fcm Aar i Statsfængflet.
Dommer Slwvard Ba1«clay, der
repræscntercr Texas i Sagen, saqu
i Gaar: Højesceretskendelsen levner
ingen Udvej for Mr. Pier-ca Enten
maa ban overgive sig og blive trans
porteret til Texas, eller ogsaa maa
han indfindc siq frivillig for Ret
ten.«
17 Bygninger brændt.
Elkadcr, Ja» 20. Okt. —- Byen
Edgewood har lidt et Tab af 835,
000 ved on Brand, hvis Oprindelse,
man ikke kan forftaa. Før man blev
Herre over Jlden, var 17 Bygnin
ger brcendt, og 12 Firmaer hat
lidt Tab· Branden begvndte midt
paa Ratten i to Bygninger.
Der var knn meaet lidt Asjw
1-ance.
Stor Brand i en lillc By
Waterloo, Ja» 20. Okt. — Shell
Rock, en By paa 1000 Jndbyaaere i
Butter Count1), bar haft en Brand
som anrettede Skadc for 8150,000.
Femten Forretningshnse er brændt.
Brandsprøjten oa alle Vrandappa
raterne brændte, og man amnodedel
Waterloo om Hier-in Et Ekstratoa
liraate Vrandsprøjte oa Falk tizlz
Stedet, oq man fik Vranden under
Kontrol ved 6-Tiden om Momenten
Jorden rundt.
Den armeniskc Komitc bar tilbudt
den tyrkiskc Ncgcring at stille 40,
(’-0() frivilligc og store Pengesummer
til Ruudigbcd i Tilfældc af Krig.
J Rabat har der fundet et Sam
nccnftød Sted mellem et tysk Post
lsud og nogle Polititropper, der stod
under fransk Kommando.
.
— Quer 25,000 Skandinaver hat«
i 1908 besøgt Berlin. Nceft efter
Russerne var de i største Antal
blandt de udenlandske Gæster. l
Jordskælv i Morge. Forlcden Nat
mærkedcs ved Sandefjord et ikke
udctydeligt Jordskæln; det lød som
kst frort Jjasldskrcd og nngon Ryftcb
se mmrkedw Tot varede ca. 12
Minut.
I
2,TU(I kllkcuncskcr umkom· De
taillcredc Efterretninger om den
sidste Tyfon i sian Viscr, at 2,700
Menucsfcr blev drwbt i Ebring
Okhow og andre Steder, og at amon
delig chndomsfkade blev anrettet.
O
Koldefte Oktober siden 1866. Ber
lin, 21. Okt. — Centraleuropa har
for Tiden det koldeste Vintervejr,
man har oplevet der i nogen Okto
ber Mauned siden 1866. Termome
tret viser fra 17 til 15 Grader un
der Frysepunktet (Fahrenheit), og
der har værct stærkt Snefald i
Schlefien.
I
»Verl· ggkalayz.« meddeler, at
den rige .««livlandske Baron Ludwig
for nogen Tid siden dræbtes ved
Forgiftning paa et Kursted ncer ved
St. Petersborg.
Nu Oar Politiet arresteret hans
Enke, som tidligere havde været hnns
Tjeneftepige, og hendes Elster, en
chnestekarL som i Forening bar
mordet Varonen for dereitcr at ind
gaa Ægtcskab.
I
Paris-, 20. Okt. — Flaademini
fäer Thomsou refignerede i Guar
eftesr at Teputqretkammeret med
568 mod 1 Stetnme hade udtalt
fin Beklugclse af Skødcsløsheden i
Dein-Z Departement, fauledcs som
den fremgaar af »Jena«-Ulykken.
Talrige Ulykker har fundet Stcd
om Bord paa franske Krigsskibe i
de to—tre Aar, Thomson har vceret
Flaademinister. Den vcerste af dis
se Ullein var den med Slagfkibct
»Jena«, som kostede over Handvo
de Mænd Livet.
London, 20. Okt. — England
snmr Ansigt til Ansigt med de alvor
lkgste Arbejderforholde i Landets
Historie; og dersom der ikke bliver
sørget for Hjælp efter en uhørt
Maaleftok, knn man vente de alvor
ligste Uroligheder blandt de tak
Isige arbejdsløse i mange af de for
nemfte Vyer i Løbet af Vinteren.
Tet er alle-rede begyndt at brygge
op til Uvejr, og i Glasgow blev
Vlodudgydelse for nogle Dage fiden
kun afvcerget derved, at Myndighe
derne ftmks gav efter for de arbede
løses Krav og tog Skridt til at af
hjælpe Nøden.
.
Uroligheder i Bøhmen. Wien, 20.
Okt. — Osterrig har sendt den ser
liiske Regering en kraftig Protest
ntod de nnti-øfterrigfke Demonstm
tioner i Søndags, fom var de duld
somste, der hidtil bar fundet Sted.
Det bedder, at Østerrig selv bar
Hænderne fulde. Alvorlige Urolig
lieder fandt Sted i Søndags i Prag
ocJ andre bømiske Vom-, bvor Eze
cberne og Toffel-ne havde blodige
Kompe.
Ezecherne satte Skrwk i Myndigs
Lederan Ued for første Gang at
made: ,.Længe leve vore serbiske
Brødrc«. Bande Politi og Solda
ter maattc tilralch for at faa En
de paa Spektaklerue.
y.
Prins August Wilhelm af Prøjss
sen, Kejser WilhelmS Herde Sign
holdt i Gaar Bryllup med Prinsess
se Alexandra Victoria, anden Datter
Tatter af Hertug Frederik af Elesi
11ig-Holsten (leüt«·5vorg Stammen).
Prinsen er 21 Aar og Prinsesseu
?- Maaneder Ungere. Der veutedes
50 besøgende Prinser og Prinfess
ser til Bryllupet.
«
Jasnaja Poljana. Gamle Leo
Tolstoi-J yngste Søn, Jwam fik
for kort Tid siden sin Embedsekss
amen fra Universitetct i Mofkwa.
Statt over sin ny Vasrdiabed vendte
ljau ljjem til den fædrene Ojaard og
lilev modtaget med aalmc Arme af
Faderen og den øvrige Familie.
»Nim, min kære Son,« sagde
den garnle Tolstoi, ,,nu er du altsaa
blente en lærd Mand, som man si
ger.«
»Ja, Fader!«
»Du har lært Jura, Historie,
Arkceologi . . . .«
»Ja, Fader!«
»Du har lært Retorik, Filologi,
Psykologi, Filosofi · . . .«
»Ja, Faderl«
»Du har Iært Logik, Morallcere,
Teologi . . .
»Ja, Fader!«
»Det er udmærket. Tag saa den
Kost, der staat derhmne i Kragen»
og fej al det Skarn bott, der ligger
ovre ved Stalddøren."
Om Historien er sand? Den b u r- «
d e være det.
Alberti-D- Nederdrcegtighed. Køs
l-enhavn, 20. Oft. — En ny Alber
ti-Svindel, der i sin Skændighed
nvergaar alle de andre, hvori den
fcrhenvcerende danske Justitsminis
sler hur gjort sig skyldig, er bragt
for Lysen
For nogle Aar siden oprettede
Alberti sum Justitsminister et Bu
rcau, sont skulde tage sig af Iøsgivs
ne Etraffefauger og hjælpe dem til
at begynde et nyt Liv. Da Kong
Christian døde, beuyttede Alberti
kenne Anledning til at benaade ca.
700 Fanger. Paa samme Tid op
f«.1rdrede han et stort Antal rige
Mir-nd til at bidrage Peuge til at
lvjcelpe de tidligere Strafsefanger til
at slaa ind paa en bedre Vej.
Pan denue Maade indsnmlede han
flere Hundrede Tufinde Kr. og be
lønnede de ædle Gidere med Orde
ner, sum han rundhaandet strøede
ud i Øst og Best. Men Pengene
beholdt ban selv. Jngen vidste no
cJet om dette skcendige Tyveri førend
for nogle faa Dage fideik. Det kan
ikke fes, at Alberti i et enefte Til
sælde lod vedkommende Fanger nn
ds godt af de indkomne Bidrag,
euer at han i det hele taget tog
sig af dem paa nogen Monde.
»Fitbencncs Kongc.«
Great Falls, Mont., 20 Okt. s—
Levningerne af et fokhiftorisk Tyr,
40 Fod langt og 22 Fod højt, er
fundet søndenfor«Glasgow, Monta
na, af Barmun Brown, der er
knyttet til »American Museum of
Natural History.« Skelettet blev us
sendt til New York, og det tog 16
Spand Heste til at trsække det ;il
Jembanen. Hierneskallen alene Dej
ede 4,000 Pund.
Mr. Brown klassificerer Fossilet
som Tyrannoscmrus Rex eller Fir
benenes Konge.
— ' «