Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 02, 1908, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W
set Tag og forbrnger nceppe mete,
end vi kan tage derned paa en
»car«. Lad dem dyrke deres Jord
og fxemhvinge en Avling, saa skai
di nvk komme med Bauen og køre
det hort. « En andew Hindrmg fox
Kclonien er Homefteädspelulanteme
Mange- unge Piger, Butiksjpzende
gamle Mænd og lignende Falk, sein«
aldrig thIker paa at dytke del-esh
Land, kam derud og tog Homestead
og levede paa det i 8 Maaneder,
fik Støde paaszLnndeh rejste deres
Vej og leid Landet ligge Kam uds
L gode Falk, byrk edels Jord og
Hjælp Kdlonien ap. J,,good for
nothing farmers,« fetteF en af Kale
nisterne betegnede eder, til Dels in
direkte Skyld i, at Kolonien maa
flaa i Stampe i nogle Aar. J er
en direkte Hindring for de virke
lige Farmere
Onsdag den 16 Sept. forldd vi
Danville og kørte ind i Montanaj
Vi ftandfede om Middagen paa
Nielsens Rauch, hvor vi gav Heftene
FOdex, selv fpiste vi nogle-»crackers«
og drak Band til — af en Brønd
»in the cowyard«. Det fmagte stærkt
as sine Omgivelser. Efter Middags
hvilen kørte ·vi mod Vest ca. 35
Mil ind over en Strækning, sum ligs
» aer nahen for Homefteadsegere Det
teLand dlev opmaalt sidfte Som
mer," det er endnu ikke aabent for
,,filing-«x- men» bliver det nden Tvivl
spsqskt·sp-».«Dvg-Ludette gøk intet tit
SagenszDem fein først fcetter sig
ned pan det, kan holde det. Selvføls
gelig mac- IIan »file« pan det, faa
snart det blivet aabent for »filing«.
Dsette Stykke Land er ca. 20 Mil«
T Oredt fra Syd til Non og ca 10
wMil fra Øft til Vesi. Mod Nord
T« Jst-der det op til den canadiske Circen
Ker Og derspm der er en eller an
den som« ikke mere kan tnqe Honig
vjstead i De Forenede Ststen trorJ
jeg nok han kan finde Homestead
»paa den ranadiske Side. Dette kan
undetjøgev vxn der- fremkommer
- . «» neggj· , der »et: sauledes ftillet Dette
« TStyOke Honiefteadlwid har Plads til
: stere Hundrede danske Familien
Det er ikke altsamrnen lige godt,
men der er meget, som er godt,. og
den, der kommer først, har Lejlig
-« Lied tiI at tage det dein-te Der fak
der flere Bakkestrøg i det, men der
e siegst Wut its-W Magd sg
findt Fand Ian c sin Tid dil blive
izndine Zsarme Der syntesji for os,
cii Lan-der blev bedrejjo lkengere
Beil paa, vi tonl. Ved Plentnwood
og Ndrdvesr derfor, hvorlnsn vi doq
itte 1maedc, er Landet est-Or flereiJ
Bestrivelse smrdelesi gddt. Kumiteen
anlnsfaler det til Landføqere Men
glein ikte at tage Spaden med, nam
J nam- nd at sege. Der er jew
fxzslaelin langt til Jernlninen Ani
bmfe er den naermeftc Station
Wien Mr. N. Lamson fande, da feg
beklagede Inig over Vejlænndem
Skaf 100 danske anilier her inden
et Aar og Iad hver af dem faa 120
Arie-S under Plan, faa ftnl vi inan
2 Aar uære her Ined Bauen for at
kere Avlingen bort.« Her er ogsaa
es Gode ved denne Pisa-ji« at den
mulige Koloni kan betfenes af Pa
stor Kjøller i WillianIH Conntn,
indtil en anden Ordnina fan l)aves.
En Mand, som bar aennemrejst den
scakaldte Dagmar Koloni, erkürt-ede
at det her omtalte Land er af be
dre Veskaffenhed end det i Dagtnai«
koldnien·
Meniqheden i Williatns Conntv
(Pastor Kjøllers Kald) har saavidt
mia bekendt en ftaaende Konnte nd
1:cevnt af Menigheden, som for en
rimelig Vetaling vil afhente Land
f
segere i Ambrofe forevise Land og
bringe dem til Ambrofc igen. Jeg
har i Lieblikket ikke Tkavnene paa
disse Mcend; men ftriv til Pastor
Kjøller, Danville, Williams Conn
tv N. Tak. Han vil give Lins
ninger desangaaende Benni nu Lei
ligheden, alle J, som vil have
Homeftead: men se eder godt for,
inden J vælger.
Hernted ansaa Komiteen egentlia
sin Opgave for løst; men da vi ag-"
faa mentc at burde gøre noget for
at faa lHullerne i de gamle Kale
nier udfyldt, befluttede vi at fort
sætte Reisen til Settlementerne ved
Culbertfon og Sidney. Vi drefede
do mod Syd og ftævnede ad Cul
bertfon til. Ved en Beet Vi kam
over, fik vi Band til Hefte ne og fol
sønte oafaa selv at drikke deraf,
men det var varmt da derfor dank
ligt at drikke. Vi mødte en Mand
lidt før Solnedgang og fik af ham
r
at vide, at der var over 40 Mil til
Oulbertson Endelig naaede vi en
Ranch, hvor vi fik Lov at overnattex
Tieren forestod selp Kogningen«.-En"
Mand, som forhen havde udfntt den
Esel-nim, havde nylig forladt hanc
Nu« havdei han tun een Mund forni
den sig felv. Han havde ca 70
Kjer ag omkrtng 100 Heile. Jmeus
vi valiskede os , saa vi; at han M
skand og Mel sammen. Vi sp
des paa, hvad det skulde bliv
men 15 Mmuttek fenere kaldte M
os til ;Suppet««, ag vi erfarede das
a; han af sin Sammenrøring hat-de
liagt Brød, hvilket serveredes til
,Supper«. Om Morgenen fik vi
Paudekager af samme Stof, og der
lsar heller ikke stor Forskel paa Brøi
del og Pandefagerne. Kassen, di fik,
issuatte vi drikke fort Vi spurgte
ljam ,,Har De inqen Køer?« »So
7:)«( ,.Malker De aldrig?« ,,Nej
aldrfg«. ,,De burde malke, saa Te
tin-de faa Fløde til Kaisen«, ,,:l"a.
nei, det var en Skam at lage det fIFI
Kalvene.«
J Hufet fandtes to Senge, som
Eis-ten og hans Karl gav Afkald
paa til vor Bekvemmelighed og laa
selv paa Gulvet paa en Slags
,,cowboy.« .-Seng. Da vi fkulde i
Sena, tipurgte en af Komiteens
Medlemmen »Her er vel ingen bed
l-ugs3« hvorpaa Eieren svarede: »Der
var nogle, men jeg gav dem forte
den et godt Lag Pulver. Jeg Ved
ikke, om de alle er døde, haaber det
dag, men findes der nogle, da fød
dem vel«. Det var med nagen
Skrcek i Blodet, at Komiteen gik
i Seng den Aften; men vi slap dog
nogenlunde over Ratten. Om Mor
genen fortsattes Reisen til Settle
mentet -ved »Culbertson, hvor Paftor
Brede Johansen bor. Vi fandt ham
csg fik en god Modtagelse Ogsaa der
i denne Koloni findes· en s Oel Land, s
der kan tages foms Homeftead Pa
sior Johansen lovede at faa en Kos
mite ndncevnt af Menigheden, iam
vil for en rimelig Pris afhenter
La11dføgere i Culbertson, festeva
dem Landet, give dem Ophold i nogi7
le Dage, om saa lieh-weg og bringe
dem ind til Byen igen. Naar Komi
lken alle Steder har foxlggt at faa
en saadan Ordnmg i ’ d jaa er
del af den Geld-G «« . J
ret at der næitestknW Mxihbor
der er Land at fan, findes een elle1
flele Lptrætkele, som lever af at
tage Landsøgere ved Næjen. Naar
der derimod er en Konnte af nogle
af Menjahedens mest betroede Falt,
der tager iig ai tKolonifations:i
sagen. saa lmrde Landsøgere Viere
liestnttet intod Ildfugere Det sag
PS lillige, at flew af Dort Sam
snndsfoltp som lJaode skrevet til
Paitor Johanseln at de Vilde kom
me on tage Land, var ikle bleer af
lsentet paa Station af nagen fra
lsor Illienighed men var deriMoD
femme nd og se Homesteadlandet
Folt nd til Dagmar Kolonien oa
iaget Land der. Ofte Var Grunden
den, at de ikke fortalte, med Hinl
tet Tog de iom. sl omiteensks Navne oI
Ade-T- nil scnere blioe offentliggjmt.
naar Meniaheden faar Komiteen
finqu
Vi blev ikke sat i Stand til at
komme nd at se Homefteadlandet
Oft for Seltlementet. Vi iaa en
Tel Land i Settlementet, sont var
ganske godt; men dette er jo ikke
Naranti for, at det altsannnen er
godt Her gælder igen den Regel:
Tag en Spade med, og nnderføg selv
1iøie Jordeus VeskaffeIIlJed.
Freng Morgen afrejfte vi til
Sidney. Olsen, .iielsen og Lawson
blev tidlig om Morgenen kørt ind til
Cnlbertsolh hvorfra de tog med To
get til Mondak og derfra med Post
vagn de sidste 25 Mil til Sidney.
Posten Paa den Strcekning kører med
fire for og skifter Heste undervejs.
Jeg kørte med Pastor Johansen hele
Vejen ca. 60 Mil. Da vi koin 14
Mil ncer Sidney, mødte vi de andre
af Kolonisationskomiteens Medlems
mer tillige med 4 Landsøgere. De
fom kørende paa to Vogne Jeg for
lod selvfølgelig straks Past. Johan
s(·n og flog Følge med Selskabet.
Vi· kørte den Eftermiddag omkring
lded 45 Mil og saa meget Land af
forskellig Art. Blandt andet saa vi
en Strcekning of Hm .
sam vi kan anbefale til Landsøgerel
Leg tænker der er Plads til om
inng 100 Familien Men det lig
per jo langt fra Jernbanen, am
kring 15 til 20 Mil fra Sidney,
og Sidney har selv 25 Mil til Ba
L
IEUs De forventer dog m··eget snae
en Bane til Sidney; og i Minni
apolis hørte jeg paa Tilbageveje1.
at detser besluttet at bygge Banet
isceste Sommer. J det Tilfkvlde c:
der ika ltengere til Beinen der eni
de fleste andre Steder hvor der
er Homesteadland at fem; Byå
Sidney ligger i en meget ftugidgsl
Dai, hvor Yellowftone kliivek II
Fennem Regeringen har. der i de
eDal paadegyndt ——— jg ers stif
Etdig med —- et Overtxslmgsfy
M som vil mindft fordodle gif
gxedeit Landet sont kan tiverrisleii
fwlges for 325 pr. Acke, men Eier
en maa betale i Vandskat pr Acr
de fereste 10 Aar 3 a 4 Dollm
Carlia· Siden efter de 10 Aue-I
Forlød da Kanalen er betalt tot-«
overtaqer Landejerne selv Kanalei«
cts maa holde den vedlige Selvfpii
ixelig ophører Vandstatten ved der-!
Tid Kanalen overtages af Landejerz i
ne. Nede i denne Tal bo k der flet j
ckf vore« Landsntcend, sont i time-!
lig Henseende er Ineget del still-et;
Jeg blev scerlig bekendt med Peits
Andetsen og Louis sofefhfen OW
paa ,,Tablelandet« boer der lige·
ledes en Del Danfkere, sont ers kon
men derud i den senere Tid og hcks
taget Homestead eller Bebt JIstnx
baneland, fom de nu boer part
Disse- danste Folk —- baade i Dasei
og paa Hejftetten — hat: dannet est
dansk Menighed, Tier for Tiden de
tjenes af Past Brede Johanseresi
men der ei Tale om, at Menighedth
i en nær Fremtid vil faa sitt egets·
Prasst bofiddende ntidt iblajtdd ngL
Folkene dersteds lovede liqeledesIY
paslge en Komite till at tage fig ci«
L.andsøgcrc Kemiteens Navne ti·
senere blive offentliggjortexs men int
til videre kan mulige Lande Oft-·
tilfkrive Me. Peter Andersem Ste
t-ey, Montana (Sid·ney liggeyb i
Dawson Countv) Lands-Were vii
blive modtaqet paaY Stationen
Mandat Te maa forlade deresj
« t: den første elle: kredixe
Tth Okt. Maaned Degen-et
ter viI ’·de1"faa blive detakietsfdys
sagt paa Statienen a"f.-: des-i fest i
Komite Men fk til Peter-« VI z
derson i Forvsxe des i god ·
Glem saa heller ikke paa den ·
at tage Spaden med
und-MADE III-W
utideltg naaede vt jitÆ i, ding
9lften tilbage til Talen og over
nattede alle hos vor Ven Peter An
derson i bans store nye Hieni, som
for fort Tid siden var bleven ster
k-iz1, oq jeq behøver nævpe at sige,
txt vi nød frit alt, lwad dette def
liqe Hjem formaaede Sent om Af
tenen skiltes vi on gik til Ovid-,
os-. der knnde vi l)oile· Onc Formid
fingen d. 19. Zept. aflagde Vi Be
søg ltosks Lunis Josepbfen og befaa
lsansJ store oq oel indrettede Farm og
spidfte »Lnncl)«, inden oi nfrejste
Han kørte os til Færgen ved Mon
eat omtrent 22 Mil pcta to Timer.
Vi bar pna Reisen ltaft mange for
sleltige Slaqiki Vefordring, oq paa.
Knskene har der ogsaa været ftor
ForsfeL wen den fidste Vil jeg tage
min Hat us for sont Kttsk, hvorfom
helft jeg møder l)am. Vi naaede Fcers
gen og kom om Vord, liae før den
stulde goa. Den anden Voan med
Landføgerne kont forsent til Frei
gen og maatte stettes over i en
Baad.
p. t. Rhinelander, Wis» d. 25.
Sept. 1908
Paa Kolonisationskomiteens Beg
ne, J. J. Kildfig.
«—-——-«-·OO——« — ---
Brcv fm Jens Dixm
Brig-baue i Sept. 1908.
Ebenezer, hidindtil har Herren
hjulpet. —- Da Danskeren læses as
en Tel af vore Landsmcend i Ame
rika og af nogle fcm baade paa
Ny Zeeland og her i Australien
ril jeg sende nong Ord nd til Ven
ncr i Scerdeleshed, som har an-—
niodet mig om at lade høre fka
mig nu og da. Jeg har igen gjort
cn Reise rundt i Queensland til
de forskellige Scttlcmenter, hvor der
var Landsmasnd; det har taget mig
en 3 Maaneder, de gamlc Siedet
hat jeg besøgt, og m) er bleven
fundet. Landet er ftort og vore
Landsmccnd vidt sprcdt nogle en
kcltvis og andre i smaa Samlin
Her som oftest langt udc fra Jeru
banen. En saadan Reise er imme
lig bcsvcerlig og anstrengcndc, men
naar jeg nu staar ved Enden af
den og Besværlighedernc bagved,
..--,--———-- —
saa er jeg dog glad vird at kunn
gjort den.
De gnnile Settlere, sum tum hei
fdr en ZU Aar siden gnnr nu rast
nid i Enigl)eden, jeg Mir for Ets.
de ijllm l cll il TUAC Tib, kli
iinedensk døde der fire as de gnmle,
ji«-n der synteii lige nt Viere den rette
Tid, at jeg tout otnt·1«inn.
J del tinielige dar vore Landg
nnrnd gjurt gode Freniskridt i de
2 sidste Aar. Siikterrøret har groct
godt, og P1·isen hat ogsaa været
Wegkt gud, ligeledeszs hnr Majsen
været god og Prisen lijj — over
1D«ollm pr anlJeL Der indføres
g« De[ Majs fin Amerika, da Av
lingen i . cy Syd Thale-: og Wie
toria hat vieret dnurlig i Aar og
sum en Følge dsmi CI· Plisvu høi.
.kaar der funeszs tilstriekkelig Regn
san giver Horden overordentlig rig
Afgrøde, jeg hnr set I.)Z-.ijsntnrker,
THE gau nær Ved 100 anljelsi ·p1«.
Ave-in Det almindelige lzar for i
Aar owret W Busljelis Pr. Acri-.
Tlsknldjorden er pna man-ge Steder
rde og nieget d1)b, jeg san for
Eka Ved Ringmau, at den var fm
Es til Is) Jud, nien det nærste er,
et Negnen ofte ndebliver i lænqere
Tid dm alting stnar bedre til end
fcr 4 Aar siden, mere Lin on Om
sastning i alting, ny Jernbane an
iægqes dg andre Foretaxxender fast
uis i Gang. Landet er i Fremskridt,
csg man .venter, at der i en ikke
fxcrn Fremtid Vil blive stor Jud
Vniidring hertiL
Men hat der i det timelige været
Fisencnmw »snn synes jeg, at der
i det nandelige har hceret THE-age
chg scerlig her i Quem-Hand Ho
teller med Udsalg af stwrke Tritte
flcrerer, og jo Inere Arbejde ng
Fortfeneste, des mere Ødelæggelse
For Mennesfene snne s- det, at Denk
kensknben oq Vanlielligels n nf Gei
iens Daq bliver størie og smin og
man Ved ikke, lwoi det endet for
Vcrt Jsolkssi Vedkoinniende. Man
kan let forstan, nt der, lwur der ilet
innen studig Fdrknndelse nf Or
der Inder, der synfer Mennestet ned
i Materialisme on Randenljed End-J
Ord og Guds Børn er det Salt,
dei- fkulde lievare Ver-den fra at
fm·madne, oq hvor det satte-Z, elleu
hvir Guds Tøisn hat tobt Kraften,
II « Msse »E. st ser qui-: det T T
nedad Bis-Este sum«Hoffenvausw«-verT
Amerika . — ja ud over Verden,
lad os se vel til, at vi ikke taber
Kraftem at det ikke ganr med osZ
scm med Lotl), der valgte de rige
Grwsgange ved Jordanfloden mer
Scdoma, hvor Folket var ondt on
flcsre Syndere mod Herren Lotb
firlod Abrahams Zelskad og flygt
tede nærmere og nærinere til Sta
den, san hnn voede i den og sad
i Studens Port, da Englene koni
derben, ban hade tulit Kraften san
ledes, nt da han vilde have sine
Evigersønner ud nf Byen, da var
hun for dem fin en der drev
Spøg. Hvornianne Gile Børu
ligner ikke Luth? Verdeu tasnker det
ei« en legen Kristendoni — en Spøq,
mutigen baade i Amerika og her
har forlndt et litle belligt Samfund
for at faa bedre timelige Vilkaar,
den Kirrliqbed til Gods oq Ejendom
dg det Ønske at knnne samle noget
til sine Børn i denne Verden bar
lsemcegtiget sig dem. Ji skal jo dog
kim rejse herigenuem som Vandrings
Inænd til vort Hjem i Hinmielen
Læser vi i Hebræer Brevets 11.
Kap» da ser vi, at de første Kri
fine ansaa denne Verden blot som
et Herberge, og sig selv sum Gæfter
og Udlcendingc. Lad os huske paa,
at vor Frelser blev fattig for vor
Skyld, at vi vcd haus Fattigdom
sfulde vorde rige. a at have Fattig
ist-m ligger der en Velsignelfe, en
Rigdom, imod hvilket alt Sølv og
Guld er intet. Er Jesus Kristus
ikke nok for os, har Vi ikke fuldt
op i han«-? Da hans første Disti
Ple gik ud havde de intet af men
neskelig Betryggelse at støtte fig til,
nien da han spurgte dem, om de sat
tedes noget,- da sagde de: Jntet.
Og, kcere Venner, hvad fkal der blive
af Børnenc, og de unge, der er i et
saadant Hiern, hvor man bekender
sig til Kriftus, men dog i Livet be
t-ifer, at Hjertet hænger ved Gods
cg Penge, Ved denne Verdcn og dens
LyftZ De tror og er berettiget til at
tro, at vi drive Spøg. O
maatte vi dog blive vaagne, før det
er forfildel Guds Ord figer: nøjes
med det, J have.
(Fortscettes.)
J « -
MWMW MVWWWHWWAWWMWWWWMMB
LUTH ER coLLEEiE
RActNE wiscoNstN, X
—.»..J))e(-vnc1kkr 1.1)(s( (-1111)01«---s.
ACADEMIC
NORMAL — BUSINESS
MUSIC — DoMEsTIc EcoNoMY Z
Z
Vi tager us af ludvandere med særlig Omhu.
skriv efter Oplysning til
lZEIsÄ J. If. JlF-Y.sfl«-«Ä", Exirzh lot-TI.
Efter l. November
LUTHER COLLEGE. Racine, Wis
MwwwanMwwwwmwsxwiwuwuwkwxs
VUWW
UWWWM im W wwwmeiwwwwstsms W
TFXWVFBIHWP -73 HALBE- -’H-?.T-.?c—««"’·: 947787 ' IS HHFHIT » RIHSLSIRWZHMWWZSLM
ELK hORN HØJSKOLE
oG COLLEOE
begynder den ZL Oktober og omfatter feigenrle studier:
HØlSKOLEN COLLEGE
COMMERCIAL PREPARATORY
AGRICULTURE PAROCHIAL
NORMAL MUle
DOMESTlC sCIENCE.
For Nykommere og Nyl)egy11(1ere, særskilte Klassen
sKRlV EFTER KÄTALOG.
KR. ANKER,
Elk Horn, Iowa.
.--. Nan wä
chWPcwsH-s-e «
cis-»Es- JWIT PWC « »Ah-YO- «- It- -’1«-«,’1'-««V-:’-.’— SIUT
VIII-Is- ISIWWJHHHE MADE-»sc- PMB
«
c«
HWEMOHWSWH sy- W
se
He
T
BE
X
IF
ZSÆWF Ist-» se HHXZMFWZHVZHVIZZHZÆISZMHFF»Es-T ’
?
Mitk, Nebraska.
net bei-lei- sig
at holde Dere
sKO
i gocl Saancks
VI gar al Slaxs
Repakationsakheiile
pas S l( 0 .
OOOOOOOOOOOO0.0000IQOOOOO
000«0;«
s—
f
WUIWWWIWWWWWIIÆWÆÆM WÆÆÆÆHMWI
III
»Es-»geset-dstssskksssMsÆsMstssQessskssxstsw-"s:E-J;?DSH«-ssssjsrps . «-««--s’ Fässij
»Li
om Maaneden. Pr. Aargang 81.2().
og clegcmt indbundne. De ek pagsende som Gavet til ung- Mæud og Minder
og Lmiiag. 10 Gent-T
Uns lsI Mittä.
vind W Genick-.
bind sl.20.
Omilag lu ts sitts
Præstcgaardeu i Harzeu og Præstegaatden iJndim
Iæst ais-) stoi Wurde as nmnge uxtgei Danmakt pg hat uden Tviol nlnsttet es Dei
«-- Mis Hugnekucgirng L vkvmn
DÄNISH PUBLISHING HOUSE. VIII-. Naht-.
k
X
Z
W WIIWIIWWWN WIIWWMWRIIJ·
qu ·
De UngeS Bibliotek.
Samlet og udgivet af C. B· ijr. Uokommn i It M CI IM) us Stils
Bestillinger modtages paa Aargange iHckfter.
Følgende Bogex et ubkomne. Te flefte et i Ptagtbiud, sitt fusiket Ists Gul!
Kåtty.
Ovsrfat fra Engelsk ved Ellen. En god lille Bog fis 0 W, sitt Mit
Kuu en Tan -,stepige.
okn interessant Julefottælling. 47 Sitzen J Omslcs Ins II Uml.
Lygtcmænd.
Overfatfta Tny ved Eilen. tin god lille qu Zl cito-— S Dust-g
erzkkixe Autij
Jli leice Jane Meierhead, Forsattekinde til Sibyl Gaul-. 250 Sidet i Pkagt
Sibyl Gurt cllcr ,,Lætt af Gud«.
As Forfattekerinden as Sfjulte Stam. 251 Sitzen Smukt ists. III-Its.
Stolclcereren fra V-cijsderg.
Af O. Glaubtecht. 281 Biber Smukt indis, 60 Ceutt
Stcfauiå Bolingbroke.
Er chsbilleds af Cmma Mars-shall 1. Del 128, 2. Del In Side- LI et Fragt
To Julcfortællinger. ·
its-d nogle af dem tilJuL Bogen er gov. M A. Vollmsr. 40 Sidet J
Trc Julcfottællingek.
Anbefates til Julelcrsning. 92 Stock J Omilag 15 Centx
Zigøjncrcn.
035 Sidet Im Kudbunden 50 Ost-.
Naomi cllcr Jerusalems sidste Dage.
Forli-Mag of Mis. Mehl-. 484 Sider i ngtbiut III.
Pan hellig Grund.
Pan Himmclvcjm
If Mit c. Ins-MS. 389 Sidec. Elegant kahl-. V Ists
Tre Julcaiftcnet.
289 Süden Z Ost-flog 60 Taus· Smukt just-. w M
Præftcgaarden is Harzem
If I. Voll-nah 327 Sider i Pkagthiud, tun 75 Erst-.
Jndbunden il.00.
»Ja A. Vollmar. M og 323 Sider. Fiut iudb. 81.00 Deut-e Ist-g et b’evet