Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 20, 1908, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    L2’.Llanma1rl-i
Ganrdmissiontrt Wrights Bisættclsc.
Vi hidsastter følgende efter »Kr.
ngl.« af J. Tllkarts5:
Uxidcr stor Deltagclfe bisatteci
bäuardmigsioncer Wilh. Wright i
Gaar fru St. Jakobs Kirke, i hviszs
Fun- Kisten nur hensat mellem le
dendc Planter og dækket af en
ilikasngde .xl1«anse, bl. a. fra Besta
risifen for ,,."kiirkelig Forcning for
sichre-Mission i København«, im
Bymissionwrerne fra Midnatsnii5
sinnen, fra Søndagsskolearbejderne,
Søndngsfkolebørnene og Missions
kredsen i St. Jakobs Somi.
Ud frei eret i Dan. 12, 3 minde
deså Provst Rastnusssen SVRissioncer
Wright som den, Nud havde bruqt
i sin Nemqu Derfor vil bans
Nain ikke blive qlvmt i V enigheden,
ej heller of mange enkeltc, for hvem
Wright blcv til rig Velsignelse Der
er fan, der som han kunde gøre Has
beføa. Oa han vil blive savnet i
Eundagsskolerh og det er ikke saa
nnderliqt, for Børnene forstanr faa
godt det Sind, der vil tjene Herren.
Der er nn et Halleluja mere i
Hinilen, og det med en egen Tone,
som ogsaa vi lmvde kcer her pac
Jorden
Men nnnr vi er famlede ber, er
det ikke for at sørae og klage, men
for at takke Gud for, hvad han
gav os i Wrigl)t. Gennem alle Tim,
ogfaa hans Sygeleje, bjalp Gud ham
nærmere til fixi. Tot skal siges, at
han Var san glad for at vidne om
Herren for alle, hvor det lod sig
gøre —- ogsaa nu til sidst paa Ho
spitalet — og nu har Gud taget ham
bort til den evige Velsignelse; skulde
vi da førge? Nei!
Derefter henvendte Provsten sig i
hiertelige Ord til Fru Wright og
den ncermefte Familie, og mindede
om, at de,t Wright vilde, det har
han nu naaet. Hvad der saa end
sorandres her paa Jorden — Her
ren bliver, og hans Arbejde gaar
sin Gang!
Derefter talte Københavns »Ju
dre-Mission«s Formand, Past. Hoff
meer i Tilknvth
’«"eine: »Dn er min Rod, jeg er din
Kvist og kcm dig ej undvcere."
Vi vil takke Gud for, at vi fik
denne Mand, og for hans Gerning.
Naar Guds Riges Historie i Kei
benhavn i vore Dage engang skal
strives, da vil Navnene R. B. Clau
sen og Wilhelm Wright ikke blive
glemte, og om Wright kan det da
nch Sandhed siges, at han var Man
dcn med det lyse Blik. Der er Brug
for dem, der Inørkt og alvorligt kan
sc dybt ind i Københavns aandeligc
Elendighed; meu der er ogsaa Vrng
for dont med det frisfe Mod og det
lnse og glade Blik. Og naar jeg
her ved hanss Baarc famler Minder
»nc out ham satnnien, da ser jcg hans
Ilyse Øjcn
Hoor kunde hans Øje strale, naar
lmn frcmsatte sine Jdeer om Vejene,
ad lwilke Evangeliet skulde frem.
Lg bvor lyste hans Øj11e, naar
lmn dad; ban bad saa barnligt. Der
var ingen Folder i hans Sjal in
nen Forbehold og Forsigtighedsfor
anstaltningcr overfor Gud.
Ja, og bvor lyste hans Øje, naar
lmn vidmsde. Han var jo ikke Taler
i Ordcts tekniske Forstand —- det
vidste ban oasaa godt selv. Men han
var det, der er usigeligt vigtigerccl
et arebet Vidne, Da ban kunde føre
wate Tale am Sind. Derfor taki-ers
ui Sind for Wrial)t. I
Men hvor lyste ogsaa hans IIij
uaar ban takkede Herren. IGan kun
de glcede sig over, hvad der Var nun
det — ogsaa der, hvor vi andre syn
1es, at det Vnndne var lidt nok· Og
bau glemte ikke at give Gud LEren
»Du er min Rod, jeg er din Kvif .«
Saa kom Svaahedem men fastere
voksede Kviften samtnen med fin
Rod, fra Dag til Dag voksede han
for Gud. »Hvor er Guds Kcerligbed
oq Naade stor Inod os« —- det blev
lmns fidfte Ord, oa nn er ban flyttet
over til en rencre Luft. Vi vil takke
Gud oafaa nu for Wilhelm Wrigbt.
llnder Salmen »Jeg gaar med
Jesus, bvor jeg gaar« bar Vomis
fionaererne Baaren ud af Kirken til
Rustvognen, der skulde bringe Liget
til Græfted, hvor Begravelsen fors
gik.
Geotg Brandes om danfk Parti
væsen. Det ny Blad »National-De
mokraten« har anmodet en Rcekke
bekendte Mænd om at besvare føl
gende Spørgsmaal: »Er Betingel
ferne for en national-demokratisk
Partidannelse til Stede, og hvilkeu
Betydning vil en national-demokra-J
tisk Samlingspolixik kunne faa un-j
d den en ««ndxe oig WEI
Professor Georg Brandes har i
det naevnte Blad besvaret Spørgss
maalet saaledes:
»Jeg frogter for i Politik at være
en saadan Særling, at ikke blot in
tet Parti kan bruge mig, men intet
Parti kan drage nagen Nvtte af mine
Meninger.
Jeg er desuden saa lidet form-si
ningLsfuld, at jeg venter lidet ellee
intet af Frcnitiden, i dct mindste in
Wt Of den, jeg hat en svag Minia
lch for at komme til at opleveb E
Tot forekomnier mig ikke fand
snnligt, at der lader sig danne er
Purti paa ideeclt Grundlag. Der
flaar Stands- eller Klasse-Interess!
str bog de Partien vi har, og der J
paa lieior derezs Styrke: Arbejder
Jntereis ser bag Zocialdemokratiet,l.
Ins mandL - og den lærde Stands!
Jutercszs ser bag de Radikale, Guard
Inandsintechser lmg Reformpartiet,
(k«)od5ejer- lag Storborgerinteresser
Zeug Højre og Frikonservative. »Ide
cisk- zane«, hvorom der tach i del-es
L 1«-aal), maa for at faa tilstraekkeliqt
wund anfaa vnsic en praktifk Jn
tuegjez Fano.
cfter niin Opfattelse er Mange
l-.n vcd Tiiiqenesz Maend mindre den,
at de ikke sknlde ,,inene, hvad de fi
k1e1««, end den, at det, de mener, un
dertiden liaaer vol lavt. Jeg ønfker
faul De, at vi havde Juniarundloid
non i Stcdet for den nierværende
Efifting, men for klart, at ingen,
der her til Lands magter noget, har
leiien endfige Evnen til at bringe
den tillnige.
ch har mindre Tillid end De t"
,.et virkcligt Selvftyres« Velfignes
fer. Hvad nntter det, man bar fuld
Ret til at ftyre sig felv, naar man
aansfe Inangler Evnen til at anvende
disnnc Ret forstandigt, og den fut
tesJ uftcr min Opfattelfe de allcrfleg
fte Men11esker, saa vel Mænd fom
Finindeic Jntet er saa fjældent sum
politisi Begreb —
De bruger nceftcn med Begejftring
et 1Idtryk sam »Landth fri Bestan
melsestsret ndad til«. Efter min Op
fatelse har det ingen. Den politiske
:)’ødvendighed vil fremtvinge et
Talg, fom forelaegges os af frem
mode Magter. Sandsynligheden te
ler i Kraft af Inangt et Præcedeiä
fur, at vi vælger fejl. «
De attraar en forøget Formue tg
Jndkomstfkat Jeg findet den Jus
toniftfkat, vi har, vanvittigt høj ed
aldeles uforftandig. Det er forkykh
at jeg skal betale ftedse mere til
og Kommune, jo flittigere jeg
Den Henry George’ske Grn
· «"kat ex «
«, ikke fordi den er ful
ictfcerdig, men fordi den er retfær
diaere end nagen andeu, og forma
ksentlia tillige, fordi jeg ikke ejer
nagen Grund.
Jea baaber faalsedes at have godts
gjort min fuldkomne Umulighed som»
politifk Partimand.«
»Professor Brandes’s Udtalelfer
am Muligbeden for nye Partidan
Blandt Mormonerne.
Mrs. Paddock blandt Mormonekne. En ny Vog, ankommen fka Danmark ti!
Danish Luth. Publ. Hause. Jndeholder en Beretning am Madame La Tom
oq hendeg Børn blandt Monumente Oversat If C. Mønster efter »The Fate o:
Madame La Tour or the Tale of the Great Salt Lake«. Med en Eftekskkifk
Of Paftvk Frjmodt Møllek vg afdsde Paftor Bilh. Beck.
Faas nu 1 Danjsh Luth. Publ Hause-, Blair, Nebr. 240 Sidet i Omslag
60c , godt indbunden Doc.
AB. Denne Boq et varmt anbefalet af Verme- af Missionen blandt vet
sanfte Fort t Utah.
—
Min Kamp med Mormoner.
If Johan Meliem 26 Sider. J Omslag « CentQ
Mormonismen.
Tens Historie, Lærdomme og nuværende Stilling. Af O. L. Ktrkeberg.
J Omflag 40 Cents, indbunden 80 Cents·
Mormonerne.
Deres Profet, bered Stat og dercs Religion. Af Dr. Mouritz Busch.
Overiat fra Tysk.
s Omslag nediat fra 50 til 25 Eents.
Mormonism Refuted,
in the Light of sekiptates and History. A Testimony to the Aus-ro
kucAL Osmia-. Warten by John Laksen. Published by Protestant
Publ. Hause, sss stand-am ca" 80 page-. In paper cover 25 centss
Der finde- for Tit-en wegen Interesse for Missionen blandt Landsmænd
iktalY iærlig inden for den forenede Kirke.
For at kunne fslge med i denne Bevægelle es for at faa Forstaaelic ai
benne Sag anbefales ovennævnte Bissen
Danjsh Luth. Publ. H0u80, Blatt-, Nein-.
Uelfet rannner utvivlsontt Eønnnet
me Hovedet«, bennerter det selvstæ11
dlge Venstredlad ,,Østsjætlund5 Fol
.keblad«. »Vi har de Partidimnelser,
Vi hat Brug for i vor Politik — sun
rere een for meget end een for lidt.
Men i de givne Purtifnrhnld tun nd
jviklingen dog niedføre Forskydnin
geri, sauledeg at nne Partidnnnels
JFer kan opftcm til Erstatning for
gamle Partidumtelser, der unifor
1nes, udoiskeiy opløseszs eller samtnen
tnensmeltesz nied andre Partien Man
kunde Inaaste ogsaa tænke sig, ifte
et nnt Parti, Inen en Partigrnppe,
»der lJovedsagelig satte sig den Op
gave nt bringe sIørre Mening i vor-:
Partiforliold der i Ljelilitket nina
Wes at ocere tennnelig niifernble
Med en nlniindelig Opletisning ban
de i Oøjre oq Venstre der er alt
andet end egnet til at underbygge
og ndvikle et Pnrlmnentarisk Ztyre.«
Didse to lldtnlelfer aftrytkes lildt
Her sont et Par ejendonnnelige Ud
tryk for Ennssnnmden pan den nn-!
Prerende dnnske Jndenrigspolitik
.Rngmarvstnfns. Vngnnmnd Karl;
Zørenien i Besser pan Zank-jin bar
i Fl. ,,Knlli. Flkbl.« maattet slnn
ge« Heste ned, der var nnqrelme nfx
Rvgnmrngitnfns , oq en tredie Heft
stanr og er snn nf sann-te Iibinmes
lige Sondern
Fladc og Orum Søcr i Bester
rsiaegnen er nf Ejerne folgt til
tidligere Lodsisejere for 62,()00 Kr.
under den Forndsætniim, at Bele
bet knn lnnnes ned Ilmtets For
cnstnlt11i1n1, og Vandløbet frn Oder
sø ad Mornp Mølle igen kan faa
Afleb gennem Søeisne til Fjorden
Et Foraarstcgn Vildnasiksene er.
ffriver en Meddeler til »Vejle As
Folko1.«, i de sidske Tage i stores
Flokke drnqet i nordlig Retning1
Det Plejer at Vasre et Tegn paa,
at Foranret met-mer sig, seln oni
det falder lidt nanskeligt at tro paas
det, naar Jorden ligger hnid af
Sue.
En Krig mod Smngbcvtrrtnin-·
gerne er aabnet af Politiet i As
sens, hvor man i Aarenes Løb er
" et, rs ei fotinnet med
s U vækster.
.—Efter hvad »Fyns Tid.« med
deler, er der allerede kommet slem
me Ting for Tagen.
unsk Afhotdsfquuuds Honch
bestyrelsehar vedtaget en UdtalelJ
se, hvori den misbilliger i høj Grad
det Splittelsesarbejde, sum fra for-«
skellig Side er udført i Afholds
samfnndet i København og opfer
drer alle københnvnske Medlemmer
til at søge Afboldssngen frennnet
paa vrerdiq Munde
Tclcfonforstyrrclscr. Ten Skade,
sont Sne og Jslag forleden har
forvoldet paa Telefannettet i Hor
sens, er meget betydelig.
Flere Stativer er faldet ned on
en Meengde Ledninger, deriblandt
lTfssotiedledningen til Vejle og Kol
ding samt et betydeligt Opland.
Dnmt Sædelighedsfvrbryder. —
Ved Hielmslev - Gjern Herreders
Ret i Skanderborg er Ganrdejer J.
N. Enevoldsen af Tørring, der har
gjort sig fkyldig i Uterlighed over
for tre hos bam tjenende Søstre,
idømt Frengsel paa Band og Brød
i 2 Gange 5 Dage.
Ulnkkcstilfælde. Undermejerist
Jens Andersen paa Mejeriet »Enq
have« Ved Assens blev den 4. ds.
ereben nf en Drivretn som førte
hmn med sig rnndt, oq derpaa flun
get ned i et Kur med kogende Band,
bvorved bnn blev slemt fkoldet, litte
som ban fik en Del Kvæstelser.
Han henligger, skrives der nieste
Don, nn i betrenkeliq Tilftand paa
Sngehnfet i Dissens.
Mgde for unge Priester-. J
Daaene fra 3.—6. August d. A.
cfboldes paa Vallekilde Højfkole det
Z. Møde for unge Priester oa teolo
kriske Kandidater. Medet der san
lia taaer Sigte vcm den praktifke
Prcestegernina med de Vanfkelig
beder, fom navnliq nnqe Præster er
stillet overfcnz ledes af Bifkop Koch
og hnr fikret fiq fremraqende Ta
lere af de forskellig? Reknknget
Forli-sehe M pss en Das
kss LAXATIVB KRgNP guts-Ins Tab
. thekeme ke av( etek syst-Ug
Leziss Geld-ekla- ltutekck. EIN . QEO ; S Z Up
teksktth ei m-« tin-r »Ja-Ich
ij staunt-moc- Iuntesepu d ll U Itzt-.
PAZO OlNTMENT et caksntekct It sta
keke hvekt Tslfælde If til-ende. Donnng
Zlodeadoethllek Bemttædense Use-vormal
ek pas Is- eUet W keins-—
Lenkt-. soc
Hunnen ved Syltholnc· Rele ljar
enstetmnigt oedtaget at lusvilge det
resterende Beløb 33,850 dir» til
den projekterede Huin ved Sult
liolm, sont dermed mua unseii for
skkrtt
lldgifterne ved Anlæget uf Him
neu er auslauet til ialt 4·i(),0()t)
mi, lmornf Stute-n lmr ertlasret sig
Villiq til ut nde Hnlvdelem sum
søqecs lnsoilget pnu Iwane-lodern
Messen Engl-our Fra
ilsordvesr for Vele skrivess til »Bei
le A. Flkl11.«: Ema-n lser er for
Tiden tførft i Mart-J) stasrkt hieni
søqt us Simdonh naonlig Influen
.;u oq andre Fort-Melseissnadonnne
Der er nmppe et eneste Ins-, lwor
itte en eller flere liqqer s1)qe.
Egnen
J flere as Gauen-J Ekoler lmr
Onlvdelen uf Vørnene i Immer-J
Tid vwret suqemeldt
Jydsk Landbomødr. Reprcesentaw
terne for Lundboforeningerne og
Husmaudissoreningerue i Jylland
holdt den Ez. ds. Møde i Aarhus.
Fulketinggsmund Pinstrup indle
dede og valgtes til Dirigent. Dis
kussionen drejede sig Vcesentligst out
Fordelingen af Etatgtilskud til Pius-s
mier og Reiseunderstøttelser.
Hugmæudene kræver euergisk for
øget Tilstud, og man ønskede ljge
jedes-, at Statgtilstudet maatte tun-l
ne anvendeO til torte Husmandss
I«cjser.
Et dubclt LEg. HOO Urmager
Carl Zlkiclseu, Ltterup, faudtes for
leden Morgen en Høue liggendkl
død
Under dens Bug hlev man op
Inærksum pau en stor, haard Kunde,
og da man star Hønen op for at se,
hvad stunden skyldte5, fandt man et
Æg as Størrelse som et almindes
ligt Gaaseæg. Det .gik imidlertid
i Stykker, og inden i det var da,
foruden Hvide og Blomme, et an
det Æg af almindelig Størrelse og
AMICI-nigle
»Fyns Tidende«.
Nyt Missionshus i Kibæk. Siden
kllcissionshuset i Kibæk blev byg
get, er Menighedslivet i Assing
vokgeh og ved større Møder har det
ofte vist sig, at Missionshuset var
alt for lille og «upraktisk, foruden at
det om Vinteren var for koldt til
Brug for Søndagsskolen.
Nu vil dette Forbold blive af
hjulpk-n, idet der er tegnet et Be
løb sturt nok til at bygge et nyt
kllkiissionshus for. Byggegrunden
dertil er i Fl. »Heru. Av.« skcenket
as Købmændene Bredmose og Mer
rild i Kibiek
Paulsens traadløse Tclcgrnsi. —
Paa given Forcmledning meddeler
:Ukarine1ninisteriet, at Marinen in
gen Sinde har foretaget nogen
KonkurrenceWrøve mellem det Poul
senske System for traadløs Tele
grafi og andre Systemer. Den
Omstændighed, at den danske Re
gering i Fjor gennem nogle Bestil
linger bos et tyfk Firma har søgt
kompletteret sin oprindelige Udrust
nina efter Gnist - Systemet, kan
absolut ikke opfates som et Udtryk
for, nt Marinen foretrækker Gnist
Systemet.
Marinen imødeser med ftor Jn
teresse de forestnaende Forføg med
Apparater efter Poulsens System.
Tobaksavlen i Vcstfyn hat i de
scnere Aar ikke givet noget videre
11dbytte, hvorfor oqsaa flere af de
større Dyrkere er hørte op med at
avle Tobak.
Heller ikke sidste Aar har Ud
lisyttet vceret stort, men Prisen er i
Fl. ,,Middelfart Av.« for Tiden ret
hei, saa de gamle Dyrkere, der er
isedblevne med Tobaksavlen, denno
Gang faar et meget pænt Weder
lua forderes Arbejde.
Aar-sagen til den høje Pris er
den daarlige Tobakshøst i Udlandct
i Forbindelse med bele den Usik
kerhed, som Behandlingen af Told
loven ftadig fremkalder for Tabaks
fobrikationen.
Ringkøbing Fiords Udløb. Efter
bvad der forlyder i ,,Ringk. A.
Togbl.«, skal der i Folketingets Fi
11k111—:—11d1mlq Vasrc nagen Etcmning
sur at sechs Ewraiquualct oIn Ring
tobinq Nord-J lldlub lost paa den
Manch at man anstiiicr ist Forføg
nie-Ei un wes NeuInsnmruvning Dcd
Knidu Zaum-.
Num· dem lidiob u· unduot, furc
tnqoii der llndcrsugolicr used Band
ftmidisi11kmlinqct« i Morden o.s.v.,
for at nmn Pan Grunle nf de du«
Usd indvundnc Juattkmclicr ou Er
furinqor fu« tmsffc den cndcliqe
Tid -1i11q Tot unmit- lidløb nil
inmtidiu blink- qjort til Ncsnftund
for lindm«sønelsm«.
Do delig
La Grippe iomnledigcde Hin-te
iijgdonh
Ncrvösitct og dnarlig Fordojelie.
Mitte Vcnner del-. at Heim Eure
ceddcde mig.
Wirks. c. O. hatt-. 118 W. s St» Willkomm Iowa.
er et vrlkeudt Meplem ai M. E. Kitten i den Dei lai
Smer Hun fixier: »Ja Gkippe qav mig et alvgrltgt
Tit indle Nervositet og vaarlig Fotdsjelfe, bviltet
hin-um uduiklede sig tii Hierteiagbonu Im led ai
Junius-Ihm Hovevpiue og Mann-e i Mastlerne. Ve
1mnds:e Ver-Heli- ikcmtolvte Banden-d, Fslelie ei
Lamheo og lssxrendende Smerteaniald. Im vil fisk
vvad im sit-die bat sagt mine Benuer —- ai Dr. Mich’
heut Cuns hjalp mig, san alle disie abelsagelige Sump
tomer sei-spannt Mod stcrte Smetter hat fes alvrlq
further noget iig Dr. Mtled’Unti-Pais Pia-, agie
trot, a: Ren-e and Zwei- still ek en udtaætket Meye
medic-IX
»Vin- Ssn dies kamt ai Viert-Mahom i sit Ade str.
J to Maanedec ftt hau næsten lngen Sol-m II vi be
gonnte at give ham Dr. Milesk denkt Eure and Nenn
and Liver Pius-. og un et· baa fund es Nil den bat
endog heitqaet en Legeundetspgelie og er mev deren
see Philippjnetnr. Jeg oil Ulføih at Dr. Miles'
sum-Hain Pius utswliomt hat merkt et Sude for mig
ch bar bvsvtge Anfold af new-s dovevvine pg bat
alt-km brugt anget, der see hurtig hjalv pg geh ais
Lindkrng.« Mts. Mike Most-, Busscslo, Ist-.
Alle Apothekere stelqu og kannte-er den iltike Jl
ite ai Dr- itte Lægmtvler. Stris eite- fki Bog o
Rtkvsfltet og dienewgbommr.
Ihr-eit- Dr. pur-c Medic-l Is. IIM su.
M Anlotiningani
Det nye Opleg et vor verdensbekemte
Zog VALEDBR TIL sUNDllBD
et ou totdjg.og entwer, som isdsendet
10 Gent-s 1 gangbare Frimserket, kat
ethoide et Exemplar at denne net-di
tulde Bog. Bogen et sitt-even et 0veks
legen ved nedensteaende lustjtut og
todt-holder de vordjtuldeste 0plysnja
get om Bevakelsen at Helbmäen. De,
set-n jek les-st- denne Bog, ansek den
werd sin vsegt i Guld. — Vogt jek tot
Ettetaberei
Nest De bestiller Bogen her De op
gjve Nun og Adresse tydeljgtx Adres
sek Ille Bkeve til:
nie nottms I. Y. Wi. Instituts-,
140 W. Tut-se st» N. V. est-.
»w- PHZJÆ
x· — , ’--,·. , «
, H«Am AGAIN - Nszsigksges
« » » · renfer aaretos
, . -« riet dee fBIM sia
cel, iser
Es enaspnd Zale bet Itatukliqe Li
- ,,l-lsik-Agsits" vil frembtinse et Eint-,
s «’silkeagtiqt Haar og bestandig befriek Ost-ed
M J- hudcn fra SkæL
.,llsik-Agsiy« er inqen Farve es piet
ter ille Tets eneite Mission er at frei-me
haatvcktstem ng di gar-unteren at bei Ist
x —« X. dene, ellet Pengeae tilde-gebetle
Hvis De hat Stel, lwis Deus hear lnldet
« af, hvis De er detvig ftalddxvedet — sa
iend citrr en Flusse as »Halt-Assln«,oi M
vil blive tilfkeds og tattcsmlig.
Ein Flaike zulde viere tilflmlkelig. so
Muster vkl siktm vreke det.
Pris7 5Cents pr. Finste.
Send direkte til os, vi betaler ExpresksOmlssI
klingen
Dept. 24. Esthetic chemical co.
511 Sixth Ave» New York. N. Y
Alle Kakus-des- staaol
AF III SAULE PMUDEUGE
cllMlili LliilE
Ach AfUlssSlISI PM
cos- 4DAG
KORTESTE TID TIL sKANDINAVlEll
NAAR DE sENDER EFTER VENNER
FLLER REISER TILGAMLE LANDET
Rom Ilsu de LYE cUNAIWElIS
Lllslfsills sc» —lstlllik·lslllh
flavets Mkonak est-.
Enesie exisiekende fis-e- skssue Tukbln Vampsklhe«
790 Foti lanye —
erclsnssiörsim hurtig-is og clegantosts sinds.
De lciæmpsstoke, HURTIGE NYE Dampskibo
osssusls. (Tro skruer Turbln),
stät-la lrcsslcruq Dampskib som exlsterst
og sijstsrskibst
assosss (oqu-sstskkus), hegng s
676 kocl lange 20. 000 Ton os- to at cle
stiitsste i Vettleth
Do siorartscle hurtlgo Uobhellskrus Dampsklht
LUcANlA ü- cAMPANlA,
620 kotl lass-e, 30.000 Kessel-regnet
Oo hurtiggaaentls Expksss Post-bampslcll)c
UIVIBRlA oG ETRURIA,
525 soll lange. 14.500 liestekkækter
Do kiæmpcmæsslgo Vobhsltslusus vampslclbs
IVERN IA oG SAXOUM
600 Pack lange, l4.150
To II de stät-is som nogonslnclo anlöbot Bostoc
Nöie Forbimielsek til alle
skandinaviske og Fiasko Hame
se vors Agentsk angsaomic spoclellc nys
VII-END liUssEs BEIWBWEUGMML
k. G. will-com vix-. west. Do ssht
-- -I c0lINIlI DEARIOM AND Isspclskll SIQ cllchsc