Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 20, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    w
»Danskeren"
er et halvugentlth Nyheds
og Oplysningxsblad for
og kostet om Aaret 1 Forskud
81«50i de Fokenede Stater
og 82.001lld1andet.
set clanske Follk
i Amerika,
Zsk
udgaar
Tirsdag og Fredag
P
CI
Wirth
W
»Danslteren"
er det eneste danfke Vlad
iAmerika, der udgaar
, to Sange
As om Eggen l
-. s
udgives af
LMWFA L«7·«. PUB. «0»Ff,
ZLAIK.NEHKASKA.
Prove-:!kumre iendes
frit paa Forlangende.
WW
Bis-sitz Nebr» Freng
g, d. 20. Marts Mis.
17. Aarg.
Aomnal Evans Efierfølgcn
Evlans faldct for Albas-grausem
Rcak Admiral Cljarlcszs E. Epcrry
blinkt Flaadcngs Ehrf.
fliear Admiral fllodert E o a n -:
nii Utsjr Islealssrne ialde for Anders
masnsen i August Maaned, og san
oil lian ester eget Valg opaioe sinni
niandossn onst oor slriassiiaade der
er paa sin jordontsisilendcs Tagt, after
Flaaoerevncn ocd Ean Francigco
den s. Maj. Tonne Nenn betraater
Yidniiral anns sont Fnldforelsen
af det Hverv, der dar hain overdra
get, at føre Atlanterlsiansflaaden til
Pacifickysten
Rear Admiral Thomas dil
faa det Hoerv at søre Flaaden paa
denk- Besøa til Pnaet Sonnd og ind
til dens Hjemrejse begynder. Han
er Tldæstkommanderende for Tiden,
oa i Oktober trækker han sig tilbage
kra aktiv Tjeneste
Men naar Flaaden i Juli Maa
ned forlader San Francisco, saa
bliver Rear Admiral Charles S.
Sperry Krisisflaadenss Clief. Han
skal, efter Bestemmelse i Kabinets
mode i Washington i Tirsdags, kom
mandere den paa den-Z videre Toat
omkring Jordcn Admiral Sper
rns Tjeneste i Flaaden bar vceret
lana og betydelig. Han er født i
New York nien kotn fra Connecticut
til Søkrigsskolen J Maj 1906
blev han Rear Admiral. Under
Krigen med Spanien forestod han
MURIMeksesxTepartencenMI
York. Siden fik han Komcnandoen’
over »Yorktown« i de philippinske
Farvande Han ledede Landstig
ningen as en Del Soldater paa List
kyften af Øen Luzon, en Begiven
lied, der detragtes som en af de
Voneliaste under Aaninaldo-Instan
den. De landsatte Soldater blcn
taget tilfange af Aaninaldosz Mænd
oa nogle as dein blev iaaret. Sau
l-eai)ndte Jnsnrgenternesz og Solda
ternes berømte an nennt-m Øem og
det endte nied, at Eoldalerne bleV
lnsladt ved Apanriss paa Øens
nderste Nordende.
J 1891—1893 var Sperry med
paa »den li::-ide Estadre«s:s Toat til
Europa oa End Amerika, som Of
ficer under Admiral Walten
Naar Admiralerne Evans og Tho
inasrs aaar af, Vil der ,blive Anled
nina til to Forfrennnelser til Rear
JE- dmiral-Graden. Eiter Forlns
denke bliver det Kaptajnerne S.
Scliroeder oa R. Wainnsright, der
faar disse Pladser oa komnier til
at kommandere henholdsois F. og
il- Eskadre Near Admiral Entom
rsil blioe Chef for and-en Eskadre
Ecuator La Follcttc out Panikkea.
J en Dedat i Tirisdagszs om Al
drich »Einergency Currency Bill«
ndtatte Senator La Fouette fra
Wisconsin bl. a., at hele Landeth
tonnnercielle Liv er i Hænderne paa
mindre end et Hundcede Mcend.
Oan naevnte ogsaa, Odem de er.
«Denne ,,lille Ring af Benge
mænd«, sagde Senatoren, »kan skabe
tnnstige Perioder af Velstand
cller Panik, soni de behagen De
tan efter Forgodtbefindende forhøje
eilt-r nedsætte Priserne paa Livsfor
nødenheider-. De tan toinge Far
meren til at scelae til Zpekulaw
terne, og de kan lette Pengetryk paa
cn Mande, sont faar Profitten til at
finde ind til Wall Stree.«
Zenatoren paavifer faci, at det
rai« National City Bank lStandard
sil) oa National Bank of Commerce
cher.aii) med deresrs Forbindelser
nd over Landet, fom tilsammen ei«
ts.".sitalise1·et med IFLJMDOODOU
dei skabte Panikken. Te trak Pen
——--,-————
aene nd af Cirfnlati011, ug da Ren ?
ten san var steqen til en nlilu «
lnni Etandard Til og Ellioiqan ogj
licldte Penge, niikeliqe Pcnae,
ninnge kllkillioner naa Martedet mod;
lll Procent O s Vol J
Un zxollettess Tals bar vaft nie- i
nun Linint AZUOrVWt den reprirss l
l
l
.
isntercr den efrakte Sandlied ei
nanflelizjt at siqu Prirsident Fin
kan af Firsl Narional Bank i Chi
ingo angriber den Itienet stærkt
Köan fixier bl. a., atQ a. zkollettm
Paasiande er kslsle on at han ap
pellercr til F» «e-fordoni. »Hm-S
Tale Var raadd sag-de Forxian
,Ten var vasrre end raadden. Dei
Var et nverlaat For-ins paa at vække
Lidenskab og lSarme blandt Folk,
sont ika bar Leiligbcd til at er
blserve sig Kundfkab paa første
Oaand men er afhcengige af dem,
de bar Tillid til. Denne Tillid har
Senat-or La Follette forraadt.«
Det er ikke saa let at erhverve sig
førftebaands Knndfkab om diszse
Sagen Men Senatorens Ord staar
Vgl lige faa godt til troende fom
Viiiikøretis.
Mtkrkcligt Mctcotfyn.
Den hollandsfe Tamper »Ocean«,
finn ankam til Philadelphia i Tit-Z
dagss, nndgik med Nød 9g Nceppe
at lilive trnffet ude paa Havet af
in vieldig Meteor, der maatte veje
nmnge Ton:, og som faldt ned ika
langt fra Skibet. Skibet blev nee
sten opslugt af de store Bølger, der
Lejjte sigzspdg WHAT-«- k » «
:vet ' - «
i Ta Søen blev rolig igen, unerke
»des Atmosfceren fyldt af kvcelende
Was-, og Sfibetsz Dcek blev bedeck
fet med et brnnligt Stein Derefteix
« stier Kaptajnen iagtoges det unerke
liaste Fasnomen En Regn af ly
s«·nde sniaa Nil-teurer begyndte at
salde onikrinn Ekibet, og dette va
rede i flere Minntter. chinet blev
fosforagtiat, og saa langt Øjet kunde
naa, saas sinaa Skver af alle Slaas
Farver at danse paa Bølgerne
Meteoren-Z Fald blev ifølae Oce
ans Logbog iagttaget Kl. 3 om
Morgenen den -1. Martää medens
Zkibet var paa 80,59 Grader non
lia Bredde oq 71,27 vestliq Lcenade.
Den sorte Haand.
llnder Is. ds. strion fra Zions
City, Iowa: N. Onrzefj en russifk
Inde, iom drioer en Grocery Han
del i Einnr Cit1),l)ar faaet sig til
-iendr en Bosnbe nIed et Vrandrør
Til Bomben um heftet e Stoffe
Papin linnrnaa der ftodt »Was
Deni«, un 11nderskreth »Den fnrtc
Oaand«.
Pan Pakfcn Var der intet Post
nnerkex nien Den lilev bragt til Hur
seffS cheni af et Poftbnd Saqen
bleo ojelilikkelia ineldt til Politiet
Smcdcn gcnvælgcs.
Adonest Jim Reilu«, Land-Zw
snieden i I ortli Pellnnn, en af New
York-J Forstcedeim blev den 17. ds.
acnnalnt for tredie Gang til Lands
lmenizi Prassident ined en ftørre Ma
jc«ritet end nagen Sinde før. Kvin
der og Børn arbejdede ihcerdiat for
liansVa1a, og Grunden herfor siges
at viere, at Reily bar befriet Land-—
bnen for Løsgænaere og Slusk, der
tidligere bang rundt ved Ende-Mist
nerne og fornasrmede forbigaaende
.?Vi11der.
Da .’
var Land-Libyen i dnb Gæld Köder
Gent af Gælden er betalt, oa der er
isn aanffe reinektabel Nalance i
Kassen. Reillns politifke Such-s
lsnr innen FOrnndrinq qiort i bans
Ganndtorinxi Gan arbeider frem
delexii i Smedien hverD a.g
Hatty Orchard dødsdøm· ""
Sommer Wood anbcfalcr FofrniiI
dclsc af Straffm
Reiten holder Hjcordcrcns
Bckcndclfc for sondfirrdig.
"«
«
EaldnsutL Jdal)o.. last kä!.’art5. ek
I
Jdut Sommer Fromoiit Wood Hi
Jsirjrtzrcttezx i TM Eil-kalte, at l)4
irrt-Zw, at Darm chlsard i sit Vigz
nkISlsurd i dlkctgsforlmrot over Willi IF
T. söamoood og ("-’)corac A. Pi ·s
bono for SUIordct af Gut-e -«,»»
Imka Brennende-m book-c udtasp
den ckisiaktc Eaudhcd, anbefoleJ
l:an, at »Statc Board of Pardon z
forandrcdo Todsdommcn over Of
Ward til Etatsfasnascsl Dødsdo »»j
tut-n fældcdesz over Orrbard soft«
kaolao af lmncs Bekcndclse forrigssx
TirsrsdakL da Retsforborct imod hats
l-eat)11dtes. Jtatens Lmo fordr J
Dødidom for Mord i første Grads-;
Tot vil staa levcude i Læfern ;
CrindrinxL at det oar kHarry Orzs
sharddrs tidliaen1 Bekendolsc, der gaJ«
Anledning til, at Lederne for »We
ftern Federation of Miners« blepis
andren-da og det paafølgendåx
Forhor over Hamoood oa PittiboneJY
Tot lykkedes ikke at bevise disse«
Efyldighed men Hart-n Orchards
fastboldt sit Vidnesbord ogfaa
lmn kundc nentcx at det oilde les-«
til den visse Død Altsaa — Jur
ens Kendelse i de to Sager og
nu dødsdømtes Vidnesbyrd «
fremdeles imod h"."anden «
» »H
-s-ss’
« .. - -.. « r
børe Dommer Woods Meninck
dette Vidnesbyrd. Vi skul meddele
en Del of bans Tale i tro Oder
fættelse. Dommer Wood sagdo
Isl. a.:
»Im føler mig more send over
lmoisr (sati—5fied) our, at Defenden
ton, der nu staar for denne Rets
Zkrankcr og vcnter sin endeligc
Dom, ikke alone bar handlet i god
Tro, da han gav sine Afsløringer,
Iucn at lmn ogsaa Vidnede den hele
Zanddcsd fuldt nd og (Vrligt: til
laaeboldt intet af Betydni11g, og er
l«la«rede intet, som ikko aktuelt bavdis
fundct Stcd.
.,"Let Var Rettens sasrlige Til
ififkolfc at iaattage og folge dette
Vidnc under de forrige Retsforhør,
ca jea er af den Tllsenina, at intet
loocnde Menncfke kuudo sidtasnke de
Furln«1)derl)isrt11«icr, som Defendens
ten fo1«taltc, og holde jin Fatning
und-er den ulmrmbjortigc Jld fra
Land-sti- lcdcnde .cir1)dsfocl)ors Sag
so1«s.«1·c, »den mod den Fo!«11dsastning,
at nun fortaltc Fakta o;.1 Oktlftæns
diglscdcr, som virtclia laa indenfor
Hans Vgl-u Erfaringsss Omraadc. Et
Vorn tan oidnc sandt og bcholde
Fatninaon under et Krodsforlwøn
Un Mund fan inuliqoissä diate en Hi
storie og frwnlcrgae ct fort deness
bot-d om ca cnkclt Transaktiou.
Mut jca kan ikkc fort-stille mig et
Tilfælch, lmor endog dot mest in
telligente illsenneffc knudo undme
kn Fot«ln«t)disrl)istoric, soni omfatter
flcrc Aar, tin-d ftadig skiftendc See
ner oa Forandring af Kamktcren
cg fastholde denne Historie med en
kcltc Detailler som Tider, Stcder,
Porsoncr oa sasrcanc Lmstændigbes
dor, oa under et faa charmbchtiqt
Krydksforlmn sont der nogcn Sind-s
ljar owret Hin-et et Vidnc i en ameri
kansk Ret, Inedmindre dcttc Vidnc
talto Sandbed oa uden Forsøg pAA
cis-ten at mispræsentcre aller skjule
unget. «
»Jdot sog tror, som joa aør, at
Dcfcndcntcn lmndlodc i aod Tro« OA
as ban, Da lmxi tälkaldthss fom Vidikss
fcr JtnthL fortalto alt oa boldt in
tist tilbaacc kan foa saa mcact lot
lisrss ndsstru km Pliat fle fM MO
ner Loven paalægger mig.
l
,,Jdct jm dønnncr i dette Zpørg—:
maul, or det nnæsentligt, nt Jnrncn
i tu Enger, sont lmr gcnnemgnuci
Forban her crklasrct nt de iffe nur
oncrdcnisi un Imman
cht funr Unsre nut! THE sur Hart,
lwnd Tonnncr ZEde mcncr din LI
mardsh W11ch«1md, fdlnulizi dqsansp
Lkwch lmik nnsncr un .L«-.m-».Udndsts nzx
Pittibdnch Etntd ---— twdsx summ
use-: Wndcxssiz
E kliussisir Oicncralcr dncllcrcr.
i
»
To nf de 1«11—:»siskc Oscnemch
S111ir1mf· on Fort) nur Dienen san
. ødeligc zzjcndciz at intct mindre
xnd cn vitkclin Dur-l knndo tilfred j»-.
Jztille dem-J Hmunlyst Te Oelkqu
ssegge i Port Arman Zornwut Ne- !
eral Smirimsf var Firstninqcni
ive Konmmndant under Belei
singen da Ued Oncrgiuclsen Da
an kom tilbngc til Rnsland, nd
bejdedc kmn en Newport immle
lnlednsing til RetIforfølgclsen inmd
einerut ZtøsscL og i samme Nap
rt lieffnldth General Fock for
anng paa Mod. Dennc Anklage
saa chk for cn sandsnn Ærekræn
se, at ban udfdrdrcde Gen. Eintr
ff. Udfdrdrinnen bleu 1nodtngct,
« i Qui-dain gik de san løs pua
anden i Nidrskulen i St. Peter-Is
g· Duellen havde de militære
toriteters Billigclfe·
« opstilledes mcd den-Li- Zekon
20 Skridts Afstand fra
og Kapvaabenet var Pi
« aabnedes
M tfjerde Skud.
ret i Underlivet over højre Hofte.
Man mener don, at Smirnoffs Saar
ikke er livsfnrligt
Mvn der tnlcs mu, at en anden
Duel, mellent Genoralernc Fock un
GorlsatoffstJ, Konunnndanf uf Port
Jirtbnrs visstrc Fronf, er forestan
ende. General Fock fkul under
Kriqsfdrbørct kmve mrckrmnkct hanc.
Hævnen fynes sød særlin for di
store.
———— i
Jamcstoton Mcdaillc til Alabaftiue.?
En.uf de fua Artikler, sont paa
Jamestown lldsrilliugen tilkcndth
cn Mcdnille for højesie Kvalitet og
absolut Fort-mig, csr A l a b a s t in e»
en sanitær Virggebcklædfiing. i
Prwmiedommerne hur just afffiL
Vet dort-Es Kondelsa og af Fabrik-is
okc de liberale Kunstersz Departe
ment p- Amwfkiuc tiikendt Meduirp
len.
Tot er c-» absolut Kendsger1ti1m,i
ot der finde-J intet VskksquelfcklædsI
nings-M«cxtuiale, fom kan samtnen-i
ligncLs med Alabnftiue
Eliiedaillcxna fom forfærdiqeszs afs
..kessis1s:-. Tiffumf Es Eo» chw York
fful uddcles 1. «?-lmil. sumdgørel
fm om Uddclinxfen er just ndsrcdt
i
i
Situationen paa Hayti.
Jfølge Teleffrmmner fra Paris off!
Berlin uf 18 d: bar de from-noch
skrigsskiluss Ankomft til Port An
Prince haft en Ineget beroligende
2Jndflydelsc puu Præsidcnt Alex-is.
j Blacksoell-Brocns Aabning.
f J Onsssdakfss aubnech Blackwexl
iJleand Brocn over Enft Nimm
f Tonne Viso forbiudksr New York medl
fLong Island. Lmkring 825,00(),
iMO or bund den lfar kostet Arbei
Tdct Pan den bognndteski i 1901 W«
ihm- oærct fortfat siden Naar don;
lbliocsr fnldt first-if oil denuc Bu:
Ida-re sordensi fiojftc ,,:«unti.iso«31«
ispna Hillcr hofft-ide Bro. Tisiph
Lwnkfdc er Ast-G Tod« Tot Var
hin Fodkfmmms, der i Lusan fik
Lov at paisfcsrc Brom. i
I Jorden rundt.
Eidstc Nyt og Allclsaandc.
i
i
Cz LIMde as illiaj d. A. uil der
i der l):-idL- Ahn-J i Washington lililic
xkflnildt et nationalt Mode af en
-·j-·-n original Art. Eaintligc U.
? c Widuritdrur Ug en Ratte as Incre
srcmraxiucdu Masnd vil da samles
nied Prasident Ndoseuelt til en tre
Tage-J zwnfcrcnce Sinnen lldnyt-—
tislsuu og Bevarelscn af dort Lands
natnili igc Hxsjaslkact ildkr
Tot diiginale ued Sanimentom
sit-n bestaar i, at den stal Værc
ganstc upolitist. EulJULsr skal frit
tunnL udtale sig din, hoc d han ine
nur must sormaalsstjenligt angeta
cnde en llddidclse as Usmdets egne
Jndkdmsttilden
;.·:
Priuis Joachim Albrecht af Prøj
jen, en Fiktter til sdejser Will)eliii,
liar trutket sig tilbage fra Hæren
og Vil itte unsre lilive tilladt at bcere
imgen tust Uniform. Det skal være
stet paa Foranledning af selve Kei
seren, der var misfornøjet med
Minnen-I fortsatte Forbindelfe med
Bardnesse Lienberg i Heuhold til
ndgle 1.ldtalelser, i ,,M,"'ittag Zei
tung«.
H
Præsident Roosevelt har bebudeH
en Bearbejdelse og Forandring af
sit Budstabstil Kongressen af 31.
Januar d. A
Præsidenten mener, at det fprste
but-de J
gcm frem efter journalistifk System:
fige meget Ined faa Ord.
· di
Den spanske Range Alfonco’s Be
søg i Barceloua den 13. Marti
farløli alligevel udeu Attentat. Saa
Pel sont Begejstringen for den unae
Range var onervældcnde i Barte
lona, var den lige saa lijertelig, da
ldan Vendte tilbage til Madrid, hvor
lsan lil. a. Honoratiores modtoges
af Dronning Victoria, der grced as
Gliede attoinpagnerets as Folketsjs
usmndsclige Jubcl over Kongens
nfladte Tilliaaetonist
II
LCD ug Ich har Rygterne i lang
Tid gaaet, um Sir Henry Camp
liell-Banner1nan-J Sygdom Nu
inclchs disk fra London, at han« an
taalslisa saa snart Kong Edmard
fnnnner hjem fra sin Reise, vil
trwkte sia tilliaais fra Premiennini
sicrposien Zugdonnnen skal have
idrnarrct sin. Jniidlertid har man
jo ifte liidindtil oillet stippe hamz
Inen kan l)asnde, at man denne
Hang blioer nødt til at lmje sia for
den stare Politiker alvorlige Til
stunk-.
Biksrnfticrne Viørnson har, ifølge
,Oøisfdlcbladet«, foroslaaet at der
paa Sclnøders Vnste skal indhngges
følxicsndm
,..c)an siod i Norden-J aalme TM.
Ter tdni fia Nord, der kom fra
Sør —
til Entghed sont aldrig før.«
En sindssyg Mand har gjdrt for
achesjs Forsøg paa at komme Kejser
Frantszs Joscf til Livi
Zoldaterne i Gualand, l)edder
der, ital lik s paafaldende af vierte
son« IV an formodcr, det skyldscd
den anmmcldaqks" CkEscI-cits, sont
bidindt II bar Vwret atmendt: man vil
der-for nu gaa i Lag med det danske
Zonen-. der er more tidsmascssizir
Uns-m i lisixiiojnifl Sonst-ende
J Juni Masknist Elntninq d.
If
Ins vil Viion Onclicc feire sit TTW
F
Aarii Jubilænnh Som større Be
siigende uenteis foreløoigt Prinsen
iif Waless, en engelsk, en jriisk og en
nordainerikanjf Eskadre
zisa Linier Col» nieldes, at
Osiirn Zeztini, en af Fangerne i
Fiianleh hoorfra Prirsieniorderen
Isssinieispe Alia i Lordags forsøgte
a« flygte, er vieoen oeiiaiidet af
Stolen-:- Guoernør, fordi hiin hjalp
til nied at ouerniiinde den desperate
Morden
Ved Vault Creek, Fairbanks
Illliifiix er gjort rigt Guldfund
Tet forvente5, at der oil blioe et
storjliiaet Udbytte.
Repriefentanthuset i Washington
har nied 255 Stennner niod 5·ved
li":get, iit Mottoet »Hu God We
Trnsr« igen sfnl anbringes paa Lan
detsJ Guld- og Sølvmønter·
H:
Den østerrigske Forfatter Schon
herr har af en Ztiftelse i Wien mod
tiiget en Æressgave paa 4000 Kr.
Ifor sit Driiina »Jorden«.
Je
Den hellige Synode har tilbudt
Leo Tolstoy at ophceve hans Eksi
kommunikation, hvis han vil vende
om fra sin hidtidige Leere.
n
,,Tatzu Viaru« , den japanske
Daumen som Kineserne beslaglagde
i Overilelse, er nu løsladt
II
J den nærmeste FFW «vil W
» , S » Hy
Fra Lancaster, Pa» meldes, at
Farnierne i dette County er saa blots
tet for Arbeidskraft at man har
fundet det nødvendigt med en Hen
Venielse til Jinmigration og Ar
bejderbnreanet i Washington oni at
lienstille til arbejdsdygtige Inmi
munter at reife til denne tilsynela
dende imldne Pladskx
England og Siam forhandler i
Tiden oni en Overenskomft, book
cfter der vil ske en Linoidninii af
de to Lande-I- terriioale Forhold
Det svenske »Arbetarebladet«s
Redaktør blev nylig «for Forncermel
fei« niod Kaiser Wilhelm idømt 3
klliaaneders Fæniisel Dei var i en
Artikel oin Valgret i Prøjsem at
Nedaktøren havde krcenket Keiserens
sensible THE-re
q
I J «iid41n liar inan Vinter i Zuer
IiiL 10 zyod Sne pna sine Steder,
forstnrret Trafik overalt, oii flere
Bin-L sont er fnldftcendiq afstaengt
fra Forbindelse med Omverdenen.
Zorialisten .Serve’ er bleven flet
tet af Listen over franske Advoknter.
Ellen Bondo.
—— —— Jeg har vieret ked af, at
den Bog blev averteret faa tidt, for
jeg taenkte, at det betød en ringe
Onisætning Hvis det er Tilfældet,
synes jeg, det er en Skani. Jeg har
kendt Ellen Bondo, niedens hun le
vede, og findet-, at det Billede, hens
de-: Faden Provft Vondo i Skelskør.
hat givet os iif hende, ligner godt:
thi hnn var netop saa branifri. lige
frcnc on riir, som Bogen fortæller
os. Man kan næppe læse det lille
Skrift uden en Følelse som af høj·
Himmel og ren Luft.
Bogen egner sig fortrinligt som
Konfirtnations- og Fødselsdaasimve
;e«ller til iit ledsaqe saadnnne i Ste
i Tiin fnr Oninmfnsnii kint Den eg
Lsrsr 7ii Msiin til Uddelinii blandt
l
l
ieldie Vorn i Sondaiisskolen Pris
10c. Dan. Luth. Publ. Haufe,
H Blair, Nebr.