Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 06, 1908, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «—«·k.r-- « -
Yanmark
Mann-ca mod Mortnouismcu.
Arlsujdctelkikkc forgæucszi.
rlhan Imsskr ofte eu vix-s Tildøje
ltglnsd til kllkodloshed med Heusim
til 9 mi« n af at vekæmpe Mornwncrs
ucszs løgnagtige Propaganda her i
Landen
Det skal ogsaa billigt iudrømch
at man oplever faa mange Ek5e111p
m paa, lwor taavcligt aodtroendel
Monnejtex kan være over Tor Mor
monernesz Uaavirknimy og bvor let
sndjgt kllccnncsker givcr siq dem i
Bald, at Unhucn der hat haft nogle
scsadanue Lplcvelfcr, fan friftes til
at anfc al llllcjlialusd fm fpildt, saa
uian ljae faa gemc fan lade det
lwlc aaa sin skæve Gang.
Man dct Vildc vasrc Vidncizburd
um Mangel paa Trn til Zattdlwdcnks
Maat da kllkanael paa den Kærlikp
bed, der vil got-c alt, lmad den for
maar for at værne det vwrgeløse.
-«-:n man gav eftcr Duft-U
Ist er vitterligt TIIIeunesker, del-:
e: san anndeligt bjcrlpeløfe og umynsk
diae, nt de ikke fornmar at skwrel
ccnnem Mnrmonernes Løgne og rn
ste deres Loerhæng af fig. Dis-sel
maa vcerne-5, og Erfaringen vifer.l
at Hjælp, ydet i rette Tid, ikke vils
vcere forgæves. l»
Mormonernesjs side udgivne Aar-Es
statistik i dereLJ Blad ,,Skandina
viens Stierue« (for 1. Februar
1908) giver Anlcdning til Jagttu
gelser, som Inaa glæde og opmuntre
dem, der med Sorg har set pcm
Mormoncsrnes ftore Høst her i Lan
det gennem Tiderne.
Tallene for 1905, 1906 og 1907
viser nemlig, at samtidig med,
at Mormonerue har for
doblet deres Anstrengel
ser, er deres Resultater
l.·-» ; O«»sok .«-nncIfI-mfdxs
, Iw»
Iei- betydeligt tilbage i
de sidste 3 Aar.
NMIV as den-s eqne JAI vil Hart
’«"’ 7 Mr— HTærd me fn
F-» » Tpdrrgrelx næatede ban at- x
Her-ou udkvtsu ZIIijEis-MADEHei-EDUAR-e
ter mere end i 1905. Det kans jo
ikke ncegtes, at dette nidner om end
størreB Anftrenqelser end tidligeth
fra oisnwnudjeuqueluc- Eide
s Jet samme gælder deres lOpgivel
ser om Veføg 1 Hufenc. J 1905 be
søgtes uden Jndbydelse 67,701 dan
ske Hiern, efter Jndbydclse 15,932,
og der førtes 27,17:3 »evangeliske«
Samtaler.
J 1906 er Tallene stegne til heu
boldsvis 112,642, 14,181 og 32,
219, og i 1907 naar de 152,987,
17,324, medens de kun bar kunnet
opnaa 27,588 »evangeliske« Sam
taler.
Tot er høje Tol, og man undrer
sig over, hvorledes der virkelig kan
være 17,324 Hiern, hvor man ind
byderi Morrnonerne!, kselv om few
sølgelig en hel Del maa vcere de
samme Hjem, der atter og atter luf
kes op. Hvod der gemmer sig i de
27,588 »evangeliske Samtaler«, kan
vel ogsaa Vcere ret gaadefuldt. Men
cm store og i de faa Aar mere end
fordoblede Anstrengelser vidner Tal
lene jo.
Man kunde derfor befrygte, at
de havde endnu uhyggeligere Resul
tater at opvise end tidligere.
J den Henseende soarer Virkelig
beden dog heldigvis ikke til Fort-ent
ningerne. Tallene er atter her vej
ledende. J 1905 kunde Mormon
præsterne døbe 173 og ,,velsigne«
74 Børn under 8 Aar. J 1906
var Tallene henholdsvis 150 og 80,
vg i 1907 er de sunkne til 94 og 55.
Lgsua med Hensyn til det at kunne
formaa Folk til at rejfe til Utah er
del-es Resultater i Tilbagegang.
1905 fik de 137 voksne Mennefker
til at cmigrere, i 1906 112 og i
1907 knn 74.
Der kan ikke vcere Tvivl om, at
det er det forftcerkede Modarbejde,
som har bevirket dette. Derfor kan
man med godt Mod opfordre til at
tage fat og affløre Mormonløgnene.
Trods alle Mormonmisfionærernes
Bravader om det gavnlige for dem
i, at de modarbejdes, viser de tørre
Kendsgerninger, at der er fund
Saus nok i den ftore Almenhed til,
at man vendet sig fra det hele Unte
sen, naar man bliver ordentligt op
lyft om, bvad Motmonismen i Vir
keligbed fører i sit Skiold
s
Bilde man nu stritte, at Faren er
nun-, ug at der ikke er Grund til at
urbcjdc uwd Mormonernc længere,
du vilde dctte være en fkævucsvanger
Fejltagelsa Ta vildc Ilkiorutonismen
Wuan Diudc fremud Thi i dct
Wann-grade og stjultc over den helft
sit Vwrt". At Lysct kastes hen over
den-J Not dg Zum-vix den-J Bcdmg
oq annc hetyder Tilintetgørelse for
dcns hele Propagandaarbejde.
Er Antutlet us Tlldcnnefker, sum
;!!I«’0r111011cr110 Hinder, saniedeLs glas
deligt i Aftage11de, scr der dog en
undcn metæudigknsd vcd deress Pro
Paganda, som er uhygqelig un bpr
paapeges.
Te E«terrcstninqcr, smn indløbcr
im forskclligc Etcder i« Lande-L so
lle-:- at nise, at Mormonckne for
Tiden med scrrliq Kraft og fasrliqt
Held smnler Anftrcnaislfernc om at
Dinde unqe Pistol-. Stor Sorg bar
de dem-ed i de sencre Tider lnsrcdt
udskilliae LIij Der or dcrfor al
Nod Grund til at bolch sknrpt Udkiq
- mcd Qlkormonismens fordæqtiac lld
. E sk-!Idi11ch.
Sjcrldcn Ro. Lærer Clnnscm
Fuglgstu1llc, cr, ifølgo »meelm1ds:i
Atti-IS i Vesiddelsc af en i le Ost-nd
sjældcn 21.Ikalkeko, der cftcr en mcqct
kortoariq Osoldperiode Inalfcr 62
Pund Maslk pr. Tag.
!
l En Difteritiscpidemi er udbrudt
)i Sorø. Ca. 10 Born er, ifølgc
»So-m Amtstik jndlaqt pna Amts
sngelmset og noglc Forluftolscr blcv
nflyste Lørdag og Zøndag 14. oq
15. Febr» men Skolcrnc fortsættciis
s1c1dig.
chbrkkndt Guard. (8311·ldfcldgnard
i Sol Sogn Vcd Hjørriug, tilbø
( runde Mundd Hausen, er ncsdbrændt
Der iudebrwndte U Faun Det nieste
Judbo likændte Jlden Nutngcsjs op
staaet vcd Bagniug.
Dobbcltfpor. Ztatjsbancrnc Inder
H dennc Tid (20. Febr.) foretage
for ·ige meaalingcr paa den
ue og WÆL
«r Zeitxxw eddcl tiLYFa Kredss cg
»W«Wt I WFOPWTF
med Mauer um Anlch uf Dobbclt
spor.
Prioritctsgcrldcn stigcr. J Hort
bcs Herrn-d er der i 1907 tinqlwsl
391 Pantcdokumenter for en snmlct
Zum af 943 ,;32-3 Kr. og sanktide
er der udslcttct 241 Tnfumcutcr for
smnlet »Zum 43-l,f)21 Kr. Priori
tctszigældcn i chtbo er altsaa i 1907
steget med 508,404 Kr.
Faldcn ucd af en Ttappc. En
Piqe ved Nnvn Hunfine Bom, du«
tjcute pua Gæftgivergaarden »Ski
V r
bet«
ncd
fis-r
Hun
i Faal1org, fuldt den 18. Febr.
uf en Tmppcs og paadrog sig
nd pua .stcr110skk1110n, suu bun
t efter døch D
var 27 Aar gammel
US
ljjctmnchørende i MurftaL
Jldspansættclsc. Sønduq Aftcn
den 15. Febr. forsøgte en :3()-—aurix1,
sindsfyg Kvinde At fættc Jld pnu
Tikøb Arbejdsanstalt. Jlden blev
cspdaget saa tidligt, at det Und
Braudvæsenets Hjælp lykfodes m
begrænse den til en Del nf Loftet og
Tagetagen paa Hovcdbygningcn.
Vedkommende Kvinde har tidligerks
,,,« xsx ,
sorsøgt Jldspausættelsc
Udvidclfe af Kolding Havn. Kol
ding Kontmune vil have Kolding
Havn og Fjord uddybet sefter en
Plan, der vil koste omkring en kvart
Million Kronen
Der har, ifølge ,,Kold. Folkebl.«,
Været forhandlet med forskellige
Jugeniører om Arbejdet, men nogct
jResultat of diskse Forhandlinger
foreligger endnu ikke.
Højfkolen vcd Kertemindc. Pack
et forleden afholdt Møde om at
lsygge en Højskole med hidtilværendc
Højfkolelærer Alkærsig som Forstw
der, viste der fig, ifølge »Fyns
Tid.«, god Stemning for Sagen
og der nedsattes et Udvalg til at
foretage Garantitcgning for en
Skolebygning, der efter Planen vil
koste ca. 40,000 Kr.
Snlget af »Vidø«. Jfølge Bladet
»Jsasold«, Reykjavik, stod Øen
»Vidø«, der forleden folger for«
150,000 Kr» Eferen Hir. Eggert
Briem, i ca. 80,000 Kr» og en stor
Del af Reftkøbesummen maa betrag
i sont dionvertcring af det Leie- s
mal onI et Areal til Havneanlæg 1
ne Lenz« Si)døstside, sum Reveren, i
ttiqeljtunet 42 Hz. Eyuriieinjon d; «
.o., for fort Tid siden yuvde nntet
ied Brian
EnLrganisation for Mcjckibru-j
1ct". Med det Formaul at dunne en
ællegs Querorganijation for detl
music Mejerivrug ved en Summen-«l
äutnjng us de vestaaende Osame
cioner luf Mejeriey jamledeO Use-r-l
Tiug den H. Febr. 35 Repræjentawl
ter fra hele Landet til et Møde it
Odense. Forsanklingen var, ifølge«
ni. B» fuldud enig om at anvefale
en saudun Sunnnenslntning ng tIed-;
jutte et Udvulg beimuende af O
Medlennner til videre at Iorherede
Zagen.
Pan over 100 Jud-J Tybdc.
Brønden ned Binf kllcejeri. der nur
40 Fod d1)b, er, ifnlge »Ja-old. Ffbl.«,
diIse Tage blcven boret ned til
cn Tyhde af ca. 109 Ind. Ied Bo
rinnen swdte man paa ca. 100 Fodsö
Tndde pau Trwfnnnper og Paa et
Lug Mneslingefmuetz
J Vinf lmr Inan for en Del Am
fide-n 10 Alen nedkl i et l)idtil' nrør1
Jordlng fundet Webeven af Hajfif
og Hajsisketænder. Dette Fund ten
des af Genlogerne
—-.——
Tcn mytdcdc ungc Pigc, Dag
nmr Rofocd, om hviszi Drob Vi med
dcsltc forrige Tirsjsdag hlcu den 18.
Fehlt i dybeste Stilhad begravet
pua Fasmikirkeguarden. Kl. 11 om
Formiddngen smnlcchs en hulv Snes
Schwester i dct søndre Kapel, hvor
Kiste-n stod blomstersmykket. Efter
at on Ealme nur nffungm, holdt
Pustor Hausen fra Gethscmane skirkc
en kort Tun-, lJvoreftcr Kisten af
dk tilstedwwreude date-E- nd uf Ku
pellct og sasukedch i INde Be
gruvelscn um« iffe blcveu offentligi
gjort, og derived havde man op
»Warst at holde alle nysgerrigc borte.I
—
Halshuggct af Toget. Paa Jeru
baueliuien »i Nær e -
ze«d. GlOILMMIW
ug as en yfgre Mand. Ek« P
Tusiude Alen fra det Sted, hvor
Mroppen lau, fandt man Hovedet.
Man aIItnqer, at den unge Maud
er bleocn overkørt af N atiltogct fra
ttlquUVDFUUD cum siolziølz ug i Nat
Usngi Illkuluz og Mørkc hur Togper-»
junnlct ika betuærket lllykken. J den
ufdøch Sommer fandt man intetx
du runde give Op11):-11ing out, hoc-nd
an unl. j
Tod cffcr Ulnkkc. Stagtermester
A. Niclsrth Tøstr11p, der Ongädag
Astcn den 11 Fed blev overkørt paa
Hnbto Etutiun, et i Fl. R.
guuet ued Toben pua Sygeyuset
— lludcr Træniugsarbejdet paa
igctgunrd i Haar-Zion Zogn skred
xxutden i Fl. R. B. Torsdag Af
tcn den l:3, Feld . sannnen og begra
vcde en uf Arbcjderne, Anders Ol
fcn fra nggunrds Baglykke. Han
our i Uhu-, da lmn blcv gravet ud,
mcn hande fnuet den one Skulder og
der em- Ven kunst, og den 17. Feb.
dødc ban. Han Var nogle og tyve
Aar gaumusl og ugift.
?
-
Dømt for Jldspaaftrttclsc. Vi
dorg Ouerret pkmdødte i Fl. R. B.
den 17. Feb. en Sag, der var an
lagt mod Tjenestekarl M. Nielsen,
der 4. December f. A» for at komme
Dort fra siu Tjeneste, satte Jld paa
jin Husbond5, Jensen Overgaards
Cjendom ,,Balle Nygaard« paa Bal
le Mart-. Ved Underretten var han
idømt s Aars Tugthusarbejde og
tilpligtes at betale iult 30,360 Kr. i
Ersratuiug til Uedkommende Brand
forjikringer. Overretten stadfceste
de Dommen i Henseende til Erfreut
ni1-1gen, Inen nedsatte Strafer til
4 Aar-J Forbedringshusarbejde
Hvotdan en ung Pige skal værc.
En ældre Husmoder fortæller i et
nordsjcelluudsk Blad, hvordan Pi
gerne skul være:
En fornøjet, klarøjet, frisk og
kæk Pige, der kcm stoppe Strømper,
sy, passe Gryde og Pande, give Gri
sen Æde, hugge Brændis, malke Kis
erne og tage et muntert Znuptag
med sine Brødre — og som endda
Ifnrftaar at opføre sig ulasteligt i
Selsk0b, det er en Pige, sorn enhver
klog og hcederlig Mond maa anfe
for .en Lykke at faa til Huftru. Men
de sladremde, koketterksnde lade,
s
cca Uo «II««·- -- -
F—
Unaturligcs, giftcjygc, piatlopinmde,
romandjlugende, pyntesygc og mo
derne Fug-komd sum man lmsmsr
altfor ofte, de cgucr sig ikkc more
til Ægtcsfuv end en Hønc uden
Fjer til at passe ZU siyllingeu
Dct kgl. danskc Havcfclfkab. Jvlandt
»de Fora11f1a1t11ingcr, som »Der fgl.
danske Haveselskub« Om- iværksut oq
;i den nærmeftc Tid vil inasrkskrttsx
for fuldt ud at komme pau .ijko
Zmed, hvad man i Nutidcn tun for-«
TIünge af et Sclsfab for Hnueintcroizth
fscrede, bar Selskubet fra Nntuar
Umabegundt quinclscn af ct Man-.
nedssskrifh der under Reduktion of
Overamstner J. Kr. Jan-grastan
sz«emt1·ædcr under den beskedue Titeil
«»Meddclelscr fm det kal. danka Das
riefelsfub«.
Te to alt ndknximc Oasftcrsz Ztori
s
I
I
-
. I«clse, intcrcsfanta afvcksleme Jud
lsdld on su"1·dolc«:i smnkfc lldftnl«(slse,;
l!l. a. uusd en wafc fine Jlluftrutidss
net, heb-mde ifke at nøjeszs Inn-d dct
besfcdnc Nuvn »«.Vkeddelelfer«.
———-—--——
Afskcdsmodc i si. U. M. J Be E
gyndislscn af Inn-il rejfcr Miissi011—:«
kandidnJI P quumd til Rina, 11d-«;
sendt o. K. F. U. M. i Danmark
som de unqu Ocdni11ge111i55ionær.F
Forinden lldscndclscsmødct i Oben-·
»so i Mukts vikdc de køchurkwuskcs
K. F. II. M ’cl time Afsked med Vor-«
gaard ved et større Møde Aftcncn
den 18. Feb. i K. F. U MJI Fest
sciL Osotlwrsdgade 115. Formundcn
for Wbenlnwngs Krlstforsmnd for!
F II. ’ ,Kusfckontrollør Bau-h
gext, vi ldc bude Vclkommem der-;
cfter vildc Missionekandidat »Hm-I
Ward talc nq cndeliq uildc Fol«nmn-i
den for sk. F 11.P’ L- Deduinqk mig-;
sinn, Hofmmskul Wien :Vkoltt·c, taqu
- met. !
» Til Mødst nat indlmdt fmttinks
: vis- allc Mcdlcnnner af K. O-. U!
s M.’er i Røbcnlmmu III-en iøvrigt um
;jc11h11cr ung Mund velkomtheu.
————————-———— !
Polfkc Arbcfdcrc cr ikkc Tycndc.«
Sekss poiskki Arm-were pua ijoldOJ
mose blev ked af OphOlth der WA
R« Szdlan book-Tor dp DPULI til Vogcll l
. . . J«'- M «J
« cr·-1«Zi11nosc i « ’".T’«««
følgelig ikke tilfreds nled Arbejdcr
nes Optrwdcn, hatt mente, at nam«
bnn havdis fasstet dem, skuldc de Mine
hosJ lmnt den aftultc Tid eller i mod
sat Fald betulc cfter Tycndelovens
Visstcmmclser under sundnnnc For-l
lwld, og lmn anlnqdc lwrfor Zug
tmod dem ved Zkovby Herreds Ret.
Dommen er nu ofsagt, og den
gam- for dcst førstc nd paa, ut de
polske Arbejchr ika er fæstct af
Godsscjercn Incu uf Aufseherwm og
Dernæft udtalesz det i Dommeln at
de paagasldcnde Arbejdere, der Var
antagne cfter Kontrakh ikke kun
komme ind under Tyendelovenszi Be
stemmclch lmorfor de i dct ljclc Uil:
vcere at frifinde.
Ejendomsfalg. Proprietær P
Cl)riftenfe11, Jerficx lmr folgt sin
Ejendom i Jerfie, af Areul 108 Tot-.
Laus, Hut-Horn ll Td1·. li Ihn-.
med Vefwttti1tg og Avlsredffalmlx
til Guierer AumitzljølL Roiitildkb
for en swlnsfmn nf THE-W »Br. O
n-«k.(·gelfen fkete den III» Fieerqu
Es----Itidig lmr Guardejxsit Nimm
høll ist Pwprietasr Elfttftskxlfun folle
fcn (’s·-c.urd »Alle kl)lagls?gi».as.kts« ved
Roskilde, uf Areul ca. ZU Tdr.
Land, for -lO,()UU .sir. Ouertugefen
ftete famme Tag.
— .8;mfjægermcfter Tesdorpf hur,
i Fl. ,,Lolland-Fulfter5 Falte-üben
de«, folgt lllritszsdal til Løjtnaut
Møllety Huleln), for en Købefmn af
180,()00 Kr. Befætningen og Aulis
redfkaber medfølger. Ovartagelfeu
fkete den 1. Mai d. A.
— Ganrdejer Jacob Lauritzen
Corrydon, Harestrup, har ved Has
ejer Chr. A. Bugge folgt sin Gaard
Inn-d Arml Eil »Br. Land, dlle TI-.
Hartk., til Lundmaud Chr. Larer
Ry pr. Gørløv for en Købefum nf
29,65l) Kr. med en Udbetaling uf
l(),()0t) str. Alt Løsøre medfølger.
Overtagelfen fandt Sted den 1—1.
Felsr.
— Gnurdejer Mkde Larfen, Hol
fled, bar folgt sin Guard, Arqu 84
Tdr. Land, 914 Td. Hartkorn, til
Ganrdejer L. Olfens Enke, forhen
,,Svinningegaard« ved Sværdborg,
for (;4,000 Kr. Befætning og Jn
ventar medfulgte i Handelen. Oder
tagelfen skete 1. Marts.
—- Gcmrdejer Peter Peterfens
Enke, Gødftrup Mark, hor folgt fin
Guard, kaldet »Avlingegaarden«,
Arcal 138 Tdr. Land, ca 1114
TO. Hurtkoth til Giszsfelfcld dilosleL
diødesuunneth udcn Bejætning og
Inventar, er 54,WU zir. Ouertagel
scn sker til Foraaret.
Bortførclscn fra Middclfart Sind-s
fvgcansccilt. J Svcuddorgbladcne hat«
Faden-n til den tidligere omtaltc
Piav, der blcv fort frn :Ukiddelka1«t
i»EintLsschanslalL offcntliggjort en
ikbcdcqørelsu lwori dct bl, n. lieddcn
, ,,:««Uleu-de 11 Tllknmwder før Ind
l
!
II
La· mai-! sen haude vol Umge, Dr. W.
Jacol1sen, Socndborq, sagt os, at
der var Furc for Sindssygdom hos
:vsn s Dotter. Simdonnncn vifte fig i,
at lnui trocdc sia forfulgt af sinc
IForwldrc, tilligcuch ika faa Prang
ilfmestillingct i Hjcmmet Sygdom
. ss do to sidste Man
W· M
: cobien hovde tidliqcre - oet os ti
. at fcm hende nd fm Hjemtnct, men
ingen Ovortnlclser cller Miler fu«-l
de dem-ge hende til at tnqc bot-t.
si bude fortsslcmet at give hcsnde et··
,cget Iillcs byggcligt dsjeny hvor bun
selv ønskcdc, eller ser tnqe Vesten1-«
melfe, men alt forgæves.
Zu sagde Dr. Jacobscm at vi but- z
dcs indlægge beudc pcm Middolfarti
Eindsanennstulh lwilket Vi cfter
nuan Vetasnkniuq befme osJ til i
Hanbct out, ut dettc nmatte førc ti-f
Hclbredelse
Den 2. Juni 1907 blev hun ind
ilaut. Hun bavdc ingcn Erkendcslse
- af sin Zygdmn, som oascm cndnu
has-do sfaaucr lustde Hukonnnelse
nq hondeis Foresiillingsisliu ndon for
AFäcnnneL
«Eftcr Jndlæqqcljen bar min Tat
tots- fundet Lcjliqbed til at korre
spcsndore med floru Perioner i
ElwndburkL Dis-sc, sum ika kcuder
til spcckclle Sindcsandotnum gik
nd «fra, at den, der kan skrinc et for-—
1«1·.fti·qt Prov, ikkc er findssna.«
Forudcn til Dr. Kr. Jucobscsn
lkcskxxicristc Inder-en siq sua til Quer
Solstik
Ødelagde fuldstændig min
Netvetu
»Pr- ttc dgl- me, at prie
dite i to Aar. ,
Dr. Alles- Nervine giotde
mig stætt igeu.
csr De funk- Sovek Te got-ti- Stmu D- es nd
hniicr, frist og stockt-P Er Deres Hjetue klar II aktiv?
.; ri: stre. da las det folgende· St spottet-s sahn
- Lidcnde rr bkevei hellrer-eh
»er nogle Am- fidm sikieg Solstik, bvllltt theiqu
mine prer og Helvreb. Jeq les fryqteltqt of Samst
ixpovedet og Oede i Hovedstalletr. Je- tuade Meß
vere, og eftkr to Aars Lidelser krumm leg syst-III
Prwstcgerning og flyttp nd pack min Jan-s toll-r sont
komme til Kkæster. Wen Ist hjalp illr. Anwesend
ling og Patentmedikinet sagte intet sei-trat se
oar overokdentliq new-S ogsirkitabel oq stehe Its
tidm iotfærteligt. SM runde feg stets te tat-. Ve
mimste Eindsbevcgelfc sent-te Blodet til horchen got
to Aar sit-en opettalteg segtll at bruqe Dr. Wink e
ftorative Netvmr. Eiter Vrug of en Flafke mer-ed
eg Bedtitkq, faa eg vcde at tagt det i næften et Aar.
-eq er qlab ve at lumte gre, at ieg ikte were bat
eaterter i ngedet og ncrvose ystelfeQ Mm Appetit
et and, og jeg lau prædiketke Gange om Sonda es
aden at blive tritt. Weg anfex M. Milecslekv s
Iom den n est vidundkrjiqk Mel-with de- aogmstndc et
apvaget.« Ren-. D. Alex. hol-um Ist-I ved U. B.
chu1ch, Manom Ind.
Alle Apotekete iælget«o streute-set dss ef- sit-It
ges Drfgdilkss Eckgfemkd et. Scrih eftek ELBIH sitz
ekv t-, oq 1erey LIM M
Med co» Sude-ex us
«
Blait, Nebraska
» XXXIIIXXIIXIIIIIIIIIIXIIXIIXIIIX
« UUHIIHHNNIU
MEPHIij
at holde Dei-es
sKO
i gock Statuts
Vi gsk at stag
chskstlctlsäkthsc
VII Sko.
III-I-x111-111111111111111111
Its-t
Den eng-w as sit Shiks
Dimstlngpksk »g- Engsk Ni
Dimsk kunnte-Müh g.
Denne fuklstrkndigo lilke Rng indvhssldek
2'.«.O·11·(1«-n:sku Urcl nnd engelsk Formenan
Ok: ALUCIU cncxk Xsk — Ursi mul danktk Furle
rituz. Bogen Jukshuld r tillige andre Op
1ysninger. s snsmn k- glek fnk stsxsning.
Luni-im Brngtsn Hi sturc Bugstavet og
dkimstegm Titl) Hur for Jlsal --g Vægt.
Regler tor Posttmkjnkdkmg. hvokdsa man
kein etholde l.’. s Putentet m. m. m.
Pris: l shirtingsbind soc. Mskolclco meck
fokgyldte Kante-s 75c. poktofkit.
Danish Lnth Publ. thust-,
steil-, Nebr
EII Huflrus JzuiIIliass
Helbredede fin Mond for
Drukkenftab.
Skriv til hende idag og hun vil
med Gliede meddele Dem, hvors
ledes hun gjorde det.
l
-
I
l
Min Mund var en haatdnakket Dranketiover W «
Aar, uagtet han fotssgte alle mulige Mit-let for at l
tunne slutte Tilsidst kurerede jeg ham ved et sm
pelt Lcegemiddel, som Bunde anvendes i Hemmelig- l
. heb. Jeg onster. at enhver l
Person, somi Hjemmet lidek ·
under Druktenskab, stal leere l
at tiende dette LcegemiddeL .
og omDe mener det alvokligt l
med Deres Foksag paa at
uvkydde vette Our-mit jeg, I
om De tilfkkiver mig, med- «
dele Tem, hvokl dette Lege- !
middel beste-at — Tette Til- I
- s
å
l
I
i
, fulde Meddelelie gratis til
Tusinder og ansker ogsaa at sende den til Dem. Min ,
Adresse er: Mks. Margaret Anderion,227M-1in Su
Hillburm R. Y. Om De tilskriver mig idag,viljeg .
besvate Deres Btev strax. Send ingen Benge.
L Celluloid Bogmærker.
» Vi hat atter de bekendte fmukke
JBogmærker af Celluloid. De hat
Ifor en Tid været udfolgt begruudet ;
Use-a det tog san lang Tid at facl
vor Bestilling ekspcdcret. Nu hat
vi et start Oplag med følgeude daufk
Tryk: Herren er min Hytdr. Frygt
ikke tro kun. Tro, Haab og Kart
lighcd. Hiertelig Lyk-ufkuiug. Alle
ider maatte ønfke disfe sine ,fmaa
JKors kau un faa dem. Det stal
glcrde os at modtage mange Be
stillinger. Prier er un 10 Ceutsf
spr var de 15 Gent-.
Ærbsdigst
Dauifh Luth. Publ. Honfc,
Blei-, Reh-.
Alle Rokorder slaaol
AF DEN GAILS PAAUUEUGE
cllMlill LllllE
III-R ATLANTEKEI PM
DAG
KORTESTE Tlll TIL sKANDINAVlEN
NÄAR DE ZENDER EFTER VENNER
lEl.l.ER RElsER TlL GAMLE LANDET
Rom lhu cle LYE cUMMUERE
Lllslllllls II- MIMIIETIIW
Hsvots Mkonak ek.
listele existekende stre- skkue luIbin Damplele
!79F0 oll lange-. ——
Verdsnssliikstc. hurtigsto og slegsntoste stos
Do lcjæmposloke L———URTlGE dle Dampskibo
GENERAL- ITro sk——k—uck7uss.hs»)
stät-sie tsc- skrIIo liampslcib sum exists-sey
og söstorskibct
osIoIIs (oovvsttskkus), heggs ss
J 676 Poet kais-e- 20. 000 Ton og to Ist ne
Hilft-Sit- i Wenn-In
Do storaklselo hurtigo Dobbsltslckuo Dampskllu
LUcANlA ös, cAMPANlA
620 satt lange, 30. 000 lIestekts Eiter
Do hurtlggaaemls Exprsss Post· svampsklbs
UMBRIA oG ETRURIA,
525 l·’0(l lango. 14, 500 liegtekkætter
ils kjæmpsmæsslgo Dobhsllskkus Dampsklbs
IVERNIA os SAXONlA
600 Kost Ist-go. l4,150 Ton.
To al do slörsls sum nogonslmls Inlöbot Sesto
llliiie Forbintlelsek til alle
skamlinaviske og Finske Hals-IS.
; sc vol-s Agenlsk sog-sowie spsclelle nys
Mlllllll llMsslstlilllllllllllill«’«l-l(1llll()l)l·)llh
F. G. Inll TING- bist-. West-. Do op ’.,t
DI. costs-I- vlulmolis Also »Don-it STI. Nachm
Wkite It osce fot the
most lideksl offer
ever made tot ob
Ell-ist psteats and
sslk kok the ««va-·«Tons Cum-« the h t
book publisbed tot inventots. Fest fesse
teures Esnskssnsv 20 vix-Ins. Adress
WI. N. MOOAE. Was-mov» s o