Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 06, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Danskeren"
er et halvugentligt Nyheds
og Oplysniugsbtad for
set Canske Pollk
I Amerika,
I
ubgaat
Tirsdag og Fredag
is kostet om Aaret i Forstud
shsc i de Focenede States
og 02.00 i lldlandet.
IL
w
mä
»l)ansl(es·en"
1 er det eneste danske Blad k
i Amerika, der udgaar
to Sange .
« om llgen
udgives af
Ist-MAX ««"«. Als. »Als-I z
Ums. NZBRÄSXÄ
frjt paa Forlangendr.
PtsvesNumte sendet z
LA
N-719 · Blau-, Ncbk., Firåjdag v.6.Marts1908. 17. Aakg.
En frygtelig
Brandtiitmtrofri
Ca. 170 Børn omkomne
c ct brændcndc Skolchus.
Judadsvingcnde Tore
umuliggør Redning.
Cleoeland, O» 4. Mart-i — El
Hundrede og halvfjerdsindstyve
Born, i Lllderen fra 6 til 14 Aar«
lIrændteLz koaltes of Røg eller trank
pedes ihjel i Dag Morgesy ideI
North Eollinwood Skole i Collin
wood, en sForstad til Cleveland,
brwndte.
Kl. 10 i Aften var der 165 Lig
i Morgnen, og der var endnu G,
man ikke vidfte Besked om. Hospi
taler og Vaaningshuse i 2 Miles
Omkreds tog imod Børn, der ved
Vrandulnkken var kommen mere el
ler mindre alvorlig til Skade. Flere
of disse ventes at ville dø.
Jlden, der siges at stumme fra
en mangelfuld »furnace« under
Skolen, udbrød Kl. 9,30, kort efter
Skolens Aabning. Skolen var en
to Etagers Teglftensbygning, for
uden Tagetagen. Brandklokkerne
blev ftmks ringede, og saa godt som
øjeblikkelig begyndte Børnene at
marchere nd af deres Klasseværel
ser, som de var vandt til i »fire
drills«. Der var 9 Klassevcerelser
i Hufet, og de var vel fyldte af
Vom Tet samlede Anteil næones
fra 300—325. Da Marthen førft
begnndte, troede Børnene, at det
r ,,fire drill«, m n da de naaede
«"! va,!oq Jldtnnger fkød op her osJ
der. Tei- blev da en vild Troengsel
for at nna Hooedndgangen i førstc
Steige-, scm Lærerne belt tabte Kon
trollen over Worin-ne Te første»
Born, sont koni til Udgungem lut
kedeii det at komme nd i frist Luft.
Men Allen-de Vornene fm nederste
Ctage fyldte Nonnen, on snnrt lie
gyndte de, soIn our længere tilbage,
at fnlde, og andre faldt ooscn pna
dem ichi, og sauledeiz trcnnpede de
lwerandre ned i den oilde Panik.
Ta san de fra de to øverfte Etager
tom, om- Udgangene siiærrede Flere
søgte san at naa Vagdøren, men den
sich at have vier-et lnkket. Z hvert
Fald soingede baade Front- oq Bag
dorene indad, saa det, efter Trængs
flen var begyndt, ikke var muligt at
slna dem fuldt aabne.
Hoad der saa paafulgte, kun bedre
tænkcs end bestrives. En Del var
ftrønnnet til Vinduerne i anden
Etage Der var strømmet baade
Fædre og Mødre til den brændende
Bygning. Børnene skreg: »Papi!
Papa! Mama! Mama! hjcelp os!«
Flere genkendte deres egne Born-Z
Ansigter i Vinduerne, men ingen
menneskelig Magt forslog, siges des-.
Forældre maatte se pan den Tortnr.
deres Børn led, indtil de faldt og
omkom. (Hvorledes det kan for
holde fig, at de ikke knnde reddes
gennem Vinduerne, forstaar vi ikke.",’
Trc Tinier efter, at Jlden var nd
brndt, knnde man begvnde atsøgi
efter Liae1ie, og to Timer senere vm
der broqt 160 Lig frem. De bran
tes til Morgnem oq der gik de sa(
—- Mødre, Fædre, Slæqtninae os«
Venner ndover Eftermiddagen ox
Natten og føgte at qenkende de for
diske Levninaer nf deres kirre.
Senere berettes om det foreløbiqe
Forbør angaaende Aarsagen til den
fryqteliqe Ulykke. Det synes, som
man ikke engang er kommen paa dei
rene med, om Dørene fvingede ud
eller ind. Janitoren paastanr end
ox1., at Dørene var aabne· Vygnin
gen Var kun 5 Aar gammeL san de1
er rimeliaft at antaae, at Dørene
svinqede nd ad. Svad der faa km!
fpærret 1Idaangene, sum-s bide
uopklaret. Der var en ,,fire escape««
nie-n den Dur aldrig bleven benyt
tot i deres ,,firc drills«. «
Det synes, soIn der ogsaa senere
or Ileuighed auguaende Jldens Op
tmnsc. Der skrives om cis
,,Elo-:«fet«, hvori der var Kalk og
Envsmuld, og man meinst-, at Jl
don er opstaaet der.
En lille Pige, Hellen Marks,
som Forceldrene havde føgt efter
blandt Ligene, kom i Gaar og fuldt
Faderen om Halsen. Hirn var i
Qnsdags gaaet nd paa Landet at
besøqe en Tante i Stedet for at gaa
i Skole.
J Dag holdes der Sørgegudstfe
’neste over desulykkeliqe Ofre og Be
gravelse, og i den Anledning bar
»Board of Education« ordret alle
Skolerne i Byen lukkede, og der vil
lvlchs bejft Flog paa balv Stang
prm Vngningerne
Stor Anledning til Glæde.
Hin og Fru Stel)sel, Richardson,
Haus« skriver til Professor Müller,
den Derømte Læge og Specialist i
Gras, Østerrig, og underretter ham
loIn et Lægemiddeh sont de havde
isktlffet sig for deres Son, som der
oed var bleoet helbredet for et Q,ude
som uoevnte berømte Specialist hav
de erklceret for ul)elbredeligt, da de
readspurgte ham i Østerrig.
Et Breo fra dem lyder saaledesx
:)iicl)ardson, stan» 28. Juli, 1907.
Dr. Peter Fahrney sc Sons Eo»
Chicago, Jll.
Man Gud De lsigne Dem forIOW DereJ
Medicin Kuriko.
lidt Fprd
a »L nore xæge rg
te oi den defendte Professor Mül
ler i Gras Atem-im men til vor
store Vedrøoelse saqde han, at der «
ika our noget Hand for ham, Dette
our i 185)T. Niefte Aar udoundre
de oi til Amerika oxs bosatte o—;- i
Kansas Eins, Mo. J Aaret lWU
harte vi oln Dereis Muriko us noqle
Rennen Im san-de til Inin Mund:
»Und osJ prøoe mirifo for vor lille
Karl«; Inen Don merkte- at det ikte
oilde nutte noq t og oilde bure oasre
at kns te Penge bon.
Men jeg lmode innen Ro, for sen
Ifit pumet Medicinen, o; uden min
:V’and·5 Vidende købte jeq to stoIe
Flasker oq begyndte at give Gutten
ifølge Brugsanvisningen. Vi meer
kede snart Bedring bos hom. Ansel
dene, sont før plejexe nt indtræffe
daglixst indtraf snnrt kun en Gang
om Ugen. Dette indgav os Haaku
Vi fortsatte med Knriko, indtil han
havde taget ni Flasker. Anfuldene
indtraf med alt loengere og længere
IV ellemrum, indtil de tilsidst op
lsørte fuldstændigt; desudenl bleo
ljans Udseende meget bedre. Han
riar den Gang ni Aar gammel og er
nu henimod sytten og frisk og stoerk.
Muc- Gud velsigne Dem tusinde
Mange.
Jeg knnde ikke modstha Fristelsen
til at skrioe til Professer Müller osg
underrette ham om Kuriko oa hvad
den havde udrettet. Jeg har senere
erfaret, at han døde for nogle Aar
jsiden.
Wn
Deres oprigtige,
Hr. og Fru George Stebfel.
Tr. Peter-is Kuriko har vasrct br
nyttet mcd uafbrudt Held i Behand
ling af Blod- oq konstitutionelle
Zugdomme Det vedbliver at vern
·,-n Gnade baade for Lcegcr oq Lieg
folk, lwnrlcdesfs et sandant fiktive-It
mildt Gusmiddel kan bevirke san
danne bestemte Resultaten Hemmei
liabeden ligaer imidlortid deri, at
det gaar lige til Svadommens Nod
—- Urenbeden i Moder Ulia andre
færdiqlavede Lægemidler, kan Kur
iko ikke erboldes paa Apothekerne«
men knn bos Onkalaaenten Hvis
Te ikke kender nagen Aqent i deres
Nasrbcsd da skriv til Gerne Dr.
Peter Fahrney 8z Sons Co» 112—
118 So. Hoyne Ave» Chicago, Jll
sAnakkiskAttcmatct i Cyicckgo
Tctcs vcrkkcnch og indgribendc
Virkning.
Forcnct Optrædcn ?
imud dct uhnggcligc Samfundsonsr.
— )«
Lin del :’liiiirkist-:’ltte11tut, vi kos
tixslig berettede oni i Tirsdags, skql
vi her meddele videre. «
· ,,Cl)icago Rec· Hen« of i Tit-Z
Fug-J skriver bl a.:
« »Borqniester Busfe kølite sig straff
ui sont Reuoloer til Sclufoksvaks i
sit Kontor. « "
»Der udstedtes Ordke om at allg«
«kUUfOrL« og migtænkelige Person
sfulde udestcenges fra City Hall.« ,
»Politiet forbereder sig paa ea«
enelgisk Kanip imod de mange angr
fistisfe Gruppe-i i Cl)icago. « .
,.Forretningsmænd oxI andre et
eiiige om at prise Politichef Shippysij
fltcirmadige oq kraftige Kamp.«
« Politicheferue i mange af vokez
Vlier siger, at Averbuchs Død vilT
hiive en modsvækkende Virkning paap
TEL iinrkismeii
J Averbuchs Vcerelse, 218 Wash
lkurn Ave» hour ban boede hos eu«
Seszx Olga Auerbach, fandt Poli-«
tiet en Kuffert fuld af Bøger, som
lieviseiz ut han var Nil)ilist uf fmnme
Time som i det sidste Aarstid har
formeret sia i Cliicaqo og beredt
«"clitiet adskilliq Lcngftelse Bøger,
fom fandtes i Kufferten, cmndede af -
den meft glødende Anarkisme. ·
TM s — :x,·".: —
l. .«U«cchj. LACFIE :
Forbindelse med det nylig forer d .
sinarkistmord i Denver.
DiLiIe to Bevifer for, hvad Anat
lissnien lim: i Sinde, liar vakt Rettensfi
stmindhasvere i Landet, saa baade
federale, Stuts- oq mucipale Auto
rither lim« forenet fiq til Kamp imod
Uhr-rot Ter- vcir liemniinet eu Kon
firence til i Onsdaqs i ClIicago,
III-or Repræsentmiter for de ncevnte
Liiitoriteter skulde forbundle om An
r»c1idelsen af vore føderale Limbe
freiinnelier uiiiiimende Teportntion
ui nlnvligie Ismmigrmitet
Prirsident Roosevelt lim- i Darm-:
Trd prisr Chef Shippnss Lptræden
Ug sagt, at han vilde belønne limit,
oiii limi var i en Stilling, saa hcm
Rinde
Tot sigeL-, at Politiet fra hemme
lizI siilde har indhentet Underret
iiiiiII, sum peger hen til, at Averbuch
Var Udfending for en Romplot, derI
havde bestemt sig til at dræbe Ship-"
pu. Mange Anarkister er bleven
cirrestereh og der føres den liæftigfte
sit-ig, der er ført imod Samfunds
under i Cliicago sideii Z·aymmket«
Lpløbet, men Bestræbelserne for at
finde Lederne viser, at de enten er
flygtede fra Byen eller holder til i
»der benimeligfte Skjiil.
Om Olga Averbuch, den dræbte
Anarkifts Stifter, fortælles forfkel
iigt — først at lqu ingen Delugtig
lied bar haft nied Broderen, og at
lnui lieklagede bans anarkistiske An
skiielser: jenere sigcs, at lIiin panftaar,
nt Broderen heller ikke tilbørte
Ilimrkisterne Oa videre bar bun
fortcilt om Familiens Flugt fm
Kifchineff og hvad de og deres
Slwzatninqe bar lidt.
Begrundct Bckymting ?
Mudrid Z. Worts
de nlvorsiinte Bekumrinqer for Kong
Alfonfos oq Tronning Vietorias
Sikkerbed i Alnleduinq cif dele
fore Itaaende ReIie til Burceloim den
12. Aliurtå
Preser anfer, nied Genblik piin
den seiiere Tids Vombeiiroliqbeder.
Refer for bøist uforfvarlig oq be
breider Premier Maure, at ban ikkc
lmr føgt nt forbindre Koimeporrets
Udflugt·
Til Ezarcul
As Maxim Gorki.
·lli)1)ggelige Eftevretningcr kom
mcr fru Finlund: den missika Reue
Hing lJar alter aavnet et barharisk
strigistogt mod dette lille Land.
Dette Land med sine to og en ljalo
Million Jndbyggere, raukc og kraf
tige Futt, fattige paa Gods, men rige
paa Følelse og Forjtand, hat i det
stdste Aar upnaaet en forbaufende
Kulturhøjde J Finland er ·den al
mindelige Valgret indført. Landets
Kvinder benytter denne Ret i Vi
deste Omfang og med glimrende
Resultat — i hele Landet er den al
mindelige Skolepligt indført —- det
hele Falk bekæmper hegejstret Alko
holigmen — Juduftri og Haandvcerk
befinde-r sig i Blomftring. Zinken
derne beviser klart, hvilke uhyre Go
der Deinakratiet og Aandsfriheden
ftembringer, og Landets kulturellc
Udvikling i de to fidste Aar fremkals
der hoiz ethvert forstaaende MenneÄ
ste Forbavselfe og Henrykkelse
For mig danner dette Land et
Fremtidsbillede fox mange andre
Lande. Her ser jeg første Gang vir
keliggjort i Kunst og Liv meget af
det, hvorbm andre Lande endnu
kun drømmer.
O:
» V .Meneskehedens Toruekrone er
FigFinland en stehen, undcrfuld, blo
Fsigrød Sten, og dens rene, klare
Glanz-— utaa sryde alle Kulturmeune
« W
lxøkende Folkeslag, vil nu slukke det
sänske AandSlivs Jld.
- J Czarens Øjne er Finlændernc
Fjender, sordi de støtter sig til den
skonstitution, som alle hang- For-geen
gere sauoel som huu seltz har sooret
Trosfalr De er Ezurcns Fjender,
sordi de itfc vil dritte d)kugser-Sta
ten-ji Suan og sordi de stiller sixs
sjendtliqe mod huan Politi, sordi de
ikke oil taale Voldsomheder og Vil
fuarlighcder i deres Land, fordi de
sorhindrer Fængslingen as russiske
Flogtninge -— og endelig fordi de er
et stuttursolk og as denne Grund er
sjendskc mod ou Regt-ring, der stot
ter sig til lmlvdanucde Embedszg
mænd og udannedc Generalcr
Nu forberedes en ny Voldsdaad
Futt, grobne as socialt Ilrbejde, op
fyldt as Strasbcn est-or m) Kultur
som de saa vidunderligt let tilegncr
sig, bliver toungue til at sluas med
den rnssiske Regerings Soldater om
dcresJ arme vIsjcmlunds Frihed Den
aundcliqc Udvikling Vil gua i Staa,
mDn Voldsombcdcr og Skrækgerni11
ger vil snart rulle over Londet.
Jeg tror, at der i hole Menncske
lusdens Historie ikkesindes saa skcend
selsfulde Sider, som i Beretningen
om de Kompe, som den russiske Re
gering fører mod sit eget Falk.
Og lwor bliver man ikke vemodig
sit-Int, nuar man ser, at Europa —
sua stolt af sin Kultur — ligeoverfor
disk-no Voldsduad mod et bclt Land.
ikfe bar Mod til med Tordenrøst at
tmdc Forfølgerne at holde inde.
J
Jcrnbane fat under Tiltach
Fra St. Louis meddeles, at St»
Louis 8x San Francisco Railroad
Compme blev sat under Tiltale den
FI. ds. for at have aivet Nabat til
Chapmau N Lenden Lumber Com
panu af Kansas City, Mo. Trink
merkompagniet blev oafaa tiltalt
for at baue umdtaact Rabat.
Der var trctten Poster i bver af
de Tiltalcbeflntninaer, bvori Jeru
tmnoknnmaanict aIIklkjaeI· fod at
bade aivet Nabat oa Tø1nmcrkom
paaniet for at have modtaget Rabat
saa manae Gange
De forskellige Poster gælder Af
sendinger uf Tømmer i April, Maj,
Juni og Juli 1905 fra Punkter i
Arkansas til St. Louis.
Der lmr i lang Tid gaaet Rygter
onl, at den føderale Graudjury
xsildc blive anmodct uf Distriktsad
Uofut Blodgett om at vedtage Til
talobcslutniug mod Frisco Bauen,
oq dcst er ikke usandsynligt, at andre
Nulmtszagcr ogfna snart Vil blive
taqct op.
Sagen mod Friscobanen siges
at vix-re forcmlediget af en afskediget
Clerk, der underrettede Regeringens
Mcvnd.
Rabatten blev givct under Dække
of Godtqørelsc for ,,Wastage« og
Vilde næppe være bleven opdaget,
hvis ikke Opmærksomheden var ble
ven benledet derpaa of Angiveren.
Afscndinqerne af Tømmer siges i
Tiltalen at Væiäre foregaaet fra!
Marked Tree, Tyronga, og Jana
boro, Ark» til St. Louis og Kansas
City. Rabatten beløb sig til 8850
vaa bver Vognladning Tømmer.
Begunstigelsen mod Tømmerkotw
paqniet blev vift belt fiden 1899
oq indtil August 1905: men Tiden
er udløben for Tiltale for Affendin
ger, der blev gjort før April 1905.
Pavcn givcr Syndsforladclfr.
sk
O Mandags afholdtes i Rom our
fattendr Begravelsescaremonier i
Auledning af Kong Carlos’ og
Kronprius Philippes’ Mord i—·Por
tUxmL
. . Højnde ig even ov » —
dess- af mange Tusindcr, bl. a flere
Ame-I ikanerc.
Tcttcokratcrncs Statskonventiom
Cz Gaar samledes Repræsentawl
Icr fe- Jcebrustasz Temokrater til»
Erutsfouventiou i Onmha. Stem
ningeu synch ljelt og ndrlt for
Brynn fom Partictsjs uæste Præfi
dont-.Wndidat, sua dermn er ikke
swrt more at sigc. Mrd Vild En
tlmsiogime lmldei harr.
Partien «"latform skal vi forhaa
bcntliq omtale i nmfte Nr r. Vi bar
doq allerede-n1crrket os, at den ika
indeholder noget særligt om det spo
cielt demokratiske — Frihanch Fri
sølv ou »Government Ownerfhip«.
Der lægges an paa det, fom vil »ta’
Folket«.
Gæringen i Kinn.
En ejendommelig
Studenterdevægelse.
Et af de ejcndommeligste Reno
Incncr i Øften, skriver »Kr. ngl.«,
er den uiniodftaaelige Tiltrækning,
»den opgaaende Sols Land« øver
paa seine-. Japans Sejr over Ve
stcns store Rige har øget denne Til
tIækning i en umaadelig Grad.
Tet viser sig ikke mindst i Studen
ltcrvcrdenen (Begrel)ct »Stndent«
inacc- i Istcn i langt vidcre Udstræk
Hing og Linfang end i Besten-:
Lande.) «
Højst interessante Oplnsninqcr
herum qiver den kristelige Studen
terbevægelses Generalsekretær, John
Mott, iBevægelfens nve Organ
,,The Student World«, fom vi heu
leder Opmærkfomheden paa.
For 10 Aar siden var der kun to
nnae Kincsch der officielt var fendt
til Tokio for at studen- der. For
l; Aar fiden var der vel en Eneskx
Ichsn sna tngcr Jndvandringen as
fincsifkc Studenter til med rivcnde
Furt. 1908 var der 500, 1901
2000 1905 var Taffet ftexwt til
FUML Ved Slutningcn of 190n
smsdtes der 153,000; bvcr Dampcr
-l·-1·O»qtc- Masfer of Studenten on dc
den kriftne Verdenskonference hold
Petit.
liegeringen i Ausland kotlanger i Aar
paa. der Flaadebudget, der er fort-lagst
liigsdumuen, kurelobig 14 Millionor
liudlen
III
Kong Etlwakd ventes til Danmatlc og
Norge i slntningen at· April.
s
Ruslancls Gesamlt i Tokio menes at
ville blive korllynet til den ledjge Post
i liaag.
i
l Fez skal der herske anarlcistislce
Tilstande. sæklig kok klet jødiske Knir
ters Yedkommende er Tilstanden me
get alvorlig.
I
l lndustriforeningen i ngeahavu et
iiabnet en italienle Udstilling, som
vækker megen Interesse
.
Edysons hetydeligste Medarbejder,
Mr. 21 ohn Randelpli, har i et Ankald at«
Melankoli skudt sig.
Et Ums . merikansk stævne er arran
geret til fliolcielse paa Krabbesholm
Hojskole, Danmarlc, i Dagone 5-— 9.
August. Eli Rælcke ai Poredrag og
Uclklugter til mere betydelige Pladser
dordjemme.
I
Sverige vil ikke vide ak nogen slags
Integriretstraktat o. s. v. Auskek over
hovedet kun, eftek hviid man kan for—
staa, at hæve sjg som en afgjokt Stor
diagn
I
·«Times"s Medarbejder, Mk. L. lvolttY
hat nylig været i Berlin for at under
sgge. hvorlecles det- i Virkeligheden
hænger sammen med Hstersokorhand
lingeme o. s. v.
Konstapdtinopel er ·hjemsogt ak ou
Koleraemden1i. Der meldes om Here
Docjskach
Bn kendt dansic Kunz-tust- med Eu
rop:iry, Ar. Johannes Pan-Etat er dod i
Berlij ekter kun et-Parl)ages sygelejo.
Adskiljjge K()nger. Kejsere og Fyrster
havde i ue senere Aar sidder som Klo
del for dam.
i
Fänævnelsen ak Pjnlands nye Unwet
110r. General von Boekmanr1. vækkek
politisk Um blandt Revolutionjsterno
og Terr()ristemp, som længe Itar hast
liedei PjnlkmC Nu begmcler de- at
konneka de Heste ak dem til Zwang
It
Paa VanconveHJSH vesxl stillehavet
er gjokr betydeljge Gulclfunci. Guld
keberen er selvfglgelig ojeblikkelig
konstatiert-L
I·
Ved de forestaaencle olympjske Lege
vjl et dansk Gymnastikholcl paa 38
Mand blive repræsenteret.
Jl
Icarjkatuktegneme er kor Tiden iv
rigt beskæstiget med at satjrjsere den
kvindelige stemmeretssbevægelse i Eng
land og Tysklands Kuriositetspolltik.
i
U. s. Udenrjgsministerium koreslaar,
at Regeringen ansættek Hre handels
kyndjge Medarbejdere.
. .
Luktskibsbsbyggeren Grev Zeppeljn
hat at den tyske Rjgsdags Ein-Lustw
valg kaaet enstpmmig Auerkjndelse og
Opmuntring i Form at en stor l)enge·
sum. Tyskland onsker, hedder det, at
væko ledencle paa Luktskibskonstruk
tjonens 0mraade. . .
—- llvorledes gaat der mon mecj Dan- I
skeren Euch-immer ?
tes sidste Foraar, opgaves Tallet paa
finesiske Studenter til 15,000. For
Tiden menes der at være 10,000.
Verdenshistorien har aldrig været
Vidne til noget ligncnde.
Her kommer Tufinder af unge
Mænd af det meft konservative, det
most hovmodige og utilgcengelige
Falk paa Jord oa sætter sig ved det
Folkss Fod, der hat besejret dem
for at lære, lwad der er Hemmelig
til-den i dette Falk-Z Fremskridt og
Plagt
Fm alle Kinn-E- Provinser strønp
mer de unge til Tokio. Fra den vest
liastc Provins i Kinn, Szetfchwan, »
Osmsnseprovinscn til T«ibet, kommer
(500. Refer berfra til Japan kne
tscr liae saa meaen Tid sum en Reife
cnr Jorden Det størfte Antal, over
1900, aivcr Provinfen Könnam den
Vrovins. der sidft af alle Kinn-Z
Provinser aalmede Døren for Mis
sinnærerkch
(Sluttes paa S. 8.)