Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 03, 1908, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    H
at gøre gasldende lmude her og i
Tantnark, taugt f1·a"nu kan sigeii at
last-e vereltigeL Der er vel en Lel
:-.-lcnings:-so1«s1el i »Den d. Hirt-G
nnsn alt Inaa vdje sig under grundl:
isigst Faun-. Den antuger sanledeis
unsre humtteren as en sondrel Rel
Znng og umu del-ved naturljgt tade
Fund for de store allnentirtelige Op
gaoer ug liline specicL J »Den f.
Mitte« er Uel Pladg tthi er de itte
alle i :)lrl)ejde«s.«) for Rettroenhedenso
Vogtere, sdtn Beet-:- og Grundtdigis
Wonner. Den dicker altsaa det Serr
prceg» ved Den alniindelige Mitte at
tinine rnunne alt, ynad der paa«
Ohms-:ereli- og Vor ziirtecs Beten
delseis Oårund ester Eone dg Anlasxs
nii ardejde for Sjasleszs Freise on
Freisernavnets Forljerligelse Med
trutze i Laute bliner det ogsaa sor
slanliat at Ellen-Ozeer Stillinas
nxuatte blioe og netop lilive, hund.
on nndr den er ifølge Henscillinaelq
fri. Den dunske Tiiitdxiisse-Ztiftelse
socn ifølge (:·)erninaen—:i Wiesen. Tias
tiniiiisen tun tun viere altnenkirkelia
eiler ddp Elsetptkzer er da vil for
nmdentliks dlive nnder ufaørende
sfznntral af blickend, der tillnn«er »Den
f. .«:ir1·e«.
Endelig er der endnn Artitlen
ein »Eiendain«. Der nur først efter
nnsnen Brennekislina nied Etnrelsenzi
Furnmnd, at den blen til. Den luder
sualedeidt ,,3t·nlde denne Forellinzx
—— lnmd Ositd sdrlnsde — stundse sit
Arbede slal santtliqe Ejendele, der
nnmtte blive tillmge, Imar al Gasld
er nennt-, tilfalde den af Kaiser
sidertlser — Furlnindets Diakanistsse
Eifstelser, der adopterer denne Stif
Ielses Enster«, og anderledeszi knnde
den slet itke vaere den Gang. Lad
Inig sorklare: Der nasmites et Zted i
Tanslerem at as ,,uforndsete« Grun
de knnde det ske, at Eben-Werd Ar
beij 110dlagdes. Ilf lignende Grun
de knnde Ten s. Mitte-J Arbeide gaa
i Stoffen tlsi intet paa Jorden er
stiret Men lad dsks blive ved Eben
Essi- og sorndsiette, at det skete om
LE-——LU Aar. Ved den Tid skulde
Anstalten vcere ikfe san lidt værd
Der simrgtesis i Danskerem Hvein
stulde sua have EjendomnienZ Jeg
vjl spørge: Hvem stulde sna have
Biødrene og Sie-streue, som «taa »i
Zjenestem naar ArBEjIEtMHEZYcEJsXsHL
Der staat et Antal Diakoner og Dia
kirnisssen Te har tjent i 15——2()
Arm Te er 45—50 Aar gamle.
En eller nnden er Inaaske allerede
erbejdsudygtig as ,,uforndsete«
Grunde; nIen Arliejdet Itedlcegges.
Eiendonnnen tilfulder et Zamfnnd
eller et Hjem af nogen Slags. Det er
nieaet Viatiat for dem, sum ital trief
fe Bestennnelse nied Hensyn til denne
Artikel, at mindes, at mens der i
Tansteren tasnttes paa Ejendmn:
T1·a-,Eten,Jord, Kreutnre1«, sua
kilenites Tjenerne og Tjenerinderne.
De er ved at blioe gamle, og der er
dein smn as nforndsete Grunde blev
snae. lHvem tilfalder de? Vel ikke
FattiavcesenetP Te, sum havde gis
vet Liv og Krcefter i Kirkens Time
sse nden Løn da Godthøwlse, skulde
vel ikke aøres til Tiggere, mens Efeu
dummen tilfaldt — — —? Et Dia
k0n- og Tiakonissehns er forskelligt
frei de fleite andre Institutionen J
disie søraer man for at faa sin Løn
ezi et Tillceg, naar det ladet sia
gere. J Diakoniens Huse er Inn-r
kkn Løn eller Tillceg. Paa Eben-Wer
bar ingen faaet en Cent, siden de
fis deres Julegave, hverken Prieste
fdik, Vrødre eller Søstre og nn er
det niidt i Februar. Vilde du, kære,
at nagen af dem ved hvis Sved An
stalten voksede op, en Dag skulde staa
lkseinløse eller hjælpesløse, mens
Csendommen gik — — —? Ovar
ben?
»Tnsind Tak« for alt Icrbejdet for
de liruate Kræster og en Række Lav
taler ved Slutningisfestem før de
drog ud —- — —-, det blev for
trang en Afregning og nok sua sat
t1,1, naar de sknlde se sig om efter
Tag over Hovedet Naadsens Brød
das nforstaaende Slægtninge blev
en Lidelse. Man kan ikke afskedige
et Medlem nf et Diakon- eller Dia
M elegant- Ullk kos- 53.75.
Ift Ue klbek Uhr, klip see
Gerte Ist ogs send os nie-I De
te- Nsvn Adresse. ssa
vU vi meet ltSpkeS get-de
Dem kot- Uncleksøxelse et
: Smukt Uhr lcæds c. o. D.
- Dö.7s. Dobbe : Jagd-sage
»stei- windet-« og »stem
setJH Vækltet et kixt tot-Sy
, - vct Ist-ed Juvelek og Lin-an
« ten-s at holde kocrekt Tid.
Lan Gold letters t Icsede tot Dame-r elle
Vest de ot Uænck Der-gut De miser dkst
tot lice mecl etM ..Gol(1-F’1llec1" Uhr. Saa
set-l Etspkesssenten de FUZ og Uhret ek
Den-s- Vot loAsks Gar-satt folget- med h wert
chr. Omtsl hvad De ein-ten Da meu hk el
sek blaues-gin- Adkessets U. c. FARBBE
M - O Des-bot- st Ohio-so. lus
F A
tdnisjel)ug, sont man afstediger en
Taglejer — ikke en Uang en Priest
euer Professor. J Tiakonienis ane
artrejdeis paa et andet Grundlag.
nun indre Grunde tan nødvendig
eure Stilcsmiszsse
Man Den f. Kirke eller nagen en
telt af dens Jnstitntioner virkelia
endnn i Tag er viliig til at overtage
eine Formnatelser for Ejendoninien,
ein Tlrliejdet stnlde nedlasgqeszk Icaar
Imuiseisnnsttliei-zxoibnndet nasnneszi i
denn-s Medium-lich er det fdrdi deri
jer niesten al lntljersk Diakonissege1·
Hing inddefattet Inneren lienniseszs
derived til en lntherst mode-, dIn den
tin-de on tnnde paatage sig semini
relserne. En Søster, sont i manni
«.«"i-.-;r lmr lenet i et DiatonisselniT Vil
ruinsfeliq føle fig lijennne ndget an
Pet Zted
Pan sidfle Ennelsesz ntnde dar der
a:ie1«ede Tale dnc at iendre denne
L«irtit«el. Tet knnde da ikke gøres
inen dil nden Tnidl ske pan næste
:"ke«de, da den ikte Inere er lmad den
1i".-1 inne Ved den-J Affattelfe nent
tsis knn paa Zeiten Til Kaiseri
isei«tne1«-Forbnndet nein-r inan Bro
des-inne En Forandrina nil blind
sti.«-rt, nien lnmrledess end, saa niaa
der nnaneis over, at innen knn tane
cis-Indan nden alle Fordliatelser
e!.·-e1·far dere on Søslre anen
Bruder eller Saiten bnis Lin snandt
nen i Varnil)jertile)ed en: Tienefte
ved Eben-Wer r, sknlde ndaen Linde
frnnte, at de en Gang sknlde staa sont
Tiaaere saa kenne der er en Stnmp
tiidaae ai den Ejendmn, de Var 1ned
at lingqe dp.
Stnlde Eben-Wen hnad der i
Tiden vil viere i sin fnlde Orden,
irdlennnek i den kirteliae Organi
i ticsn, des niaa det ogsaa mindres-«
in-. n: forbeiedende Zkiidt gøres i den!
IsetniIig, at det fan knn ffe sein en
Tialdn- an Diakanissefmnilie, der
Gar begiuet sin til Tjeneften nden
Lein da Betaling. Naar Tagen kom
men at de enfelte M edlemmer ikke
nieie kan arbejde, staa de med fnldt
Kran paa deres Støtte, til bvem
Ciendoinmen gik — ikke sont Tig
nere —- men sum triette Arbeidere,
til Solon gaar ned. Vift neeppe et
Dus- i Europa er indlemmet i den
kiikelige Organisation J dette Land
er ndale (vist tre). J deormale
kirkelige Udviklina er det, bvor de
ltnrde være, saa snart den fornødne
Ferftaaelse af Sagen er til Stede.
Lken indtil det sker, forbliver
Spørasmaalet det samme: Hvorledes
kan Den f. Kirke paa fnld Eiendoms
ret til et Alderdomshjem, om det
lsnnaes paa Eben-Vers Grund i den
Jensigt at ftyres og betfenes af
Vrødre og Søftre2
Hvad Grund angaar, kan An
stalten ved en Lejekontrakt (leaser
fer en lcenqere Tidsperiode (f. Eks.
In eller endog op til 99 Aar) opstaa
et Annndftykke Nogle af Chicaqos
on Denker-E største Hnse er opførte
zaa Grund lejet for 99 Aar. Al
derdomslneniniet fik derncest sin egen
Stnrelse, der valgtes af Den f. Kir
keås Aarsmøde, men af hvis Med
temmer et vist Antal skulde vaelges
nd af Eben-Werks Styrelse, f. Eks.
en Etnrelfe paa 7 Medlennner, lwor
af de 4 var nf Eben-Was Stnrelse,
de tre andre knnde mnliat blive den
Alderdoiiisbiemskomite, der bar staaet
sca leensqe Alderdomshjemmet før
te sit enet Neanskab ved en egen Kas
serer, der dog helft burde være den
samme fom Eben-Ezers. AlderdomH
liiennnets Styrelse knnde mødes i;
August 1 samme Uae som Eben- Ezer si
Stnrelse mødes. I
Tet vilde formindske Reifeudgif
terne og øge denne Højtidsuges
Feitliqbed
Falder siden i Tidens Løb alt til
N ette saa Eben- Ezer kan indlemmes
i den kirkeliae Organisation, vil alt
jævne fig selv. Kun at Diskussion-er
osJ alt maatte udvide vore Hierter
til at naa langt og stedse længere
nd blandt dem fom trcenaer da be
vidsc eller nbevidst snkker efter Li
tsets Brod. Ente-n saa Alderdoms
biemmet bliver i Vrnsh, eller det
foretrcekkes. at lcegges højere mod
Nord, burde det dog aldrig faa
Gewinan til at ligae og man selv
xrcere tilfreds, naar blot ingen gjor
de noaet Nei, lad os alle arbeide,
sum Herren aiver Naade, lad os
seine at draqe alle ind i Arbeit-et Der
er langt, og det vil vare -lcenge,
for vi overaaar vore fvenfke Vrødre
Kærliabedsgerninger.
J. Madfen.
Korrespondancer
M
divrrcspondancc.
merk Tiicortenseiri
Jea oil sende dig et War Ord ad
ossiciel Ves, eller rettere gøke dig
et EpinaszinmaL Jeg vil spørge dia
onc dn lsar tagt klicasrke —- oIn du
Zier laat klicasrfe til ,,Dansteren«, vort
Entnfnndsilad, laat Masrke til, at
det er paa Vej at lilire ,,np-to-date«.
sen aaar og frnder nna saa stille
even at der er beanndt at snde og
Loae i klkladetcs Enalter niere end
tidiiaere anaaaende Tagen-i IMME
:nanl, de Einirasnnaah der nielder
fsin oa arilsser ind i Assoerdaaslivets
Illuon —-— Sparaszqnaah sont aør
man paa Besoarelse i
Lg nn er det, jeg er ni)—:-gerrig«
rster at Uide, Unorledegs dn, Mor
-t«.-nsen, tager Forandringen Z
THn er so ellerszs noget konservativ,«
see jeg. Lg oed du, hvad der gjorde,;
oet fortneligt klnktede i mig, da jeg
i Lirizidagcs lassre Reduktionen-) Ar-«
tilel otn ,,Foltel)lad-Præsieolad«.
zxskn olioer ,,Dk111stere11'« oisi Motten-«
sen for moderne, tasnkte seg saa Unant
« Alten here ganne, sau-igen-altsor-·’
IIonseroaIioe :I.)«'ortensen, oiszs Inig nn;
sor en Uangso Etnld din fornnftige
Eide og oker glao oed de niange go
de Beondelser, ,,Tanst«eren« tilkendeHf
gao i LirIdag-:». Let lieted Inindst li-;
ge saa ineget Note i Init line hori-l
sontale Uio, sont Priesident Roose-·
reltsz innig opscgtisoæktende Budstalil
tcl diongreisjen lietod for baade dit og
Enit tasre United Stute-D Og jeg tan;
Insnte tnig noget lignende for diti
Vcdlonnnende, oni end i Inodsat Ret-!
tang. I
hoc iljoor got-e og Inandige Ord»
end Jiocheoelt nannte-, saa er jeg al-?
tigevel sikter paa, at du fandt ham:
altsor nsorsigtig radikal i sine lldta-.
leiser. Du er jo nn en EnegL Mor-!
tensen, til at optage alt paa en saar
1«!)eldia :1"aade, sont det er dig nun-:
jizgt Tn er roange for, at Berden skal
lilioe for moderne, tror jeg.
Jea ser nn lidt anderledes paa det,
ogsaa Ined lHensyn til ,,Danst"«eren«.
Heg ser saadan paa det, at naar jeg
vil laese min Avis» «a vi « · »
en Aois, og en god Avis, en som gi
znr mig Totalindtryktet as hvad bau
d ondt og aodt Jordlioet kaster af;
sJ fra Døgn til Døan Ja nn Inaa
d: ikte nIi forstaa mig, Mortensen,
i g niener natnrligvis ikke noget
fleint nied, hvad jeg skriver r. Men jeg
sinitets nn, du lmrde have lidt i An
ledning af »Danfkeren«s Tirsdags
·in1nn1er, lidt Stimnlation i din
Fragt for, at ,,Tanskeren nn ogsaa«
sticl blioe for moderne. Jo! Worten-l
sen, jea kan tydelig se dig gaa og rn-«
Hi ooer ,,Folkeolad-Prcesteolad« o.s.v.
jea aner tydeligt, at en Mismodets
an nar laat sig over din fine Pan
de, jeg kan se dig gestiknlere: om nu
da ogsaa ,,Tanskeren«—:s Spalter skal
besudles af Modernismen, jeg kan
se dig sporge on1 Enden, om Enden
saadan i sin Helhed
Kcere, kcereste Mortensen, fat dig,
dn er aannnel i din Tanke. Der vil
blirse mere betydelig oa interessant
Lassnina i »Danskeren« for dia og
for alle, naar den nu bare vil fort
sastte 1ned at tage en Avis’s Inter
eidse iden store Verdean Gang. Og
lsaade dn oa jeg kender »Danskeren«s
Redaktør saa meget og ved i det hele
tax-et nok til at forftaa, at Bladetsi
kristelige Standpunkt ikke vil lide
dcsrved, men at det tvaertimod vil tie
ne til at lJøjne dets Prceg som Or
aan for vort lntherske Samfund og i
avriat for bvent som holst der øn
fker et snndt og velskreoet Nnheds
bind og literwr Tidende
i Hierteligst din
Simon Bande.
:·C
Jana CollcchJ
Saa kam dog aligeoel Sneen Vi
baode ventet at sknlle slippe i Aar,
inen det aaar so heldiguis ikfe efter
oort Hoved Studenterne bar faaet
.,"lanae Tom« frem, og nn rnseher
de helt oppe fra Vakken og omtrent
ned til Vroen Men jeg Mem jO
forft fortælle, hvem lange Tom ek
Tjom bestaar af to Kælker, imellem
lwilke der er lagt en lang Planke,
tyk nok og lang nok til at bcere en
bald Snes motionsføgende Studen
ten Naar Tom er halet op pas
Bakkens Top, indtager de ni deres
«) Kom for sent til i Fredags.
Red.
Wspektive Pladser ug »Pete« sætter
fik- Med «Furputerne« pua 3t1)re
uppuratet ug nedad gaar det med
suscnde Furt. Te smaa Trenge
stnar i Vinduet og ønster, lnire innn
var med; men dersom Tom sum
eriller i Hunedet ug urelter hele Be
sietningen us i Zinsen, da jnliler de
sniua as Stadesryd
Enebuldene snser rot uste umtring
Lrerne ns seli) en ,,nstnldig« Stu
dent, tnen drisier Vedtummende sig
til Protest, da regner det i Ensse
Dis ned over den nlyktelige. Vi Our
egsan adstillige Gange uneruæret .1
B-·ydekantp, sum fureguur der, lsuur
Zueen ei l)øjest; og Vi har set de tu
drabelige dtænnier ligne en Stor
srensissejer trutken up as en Tllkeltøw
de. Dette er du heller intet llnder;
nienLi diampen unrer, staut der en
lsaw Stieg sindiusi ug stuoler Ene H
zum de kæmpende E
—- Etudent singen Jensen ljnvdc .
Lsekeg suileden us sin Lnkel l, sum nd
mit« sig Ineget nneIlendende um
Stolen «
—— Peter Lsiui, sum qit pau Des-,
nn College sidsie Anr, lsleu uuertørts
cis Tuget ued en Luersttering as«v
Oxernlmnelinien ved :!lcnrqnette, Nele
JJtt Var den ld'. Felsr. d. A. i dens
srnqteliqe Enesturm, at Osknr tuIth
tssrende, lsun lsar saqteniz ifke tun-F
net se eller tiefre Zog-eh ung1kums1
tinsereren sur «i1: sugeltuget bar l)el-"
ler- ikke vieret i Stand til at se sur«
det furrygende «" est lGesten drwtkf
pan Etedet, ug Tsknr rumtes cis
Kosangerem snuledesis at der gif
Vrnd paa Hiernestnllen Oskur sum-s
tret nn mellan Lin ug Død «
—— J Gnnr Tursksdag den 27.z
Feer niente man, nt Præsidenten«
sur Skolen var Iidt bedre. Mrs sen-Z
seng« Bruder Var ber ritter, nien;
tnnde knn blive her et kortere Ins
rnm denne Gang. Børnene er henJ
vndsvis i Pleje ims- ow. Limds VI
Pest. A. M. Wider-ich skm det
tistelper so en Eninle fur den sygessl
Ru. Jmidlertid er Profes sorboIi
nen jo i smnme Hns sum Skulens·
Tsumpkedel -—— ja, Iiae over den «
san man knn su prøve at furestille,
säg, hvor meget Ru der kan vcere,I
noar der skal skuvles Knl ind paa!
szsy et Midt under Krisen:
e den shge Professor » flyttes
frn et Værelse til et andet netop paa«
Grund af, at der sknlde skovles Kul:
ned i Kælderen, san Lejligheden er,
erster min ringe ..?enings meaetv
primitiv. J l e s.
i
l
l
I
s
« BGB-« HGB IS ji«-XII III-IF PFAF- ELRMR PWckJHWMsckM - AMI- Z
WWWWMWMGWROVWBWWM XMMJSAWR
Kcnmam N. Tak. ? Z
—— l sk
Dcn nye Prceftclmlig i Kennmre T
er nn færdig, og Rastur Gertsen er; ·
ftutiet iud. Den Im kostet 82,000,Z T
sum alt var snbsfriliereL før del-«
lscgyndtes Pan Bygninaen E
-— Her nde paa Landct i Trinita-J
tiss Menighed bar vi faaet Varmcsk
appamt under sinken, bvad alle bers
seit glade ved, da vi unhar en be-,
hagelig Var-me alt over i Kirken. s
—- Der har vieret skrevct megetz
our Alderdomsshjemmsct, oxn hvors
det skal vcere og hvordan. Det er visi« z
c1i Vanskelig Sag at afgøre, og det! X
allervanskeligste vil Væ1·c, tror da jeg,k
at faa den rette Mand til at bestyrell
et saadant t»Sie-in til de gamles Til-j (
fiedshed Alt intean TiskussionenE
fnregaa1«, saslges Land her I den san-;
kaldte Alderdomskoloni. hvor hverd
exikelt Mund er Bestyrer ser. Nyligi
ltsnr Pastor N. Tamskou sikrct sig 10!
Arke-Es Land nær ved Brorson Højz
fi"ole, hvoraf han til Foraaret vilj
til at plante 1 Acre med Tusker-Ue
Let er en god Plan at plante førft
»Ja siden bygg». Fra Brorfon Helf
skole kan meddele-5, at altf aaar sin;
fmdvanliae Gang, og oin der end’
ktfe er sna maan Elcver som sidste
Winter san kan det dog sixies, at
Stolen er vol besøqt Vi bar ja
enge-like Skoler nok baade i By oq
ima Landet; nien Grunde-n til, at
dcnne Skole eksifterer er, at vi vildc
sei-de vore nnge til en Skole, hvor
Gnds Aand igenncm Lærerne knnde
nur-de dem og om muliqt drage Hjer
terne til Gud Som saadan er Sko
len paa sin Plids og mindværlig for
os.
—- Vejret er gerne det første, man
skriver og taler om, men til en For
andring bliver det nu det fidfte. Vi
ljar ncesten inqen Vinter haft i Aar,
vi kunde ikke ønfke os mere behage
liat Vintervejr, saa for den Sags
Skyld kunde gerne baade unge og
namle benytte fig af Andledninaen
til atfaa frit eller billigt Land her
i Noköveftem men kom snart, før
Lcmdet er optaget. Korr.
Fra den nye Katalog.
lskriv ekter den nye l(atal»g!)
Alkabetisk Fortegnelse
over Bogen
(l«’ortsut.)
Tkaktatek og guchige smaaskkiltek
Rxm l«e:-«tilles eiter Nummer. Prisen netw.
Pisa Vott eget Forlng er tnllconnnen lolxxenclm
Nr.
Pris
.ll:ncle ilklce Erz llupslclædningen paa. 12 for 8005
2. llxorlra kunsnier sln l'.« for «- CARL-, 100 for.
-25
Il. Skal ingenlunde komme i Guds Ritze-. 12 for .05
l. llnr clu tnget niocl GuslsciaveP 12 for 5c.. 100 »f
5. Ilnnclen pas- Tnget nl Ärltem 12 for Me» 100 .·i()
ts. Xettspnu. lOi furä Uetits. 100 l0r..... .. .18
7. To Dodslejen 12 lnr l!)CerIts. 100 k-pr........ .60
s. stand-et i Forten. 12 sorä Cents.100ior....... .25
Fl« Beviser for Burnednaliem 12 for lllc.. 100 for NO
lU Derel ingen Furslcel 12 for 5 Cent8. 100 for .25
ll csuds salikkxorenrlch Inn-le. 12 for be» 100 for ,2;·)
l2 llejligesmn Ehe-nis. 12 for 10(,’ents. 100 for .·s(I
13. llwd tror du? 5 Ceiits. l2f0r5llc.. 100 for ...... 3.l,l0
l-’(lgivet nl Kirkelig Forening for iner
Mission i Lunmarlc
507. Af en lcvimles Liv -s«.10
-· Ak Frans saxners Dagliog .. .07
341L AlcvillasngPriscilln.. .. ,02
RU. Allen Gardiner og Vl ioneu i lllandet ...... .06
272 AtnitjunL y10
. Ännntie.. » ,05
122. Apostlen Paulus- .. »Als
DR Arbejde bringt-r LJ like ..... .06
U Arl ejdernes Retli lsmsdagen. . ( ,07
MI. Anmle lorste Husandsgt .03
Il ti. Auen-Ums llislcop af llippo.. .08
42R.Br11,.erulesslkibel Et Furmaningsord ,07
Ill. Brønclen »Gudsl!jkklk)« eller Gud lex er endnu .0Ii
H« CltilrliecoulsmL .. . . . .07
451l.christian sinidt .03
l·52. De Jguclkryza tiges sidste UJeblilcka . ’0-l
LLL Den evangeliske Mission i liagindien« .15
443. Den lot-underling Julenlten ................... ,1ll
Mil. Den fsilasnlcerislce Slconmger .10
AK Den lielligse lld. ,()3
265. Den kristelisre Mission« ,07
416. Den chkrlighed smn er stakrlc som Døden ,04
443. llen nze Rettiitig. .. . . . . . . . . .. ,08
113. Den sande »F lalske Fred .05
503. Den store. Forscmingsdagsp .04
45!J. Den unge St) rmand. .. ,08
231. Der ganr skilwne » « .. .. .0(j
124. Det nigngletle Led i Kæden . .. .05
208. De to Brødre .08
92 De to Hjem .. . .. .06
Als. De uuyttige Ord-. ,04
240 Diakonissen .10
433. Din cngdoms Rærliglied .07
514. Doktorens Teatsnlente . .08
57. Ellen . .03
522.1Zn dansk sogut . . .08
524. En ejendommelig Fragt nl Iledningemiss. .06
422. En Historie om en indili Skoledreng .03
523. En chinde ved Korsets Fod . . . . . . . ,10
MO. En kostelig Ärv .(l-l
83. En Hand over Bord . . . . ,0«l
516. Fn tetiærclixs Bøn formaar niegcc . .06
Ali En skolemester eiter klerrens Ajerte . . . us
T-l. En scsmands lliswrie . . . . . . .07
413. En tm Tjenerinde . . . . . . . . . . . . .8003
243. En yndig Alten « .02
513. Er du Arvingss . .08
l71. Er du l)-l-rl-kelig? . . . . . . ,()7
446. Et Barns Bon. . . . . . . . . .20
28L Ezechiels szn · . . . . . . . . . .08
526. Fald og Oprej sning. . . . . . . .10
478. Pacht-oder Jscobs Historie . . . . . ,06
sk. Filip dlelntslitnn . . . . . . ". .06
289. Flug-sen for Livet .03
194 Forunderligere end et sx entJ-r. . 7
490. Frei Døsl til Iix . . . . . .0«l
454. Puglelclaus. . . . . . . . . . . .O6
8t3.Følg JesusL . . . . . . . . . . . . . . .08
407. For o» nu . . . . . . . . . . . .15
421.( ennem Icanip til Seit-. . . . · . . . . . .10
515. bei-nein Kmnp til sein . . . . . . . . . ,04
;)06. Gesnneni Posten . . . . . . . . . . ,10
Uh- Gennem sorg til Glxde . . . . . . . . .07
47-l. Gennem strid til Pred. . . . . . . . . .08
... George Nummtlxc . . . . . . . . .06
330 Guddommelig Barmhjertiglied- . . . . . .15
IRS. Guds Arving . . , . . . . . . , . . - . 703
517. Gnds Haaml over Yandene . . . . . . . .08
168 Gucls Styrelse. . . . · . - - « . - s 706
451 Hamnlene . « . . , . . - . - · . - sw
Bös. Han (lrnkne(le, jeg blev krelst . , . , . ,02
504.Har du Fied? . . - , , - . , . - - s - s08
177. Hele Haset . . . - . . · - . - - - . 705
39. Historien otn den lamme Frederilt . . . , .()s
425. Historie-i mn Nin-man clen szsrer , , , . .(l3
341 Iljertel)og.ell Jesu Arhejde paa Klennesket ,07
444. blos Jesus er Fred . . . . . - . - - - - PS
19 Hvad børimigat gøre at jeg kan vorde Snlig ,03
432 Hvsdsjeg vil erler, og kund l ville mig , . , ,03
431. Hvordan have l taget imod Zebudelsen? , , ,03
208.l-lvor et du? . . . - . - . - - - . - - · sos
465. Hyor ere dine synderP . . . . - . - i - -07
490. Ilvorkor mærlcer vi saa lidt til Glæden?. . . ,04
525. Hmrfor ringengter l Bibelen? . , . , . . ,06
218. klvotledesibør et Barn opdragesk . . . . . .07
Ist Islnnledes en Kone helbtedte sin Hand for
at gaas paa Kroen . , . , . ,03
61. Hvotledes Jesus gør Ægteslcabet lylckeligt ()2
4Sl. onrledeslæser du? , , , . . . . . . 12
M. Hvotledes staut det med din Helliggørelse .06
5l9. l Locle Hænder . . . . . . . USO12
M.ll-lerrensllaand.,,.,....,..,....10
505. l Lægens Venteværelse . . « . . . . .04
440, lsraels storste Prolet. . . . . . .07
438. I ulige Aag . . . . , ,Os
414. Jacohs Drom. Al Vill1. Beck. . . . . .03
Lis. Jesus eller Bnrrabas Ak J. Vahl . . . . As
»Bl- Jesus er den gode Hyrde . . . . . ,02
153 Jolian Huss . . . . . . . . .06
126 Johannes chrzsostomus . . · . . . »Ok
468. Jnhn Bunyan. . . . . . .06
322 Judas — l-.t bihelsk studie . . .04
13l).Juleak·en . .03
508. Julebrex til en syg AfJ. B. Blauenkeldt . .04
415 Juleklolclcerne . . . . - . . ,03
21:z. Julen i Bellewsille . . . . . . .06
233, Julen og den unge Tater . . . . ,06
238 Julestjernen. . . . . - .04
22. Ican du bede Fadekvor? . . . es
477. Katharina as Siena. . . . . . .12
71.1(ejtl1aandet. . . . . .20
HO. Hirlkeaaret og dets Festet . · . . .05
52. Icorset . . . . . ,05
287. Kristi syv Ord non Korset , . . . .04
66. Kristns alt i nlle . . . .06
226. Kristus og de to Revere pan Korset . . ,06
75. Knn en Dej. . . . . . ,06
452 Icærlighed sejrer tilsidst . . . . .04
Ils. Hebel-tat indtil jeg komme-s . . . .07
Sö. Lever du, eller er du død?. , . . ,06
461. Lille Rose . . . . . . . . . ,10
169. Loths Hustru . . . . .06
Bos. Lnthers LevnecL tned Billeder. . .l7
ZU. Luther og Greven at Erbe-eh . . . · .03
501.Løst ud ai snaren. En Julelortælling . .04
68, Nads Olsens Historie . . . . . .07
91. Magrethe. Færgemandens Aus-tru. . - ,03
298.Nsng1er du en Fen? 1 cents, 100 kor, . ,60
Ass. Martin Luther-s Bordtaler, Nr. 1, . . . .08
ass. —- — —- — 2. . . . .08
500 Med eet Mind- Ak Kristine Ivorrnaclh . .06
521.Ned Gnd. As Erile Norden. . . .10
206. dlikael den ungijergmanC med Billede ,15
40. Mon du hlivet einig-?- . . · . . . ,07
6 Mond-in den kristelige Hugtru. . . · ,03
7. Monilcs, den kristelige Moder . . M
249. dlormonernes Lkerdomme. Ak J. Vahh .80.04
275. Nabolcone. ne
(Sl·uttes i nasste Nks)"
« » S M« PFMHHSZIHSFIHFHHHMW· WW
WW EWWWWHVYIFIUIMG s «
WXMW W« WWWWMFXHMW W
z
E»