Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 03, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Q
,,L-·Mskeren"
W »so-W
» riet danske Follc
i Amerika,
P
) udgaat
Tirsdag øg Fredag
pg kostet om Aatet I Fqkstud
( og 82.00 i Udlande1.
s
er et haimtqentiipt NyhedHZ-E
og Oplysnmigcsbtad for (
81.50 i de Forenede Stutet
.
- --—-»-.W-. »F- -»-».,-.«-qu
«l9-2n33s:s:rekk"
· er det cneste daufke Blad ;
S
i Amerika, der udgaar
to sang-er
« om eigen H
udgives af
ist-»s« Als-l- P»B. AMWJZ T
nwlc NEBRASKL «
PrIve-Numke sendes «
frit paa Foklangendr.
RI. Is.
Blailx Nebr» Tirsdilg ·d. 3. Marts 1908.
17. Aarg.
AL— -
To store Jldclimnde.
los-n i Tampty Fiorida, mcd Tab ai
et Menncskcliv og s600,000.
En auch i Nein York uced ct Tals
nf ovct H2,500,000.
Lampe-, Fla» l. bliiarth —- Hele
den nderste nordre Tel af Vyen
liieo i Tag ødelagt as Jld, sont tid
lia i TlIiuraesi ndlirod i et Boarding
tin-: oa iasede naflirndt i «3—-l Ti
mel. Der aflmendtegs et Areal af
onitrent 55 Acreszs eller jslg City
Werks oa 308 Bygiiinger til en
iunlet Vastdi af ca stililLUUU strøg
nied.
Ten afbriendte Bydel omfatteie
iire jtore og en mindre Fabrik, flere
Tiieflaurationer ua mange Boardina
linse og Salooner. De afbrcendte
Faliritker førte ftort Oplaa af Tobak
esa Eigarer.
Aarsagen til, at Jlden fik saa stor
Mant, var, del-S at en temmelig
irrer-f Briie blieste til den, og dels
ljennnedeg Vrandncesenet i sin Kamp
ixiiod den ved svaat Vandtryk. Belie
erne af met-e end 200 Boliaer fo’r
sfriekilaane nd paa Gaden, inen red
dede knn lidt af der-es Ejendele En
tnliansk Kvinde faldt død om af
Strasfken
Fnldt ng nel Halvdelen af de
Stiiennesken det briendte for, var nden
Vefkwftigelse, nn blev de linsvilde
»Und-e- jWLsskige Problem
blev at skaffe dem Hnsln St. Jo
siplis Kloster aabnedes, og flere Hun
drede fandt midlertidia Tilflnat der.
medens andre indlodes i forskelliae
Hjem rnndt om i Byen. Foruden
dem, der alle-rede var arbejdsløse,
lileli flere Tnsinder det lied, at de Fa
lirikfer, bvor de iiavde Veskceftigelse,
lircendte
Nein York, l. :lIi’iirth. —- To
Jideliraiide, soni satte alle Brand
upparaterne i den pure Del af Byen
1 Ali-beide og rasede fra Midnat til
Takiary i Dag, ndelagde New York
lLitn Railinan Knnipagniis »ein
dann-« paa Sei-und Ave» og ()3eorge
W. Nrete C Eos-:- Faliritp tun fein
«.Vloek—:«« derfra. Der lirændte
Ttll Sporvoane, oa Kompagniets
Tab anslaisz til SFL,5()0,()0(·). Fa
briktensz Tab angiues til 3125,Ul)0.
List var Sporooaii«3-Folke - anden
alooIliae Brand i LøDet af et Aar.
Den forrige ødelaade deres ,,car
tat-n« paa Madison Ave.
Branden i ,,car barn«en udbrød
i et Malerværksted i anden Etage.
Mens- Brandvoesenet arbeidede med
at slukke Jlden der, blcestes der
Alarm for den anden neevnte Brand
i Oteorae W. Groteks Fabrik, en fires
Ctagers Bygnina, hvor der fabrike
redst Olieinalina. Da Jlden lia
tia fik fat i de brandbare Zagen
rcjede den nied friintelig Kraft, oa
i Lobet af kort Tid Var Vyaningen
lassit i Rnin
Permancnt Judiuncr Depot i Omalia
WUWDW lJ e o i l a et til
B y a n i n a.
Ton-dass i sidire llae lilen det i
Egnatet i Washington fasrflaaet, at
Der i Lniaha sfal opsarecs en Bria
nina for WHCWW til Indiana
Fnsiiiniini Liaesaa lilen der angaa—
site-e Bevillinaen til den aarlige
1sdliaeiot elie af Zeit-sonnigen tit
E--?e! « id t ,,lieis.-s«:er«, san den Zaa
ikiszl iisxtl in is at lirinxiesrs ais livert Am
insj Venillina
Tfisxs its-i i dliie is i flei« Jlnr nie
« ..«—?:T’s.»i-! Exil-i .-i«-«Ts- «F.’.s
otszsinii tii Inland-— Indiiiieriiolna
sirsilisi im äfsiieaaii on Et. Lsixiisz
T fnnde isndt sksixiinie den Nin-ret
J « kne- frenifstxi Tenatnt
Tikixrtsstt i Jst-if ixsed Fxsrflna azn at
- -
opiøre isn Bogning til dis100,00(
sum »Jndian-snin,tltJ-dcpot«, og de
aif iaisnneln nden storre Liliodftand
Mut dcrnied var Indiana-- plage
i Linalta aiort permanent Zum At
isnnnsnt for Forilaget henvisteszs til
at Umkrqu ZU «,·««" as Indianernl
tsat ZW M il nasrntere Olliaha enk
txt-get af de andre Oplagsstedisr —
Ol)icaqo, New York, St. Luni-J ok·
Jan Francisco.
Tot er doa knn i Senatet, ai
Sagen endnn bar seit-et, men mai
incner at den ikte vil niøde nimme
tdasrdia Tlliodstand i Hilft-t.
Norch .Jntcgritcts:ztraktat bchmt
; i England.
»Dann Tlslegrapl)« udtalte for
leden med Heitsyn til den norste
Jntegritetstraktat bl. a. følgendc:
Jntet et- noaen Sinde bleoet bedre
gnrantereL oa Norge hat« opnaaet en
saa fuldstcendig Garairti
fot sin Jntegritet, som dct
er mnligt for noget Folk.
Even-ja oilde welke nel i at søae
ct ligncnde Arrangement
: Med ildclnkkelse af Frankrig oa
lifngland ltar Etwrrig i det Zted
spat at afslntte en sterlig Overenss
t.)inst nied Russland og Tnfkland, til
»Mit-illa af ,,status:s quo« i Øitet«
somi.
Tanmark er Øitersøens Dørvog
ter, oss nden Dantnarks Samtykke
«·«.-ii ulqkkfvup fldgcll Guculltt
fstr Østersøens Neiitralitet
Det var en zFejL som skyldtes
Jelofølelse, at liolde Vestmagterne
ndenfor Forlnnidlinaeriie, da det knn
fiinde lnwe merkst til Fordel for
Even-in ielo, at de delton i Diskuss
sionen af det Sporasmaal
s
? Tckroristcr ljcntettcdr.
St. Peter-Wora- 1. Mart-»R. —
Znu Tert«ot·iinst«, sont strigszsretten
Inn-de dodszsnnnt for Delagtigbed i
en Zannnensuamelse niod Storsyrst
Nitolai ticitolaiwitch oa Instit-Lini
niiicr Elttcheglomitclig Lin, og lsoiss
Juni (sinnst-tilstaltizschefen General
"-8)s.:entannff i lllaar stadfcestede,
liasnateizs Ved Damit-o Sondaa Mor
«o,en i Lissn Rossi toer overfor
Fdwnstadt
i Blandt de lieurettede var Calvilto,
den formodede Italiener, der ved
sisi Anltoldelse var i Besiddelie af ei
Pas, der nar udstedt til den virkeliae
Caloino, Et. Petersborg Korrespon
disnten til to italienskks Blade, oa tre
Fktjitiden nf lwilke to var bettl)olds
its-I Ei og is) Aar.
· Eu Grind-Baue sallit.
Fra Fort Worth, Tex» be
rctte«:«, at der i sidste Uge er nd
naont Receiver for International
and Great Northern Jernhanekonk
puani. Den udnævnte Ren-wen
Donnner T. J. Fruntan af Dallao
iut under tsHJlWW sl’ond5.
Tot er Mrwantile Trust Co
Nein York, der har andraget om at
faa udnasont Rein-leer for denni
Banc. J Andraaendet sigeszx at
Monipagniet ltar undladt nt betali
ssnsntcr til et Bislølt af sillLliZU
ng at Bauen er itisoloent
J. Cz lin. R Baue liar llaft iinan
rieth «-L-«-1:tsfislial1edet· det sidste Aar;
Tid stkii da der sna for fort Tid sidtsi
lvleo sioct erre til Forlnsdrinam
ina «in iiissi til --t Vel ab af 321100
WILL im den :«-u.. III-kund af di
Essiasnsisslle Tit-l i schnist-contr-.sne iitt
i Stand til ist«- ji«-fis dkn store Znn
tit Pest
siiilxsriiktiisnsisl Js: »Es-Rat ·«ss.’ til-Jst
Wams anscii ·lm.sii.-ix1"lia for en person
« .:».". l««-us:si·s»tis llsionld su·
73·"-f I. Noan
i
Ekkirijzsr«-·-s·«s.«ss":t, na. to a-!
er i Jiietiidnisti
Y- s- --.-» -
« Senator Nilfou mod
i Aldrikl)-Forsiagct.
Taler for sit Entsinnst-Mag
--...-.—..—
I
Vaukrrnc skal ikkc lInvc Furcht-h
Linde-: Bksljandlingcu af Bildt-ich
Butsu i sidsus llge ljuldt Senator
chlson as kliiiuncjdta en krastiu
;Talc til For-del for sit LEndriugis
Isursiag mu Garanti- as Jndskuddene
i Natioualbankerne. ,
Senator disclqu angreb Aldricls
Jorslaget i mange af detss Befrem
Ituslscr og gjorde dcu nuværeude
·:I.!:«.1ade at drioe Vimkforretuiugey
uaa til Genitand for eu skarp Hirt-l
Ini
Oan crklasrch at den sidstc Fiks
nanslrise iffe stuldtcizi Mangel pack
Benge- meu Vauskeligheden ved at
holde Pengene i Cirkulation. Mr«
Nelson aualyseredc BauksorlJoldene,,ti
saaledeis som de Var i Fjor Efteris
nat-, og drog den Slutning, at Kri-i«
. in opftod i Lften oa ika i Besten-H
Ltte da tredive Procent as Pen
Juno i New YoIf nat paa den Tid,
"-Eanit·cn opstod, ndlaant paa ,,Call
Rates-C Laun, sont tun xwres paa
Aktien da sont ifo er tilgasngeligå
irr Forrctningsmmnd saade Tale
nsn ,
Moden-S Bank-tue lIavde tilegnet·,
sia en stor Del af Ærcn for Gn« i
iudsørselcsn under Paniken, ’"
PMM III Hins, .
vm indført, var sendt hertil smai
,,Bills of Lading« for at betale füri
Hut-de og Bonian som var udsørti
licr fta Learch og Talercu puaftodi
-.-cI·-for, at Bankcruc ikfe tilkom nogenj
Tiiicsitcudslscs i dcnuc ksoilsindJsaii
Ist-u most- Sliiaadc, lnmtnaa Bau T?
lernt- staudsede Panikcu, var ved at i:
overtrckde Lovcn og plyndre Jud-J
slnderne i
Den as Talern-u anbefalede Planl
til Vctryggelse as Jndsknddene havdei
do stau- Baufer lnssnaIct ncd at pro-i
feist-IV Indd at stille do smaa Bauch i
Irksa samuw Standpunkt sank duni
List-sc stun- Baulcr«, crklccredes
Mr. Nelidn IInsd Baut, »sa!ttor sias
iraa sin lIaic Kost da siacu at iutct
ital anrosz for at lnsskutte Jndsk1I-I
d(-1·i:c.« l
Tot bade forlnwsct «Talcr011, at
Isinausskdntitems Forniand ikke
lIaude søraot for, at liansJ Farflaa
usdcholdt on Paraaras sigtende til
at sorelniaae cu Neutachsc as dcu
lex-·leie .Trafit«, sotn Bankcrnc benut
tedc sia as under Pauiken For
slmsgstillercn hande doa beklagst
dcnue ««onlos:slIed.
Mr Ncslson 11ævnte, lIvorledest
liuitcd Statt-is Stcel Corporation
hade købt Tennessee Coal 83 Jron
Olnupann ich at ndstedc Bunds for
dct sidftuacvnte Zelskalsgs Aktien l)vil-—
tci resulteredc i en ,,«.chrger«, dek
sjsdrnede Staalilikmmaauicts enestci
Monturrcut
»Tersknu de hande købt :’lt«ticrI10«,»
saade Talen-u, »f-nudc iia se, lwor-i
tunc-J de lealp til nnsd at stmidsc"
S Laniken.«
Sonator Cullusrsou (De1uokrat)
uixsuntts Cu iiwklk Its-Lindrung smslaa
lau haudc paa Oaaud Ct uf dem
Mal nd paa, at cfter l. Januar
Illus) sfal onlmor Nationalbank
kndclmue i sink- pzsnc -XZI«1"!11i11i»1(-1· den
fort-skian- Rescrvr af ldnliae PURIS
nccdeuss det sfal uære nldvliat at
aubriuao offcntlispns Puuav i noszl
Tiiatioualbanf for at fnunc lnnmttes
dirisltsc VI Dr indirekt-J af Dankt-me
i "-("ll!!(sfi1s· T!«i«n-:(:fliinii2r i Tilktiissr
i na« Bund-Z
N;
i
i
»l. iHJIJsz LIUIs·I«’l’ PUNIT
, :«k«19ns«1 Ou; «Ti.««I-Ts«.’:k i Hist-in York
— n, da den «:«««-:xl--I"E-.I.3 »«."I-’»von-HERR
« « ,
,--. » .- I,«»- « ·y!»««-.k-»1·.
.i. (1- -
ksk du« s »Es-um Zat M MIN
I Ins-da at dIst nur »Du DER-AND OUI
’««’1-«,;,N «- «. IF I«’ siJZI EINIGxTiiIiiCd
.
»Ja umwale ,:1-:·
To Negent TIItentatcr
ecII Dag.
'UroiiglIech i Persicn I læugerc Tid
Las-Ia i Argentina lIar dct gIrret
i lIrngerc Tid.
FIJII TeiIerth Persien, Ineldeis i
HFredIIIIst III der sIInIIne Tagi- Eiter
IIIIiddIIII lIIeII gjdrt Forsøg pIIII IIt
JIIIIIrde Persiens SIIIIII IIIed en Boni
flse .LIIIn-:« TlIcIIIestIet slIIp doII Iiskadt
IfrII det, Inen tre IIf hansz Følge blev
Idrasht SIIIIlIeIILs Redning skyldeci en
IFoIsiIItiIIlIedLiregel sont vIII tIIIIet
iIned netop et FoIsøg socn det furc
HIIIgIIef Ior Zie
I SlIIIlIeII vilde rejse til en By i
INIIsrlIeden for IIt IIIIlIolde sin der
IIIIIIle Dage. lToIIet hIIIIde forladt
PcIlIIdset IIII pIIsserede IIeIInem eni
IsnIWer (8'-IIde, dII der frII TIIIIet cIf et(
HIIS kastedeszs to Bomben Den ene
eksjsploderede i Luft-en IIII IIjorde in
IIen Sk.Ide, Inen den IIndeII fIIldt piIII
Jorden IIII eksziploderede i NIerheden
IIi -Sl)alIeII-3 Autmnobil IIIed den
Virkning, IIt tIse IIf Følget blev
drIelIt, VIIIInntreren oII en Inei
Tilsknere blev sIIarede Men Zbalien
DIIr iffe i dette AIItomolIiL IIIen kørte
i eII sIIIrret lIIInIIere tilbaIIe i Føl
II«(t. DII SlIIIern lIørte Ekssplosionem
ferlod bIIn skIIIIdsoth IoIIIIen oII
søgte ind i et nærliggende Gus, ind
ZLDer kom Soldater til Stede Un
- i -«:..k- .«- «
P-aladset.sp81·«u’set,hvorfra Bomberne
kIIftedes, tilliIIenIed flere nærliIIIIende
Hnse nndersøIItes IIf Politiet, meII
ingen ArrestIItidII bleII fIIretIIIIet.
.
I
,
i
,
-
i
I
,
i
i
I
l
s.
I
Mohumed Ali Mirzu, Persiensis
:II!IIII«I«I-nde ElIIIII, IIesIeII TroIIeII ef
Ier sin Inder den U. Jan. 1f)07. HIIII
er ZZ Aar oII lIIIr fIIIIet sIIII lIøj Dan
iIelfe, sein ndIIen Print- kIIn fIIiI i
Bei-flink OIIII tIIler sIIIIledeszs Per
Eisf, TIIrfisk dII Inindre fnldkdInIIIent
FiIInst uII Nin-Inst UliII fin FIIder
LIiIr lIIIn IIist siII IIIcIsrfeliII sfiktet for
III reIIere IIII for lIIIIIrdt Arliejde AZIIII
klIu eI siII IIIIII eanmIIeisf Vic- IIIIdtII
IIeII Ved IIffentliIIe « -jliIIhedeI, IIII hIIn
unsecs for III were freInskIidtszsIIeIIliII
dZIIn lIIilder IIf IIt fIsre i fI«IIIIffe An
runIIIIiilIsr Ined lIelIIiske EhIInfeIIrer.
TUiIIlIIIIned M Mirch er den førfte
MIInIIIt i Persim, der reIIerer under
en RIIIIfIitntiIIIL .«5II11 sIIIInneanIldte
en II iItidniIldeiIIIIIliIIII IneII den hIIr
ika IIprIldt kydlketsss lLIIIIIII elier IIiIIet
det de fdrIIentede Reformen Statis
erIrelstI lIIIr i flere Aar vIIsret i en
kudtisk TilftIInd, IIII Folketst Misinøji
er fteIIet til det i)derste.
J ElntniIIIIen IIf December vIIr
der iIuerede UIIIliIIlIedeIT lIIIIIde i Te
l)eI«IIn IIII andre persiske VIIeI«. Man
IIel IIIIII EIIIIIIIrDeide nIelleIn EfIIIlIen
IIII PIIrlIIIIIeIItet lIeVirkede, IIt dette
uIstedte et MIInifest lIvori det pun
Judex-, IIt StIIIlIen lIIIvde brndt sin
PIIIII IIIed IIIIlfet IIIItrIIIIdt det: Thet
tiII lIeder under zyksddeL Den 2().
December fdrefIIldt der Optøjer i
TelserIIn IIIed SfiIdIIiIIII i Gaderne
. s. v» dIIi de IIIidende PIIrtier sinn
iede siII i sIIIrt AntIIl i NIIsrlIeden III
PIIIlIIIIIeIItIIIIIIIIiiIIIIeII IIII opførte
VI«-I«I««it·i"ider· Ost-nnd!IIIsLsIIIirtiet for
«lIIIIIIte lIøleIdt, IIt ZlIIIlIen sfnlde
IIIIede IIf. LInsideI IIif lIIIII ind IIIIII
i("« IIiIIdIIIIi -IIeIIIIeI ne-: «I-IsIliInIII-nde,
IIII detined endte denne Epifdde
—-————--—-.-- .—w-—-———- «
-.IIIn!I-..Iinite «««JIIII««,«IjIII·des:- der nig
jiIII Rossi-III IIIIII IIt iIIIIrde den ur
iIeIIiiIIfis FlieitkIleilssxs Prifeiident FE
IIIIIIUII Alte-III U
En. instIIdI k7kI«I:I«IIti!I-.«I· fIIftede eki
’-7-’II"·-I!l«e IIIed «’.EI"I"I·ideiIt-.«II, Ist-III lni
lssm :«:II· si-: VI
VIII-Isc- "."«-". "T-:s!:I.·i-)Is e««·-:«I«! M M
des- «.I.II« d-I:I!.«!i-I, l-»,·-e-.. FFV
s; . « z«..I-.:;.-I.«-.ks,s—. j.,«f;;IIFL.». fisk
i"7«»!-I(1it; usw i OkttukItuHx
Der lsssp i XII its-tiefe TH «1"-"«!’i
OIIIiIisf Hiin i FIIIJeIIthIiL i-ezIs-IIIIdI«t
I
il
N
kpem nt Priesidenten den LU. Jan.
;11«-J-ss.edte en eksziekutiu Dekret, der op
HIøsus en Efgtmsegisiun nf Zinngrchs
III-en og sntte Budxsettet sor IWT i
Eximft sur indevasrende Aar. Demn
;’x-.».«l)uldsregel ksreb Prassidenten til,
sordi en Majoritet i Senatet benut
1ede en Taktik, sont nmuliggjorde at
san vedtnget Bndget for i Aar, san
vel sont miden Luvgiv11inq, og sani
issdesk gsordeszs Regt-ringen ubehsælp
sont kmerfor de ordimere lldxsifter.
PraIsident Alcortn saqu samtidig,
at Regeringen var forderedt pcm
st:«at«-:s nt nndertrykke enbver Beme
qelse fm Modstandernes Side, og
den 27. Jun. forlsindrede en stor
Politismrke Eenatorerne og de De
Pntcrcde i at tnqe Parlamentsbnl
lerne i Vesiddelse. »
Furholdet mellem den politiskc
Im oq Attentntet fremannr ika klart »
as Veretninqen
Gtcat Northcrn
sirttcr godt Ekscmch
J Morgen træder den søderale
Lsxsv otn »Duan of service« i Kraft.
J den Anledning meldeix der fra
Et. Paul, Minn» at Great North
ern Baue bar besluttet ikfe at ned
sasjte sine Telegrnsislers Løn. En
sit-mite, sum Telegrasisterne hade
ValgL sluttede i Lørdagg sin Kon
sentence med General-Manager Dru
Ex, idet der var qpnaaet Enighed
SJWEWLPUMHIZMF Ithälsz
melde, xmar den nye Lov træder i
Kraft.
Jst-a Gr. Antheran Hovedktmr
tcr udstedteszi en Erflnsring onl, ut"
zwmpagniet nilde holde sig Loven
csterrettelig og ifke redncere Tele
xsrnsisterncs Lønningetx
Im nnden Milde pcsnsmns, at
TelexsmsisteL sntn arbesder de lon:
tixse « Titner Um Tagen, ndenfor
dssnne Tid knn sorlnnqeis til at se
est-II- Luzster ned Eporskifter oks »sc
11mplnn·e—:—« Udet ethm Betnli1m.
Kompagniet»referoerer siks oqsnn Ret
TI! at mnflntte Teleqrafisxer1ns, son:
det sinder !1ødnendiqt.
Linnende melchs fm Evokmm,
anli., nnqunende Gr. Nortlsemszs
-;s?pnfnne-Asdeli11a. Der er opnanet
F..1rstunelse mellem Bnnens Em
"lu-d-51n(1-nd on Telequisterne
Valgct i Portugal.
J Lørdnsti ndstedte Kong Manne-l
en Dekret, der bestennner den 5
Mart-:- sont Tagen for det alminde
lige Parlatttetttsvalg. En anden
Denkst destennner, at det regulcere
Parlmuent sfal suntlesz den 29. April.
Sanktidig tilbagekaldecs den af Pre
inier Franc-o ndstedte Dekret, sont
tsestemte, at Parlmnentets øvre Husis
sfnlde dxnorgunisereki og gnv det nne
Tepnterotkmnmer fonstnerende Mant.
Lizsesnn er en anden Dekret af Fran
co, sont vmede Civillisten og gjorde
Etatsfussenss Bidraq iii Kongebnset
findende, bleven amIIIlleret.
Anarkist pan Spil i Clsicago.
Clnmzsa 2. Qlcnrth —— Kl. S),3()J
Fru. i Dag blev Politiches Shika
mtgrebet i sit Hieni, :31 Lincolth
March ns en AnurkisL Lamm-:- Ader-E
Linn Zlnppy stjod on drcebte sin
Anknilser Pan Etedet, nIen ikfe sm«
diiinc lud-de tilfnset imkn et Tolfeslif
i Sinnen, shidk pun nur-S Inn da en
Betjent niere. « J Fug-springen
mente mun, at den Itnxse Einwnis
-E-k11dsnu1«1mr dndeligst inen sidtsn
ndtnles Sand kun, nt ban km: over
lwc det. Veldsnmnden mr en
:::«- s« .»». «J—; n»
rfkf ;1·«««··«7!?!«."[I
UT :. »k. -
«-1» « fssn Isrestrkx
. . - «.
s JU- .’J - » ksi W
sx . :.. . s » :«.-"—. ’. ;,-"
un m« «nt Un -x
! ! ] j I «· «- xJHLJIEJJYFsYs TU
serne dest»
chfcplan
for Paitor J. M. Th. Winther
—- for .
Martsi Manneds Vedkoms
mende
Elk Horn, Joch, 8.—9. Marts.
Zcrmtton, Joch, 13. Martsk
Bethania og Bowmans Grove 15.
-—-16. Maus-.
Des ållkoines, Jowcn 18. Martsk
Eben-Wen Audnbon, Jowa, 22.
Marts.
Hanslim Jorda, 25. Martå
Exira, «Jowa, 26. Max-ts·
St. Pauli Mgh., Potta, Jowa,
29. Marts.
G. B. Christiansen.
P. S. Venner ved Møderne be
des at give »en fuld Haands Gabe«
til Japanmissionen. G. B. C.
,,Tcadlock« i slcntucky cudt.
ZyireDeniokrater jtemmer
for den repudlikanjte
Randidat
Fordenoærende Gnvernør William
-O«Connell Bradley blev i FredagS
angt til De Forenede Staters Se
natdr af Legislatnrem da fire Anti
Bectham Demokrater gjorde Ende
nun den lange ,,Deadlock« ved at gaa
over frsa Partiet vog stemme med
Republikanerne.
Ballotteringen for Senator be
ignndte den tö. Januar, III-en af- "
gørende Ballot var den 29., der er
t(iget.
Den valgte Senntor er indfødt
stentnctieix Hatt lilev født i 1847
nin Lancafter og har lcenge haft sit
Kinn i Lonisziville Hnn hat Vieret
en Ztørrelse dlandt dikepndlitanerne
i Kentucky siden 18(5."-, da ljnn skønt
tnn ld Flur gnnnnel iik Rettiglied
til nt praktifere sont Sugfører ved
en·speciel Tillndelfe fm Ztatentzs Le
znklutntx Onn slnttede sig strntszs til
Uincolnpurtiet og nundt inunne Ven
i«c-1«. Brndlen er den eneer Rednle
kaiser, sont er lilsnen Unlnt til Jena
idr frn Rentnctn J 1895 lilev lmn
uulnt til binnernw un lmldt dette
Enilsede »en Termin. Vradley er
Vetemn fru Bemerkt-Mein idet lmn
i ESUZ rnmte frn Hiemtnet for at
ilntte sin til llnionszsnmieen.
Tanipfkibs-Notitscr.
»C. Fi. Tietgen« hat forludt Chri
siiunssund tned 185 Passagerer og
Ventes til New York i Dag, —- vil
ntter afsejle derfrn den 12. Mart-J
uxi deute-J dn til Christianszsand den
gzk s. M.
»O«Jcar l.l« lJAr forladt Christi
nnissand med 327 »Eussngerer on
deute-J til New York den 10. ds.
Vil ntter feile derfra den ID. Mart-k
ug venteszs du til Cliristinnssnnd den
Jst s. M.
,,Ilnited States« ankoni til Nesn
ZIJdrf den 27. Feltr» Vil atter afseile
derfm den J. Tllsnrtszs og deute-J da
til Cliristiunssand den lö. s. M.
LErbødigst
A. CI J o l) n s on ä C d.
Ny, daufk Saugbog.
Samlet af Pastor Kr. Anker i
Elk Horn, Ja., cr nn færdig. Fra
Jsorfnttcrcn følgcnde: Eftcr Ell
Horn Simng for flcrc Aar sidcn
lskev ndfdlgt, link jeg uftc af San
genis Vcnner blandt Priester og Lieg
fglk merkt unsotdrct til at famlc en
un Jnngboz»» Her et den inn.
’T··:mitc den liiirlpr lidt til nt luiinc
s sxnnle dct i us on blandt os, iom
Takte-Z nf Time-cis ngi Jungens
III indekssdess EHR sii de bedftc
krdisciPke Ins-me Vris indl-. 50c. ·
Tan. Fisch Publ. Hostie,
Plain Nebr.