Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 18, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Danskeren"
er et halvugentligt Nyhedss
vg Oplysningåbmd for
tm dansice Follk
7 l Amerika,
P
ndgaat
Titsdag og Frcdag
vs kostet om Aaer l frokstub
81.50 i de Fmeuede States
og 82.001Udlandet
—
»Dänskcko" z
er dct eneste danske Blad
; i Amerika, der udgaak
to Sange
’ «- om eigen IV
udgiveiz af
Eis-»s« ««·«· PUB. «0«ö’5, !
Dahin-« ABBEs-mig
·
j
Braue-Name iendes (
frit paa Forlangenbs. T
W. H.
Bime Nebr» Dämons d. 1»8. FOR-ums 1908.
17. Marg.
Det niakrooniste Hpøsgsniaai.
Europa-:- Isirlicsuntrcrden for-andres
til Tisimrnmni.
T1.I1·tiskc Neforntct ndscrttrs i den
Wiss-sc Frcmtid.
Lsdiidin li· Fean —-— Bund nian
pucktiit taget anser for en Nil-rn
delse af Europa-:- Mnncert ungan
ende d3t nmtedonifke Ewrgshniaal
ioni for de forlnindlende pan Fast
landet og i England sum et fan-l
denffmld fra tlar Himmel, særlig’
da man haude Ventet en rolig di-»
«plmnatist« Eies-In Frankrigs Oper-j
tagelse af de inaroftansfe Tllffasrerss
Erweise med Tnsklandis .Zciiiit!)kke,;
Overentstunisten nn at rievare »Sti.
tust« quo« i Elliiddelliavet og Aal
Ringen nf Forhmidlinqei om en’
Truttat nied smntnc Virkning an-:
ganende Nordsøen (Vefterhavet)
synteszs at stille Illinliqheden as
lieiiighed nieueni diskagterne nieget
fiern. «
Amoazsadørernes Konference i
Koiismutinopel syntes ogsaa at gaaI
smidigt, indtil der kastedes en’
Bunds-c ind i Lejren, ved at Baq
ron kiiiarjlmtl nun Vieberstein, deni
tysfe Anwaszssadøu kundgjorde, at
Tyskland itke længere vilde staa
samtnen med de andre Magter og
insifrere paa, at Tyrkiet gaar indl
paa deress zzsordringet
Tor er ogsaa Uenighed Inellein
Russland og Østrig-l.1ngarn ungan
cnde det sidste Lanko Udkast til
Jernbaneforlængelfe i ·Makedonien.
anerkendep at England, men man
m ner, at det er en upasfende Tid
at agitere dette kSpørgsnmnl !
Det pansmaski nn, at den offi
cielle Jlfbrydelse af alle disse in
ternationale Forstnaelser Vil dunste
licmøre den niakedonisfe Situation,
gcnaalme hele det unsre Østens
Problem, foraarsage Strid ungan
ende JernbanesKoncessionen bvad
der iaen kan faa alvorlige Følger
oq give Tyrkiet Anledning til at
udseette de Reformer, for hvilke
Antliatzsadørerne bar nrlseideh i den
uvissse Fremtid
«
Senere Telexirninniet
Petersborg 16 Febr —
Baron Von Lichtenthal-: Uentagelse
af Lisierrigs Besteniinelse «om at
Dogge en« Jernbane geinietn Novis
lnxzar som en Forbindelseskcede
melleni den østrigste Linie genuein
Bosiiien og den tyrkifke Linie til
Saloniki, og det tyste Udenrigs
Ministeriums Kundgørelse um at
ville støtte denne Plan, har ingen
Tvivl efterladt her angaaende den
i Balkanstaterne forenede Optiker
deii, sum var aftult mellein Kejser
Nikolai og Kejser Francis Joseph
i dlscuertzteg i Efteraaret 1903,
ca som var Grundlaqet for det
følgende Reformprograni i Make
donien.
Sein man ser gennem den in
spie-rede Presse, saa er det missika
lidenrigiiministeriums Holdning
saaledes, at den anser Onerenskom
sten væfentlig for brndt ved Oster
rigs private Handel med Sulta
nen otn at bygge den nætmte Baue,
og den bør derfor online-ves. Rus
land har nu frie Hcender til at
getkneniføre sin egen Politik i det
ncere Mien. Forhandlingerne fort
sættes dog for at bevæge Østerrig
til at opgive sit Jernbaneprojekt,
men paa ingen af Siderne ncerer
man noget Haab om, at det vil
kakes. Bestrcebelserne gaar for
Nccrvcercnde nærmeft ud paa at
istandbringe en ny Gruppering af
Mngterne. Man mener i St. Pe
tersborg, at Russland og England
muligvis kan enes om en Fcelles
kinrdae -en i zlliatedoniem og at disje
to :-.I('az«xie1«.-:n1asti.s Un dlioe nnd-er
snottet af Naiiixixk on Italien»
:’-.Is.’angelen as .es.i san Uiatig Mast
sont Lste1«1«ia, der joaa Nrnnd af sin
aeoarinijle Etiiling i »ordindels«e
nied klinsziland dar feillet den nig
tiasie Rolle i Vesiadelseine soi at
lese iset Inakedoni sie Pl «olile1n,ao"rs
Fremtidszsndsiateine merke Eiden
Hing-land-: Moddillie niod LTsterriqskl
Plan er lagt for Taaen bar incn
fra Wien aivet Vink oni, at Zins
land on Jtalien sont de Maatei,
der Inest direkte er interesseiede,
knnde faa en Elaaszi Erstatning oed
at dyaae andre Jerndanmx Jtel ie!;
Inn Wage en aennetn Silldanien on:
Zins-land en sra Tonan til det
adriatisfe Hau. 1sken deine Illkaatkiz
tildaaeoiser denn( Henstillina l
Den rnsssiske Anidaosader i Tin ·
« l
i
i
!
l
l
l
l
s
Lied M. ;3inonieff, forelaade iz zu-!
dani- i en lienaere Konfcrence .-nl -
tanen klinglandsis Modvislie Inod
Linaninaen af den foreslaaede Jeru-:
dane, og man haader der (i Stå
Petersdorg), at det vil refultere i,
at det østerrigske Proiekt bliver
ndsat. ?
Det Jndtryk, man har faaet, at«
Qsterrig handler i fnld Forstaaelse
Ined oa llnderstøttelse af Tyskland,
lmilfet er dleoen ftadfaeftet af tyske
Neaerinas-Enibed4:ännend, bar vakh
den 1«n«:«siske Brei-fes og Offent-·»
liabeds Harme.
Der meddeles i Gaarsdagens
Avisers Icengere Telegrammer an
gaaende samme Emne fra baade
Wien, Berlin, London, Washing
tcsn og»«Pari-I»; Men vi skal tkke
..... » «»-«-k »so-.- ..
Indholdw som det allerede meddelte
Men hvad der kalter mere LnsI
ever det foreliagende EpøxasmaaL
sfal vi i Kortbed nieddele .
Fra Wien indronnner man,
at Epdraåsniaalet oni Reform i
kllkakedonien Vieientlia er gaaet i
Staa, liaesaa at AILIierzsteiP Planen
lnesentlig er strandet.
QJ i Berlin gioer man det
Udseende af, at Sagen er meget
»oi)erdreven. Man billiger Øster
riaszs Jerndaneprojeft da man an
ser det for et etononiisk Skridt.
nxen man detraater i den Hen
nende Tisstland soni en sekondoer
Maxit over-for liele det tnIakedoniske
Zpoiisxnaal Jst-J Loininq de
ror ncerniest paa Lsteriiq on
Russland
J England for-holder man sig
niermest tavis og afventende endnn.
Fra Washington meddeleszi
»S«mida—:isadør Baron Zternberg—:i·
Ord, de ndtaler Tusklands Stil
linq; derfor stal vi aenaive dein:
,,:L)keddelelserne fra London og
Et. Peteroborg angaaende det Ina«
ledoniske Spørgsmaal er absolut
falske og ngrundede Jngen san
dan Traktat linellein Lnsklarid
Lsxerrig on Tlsrkiet) er afsluttet.
Tnskland vil tvertitnod give sin
Statte til etlmert Skridt, sum
Russland og Jsterria i Odems
stennnelse nied åliinertzesteger Pro
araunnet tnaatte taae. Videre
billiger Tyskland i Princippet de
retslige Reformer, som England
favoriserer oa bar instrneret sin
Reprkesentant i Konstantinopel oin
at nnderskrive en ny Foellesnote
til »den høje Port«. Med Hen
syn til Jernbane-Konsessionen i
Valkanstaterne gør Tyskland til
Bkdste for at haeve Spændingen
sont paa Grund deraf er reist mel
lem Øfterrig og Russland Tysk
land anser Udvidelsen af Jetnbane
systemet i Balkanstaterne for en
nieget betydelig Faktor for Eini
lifationens Fremme paa de Ste
dkr af Kleidern bvor den haardest
bcbøves.«
J Paris mener man, at Sul
Tat-on stinkt-r Uii draac Zordcl as
Lskik a;s-sn1acdc llcnialnsd nicllckn
k’s-.««»n·1tc1«nc til at fortrasdiae Ins
Firislnc i Makedonien, og der an
erCH dersra bl. a.:
,,:lckmioazar-Zaloniki Kochssiw
non betraatcsrs her for at vkrrc af
oidlrwkfcndc Vctndnina oa met-e as
en tnsk end on ostcrriajk Befr, ch
den ndnidesr den østerriaff-tyskcj
Jndfcydcrsc til Ægwmsruweh ogl
ndaor Forbindclseskskwdcn nnsllch
Vaadad Jernbancn oa Lillcasien.«j
Man inne-»Es saaledes i deJ
andre Oovedstasdcr at tro, ats
Tuslland maaske ikke er saa hel»
fri for Nasnkesvil i dcnnc Affwrol
Voldelsigt Mord i Ltnahm
Ltnfrina Kl. H Lørdag Efter
middaq blov Dstektio ZanIUeH
Trinan af Otnaha skndt og klij
olikfolia drasbt i en Billardstrsc’
i South Omaha
Mut-deren var en Neger ved
Navn William Joncs. Gan bog-H
Jstcdaa Akten skndt Bctjent Danj
Lan-In i den san Dann-J, og man;
forsoatc nn at arrcflcrc bam F
Tctcktiv P. H. Soiokds afl
South Omalm skod Ekegcreir soan
denne forsøate at flngtc efter at;
hanc skndt Trnnnny oa forct efterj
Tetcftiv M. J, anlioan paal
fort Afftand Knachn aik jam
nern Nisaerens chmnc oven over
Ofertot Der ndtaltes Mulighed
for, at han kunde leve. j
Drnmmy og Sullivan var reift
til South Omaha for at findev
N gergm somspAftMen « rnds «
JMWK —
»Hu-»- an- ru denj, at dersom Jok
nes var i South Omaha, saa vilde
nan oære at finde i N. Sajoyers
Billardstne Der fandt de ham
saa-saa. Trnnnny toa Ledclfem og
da han fotn ind, saa sin Mond
ug nasrmcde sig.ham, drog denne
sin Pistol og sprech-. Knglen
ra1ntr Drnnnny Paa Rassen vgl
aik op iaonncin Hier-nen, saa hanz
dødo øjelilifkelig. Da de andre-«
to Detektiocr nildc anholde Mor
disrcn, sfød denne paa Sullivam
sont dnvedo nndcr nasrnnsftc Bord.
Zaa faldt Zone-J for et Skud,
sont Elncldss affyrede
Man frngtedc en hol kllacckanm
saa alle Neaerlnisc i Narbeden
l1luo stcrnktc .Vcoill·inaen blev
strakii frataaet Brunnen Der
wusch nted Lnnelnngcm Incn in
tct fkete.
Max-deren beklaaede sia siden
lslot over, at han ikke ogsaa fik
do andre to fkudt.
« Der aioeis den mordedo Detektiv
der Vidnesbyrd, at han sjcelchn
droa sin Revolver. Kunde han
arreftere den, han var efter, nden
at draae Vaaben, saa gjorde han
dot· Tot blev her en Aar-saa til,
at Mgoren kom batn i Farbe-her
Eu ny Alfalfa Planke.
l
l
l
l
l
l
l
l
Prof. N. CI Hausen oed Provis
n-g—:i Agerbrngssfole, S. D. har
nnlig Vieret i Washingstom D.
C» Ved Bt«eoders’ Associations
kliiodc der. Han meddelte ved Mo
oct, at han nndcr sin sidfle Reise
i Russland fandt en haardfør Va-«
rietet af Alfalfa, som han tror vil
Hin-c vrerdifuld for Farmerne pua
Icordveftens Prairicr. Denne Al
falfa vokser 2,000 Mil længere
Nord end den almindelige Alfalfa
jom blev bragt til Amerika of
Spanier-ne for mange Aar siden
Nu for Tiden kan man ikke full
købt e nUnfe af dette Fro, men der
eksperimenteres med Planter Of
denne Sort. Næste Aar venter
Prof. Hausen at kunne aive bedrc
Vesied om dens Værdi for de
nordvestre Stater.
Fm Prækiocuh zumupagum
Reaktioumc Randidntctn
Fkogjmende tillmgc fra dct ten-i
trale Hestexh skriocr Walter Weil-«
man Hfru Washington, Ooor den«
ofjcntljgc Etcnming er sua sum-k
pro-Zis;oscoe1t og pro-Tast, bliocri
man koserrusket ocd her at finde suu
meng Modstand mod Miniat
srratipxsien og den Prasidentkundi
dat, Isfom rppræsuntcrcr Ildmini
straticåsiem Teiuie Modstand i
Ratioualc Hoocdftud har to
een i Speaker Cmino1w·
n og Jndflydclsc indcufori
den and-en i
. Gruppe repulsslikansfc Zo
i den audcn Ende af Ka
De rcpublikanfke Zuna
» staut frem imod den
evæge·lse, der ganr igeuncml
for at fortsætte Roofeoeltss
med Taft i Tet Guido
r for Ztørsteporten san
som staat i nært Venskabsjss
: til« de store Korporationen
",«som Forukcr, Ohio —- Els
Wcst Vorginia —- Kenn,
ersey —- Crane, Massachu
) andre mindre fromm
sj omtales sun, At tidliqere
«-r Black i New York, der
« .en fremragcndc Korpora
gfører, vil kaste hele sin
"fe for at faa Guvernør
omineret Hm! Vil sand
, Illinois ,,favoritc
Son«, ,,the sage from Danville«
som en .Rival, Tuft fkal nkrre paa«
Vagt imod.
Besten-«- Demokratcr
for Bryan.
Lincoln 212e2115«, et republikanfk
Bind, skriver:
»Jngen fordmniifri Person, der
har ofret nogen Tjd paa intelligent
Jagttagelse, vil prøve pna at mod
sige den Umstand, at Brnan er
stcetskere i Staren (Neb!«aska) nn
for Tiden, end ban bar met-et no
gen Sinde siden 18E)6, og Inanne
trot, at han hat frierke1e Huld
paa Nebraskanerne nu, end da
han første Gang Var Priesidnetkaik
didat. Og hvad der er Tilfaeldet
i Nebraska, det gælder i stor lld
strækning for hele Besten, da Re
p11blikanerne, der ikke er parti
blinde eller danrede af den lange
Vesiddelse nf TUkagtelh indrønnner,
ntktder mna aøreszs alvorlig Anstren
gelse, om Ztaterne Vest for Miss
sissippi. som for 12 Aar siden
sluttede sig til den demokratisfe
siandidah vcd det kommende Valg
ffcil blide bevarede i de repnbli
fanka Raskkers lwortil de senere
er vendt tilbage«.
Persiens chcnt dræbt?
Tet derettess over Wien under
li. ds» at Persiens Sbah er ble
11011 fni··.3nn)rdet, men Vi bar ikke
siden set Rothet hefræftet. saa dei
er at haabc, at det ikke taler sandt.
Japans nyc AmbassadIL
Baron Kogoro Takahira, JO
lpans nye Ambasfadør til De
JForenede Stater, som i Søndctqs
ankern til Washington, erkürt-ede
at Krig mellem De Forenede Sta
ter oq Japan var en belt uriknelia
Tanke. Han sagde at ban be
triagstede Pacificflaadens «Se11delse
til Pacifiiekysten som en Flaade—
manøvre for at vise Verden, at
Amerika har en mcegtig Sømagk—
THIHEJUU er net lenkt her i
Lxrxidist J Ei Aar nur nun merkst
LuxunjonssEstremsren i- Washing
ton sksun Um- ogjun en uf Japan-J
Nesnursentunter, der W Del i For
imndlingxerne i Port-Jnmutl]. Dess
nden Our lyun eet Aar Unsrer Gene
mlfnnsul i New Vorf, og tm
;’-«.1r hnr lmn tient som klIcinsister
Ulenipotentinxn i Washington
Paftor J. P. Jenseu
nur haft et aluurligt Tilbagefald.
Tet er sununc Sygdom (:)ceruefeber
eller ,T1)foid), der Our tuget fut
Men. J Znndugis begnndte Fede
ren at stix1e, og i Gaer var huns
Temperatur opsoe paa 1()51,-«3z Gr.
en Tel us Tagen, men sank dog
atter til 1U-lI,«·-. J Tag til Mor
gen be1«ettes:«, at han lmr souet godt
pnn Morgenstunden, ug Sman
inu- l1egnndt at drnde nd, san vi
Umher, der er indtraadt Finan
drinq til det bedie
,,Tcadlock i dicntncky.
Zsra Frankfurt berctteis i
wann at »Stute sAlsdanle i en
lJel Muaned yar bauoteret for at
Vaslge en Senator jom McCrearys
Ostern-they ug man er ikke Uter
mere Vcd en Forstaaelje, end da
man begyndte. Guvernør Beck
l)am staar med 66 Stemmer og
deligere Guuernør Bradley, den
republikunske »Caucn.—:i Nominenee.«,
Incd St Gaumen Lovgivningi—
arvejdet har væsentlig staaet stiue
i al denne Tid. Kun et Lovfor
sing er blenetpedtqget» Det. zkim
—- . - — - ci«
" . u« ON
rm»—»» .
—.—..—.—...—-.. N
Naar Præfident Roofcvclt ikke
længcrc er Prtrsidcnt.
De Epørgstimaal har man af
ng til desfæftiget fig med, og flere
Our Intent, at- han da vilde komm-.
til at ufløfe Thomas C. Plutt sont
Senator fra New York. Men nu
jiges der for afgjort, at det vil han
ikte unsre-. Hnn vil ikke sættesjs i
den pinlige Stilling, at han stul
Viere nødt til enten at sanktionere
alt, der kommer fra hans Efter
følnetx euer at nptræde imod hmn.
Nam« lmn bliver færdig Ined at
vckre P1·«.rside11t, sna vil han ikfe
form-Ue sin Efternmnd, bund bmi
ital qstrc eiler ika Mcm men saa
riil Imn luka sin Mund.
Knntc Nclsons Maleri.
Etjaalet og geufundet.
s Fredagis herettede ,,Skand.«,
at Senator Knute Neljon havde
unxnodet Politiautoriteterne i De
Eurem-de Stater oIn at hjælpe ham
at finde et Værdifuldt Maleri, som
vlev stjaatet fra hans Residenz i
Washington, D. C» under Familiens
Lphold i sit Hjem i Minnefota
i Fjor Sommer. Tyveriet blev
ilte opdaget før i November. Det
Var er Biuede af to Piger i Na
tioxmldrugt og er af den norste
I-i1«11snnaler Axel Ender. Hans
Nun-I staar i det Denser Hjørne
as Malerin-t
Nasste Tag berettekji soa Videre
fru Washington:
Det kostbare Oliemalcri, sotn
blev stjaalet fra Senator Nelsons
sdjem her « Bnen i Oktober Mao
ned i Fior, er fundet. En Mand,
sum handler med Billedrammer,
indfandt sig i Politiets Hovedstas
tion og sagde, at han havde fat
Ramme om et Maleri, der sva
rede til Veskrivelfen af det ftjaalne
Sau opgav Navnet paa den Mand
snm lmvde bragt bam Maleriet, og
Politiet opsøgte ham øjeblikkelig.
Han sang, han havde købt det af
en Neger for ski. For den nve
Ramme havde han betalt 850.
« » ak-- ,
Yauslssuaeimmstmäå
ä;
Pastor P. P. Therele skriver
Itil usi, at hatt hat mddtaget Kal
Idet fra Enge-Ins- Ore., og at han
iljoidt sirt Tjltnedelseszspmsdikeu der
lsidsw Ekmch i Jan. Hauss- Adresse
er nu — RL l, Eugene, Ore
Mcnighcdcn i Sclma, yoorfra
Pawr Thorean Un tzskm lsaude Kald,
hat taldet Pastor Ty. Beck, West
Branch, sa. Om ljan modtager
Raldet har Vi til Dato intet hørt
un.
Magoous Popularitct mbt.
Tet meddeles i Tugend Mor
genlslade sra Washington, D. E.,
at Cuvais interiuiistisle Guvernør,
Cum-les E. Magoom ikfe er mer«
saa populær i Washington, som
yan yar neu-et. Man yar tidligere
ljentydet til ham sum sen anden
Taft ug ment, at han vilde blive
Tastis Cfterfølger som sirigsminis
ster. Men Udsigten dertil er nu
survi, og Aarsageu dertil skal mete
xt ljan er bleveu new-IT saa lJan
ikke styrer med fast Haand, men
maa altfdr ofte henvende sig til
Washington om Raad
Magoon er en Nebraska-Mand,««)g
vi var lige ved at føle ogi lidt
stolte af hanc. Men nu er den
Stjeme dulet, — saa synes det i
Wert Fald ·
28 Minearbcjdcrc indespærredr.
Fug Potxgpxxka Pq werde-s « »«
Z·:lsiorgenen blev indessweriet i Mid
valley siulmine nær Mount car
smel ved, at en Tæmning gav efter,
sog Jndgangen til Mitten fyldte:
»af Mudder. Hele Tagen i Gaar
chrliejdedcss der paa at redde de
Ulykfelige dg ved 6-Tiden i Aftes
runde de høre, at der arbejdedes
ogsaa indefra, sua man skønner, at
Luft-en derinde er god. Man haa
ber paa alle-J Redning, saa meget
mere, fom der er flere erfarne
Minearbejdere iblandt dem. Zyo
af dem er Amerikanere, Resten er
Udlwndinge
Ungdomsliv.
Af Qlfcrt Ricard, Generalsekretær
for stristclig Forening for unge
Mænd. Bogen indehulder Tankek
og Meningcr, vundct under 14
Aar-Z llngdornsurbejde, fremsat for
unge, dnnsfe Mænd fra 14—15 Aar
og derover.
J u d h o l d:
Dit Land,
Dit Hjcm,
Din Fritid,
Din Kamp,
Din Gerning,
Dinc Ord og dine Taukcr,
Din Karaktcr og dif Ydrc.
Din Hcrrc og din Frecer
Om Nadvercn,
Om OedningemissioneEh
Om Bibelen,
Om Bøn,
Tanker til sidst, et Syn.
Bogen er vurmt anbefalet of
vort Samfunds Prcester og har vo-—
ret amneldt i »Danskeren« nf Paftor
Kr. Anker Køb den og udbred den
blandt de unge.
180 Sider godt indb. Pris 80c.
Dan. Luth. Publ. Hause,
Bleir. Nebr.
Genncm Skasrcnr.
Judre og ydre Liv skildret af
Horatie, oversat fra svensk af Paftor
G. Mynster, Præst ved Lukaskirken
i København Eu kristelig Lins
skildring fra det svenske Folkeliv.
528 Sider, godt indb. Pris sl.50.
Dan. Luth. Publ. Haufe
Blair, Nebr.