Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 14, 1908, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «Yanmarl-t
Eksplofion paa Øftrc
Elektticitctsvcrrk.
M afkininefteien tilfkadekonnnen
Zporouan trafikken standfez
over hele Byen. !
Et alnorligt Uheld indtraf den
27. Jun· om Morgenen ved 7-Ti
den paa Øftre Elektricitetsvasrb
- dkølienhavin idet et nnegtigt Damp
rør plndfelig fprasngtesz i den ftore
siedelhul «
J nasfte Nu ftrøininede Daumen
i ftore Masngder nd i Lokalet ogj
indliyllede alt i en Tanne sna tast,z
at Inun ikte knnde fe en Haandi
for fig. « i
J dette cliritifke Lieblik hørte
man l. Lllnfkininefter Soendfen ran-.
lie, nt alle Illkund ffnlde blive staa
.ende paa deresz Pladfer, medens
lnni lnfkede af for Oovedledningen
For at naa denne Inaatte Svend
sen op paa Toppen af en af de
fwre Fiedlen der er san hilje sum et
tc Etngesis Ougy og hnn naaede dg
faa lykkelig derop, og fik lukket for
Dann-en Da hnn ffnlde ned der
im knnde linn imidlertid paa Grund
nf Tanmtnngen ikke finde Vej til
lsane, inen tnlite Fodfceftet on flin
tede ned fm den fninilende Heidi
J forer Ljelilik troede Inan, nt
linn lmnde flnnet sin il)jel i Fal-!
det,1nen du lnni nun Lin teqn frn
sin, lilen linn fknndfnnlft i en Am
linluneenogn fort til Sidnnnnnkho
spitnlet Her erflieiede Liekierne
at lnin var flnppen nswdvanlig hel
dig fra den liväsfcnliqe Luftreife oq
1nente, at der innen overlnennende
Fina- vnr for hnnszs Lin
Illnkfen Pan Elektiwicitetsvcerket
lnwde en nnden nlvnrliq Knlamitet
til Følge, idet Vnsrket plndfelig bleo
fnt nd nf Stand til nt levere den
fornødne Kluft til Eporueszlinier
ne rnndt um i Bin-n Tette haode
igen til Følqe, at Spomefszitrafib
ken faa godt foin bele Byen over
blen ftandfet. J Løbet af en Ti
» mestid blev dog Skaden paa Elek-.
·iWk Unsewa
sikken atter kunde genoptages. "
Togsammcnstød vcd Bjcrrcgrav
Station. Toget, der gaar fra Fre
derikiihavn Kl. 4.35 Efm., stødtc
den 28. Jan. ved Bierregrav Sta
tiou sammen med.Toget, der gaar
fra Aarhns Kl. 6.42. De 2 Loko
Iuotchr blev stærkt ramponcrede,
3 Vogne blev ødelagte, og flerc
Vogne løb af Sporet.
Jngen af Passagererne kom vi
dere til Skade, hvorimod Lokomo
tivfører Sørensen ,,Frederikshavn,
oiJ Konduktør Ballisager, Aarhus,
blev stcerkt forflaaede.
Trafikken var foreløbig spærret.
Passager og Post udvekgledes ved
Hjælpetog, der blev afsendt fra
Randers.
Angaaende Togsammenstødet med
deler »Jyllp.«: Toget fra Aarhus
var forsinkct, saaledes at den or
dinære skrydsning i Faarup ikkc
kundc finde Sted Medens Toget
fra Aarhus holdt paa Bjerregrav
Station og ventede paa Toget Nord
fra, kørte dettc Tog paa Grund af
fejl Zignalgivning fra Stationens
Sidc ind paa d»et Spor, hoor dct
Ventendc Tog l)oldt. Vcd Sam
mcnstødct blev de 2 Lokomotivor til
delii kastcde af Sporct· 2 Ends
oogne blcv knuste og 3 løb af
Sport-L Lokomotivforcr Seiten
jen fik Hovedcst slemt forslaaet,
Inen der mencs dog ikke at were
noacn alnorlig Farc for ham.
Kondnktor Bandwqu der opholdt
sig paa Vaaageoogncm blcv flyn
get nd af drum-, mcn slap Ined at
faa dct cne Haandled forftnvet.
Eftor at der var ankommen et
Xchlslpctosp qik Inan under Le
dclsc af kllkaskininspoktor Dnsebcrg
fra Aarlnlsks Ined en ftor Arbede
smrkc i Nmm Incd at rnddc Spo
rct. Pasfngercrnc fortsattc Rei
sen til Frcdcsricia Incd et andct Tag
nch UE Time-Z Forsinkelse.
Sammonstødct skyldtes et fejlt
Signal aa fejlt Sporskifto ,for
lwilkcst Fernlsanoassistent Vrend-·
strnp havde Skylden Han blev
strah- snspenderot.
Lokomotivfører Sørcnsc11, Rede
riksbavn, ndviste ved Sammenstø
det stor Konduite ved øjcbltikkequ
at san Bremsen an Ineid fuld
diraft Den saure-de Lokomotivførcr
og disnndnktør blev scndt Ined
Ojnslpetogct til AurhnI, hour de
toni under Lasgcbclmndling
En Btcmsc. Et hinnsortinnh be
smacndc af Gruft-rot H. P. Jen
Icn, Illkontør Ein-. Jensen og Mose
angcniør A. de Snint-Aulmin, har
sanct Patcnt pua en automatisk
Virkendc Vugnbremfe, sum forleden
blco forevist Presse-n og nogle ind-"
vudte Repræscntanter for for-stel
ligo interesse-rede Institutionen
! Princippet er dettc, at Vogn
siungen er sat fast i Mufo sotn
san forskyde sig ind eftcr, nam
Heftenc holde-J an. Derved Virkeri
c-« Rasdetrask pan en Virgtstmch
forvindelsm der Presser Brcmscklod
ferne ind ulod Baglenlcne. Musket
har altsaa ikkc noget med Brent
scn at skuffe nd over dette, at han
rscd et let Tryk med Piskeskaftct
kan sættc Brecnsen nd af Virkfom
Lied, nam- Vogncu skal rykkes til
lmge, og attcr scrtte den i Kraft
ipua samtnc Maadcx naar Ruf
ningen er forbi.
Skolcvirscnct i Odcnfr. Ministe
riet har npproberet Odcnfc By
mndsz Pan om Lisrettclsc af T
tin faer Lcrreretnbcdcix 4 nye
Lmrcrindeenibedcv og 1 Titnelak
kurindccmbedc frn 1. Maj.
En Mtrsliugc - Epidcmi hieni
søger i Fl. ,,.xlold. AU.« i denue
Tid US. JnuJ Einwian og Inn-km
Zaum-l i Bucu sont pau Landet er
en stnr Tel Born anqrelme uf Eng
dontmen, og deier lmr ullerede fras
12et flere Ofre.
Ulykkcstilfrrldc Husnmnd pun
Ribe Mark, Bertel lemseng m
ain-ich Dotter glcd i Følge »Nim
Etiftszstidende« forleden pua et
Stoffe Uupir og jog derved en
Zuksrs dybt ind i Br1)stet, sont blcu
stiertt lmsfndiget. Søndag Den 2(i.
Jan. døde Pigeu paa Ribe Enge
lmLL
Sirup fom Somcfodet Jrundet
um ds-« yøje ziornprner har en
Del Landmænd i Jkast i Fl. »He-m.
Foltel1l.« forsøgt at bruge dunsl
Sirup til Evin i Stedet for
stornt Forsøgene hat vist gode
Resultaten Danfk Sirup koster fnup
Ørc pr. PdJ og vil sikkert viin
de Frentgang, hvisz Nornpriserne
vedbliner at viere saa l)øje.
,,Nøthaagaard folgt. Enkefru
Faddersbølsis Gaard »Nø1«l)aagaard«
pr. Sttedfted er folgt til Foroalter
Jolmnuesen af Hørdurn for 12(),
()()() Kr.
Ejendommen lmr et Tilliggeude
as 313 Tdr. Land med 18 Tdr.
El Skpr. Hartkorth Vefæt11i1m,
Avlsrkdskaber og Maskiner med
følger. Overtagelseu sker 1. April.
Solsikkcr fom Heftcfoder. J1
Anledning af en Notisz i »Aalb.
Amts.« um, at Solsikkekaaer sknl
de være et aodt Hestefoder, skriver
Lasrer Hausen i St. Ajftrup til
Bladet, at man paa bans Ean
bar fodret Hefte med Solfifkekager
allerede for to Aar sidenz men
man bar gjort den Erfarina, at
de virkede skadeliat paa Gesten-:
Zunge-.
Folkchøjfkolc vcd Krrtcmindc.
Kerteminde Voraad bar vedtaaeet
at sfasnke en Bugaearnnd paa 3
TdIX 2 Skp12 Land til en ny Fal
te hajskole, der skal ledesJ af Hai
jfalelierer AlkcersikL tidliaere i
Vinder11p. Endvidere vedtoaes det
at nde Skalen et Tilsknd paa 290
Kr. aarlia de første tre Aar og der
efter 180 aarlig i to Ell-II
Snivc pan Laaland. Paa en
frøre Gaard i Laalandki Sønder
Herrn-d er der i Følae ,,Loll.-F.
Stiftstidende« konstateret Snive
bos to Beste sonI straks er bleven
slaaede ned. Ca. 20 andre Hestes
besastninaer er satte under offenk
lig Tilsyn som mistasnkte eller for
at have vwret i Berørina med »di
smittede Geste.
Ums-Wu- Wpu Cis U Its-.
PAZO OINTUSNT et kunnten-et It h -
kcke hvett Tilfælcle sk Redende« usw-USE
bleich-när- e’l( k kromtsckdende Riemann-i
det pas tiul 14 Liege euer Pengene ten-w
Gerede- 5s sc
Fokkgielse kurexrel « is us- 1 us
III LAXATIVB Z LU tu quuiue Lgsx
hk me refunchet Pers
thesi-ZU set Eh seh-tem. B W. GKO D Us
cstsktst st ps- bm sit-. sc.
Raadcut Rom Im Mariagek
egiten skrivegi til »Rand. Amtga.«
ut en Dcl af dct ziorth der sidste
Sommer paa Grund af det dank
lige Bcjr blcv sat i Stuf paa Mar
ten, i denne Tid er bleuen kørt
l)je:n; men de flestc Stedcr flach
der over, at det nieste af Kornet er
ruaduet, scrrlig inde i Stoffen,
sclv om Det hur vcrrct gudt til
dirtkct
,,.Holbkckgaard« Hofjæqcrmesterl
H· H. Rel)ling-Qvifrgm1rd har ved
Sciszføicr Rund L)k11dier,Rudkø
biqu, folgt »Holl)a-t·gauid« Incd
Holnæt og lldhy siiikcr i Wunder-:
Amt til Jcrgeuuesrcz Eva-strap
.L1jorts:sl)olm. »Holdækaaard« hur!
T’s) Tdr. Hauf-arm 450 ,Tdr. Land
Vigezz 113 ,Tdr. Land Eng og 125i
Tdr Land Sfov og Muse.
Tødisfnld. Du man Løidag or
Iuiddag den Ef. Jau. suvncde Mu
rcrhamidlangcr Pedcr Nielscih bo
cndc lJosJ sin Bruder i Grønnega
de i HeruinxL og kom op paa hatt-J
Vasrtslsih fmidt man hat« smaende
død Pan Ewigen.
Hm: var i Fl. »Heru. Av.« Fre
dag Aftcn kommen Incgct berufet
hicm
Ocrn nur UT- Aar gmnmcL
siong AlkohoL Atter et tristi
!
i
Heiin Georgcs Joidrcform J»
Anlehnqu af, at Pi ruf la Cour,
jun meddelt cftcr Oøjskolcbladet»
Our udregnct, at Efattcprocenteui
Ucd anry Oscorchi Jordrcformsi
Jndfiirclsc i Dnnnmrf nilde blivei
7«-,'-;; k-; nf Jordværdicih tager J.
CI nge og S. Bertljelscn i fid
ftc Nr. af Højskoleblacht Ordet for
en Jknødcgunelse af Professorens
Lpfattclsc
Or J. »E. Lange bestrider Rig
tiqucdcn uf l)uns:s Bercgniuger
En vægtig Bestyrclsc i cn Syzks»
fasse. .J en kvoreni "
WITH "«««
.om Talen efter denne paa, hvor
meget Bestyrelsen vejede. Denne be
stnar nemlig af unlmindelig del
voksssne og kraftige Full-, og der
rifte fiq ved nærmetx Undersø
gelie, at de syv Mund tilsammenl
Vejede 1427 Pd aller- onitrent
All Pd. i Gennemsnih Og Iaa er
det enddn en Sygekasfa disse
anftkarle stam- i Spidsen for, fkri
ver »Lstsj lekbl.«
Drirbt sit Baru. Forleden fik
Politiet i skøbenhavn Anmeldelse
om, at en ung Pige, der tjente
hoss en Familie paa Kriftianshavrh
haude gjort sig skyldig i nogle min
dre Tyverier. J ForlJørene over
hende nasgtede hun liestemt dette,
Inen den 27. Jun. gik hun der
imod til Bekendelse om, at hun
i December Mauned havde født
ct Born, og ut hun straks efter
Fødslen havde brcendt det under
Vasfefedlen Efter denne Tilstaa
else blim Pigen belegt Ined Ar
rest
Et sint Resultat. Bed den af
fluttede Eksamen pan polnteknisk
LaIrennstnlt i Købenlmvn opncmede
Mnffiningeniør Auge Limberg Holtn
det fineste Resultat, der endnn er
opnaaet ved Læsreanstnlteth idet
imn fik en Genuemsnitsknrafter af
7,91 Points — svm·ende til 81
Inst-F og Z anfer
Fsor tre Aar siden opnnnede Jn
neniør lIserløm 7,83 P Endvidcrc
opnanede Prof. Ostenfcld i 1890
on, Jukieniør Niiizi i 1904 gewein
fnitliq THE P» der liidtil lmr Vcerei
de linjeTte Ekgsmnensrefultatet
Hovcdct kunst. Du en Arbede
slyrke pnci l« Mund den W. Jan.
mi« befkreftiget ved Anilms Sann
med At transpmtere en Inmet ftor
siiste Glas, vwltede Kisten oq faldt
ned over Aibeiderne De otte af
dem san uskadt, lworimnd den LI
mriqe Arbejdsgnmnd Carl Lundbeck
im Trøjborqvej fik Hovedet knuft
tsg døde pcm Stedet Linn efter
fudei sig antin oq 2 Vørn.
Degsndeti fik Formnnd n Mel-Z
immer, livssfnrliqe Kuasftelfer Han
ndlaqdes paa KommtInelmsvitnlet
Fiskcrict. Fra Vornpør har Fi
skerne Vieret paa Havet de sidste tre
Tage as den llge, der sluttede den
25. Jan» sfriver ,,Tl)isted A. Auf'
Udliyttet bar vieret start — l)eni-;
mod 2000 Pd. dagtig pr. Baad;
—-, «og Priserne er sum Følge asi
den lange Standsznina i FisferietJ
godc bande paa miller og Totsc«
Dcrtil kommen at der hat vceretl
seerlig umnge store Kuller, lmilss
ket selvfølgelig gør sit til det gode·
lldantte. s
Zra Stenlsjerg lsar Fiskerne knn«
vceret paa Havex oIn Lordagenj
Ildbyttet var godt, otnkring LUWJ
Pnnd pr. Baad. »
Rødvin og Gitteron En bekom
.ret Moder søgte Liege for sin soge·
Dotter, og Ziegen gav bl. a. Or-!
dre til at give Basel-unter et Glas!
,,Claret« Mødvim til l)vert Maul-«
tid, 3 Gange om Tagen j
Nonen var tnnghør og synte-:», at
Laugen sagde ,,Elarrod« (Giilerod).s
Nagen Tid ester koni Nonen til;
Bergen og havde sin Datter nied,i
frisk og rast Oprøtnt og glad for-Il
talte Moder-en: I
»Jo, ljun aad saamænd Gulerods
tre Gange oni Tagen mindst, sum-E
me Tider rau, nien ellers niest,
ragt, og sont Doktoren kan se, hats
det ogfaa l)jnlpet.«
Vaadcskud. E« Biucdskmrckf
Christian Andersen hat i Ejendoms’
Usen Dannmrfsgade Z i Aalburgf
Torszsdag Asten Ved Bandesan drælsis
en nng Pige, den 2()-c1arige Marie«
Retersen Sinn rmntesks i Brnsletj
og døde paa Siedet. Anders-unt
lslev anl)oldt. !
Den nnge Piae var Dattel- ask
en Enkesriie i Holstebro og Var«
fornylig samtnen med en Venindes
sta Holstelsro konnnet til Aalborgs
sor at søge Pli1d5. Ulykken sketes
Under et Beson, som de to nnaei
Viger aslaqde link-i Billedskasrer An
dersen i dennegi Lejlighed.
Jngcmnnns Plankcvkrrk. Zuge-;
manns venlige lille Bolig tæt ved;
coxø Akademi trængte engang til
" FUDI L"-- Ins- v k·
a han Ljijvde skrevet ÄndrageTF
det herom til M iuifteriet, føjede Fru
Jngemann til, hvorlisdes bun øn-·
skede det malet:
Det himmelblaa nør være,
Tsltv det kan lignc Luft og Atmo
sfærc.
Andragendet lilev bevilget, meu
Ministerpræsident Stemann føjedo
sogenhændig til om Plankeværkets
Form-:
Det overftrygesz skal Ined Tierre,
At det kan modstaa Luft og At
mosfære.
Fru Jngcmann blev mcget vred
derover; bendess Yndlinggfarve var
sum betendt det himmclblaa
Udførfcl af lcvcudc Fifk. Jst-a
Damkulturqu Ved Høglild Mølle
affendtesrs i Fl. »Vilmrg Stifts Fli
bl.« forledcn ca. 2000 Pund leid-cu
de Purtionszfisk (Ørred uf ca. Zi
Pd.5 Virgtl Prisen for den Flaij
Fist er 1 m. pr. Pd. lcvcret i
Knrup. .
Mandcn ut sendis lcvonde Ziff
paa or ret interessant kaølmren,
Or. G. Domnschtc fra Berlin, mi
fom tut-d en stor Bmicvogn ind
rettct til dcttc Vqu Den var i -
Aarhusis fnldt uced Bund, sont lnslc
Tidcu vordre-is i sum-ist Vevwgelses
af on i Vognen nærcndcs Motor.
Zausncirt Vandet smar stille, dør
Histan
Im Høqild til Murnp transpor
tcrcdccs de i en megcl stor Lin-zisch
der nur fnldt med Bund, og sum
im« forspændt med 4 Heim lin
dcsr Wirst-lett var en Mund lusti
Tiden beskæftiget Ide en Pnnwe
for at iltc Vandet Det gælder
in meinst om at faa Fisken leocnde
til Vcsstcmmelsesstcdek ellcrs tabccs
det lmlve of Vasrdieti »
Man Lcrrcrindcrnc - giftc fig?
Tcttc Spøkqssmcml lilev i ,—.·..
»Nnud. Venitrebl.« forlcdcn disku- ««
tisrct i Rinafted Bin-Had. Skolokmirs
missionen lmvdc tskcsd Bekannte-liq
licd indftillet en uniøacndo Laster
indc sont Nr. Z, skønt lmn stud for
at skulle giftch Kinnrnisfionm im
skcdc at børe Vyruadcts McninxL
-·- —k- -«
ksg her Var der Ineget dclte Mc
niuqetx
Fonuunden vidste, at der var
Vom-, hvor man havde gifte Las
rcriudcr.
Nogle Mcplctmner holdt paa,
at on Lærerinde ikke blen ringend
fordi lmn var gift, tnærtitnod. Og
naur Lovcn tiuadcr en Lærerinde
at giftc sig, bør Byraadet heller
ika fættc Ekel mellcm gifte og
ngifte. Dis-Juden kuude man jo
iffe forl)i11drc, at en axisat Las
rcriudc giftede fig. Meu her var
Talen um eu, dcx Var forlooet.
En tut-lite, at ncmr en Læreriude
blco gift, var hun optaget af Schm
met.
zormanden reservcrede fig, at;
man ued Afstcnmingen kun 11dtal-·
te, at man ikkc principielt afviste
forluuedc Livrerinden
Og sna fik Lasterindcth skønt huu
Dur forlonet, Incd d’ St. mod 2
LDD til ut blive staaende paa Li-I
ften som Nr. Z. .
Frn ,,.8ioug Altohol«-s chimcntal
En sørgetig Tilsmnd yar i zi.
»Du-ds. Lid.« i Lkengere Ttd her
siet 1 et link-, sannst Hjem i Brødsxs I
teu, ljuor Monden i den Grad et
hensalden til chttelasteth at Jan
sjaslden sei- ædrr, eks tiltned miss
t. ciäier Hustrn ug Børn
vcgteparret soc-: zssxe for en Tcdl
siden at bl"ve senkte-rede men est-»s
Bau en " . . :dveFBod ngTeTI
d1«i:1;s,"sorblev .5s.14;1.1ien hdxs yam
indiil nn. Endteg cr det gaaet saa
ui:t, at medynksulde Mennesker
hu maattet tage Assære og heu
ledet Værgeraadets FormandS Op
tnuerksomhed paa Stiuingen.
Denne nndersøgte Sagen og kom
til det Resultat, at der maatte skri-l
des ind, ljvorsor det samlede Beer
geraad sor Jngstrup Kommnne har
Desluttet sig til at borttage Binne
ne, 4 i Tauet, hvoraf den celdste
er ca. T Aar gammel, sra Hjemmet.
Tette soregik sorleden Dag under
Overvcerelse as Sognesogden, et
Optri11, som gjorde et dybt Jud
tryk paa alle, sdm overvcerede det,
og paa enhver, som kender Hjem
met.
Børnene bleu soreløbig anbragte
hogi Bødker Chr. Thomsen, Brødss
leu, og Moder-en sulgte disse, da
nun ifke vovede at vnere ene til
baqe Ined M andeu, der bad og tig
rJede sur at beholde de stumm
Hoornaar Vil Folk dog faa Øj
Jene op for Spiritu5’e115 sørgeligei
Følxsen og hnor Inange Hjem sfalI
sen endnn ødelæggeie I
· En inærkclig Hæudclsc. »Rings-;
"1ed Fdlketidende« formellen En
ille Pige paa 6 Aar, Datter asll
Duismand Chr. Petersen, Fred:
wurde-, lud surleden samtnen medf
inglc andre mprn dg legede pun«
Eneen i N crrljeden as en »"cet, der «
unt Mlge as Tovejlet var san
--ele—:s mildtij- llnder Legen kaml
)nn nd paa Sueen, der twaslvede sia
wer Werken, sank igennexn og hieu
grehet as den rjvende Strø1n, der
urte lJende med sig. ,
Dendes Legefannnemter gjordes
krafsxs Austria, oa i Løvet as faas
Ninntler kmn nogle Inerboende
Volk til Stede. Te maatte inIid-«E
ertid tilbaxse sur at ljente Zkkmle,k
er de kunde deannde Nedninask
«!«Dejdet. Dette Var skerdeless nan
Felix-It da Bækken paa en lnnxs
Etrasfnina um sfjnlt af Sake-en ’.
Te nranede forsi et Hnl ea. ZU
llen sm det Eted lnsor bnn nir«
uldet iaennein Der var in1idle1«tid«"
ntet as den lille Piqe at se. Sau
ik de Male Skridt srem og »Um-s
ist-flieh glade Mira
og von-ne Falk finder man i«de Diom, twor
Dr. peter’5
Kuriko
benyttes som Husmiddel Den driver de urene Stoffer ud af Sy
stcmct og·danncr nyt, kraftigt, rødt Blod og stcerke Ben og Musiler.
Den er tkllavet af crgte sundhedsgivcnde Rødder og Urter og egner
sig i Sozrdelcshed for Børn og svage Folk. J Brug i over et Hun
drede Aar, er den ei lcrngere et Experiment
Ulig andre Mediciner kan den ikke fcmes pack Apotheket, men
kun ved at henvende fig direkte til Ene-Eierne,
DR. PETER FAHRNEY 84 sONs cO.,
112-118 so. Hoyne Ave-, cHIcAGQ ILL.
Hist not« et Hul, men med det sam
mo Resultat
De prøucde en Gang til oa med
Held: thi knap var Sneen dlcvcn
amnemaravct, før den lille Piae
sont flydcndc med Strørnmcth Man
fif ljende op af det iskolde Band.
331111 Var blaasort i Ansigtet og til
syncladende livløs.
Tot lykkcdes doa Lcege Bang,
der hurtiaft muliat blev tilkaldt,
vcd ibasrdiao Anstrenaclser at faa
beudc til Live iaen, oa i Løbet of
en Daag Tid Var bun den samme
lille fvikkc Piac sont forhen.
Vidunderlig Held
mcd »Actina«
i Behandlingen af
Ojen - Sygdomme.
Enhver Person mch mangclfuldt Syn, cllcr lrdende ·af
vage eller baurlige flme vor skrive eftcr vor sidjte
amflct "P»sliivo Evidenva
De Veretninger om cuestaaendc Hclliredelser ved
»Artinn« Bebt-»nuin som tafnemlige Pariontct fellv
bcsknvcr under caet Navxc og Adresje knl ovcrbevtfe
de storfte Trsivlcrc om, at »Actina« ifke btot er e«n
vidundeklia sinnscl Da ustadclia Oufindclse, mskn vitkeli
clbreder Titfccldc, sum Speciaustcr hat crkueret uhe
redeuge. -.
Bi ncevner nogle faa Helbredelfcr ved »Artina·.
-, ss . nærmere bcsrwvne i dcn sm
talte Pamflet.
. En Mand i Cl)icago, sont
Tvde llcdt af Vetændelse i
.:-(-t -
ris 112 Wann-eben brugte
ct1na«« et Par Uner. Han
« figer at hatt nu Ian se saa
« godtsom nogetr.
. En Tame c Iowa skriver, ax
»Hu-han« hecbredte hcnde fnldstrendiat, efter at hun :
»15 Aar var behaan af Speck-iser vix-, at huu nu
rtfe behever Bauer
Amgmatrstx Da oybovnede Øgclaag svækkcde Synet
hoöen Dazne I Harcyord (Conn.). Specialister hjalp
1kte. Otzmder prpvede htm »Actinq« intolx Venners
Magd. pua sknver:—.J«maanedsvcs hat Ieg strevet
mxsteu hver spag uden Baller. Zug-a Smcrte were i
M M F » c «
xaverede en orstovvet Taarc ilpe hos en bekendt
c Ehrenng og »1 Snefe Tilfcexkce hat Full ved stadig
Brug» af .,Act1na« kuxmet aflægge Ballen De full
stæztdige Yrejoe maa læjcs for at forftaa vore Patien
ters Begcutrmg.
,Aktz«1ka«s ex bascret paa und Sands. Dets Simvels
heh, Encknvttet og vorige irkninxxer vil gøre Jndtryk
paa entwer, som undersoger Sagen. Lad os sende
Dem enpasa tzi Ugexs Prpoe. Brng den faa ofte De
passen vg lwts denttke hicclper euer De itkesynei om
den, saa retzkrner den uden at det skal koste Dem
unget» Sknv med net stimme under Adresse Actina
gggluzjjtece Co» Dcpt. 258 W, sll Walnut St.,Kanfas
1 , o. «
Ajuga JF . ——.-s——-.--.
»Warte-« eeredede Steg-c oS en DMSIOM
-
W er, Emai- Liv«1
, ( Finster. Det
keniek Haaret og
) frier det fra sin
Elends Haar
stæ1,giseraaret vet naturlige Liv
og en fund laus.
,,l-l-ik-Agaia« vil frembtinge et stsnt,
" J silieagtigt haar og bestandig befricr hol-ed
» baden fra Strei
»ilsik-Axsia« er inqen Jan-e vg piet
ter ikkr. Der engste Mission isr at stemme
«» Haarvaskstem vg vi qaranterer. at bei Ast
« verfe, ellsr Pengene tilbsgebetsles.
Hvis De bar Sie-L hvis Teres Haar faider
» af, hvis De er deiois skaldhivedet — saa
,,«-· send eiier en Flusse af ,.llsik-Agsio«, og De
vil blive iilfreds og taknemiig.
s . Een Flaste turde viere tiistrækkeliq. To
Flaster vil sikiert være det.
Prts 75 Cents pr. Flusse-.
Send direkte til os, di betalek Exprcspotostr
ningen.
Dept. 24. Esthetic chemical co.
511 sixth Ave» New York. N. Y.
NOT-It
Alie Kekorciefslaaei
AF DEI GAlILS PAAUDSUSS
cllMlilJ LlNE
UVEK LIMITEISI PM
0G3- 4DAG
KORTESTE TID TIL sKANDlNAVIEN
NÅAR DE sENDER EFTER VENNER
ELLER RElsER TIL GAMLE LANDET
Korn lisu de LYE cUMMIIEKE
LUSIHMQ Ze; IMIETMW
Havets Monat- er.
En7esie exisicsencie stre- Skrne Tut-hin Dampskiha,
790 Foci sange. 43 000 Ton bispiacemsni
Veruonssmrsie inniigsie og ologantesis subs
Do kjæmpesiore, L——URTIGE NYE Dampskibs
UÄHHAHIA (·l’rs skruer Turbia)
stät-sie tre- skruo Dampskib som exists-roh
og sijsisrskibst
EIIIOMI (oodhsitskrus), heggs s«
576 kotl lang-·- Do 000 Ikoa o- to ak cle
stiit Stts i I est-clea.
Do storakiotie hurtige Dodbsltskrus Dampsltibs
LUcANlA ö- cAlVlPANIA
20 l’ 0tl last-c 30 000 Heute-Insekten
Da hurtiggaaenkio Exprsss Post- sllampslilbs
UMBRlA 00 ETRURIA
525 Eint lag-O. 14. 500 liestokræktek
)s kiæmpsmæssige Dobboltskkuo Usmpsklbs
IVERN lA OG SAXONlA
00 Pod lange-, l4,150 Tot-.
io af iis siiirsie som nagen-sinds snldbci Bostct
Niiie Forbindelser til alle
skanciinavisice og Finske Hame.
so Iorc Agontess angesemio speclells ays
MME lihkisslis Miilikildllililiilllililili
P· G· walTlNCs VIII-- west· De CW .
»I. Soll-Ich hhhlisclsls AND Mpclskll SISq cllchcc