Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 14, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    --«
»von-www
er et hqlvugentligt Nyhedgs
; es Oplysningsblad for
1 tm Lan-In Folli
I Amerika-,
( . .
udgmn
, Tit-Jus sq Fredas
is kostet ist Aar-: i Fptstud
( 01.50 i he Futen-de Steuer (
J og QM i Udlandet.
Nr. 13.
MUMMW
Blair, Niebr., Fredag d. 14. Februar 1908.
ppvällslcckcll"
et det eneste danske Blad
iAmerika, der udgaar
to. Sange
om Use-I
udgives af .
EJMM ««'«. »O- MIMLJ z
Ewig-. Nrnteth
srit paa Foklangensr.
L
Ptsvestnre sent-es Z
17. Aarg.
—- -- gx WWWLFEE
. ,"?
Svar paa Tiltale.
Ptæsideutens Uducevuclsck
til Civilemheder.
Hvad man end vil mene om
Præsident Roosevelt, oni man er
for eller imod hanS Politik, saa
maa nmn indrømme, at han spiller»
den fornemste Rolle i Landets Po-l
litik. Jngen beviser dette tydeliU
gere end hans Modstandere, intet
vidner klarere derom end Forsøs
gene poa at svcerte hom.
Foyskellige af Pengcmagtens
Haandgængere havde udflynget den
Bestyldning mod Præsidenten, at
han havde benyttet sin Udncevnel
sesret til Gunst for Tafts Proz
sidentsKandidatur. Men soa bragte
Dagbladene her føtst i Ugen Svar
fra Præsidenten paa disse Beskyld
ninger, og atter maa Anklagerne
trckkte det korteste Strau.
Præsidentens Svar er gioet i
Form af et Brev til W. D. Foulke
of Richmond, Jud. Han havde
skrevet til Præsidenten og antydet,
at en Erklæring fra ham var mid
vendig.
Priesidenten begynder med at ka
raktcrisere Beskyldningerne sont
,,falske og ondskabsfulde«. Saa
fortscetter han med at give Analyfe
of alle de Udncevnelser, han har
sendt til Senatet for Betræftelse,
og viser derigemiem, at den sig
nærmende Prcesidentkampagne ikke
hat haft Jndflydelse paa en eneste
af dem.
skyldningernc skal vi citere nogle
Ord,- fom Mr. Foulke i sit Brev
til Prcefidenten anfører fra »New
York Evening Post«:
»Vi faar daglig Lektier i Civil
Service Reform fra ,,tl)e White
Hauses lwilke burde vække na
tional Opmcerksomhed UdnceV
nelse of Taftarbejdere til Postkon
torer i Ohio og of den aldeleszs
uskikkede George W. Wunanmker
til ,,uppraiser« i denne ann følg
gest- nn af Præsidentens Tskasgtelse
af at udnævne en god Hnghedi
Mund til at bestyre Toldkontoret i
Plattsburg«.
Ogsaa of Prcesidentenszi Brev skol
vi anføre blot en lille Mnndsxnuw
»Der er i Virkeliglieden intet nt
sige dertil, nden at det ikke inde
holder Spor af Sandhed og at
Forvrasngelfen er san grou, at det
er svasrt at tro andet, end at det
er en overlagt Opfindelse. Der er
ikke ringeer Grund for Besk1)ld—
11inger·ne, og «der kan intet gøress
for at bevise, at de er begrimdede«.
Siden gnnr Præsidenten løiJ
pan sine Modftandere med at op
fordre dem til at skaffe Vevis for
deres Paastande.
Forøvrigt maa vi bemerke at
Prwsideiiteti vist vanfkelig kunde
tage stort Partibensyn i Udncevnel
ser, sotn sendes til Senatet for
Opprobation.
Flere Krigsfkibc.
Oprindelig demokvatisk
Politik.
Præsident Roosevelt vil, at Kon
gressen skal bevilge Pcnge til Pyg
ning af fire Slagskibe, fire Spei-!
derkrndsere, firc llndervandsbaade,’
et Ammunitionsskib, et Reparations
skib og to Minelægningsskibe, fan
ledes sont det af Flaademinister
Metcalf er foreslanet
J denne Anledning bar Prcesi
deuten haft on Samtale i Det bvide
Hus med de demokratifke Medlem
mer af Husetsz Murinekotnitö, oa
bans er fkul have gjort et stwrkt
Jndtryk paa dem. —
Prassidcnten gjorde bl. a. op
mcerksom paa den Kendsgerning, at
den Politik, sont gik i Retning of
"en stor Flaadiy var startet af
Williatn E. Vl)itney, den demokra
tiske Flandeminister under Grover
Cleveland Han paaviste, at det var
denne Politik, som opretholdt Lan
dets Værdighed og Anseelse under
VenezuelasAfsærerne, og som hade
Vedligeholdt MonroesDoktrineu som
en levende Politik. Den Plads, De
Forenede Stater i Dag indtager
som Verdensmagt, skyldes den
store Flaade, sagde Præsidenten.
Videre . erklærede Præsidenten
lige nd, at De Forenede Staters
internationale Forbindelser var
saalede’5, at de forlangte Bevilg
ninger maatte til. Prcesidenten
nævnte særlig Japan og antydede,
at der laa mere til Grund for
Ambassadør Aokis Hjemkaldelse
frn Washington, end Offentligheden
var kommen til Kundskab om.
Slagfkibsflaaden Var nu paa Ves
til Stillehavet, fordi det vnr et
aodt Sted at gaa til.
Død og Vanvid som Følgc af
Sult.
Pra Pittsburg, ,Pa., l1erette5, at
man der har fundet en Familiev
paa 9 Medlemmer, som i flere Uger
bar Uæret uden Fødemidler. Man
dcn var bleven vanvittig, og en
Dreng var ligefrem død af Hun
ger.
For en Uge siden blev Fattigfor
stander Ochse gjort opmætksom paa
Familien Han opspgte
Wie-F «
Radinantz, ordrede ham til at for
føje fig. Gennem et Vindu saa
Ochse en Dreng, som laa paa en
Halmseng, men han troede, Tren
gen sov. Naboer gjorde atter An
nteldelse, og da Ochse kom igen,
bjev han forliavset Ved at se, at
Trengen lau i samme Stilling sont
fest-. Der hlev da sendt til Caro
ncrtontoret efter Deputie2s, som
lirød Døren op og gik ind i Hu
set. Radmantz fo’r paa de ind
trædende som et vildt Dyr. Han
Dai- bleven vanvittig as Sult.
Ochse havde bragt nogle Bei-netz
niidler Ined fig, og da Mr5. Rad
Iitantz og Børnene saa Mad, rev
de den til sig og sloges oni den.
Tre11ge11, der laa paa Zeugen
var død on havde antagelig vieret
det i flere Dage. De øvrige Med
lenmier af Familien blev ført til
et HospitaL hvor de kom under
Pleje og fik Niering i smaa Por
tioner· Efter l)vad Mrszk Rad
mantz sineiz liar Familien Uæret
nden Mad i flere llger. Man
lkar daa Haali onl, at de genles
nende alle vil komme sin inn
tagen Manden, soin ansess for uhel
lsredelig vanvittig.
Norgcs antrcgitct
officielt erklæret i Paris-.
Paris, 12. Febr. —— Den uylig
uffuttedc Overengkomst mellem Eng
land, Frunkrig, Tyskland, Rusland
og Vorge, som garanterede sidst
mIJVnteI Jntregitet, blev offetttlig
qiort her i Dag. Det bestemmecs
beri, at Norge ikke Inaa overdrage
ncgen Port af detS Land til andre
d)iegeringcr, og Dokumentets Un
tierskrivere lover , at godkende og
respekterc Norges Jntregitet og at
tret-de bjcelpende til, dersom en
isllor nnden udenforstaaende Magt
sknldc trnc dens Opretboldelse.
Englifh Spavin Liniment fjerner
lmarde, bløde eller kaløse Knuder og
Skampletter fra Heste; ligesaa Blodi
spot, Harebem ,,fplint«, ,,sweeny«,
»ring bone«, ,,stifles«, ,,fprains".
ovaulmet Svælg, Hoste etc. Spur
850 ved Brugen af een Flaka. En
underfuld Kur. Sælges hos W.
H. Palmer, Druggist.
Ohio »Man-; for Tafts
Modkaudidatcrnc ovcrvundnc mcd
4 mod 1 Summa
Som bekendt har Senator For
ater m. fl. i Ohio cfter bedfte
Eone modarbejdet Taft i hanS egen
Stat. Det sidf1e, Senatoren og
hansi Venner for Alvor prøvede
der-es Kræftcr paa, var at hindre
Primærvalg for Nomination af
Delegater til Statskonventionen
den 3. Mart5. Men Primcervalg
Loven stod sin Prøve, og med den
var »Bossi«5meii« dømt. Selvc
Rominationen var lagt direkte i
Folkets Hemden
Saa i Tirsdags holdtes der
Princærvalg, og Udfaldet blev over
vældende i Tafts Favø1i. Der
viste sig ingen Modstand af Betyd
ning. Højesteret ødelagde enhver
Chance for Foraker-Elementet i
Cuyahoga Eounty (hvor Cleveland
er beliggcnde) ved at erklære, at
Taft County-Komiteen var den
one-fu- lovligc Organisation af sin
Flug-:- i dette County, saa der slet
ingen Valgliste blev opstillet imod
Tast. J Kron Co. var der stillet
en ,,independent« Listc i Marken
imod Taft. Men alle Jndependcw
tcrne var Forakcrmæud, og de blev
staat-de 4 til 1. Birkelig Stein«-le
givning foregik i kun 35 af 88
Countier. J de øvrige Countier
mødte Taft Delegcrterne inan Mod
Izw IMWM J
tes Primærvalg, og hvor der-ingen)
Modkandidater viste fig, er Deli
igaterne til Statskonventionen in
Hstrueret for Tast. Og naar saa
Statgkonventionen vwlgor fire ;,De—
legates at large« til Nationalkon
chitioncn, er det hernied givet, at
de alle vil blioc instrueret for
Tuft
11 Kongressdiftrikter valgte vg
saa i Tirsdags lwer to Delegater
til Nationalkouocntionen, alle for
Taft De øvrige 10 Distrikter oil
ocrlgc sent-re- men de oil ogfaa alle
blioc for Tast, paastaasjs der.
Mormonismem
Tunskerne Inua godt blive
hjem In e.
Nylig ankotn til Brigham City
ZU tnornionske Missidncereu sum
lmr vieret paa TVZiSsionkZarbejde i
Europa
Tsfølge derei» egne Meddelelser
er der nu over 2000 Missionæren
der i Emopa arbejder for Marmo
nernez Laste. Sazrligt i England
da Jrland, lJVor der arbejder din
frinq 300 Missionæreh gøres der
et stort Arbejde mellem den fut
trgste Befolkning.
Mormonmissiouceren afviger fra
andre Missioncerer derved, at han
selv afholder alle sine Udgifter og
siet ingen Løn oppebcerer for sit
Advede Hvorledes en saadan Re
qel overholdes, kender vi ikke saa
nøje, men passer Beretningen, kan
Inan i det mindfte forstaa, at den
mormonfke Prædikant maa vcere
riq pua Penge. forinden han kan
liegende at missionere.
En af de hjemvendte Murme
ner Var en Mr. P. J. Peterson,
s:«1n bar missioncsret i Danmark.
Da ban ndtulte, ct Danskerne rau
dede de ikke til· at komme over til
deresks Leir her i Lundet, 1nen ai
dC fclvfølaelig Ineqet ønskede deressv
Religion spredt oqsaa i Dmnnnrk.
— Det er velsagtens nied Hen
blik pun fidste Aan nheldige Af
fa«-re, nt Mormonerne er bleven
»(1ffmik« for den danske Immuni
tion. Og lad os ikke beklage dett2.
Minister Taft taler i Detroit.«
Mcrc Jcrnbanctcgulcring cllcr i
Govcrmncnt Ownctfhip. l
-· J Gaar talte Minister Taft
· Tetroit, Mich» for en Folkefor
samling af flere Tusindc. Her er
nogle karakteriftiske Udtalelser an
gaaende hans Politik:
E—,,Sandheden er, tnine Herren at
vi har ika Jembane·Reguleri11g
nok. Jnterstate Commerce Com
mission burde gives ftørre Magt.
qu siger, at denne Commission
ikkifrskk et sikkekt Minder til Kon
trollering af Landets Jernbaner.
Dei er den eneste Monde, vi kan
kontrollere dem paa. Vi maa se
at sikre os stærke Mænd paa denne
Commissiom som ved deres Ad
miniftration kan bevife, at det cr
den rette Maade at kontrollerc
Bauer-ne paa. Enten det, eller vi
maa gaa over til Regerings-Eje
med al den Statssocialismc, det
involverer, og jeg tvivler ikke om,
at Statsseje af Jernbanerne med
den vældigc Konkentrering af
Magi, det vil medføre, vilde blive
canare for Repnblikken. Vi har
Magt nok i Washington, som det
nu er. At forøge dennc sanledes,
at Eksekutivcn skulde kontrollerc
dentm enorme Civiltjeneste, som neid
s- vilde følge, dct vilde re
i, at man gjorde Præsiden
«ægtigere end nagen Konge,
Sultancn er stedfæL
St. Petersborg, 11. Febr. —
Da Sultanen har tilbagekaldt dc
tyrkifle Tropper fra den tyrkisk
pcifiske Grændse og der officielt
tilkende give-s en fredsæl Tone i
Konstantinopel, anfes det ulcnendc
Oprør "for bilugt. De rusfiske
Forholdsregler er altsua overflødig
gjort
Pcngerovct i Tisiis.
Den i Stockholm arresterede
Nutzer Knrschinsti har under For
børene nicddelt, at han tidligere
lJar været polytcknisk studerende i
Riga. Hans rigtigc Nnvn er Jan
Jakoblewitsch TVcasteU og han stu
derer for Tidcn i Ziirich.
Han nirgter at være delagtig i
Overfaldot i Tifliszs, men er ikkc
i Stand til at opgive, hvor han
cpholdt sig pna det Tidspnnkt,
Overfaldet fandt Sted
500 Rnbelfedlcrtie, der foranlei
digcsde hans Arrestntion, bavde lmn
faaet af en Mund ved Navn Alex
csnder Nikolajemitsch Puntjenko.
Denne er blandt de revolutionære
tendt under Navnet »Philip«.
Sagen er of Politiet overgivcl
til Udenrigsdepartementet Muster
forbliver indtil videre i Arresten
Et levcnde Vidncsbyrd. Hin Emil
Anderfcm Allport, Pa., sigcr: »Jeg
er i Sandhcd et levende Vidnesbyrd
om Værdien af Dr. Peters Kurika
J over to Aar var jeg udygtig til
at arbsejde paa Grund af Rheinw
tisme Jeg havde rent tabt Mo
dcst pna Grund »af min Tilstand,
men ved at bruge Kuriko, er jeg
til min store Glæde bleven frisk
igcn Jeg Velsigner den Dag, da
jeg børtc dette Lasgcmiddel omtalt.«
Sandan Inder deres Vidnesbyrd
sont er bedst i Stand til at døtnnm
ncsmliq de, soIn lmr benyttet Laue
midlet
Zpørg itksc leotlwkorne eftcr
siner Den er innen Apcstbckcr—
Learc, Inen fnuesj bos Lokulqgcnter.
unsatte af Dr. Totnr Fubrney 8:
Sons Co» 112—118 So. Hovncs
Ave» Chicago, Jll.
Kredsmøde i N. Dak.
Hsra 14.—17. Nov. i Zions Mgb.
Før den egentlige Gudstjeneste,
Torsdag Forniiddag, indviede
slredssormandeie Past. Peterse11, Al
tertavlen, Prædikestolen m. m.,
samt sdirteklokkem sidstnævnte en
Gave sra ganile Mr. Moos-. Kohl
deforeningen havde skænket Alter
tavlen med Billedet Paaske
morgen, mal-et af Aug. Klag
stad. Et rigtig poent Billede. Me
nighedens unge havde ogsaa vceret
met at sorskønne Herr us Hus ved
at streute en Numinertavle.
Pastor Brede Johansen prædckede
til Højmesse over Fillip. 2, 5— l.5.
Han talte om Jesus som den, der
itke søgte sit eget, — som den rige,
der blev satig for at vi skulde vsere
rige ——, soin den, der gjorde og
gør alt for at blive Synderes Ven.
— som den, der kom for at hort
tage Gudss Vrede og Straf, der for
Syndens Skyld hvilede over Mens
neskeslcegten ——, soin kom for at dra
alle til sig. Selv oni ogsaa en
Del med Tat til Herren, kan sitzt-:
Jeg ved, paa hvem jeg trot, saa
er der dog mange — alt for mange,
der ingen scerlia Brug bar sor
denne Jesus. Knn den, der har
leert at sørge over sine Synder. bar
set sig selv som fortabt, har Brug
for denne Frelser. En alvorlig ag
kaerlig Opfordring rettedesv til den
enkelte om i Tide at søge Jesus.
we for Jesus —- og hans Sag. l
Formanden erklcerede Kredit-usl
Aarsmøde aabnet. Menigheden var
nden Prcest, da Pastor Nielsen fort
før Mødet reiste til sit nye Kaid i
Wis.: derfor bød Fortnanden vel
tommen ogsaa paa Menighedens
Vegne. Vi blev saa indbudt til at
spise i Præstelmset, bvor der-var
rigelig Mad og flinke Opvartere, ng
dng følte man et Savn — Prcesten
oa hansji Hustru var ikke hjemnie.
Naa, ja der var ikke Tid til at
tienke paa det ret lirnge; man lod,
soni man var hierinne, tog til sig as
de gode Retter, baade denne og
sølgende Dage. Tat skgl J have
som asorde alt sasa vel for os.
Esterniiddaggmødet aabnedegi as
Formanden Ined Guds Ord oql
Bon. Ved Pastor Nielsens Vort
rejse var Sekretirrposten bleven
ledig, og undertegnede valgtes
Reseratet fra sorriae M øde oplæT
sIeLi og godkeiidte5. Terncest Name-J
epraal1: Til Ztede var folgende
Ztemineberrettigede: Priesterne P»
M. Petersen, H Hausen, Brede Jo
bansen, J. Gertsen oa Riels Dam-?
sfov samt Missioncer Jensen. !
Pastor Kjøller oa Past. GundeJ
sen var forhindrede i at vcere till
Stede Delegater: Hans Ander
»sen, Taneville: L. -P. Nielsekn,
Vethlebenu P. Petersen, Ebeneser;
P. Jacobsem Zion; Niels Bentsen, (
l
l
l
l
kliazaretln Chr. Petersen, Bewa
nia og Jver Sørensen og Peter
Hausen T"ri11itatis. Formanden
oplæsie sin Jndberetning, som over
aaves til en Komite. M ed Jndbe
retningen fu.lgte Missionaer Jen
senss Risiqnatio'n. Mr. Jensen ag
ter at rejse til Danmark for mu
liat der at optage et Arbejde is
Missionens Tjeneste. « Anledning
as Missiochr Jensens Bortrejsej
vedtoaes folgende-: s
»Es det vi soin Kreds udtaler vors
dubtsnldte Tak til vor Ven og
Broder i Herren, Missioncer Jen
sen, for lians trofaste Arliefde
ivlandt ost» olnsker vi bani en Ink
telia Fronitid under Herrens Bel
fkanelse for bam selv og bans Ar
besde i Herren-Z- Vinaaard med det
aamle Guts Ord: ,Gaa og vcer
velsignet, og vcer en Velstgnelse’ «
sp—
Fnat kureres i 30 Minutter ved
Wöodfords »Scmatory Lution«. Det
feljer aldrig. Sælges hos W. H.
Palmer, Druggist.
Pastur J. P. Nielsen blev kaldet
sum Kredsens fremtidige Mission-;
prcest. Kredseng Kasserer rapportes .
rede og det viste sig, at ca. 860000
var i Aarets Løb indkummen ug
udbetalt til Kredsens Missionsat
beide, furuden den Part, sum til
salder Samfundäkassen Mr· J.
Moos genvalgtes sum Kasserer.
Sac- forskellige Furretningssager,
sum næppe er as almen Interesse
Kredsens Emne: ,,Det fjerde
Bud«, indledtes — kort og godt af
Missioncer Jensen. Jndlederen
mindede om, at dctte Bud ikke
alene gcelder smaa Børn, men vg
saa vi celdre, sum cndnu har For
ueldre eller saadanne, sum er sat i
Forældres Sted Du skal cere din
Fader og Moder! Hvurledes2 —
Ved Lydighed, Beskedenhed, beredet
lig Omtale og ved at undskylde,
men ogsaa vcd Omsorg for de
gamle. Det var Jndlederens Me
ning, at mange af vure bedre stil
lede Landsmænd begik en stamme
lig -——— her brngte Missiunær
Jensen et noget stccrkere men ret
passende Udtryk, sum dog udelades
as Hensyn til nervøse- ug meget
sintfølende Læsere — Brøde mud
deres Furældre, der enten sidder paa
Fatiggaarden eller paa anden Maa
s
s
)
" set-«
, s«... »iT·-.
en Del til atfbkwe ceret eller ikke
ceret af deres Bern.
Tursdag Aften holdt Post. Gert
sen et Furcdrag over Emnet: »Hm-r
fur pulseresr Samsundslivet ikke
stærkere iblandt us?« Her- kun en
kelte Brudstykker. Først saa meget
— man moerkede, at Taleren her
var inde paa kendte Omraader.
Livet, ugsaa Samsundsliveh ja
Sancfundslivet i Scerdeleshed, fø
rer Krig med fig. Emnet er en
Zirigserklcering Dscevelen tillader
mangt ug meget ugsaa Skikkelighed
rsg Kirkelighed ug en visz GudsfrygL
men han taaler ikke Samfnndsli
ret. Han pvøver paa alle Maader
at faa et Gide Born ud sra Fluk
ten, ud fra de Helliges Samfund
Skal Samfnndslivet pulsere friske
re, saa man: Bønnen bedes, Lou
sangen syngesy Ordet leves:-, og
Seiten vindesJ ogsaa i de saakaldte
mindre Kampe Med andre Ord,
der maa vcere Sandbed i vor Bun,
nur Anfang Ordetszs Betragtning
og Kampen i smaat sum i start.
Efter Furedraget Samtale.
Fredag genuptuges Samtalen fra
Aftenen surud, derefter sen Dei
Furretning. Om Afteuen Prcediken
af SVkissiuncrr Jenseit og underteg
nede
Lørdag Formiddag indledede Pa
siur H. Hausen Menighedens Emner
,.Hvad kan ug bør Menigheden gøre
for de unges Bevarelse i deres
Daabs Naade?« Pastor Hausen har
lagt mange baade Aar ug Kræs
ter i Herren-J og Kirkens Tjeneste
og har ofte haft Ineget vidtstrakte
Iirkefelteu han bar derved samlet
sig en stor ug indgaaende Erfaring
i Arbejdet ugsaa blandt de ungr
— lwad vi ugsaa ved denne Lei
liglnsd høstede Velsianelse af. — Dei
qcrlder mere sur us sum Menighed
ug Individ, lwad Vi er, end lwad
Vi sfal aøre Den aandelige Atmo
sfasre i Meniabeden da Hjetnmcne
man unsre frisk ug fund. Its-Fras
maalet besvaredesrs i Kortbed sum
feiner-: llndervisninq, Eksksempel da
VII-Er
(Sluttes paa S. 8.)
«