Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 11, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .,l)anslmsen"
er et halvugentligt Nyhedss
og Oplysningsblad for
set Canslce sollt
l Amerika,
III
udgaak
Tiksdag og Fredag
ogkofletontAarn jFotstud
BLZO i de Forenede Stater
og 0200 i Udlandet
L
-.n
v
»Um-kenn«
er det eneste danske Blad
i Amerika, der udgaar
» to Sange
om llgen
udgives af
»mi- ««-». MI. was-, L
Bwtz NEZRASXL ;
Moor-Name iendes :
frit paa Fotlangende.
Blaitx Netzt - irsch d. U. Februar 1908.
17. Aarg.
Portugal-H Trone vakchx
Man ocnter Repnblik i Løbct af
faa Mannedcr.
France rcddcdc Livet og Pcngcnc.
Lissaboth T. Febr. oia Vadajos,
Spanien, S. Fel11«.:
Repnlilitanerne i Portugal nie
ter de højeste Forventninger. De
paastaar aalie11t, at Republikken
knn er et Spørgsmaal om Maa
neder, ikke om Aar. Ass. Presc?
opnaaede i Dag at faa en Udtalelse
om Situationen tilligemed et Rids
af Repnblikanernes Kampplan fra
Partietsi maaske mest kompetente
Talsmand Denne Mund sagde:
,,Monarkiets Ende er mer« Den
tsil komme lige sag nventet, sotn
Mordet of Kongen og Kronprini
sen kom. Herden Vil vaagne en
Morgen og finde en Repnblik i
Portugal Vi føler os forvissede
om, at Revolutionen vil blive en
fredelig en. Det er en stor FejL
tagelse af Udlandet at mene, at
Folket i Portugal ikke er vaagent.
Der er en repnblikansk Organisa
tion i enhoer BU, og Doktoren
Sagførere, ja selo Landsoyprcester
indsender Notitsks om deresis Tilflnt
ning i Snesetal, og der findes er
klwrede republikansfe Officerer i
Heeren
. Kotigen .vil Msrksw -
Kong Mannel er en oelmenende
Yngling. Han begyndte sin Rege
ring med skønne Ord om Gemm
rettelse af politisk Fril)ed, Inen han
ril nnndgaaeligt falde i Hcenderne
pag de to gaxnle Partiersz Førere
(»«.llc’miipnlator5), hoiLs Banterot
Kong Carlos og Premier Franco
erklasrede Miendene omkring
Tronen oed, at Enden er mer, o«g
nagt den Tid konnner, da de ser
at de ikke tun staa imod, oil de
energjoe fig, ligesoni Dom Pedro
· szilien gjorde. Jeg tror ikfe,
der vil lvlioe losnet et Efnd siong
Carlos oidfte, at det oar hanizs
sidste Kamp, han kæ1npede. Gan
haode oocrdraget enhoers Dollar,
han hande, til England.
Vi vil opstille Forandring af
iliegeringkform som et gabent
Spørgismaal ved det kommende
Balg. Vi vil fordre, at MonarkieL
der hat draget Portugal ned i
en Politisk og financiel MtidderpøL
overgioer Styrelsen til Folket Det
tør ikke atter forsøge Undertryks
kelse; det kan kun overgive fig.«
Sag langt Reprcesentantmis Ud
talelse. Ass. Preis fortsceter med
bl. a. at sige:
Medens Tropperne siden i Urs
dags forblioer i deres Barakker
om Tagen, ligner Lissabon en
Kkigsjslejn om Ratten Kavaleri
besastter de offentlige Torve, For
poster patrollerer i Gaderne, og
stxrrkt beinebnede Soldater heimg
ter Etat-kennten Nat og Dag.
Oder Den financielle Situation
er man heilig alarmeret. Landet
er oed at tabe Modet over Gæls
den til Udlandet, og Forretningen
er lmnslaaet. Konservative Bank
mænd anset» den financielle Situa
tion for niere fortoiolet end den
politifke -
Te Uolitiske Forbold, der allerede
før Elllordet af Kongen og Kron
prinsen oar kaotiske, bleo oderft
demoraliserede efter denne Skænd
selsdnad Vestnrtelse og Panik
made-de blandt Politiet og ved
soffet og da Francos lmarede
Hagnd slap Roret, drev Ztatsjsskis
lset for Binden Løfte om kon
stitutionel Regering og Jlfskgffelfe
af Tiktatoratet og de trykkende
Forboldsregler liedrede Stillingen
Kong Manuel indrømmede agbent
radikal-unsers nrinielige Forlirug
af Penae nnder lianszi Faderis Re
,;«e1«itig, hvilket Uar den aprinde
lige Aal-sag til den politiske llro.
cia ordrede, at det sfulde have en
Ende.
Det er vauskeligt at forudfige,
lmad Fremtiden vil bringe. Men
Forlwldene er langt fra faldne i
Ro, fom det ellers i mange Pres
sctelegranmier hat ladet til. Me
get vil bero paa den nye Regt-rings
3t1)relse. Glider det tr."bage i det
gamle Grenge, saa bliver der sikkert
Opftand. Og forøvrigt er der
frigsålystne Revolutionister unk
sasrlig i Lissabom som søger at
Pufte til Revolutionens Jld.
Om Kongens og Kronprinsens
Begravelse er det tilstrcekkeligt at
fixie,' at den foreaik under ftore Ewi
tideligbeder og stærk Militceri
Eskorte i Lørdags. Ligene bisat
tes i den konaeliae Begravelse i
Forbindelse med San Vicente Kir
feu.
J de senere Telegrammer op
klxises at Premier Franco fluatede
Itii Mudkid Han vidste, at
than Var dødsdømt, og derfar
slmlgte han at fly Franc-Is- tid
Hiqere Finansminister, Senhor
iCarlmll)o, bar ogsaa forladt Por
;tuaal, og dct paastaas tillige, at
Ltidlia re Justitsminister DI: Abwu
er rømt.
Da Franco arriverede i Madrid,
gan han paa sit Hotel den Ordre,
at yan absolut ingen anden vilde
se end den portuaisifke Minister
til Spanien
En republikausk Anis ber tter,
at Franc-) bar onerført bele sin
Jsonmxe til fransfe og schneitsiske
Blinken og lJans endelige Maul
slal viere Sch!11eitz, lmor hau ag
ter at leoe Ined sin Familie. Sam
1ne Blad lieniasrkelz at Dekreten,
fix-In Frauen ndstedte om alle Agita
tote J Fordisnina fra Portugal, et
lslenen et tomt Ord, og den engste
":Ukand, der virkelig er bleven
immget til at f11), det er France
Held. ,,3treng Herre regerer ikke
klang-IS'
Bankkrisc i sløbcuhavn.
Tanske chcring træder
hjælpende til.
skøbenhavm 9. Febr. — Der er
cspstaact financiel Panik her paa
Grund as det knebne Pengemarked
oq utilbørlig Børåsspekulatioth To
as de mindre Bankcr er stcerkt be
rørt as Krisen; den ene har munt
tet stand-se sine Udbetalinger.
Finansministeren har imidlertid,
cfter sen resolut Konserence med
sein as Hovedbankerne, paa Rege
ringens Vegne og i Forbindelse
med de ledende Banker garanteret
Fircditorerne suld Sikkerhed ved
at stille den nødvendige Kapital til
«de insolvente Bankch Disposition,
ng dcnne Ordning vil Inøde baade
inden- on ndenlandske Kreditorersrs
Tilfrcdshed
slaiser Wilhelms Luftflaadc.
Berlin, R. Fehl-. — Bestemt paa
at ville eje Verdens største Lust
:finadc Our Kaiser Wilhelm ordret
Jus nnc Luftskibe paa 10,0()0 Ku
«l«it"nnsturs:s sinpacitut hockt. De bli
Zucr et Tillæq til de tu nye Luft
lkrndserc paa henholdsvis 12,0()U on
«1·«·,(«W Mctrc oq Pursv(1lfli.1(1den,
sum allen-de er under Konstruktion
«L«.s:1 tnsfc I)üsx1crittg, sum allcrede
ltsfer et Luftskib, Vil med de bestilte
Wstsfibe saa en Lustflaade paa
G Skibc.
»Du nat im inwiew- L
Med dette Bnd suln Tekst holst
Hon. W J. Bryan i Tirsdaixs
jølgende Tale til »Ehe CiUze
Famili« i Ner York, hvori he»
onitalte ikke alene Tyueri ved
nenszs Luertrasdelse Inen særligt
veri i thul af Loven.
,,:lt stjæle eller at begaa Ty
ri tan fortlareLs soin forbrydes
Tilvendelse af andres- Ejendom ··
Esp
«
to forstellige silaSser nemlig: S s
tyveri (Petit Larce11y) og Storttx
ri iGrand Larce11y). Der er , -
tildagszs en Tendens til at skeI...,
melleni «to forskellige Slagg S
tlweri. saa at vi nu faar tre Sls
Tyveri nenilig: Petit Lake-«
(S1uaatyveri), Grjand LaithsZf
(Stortyoeri), og Glorious Lar «
Ilsationei ljar tilladt sig — »i.
ssZandling, der selv undertiden
laleszs slnn itke alene nskyldig
»u;dug patriotist. Nei, jeg
need Henblit Paa den Tend
nutildagsz saa iøjnefaldende,
vuei dig end Zmaatyveri ·
Er det formeget at kalde
TTyUeii at fratage en Maud
IHEjendom ved ur( «
ning? »
Jea indser klart, at det vil begre
umnligt at opfinde et Skattesysteniz
sum vil Viere absolut retfcerdigt agi
npartisk. Men jeg liefrygter, at vix
ikke altid i vor Luvaivning har·
slsienket klietfierdighed og Upartisk
Iled det sanfte Hensyn
Epiiraslnaalet oxn privat Mo
nnpnl giner oszs en anden Jllustra-i
tian af Obalskalr Oa lJer er det
irre Encaatyuerj, itke heller engang
Ets.11·t1«)neri. Nei, det er vokset i
Lnlfana, saa det er lilenet »pris-«
nasrdigt T1)veri«, ikke alene paa
(««31·nnd af Timeriernez Ztørrelse,
inen fnrdi det er »!espe.-talile« Folk,
ian lieaaar dein. Jea fastholder, at
B :det: »Du slal ifke sticele« gkelderi
liae saauel TUianopolisten sont Sti
manden Vi fan ikke vente at gøre
noaenlietndelia Frentaang i Be
sluttelsen af Fultet inod private
!l)(’onupoler, før vi er villige til at
ndilette den Zfrante som Samfun
det bar sat mellein den lille Tyv,
sein stjaeler lidt nn og da i Smug,
saa den store, som overfalder og
plyndrer Samfnndet aabenlyst Ved
icsjielp af private Jndnstriringe
La —— gør jeg mig skyldig i
» Vanl1elligelse, naar jeg sætter et
ispørggmaalstegn ved de financiele
sForretningers moralske Karakter,
som bar refulteret i vandede Aktier
og fingeret Kapital? Jeg haaber,
sat jcg ikke vil blive anset for skyl
idia i lItilbørliahed naar jeg be
jskedent henstiller at det Bud, som
jbinder Reiten af Menneskeheden,
’bnrde ikke oplicevesjs i Wall Street
ea Ontean Hei-J vi var i Stand
til at aøre en nøjaatia Vereaning
sur-er den Penaes1nn, der aarlig
ifranarres den aodtroende sOffentlig-·
ibed ved Udstedelsen as Aktier otI
i.-l liaatimier, selati for mere End
iderets Virkeliae Vasidi. da vilde vi
lsikkert finde, at den er størie end
stil- fom Vi taber aarlia ved bOAdC
«3mnci- oa almindelia Stortnveri
.,Tobbel« Maniblinai er en Af
jde værfte Laster: oa Dabbel i Ak
itier Da Landbrnasimsdnkter er den
lvwrste Form, i lmilken denne Lust
s f1·emtrkeder.
E Vetmater man Ilntallet as Seku
Imard, faraarsaaet ved Versen i New
»Hm-t- sunkei Zpillcbplvcsdet Monte;
Ebailo ned til et uskuldiat Lljftsted i
Sammenligning. Betragter Man
cjendlnn Ined Magd som uos
i
i
i
i
1
?
i
:«dc Summa-, jom stiftcr Hiendeip
da lliuer Jukrskezlcn endnn starr-»
z L«q, Duiis Ismn endctig stimme-Mig
inicr den Lsutrtigcs szndflydclse ;1.«1
site idenforsmuende, da bliuer On
ider rne Ved Moute Carlo udetydelige
ii Modjætning iil Ondernc Ved
New Yortz komme-reiste Spule
hule. Børsen i New York har
luddannct flere Bedragere end Fa
genS Tyvöskole.
Den natnrlige Orden of Pro
duktion og Forbrug burde regulcce
»L-P1ije«rne. Men denne Orden er
Yjuldstcendig tilsidesat, naar nogle
zfaa Moend ved kunstige sMidIer kan
"orhøje Priscrne paa et Produkt
smed mange Millioner, og igen re
tducere Prisen Paa set andet, som
jdet bedft pag-set dem· Det paa
"»staas, og uden Modfigelse, at 99
Z- af New York Børsens Omsack
Kling er kun kunstige Køb og Salg,
vor det hverken er Købercns Hen
. gt at modtage eller Scelgerens at
dlevere de Vnrer, man handler
Dette er ika Forretning; det
ikke lLande-l; det bør ikke engang
flet, nlnkindelix1, ng Dobbel
nanr de mdinære Chnnc r, som
tsspekulanten tagen lægges til
" frem
«»ved at som er inde i
" hemmelig« manipulerer
«L·«- .WTE«Wth«g«-«p1llkbauk
.,Bj1det:. »Du skol ikke stjæle«,v
kifke faa den Virgt, det skulde have,
før det bliver fimledess forstna«et, at
sdef lægger Skinn og Skændsel pan
den, som tager i Løn nf Samsqu
det mere, end lnm fortjener. Kun
de Vi blot,fka11e en offentlig Me
ning, som betrugter Ined Skmn ikke
alene Forbrydelsc, Inen ogsaa Le
diggaIIg, oq npelfke Virfeliq Lust
"til fnldt nd ut fortjenc alle Sam
fundetsis Gndmz sont tildeles us i
san riax Maul, da Vilde dct blive
lettere at skclnc Inelleni Lovovw
trwdelsernesjs forskclligc Grade-L oq
Politiet vilde lmve færre Vanske
Lligheder ved at finde oa sttraffe Ger
ningsmændene
(L versat fm ,,»It « 1f D)
de,
Engelskc Arbcjdsløfc.
En god Jos.
« London, (i. Febr. — Cn Skare
of Arbejdglose er ankommen til
London fra Illcancljesten De er
paa Reise til Winsor, hvor de han
ber pua at fua tilstillet en Del af
den store kongclige Part, der ow
giver Kong Edwardsji Slot.
Tet er Meningen efter Ankom
sten til Winsor at sende Kong Ed
ward en Ansøgning om at faa
tilstillet 50 Acres Land, hoorpaa
de soa vil bosætte sig og drive
Farttling. De yaober at fastte deres
Plan igennem ndeu Politieth Jud
blanding, og de forvcnter et godt
Piesnltat of Henvendelsen til Kong
Edwmd idet de nentliq 1nener, at
bon ved at intødekonnne del-es
Lnske ftatucrer et snndt og betydcÄ
l1gt Efgscmpel til de storcs engelske
Landejeresi behagelige EftertankeÅ
,,Ellen Bondo«. J
Hilsen fra en ung til de unge.i
Vidnesbyrd fra Dødslejet meddelH
af hendes Hader, Provst Bondo i!
Skælskør. Denne lille Bog paa 82!
Sidcr med to fine Billeder fortje-J
ner stor Udbredelse blnndt de ungei
Den bar haft megen Udbredelsq
hjcmme i Tanmark og vil sikkerts
kgsaa herovre blive et velfignet VII-l
sfnb imellem vor Ungdom (
Den kostet i Omslag 10 Ets. Ji
Particr of et Dusin eller mere gi
ves betydelig Rabat.
Danish Luth. Publ. Haufe,
Blaiy Nebr.
17 Bomber iCzareus
Paladg
Czariudcu fiudcr cn Terrorift
Advnrscl i Sønncns Scng.
London, 8. Febr. — Pariser
Rorresimudeuten til Central News
siger i et Telegram i Aften, at der
i Frankriggs Hovedstad er modta
get Melding om, at siejserinden af
Russland har fundet en Advarsel
mod Terroristerne i Tronarvingens
Sem, i hvilken Advarsel det med
gives, at baade Czaren og hans
Søn er dømt til Døden.
Hemmelige Politibetjente hur
epduget et Netarbejde af elektriske
Traade, meget fnildt sfjulte og fat
i Forbindelse med 17 Bomber, fom
Var anbragt forfkellige Steder un
der Puladset, saa en eneste Person
kunde have vceret i Stand til at
sprwnge hele Paladset i Luften.
Opdagelsen af dette Forsøg mod
lsuns Lin hat« forsk1«:ekket Kejseren
i høj Grad, saa hun utter befindet
sig i en yderst new-is Tilstand.
Det indrømmesii nu almindeligt,
at der er flere revolutionære Anat
1«ister blandt Tjenerne i Paladset.
Fra Denmark, Wis.
Naar der hat tief-FreiR saa Lidt
Amen-is Den-J N«R»W
fra denne Plads, saa er Grunden
vel mermest den, nt der erZ aldrig
bleuen begyndt ret, og naar derfor
»Dansferen«åi Rednktør har slaaet
til Lnd for en mere systenmtisk
Gang ned Jndsendelfer af Korre
spenan" frsa de forsfellige Plad
sei, faa er dette sikkert et Stridt
i den rette Retning Naar jeg
san sknlde beaynde at meddele her
sra, san undsfnld, out jeg gaar lidt
tillJage i Tiden.
Vi linnde neInlig ,,3nrprise
Parm« ljosd Pastor og Mr5. Land,
tmad in da heller ikke er nogen
Aöennneliahed leengere; det nur
iietnlixs i Ilnledning ns Mrgu Lnndsjs
Fødselszsdag i Efterauret Det reg
nede, men Folket koIn nlligevel, og
der Var lmade lHierternm og Dus
rnIn. Vi lind naturliguiss oni Und
sfyldning og sit den —- og saa var
elting flatt. En Gave af 840 blev
onerratt Præstefolkene, dg, saa vidt
ui forstaar, bliver den nok ved nt
nartne l)ele Vinteren, da en ny
»Range« gjorde sit Jndtog i Pete
stelmligen fort efter.
Sølobryllupper lJører saa at sige
med til Dagens Orden her, saa
de er vel næppe værd »hcederlig
Omtule«; men naar Mgtefolk bar
haaret Yagensts Byrde og Hede med
hinanden i 50 Aar, saa bør det
un1tales. En saadan Fest kunde
Lnrs Jenseit og lHuftrn fejre den
27. Jan. Pan Grund af, at Mes.
Jensen har veeret syg og lidende
de sidste Aar, var det nok Tan
ten, at Tagen sknlde fejres i Stil
lsed; men Kvindeforeningen —
lworaf Mrs. Jensen bar været
Medlem en Raska af Aar —- bavde
besten-r det underledes3. Det var
hidende koldt, Inen hnad kan holde
en swinde tilbage, naar der skal
ltediseszs TeltagelseP det vil sige, nnar
det da er den rette Flug-I Kein
de1«. Prasslen Var so sont seedome
lie. TalLinInnd og onerratte Brude
parret en binne. Reiten af Festen
knn bedre tkenteszi end l1eskri1.1es:s.
kllseniqlseden her bestemte pna
dens- sidste Anrstnøde nt san snds
ffriberet Penae nok til Ilfbetalina
nf denss (I’n18ld, sum er 81,000.
Pest Carl Jensen blev valnt til at
ndfknse dette Odem on efter For
lndende er der xsrnndet Hand om
at Tllkaalet skal nun-Zu
Pastor Luud hat bestemt at holde
» ,
f
(
en Rka uf Mødcr ud over Zett
lcmcntct i Vintercnszi Løl"1, og da
jzolfet teuer cu Oel spredt, er det
thsfcligt at funkle dem til Guds
Husz om Vintercn.
Mr. og Mer K. A. Olscu fra
Statcn Washington aflægger for
Tiden Besøg her i Settlemethet.
Mrkz Olscn er jo en gammel Be
feudt indenfor Menigheden.
Korr.
Nye Bøget
fra Kirkelig Forening for den indre
Mission i Danmark.
James Chalmers, født 4. August
1841, død 8. April 1901. Af
Chr. Haufen. En moderne Mat
tyr. 32 Sider i Omslag· Pris
10c.
Sejrende Ungdom. Af Robert E.
Spur. Autoriseret Oversættelsc
af Karen Rceder. Aab. Z. 21.
110 Sider i fint Omflag 40c.
Under Skyer og Stierner. Religi-«
øse Digte af Nikolaj Bøgb. 112
Sider. Fint Papir og Omflag.
Pris 60c.
Kendcr du Landst. Billeder fra
det forjættede Land til Forklaring
af den hellige Skrift. Af Ludvig
Schmeller, Praest i Bethlehem.
3die forøgede Udgave. Oversat
af H A. O. 364Sider. J»
Omslag PL. 00, indb. 83..20 I
Er dix aajndeligeyLiv i Opgatw
« eller Nesgang Prcediken v
den indre Missions Sommer
møde i Haslev den 25. Juni
1907. Af Frederik Zeuthen.
16 Sider i Omslag. Pris 10c.
Kortfattet Oversigt over Romers
brevets Jndhold og aandelige
Bygning. Til Hjælp for Bibel
læsere, ved Bibelsamtaler, for
Højskoleu Seminarien o. l. Ved
C. Asschenfeldt-Hanfen, Sogne
præst , Seminarieforstander Pris
10c
Provst Deichmann Nogle Minde
blade om en trofast og selvfor
nasgtende Tjencr i Herrens Hug.
Ved C. Asscljenfeldt-Hat1sen, med
Billedc, i Omssag. Pris 15c. »
Fra Lukaf og Kahyt. Tre Birke
lighedsbilleder af Andr. Motten
sen, norfk Sømandsprceft. 44
Sider i Omssag. Pris 10c.
Sau gav ham til hans Moder.
Prædikcn holdt i Sankt Andreas
Kirken paa K. F. U. M.’s 29
Aars Stiftelsesdag af Olfert Ri
card. 18 Sider i Omslag. Pris
10.
DANIFHLUTE PUBL. HOUFE
Bleib-, Nebst
Ungdomsliv.
Af Olfert Ricard, Generalsekretcer
for Kristelig Forening for unge
Mænd. Bogen indeholder Tanker
og Meninger, vundet under 14
Aars Ungdomsarbejde, fremsat for
unge, danske Mænd fra 14—15 Aar
og derover.
J n d h o l d:
Dit Land,
Dit Hjcm,
Din Fritid,
Din Kamp,
Tiu Gerning,
Dinc Ord og dine Dunkel-,
Din Karaktcr og dit Ydre.
Din Hex-re og din Frclfctx
Om Nadvercn,
Om Hedningemissionem
Om Bibclen,
Om Vøn,
Tnnker til sidft, et Syn.
Bogen er vartnt anbefalet af
dort Samfuuds Prcvfter og hat vo
ret mnnvldt i »Danskercn« of Paftor
Kr. Anker. Køb den sog ndbrcd den
blandt de unge.
180 Sidcr gndt indb. Pris 80c.
Dan. Luth. Publ. Haufe,
Blair. Nebr.