Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 07, 1908, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Yanmark
Landbrngci.
Æfter ,,llgeskr. for LundInLrnd«)
Vejret.
J den Uge der endte den lö.
Jan. Ineldte Vinteren sig i al sin.
Strenghed; i to Dage raiede der euf
vældig Snestorm, som gjorde aue
Veje ufrenIkommelige og gao Land
bruget en Mcengde Ekstraarbejde i
Form af Zuekastning, som vi i
sidste Nummer udtalte Haabet om,
at vi skulde blive forskaanede for.’
kllcasrkeliqt nok meddeler Ugeskrif
tetsz Vendsysselkorrefpondent, at·
dcnne nordlige Del af LandeH
fuldftcrndig er gaaet fri; man -.-r
ikke vant til deroppe at have bar
Jord, mmr det øvrige Land lik
ger afspcerret af Sue. Med Sue
stormen fulgte stærk Frost, men
Ineget hurtigt steg Teumeratnren,
saa Vejret flog onI til Tø. Paa
Beretnitthngenis fidste Dag fryser
det atter, og Vejene er derved blen
ne meget glatte og yderst vanskelige
cii fnsrdes paa.
Fornden Snekastning paa Beic
ne » lwor Drivcrne mange Ste
l«-er tun nmndsjshpje eller derover,
hnr man haft travlt med at rense
(8«s-.IaI«dL-ne oq Hufene for, Sue. Tet
er IIemlig ikke alene Gaurdsplads
scn, der fnldeiks med Ene, men
gennem enbver lille Sprække i Tag4
Ule an den ovale sig aldIig smj
sm, knn chen dane siq Vei, oq ef- J
ler en san foxrngende og vedvm
ende Snestorm, sont den forløbne
11ges, er i mange — smrlig celer
Bygninger —- Lofter og Stenger
fnlde af Sue, og det gælder om at
faa denne bort, inden den tør
og laver alt for megen Fugtighed.
Vinterfceden
har endnn klaret sig godt, men vi
er nn i den vanskelige Periode,
hvor Jorden efter en kort Tids
Tøvejr en optøet i Overfladen,
men frossen længere nede; den
uIegen Væde, der er kommen fra
den optøede Sue, kan ikke synke
. ed - Horden dmkring Plantes
gesewvmmsg « . · I« i CAN-' If Utpfidejk
er altid meget farligt under sau
danne Forhold.« Hvad her er sagt
om Vintersæden, gælder ogfaa for
de ny Kløver, men endnu her
heller ikke disse taget scerlig Skade.
Roerne
Som det kunde ventes, er der
mange Steder frosset en Del Roer
i Batterierne, og hvor man ikke
har vist den tilstrækkelige Forfig
tighed ved Opfodringen, klages der
over vFordxzijelsessvgdommen blandt
Kreaturerne og Nedgang i Mælke
udlIyttet. Det stcerke Snefald hat
besværliggjort Hjemkørslen af Roer
meget, idet Batterierne ofte ligger
fuldftcendig gemte under Driverne,
sofn maa skaffes bort, inden man
kcm komme til Roerne.
J Kreaturbesætningerne
er Forholdene nærmest uforandre
de. Trafikforstyrrelserne gjorde det
i nogle Tage meget vanskeligt at
blive af med Mælken, og sandsyn
ligt er det, at der af denne Grundi
er lidt noget Tab hist og her.
Maslkeheftene fik sig en lille Ferie,
lwad de forøvrigt godt kunde træn
M til- du Føret i de sidste Dage
lmr vcrtet nieget sejgt Ugeskrif
tctss q’umyseltouespomknt mu
tnler, nt man der paa Egnen at
ter er begyndt at give lGesteins
Eolsikkekaqer. Det synes efter hausi
indnnndne Erfaringer at vcere et
ndnnkrket Faden som Hestene ger-.
ne feder, og sont giver Kraft ogl
Energi·
Tødsfald. Torsdag Aften denl
Ni. Jan. afgik en af Randers west
kendte Furretningsmcen1, Direktor
Geoer Kragelund ved Døden ester
kun faa Dages Sygeleje, 57 Aar
amnmel Dm asdøde var Direktør
for Randers Dampbrænderi og for
Kästen Mølle oq bavde tidliaere
vceret Medlem af Randers Nyrnad
—- Farbean Skolebeftyrer, Pro
fexsor L. L Sommeler er af
aaaet ved Døden i København i en
Jllder nf 89 Aar.
Gan var i en Rcekke as Aar Be
smrer af Melchiors Borgerskole, og
ljnvde en Anrxække Scede i Vor-s
reprassentationen.
—— Jasgertnester J. F Arnoldusk
eL ti) er ufgaaet ved Tøden pcm
zxiedeuhbug Hospital i en Aldei
uf 64 Aar.
Han var i sin Tid Eer of
Koldbjerggaard pr.- Aarhus.
Drachmnnas Jordcfærd. Den
tiilit, Tracljmann havdeudset til sit
Ost-ansied, er veliggende i Klitræks
ten sru Grenen til Skagerak. Ur
nen stulde der anbringeg i et lille,
stensat smtnuier, og paa Klittens
Top vil der blive rejst en Baum
sten.
Smnkt Tilbud. Mejeriejer Mad
seu, Virtelnst, har i Fl. Hold. A.
Daghlad, tilvudt daglig indtil Vi
dere at stille ca. 100 Pd. stunk
met og ca 50 Pd. Kærnemælk til
Raadighed for arbejdsløje og trænJ
;gende.
Solgt Fabrik. Overretssagfører
Micheler i Thisted har folgt TekspY
tilfabrikken i Holdro til et nyopret
MUFW IF il «- fis-»Werft Äm
»s-«-,—,».-»-k«««« weg » sujgningerne Jg
Maskinerne, 35,000 Kr. for Ve c
lageret. Aktiekapitalen i det We
Selskab er fuldt indbetalt.
;«-.s(.s.-xrnui(1cc garcccdrpaz 0 M H 013c.
PAZO UINTMEXT er gntantetet Ist-ku
tete insect Taf-kluc- si Eimer-da sey-ung
hie-dende en» fremttædende Hæmokrhoj.
set paostjl 14 Dage ellet Pause-te refun
detede. soc.
Zwpo Tore-dag Aften den 16.
Sau. upstod der Brand paa Guar
deu »Jul)lL-u1inde« i Stenderup
Zogn vcd Rolding En stor Lade
nied Bevoelfe bræudte. 18 Svikh
l zum-, nogle Laut og noget Fjer
træ indehrændte
Under Brauden ekszploderede en
Petruchunschntpc, hvorved 5 Men
11cssfer bleu tennuelig ftærkt for
lmendt.
Forringclfc af Bcfcrtniugen. En
Niemand fra Mellemthy er, iflg.
,.Thif1ed Amtstidend-«, ved Rette-n
i Befiel-via blcsven idømt en be
tmget Straf af Fccngsel paaissæds
vanlia Fanaekost i ZU Tage samt
Zagen-is Onkoftninger for at have
forrinqot Vesætninaen paa fin
Ejendum, der Var pantsat til Kre
ditforeninaen ved til en Købmaud
at saslqe to islandZe Heile.
Isan Ofrc. Paa Silkevorg Lang
sø druknede Søndag den 19. Jau.
to unge rvicnnesker, Typograf Auge
Peterfem Zpu as Faktor Petersen,
»Bitte-Dom Linie-'s og yans Forlos
Liede Mark-n zraudseth Datter af
Brkenderiarnejdeln Frandsen.
De gjk over ssen til hendes
Hieni, men faldt i en Vaage, og
innen der kam Hjaelp til, var de
drnkuede Tet er 11)t·tedeS at finde
rieer Sig.
N—»«,—
Med Aufpasndclsc af alle siue
Strasftcr sik linn Brodcrisn trnkket
up as diarret uden Hjasln Visd den
ne sin hoikkc Silai«raadigl)ed 1«edde
de ljsnn siu Brodeer Liv.
--—-——..
Spritfabrikkcn i Vildmofcu er
stadig i Virksouil)ed. Oele sidste Aar
har to danske Zicniikere og en rus
sisk Jugeniør ardejdet der nied en
tysk Fortnand og 15 Arlnsjdere samt
Fyrbøder. Jst-often hat i Vinter
generet Arbejdet unget, Incn ellerszs
Haar Virksoinheden godt. Ganste
vist er man —- skrivcr ,,.lall1.
Stiftåstid.« —- endnu paa Forsøgcs
stadiet, men man venter sig ganske
overordentligc Resultater af de i
denne Tid installerede nye Appa-:
raten Der er llidtil sat ca. Z«
Mill. Kr. i Fadrikken.
Fangct en Drcng i Stcdct for cn
Rcrv. En smr Treng fra Randch
der var paa Befiig i Egnem var
ude at lølic paa kajteis og sei
den i Sakfen Udfatte Fual ligge paa
«orden, lJUoriniod Saksen jo nac?
stjnlt. Man spaltet til Fugu-w
Ineu i dist janime itaar Zaksen sinn
nien oin Benet paa baut Heldigvigs
liade han Ztissvler paa, saa Sak
sen gjnrde hain ingen Zkadc, InenJ
hatt Inmitte, da lian ika knnde faa
Benet nd iaen, trasfe ind til Voen
Jnied Sakfen om Bein-t. J
! Prisrn paa Laudcjcndonnnc i
Asscnsisegucn cr qui-. Osaardejer
Christufo Zweiten, Melan lmr til
jin Nabo, Gaaricjcr Chr. Hausen,
folgt siu Gaaisd for 40,000 Kr.
Izik Gaakdeu høkcr .i FI. »Mit-us
A. Av.« 38 Tdr. Land. Qui-rin
gelsen skcr 1. »Tai
Skønt de 33 Tdr. Land er i en
fortrinlig Drift og nok kan komme
ind under Beteanelsen »af Fyns
bedste Jorder«, maa det dog kaldes
en god Vetaling, og man tør veI
tage denne Handel som et lille Texm
paa opadgaaende Tider for Land
brnglpt
Mangel-en paa Læretkræfter gør
sig itadig gældende i Nordjylland,
Msifisrærer Hex-) .«.
Yolstrup Sogn, skal der nu face
tccgeZ ny Jndstilling imellem de
tilbagevcerende kvalificerede An
føgere. Efter 1ste Jndstilling kal
dedes Nr. 1, der trak sig tilbage,
ligesaa Nr. 2 og nu hat Nr. 3 ——
fra Vedfted —- gjort liaesaa
Til et Par andre Embeder i
Dronninglund Herrcd er Aus-eig
ningsfriften ftraks udløben, men
endnu er der ingen Anføgere Saa
dan et Vryderi med at faa Meter
embederne befat har man ikke kendt
til før.
Forkølelse kureket na- cn Das
Tag LAXATIX B Bt OMU guinjne fab
!eto-. Lip thelseme reist-Jeer- Pe- enc.
hvis Cet Iklte inneres-. E. W. GROL E’
set-W et km- hvet Este-·
Rostbat Hingst. Paa Hotel ,,Oden
je« i Odenje var fortkylig staaet
Upslaldet en Hingsh juni Uilde fr1)
de enyner Landboergi Hie. Den
sLaIIInIer sra :L)cor«:i, og Fadereu er
den bekendte jydske Hingst »Am
lselt«, Inedenii ModerekI hedder
»Rose« og er faldet efter Hing
sren ,,Valdemar di"orisgaard«.
Et Monsortium i Odense med
usaardejer RaOIIIuS Peterer, Gig
1eo, i Spidsen har i Fl. ».lSs A.
Av.« køht Dyret, som endnu ikke
er 2 Aar, for 30,000 dir kontant
og 15,U()0 Kr. paa Vilkaar. Hing
ftensz tidligere Eier, Grdn So
ren Ilskadseth Tasdring paa Mors,
ljener sauledes en rar liue Sum.
Gnldbryllnp kunde Onsdagen
den ö. Februar fejres af fl)v. Einfl
arbejder ved Statt-us Laboratorium
J. Johansen og Huftru. EII af
TsEateparretz Sønner er Judel)avc
ren af den Warbergske Trikotagefor r-.
retuing paa Højbroplads, Købew
I)amt, .Lfsr. M. Johansekr. I
Ort-Inland Zeug Andersen ug Hu
slru i Oserszshøj fejrede i Fl »Im-I
Terikvli. A. :’1u.« den 23. Januari
deresz ci)11ldt1r1)llup. Beboerne is
weisle-di hædrede de gamle ved en?
Fest for dem paa Gergle Kro. «
— («-·)aardcjer Nielsz Larsen DIJT
Huftth Ldstr11p,fejrede i Fl. ;
,.-NZolb. A. alb « deIeI GUdequ
Iup den 29. san · i
»
at bclysc Tunnmrkss Historie i Were
Tid, jun cr det ligc saa sikkert,«
skrincr »wajsfiglghiuch, »ut den
smrliqe søudcrjydskc Historie Vftek
Iscil bliucr furbiguaet —-— fol« UU
ikke at siqe for nie-get — Af de Al
lerflefte Højskolet Dei hører des
vasrrcs jkkp til Sinsldonbrderne, at
man kan træffe Højskole - Karle og
-Piger, som ikke hat hørt Navnet
Hans Kckiger ncevnt, eller fom
ikke bar hørt de sønderjndsse Skale
oller Kirkeforbold eller Germani
seringsbestræbelserne oa Forfvarss
midlerno derimod omtalt under de
res Søiskoleopbold.«
En Klage til "Høgsbto. Følgcude
fandchrdige chrndelser oplevcdes
for-luden paa en fynsk Landfmtiom
furtwllcr »Evcndborg Avis«.
En miduldrende Kone puttcde to
Snmabørn ind i en Kupä i dct
ventende Persontog.
Koncsn til Konduktønpm »Nu
klosusneligheden ved
IDN BIKØN
zxnsjgtsliusve
medtleles nu
klvilken slxøntmd er ønskeligere entl
isn yndiz .—X11—·Eszi-;i:snso og elegantes Jll
nslen IcX LICJIJGHRU FULL BNUVER
lLVlNlHT TIL ÄT UPNAA BLUUJL
for en leerzssnkcst TM.
Anrisnjiijz «·-.- stinrot for at opnas
tsn jejhri An-—j;:1.st".»t.svo er en klomm-Eig
TmsL sum litsngis hin Hei-et bevogtet If
s.-stlæn(1iiigerog CAN-karg
Bette nldnuucktle VI oft-et Hefe Äsks
Mit-He og stort Hin-tagt Det et des
Herkuls-. som brnges as de sagtest-e og
itnttkkzsgtp Krimlek i Ihn-Any
Hundretler as nmerilcansice Kvindek,
40111 nu brngek det, hat udtrykt dere
Behiig og TilfredsheC
Denne Hemmeljgbecl er let at kot
staa og nem at folge, og det vil spat-s
Dem for Udlæg til ,,cream", smjnkes
- wand og Bleger, give Dem en smnk An
; Jgtsfnrve for bestandig og frier- Hatten
; tm Wagner, dnaklig Kulsk etc. Det et
Inlene vækd mnnge Gange den Pris, sc
lbeder Dem om at sendcs km- en Dis
I mantring ak nyeste ,,design".
! Yj sælgek Dem Ringen kot« knn Hat
mete, end den kostet at inmitten-s- —
kaiseyksp DIE-Ist Sud END-»O- sti
« » W «
ltvmj andre cis-gen W
fkit med Ringen. «
Det ek en ægte »so-e ent« Dian
ring mecl gnistkende Glas-s- sbsolnt st
mnteret, meget En, for-met sont en
..Bolcber" med ,,Tissany Setting" If 12
Kr. feind-Rat Pio- Deke-·.Tuveiek vit
kle den koste adskjlligt over 82.00.
vi vil Sende i Posten usevnte Op
slcrikt krit, nnitk Dekes Ordre for Rin
gen tillige mekl sZDO i M. 0., Erim-erke
·eller sedlek n10s1tnges.
Sand Der-es ()r(1re, køk Forsyningen et
opbrugt.
Dette Tilbnd gøres for en hegt-engst
Tsl kot- nt avektere og inckkske vors
var-en .
Send i Dag, før Lejlighecken gut-t
Liebt-«
T. c. MOS ELEV
, 32 III-Ist 23rd Arm-t. New York SICH
En modig Brudgom. Et nngt
Par linude beslnttet at lade sin
sniede i lstymens Lcenker i Hilfe-«
lsuiq sorleden, men paa Grund as
Tegsmnds ning ble v Bryllnppet as
llet, da man ikke tnrde vente, at;
Brudgotnmen kunde komme igen-Z
nein. i
Tenne Brndgom viste sig imid-1
lertid at voere i Besiddelse af stør
«re W od end den Thyge Hertnansen,.
hvorcnn Kcempevisen meldesr, atl
han ikke tnrde ride i Regnvejr. Thi
til Trods for Snestormen og uba
Friede Veje foretog han den flere
EMil lange Reise fra en Stations-»
by mellem Aarhus og Langaa oq"
til Silkeborg pr. Heftebefordring
og ankam velbeholden GlhertiL Der
Fee »s- est-M s« »Ist
dehMFLoJ Vielsen LIÆFIF out Af
teuern Det er en Brudgom, man
smaa tage sin Hat.af for, skriver
E «..Silkeborg Avis«.
i
i
i
Nyt Fotsikringsfclfknb. Und-er
Navn as Forsikringsaktieselskabet
,.Vort Land« er der dannet et Ak
stieselskalx hvis Virksomhed skal
sumfutte Sisge- og Ulykkesforsikring
s—— hver for sig eller kombineret
j— smnt Vyakwsesorstkrmq Ak
tiekapitnlen andraqer 250, 000 Kro
Inei. Zelskabets Hsemsted er Oden
lse. Reproesentantskabet bestaar af
Konsul Ranmer, Odense, kgL Agent
ELarl J. Ulrich København, Gros
sexer Chr. Hen11ings, Odense, Di»
rektør T. Bayer, Roskilde, Kon-«
isnl K. Dam, Nakskov, Grosserer
Aksel Andersen, Københavm og
Sagfører Simonsen, Odense. D’Hrr.
Runncar, Helminng og Simonsen
dann-er Kontrolkomiteen Til ad-«
ininistrerende Direktør er antagei
tidligere Kontorchef i Forsikrings
selsfabet »N orden«, Vald. Diderick.
Folkchejskolcn og dcn søndcrjyd
sie Sag. Højskoleforstander S. H.
Zullina i Ribe støtter det of Andr.
Gran reiste Krau onl, at Højskolen
skal tazie et særlixst Heusin til den
søndersndske Historie efter 64, selv
ern Mangel-en as en samme1ihcen
gende boulia Frecnsiilling as den
Tid iinnskeliqswr det, og han er
tifliqs eniq med bam i, at Søiskolen
lier ikke bidtil hnr ajort Foldest.
Er det »1nn«eqteligt, at Geliser
len knn efter et lille »Er-til sei-im
Mcrrkcligt Fund vcd cu Opera
tion. Ved en uf Læge Jacoby -i
Lxesxersterninge foretagcn Operation
»af en Soutst i Ryggen paa en
L-U-uarig Koinde i Sterrehy frem
tog wegen af Soulftenog Saatet
UZ —— toogtredive Kirjebcer og
Blommestene Lasgen udtalte i Fl.
,Svendvord AV.«, at det mcerke
lige Fund haode siddet i Ryggen i
flere Aar, og medrog Stenene til
Videre Studium. « -
Mislykkct Spekulation i Suc
scm ist-en . ,,)Zord11ællanWl
’PL)1!OLN .
»IuUuuUcUll UIZHZEHJZ andreas
« iotn for Kronborg 5 M
«1ixt, og til Auktionen havde kkds rdjs
det forIygende Vejr indfundet sig
et stort Antal Mennesker. Alle hav
de ræsonneret saaledes, at i det
Vejr kommt-r ingen, og ,,jeg kan
derfor køde billigt«. Men naar alle
de andre er lige saa kluge, gaar
Fordelen fløjten.
Trukuct Skibsbcfrctning. Skon
ncrten »:lstræa « af Marstal er
straicdet paa Englands Østkyst
.Bescetningen, 5 Mand, foruden Fid
lreren, Kuptajn A. Rasmussen, er
zdruknet
Førerens 62-aarige Fader var
Stuman Besætningen bestod end
vjdere af 3 Matroser, hvoraf de 2
Inenes at viere fra København og
den tredie fra Holbæk samt et
iösnnrigt Menneske fra Marstal.
Sen af fhv. Ztibsfører Sonne
En hidsig Lecker. En Lærer i
»Wald-org gao forleden sin Pige en
« Ssinq, saa hun fik Nceseblod, hvor
spaa hnn tog hende i Nakken og
flog hende i Gulvet et Par Gange.
Blut-sagen unr, at hun var kommen
for sent op om Morgenen.
.,Aalborg Stiftstid.« gør opmcerk
smn paa, at Vedkommende er en- af
Sncialifternes Tillidsmænd.
Hund siger Peter Sabroe til det?
Hovedet
Smcrtede mcgct, var nseften von
vittjg.
Fik ingen Søvn —— Runde næsten ifkr
ligac neb.
Dr. Miles’ thviue helbredcde migl
variqt.
Fu et Ist flden lev ieg as May-Mun- I Icrt
sm. qu var bange for alting, kund- ikte male at
bitt Sang euer Musik, cg at lass. rller hpke um SIde
Md daove suks1.n nun ech Tod tu Folge. Jeg kund
lkte Iove cllnlxggc neb. Vaghovedet uns its-de san volds
span. at Ieg iiux nasstrn oanvttttq Minc- Sluldscs Hin-de
subt, oq det minvsic sog foretog ans pandkog utiq Ass
fqld gf Im- ftmkrite Nenssfitet Der var Tiber, hvok
leg havbe For-Ie-1smetic as en Mut-w l Voll-m og min
Mund out iaa tot, ot sog htnve nckiten ill- mle« Jegs
Ins warm-L invtil qu besondre at hmqe Tr. Neues- I
Iestoratme Anmut-. Jen hat btugi ialt tolr Flaiket «
oq aus-r aslg few for at here sanqx hellsten-. Mut
Dust-ge hat sidea gkort Bisintkrknsagek om Ist fund
Idimioe ou sagt, at baa Instede at Ost-ne fis-, at tin-IT
Stdn-i- havve hiuwek Inig daa ves, des dar Dc
Mit Komm-. Bi ek aldns adea IntiiPaiItkEiuS
oq atte- tekes Medicina hu von Daimyo-et Zog m
im Use III for Hier-mu- tdi fort-den mit cost Ti fæidt
m man Im Dane- Inemme fta Skosc Hang Tid vaa
Imd at St. situ- Daas, sum biet- fiildsmndiq he«
skeds t If one Masken Daa befindet siq au chtncrrlet
qautt Stole you-Dag. !- mk r dem Tor Teres
Fett-um« oH ssl ists hob-reiner atlsvpkife Dr Muts
Ueftorqtive Muhmen-M QC .E. R ing, Lima D
Ille A mischte falgik oa san-merkt den fskße
stift- af r. Milch Lacng dies-. St no e fiel fri Boq
psa N- vosim og ejuteiyqdom Ida-se Dr.
Iålek Mel-unt ch- Mssx
Grcv Moltkc Nørager er i Fl.
Slagelfe Posten, vendt hjem efter
et 4 UgerLs Sygeleje paa Diako
nisfestiftelsen Greven, der har lidt
af en ufcedvanlig undartet since
lidelse, befindet fig efter Omstæni
dighederne ret godt; dog er hakt-J
Gang endnu noget besvuerlig.
Snive Med nogle russiske Hestes
er der indført Snive til VendsysseL
HidtiL sfrivess der den 18. Jan,
Yer der dog kun forefaldet ganske
jenkelte Tilfcelde, men Politiincfte
Treu i Mer Herred har dog rettet
Opfordring til at anmelde alle
mistænkelige Sygdomstegn til
Politiet eller en Dyrlæge.
Hvad Laut kan døjr. Da Forpag
ter Hausen, Eriksholm, Lang-eh
forleden stod i sin Port, blev han
i Fl. »Bogense Avis« meget over
rasket ved, at et af hans Faar
tom gaaende hjem samtnen med to
Lam, der var ca. 3 Dage gamle.
Faaret havde læmmet inde i Sko
Ven. Mierkeligt nok havde de
spcede Dyr kunnet taale Winter
vejret·
chbrændt Guard. Mandag Af
ten den 20. Jan. nedbrcendte
Gaarden »Spanggaard« i Vinde
red Skibe, tilhørende Chr. Olsen
Der inoebrændte to Heste, en Del
Kreaturer, alle Faarene, Hønsene
og et Svin. «
Jlden opstod ved, at noget Halm
faldt ned over Ejeren, der gik i
Kostalden med en tændt Lygte,
bvorved Halmen blev antændt, oa
kort efter stod Halmen i Flammer.
Svineflagtcricrnc. Paa Slagteriet
i Roskilde er der i Fl. Byens
Blade forleden Uge leveret over
1300 Svin; det skal vcere laugt
over, hvad der nogen Sinde før
er slagtet i een Uge.
Paa Køge Andelsflagteri er der
i samme Uge slagtet 1854 Svin —
et Tal, hvortil man heller aldrig
før er naaet.
Vaudmaugcl i Stege. Veboerne
i Stege staut i Fl. »Nakskov Tid.«
overfor en slem Kalamitet.
Deres Vandværk vil nemlig —
efter hvad Vandværxsudvalgets
Formand mcddeler — maafke in
dcn 8 Dage holde fuldstændig
stille, da der ika er merc Band. ——
Der er kun 4 Fod i Beholderen. »
Man bar imidlertid paa Stege
Sukkerfabrik foretaget Boringer«
efter Vand og bar noaet dette paa
en Dybde af 200 Fod.
s
s
.
I
En rafk lille Pige. En site
aariq Søn af Stationsforftande
ten i Roslev faldt i Fl. ,,Skive
Folkeblad« forleden i et Kur Vand11
en lille seksoarig Søster hørte bonI-;
Skriq oq sknndte siq ind i VafkeL
buset, kwor bun fandt sin lille
Bruder staaende paa «Hovedet i
Karl-et
De fattigcs Pols. Den sencre
Lidsjs Kulde har hragt alt, hvad der
hedder Peleærk, frem for Dagenszs
Lug-. En Læge har i Fl. »Jylland—:i
.posten« heuledet Opmærksomhcden
fssaa Papiret, der sum Defendt er
sen daarlig Varmeleder. Han paa
lstuaxz at nogle Lag sammensyede
Aviser er en ganske sortrcksselia
Tuns sum man ika behøver at Oce
re bange for at komme ·til at fryse
under; og skal man ud, og det er
succcat med Overtøjet, behøver man
kim at anbringe nogle Lag Aviseif
under Besten, saa skal man nok
holde Varn1e11, og der er ingen
Fare sor, at Blæsten skal gaa igen
11e1n.
Kam saa ikke og sig, It Aviserne
ikke er til nogen Nyrre
Vcstkysthavncsagcn. J Fiskerlejer
ne mellem Hanstholm og Hirtshalszs
arbejdes der for Tiden paa at faa
indsendt en Adresse til Regeringen
i Fcellesskab.
J Adressen udtales i Fl. ,,.Thi
sted Amtst.«, at man ønsker en
Havn Nord for Hanstholm, da man
ikke money at en Havn ved Vorupør,
der fanr Havnemunding mod Best,
vil yde ncevneværdig Nytte for
Fiskerne Stedet for Gavnen skal
Sagkyndigheden udpege.
Der gøres dog opmærksom Paa,
at det vilde vaer naturliat, om der
samtidig med en Havn i Jammer
bugt blev anlagt en mindre Havn
ved Thyborøn Kaval.
Brib Anledningenl
Zset nyfs Onlng elf —·nr verrspmhksmmw
Zog YEJLHDFR TlL slTNDUlsIh
er un færdig.og onlnse . Sdm fnslsisndksr«
1n (’(-nt-s i g- rnghxms Frimkksrksm kais
ern-»Me- et Exmnplur ist« dH111ev:(—1-«is"
fnldes Bog. lkogksn er skrosson sif Orest-— s
las-gen vesl ne(1--n.cfanende Institut og
jn(ieh()lsIo-r cl-- værdifnldkstes ONscsniiH
ger 011113evnrelsen uf Helbredeik 1)i-,
som hat læst dennk 30g miser klsn
vænl sin Vægt i G111s1.— X ()»t jer tm
Efs ex il) xre!
Xaxn De bestiller HOLHL bør De op-i
give Xavn og Adresse tysleljgd «X(11«es- T
set ask-« Freve- til: I
Um Bnlljns H Meij. InstituteI
140 w. 84042 st., N. V. ems.
VI vll give stot- Pto
leT Ists-s til Kvimieis tok hat«
z Its-Uns sc Num o- bk It
Islgc vors «Nmseltios«. set-Cl VIII
llsa l Dtg ist- vor Isys Plan lot
stok Icttissssts soc liebt At
bejklr. Christo-s- Missge
C. k. UOSBLEY Muts Doktrin-It
92 s. M streut-, Us- Yskk My.
IFLDL
Alle Kekorder slaael
AF UEI CAMLE PIAUUEUGE
cllllllllll LWE
OVER AfUWTEREI PM
DAG
KORTESTE TlD TIL sKAIDlNAVlEll
NÅÄH DE sENDER EFTER VENNER
ELLER REISER TIL GAMLE LANDET
lcom llm de LYE cUIAKVEAE
Wslfhills si MIllllllETsllll,
Beweis Monm- ker.
Enesle exislckemle like- skkue Tut-hin Dampskllio.
720 F»-;’ lango. -« 3.0«0 Ton Displacemenl
VeIilsnsslörsie. hurtigsts og elegantele skilie.
Do kiæmpeslore L—UR lGE dle Vampsltilio
osssssfns Use sitt-usi- Turbln)
störle l: S- -sl(ruo Dampskili som exists-eh
og söstekskllxst
ohssssls (Dol)bsllsch-us), bsggo es
676 laut 1- Ist-·- 20. 000 Ton 03 to at Ilc
sstiinstcs i I erster-.
US storarlocle dortige llobbsltskrue Vampskllu
LUCANIA ös- cAMPANlA
620 l·’ otl l:tsss..-0.(10000 Its-sit Hktækter
Do littrliggaaencla Exptsss Post- Dampsltlbs
UMBRlA 06 ETRURIA
525 Inst lange-. Ist. 500 llestelikwktek
l)s kjæmpsmæsslge Dobbsllskkus Dampskllis
IVERNIA OG SAXONIA
600 cod lango. l4.150 Ton.
To il cls sldrsls som nogsnsintlo anlöbot Basta
lllijie Forbintlelser til alle
skantlinaviske og Finske Hame
ss vors Agentsk angaaentls spsclello ayc
klllllllll llbklsskis Blillllilllllibllillllbllä
F. G. WklkklNG dsgl- Wost. De ow
:-- -s. could-II »muqu 480 ins-vonst- sTs., cachec