Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 04, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W
»Da-winken«
ek et halvugentligt Nyheds
og Oplysningsblad for
set uanske Follk
i Amerika-,
st
udgaat
« Titsdag og erdag
i es kostet om Aatet 1 Form-d
(
81.50 i de Forenede States
og d2.00 i Ublandec
-- »I·
,,l)anskeren"
er det enefte danske Blad
i Amerika, der udgaar
A to Sange
om Ugen
udgives af
MWM LWU PM. ist«-IS j,
nume. NEBRASKA C
ProveMumte sendes :
frit paa Forlangeikbt. ?
Nr. ZEI.
Bis-sitz Nebr» Tirsdag d. 4.
Februar 1908«
17. Marg.
Kougcmord iPortugaLv
Laugen og Fironprinscn snigmyrdct.
Resultntct af den revolutionære Umi;
Terrorismens Magt i
Portugal
Lisulion Febr. 1. Kong
Carlosks af Portugal og KronprinsI
Lniz «’hilippe blev snigmyrdet hers
· Dag, og Byen er i et mcegtigtl
Oprør. Kongens anden Søn, Mann-!
el, blev let saaret, medens Tron-l
ning Anielie siap ganske uskadt.
Den kongelige Familie havde af
Iagt et Besøg i Villa ,,Vicosa« vg
var Paa Vej fra Jernbanen til det
kgl. Palads Just som de drejede
om et Gadehjørne ind paa en stors
Torvepladgz sprang en Bande asi
Mænd pludselig frem mod den
aabne Vogn og skød paa de kongeJ
lige Person-Er Angrebet var ät-«
tet direkte paa Kongen og KronprinJ
sen. De blev begge skudt tre Gange
og levede kun længe nok til at blive
bragt paa et nærliggende Mai-ine-!
hospikat i
Ilmiddelbnrt efter det første Skndg :
faldt Kotigen døende tilbage i V-og
nen. J det samme for Kronprin
sen op, Inen blev straks fkudt af«
Morderne, der vedblev at skyde. Ta«
Dronningen saa Kronprinsen fal-s
de, søgte hnn at dcekke ham for cit.v
spare haus- Liv; tnen han var alle
· redkdg « " -
Wnedskød tre af Morderne og arte
sterede Resten.
Hele det grusulde-anarkistiske Ub
brud foni saa pludselig og uventet,
at der hnerten lennedes de kongelige
Persnner eller Politiet Tid til no
get Ein-inne De strængeste For
holdszregler til Veskyttelse af den
kongelikie Eknipaae var foretaget,
begrnnder Pan dct revolutiunære
Nøre Lg de snigniorderiske Ter
rnriiter hin- tnn Denyttet et gol
dent Lieniik til at nisføre deres
grneline siedselsgkunnq Tet nie
nes, nt en as Morderne er en Spa
nier ved Nann .Cordova. —
Ligene af Kongen og Kaum-Tin
sen blen, straks Døden var kon
stateret, finttet fra Marinehospito
let til det kongelige Palads ,,Paco
das Meer-:- -sidades«, Konqens sidste
Residenz-. Alt foregik saa tilsløret
som Inuligt under streng militcer
Eskorte
Den fensationelle Begivenhed
spredte sig med Lynets Hurtighed
ud over Byen Qg i Aften er der
panisk Uro overalt; man spørger,
hvor det naeste Blod vil flyde. Der
ei den største Frygt for Landets
Fremtid, som synes at vcere paa
Grcendsen af en ondartet Revolu
tion med al dens Rædsel og Blods
udgydelse Folket er aldeles lam
slaaet af B estyrtelse og Forretnings
livet ganske istaa. De koldblodige
Terrorister har fpredt en illustras
tionsløs Forfcerdelse og virkelig
Sorg ud over Landet med Kon
gens og Kronprinsens tragiske En
deligt — —
Klokken var halv seks, da Over
faldet skete, og det medførte en
øjeblikkeliq Lammelse af alt og alle.
Og det varede flere Timer, førend
det tillodes at give offentlig Mel
dinxi om det stete. —— —
Lisabon licerer i Aften et uhyg
geligt Prceg. Teatrene og offent
lige Pladfer er lnkkede, Politi oq
Militcer patrouillerer overalt, oa
de elektriske Sporvogne kører om
uden Passagerer. Folket holder siq
indendør3, on Lisabon er frci et
pulserende Bnliv bleven som en Lit
ken.
Senere Telegram
Washington, 1. Febr. En
officiel Meddelelse om Snininordet
af Kong Carlos og Kronprinsen af
Portugal modtoges her sent i Af
ten genucm Jltelegram Tet var
afsendt af Minister Bryan i Lisa
bon. Prassident Roosevelt blev
strats underrettet as assisterende
Sekretær Vacon, og han udtrykte
sin dydeste Sorg. Han vil i Mor
gen sende sin formelle Deltagelse
til den kongelige Familie-.
Regeringens Medlemmer og for
stellige Diplomater blev osficielt
underrettet om Affæren, og over
alt og hos alle sporedes Sorg over
Portugals Konges og Tronarvings
tragiske Endeligt.
Senere Telegrammer.
—- Upartiske, politisk interesse
rede i Portugal har længe støttet
Premierminister Franco i dennes
Fiamp for at befri Landet for den
gærende politiske Uro. Men man
syues alligeneh nu man staat An
sigt til Ansigt med Følgen af en
cilvorstld politisk Forbitrelse, at
Regeringen er gaaet for vidt i sin
ubøjelige Streughed overfor dens
politiske Modsm".1deke. Og ser om
Rcedselsgerningen " Lørdags mere
synes anarkistisk Udaad end re
publikanske Fork.-.emperes Fanatis«
Ine, saa er dog- den almindelige
Opfattelse denne, Jat de hyppige po
litiske Arrestationer, Hiisundersø
aelsek og den ndviste Brutalitet fra
Politiets Side hat været en irri
tabel Bevæggrund Som Følge der
af vcekker nu Minister Franco’ s
urokkelige Selvtillijd og stremxx
fitkkfte Mietighed alniindelig « -
ier alene i Lisabon men ogsaa i
Provinserne. !
, Pressefriheden og offentliae Mid
dex er stærkt kontrolleret Og Po
litiafdelinger er i Viiksomhed Das
da . Nat. »The Correaio«, et Dag
lslad, ndtalte i fin sidfte 11daave,"
før Censur af VII-Essen var ordret;
»Vi lever under et Kongedømmes
Ncedseläireaercng, »der saa tidt bar
vier-et Fnrna1«-:;let or en stcerk Rege
rinas Niederlag«.
Manae repstblikanske ja selo
nmnartiske Politikere er flygtet nd
af Landet for at undgaa Millia
lpeden af at lvlive arrestcret
Tet vides bestemt, at Kong Car
los stadigt bavde nnderstøttet Mi
nister Franco’s politiske lGered-Im
de, og mange tror, at Kongens
Fald vil afføde Franco’s ogsaa.
Men trods alt er Premiermini
sieren urokkelig. Han mener sig
fuldtud styrket til at kontrollere
Valgene i næste Manned, og der er
aivet Kabinettet uindfkrcenket Magt
til at undertrykke den revolutionære
Agitation i Portugal.
I s Ik
Manuel II. Konge af Portugal.
Francos Ministerium
falden.
Lisabon, 2. Febr. — Kong Car
los 18-aarige Søn Prins Manual
blev i Dag proklameret fom Konge.
Og dermed ser forhaabentlig Revo
;lution underminerct. J hvert Fald
· lykkedeEi det ikfe Oprørerne at styrte
Nationen ved here-J første alvorlige
Blodsudgydelfer.
Aue Afdelinger indcnfor Regcrin
gen og Raadct har svoret Troskab
,til den ungc nue Range Og Hær
Zog Flaade, saavel som alle de mitt
twrc,(33c1r11isoner og Flaadestationer
lziur samlet fig under hans Funke J
en Adresse til sine llndersatter nd
tnler Kong Manuel:
»E« grufnld Furbrydelse bar
rmnt mit XII-fette sum Søn og Bro
der. Jeg ded, Nationen tager Del
i Inin Sorg og Surtne og nfskner
det rwdselsfnlde Traum sont er ems
ftmnsnde i Sistnricn Statsforfuti
nimen bar knldt mia til at regt-re
oder Nationen-Es Frcmtid, og over
ensstemmende dermed skal jeg gøre
Init bedfte for at fremme Fcedrelans
dets Vel og fortjene det portugisiske
Folkss Kasrlighed Jeg svoerger paa
at opholde den katolske Religion og
siongedøtnmets Ærbarhed og selv
overlsoldc og gennemføre Qverholi
delsen as Nationens politiske Kon
stitntion. Jeg erklærer ogsaa, at
der er min Villie, at de nuvgrende
Minisrre sorlilioer i deres Embeder."
Proklatnationen en underskrevet
as Konan og samtlige Ministre.
M a d r i d, Spanien, 2. Febr.
»El Muudo« offentliggør, at Byeyg
Oporto i Portugal har pxo -
Ave-« erholde nagen officiel BesY
kræftelse l)erpaa. l
London, L. Fehl-. — Det re
portere5, at del-. britisfe Atlanter
haoszsslaade, som soc Liden lia We «
stille ved Vigo, en befæstet Stad i
den spansle Provins Galician, er
ioxrdrt til Lisabon for Tilfældets
Skyld —
Fra Frankrig, Tysfland, Italien,
Spanien og England foreligger en
fllasffe Telegrannner over Fyrsternes
Teltaaelse og den offentlige Mening.
Ved dkssoffet i Tyslland og Italien er
der erklæret ossiciel Sara l)enholds
riiis :3 oa l llaeiS Det enae lske Kon
aeparszs Uaatæntte Besøg ved det dan
sie og norske Hof er soreløbig udsat.
Lg onerhonedet har man overalt an
szrengt sig for at vise en afgjort
Entnpati for det portugesiske Kotige
l)n-:-’ nlJyggelige Skaebne Den of
sentlige Mening tilkendegiver abe
linget Oartne over de forefaldne
Enigniord Lg Pressen fører an i
isæatige ledende Artikler, hvori de
skarpt kritiserer Premier Franco’s
Voldsomme Politik. Man spørger,
om det var forsvarligt Ined hans
brntale Forsøgs-Politik, og man be
svarer felv Spørgsmaalet « ved at
tillceaae ham hele Ansvaret for Mi
seren. —
J Gaar den 3. Febr. meldes fra
Paris-, at Ministeriet Franco er
suthet, og at dets Leder ikke engang
vil faa en Plads i det nye Kabinet.
Og Drenge-Kongen har forandret
sit Program som Folge af Raad fra
England.
England har ønsket det portugi
siske Diktatorat afskaffet for lcenge
siden. Marauis Soveral reiste til
Lisabon for 14 Tage siden for at
lievatge Kong Carlos til at lade
Franc-o gaa af. Men hans Mis
sion Ini—:l1:f«k«edeå·9.
Nu derimod selan Raadet sra
England Thi Ministeriet F1·a11co’s
Assfediaelse bekroeftes gentagende i
indløbne Telearatmner — sidst frA
Lisabon
; Det nve Kabinet er dannet og dets
’Prmfident er Admilal Do Amaral
gen ElPodsiander as kyranco Kabi
lnettet er sammensat af virkelige
lnionarkiske Politikere, soIn vil gøre
all for Fædrelandets Bel. Og det
paastaas, at alle de monarkiske
Grill-per vil støtte det ny Ministe
-1ium. c.
Ptæsivciilcus speciele z
Budfkub. i
l
Hnn hrcvdcr sin Politik mod sinc
Mudstaudere.
Anbcfaler ny Lovgivuing mod l
Trusts.
Efter Stille kan man vente Storm.
Dct havde verret saa usædvanlig·
stille i det Hvide Hus i Washing
ton for en Tid. Modftanderne df
Roosevelts Politik førte det ftore
Ord —- uimodsagt. Var Tedle sen
delig bleven træt af Kampen mod
Korruptionen2 Der var de, foln
opfattede Stilheden saaledes. Men
saa i Fredags — man kunde sige:
cksploderede der en Bombe, hvis
Frirfærdigelse Roofevelt i den fid-»
sie Tid haode arbejdet paa. Et Tpe-I
cielt Budfino ouerfendteii siongresJ
TM, og det et, Tom har baade »Noch(
og Klør".
FDe mange, Tom i den senere Tid
Jst-T haft travlt Ined at faa »Nle
dT 1 for Pengekrifen og de derfral
Ti mende trykkende Tider væltet
" paa Proesidenten Roofevelt i
ksjt Svar paa Tiltale.
BrUdsknbet anbefaler Lovgivning i
Tkistke Retninger, men dets meTt Ten
TeHonelle Del er et Svar netop til
» high financiers Tom har skyldt
identen for at ruinere For
IFiiig og hans Politik for Benge
’ .Prcesidenten ncegter, at hans
ling har foraarfaget det ncer
ende Tryk. Men felv om Taa
- og han skulde gøre over igen,
·-»s han har gjort, faa vilde han
.sle proecis paa Tamme Mande,
««han har handlet for at sætte
Stopper for de ,,meget velha
Mcends Uærlighed « Han er
»k, at det er bedre for Landet
ide et lille Afbræk i de gode
· end at lade de Ttore finance
» IMisbrug fortfoette Den Po
J, han har begyndt, oil han fort
, loder ogfaa forstaa, at i
" «.. ning af de Forføg, Tom ,,tl)e
H«l rich« har. gjort paa at
eliggøre en »oerlig Ad
ion af Lovene«, er det
« » netop at vise hvad de
oad de agter at
gnte i Fremtiden Vi
skal an
føre folgende af nindskabek
Tzzzzeg tror ikke for et Øjeblik, ntT
Administrationem
Handlinger har »
bevirket
Forretningstrykket
Sau
vidt dette
verdensvide
TTyldes
Ioknle og
ikke T
Aarfnkker«,
ellesr T cerk T
lige
Jndioiders
Onndlingeu
smj »
ftyldes
det den
Darm T
Ri
Tpetnlntioe »
Tkab,
nogle fnn
gmændszs sfnmløfez
UærliqlTed
hvilke
sMcl
nt onst n - F
fig ved ni fkylde
Ekyldui for Des-l
kurne af derezi egne Illiizgerninger T
koer pna dein,
snmdfe dier
Men fein oxn
Lsortfkoeringen nf
et politisk Legt-nie
Ztmldsninq af
ufund Velftand,
der hnr Tøgt ai»
det var sandt, at
Rnnddenfkaben frn
detød financiel
en tilfyneludende
fna vilde jeg ikke
etænke mig et Øjeblik paa nt nn
oende Kniven
mod Korruptionen
For helesvort Folks Skyld,
US
ikke mindre
for den ærlige Rig-.
tnands Skyld end for hans
, der tie
iner Dagens Behoo ved Dagens Sved
paa sin Punde, er det nødvendigt
nt insiftere paa Ærlighed i For
Hretning Taa vel Tom i Politik, i alle
« Livsftillinger,
i ftort og i fmaat,
—. pna retfærdig og redelig Hand
ling Mond og Mund imellem Des
der forlanger dette, de kcemper for
hvad der er ret i Abrnham Lin
colns Aand, naar han Tiger:
Kcerligt haaber Vi, og inderligt be
der vi, nt denne Plage Tkyndfomt
«ndgydelse
"lthv
» Verren:
mag gaa forbi. Og do«q, otn Gud»
vir, at den skax fortsikttxz iudtil atJ
den Fortune, der er ophobet ved
Trællenes to lDundrede og l)alv
tredfinistyve Aars ngengældte Slid
er forfvunden, og indtil eanij
Vlodsdraabe, der er flodt efter Slaz
nepifken, Tknl blive betnlt 1ned Blod-:·i-.
oed Sværdet, Tom det
sngt for tre Hintdiede Anr»
siden san man d t endde Tiges: Alle
Domme eIe fande on ret
; fcerdige.’
T In
,Med Nng intod innen: med
armlTjertigbed inkod alle: med
Urokkelighed for, lmnd der er Ret
Tfom Sind giver o«·i at Te det, lnd
os Tkonde os at fnldføie det Vrerk,
x
Ivi lan fo1.«
Sna lanqt Citntet frn Lincoln
Roofevelt fortfcetter:
»J det Arbejde, vi i denne Ge
neration har for os, er der, takket
Were den Illmægltiga ingeu Farcs
for Blndsudgydelsc og ingen Brug
for Sværdct Mcn der er alvorlig
Traug for diss se ubøjelige Eg nska
ber, sum vaude Masiidene fra Nor-l
den og dem fra Syden viste i de
mørke Dage, da hver kæmpede for
Lt)set, som dct var givet ham at
sc- det. Deres Aand burde vccre
vor Rand, idet Vi ftræber at bringe
den Dag nærmere, da Rænkespil
og List skal trædes under Fødder
af dem, der kæmpcr for den Ret
færdighed, der højner Nationen.«
skaar Præsidenten nævner »Ideal
thy criminals«, saa nøjes han ikke
med at udslynge Beskyldninger eller
Sigtelser. Han fører Bevisev. Seer
lig anføres der et Brev, som en
Sau Francisco Sagfører har sendt
Præsidenten. Brevet er skrevet
27. Febr.1907 af E. Chamberå
gen freight traf. Mgr for Santa
Fe Banen til G. A. Davidson,
Auditor for samme Baue, og det
tsiser en Ined Prces. Ripleys Vi
dendc indgaaet Overenskomft om
Rabat for Standard sOil Kompag
nie-L
Prwsidentcn unbefaler færlig Lon
qinuing i Retning of at give Jn
urstutc Commerce Commissiun stø1«
n Frihcd og Magt til at kons
twlere Korporatiouer, der befattcr
fiq mod mellemftatlig Forrctninq
Cl Im Traffik.
Eclv Temokraterne roser dcttc
Prassidcntcns Tokumcnt
Bmmc sigvc bl. a.:
»P1-asfido1kten bar kaldt til Baa
rm Lud Im Flucht begynde, og
ni stal snart blive i Stand til at
udsondrc de købte Aviscr og de køds
te Lovgivere, som Præsidenten bo
skriver men ikke særskilt ncevner«.
Thaw erktæred »Im ftyldig.«
Pan Grund af Jnsanitct.
Han er forcløbig feudt til
Mattcawan Sindssygcafyl.
Sagen imod den unge Millioncer
Harry K. Thaw for Mordet af
Standford White er endt. Andet
zoryør var afsluttet, og med
Spænding imødesaa ikke alene Thaw
selv og hanS ncermeste i Lørdags
Juryeng Rendelse; nej hele Landct
var spændt paa at erfare, hvad Re
sultat de tolv kaarede Mænd var
kommen til i den famløse Sag. Sau
dm Eftermiddagen, lidt efter Kl»
; kom Fiendelsem og Aftenbladene
bragte den telegæafiske Meddelelse
mnfring til Borg og Hytte. Ken
delscn lød: ,,Jkke skyldig, paa Grund
aI I, at hau var ,,inI·ane« (afsindig),
da han udøvede den Hand-ging, for
hvilken han er anklaget.«
Straks efter at Kendclsen var op
lcest, ordredc Dommer Domling Taw
Iendt til Asylet for kriminelle Af
sikrdige ved MatteawauJ Og der
sfal han saa forblive, indtil hcm
tilfredsstillcnde for Statens »Lunacy
ConnnigisioM kun bevise sin Savi
tet· Der sigcs scnere i det mindste
to Maanedcr. «
Tet er begribeligt at,Thaw og
ljans Venner blev gladF, da de
hørte Kendelsen. Hans Moder, Mer
William Thaw, brast i! Graad og
MM THECÆISII
er frelst! Jeg er tilfred5. «
Men ikke alene Slægt og Ven
ner ogThaws chførerexvar gladel
cver Udfnldct, men selv Anklage
advokaten Jeromc snntecis at være
tilfreds ein-d Kendelsen. Han bat-I
mont, bclt ficht Forbrydelscn blevä
beaaueh at Thcnn Var ,,medically if!
not Iixmlly insmte«, som det nd-:
trykkcs pcm Engelsf. l
Dot er den nøgne Beretniual
smormed Vi fkal 11cijcs·’2aq Paul
zsxcdag agter Vi at udtale os nær- «
mech mn Affæren.
St. Audrcws, Wash.
Jeg er i den sidste Tid bleven
spnrgt as flere, om jeg ikke havde
Lyft til at skrive lidt til Bladene
igen oni Forholdene her ude ved
St. Llistdrewiy og jeg har da svaret
ju, forudsat at de andre to Medlems
mer af Landndvalget er inde for det
samme. Jeg har nu set dem, og
de er inde for det samme.
Jeg vil dersor prøve paa Land
udvalgets Vegne at give en kori
Bereining om, hvorledes vi har
levet her ude ved St. Andrews,
siden sidst vi skrev til ,,Danskeren«
først i Juli Maaned 1907.
Vi har faaet mange Forespørgs
ler fra Dauskerens Læsere og faar
endnu. Flere besøgte os sidste
Sommer; af dem vil jeg gerne
nrevne nogle faa. Den første, som
vesøgte os, var Mr. J. P. Han
sen fra Seattle. Han var her ude
og se efter sit »State Land«; han
har nemlig lejet en Section State
Land 3 Mil Nord for St. An
dre-Ins. Da han sagde Farvel til
os, gav han sö til vor Ferieskole.
De blev modtaget med Tak. Han
sen var herude igen efter Dosten.
cis-I da var det hans Agt at købe
den halve Section as Landet, som
han havde lejet. Sidst i August
kom C. C Larsen fra Letchfield,
Minn» og J. Martinsen fra Rice
Lake, Wis. Vi sagde til Larsen, at
det var lidt for tidlig, han kom;
wovor-W fand-ge- " "
og havde derfor daarlig TH til at
køre for ham omkring og se Lan
det Men Larsen svarede os, at
llan vilde hjcelpe os at høste og saa
bag efter se paa Land. Som sagt
saa gon«t. Larsen hjalp med Ho
sten, hvor der trcengtes l)aardest,
til oi bleo fcerdige, og saa kørte vi
for hain Iid at se paa Land. Og
Illesultatet lilev, at han købte en 400
:’lcrc—:s Faun med gode Bygninger
ca Frugtl)aoe, og som ligger en
Mil Sud for Et. Andrangs
Illikandag den 16. December koni
Lin-sen her-nd med hans Familie,
oa de flyttede ind i deres nye Hjem
läge før Jul. J. Martinsen kotu
til at arbejde for Smeden Midt
i November kom hans Kone og
Berti liernd, og de satte Bo ililandt
osix Vi haaber, at Martinsen snart
oil overtage Smedeforretningen
Carl Jespersen nied Familie kom
herud sidste Efteraar fra S. Dak.,
og efter at de havde vceret her en
Tid, købte han en 160 Acres Farm
is- Mil Nordøst fra St. Andrews,
hvor de nu er bosatte. Det lader
til, at alle 3 Familier befindet sig
vel herude iblandt os.
Fjerde Juli vajede Dannebrog og
Stiernebanner samtnen for førfte
Gang her i Kolonien, og Danskerne
lioldt Fest ved H. P. Jacobsens
kønne Sei. Ji havde lidt Oplces
11ing, og Tiden gik godt med Sang
og Samtale og Sejlture paa Søen.
Efter Bestemmelsen kom Past. Lund
lierop og holdt 3 Ugers Ferieskole
for vore Børn; vi var glade ved at
have Past. Lnnd iblandt os i den Tid.
Søndag den 4. August var en
dZøjtidstag her i Menigheden. Den
Dag haode Vi Barnedaab, Konsirma—
tion og Altergang Ferie skolen
slnttede den 9« August-web en lille
Fest for Vørnene om Eftermiddas
gen i Jkolehnset og Sliihiingsmøde
hos A. C. Eriksens om Aftenen.
Det lod til, at vi Var alle glade
ved vor Feriesfole, og jeg haaber,
at vi faar 4 Uaer nceste Sommer.
CEluttes paa sidste Side.)
Elk Horn, Ja.
Vor reif-Ende Armut Fin Jus-bann
scn Vi! om anglo Dugc konnt-: il
Elk Horn ou Omcqm medbkinjcuoe
et godt lldvalg of Vøgvt
Han modtnger ogsaa Abonnemert
Paa Bladen"e. D. L. P. H