Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 17, 1908, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Forfvatsfagcn Mittd « nieddcltc
i sit Morgen- Nr. d 22. De ec., at Eg
vivrnet s:« Officin-L af alle Gradcr i
ottiu .Tjeneste, havde sluttet sig sum-—
mcn inn en lldtalelie. der udtrykkelig
f1«ciiil)w11isdc, at de ansaa Kbhvngi.
Laiidbefæfniing for at være et mad
vcndigt Led i en forsvarlig Forfvars
ot«dning. V en da Admiral Wandel
skrcn deriniod i » Bcrl Tii.« , Inmitte
Bindi-f tilbugofnldc fin Meddclclfe.
Et Nur af Fluudenss Officcrcr har
scnerci i Miitd « nfqioct den uoget
nronliantixie C«rkli1-1i11g, at den af
dein puntænfto Risdegørclsc er over
flndig rftcr Vicendniirul Wunde
Moddclclsei ,L’i-i«l Tid.«
Tct cr nf Miirincniiniftrrirt for
biidt Eoufsitcrcrnc at dunstc For—
ji«-ni««:»fnxicn i Entoitnnntfi liiniicr
Ums-ruf de Praktiff tnlt alle ci- Mcd
leninnsi«), lizicjixini ist i Fior nf Krizfis
ininifusrict format-UT L«iiidufiis.«i-1«ci«iiis
Hi droite der inninic i ,,.Xii«i;i-:«Uid.
Fristan Oviii ni imde It nicdicinfl
TlIkiniiIcrinni nild.l dct nok lilivc for
bndt Læqernc at drøftc lirgcvidcns
fruliislige Sporn-zumal i ,,Vchicinfk
Eclsknli«, lioi1iasrkcr»V L. i 11.«.
J Folkclingct bar Bisnstrets gamle
Fnuv oni :lfstnifclic af Trrdnis , Adel
Titler og Rang nærct for, oiftnok
nu mcget Inod dct regen-two Venftrcki
Lnftic Tut nur ogfim Eocinldcnio
krnten, Or. Wiånblnd, sont fremfcirtis
det.
san imffcde nltid lickciidtgjort.
hvoifnr en Mund dekmcrcdcs; thi
nian forfmd ikkc fis-In lerniy linorcftcr
Rang, Titlcr ug ercner nddcltcs
lisrliicnnnin Udd ciinqcn Var inmiat
iusdlilssniu at flink-, im de nindffmsn
kuu Vikoimrkcr til de iiidffrwtikede.
Tot inns iisc Eimniruxieiide rszi for
tjcnfifnldc :I.!L.riid, der duforcrchsik
Time i .8««-m«l«i;»ik««i«u fad- nn en W Ju
1«i.«1, trinkt-nnd :lsi.«no, Jisnis L: intlnsix
Hinf- hsmdc Viktor ndc
L « x’ - I-« k
i««k"-«’ i Jud-kin«
iscsS 71 Zinindingisr og reddist 5()·)
»sp. .s.«--—«« D-. H . . U
..i(n-n1»i«in. «..n nur«-c in ndilig
Pension of iU .-—T.i«. If tmndis ific on
(:«-c!n-,1 Womiij sm uillen At »Dan
nebrog« I zonrniilisteiz Ekspedi
tionschcfcr ng ,-.,«1csr1folk dekorei«e
des-:- sxotd -
» »
t Justitsizi
,,;:-an».»"» et M de- mes!
wadendex J Fru- vde man
45,000 deknrerede Mondfolk blnndt
40 Millioner Statslmrgere, her harj
vi 10,000 braudt 21,(«- Million. Skul-’
de Frankrig have forholdsvis saa
mange sum vi, vilde det faa 125,000.
Ei start Elektricitctsvætk. 57
nordsjællandske By- og Landkom
muner med ca. 130,()00 Jndbyggere
har, ifølge »Frederiksborg Amts
Av.«, slaaet sig samtnen om at en
gagere Jngeniør Spangenberg, Kis
benhavn, til at udarbejde Planer for
et Elektricitetsværk, der kan forsyne
de nævnte Kommuner med Elektrici
tet.
Jngeniøren har udarbejdet to
Planet, en, der forudsætter, at Hel
singør skal have Centralen, og en.
bvorefter Centralen bliver i Hille
rød. Der er projekteret en Sirt-m
spcending paa W,000 Volt.
dehed og Ka arrh
Behandlet med Held ved
,,21ctina".
Femoqnittz Proccnt as alle Tixfeelde as Tovbed,
bragt m vor Ku11ditab, er tscefutntct of fromsk Ra
Izu-W Halse-: og der nndters
« an Lnfwncgjuzlen
v liiisct ped fatarrtmlfke
.Ys-u..n:mkr, 7toi1ue11chttiu
neti af de vibrercnde Ben
Jndxxl dclte Bhndfald er
vornimmt- er Hetbredclic
Zwange Tet indrc Lre tun
ille naacs ved Ilndersozxelsc
euer Sonsme deraf Udnes
lkgyedcn ljoe Slscisinlisternc
til alnd at bringe Hircnn At
der erA en Litbeuikabeug Orl
bredelscssmnade for dc fleste
Stittctfcr af Tot-heb ou Ha
tarrly et flnrlig bei.ist huet
Tagned Izu-gen as «A tinn«.
Tamvftrenmmh srembraxu i
,,Actixka«, nassen-r mun
ncns dc cufmkcske Sjior ind i
Midteroret. bortsjcmer de
kutakrhulstc Furswwelsen
Imar den Haar giennem ercs
« , · « rote-m og befricr Benme
HImnmercm Ambolten axx Engl-Kind i det inbrc Izu-,
san de ermka ul at Unfuque ie«!1 den minde Lod.
»I-’lc1s.::a« imr sie-»den sczlet s. at hejdredc ri11gk«111-c·s.«!1di
st. Vi tmr klindt J-Jlk, Umgede med chic
S1,:;:::.smer for Aar« at lsscre Umsichle tjcxvrcneoe
vrd tun faa Ukcerg Burg of oemis stnrartcbe Ins-in
dezsc. ,,LL-tius.1« lyemrcdcr rizxsua U Ende-, Wszmnm
Brozlchixisi, daarug Hold, stiage Lan-»m- chrhotclsc
og Lin-»Ich sinc, og alle andr»A Zvrmhsdcc der ere direkte
cueruidirettc gruudede paa Kc11«»rrl). »Actum« sen
ch xkortufrit paa Prove. Stein til os angaaendc
Tore-Z Sygdom. Vort sieaad er fr1t, Iaa vel sum eu
vcetdtfuld Bog — Prof. Wilfon«S "Tkeatise on
Disease". Adresse: Actina Appliemce co»
Dept· 258 c, 811 Wahn-It st., Kansasqcitzs
Mo. -
lldvalget for Anlasgct af et elek
trifk Centralnwrk for Nordsjaslland
ljoldt den ZU. Dec. Mødc i Hillerød
Tot vedtdgcz at Liiilicfalc, at Rast
tht, Hojspændinqsdnettct samt alle
TranidportniLitorer lictofthis af Anlas
xict Tor Or til Virrfct forcløbig
regnet ca .70,Wll Lamper og Moto
iscr til ca. 300 Feste-J lKraft. Om en
Illiaaned antaaer man, at den ende
liais Plan fonVacrkct Vil forcligge.
Nntaarsnat. Sonn man er vaiit
til, fszrchssJ Luciaanacn til dct nan
Aar i Kølicnliavn nied Jlflirasndina
af Fyrvwrfcrisagcr paa Gader da
Eva-den
Zum de plszer knlniincsrcde Lai
Lsran paa kliaadlnispladfcn, da Mid
iiatsrstiinssn var inde. Tor Var der
forsanilct cn lmlv chis Tnsindis
SUCLsnncffcit
Xidrt oftcr Midnat fdrlod dLst pas
Hei-is Publikum llkladfum da un Flut
VAULT lud Nil Du j VUsiddcisc for clt
Idoissir fdrslisxlizio Liitdic1«, lnmrnnder
Rinier L-: Pal« Wanae niaaitc trusle
Trank-im
galt lilori der foi««.-taaL-t :’,() An
lmldclsLsr rizndt din i Buon, da dLs
anhdldth rsil foniniLl til at lnide for
dLusZ nirifoliae :1L«11taats:sløjcr
Etat Brand Anmut-soffen Ved
T-,Tid«n Nuraarkafthn alarniorchsis
Biandvastsnet til chndonuncnc Nr
kn; og is uaa :li1r1L-l1rogade, Gyllen
ljaun
J Lsn «L’aal1ngnina, der dptagcs af
Znodch ifiiLdeL Uax der npflaacti
Jld, da i Solvet af faa Minnttcr stod
dLst likle- i Flainnicr
Brandiuisfcnet niodtc nie-d Daum
fpwthn«, da i Løliet af -l Tiincr Inl
lcdcszs der and ilmsrdiat Arbede at
Hian »Juki-o 1delAlannnLrnox incn
da Var Briaiiinaui Paa nin Etlic
rxaacn nirdurasndt
Tut Dujdfisinnic Flannnclnw du«
cn Lin-Fang tin du de snnlE-»1:«ndL
L-««EC:;:s-cs1iiiiksg, sank- itur leasf i In
lsdurnu sz liuillc Her-s beginnle ir:
finm dolus-: Hanf-sc nol.
VII Valdcinar Punifcnsz randj ·s«-::
, slcfun u« Dut. ifdlx1o»i L. i Udl..««
lnffchii ifl Unerfsns traadiusk THO
fdnorina fra lMIS Etalion chizs
sonst-e ued Berlin til dan»tilfva1smdc
« sah . Detsdk "»" -- »s
nuerlige System til den tyske Herr
V tin dct fnneI don, sum dnt den tmäs
Onsr ifkse bar funet Euer-et Derijh
idet en Meddelelse qaar ud pun,
dqscm andre klikaater — sum Rnis
land, Tn1«t"iet, Øftrig-111murn m
England — ligeledes hur gjurt Be
stillinger·
Puulfen har udtalt: Jeg trnr pan
ingen Munde, at den traadløse Tele
fon Vil gøre Kabeltelefonen overfløs
dig, jeg unser det fauledes for ganske
usandsynligt, at den traadløse Tele
«fon kan benyttes i en By, og at man
fra en Central kan indstille Abou
nenter i samme By til Samtaler,
ganfke fom man nu gør det ved
Traadtelefonen
Nej, den traadløse Telefon bliver
et Hjælpemiddel til den traadløse
Telegraf, en Bekvemmelighed, om
man Vil. Den vil f. Eks kunne gøre
qod Nytte for Samtaler me llem Ber
lin og København eller mellem an
dre Hovedstæder, og jeg trdr, at den
bliver lettere og tydeligere at tale i
end Traadtelefonen Det er en
.§ie11d«:-ger11ing, at Lnden, ncmr den
stal sendeLJ gennem Kabler under
Vandet Iigesom bliver hængende, og
at den taber adskillig i Kraft paa
sin undersøiske Vandring.
En andeu, næsten lige saa nig
tig Opfindelse, har Poulsen gjort,
uemlig at nedsfrive trnadløse Tele
nmmmer med Blmk paa en lige saa
sinkpel dg sindrig Munde som ved
den almindelige Telegrcif. Dette
Ekrivesyftem Virker sikkert mellem
Berlin og København og mellem
IH
Newcastle og Kbhvn. Ncmr den
trundløse Telegraf ikke arbe jder,
frembringer Apparatet en forth-—
bende que Streq pna en Papirsss
strimmel: men indløber der en De
pecbe, fremkdmmer der kortere eller
lasngere Buelinier, der kan nflceses
liaesom J)?orse:911f(1betet, der fo be
staar af Prikker og korte Streger.
O Dann-aka Kvæandførfcl til
land. »Bersen·Courier«
som sikkert Forlydende, at Grænsen
Tusk
meddeler «
ved Hvidding til Foraaret vil blive
IIIIIIIIIII for Zudførsel as
tctIIIIsII IId IIIIIIIIIIIIIIIL
TII III-II hidtil kun ad
lIIdtIs Jndfurscl III« forb,
IIIIIIIIIII LINIIIslIIliquchIr US
EtrIIIIIIdsIsI fIIr siIIIIIch vi
III-II IIf Osræusch IIed Ovid he-;
klIdc IIII IIIIIIsIIntliq Lettelse Eksspi
IIIII«t-IIII, st"I«·IIII-I« Wladet.
Tut IIIIsIILi chimod for I - I
IIt JIIdeIIsIslIIII IIf magerts Mk!
lIlIIIc tiuadt, lIIIjlkCt de vest« - I,
INCIIIIIIIjIIIIII lIIIr indgiIIct et- zwde
IIOIIdII til dlkIIIIIIriIIIIIIII IIIII .
—
Tut soqnncudc Havfiskcri Hk kjo
III-. Eis-I IIIIDII IIIIIIIII tIIIftede » lejolix
III-Mi- ch« til »m. Zahl-Es
I«:III,II- da dc Denk-DI- PIIII .
-.I.II III« IidIIIIlIIIIIIIIf IIII Sangs
III-II III« IIIIIIIU lIIIjst et Pur
Bund Nisus-r III-. kiIIttIIII T
Priscrns i D I. H fIII 1.
TTII IIIIJI III-. I«I«.. »L! til m.
f
)’..«
IIIJIDUL
DIIt sikprft
Vjicr der siI
sng IIIIIHI fIIIIZIU
«::: fis-. IIIIII II-: IIITIIskIIIIDII Lo;
IIIIIIIII . «
IIIII"I-—:- dqu kqu IIIsttIs EIIIIIHIZIIIIIDII list
.-·«-.I. III Nin-cur, II-,1 IIIIIIIIIIII IIII IIIIII
I«lit«l«t1jHL’Uk1 IilIIDsUUllllc UI
IIIIII Untat IIIiIIII IIIiIIIIrIIdIH
IIIIIII j lIIIj IIIIIII J,II«III.IIII, at des .
IiIIIsI fIIIIIII IIIII III-II TIII IIil brile
T « IIIiIIII i (.III·III-ldI«III-·
ZIIIII It L VIII: IIIIII i h« I« høj
IIIIII kxisIIIIIO IIcr III« IIIIIIet III-II til
IIII IIIII psiIfIIi. kIIiI IIIVIIIIcE-. It der
IT den IthIinIDeJli,1-JVIIIIdIItIIIII Im
IIII fIII FIIIIIIIIT frIII sinds-is II iInIId
D fIIIIigII Winter ——— IIUCI RI- jtort
IIIIIIIn Onk- dsr er IIIITIIIcndiIIt for at
. In « T. —-», X .
III.I-.I- IIIIIIDV .IIIIIIII.III;1—.«I»IIII..IIII«.II«.
Its TIOJTIIIV-II-«s:I.-:T«I-.II«-I.«
s··-"
Eizmcsx rcd Vorn-;
fIII :Z.I.I—:— Soff-I
IIII !IIIII«-.«d«I, m
EIIIIII IIII IIIIZfI -
siei m J, - uf Lande tss samlede km
TUTTI cls NsE
»Es-Weit « ar opfiffess der i Vesierhcp
osr us kxikleie slu de Lande« der
Traun-U « s Iil der fifferiqe Sav, for
m. Llsll Isilli nei moue1 Hist-; men’
lusmf inlder de! ioi Tiden kun ca. Si
inma Mill. sironer paa danfke Fiske
rei» Part. Hollændere og Nordmænd,!
men fremfor alt Tyskere og Englæn
dere er det, som tager Broderparten
uf det rige Bytte. Danmarks Fi
sstere, der i forrige Aarhundrede ved
egne Kroefter har uddannet sig til
nogle nf Nordens bedste og mest in
telligente Kystfiskere, har lcenge haft
dereI Øjne rettede mod det store
Havfiskeri i Vesterhavet. Nu vil de
jued dertil. Men for at opnaa dette,
man de have den centrqle Vestkyst
how keI har Dybde nok til de store,
soguuende Fartøjer.
Danmarks Smørcksport 1906——
07. J ,,TjdL-skrift for Landøkonomi«
gioer Professor B Bøggild en Oder
jigt ooer DaninarkH Zinøreksport i
Aar-et Oktober lWO-Sept. 1907.
Immer Elnorindførsel viser
kvtter i Aar Nedgunq og er 35,448,
sde Hund 111od37,l)l,'1,229 Pund
Tlaret forud. Fra Ruzland har Jnd-.
førselen gunske vist vieret tiltagende,
nien fra alle andre Lande aftagende.
Redgungen fra Zoerrig er særlig
lsetydelig og oidner o1n, at de staun
ike Mejerierg Emnxneuslutning for
at cstsportere direkte til England, er
nf ret stor Betydning.
Sumrudførselen er storre end no
xken Zinde tidligere, nenilig over 1
illcillion Pund større end i 1903—4,
der tidligere stod med det højeste
Tulx ncen da om «ndforielen l-:—".-«-«-i
Mill Bund, nn er den knn 351Xz
Mill Pnnd, oq folqeliq blioer der
en Stigning i Overskndsudførselen
af over f) Mill. Pnnd. Sertil kom
mer , nt i 15105 psm var der knn en
lille Ekspmt af Mcelk oq Fløde, men
un er denne fcm stor at den beløber
siq til over 1 ) Mill Vund Fløde og ·
over 21 Mill. Pd. Mcelk Efter steh
vanlig Beregning fvarer Flødes og
aslkcekisporlcn un til 5,d’UU,l)U()
Pund Euiøix hvilkct bringet Quer-—
sludisudføksclen uf Ein-or up til lti ,T,»
Mill. Pund.
Nu, sum tidligcrc, qimr Shimod
mængdcn af dist danslc Ziiiør til
England; den sumlcdc lldfiorscl til
England hat Virrist nasstcn lT S Mill.
Pund. Herin vin l.):z :ll’ äll Punds
udcnlandsl Julius Cisdjcrii ci«1111·,
’di«-n Vigtigsic C«t·s:-portpluds: for dunsf
» Smør til England, idet der l)i-rfru
«fi·—:nti«- liL’--"-4 Milllund,1ni«dcns:
i
l
l
!
l
-
l
.1i» i
d t Xtilsvurcndis Tiil for kloliisuhinnJ
er ZTJJ Tlliill Plum. l
Aus-ists H »1111i«111fnit«pli—«s i«1«k«5,.)2:
Øre pr. Pund, hvilkct vel er nirstcn
144 s re pr. l—d. mindre end dir for-i
iis«,ciaendc Vliiip Inuii diiii leiin ri- cndz
Gisiinisuisnittist for du i) fiirigiiiiiwidez
..-.i!«, sum ci« Ali-IT i
—————— l
isksznliin Jud on Zifilnliunj
i
Ilijhk
LwUlIlLili f-«i".I-«.Z
«" li- ’:i, xlästilz N
.Clilisl»«ili n ei « cdi «—;s«li»«l»; i
Tit-d Eilqu for ;id:::i-«1l««t Ili«l1i«idi« i
del dkiiifiis -i««i:Dluii1-: Tjuiesii Eim!
« :—.«n Hieb Elilli11i1- Jslndxrsczi i Alls
lii:lmim fil-· N. Llrisicnscn i iin Tid
Hosen til Lmisttclsisii iif disk foriiu
dimslc Tklndislsinistri og lil ev der-:
For11iund.
C. B. sljirrs Klirdcfabrik briktidt.
Eøndiiii Nat Den Lil, Dec. ndbrcid
der, ifisilijis »Nim« Amt-stide Jld i
C. B. Risier Uldsoindcri oa Alide
fi·:l«1«ik, der liiiikisi i Binde Bu: tast
tcsi liclmiigede llvaricir Domizin
var det Vindstillc, ng ved Zlk Ti
disik Var Limndniisisnisr Derle U«.1«;«-i«
Nle Ton BRUNO-J F—iiå.«si«ir·-:sl".l,ii
ixinq lii«-T·-j:si«i.i:I-sti« liiziilt
Ilitlkisl siksldcs
Riiniä li71ssxcsrisp Miil
piriifmiisliiint i Irr
« er Søndag
· . ch« Patidnmna
«r Hokus-J til Hut-Cl ,-Etk1d Rufs-J
bin-g« Lszkxl Of Pizx vcrszs s:.·1 mirs- nTi fi«—«:
3. Ekll UN- Draus-J i Filtftt U BUT
TLZILJDUIL liil Esc: indmui
klingen lrixuhDU m 11:11:’-.i«:
smur ji«me
Brand-un updazxcdei Des-d WITH
Dui uf Lxusrsrctisanforcr Fr. Umne
ug Politilnstjcnt -XZi1jl)1n-, der kuran
.jnd og fik Putientcrm, T " Tull(-t,
1«oddede. Te 3 af Patienteruc liq
qcr pcm Hotcl »Stad 911tf11bi11q«
Reften blev anbragt omkring i Poe-L
Et Mindesmærke for Kong Chri
stian 1X. Den for flere Aar siden
i Skive nedsate Komitö har, ifølge
»Skive Folkebl.«, paa et Mode ved
taget at rejse et Mindesmcerke for
Kong Christiän den 9de i Vyens
Anlæg·
Monumentet vil koste 4,272 Kr.
Affløringen findet Sted den 5. Juni
1908. '
Fest for gamlc Kann-. Nogle
formaaende Kvinder paa Christians
havn havde Søudag den 29. Dec.
samlet over hundrede gmnle og
hjcelpeløfe Koner til en Julemiddug
paa Wilderggades Kaserne, hvor
Øtonom Anderseu velvilltgst haode
kället sit Personale og Lokaler til friJ
Naadighed
Der ventede de gamle en Overra
stelse i Form af Taffelmusik, der nd
førteii af Frivilligt Drengeforhunds
Ort-aster.
De gamle Koner var kendelig op
livede over at deltage i den smukke
Fest.
Nyt Missionshotcl i Aarhus. Det
meddeles »Kr· ngl.«, at Oberstinde
Neerganrds Ejendom paa Frederiks
gode Nr. 79 i Aarhus er folgt for
en Møbesum of t;0,()()0 Kr. Sien
dommen ngtes ombygget og indret
tet til«Missionshotel.
Kvindcrncs politifkc Valgrct.
,,Danske Kvindeforeningers Valg-.
retsforbund« hat henvedt sig til
Formanden for Udvalget for Lon
forslaget angaaende Kvinders og Ty
l
Moral Ma «- clet sig
s, at saa maan andmumc, sum tilsm Inkcnde bar trodfct berømte
« Lkrgcrs sinnst, man qive cftcr for Bruch af et simpclt Hnsmiddel som
Dr. speieer
Kuriko
Simpcltlch fordi den anrxribcr Lndcts Nod, neu lig Blodcts urcnc
Tilstmcd Den er tillavet af suudhchqichdc Rstdcr oa Urter oq hat
vkrrct i Brug i over ct Gundrcdc Aar, ——-ct Tid5 Unn, langt nnk til
gnmdiqt at Pr wc dm » CacnffabcL
lllia andre Medicincr kan den ikkc faacs paa Apotheket, mcn kun
! direkte lon Ei1c-3sal1rikantcrnc og Eiern-,
DR. PETER FAHRNEY k-? sONS C0..
III-US So. Hoyae Ave-. CHXCÄCO. ILL
»... .- Oz— W ,-—-:-;-»-z:»-» —
les TCTTSZEETLUQ USE DIST. - » - A - » »Er
s« TM O XI I- Ums
«- G
: x c-: c n) ;- A munxk e. Je äneste og mest elegaate Anmu
, ; disk sa-;—.:«(-«s he er smagsuldt udstykede med siebet spej s- sw
Ust
- K
Y
wv .. .
-.«-·
»,..»-—.
E
s-—-v
N
. :-- »
okch
SI
NAXZQIL
- s -(
-»
»s.
.
»sc- I.
b
- «.
«T;i..
« Asd·
-
-
«- ," « ;
n
?
«".-·.«
-«
, -·.-»«(.
c«
:
.x?x
«,-.,..-...
Mk i basgxlds Kamme og ndpolstmäe i det link-etc silteplzski i
nie-J smasxfukde Kufoken Isdvemjig ligver de Kjahogaitræ
VI äs
VF ?
sss T
Z I
F »
D- )
u —
O
E« :
:- B
O P
Dz- Cz
Oz- Si.
Dir-kr- ««,-s.1sh"j . Nlnmssrafiesr Ins-« --:.»- H
..! «
4 "F ·
7 ;- Iter -. .. snh - « sme n Himme- ca ZU « pl i »I«
i N. or irr-et 721 .—. isc up. Rom Bitte-list vix-en
Z ljsxssp «-;-,s .. ( »s-11«1sxscj »z: ijem cyx s
19X’E::--Hi.::s1(·!c; luxg .«u.-·E iff ’ Euren UT c11.1:.st:g·" !
f P» - s
i Z«Es,k;hiikhka,. TH- «-s-«" OF Hit:k-.encth i.
WW-»-.--» » ».W. »W.«..»
,
Friesen her v
det godt ind(
,:»-, Haiiwttik
. 7
szwet -»- sk-.-.s—
h FI
.,-,»«. «»
i
euch Valgret, Folketitkgöfornraiid
-:7-ndcsrs:i Niclsen, mod en indtrwn
Hunde Opfordring til Udvalgets For
umud og dets eukeltc Medlemmer
om at fremme Udvalgsarhcjderne
dcnne Sag oedrørende, saa at Lod
forslaget suarest mutigt paany kau
komme til Behandling i Rigsdagen.
E -
J lot og lmndct hende ug dcrpaa stim
: lcf ZU bir.
! sziitist Deutsch da og fuudt de
FHO Kr· skjult i Pigens cgen Seng,
Zog hun maattc nu bekende, at hun
iselv havde bundet sig og vredet og
Drikket sig ud af Dørm ned ad Traps
fpcn til 1. Sal. Købmandsfamilien
»fcmdt Komedien saa velfpillet, at
den beholder Pigen, som ellers er
grudskikkelig, og blot havde faaet et
Anfald af Hyfteri.
IMM« Wes-u c III I( sage
PAZO OINTKIENT et konntet-et It II
keke hvett Tilkælde at Umwle against-.
bindende ellet itemtrædencle III-km orthois
der pas 6 til 14 Dage ellet Pengeve keimt
detesle. Soc
Eastem Kansas Parm.
l have Sold over twenty quartets
within 60 Da s. I km goiag dnwn agaiu
January 21. Xvill you go along nnd get
the beSt lot-d for the money you ever
sawP Ynimproved til-te praitit-land. 820
to Wo. in pmved 825 to;8-15. Nem« good
tailroud towns telephone and R. F. D.
U"e have n number of snnps like the
following
160 acres 3 misps from t(m·n: god new
5-mom hoch-h darn. order two good
neu-J about W ncres under pl·«w. TM actes
in pnsturm pries-. st-7.-"»().
160 Here-—- 212 ntiles from sinjioth 120
act-ts- nnder « ow. n-- isuildinkxs or scncesx
Some hnit and Shadks txt-c« as tine and
lon-: a quilrt t· section as you ever Kal
Iced over-. Price STZJJX
J. Z. cAKMchAEL
642 Pay-tun Block. 0MAHA. Hebt-.
Ell ny Bog at Pastor Kr. An
ker. Den indeholder korte Be
tragtnjnger over mange Enmer
udlagt klart og fængslende.
Denne Bog vil Akkor« blive
modtaget Ineti Glædc M de man
ge Danske jAmexsjka son) kksnder
Furfattcren gen-Leut liaus vix-k
Iomltod som Præst og skolekor
standen
240 Side klnt inclbundon 81.00.
DANISH LUTti. PUZL UOUSE
III-in Neb.
Hvad en Pige kan hitte paa. HosI
en Købmandsfamilie paa Nørregade
i Aalborg sad en Aften en Tjeneste
pige i sit Køkken paa en Stol, da
hun hørte en mistænkelig slcebende
Lyd paa Trappen. Der høttes in
gen Fodtrin, ingen Stemmer, kun
en uhygelig afbrudt Gliden og smaa
hjælpeløfe Bump — men med öt lød
der et Brag, Køkkendøren fløj op, og
ind tumlede Pigen oppe fra anden
Sial med Hænderne sammenbundne
paa Ryggen, sammensnørede Føddep
oq et Viskeftykke i Mundte som Kne-«
bel.
lInn fortalto, at en Mund var
hnantjnd i Lejlighedcn, hade kneb- ;
(
i
Arbcjd ikke for andre.
Vi vil ctnblerc Dem i Dei-es
-cgcn Forrctning ved at sende Dem
fpkm Kredit fm 8100.00 til 8500.00’
ercrdi af Husholduingsattikler, fem-E
lfom Kaffe, The, Skcbe, Patfumer,s
Frugtcxtraktcr, Lundins Kondcnfes
rcdc Encbærsikup, etc. Skriv til
Lnndin C- Co., 2445 W. Kinzi
Strcct, Chicago, Jll. 3
Et skomrtctTilbnds
. « « «
»Gut-Den oa chmnkct ,
med w " « ’"V
,,Esl-.I1·diff A-» « « .
mer ..n.nu mi! t M fu«-n
Eidsr ..-r ! i sin »id- klamnm. DRE
Indhuld er ti; H asdsu Los-umrian U
Lasrdons fu- nkle Famitxem EIN-Mith
onxvrsssn er »t) cessts Aret. Fut- ftrakå
m oxsnm unt Ahorn-knien got vi fal
«:eudc ndnksxerkksdc Tklbud
» - ,
For .---0 Crnts -
. (40 Cents nl (5a«ada.)
i«Fri:!1.-srker, indiksndt med distte Ave-:
ncqemom for 31. Januar vii tn levwk -
» Eber Ruf-then ou Hinunter-« med to;
Itllæq et Aar. Dem Ttlbud er tun for km tiltrædcnde s
Abonnentcr Vi byder ftore Vkæmier til Abotmenh
famlerr. Pr-vebestersrit. Sktiv ftraks til
Ida Hauses-, Cevat Rapids, Iowa.
ot:·ck« m J
o"«:s1111dkom- -