Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 10, 1908, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « ERNWAGRFRVVNWWÄVHÆHGVVEVXVÄXXGWXXVBRFX
NI’"I’! IN 37 fr!
W
Dejliz c nzc V æggekort i Korsform mcd läillcdct af Jesus
HESXP
THE
«VPVRRPVBBBWBÆWRVBBPT
Z; med Tomekrone. Fer Kulørcsr og elegant kamstilling Pas
· sende til Julegave. Haves med fylgende paatrykt:
? Dottc Ism- jcg Fjort for diyl »Und »Wi- du for miJF
gjj W lmsse Ame-f Lccycseiom wd Izu-IF Fall-.
II Prisen er Sat billigt, kun 20 Cents Stykket.
DAleH LUTHERAN PUBLlsHING I-10USE,
Blair, Nebr.
.«:-—:«--::-—:.«--:c-;.- WANT-» Vesstsq ««z-:«--23«c- »He-sc EWWW
is- s I g
».w-H«
s
XX
WH BMMPPF XM5H" z- -. VI. CEWW AAJNHLFMW
thop ndkommcm NU, revidcret lldgave af
Luthers Liv.
Fortalt for Bøtn og llngdom.
Af O. N i e l se n. Med Forord af Prof. F. A. Schmidt, D. D
Bogen er trykt paa 80 store Sider og usædvanlig futukt udstym
med mange Jllustkationer.
J fmukt Shirtingsbind 50 Ceutgh
Jndholdt l. Forældkene vg fstste Barneaar. 2. Stoledtqese
Z. Ved Universitetet. 4. J Kloster-et 5. J Wittenberg. 6. Reisen M Rom.
7. Doktotedetn s. De 95 Theses. 9. Fatvel med Pavekirken. 10. J Wurm
11. Pan Wartbutg. 12. Kamp og Arbejdr. 13. Rigsdageu i Ingzburs
14. J Gaumen 15. Luthets Bsrm 16. Luther-I Venner. 17. Latini Dsd
og Begrqvelfr. Tillæg
Danislt Luth. Publ. sonst-, Blatt-, Nein-.
-
Pspssschdsssswsxstw «
WH- ie- wiss-s-IPWMIIIMM
;
?
?
Hand-er yllcmd«
hHadcrslcm — Borgmcstcrcn for
Rettcn. Ved Vesiddcrrcttcn for
ljandledes den 1f). Toc. en Sag
mod Borgmcstcsr Tr» Schindelhmt
er, der af Redaktørerne of »Mo
dcrsmaalet«, Svendsen og Peter
sen, var indklaget for Fornærmelse.
En Aftcn fidst i Oktober Maa
ned Var Borqtncfferen kommen ned
i Frngthandlcr N. Lindholms Kask-ll
dcrbutik pan Søndcrtorv. Her hcwiI
de- bnn set »Moders11malct« ligge
O
Sau hat De fikkcrt izkc bingt
»Auti-Corpn«
Anthcokpu er et usscdelint Mit-del og fcelges
under Gatanti for ot rcdxxcerc Jena« eller Biengen
tilbagebctolgs.
30 Dach Ich ·«nd1ing i
81.00 Flnftr.
»Anti-Corxsu« rin
crcr den ovcr tsuge chnie
og Erttec Mastixw- :.-,q chne
Fibre i Stedet.
Fidmc er ikke aleno tcdcliq mcn
arliq — Hiernqu Muts kudth og x
Aorvlcxi er Becher of II :-e ,E:Ilk.
-.!c·cii(51:.st« r-: Las-sc Jus-In h
burtiqcsre end nogen Sinn-Vier Im In
sEtrIbaie nobvend:g. Velmgcltg 1g Ists-Es
helf-z. - Knrcrer Gi t m M- en »auf-me. H
81.00 Irr Zilafkr.
...--e,-k .
--.....- .
Anthotpu er inqcn V itisntmrdicim Den er la
set fu« afchgeiabxlic rrs » sntkmnmen usi.·.delkg.
Den n- i Pulver vg let k- Ie Zur U m t. ge· Text kn
votsctcs as Lceger oq Bi;-knsiah:gis.1mud overqlti de
Forenede Stater som det tu- in slkre ig lridggc Anti·
Ist Reniedy. «
Änei-corpu risdaceter Tobbelthaqk, febe Hnitet
og Plaskinder. Stock fiistt Unsinn-L tætner Stindet
pg fieruer Rtmten
Fsde Falk, som wolltens ved Anti-comn. blivet
kke svæke iqm.
Aati—cokoa garanth at være ussadelig og at
Murm- Fedme fka 3 m Z Pund om Ilsen, cller Prnge
il ba a e. Bi er ru nurporation og fulitanfoarligr.
PUC: 81.00 pr. Finste. Bett Teces Druggist om
sehnte- toq intet »M: as good«: cller vivil send
dem der franco for Modm elfen as Prisen
Vi vil send-s Tun en Atsviflaste ved
Free Modtaqciien .- i Niem- ti at v. taleI
for Postpcrfu o4 gu Umfan hvis Te
Wer dem Vlav. Denne Prcsveflaske vil mutigt
M klum- tevncete Dem til den ausser-e Meiji« »
sethetic chemical co..
Deo-t- s. 511 such Ave-. New York. N. Y
Celluloid Bogmætker.
Vi hat attct de bekeudte Imnkte
Bogmætker af Celluloid. De hat
for en Tid været ndfolgt begruudet
paa dct tog faa lang Tid at ftuc
vor Bestilliug ekspedetet. Nu hat
vi et stort Oplag mcd fslgeude daan
Ttyk: Herren er miu Hytdr. Frygt
ikke tto kun. Tro, Hand og skæts
lighed. Hirt-selig Lyk-nstuing. Alle
det maatte Infke disfe fiue Amm
Kurs kau un faa dem. Det sial
glæde os at modtage mange Be
stilliuger. Prisen er un 10 Cents,
fsr var de 15 Gent-.
Ærbsdigst
Danifh Luth. Publ. Haufe,
Mai-, Reh-.
pua Diskctt Vorgtnestcren hude
tcmet det i Hannden og spurgt
Lindbolm, om hnn boldt et sundnnt
,.Snnu—:s-, Vmgs- dg Svineblad«
(»Scl)itt-, Schund- und Schweine
zoitIng«).
Vcd Forlmndlinqen indrømmedc
Vomumstcrem at hatt lmvde kaldt
Bladet et »3kændc-, qus- og
Zvineblud« (,,Scl)i1npf- Schnur
und Zchnmiuczeitung«.) Heu frem
kom ntcsd en nieset lang F01·kl(1ri11««7.
fon lworfor Bladct havde forthmt
en saadan Omtale nf bm11: nie-sc?
wen var ifke møntet pna Redaktø
Icrnc persoulig, et Blad kundc ikkc
foruwr111css, og det var heller in
nen offentlig Forum-welsc, da den
tun var bestemt for Lindholm
» Klagerne gik ikke indLagVJnd
klagedes heftige. Udtalelser mod
Vlndet, men forlangte ham straffet
for Fornwrmclfe. Straffens Stør
Iplse ouerlod de til Retten at be
stemme.
Retten madslog en bnlv Times
Tid.f Den faftsloq, at den ind
tlaqedc Dr. Schindcllmuer en Tag
i Oktober var kommen ncd i Kæls
dcsrlmtikkcn ou hcwde der til Lind
lmlm ndtalt. at ,,illkudcrs1naalct«
Dur en ,,ch)impf- Schund- und
Erl)mci1iezeitu119«.
Dette var cn Fornærmelse modj
Rings-ruhn Ridattørernes Anskucljeij
og Sindelag bestemnthr nemlig ists
Wind-J dsoldning Vladets Politisfe·
Tendenz kundc vol nok dudles5s;
nien der var itke ført noget Beviss
Hinr, ut Redaktørerne bavde et laut
Linde-lag Te anvcndtc Udtryk var
idcsrfor forkasteligc: tlJi det var ikte
Htmsmtereh at Bladet bragte no
get, der var moralsk lavt.
Retten havde faftslaaet, at der
itkc forelua offentlig Fornærmelseq
lworfor Jndklagede frikendtes her-H
for. Te grove Udtalclser havdes
imidlertid skullet nedscrtte Klager-.
;n««. Til llndfkyldning for Jndklcc-;
gcde tjcntc, at hnn var bleven an-;
kkreben i fin Embedsførelse af
Bladet
Jndklagcde maattg derfor døm
mes, og Strafer blcv sat til en
Bøde paa 100 Mark eller, dersom
Bøden ikke kunde inddrives, en
Tags Arrest for hver 10 Mark.
Under Forhandlingen oplystes,
at Borgmester Dr. Schindelhauer
vil indanke Sagen helt op til
øverfte Jnftans. -
— For Kathriue-Asylets Børn
fejredes Aftenen den 20. Dec. i
Teatret den aarlige Julefeft. To
Grantræer pyntede med Lys og
Julepynt var som sædvanlig reiste
i Salen, og Børnene førte af Asy
lets Damer og unge Piger gik i
Rundkreds om Trceerne syngende
en Julesalme.
Derefter taltc Paftor Møller
med Børnene om Juleevangeliet
og holdt til Slutning en lille Tale
til dem om Julen. Han betonede.
at kun med Jesus kan man feer
en ret Julefest, alene med ham
knmmer Glæden og Freden ind i
Hjemmene.
Børnene sang derpaa endnu et
Par Sulesalmen og Præsteki bad
zadcruur samtnen uied dem.
Ten yøjtidclige Tel Var nu for
m, Governo-, vestuuende af Mied
uiugisstyltcr og Dutegodh uddeltesz
til de utunlmudige Born, der gan
jlcs imturlszt neune more paa Ga
iscn end pac- ijcrcn dxs wider-ne
Zu der er dyre Lider i Anr,
lskmdc Jucucmc nier Froth for.
u: Omuerkic ukuspe thue Ilyde saa
rigclig som euer-T Heldigvis viste
dcune Frygt sig ut Være ugrundet.
Ogsaa i Aar huvde godgørende
Menucskcr tasnkt pua Smaakaarss
solt-J Born; der var strøuuuet rige
liq ind, dg Ilsyletzs Tumer var paa.
BørnencO Vegne (der Var over 200
sama ug starre Born at sorge for)
(.!?i11erue nie-get tutnemlige for, at
de ogsna i Aar ljavde mindedes
Herren-J Ord: Tot er saligere at
give end at tage.
—- Foktyskningsbiadct er blevet
missundeligt over, at »Modersnma
let« hur faaet Meddelelse om »Di
stritt-: mejeiiforeningen«s: Sitte-rud
sritling. Dct udtrykkcr sin Harme
over, at ,,.sdredsen—:« tnske Blad« ikke
i rette Tid faur Meddelelse hemm
Nuar det tyfke Blnd antager, at
«Modersnmalet« hat« faaet Medde
lolsen fra en Kilde, der staar Kob
mcmd Julius Nielsen nær, tager
det storligen feil, lscmærker ncevnte
Blad En af Udstillerne er altid
soa Vcnlig at meddele Bladet Re
fultntet
Gratub11. — Landbrngct og
.L-andclcn. Efteraursarbejdet,« som
nun Grund as den sildige Høst blev
set betodelig tilbnqe har i den
milde Winter, di bar haft hidtil,
not funnct udsøre—5, dg de flefte
Lnndmwnd hur ogsaa det forsømte
iudbentet Rugen, derligcledes bleb
sitdig sanet lmr i det milde Veer
Läg udvikl et sig godt og den staat
fleste Eteder ogsaa ret kraftig;
lsviz vi itkc fuur nogen Vinter of
Lsetydning, vil den funne blive veF
at udniklc sig. . « »
Vandnmngelen er bleven- g- «
ushjulpen; thi i d
dct givet rigeligt
Kreaturhande en, " ,
længere Tid bar været lidt ro ig,
ei der nu beqyndt at komme mere
Lin i. Kreaturhandlcr H C. Haft
fcu fm Hnmmelcv bar i den sidftk
Tid i Tisct og Kastrup købt oms
frian chd 100 Stude, der koster fra·
J:?0—400 Mark. Student-, der skal
lederes til Foraaret, vil komme til
at tilbringe Sonnncren paa Marsk
csugene for dereftor at vandre til
Elugterne
Med Heftehmidelenoaar det vg
sua temmeliq flot. En Del Heste
er allen-de opkøbt i Tiset med Le
rserinq til først i det 11y-Aar. Pri
scriie er omkring ved 1000 Mark
da derover.
Priferne baade priu Hoste og
.(·’ireatnrer, der nkrrmest er de sam
Ine sum i Fior, ka nok kaldes
(
gode.
Derimod er det ikke saa flot med
Priserne paa Fodesrsins Her paa
Stationen kostede i sidste Uge Svin
pna 200 Puud 38 Mark pr. 100s
Pund, san 11kcd de bøje Kornpriser
vi i lcengere Tid har haft og har
(«nd1m, er Svineopdrcet ikke meget
indbringende Handelen med
Smaagrise er det ogsaa kun smaat
bevendt med; fire Ugers Grife ko
ster 5——(3 Mark.
Tøftrup. — En tufk Aftcn. Lørsi
dag Aften den 1—;l. Tec. afboldtesi
der for førfte Gang en tysk Aftens
ber i Buen. Den fejredes i Skovs«
Kro. Landraad Roaae fra Tønss
der oa Amtsforstander Freitag fra
Bredebro var til Stede. Der var
mødt Tyfkere alle Vegne fra kalt»
HLIZ Personen Her fra Byen var
;der kun faa, nemlig nogle tyske
ITjenestemcend og Jernbanearbej
’dere. Der blev forevift Lysbilleder
Iog derefter var der stort Bal.
Aabenraa. —- Byens Kirke,, der!
Ji over et Aar har henstaaet udenJ
Kirketaarn, vil næste Aar atter bli
lve forsynet med et nyt Taarn, der
Fffal viere 45 Meter bøjt. Det gamle
Taarn bavde knn en Højde af 36
Meter. Opførelsen vil blive paa
begyndt i Maj Maaned under Le
delfe af en Arkitekt fra Kiel. Omss
kostningcrne for Opførelfen vil be
;
l
f
Foklcølelse Rasse-set pas en Dss
TI- LÄXATlVE BRONO galt-ins st
let-· A sthekeme keknudetef Pan ess
svls set e kaute-. EIT- GKO V IT u.
senkt-M et pas bvet Bot-· Bd
løbc sig til 40,()00 Mark, som vit
tslive laaut ved Landfokfikkingsaw
staltcu i hiiel mod en chte as i,
Procent Mirfekollcgirt liar dess
itxdru Licsluttch at der til diirkon
Isml auskaffoss nnc siloffcit
«—— Lutsznrudt af Lin-k. Hotka
.Hmfss« i Elotiigadc her i Vorn
nat forlcdcn Listen soizssulsat nie-)
IixlksävazuiinzL ca hrud«—:s Ziiiacrindo
var dendc behjaslpelig dcrmcd Ta
Pigcn oilde tage en Kriiigle ud as
Komsurch kom hun for nær til
Fyrhullit saa der gik Jld i bendesis
For-Hast hoilket l)1111ikkemær
tcde for lnui stod i los: Luc Hun
for shiaendc amtiem Ztncn og
pkøfkcnct nd i (83aarden, hoor man
sik Jldcn dasmpct Ved at kasle heu
dc ncd Paa JordmL Lmn var i
den Grad forbrcrndt paa Kropme
saa Lcrgcn hurtiast nmliat maatto
tilkaldes.
Jle — En sorgclig Jnl maa
Guten Lonaso lnsr i Bocin fejre i
Aar skrioer ,,«.Ukm.« af 21. Dec.
Abende- Mmtd, der i lasngere Tid
ljiar oasrct Forkarl hos den herum-i
rcndc Tilmtsforsmndeu bar nasstciii
hele Sommeren maattct søge Lag-s
geljicrlo Han var for kort TidF
ssdeu reist til Kicl paa en Klinik
for om muligt der at blive hel
lsredet Desværre er der nu kom
met Meddelelse om, at Mandcn et
død som Følge af Lungebctændelse.
Konen sidder ene tilbage i smaa
Kaar med 7 Vøm Den afdødc
var en Mand, der Var almindelia
cfholdt. (FI. AV.)
Suudvcd. —- Formandsskiftc.
(·Dbbpst.) Et sikkert Forlydendc
Vil Vide, at ,,Suudved Landbofore
ening«s manaeaarige Formand
Gaardeicr Wolif af Gammclqab Vil
Friede tiloaac fra denne Post til
Foraarct. XII-. Wolff blev Formand
for Landboforeningcn i 1868, kun
LF Aar gaumieL og har altsaa til
Exæste Aar vceret Formand for For
ingen i 40 Aar. Hatt er sikkert
« af sin Egns mest frcnrtræchuc·
ndmcend og har faaet en ·al
bar I sin Uygdom Laufschr
skfnselev i Skotland og har i Aa
renes Løb besøgt mangfoldige
Landbrugsudstillinaer rundton1.
Hans Rejscr i LaIidbriiaests- Tie
neste har, saa vidt Dido-Z, ført ham
baade til Frankrig og England, ia
cndogsaa til Amerika. Mcn ailc
vil sikkert Være vnige om, at ban
forstod ostaa at lade Foreninacu
faa Udbytte af de indoundnc Ris
sultatcr og Erfaringcr.
Toftlund. — En stor BrandIna-?
nøvrc blen den LU. Tec. holdt paa»
Tuftluud Stole-J cheplnds i Akt-Z
ledning ai, at dct frivitlige Brand
vasrn lJar fanot en m) Epmite tit
en erdi af lZUU Mark. Brand
11ær115-Jiispcttk11« Verncr fra Rict
var til Etedkr Tot frivitliqc Brand
Vcrrn stitlcdc Vcsd E)-Tiden oin Mut-s
gcncn oed Zprøjtchnfet Ved Ti
tiden stillcdc forndcn Vycns Tonngsw
Vrandnasrn tilligc hole Toftlund
A1«11t-:-forstandcrdistriktski Zwang-j
Brandvmrns Xdonnnandøn Juspctx
tør Verncr linldt i en bel Time et
oplysende Foredrng og ljeiwistc til
Nødvendigbodcn af, at unlink-r Kom
munc blcv bisdrc i11døvet end bit
indtiL
Toftlnnd. —- Vcd Besiddcrtcttcn
forhandledes den 19. Dei-. kun een
Sag, ncmlig imod den 43 Gang-c
tidligcre straffede Arbcjdcr Frcde
rik Julius- Zøllner fra Altcnberg,
fom stod anklaaet for Tiggeri i
Hønning Den offentlige Anklager
androg paa 4 Ilqcrs Arrest og Hen
visning til Landspolitiet. Dommen
lød paa 4 Ugers Arrest; Henvis
ningen lod Retten denne Gang fal
de bort, da Anklagede det sidfte Aar
uafbrudt har haft Arbejde.
Flensborg Omegn. — En paa
faldcnde Omhn. J ,,Flensborg
Divis« skrives:
- Mandag Aften (16. Dec.) holdt
»»Landboforeningen for Flengbora
ca Omegn« et Foredragsmøde bus
Gæftgiver Christianer i Harresleu
Man kunde ikke sige andet, end at
Landraaden hade vceret tilstrcekke
ligsbetænkt paa at førge for Til
syn oa for Ordenens Opretboldelfe.
Foruden felve Amtsforftanderen,
der var til Stede ved Mødet, hade
Landraaden beordret 3 uniforme
lrcde Bctjente — 2 Gendurmer ou
1 Amtstjener — til Krum. Te
Iopyoldt sig dog under Forcdragcne
i et til-Judende erclsa
»J»ngli1itimon til-ZU flrengt over
plsuldt en IFftrtsn sit« ZUSCdclclfe onl,
Int lmigs tmn galant-do sit Lokale for
sinkku Boka i FrcnnidctL san vildc
Meile uouumcnomadktuodcr, Skattc-s
stimkinkxenmdcr o. s. V. blinc tagms
Hm lmnck
Oele den puafaldendc Omhu Visw
im rot onerflødig. Der blev holdt
iet Landbrugsforedrag og et kriste
Ylikpfolfelth Fort-drum Hvis det
sumwa Tilfnn skyldesz en løgnagi
tiq Denunciation, som for mager-.
Tid fide-n fremkom i et tysk Blad,
Imm man undre sig Duer, at Land
machn ikke vcd bedre Befked. Allei»
Gauen-I Folk knn vidne out, hvork
mnlnmqoliq Lnndboforcningen vaka
nor over at nndxma selv det rin
kusstc Zkiu af, at Politikkcn strei
feski paa dcns Møder.
- Vcstkyftcn. — Dei vkrkkct nogcn
Foruudring i on Lande«-by her pack
Mstcrcgncm at en tysk Købmand
lmr Pyntct Julcudstiuinqen i sine
Vinducr med smaa Dmmebrogs
flag. Egnens Tyskere synes ikke at
tiære saa bange for de rødhvide
Farver som til Eksempcl visse Ty
skcre i Hader-Atem hvor som bekendt
on dansksindet Købmand blev idømt
en større Vødc for at have haft en
Mølle med røde og hvide Vinducr
i sit Vindue sont Julepyut
l
Tiers-its. — Grucralfotfamling.
Vcd den forledcn nfholdte General
fcrsamling paa Mejeriet »Borge
mmrt« i chrnæs fordeltes ,et
anjfnd af 9000 Mark til An
dclixshcwcrnc Ti«s et Pund Smør
nur der lmigt 26,39 Pund Mwlk.
Sonn ny Andclsslmvcr indtraadtc
(«3a(1rdcjer Muguussen Paa Hon
xumrd med 100 Køer. Til Meje
riet looeres der un Mwlk af over
NO Rom-, oq det Arbefdcr uden
Gæsd
Tcn.lillc Sangcr i elegant Bind.
« Vi har· «· efixksVeiMikasTsäät
indbxkttdesi i·fpecielle fine og ele
ganle Bind den lillå Zangen Dei
er det mest smagfulde og nydeligste
Bind, vi kauder. Disse Sange-re
er sasrdelcsjs passende sont (»Gift
Bouks«) Osaver til Bryllup, Kon
ffrmution, Fødselsdag og andre
Lckiigljcden
sndlssjndjngcrue er alle i de fing
f1e, succiclt tillaocdc Lædcrbind med
Mij ZilfeFursats i hurmones
ten-de Sinlø1·cr, SilkesMirrkelsanud
med Kunstcr, fint Guldfnit, runde
Ojørncxz elcguut Forsiring i Guld.
Det er en Fwd at eje en saudan
ljllc Immer indlnmden, dct most
m·tis1isl"e, 11mn«kendcsr, et helt lille
Kunfwærk fra Bogbinderfaget.
Navne kan ikke paatrykkeiks disfci
elegnnte Bind uden at Vansyne
dem. Our Nat-n ønskes, kan derl
trykkcs paa et Silke-Mærkebnam,’
ji«-u kan lægges i Vogen. Syv
forskellige Farver haves som her
ungivet.
S. 446. J mørkcrødt, fløjelsagi
tigt Kidfkind med J. H. S.
Sangeren og Løv i Guldtryk,
Bølgelinier i Blindtryk. Pris
samt ,
4—17. J mørkegrønt, fløjelsag
tigt Kidskind, med Kurs-, Cirkler
og Ordet Smigeren i Guldtryf
Rose med Løv og bølgende Linier
i Vlindtryk. Pris 83.00.
S. 448. J mørkegrønt, fløjelsag-E
tigt Kidskind, med smaa Stier
ner, fine Linier og Ordet San-.
! geren i Guldtryk, med Kløveri
! hIads-Foksiking. Pkis 33.00. s
.S. 449. J møkkebkunt fløjelsag-"
tigt Kidfkind, modulerende Far
ve i brunt. Ordet Sangeren i»
! Guld. Pkis 83.00. ·
S. 450. J himmelblaat, fløjelss
: agtigt Kidskind med Kors, Em
blem og Ordet Sangeken i
: Guldtryk, og blindtrykt Løvs
; Forsiring. Pris 33.00.
;S. 451. J rosenrødt, fløjelsags
; tigt Kidskind modulerende Farve
i rødt, Ordet Sangeren i Guld
paa Ryggen. Pris 83,00
S. 452. J chocoladebrunt, glat
Kidskind med et fint Kors og
Linier i Guld samt Ordet San
geren paa Ryggen i Guld. Fin:
Forfiring med Linier, Knoppet
og Lillier. Pris 83.00.
l Danish Luth. Publ. Hausk,
Bleir, Nest-.
FI
»——
« Nyc- Bauer
fm Kirkelig Forening for den Jn
dre Mission i Danmark. Disfe
Vøgcr findes ikke i vor store ny
Kntolog da de er forlagt siden den
udkom.
Ved Dødcns Port. Fortælling of
Svend Juel, Sognepræst i Ejerss
lcv. 56 Sider i Omslag. Pris
20c.
beredelseshistorie indtil bang
Tronebestigelse of P. C. Da
David, Israel-s Konse. Davids For
vidsen. 96 Sider i Omslag 30c.
Vor Børnclærdom. Af A. E. Bü
lov, Sognepræft i Holstebro.
Jndhold: I. Hvad figer Biblen
om Guds RigeZ II. Hvad siger
vor Kirkes BekendelsesskrifterF
HI. Hvad siger de andre? 144
Sider stærkt indb. Pris 30c·
Adonitam Judfon. Birmas Apost
le af Johannes Eiersted med en
Jndledning af E. M. 32 Si
der i Omilag. Pris 10c.
Tr. Robert Morrifon. Den første
evangeliske Missioncer i Kan —
en kort Lennetsskildring af Eilert
Morthensen. 32 Sider i Om
sfag. Pris 10c.
Allen Gaudium-. Banebryder for
den nyere Tids evangelifke ’Mis
sion i Sydamerika. Af Volmer
Krohn. 34 Sider i Omslag. Pris
10c.
Alexander Duff. Nogle Træk til
et Livsbillede Af J. M. Bang.
32 Sider i Omslag. Pris 10c.
Kristcudom og Fædrclandskærligs
hcd. Et Foredrag af J. A. Niko
lajscn, Sognepræst i Storvorde.
Med to Digte af Mads Niclsen
og P. Lauritsen. Udgivet ai
K. F. U. M. i Aalborg. 24
Sider i Omslag Pris 10c.
Hvad er dcr i chcn i Thy? Frem
stilsket af P. P. Johansen, Sog
ncpræft til Rcehr, Hansted oq
Vigsø. Med en Fortale of
Jndre Missions Fo s» « s« Pwvst
Weyx.-4g. s
Pris-15.c. «
Danske Mamd Skrifter for UngL
dommen. 1. Ambrosius Stub
Af P. Lauritsen. 24 Sider i
Omflag. Pris 10c. II. J. P.
Junggreen. 40 Sider i Omslaq
15c.
Da Halmcn blæstc af den spnnjols
skcs Hus samt andre Fortcrllinger
af Kristinc Monnark. 76 Sider
i fint Omslag. Pris 20c.
Somcmdcns Jul. Smaatrcek og
Skildringer smulet af Vilh Rasch.
68 Sider i Omsiag. Pris 15c.
Lille Trillc. Jndblik i Vørnelivet
i et indisk Hjem af Mary N
Tuck. Pan Dansk ved A. K.
Med Billede. 60 Sider i Om
flag. Pris 15c.
To Forcdrag. 1. Faren ved Bibel
kritiken. Af Pastor C. Halt.
11. Vor Frelfers Syn paa det
gamle Testameute. Af Pastor
Asschenfcldt - Hausen. 26 Si
der i «Omslag. Pris 10c.
Tre Forcdtng af Missionccr L· P.
Larsen holdt ved offentlige Stu
dentermøde i København i No
vember 1.906. 80 Sikdr i Om
slag. Pris 30c.
En af Hans Juvcler. Af Contance
Ruspini. Oversat med Tilladelse
af Jgnoto. Smaatrcek af Mary
Hogbens Liv. J Omslag. Pris
15c.
Hvordan tæuker du dig Himleu?
Prædiken holdt paa Allerhelgenss
dag i Fredens Kirke. Af Oc
fert Ricard. J Omslag 15c.
Nr. 15 for Bsru og Bstueventr.
36 Sider i Omslag. Pris se.
Nr. 16 for Børn og Bsrueveuw
36 Sider i Omslag. Pris 6c.
Eu Sladders Historie. Fortalt as
dens selv efter det Engelsf
Oversat af B. Heiberg. 69 Si
der fint indb. Pris 40c.
Gtkte fra Voldgaardeu. Fortælling
af Laurits Peter-sen 224 Sidet
elegant indbunden. Pris sl.20.
Den Rette. En Landsbyhistorie
frit oversat fra Engelst ved N.
P. Madsen. 654 Sider elegant
indbunden. Pris 81.80.
DANISH LUTH. PUBL. HOUSE
Blair, Nebr. "