Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 28, 1907, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —
F
Yanmark
Automobiludftillingen
i Nyttbing F. lukfede den 11.
ds. og eftet alle Solemmket It
dimme med det uventedc Resultat,
at den hat givet Oper-sind Besp
get hat vceret i stadig Stigning og
kulminerede Degen for Lukninsgen,
da ca. 10,000 Mennester pasferede
gennem dens Portai. Samtidig be
fordtede de to kobenhavnsie Amome
bildkosker 800 Mennesser rundt i
Byen, hviktet vil sigse, at de hvet hat
maatjet gpre ca 80 Ture i Lobe:
as Dagen. At de hat gaaet Ub
ftillingens Strabadser igennem uden
et eneste Uheld maa siges at varslc
godt for des-es fremtidige Birken i
Kobenhavn
Dei siger sig few, at Vegejstkin
gen over det gode Resultat er ftor i
den lollandsk - falstersie Hur-ed
stad: det eneste Staat i Glceden er
viftnok Savnet af Præsidenten, Grev
Raben, der jkke hat vift sig vaa Ub
stillingen efter sin siygtige Visit paa
Aabningsdagen Ministerens Man
gel paa Interesse for Byens Mute
bakn has unægtelig ikke gjort haxu
psopuiær i Nyfsbing.
Autornnaildrofkeri Pro
.Vinfek"es J Anledning af, at
Tknån Z Isykøding F. hat starre: St
«-E-elstab med det mærleligc Ravrl
,,B-ibtøkselskompagniet« Jan »K. D.«
oplyse,ack deter det nye store Amom
bilselskab »Contmental Motor Cahi
Line«s Henstgst, saasnart man et
kommen godt i Gang I København,
ogsaa at forsøge med at postere AU
tomvbildroftek i «vore største Pros
Oinsbyer, foreløbig i Odense, Am
lyus, Randers og Aalborg.
Stot Gavr. Villa »Land1yst«
Oed Aal org med tilhprende Have paa
1 Id. Land er af Entefru Petersen
stænket til det notdjydsie Vergeraad
til Optagelsesshjem Med Gastzen fol
get et Belvb af 10,000 Kr. til Un
Msem
Fællesmødet msllem »si.
F. U. M.'« og »K. F. U. K.« for«
L L
leden halb-de gansste fyldt Fesisalen i
Gockhersgaldg Raben-how hvot Bi
stosp Koch talje om:- »Kri(stendom og
Kultur-N Kussebontwllpt Bangeket
bød vellommen paa Kredssvtbundets
Vegne: Bistoppens Foredrag var et
interessant og fcengslende Jndlcog.
og under sin Omtale af Kultuten
dvælede han bl. a· ved »K. F. U.
M.«s Virlsom-hed.
J den deteftet følgende Diskus
sion deltog bl. a. Cand. Mem-T
Komtesse Knuth og Prcefterne Us
sing og Gad.
Kl. 7 var der paany Mode, og
her kalte Paftor Ussmg om ,,Hednin
gemissionen«, et Foredrag, hvis
Grundtanle var denne: »Uden per
sonlig Mission lan et Menneske ille
Dkioe ndre Mission. Kasselontwllpr
Bangert bragte Taleren en Tal,
kwotefter der paafulgte Diskussion.
Stor Brand i Utterslev.
Hønbergs Kassebrcenderi paa Alex
Jndravej 18 i Utterslev er den 10.
Mart-:- klivig nedbtcendi.
Komplexet bestaar af en Hoved-j
lbygnsing med en Sidefløj. Stue ag;
1. Sal er mutet. Tagetagen af Troe.
J Stueetagen sindes Kassebtænde:
Iriets Masftiner, paa 1. Sol er Kasse
Irenferiet installeretz her sindes ogsaJ
Ost ngklggkz«« Tagetagen afqiver Run!
.til Foderloft. ]
Isan Opstvd ved 1-Tiden paa L
,S-al og greb stærlt om sig. Dal
LBrandvcesent ankom under Falls-l
mægtjg Müllertzs Ledelse, var Flam
merne i Færd med at trcenge op gen
nem Fodekloftet og ttuede samtidig
Sidefløjen Fuldmægtigen relvirerede
derfor en Dampsptpje, som 8 Minut
ter efter lom til Siede. Deer lyl
tedes det at tedde Sidefløjen, hvis
Tag dog brcendte· Af Hotoedflsjen
odelagdes baade 1. Sal og Tagew
gen.
Tallet være Redningskorpset, som
ligeledes var kommen til Stede og
med "sine Presenninger havde dekl
tet Mastinerne i Stueetagen, Itzt
ledes det at redde alt værdifuldt E
denne. Staden er derfor forholdsvis
ringe. Ved 4-Tiden kunde SMA
terne Unde hiern
Den ftore Tyverisasg paa
Den svigter aldrig
Dr. peter’
Kuriko.
Pastot W. Schaff, 412 Clinton Avcnue, Nesme N. J.: «Kukiko hat
siennkm Herrenss Belsignelse hidfstt vidunderlige Resultaten-« ·
En·Tanke, fom er bleoen udtrykt Tunndek paa TIIII ndrr of Wanae as
de Svge og LIdeIIde Zend eftcr en ltden lamflrt Inoclmldende Llnbkmhm
Her Iok det gamle, velpwoeoe Urtemidvcl fra hoer Etat og Lertttornnn I de
orenede Stam. Strio til
DR. PETLR FAHRNSY s- SONS cO.,
tust-( so. floyae Ave» cflchco. ll·l..
IIIOOIOOIIOOOIIIOOOIIOIIOI.IIOOOOOOIOOIOIIOOOOOOIOO
Bogcr for Konfirnmtionen.
Ulldck F-!Dkkhlltllld. .«!-" i"«««:,1s W 15 I-« n HI- Zgbcr »m! usibean
zI·1-k!1«1a III-Nis- -Int j- . :n«"- h s- --·.I·«.. Lti Sc
8« - "· « . . —
Ell Excllllklhlltldc ll. .I:- «-.:: —:- unser L-. Es dtzast »r xxn meb nd I LIcII
72 Eise II; ::l»n":·«.1"jrn: «c.
annn Turka Tll Ko« sitmmldckl Imd Jssrws II- Num- R Stim. As Tros
DIOII ’t’-lts.·nde·: Nin-III «I::ti;:«:d PI .;-.IT: g :1:IDI, under eI usw« ! · If
’·:I: n : succ- Isi In IIan iI sznik EIITD im en as si- stnle - I·
·n t»«I:!I,-«::»«, due f e· IIcrIII «ck«qs—sgx«-;
s» »r- s . I» . ss«:: her (.·I.««e»3 den-» tn L ..« Zet Usvs «Il II
ist ·. !.g-;! ei IIU ist 3I5e1, I.·tb« Inben I !..Inc».nk-« ehI :- «
« k« i« cl(v
Im ni- Betnrsnjna for den, der vil frem i VIIan m « .,.- k«
Je Ixn I- « ·. "-·::a;IIII:qi·sr-11er streng «1Ip wsr
TIDIILIIsp VII M- HI Legi« Inng, Jlslud . Dz« IN sdII«:. «·l .
nst in Nun-II u :·III H- Hier Zwer, govt inbcsnntsn ! fonIWnssIri «- w
IIs«-.-thIr«. Lin-We
3 cll ulPk PmksJ liklllqc T Unec- Venagtninqer vpb Ronfnnsnnnnen nu« II
mii Lin I—r B .. e Boq b bøoet III(,k-I Als-LI- aling diI den un: n ..«.
Ins 1I«I:- I en .1.:I«I«kss. 1-7 Zwet- JIIDehri loek 14 non-Inge. tnsieisqe
LWII ntnntgex LIIIIII er 4«c.
Lkiklk Ua Isl. En 2«..I-.If1)s.«11119e Mit-nd of Basler West-I Euemrd.
0 ku- ..:«:Id««: l— W sæIse den nnqe I ZIaIId ti! at Iman .)1DI’
III ,.F"- me Iskxkt s stren, næk man-»in, onst s:I-(.««, O r
IIin «IIoI : nnd-.-v DssI Estn III-Here Mund Zxæl o( ·-e.- Is: n« c zxspssisni
««- If- THIUE I1I,-n«.u:«ki nI IconfnInanonggnvr. Jndholyer U LIuHsH
ji« Zum-I net ZJIEsIIItIksbIIII VII-s Juc.
W« NI Eklm En :"csq ioIs nngc Roinkct ngI n- PIswr Wenqu cs I f
.·’l A issIN n in Os« Icl IN III III-II I)«-rd’1 I; skiIsIIN VIII-Ums uId -:I is -«-s
us : »Im Niun r·««- ««.s,-.-»kr, III hkin bignnote as l):c-e. Anker I-:eI III« I.
Ij n :-s miixr Jq sztsdks on velsiqngae ixnxn Im Erst Lan ’ Isce s!::-«
hsII·-e I hin ·L·og. Bogen er paa llz Ztver vg IIIVIhoweI l» »in-Um Tusk
H -««c·
Jssu TZTIHVVEU TIgt as A. Manch. 80 Zider· Ftnc Indb. Läc.
Trank-er Im Livets Fled. tin Iiue Statt-sk- IIIeo-2·Ive1ipkog oq ei Lin-g In
hoc-. in, I «.’1«Is.«. As Vength IJmIIen XVI-d sycnoid qi 110IIIII—.!2I[I;,V«1
og J, Vemmcn 400 imkm Sattel-, paa godt Papih net invb. 40s
llugd MMIIII Zkkllklstc Bibelspsog og Sahneverg IIl hvek Tag I starrt.
.s-u im as en LOeII of de Insgr. SIIIucI inka soc
To Sinn I IIIdh og geIInemtrntfeII med huide Vlade til NettsgiIelie as
minder-Ewige Begtvenbevek pm de foriteltige Dage i hele Aaret 50c
Un passenve Gave til Konsument-er euer til de stme «»sIIoagsikoleb-In.
Beil-l nogle of disfe Vsser for Konstnuatiouem
DAlekl LUM PUBL- muss, Blatt-, Neb
b......IOGOOIIOOOOIOOIOOOIOIIOIOOOOOOOIIOOOOOOOOIOIOIIIOOOOOII000000000000
WMOUOOOOOOIIOOIIOOIOOOIOIOIOIIOIOOOO000000000000IIOOOOOOIIOOOO
(
OOO
GOWssssssOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOIOOIO
m
1 J
Fre-deki«ksberg. Ved Jst-ede
tiksberg Politiret er Forhstene nn
lsig bleven assluttede i den meget ow
fattende Tyvetisag msod Jda Has
fecberg og Dode Rovhschild m. fl»
efter at Swgen her staaet paa i ven
trent 5 Fjevdingaatz i alst hat Ida
Hasselberg tilstauet at have begaael
pp Fan 300 TnvetieY hvvkeffer
hendes medvstyldige ipaa fokstellig
Maasde hat væket hende behjælpelige
med at faa de ofte meget vcerdifulde
Tyvesostek realiserede. Ferse under
et af de sidste For-her blev en ældte
Kone impliceret i Sagen, idet hun
hasvde anmeldt for et Par Am siden
at være bleven bestjaalet for et
meget tostbart antitt Guld - Dame
Hur med Emaille - Jndlcegning; dette
Tyveri tilstod Jda lHasselberg ogsaa.
men ved nærmere Eftersyn oplystesxsv
det, at den gamle Konk, der for
nogle Aar tilbage var New-rings
kone hos en Guldfmed paa Gl. Kon
geveL til hvem Uret var indlesveret
til Reparation, havde stjaalet dette:
den paagældende Guldsmed, des
knn kunde fortlare sig Ukets For
svinden ded, at det fejlagtigt maatte
Taste bleoet udleveret til en Kunde.
der saa havde beholdt det, hgvde i
fin Tid maattet erftatte Eferinde.1
Uret med 250 Kronen
En Kirke i Bank-se Spptgsi
maalet om at bygge en Kiste i Van
løse har, ved Finansudoalgets For
slag om at bevilge 30,000 Kr» faaet
Attualitet, og da Kittetorniteen alle
tede hat indsamlet 15—16,000 Kr.
under Sognepræften, Betst-or Wam
bergs, Isokrnandssian er Sagen nu
ryttet næk sin Løsning. Der er
isvrigj ogsaa rige Muligshedet i Sog
net for et titleligt Lisv, og da Pa
.stor Wamberg i Vintekens Lob med
Jstort Held og Energi hat sa: Fore
ssdragsrwkfer vg Moder i Gang,
Ivifte der sig hos Befoltningen en
Gordny som not fortjenek at be
lsnnes med den nye, projektekede
Kitte. Denne, der vil koste 50,000
Kr» vil faa 400 Siddepladset, og
Attitett Thowckld Jøtgensen hat
lavet en meget smut Tegning
Captyn. Forhørene i den
onssigwættende Bedtageisag strider
tun langfomt frem, idet Bittedoms
mer Valeut fotelsbig indsamler des
Rette for felve Underspgelsen. Grund
!age: for denne have-H del, for san
vidt sont Capttyn hat vedgaaet de
bam paatlagede Bedkageriet; men
der forestaar dog en langnarig og
Hittert vidtlvftig UnMsngelse, sont
irimeligois vil bringe interessante og
’hidtil utendte Fakta frem; og Bir
tedonnneren formener en’dog, at det
»nil blive npdvendigt at ndstræktc
Underføqelferne til helt andre Sie
»der end Sollen-d med ncrkrnefte Osm
segn.
» En darhufianfk BUT-ims
Tfa g En i Aarhus been-de Havneak
»deer Hausen er ifl. Texegram til
J,.ngl.« den 6. dg. bleven anholdt
for Bigami efter Anmeldelse as sin
anden Dust-Im Han havde i 1893 i
Flengdorg giftet sig føkfte Gang,
men bleo i 1902 udoist as Tyfiland
efier at have udftaget en Feengselgs
ftmf for Tyveri og flog sig saa ned
i Nachw- Konen blev i Hin-Morg
og eiter nogen Tids Forløb I"en)te
han hendeå Breoe iiikage med Paa
»jtriften ,,«31frejft til «Llnieriia·«'
J 1904 giftede h.m sig sag ige:1.
Men for nogle Dage siden ins-traf
hans forste Kone til Aarhusx og da
Monden itke viste sig uiilbøjelig til
at følge hende, meldte Nr. 2 hasu
for Bigami.
Attentatet paa Berg-for
mand Koch. Onsdag den G. ds.
er Sagen bleven afflutiet med Hen
syn til Attentatet paa Retsfotmand
Koch. Retsformianden hat aflagt Ed
paa, at den artesterede Einar Chri
stoffersen er Getningsmandem hvad
sdenne, besynderlig not, stadig hat
bencegtet, ftpnt hakt hat kunnet gøre
Rede for alle Enkeldheder i det op
sigtvættende Drabsforspg. Den af
Professor Friedenuich udftedte Er
klæring bekræfter da ogsasa, at Chri
sitosietfen er gal og maa tages i For
ivarsing. deer Sagen er fremlagck en
Lagm klæring fta Dr. Fenget Just,
som Wldde Retofomandem og
ssom udtaliey at drum ikte vil fas
lais-den Miit wf Stadt-h M ask neg
Ple Musiker er metue og hin
fdtet MW i U M II II
;M sp »r«
L I
Besselfalfh Fordeva Ftu
Erhardt, titdligete Jndehaverske af et
Fsdehjem i Hundslunsd, er ist. R. B.
den 9. ds. blevcn artestrtet for Bets
ebfalst. Med Basnken i Oddet havde
Futen en Vele paa 4000 Kr. med
4 Endossenterz den ense as disse
Hofstalesptstansdet Sftensem Ris
giaard Diffsiole ved Scby, satt-feste
rede, da Vekslen stulde betales af
Endossenterne, mod, at han havde
strevet sit Navn paa Vekslen, ellet
at han havde givet Fuldmagt til at
sitive hans Navn paa den.
D ø d s f a l d. Hospitalsforstans
der Stephan thl i Vejle er iflg.
R. B. afgaaet ved Doden 73 Aar
fgammei.
Stort Elektricitetsvært
i SydsjællanX Eftet hvsad
,,Ncrstved Tidende« ersann hat Fik
maet ,,Zrniih ås Walthet«, Ksbeni
havn. udarbejdej Planet for Auch
af et Elektricitetsværk i Bkokss Mose
tnsellern Næstoed og Nin-Find Heraf
agtet man at fotstyne Nceztved og
lHasLev samt de omliggende Lands
lkyet med Eletiricitet. Anlæget an
staas at ville koste 800,000 Kr» og
et Aktieselfkab agtes dannet til at
gennemsøre PlanetL
—
Bescktningen indebtændt.
Om Morgenen den 6. ds. opstod der
iflg. R. B. Jld i Gaarden »Ker
holm« i Gjesten, tilhøtende Frn
Brandsgaard. Jlden opstod i Heite
stalden. Dei lyttedes at tedde Sinc
huset og Mejetibygningen. Ca. 20
Kreatnret indebrændje. Jlden menes
opstaaet ded, at en Are er lebet
vorm. Gaarden Var fotfynet med
Elektricitet. Ejendomsmen var for
sikret i Landbygningernes alm.
Brandfotsikring for ca. 40,000 Kr»
deraf de to reddede ngninger for
ca. 15,000 Kr. Los-M var forsikrct
Wistofts Brandkasfe.
Flygtet Stagtetmeftek.
En i Valdematsgade, Kobenhavn
boende Slagtermester Krüget hat
fotladt Bysen under Oxnftændigheder.
der hat bevirtet, at hans Forscvinden
er bleven meldt til Po!itiet, og han
selv efterlyfcs for Bedtageki.
Krügen der er en nngre tystfpdt
Man-d, havde efterhaanden optpbt
en Dei Kroaturet og betalt disfe med
Vankanvisninger. Da Anoisningerne
stukde indfries, viste det sig, at de
werftred hans Konto med ca. 7000
Kr. Dei blev da fotleden heu
ftillet til ham at ordne Zagen i Lo
bet af 48 Timer, da han elleks vildc
Vlioe meldj for Bedrageti. J Mel
1emtiden er han faa forfounden Ni
meligvis er han tejft til Tvssland.
Til sin Zone haode han efjerladi
e"t Bren, hvori han meddelte, a!
hnn widrig saa ham mete.
«
Ztor Biergeløn. — Os
retkdom For Biergninqen af th
den 1· September f· A. paa Nord
siden as LIhage i Nærkyeden as
Hanskhoxm ftrandede Damvsfib ,,M:
7tr-.1l« af Marseille, fort as Kap
mer Eymem er der ved Formen-:
den 9. ds. afsqg:e Dom :ilk:::d:
Eoitzers Biergningsentreprife 50,
W« Kr. tilligemed Reuter 5 U
aarlig fra H. November 1906. Sa -
seng- Omkostninger ophæoedes.
Dømt for Brandstiftelsx.
Bis-In Valbord Kamilla Nielsew
der blev anholdt i M—gribo, efter as
have tilftaaet at have paasat Jl:
den i Mater Christiansens Hus i
Herringe, er ved Politiretten i Fas-·
borg dømt for uaqtfom Brandstif:
telfe og Tyveri til 15 Dages Fens
fel paia sædvanlig FangekofL
Anholdt Bei-ragen En
yngre Mand, P. Lorentzen, der i
Februar Mauned rsmte fra Loben
hcwn eftet at have bedraiget fm Prin
cipal, der er Vetselleter, for ca. 20,
000 Kr» bleven anholdt af Politiet
i Odmse.
Gan hat i Mellemtiden veret en
Tut i New York, lyvot ham dog tun
vpholdt sig i fem Dage. Bedtageten
vil blive ask-endet af Kobmhavns
Politi.
D. F. D. SB Damper »Land
MW MWM vth Udsejibtgeu
Hm W den s. ds. for Syd
Smle og voluka
Komm-Eh Jle Dele IIIqu lsfesr. syst fadstsllet. «
stllejder let stmmem o pu sum-ge TM stekk o
velbygceh let at hol e ten og l Orden ox let o
bencle —- cletee er de Punktes-. com Inst- mas ils-se
vecl en separate-z sm- man hjøbck cea. Os III-·
man set es
u s «- - s « «
. s s E PAnAsko II
er slet unmlvenrllm at lerle lpenketm llen hat alle.
Der .-,· » lnsucsisk clm vnrek liknxcre eml alle todte
Noldhsklietl er Inml klen «l-i!lige" sexmmtur mang
ler. mesn (l( lte er ns stup- Vixtlxlwh U lmr namha
lzst IUHD sra man-e llmxsere UND s. Separaturetq
Ank- lmrlsmxst den-- Mag-hinkt hver pag l 10 Aar os del-over
mecl fulllstxcmlilz ’l«llkns(lshc(l·
l. m e Ists-re ein-»Hie, nye sc Jst-Uns vlsek tydellgt alt vedrørtsncle
Kssnslrulxtlnnen Ost det- vltlumseklljk teue· sknmnlngkkklscnrtL
smn l’. S, l1;«. lu-( hat-de Interesse-ers Drin. skrlv til «- »so
et frll EIN-»Ob« imn folgende Munde. "Sencl Katxilnyz Ni-.
A 24." ( Wink-lumle ellet ner Hure engelslse Entom-b
rlln liess-. »in ssui onele unkl» Alls-esse
vorn-unt karn- piskhlne co» hellt-II Filu- Vc.
. s .-- l .-r.1ss s- l S. Spuk-»Hu »s« nachts-· lt'nlm«»,
l« rs U - len·-s«ss-U«· Nun-. m su- t’».y. l-»
hu «’» sssumkbui I·«-I;s;- MIs-»
t..-x;.u . I -«.. .l«1-.l.«"- 1«Ilsll-a-ssllo. U. M
» Iz
-«»« .
-."?.sr2«
W SMPAQSSZQPFEÆZFRF
'FW7ML-«7"ÆU? »l
Bibelhistorier og Luthers Katekismus
A
Disie Boger har i længere Tid været
udsolgt, men haveg nu i ny Udgave.
Samtalk over den bivelslke Bigtotir.
Cn stunde im mme csg Unge. Itedie Udgooe. J iki sembeifelfe
ved Late. H. Uhr. Haufen og Soguepmst H. L. Linsen over der gmnxe
og nye Teile-nennt dismäez NO Sidet fsa Ist Partik, stinkt
umbunden. Iris ................................... 82080
Samtalkt om Futheri Lille Batelkigmutd
tin ums-ist Hoandbog for Sondaggstolelmete. 4de Uvqave, genemfek
og antun met Luginolens Un Lplag ved J. P. B. Peterink ekelt-iu
ipectøL Mo Zwei« godt umbunden. 86 0
Busen et z« 0
------------------------------------------
quqe Vvqck vansj
Danish Luth. Publ. House.
FLWÆ - — — MEBFIFXA
—
——I
gacmfde paa et Undekvandsstccr.
Damperen lom flot ved egen Hjcclp
og returns-rede til Ztavanger.
Stibet et tcet og Ladningen abe
ftadiget, men del Vil vistnot blive
usdvendigt at udlosse Ladningen,
for at Stibet lan gaa i Dok og
teparerr. Stibet havde Lods Im
Bord, da del grundstpdle.
Ejendomssalg. Gaardejck
V. Hausen, Stoffe-marke, hat folgt
fm Goal-d til fho. Gaardejet i Ve
sterborg Stovhuse H. Fkiig for 52,:
000 Kr. Overtasgelsen fler strats.
— Landbrugskandidat Mittel
sen, »Aaderupgaard« ved Nestved,
hat folgt sm Ejendom til Psalmi
ler Carl Christensm og Kot-wand
Emil Jenseit as Næfwed for 44,«00
An GUar flal udstylkes l Hug
mandslodder og Bnggegrund.
»Stathavegaan« med Tilliggende,
210 T«dt. Land, deraf 180 Tot.
Land Forpagtning under Ringsted
By, er ifølge »Ring-sted Folletidende«
of Forpagler Bang folgt til fbv.
Eier of ,,Ditlevshpj«, Propheten
Bille Hausen. Overtagelsen sier 1.
April. Kobefummm er ubekendt.
Sau hat De sikkert ikkc bcugt
».luti- (8orpn«
In -(«H «·! Ziel Mtsski qu sit-quI
»te: «.t:.1..7"-.·. let t täthmc VI lex 1k11:,r:·
sitz M Hlk
JW Tach Vchondlinq i
Ist-»O Flusse
Ä
’ «!i:
Dem-se
«I: I!1U".«-, TI-· .II s-;s»I
III I- I SIIkJ
Firma-: III kaum-Im
»Im-; "I .«« 1)»;ks:n;.4
:I: »so«
II; II
ch: .l
Aufs Konnt s".I«-II: R Ins
h .:II..»« II is. · - !—« sk .II»I II
Hut-a «. .«slI·IIIr--.I. NR skIZIII m Inh
ll;«2 III «« Is: C« « III I«IIIII-.IIII·;II«I-.
VI Im I-» Mast-.
AIIU l«-s-1-II It IIUIIsn ’1-aI«:IIIIIdIIIII Ins » l
Ufuktns1(-.Is-I.IhIII-s p. Es siitsmnmen .Isk.1reli(,
Istst:o.:· I! »IJ Iguxt « Ins-H
.: s· -.«I »Im-lu- IIIcIII III-III I k
« ’.II"I .i! nich »k: IIlIl sIs AI II
VIII Nun-Ih.
AIILH isyzsus « «.I » J.!II·I:I-.1qs. Nu pur-:
H I«1.IS«:I.«--: ki» ·.s. II »S: .l:- .1«-,Ia!:sn—l:s «
«-, I III-II HI« !-.
IE P-· «sil" zi« s«.: .- IU XIIIH ---I-II.! ":· I
IUI II-:kII-:«.«
AIIXI (««»I Im ! s- :« III-w Inhsct zIs-1
-Ik..- Si :II IU :1« -L«.I::k .»I11.I«I- III« VII-,
U -.;« .««s7-«Iist-,·.7 « »:I"« usw«-«
.,- sit-s H ANY, I.,» h» :.1. Hm »
«’--K-I «"J-k ..I l II- : s Un l 1«-«I III-si
« I-! U« I -.- :«L- s- :
J-:" II ’s1k!.i LIIh I-«««,
tkk . III Gem- II III Ins-h
skaIkIs lIIIOTI
Hinz L« -1- itrc IIINILIM IIl IIIJIIgs
c -,-.s SIIII :I :- I ! : tin mutm- Tauf
FI« L» ksssthuäc Chemie-l cu..
VII-I « «11.NIIHIÅ.I.I .N·e«85 Tusk. N.Y
N
ZJHEcEii«:«:«:T:·T:«:·ZZII-«f773
:
.
Z Ifn Im Von as Pastot M.
Z Anker. Den indelIo der kortc
Z Betkaqtniuger over nsaIIIIe
o Eumet udlagt klaJ og sang
8 ilende
Z Tonne Bog vil ftkkert bliv
Zu wohinqu used Gliede af de
o mange Dunste i Amerika fom
Z sendet Forfattkreu kenne-u hans
Z Vitkiomhedfom Ptcft og Sko
- niemanden ,
Z 240 Sider sint indb. si .00
: IIIQOOOOOOOOOOIOOOOOIO
:
.
.
i
.
Damit publ. houup
s sit-. liebt-.
---------------------------------------
Rygfmerterkx
Wette
Midelse
s X Ist-user heut-ein M Ielve
«-T"Z siedet, tut-ern alle Ill
. sz spa
staunst-»dem
. «.’L«-JLHzVöÄQHTZZåNÅstNWWWNo » . o M ..xzx. xA AAJ