Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 28, 1907, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Danskeken"
er et halvugcntljgt klcyhede
og Lplyöningstlad for
sei san-In Follc
Moz» i Amerika-,
«-7-,« V
z; ursqmn
-—.««.
- - --««-,, og Frcdag
nH kmm 0n·. unek 1 Ämshtd
III-« x de Ämenebe Emm
mx S LLU I Männler
Man Verm
»l)ansl(eren"
( er det cnestc danske Vlad
i Amerika, der udgaar
to Sange
Z H om ugen lH
udgjves as
UAMÄSW Als-f- P«B. NOTICE
Ist-Mk- Nkznkhxsxx
Mone- .Ii1«nn- renne-S
z un ma Koilangentm
Nr. 23. »Es-« V
Blair, Nebr« Torgdag d. W. Marts 1907.
f16. Aarg.
Kklgen i Mann-Amerika
cudt
Hondutas og Salvador
hat tabt Staget.
Hovedsiaden er indtagei
og Præsiisdenten er flygtei.
Allekede i Indags lelegrafetedes
der til Udenrigsdepattementet i
Washington:
Nicaraguas Regering meldet, at
en Heer paa 5,000 salvadorianske
og LWO honduranste Soldater un
der General Preias Kommde den
Js. ds. angreb den nicarsguansle
Flpjoagi i Rcetheden af Namasique,
Hondiiras. Singet vakede i ire Da
ge og resulterede i Salvadorianeri
net-— fuldsicensdige Nederlag. De ef
terlsod 1,00() døde paa Stagsmarien
Tei hed da videre, ai Nicatagua
liarsde 2(),000 Soldatek ved Fron
ten og var færdig iil at gaa inwi)
Choluteca og Toguoigalpm
ciaa i Sondasgs erobtede Nimm
gnns Tropper Fjendens Stilling ved
Choluteca og indlsog denne By, og
Hondukas’ Prwsideni, General Bo
nilla, flygtede. Nicaraguanerne ero
brede 15 Hundrede Rifler, og bem
delige Oplug af Animunition og
anden Feltudsiyr faldt i deres Harn
der.
Og i TirHDagS nieldes der san fra
Panamcn
Nicataguag Tropper holdi i Gaar
detes andtog i Hon«du-tas’ Horte-d
stnd Tegucigalpa. Hon·dukas’ Her
er demsokaliseret og Regeringens
Embedsmænd er siygiet fw Ho
Oedstadem Denne blev indiaget i
«Gaar efter en hing W mellekn
de fjendtlsige Herre. Hondutas Krigss
miniftek og Dvetsiibefalensde over »he
ien, General Barashona, blev bode
lig faaket, og de sejrrige Nimtagw
anete tog man-ge as Fjendens Of
sicerek til Fansge.
Fra Washington hedder det san
videke i T"irssdags: Crit-dringen af
Hondumg’ Hovedstad Tegucigalpa,
de allierede Troppers Redetlag ves)
Choluteca samt Prcesident Bonsillag
Flugt antages her at ville end-e den
mellemainerikansie Krig. Nicakagua
kein-mer rimelsigvis iil at indlætie
en anden Pkæsident i Tegucigalpa
i Siedet for den flygtede osg derpaa
merke sine Twpper tilbasge til sit
eget Teriiiorium.
Angaaende Gran-den til steigern
da læggek enhvet af sde to Republil
let Stylden fra sig over paa Mod
parten, saa der sikle lau pegeö pqa
noget beitemi nd over Æresyge og
heimlny Oprpt og kevolutionære
Bevcegelset er der i dem begge.
Bindeopstaud i Rumænieit
J lcngere Tid hat der været
Gering pcm Ballan - Hat-vom
Unider 24. ds. hod det fra Bucharesi,
Rumæniens habet-sind at Opstam
den blau-di andebefolknsingen fteg i
Omfasng og Voldfomshed og haivde
allerede da aniaget en Botgektkigs
Rakakter. Studenier fka Universi
tetet i Jessy udsendte Opraab til
one "L«mdsdece Syd sp- Mocdmx
og Ipfordrede alle Klasfer tillat
pribe til Vaaben og forene sig med
Bøndeme.
Kong Carl og hans Ministre er
forskrækkede over Stilliingen og la
irer Folket alle Stags Reformen
Protlanmtisoner, hvoki Regeringen
Tover, at Parlamentet straks sial
blive fokelagt Lovudkaist til Lssning
qf Landspskgsmaalene og Indem-o
bkemet, spredes over hele Landen
Under 26. ds. læfes saa videre:
4,000 Btnsdet fra Distritterne Tele
orsman og Blasshkica hat siaaet sig
Fort-leise hell-met Im en »Das
th Lskstlw sum- Qstinme teuer-. seu
sme til-ostw- slle Ivotheketr. bvis Mk heil-redet
c. W. steh-'s MI- psa hier Ilse- Ic.
ifamtnen og marcherer imiod BucharestJ
En Slags Krigslsov et erklceret der,
og Militcerautoritetecne hat tage!
Forholsdsregler for at hindre de op
oprørste Bønder fra at komme ind i
Byem Stulde de nægte at trætte
sig tilbage saa hat Soldaterne
Ordre til at fyre med starpt poa
dem.
Premierministek Sturdza hat ap
pelleret til Parlasmentet om at yde
Regeringen Hjælp til at gennemspre
de Fovholsdsregler, fom taigcs for
hurtigt at dem-p· Bondeopstanden·
Oprøtsbander strygger osmktsing i
Landet, færlig i Vlashica Distric
tet, afstærer Telegraf og Trick-on
truade, røver og plyndrer, hvor de
tout-mer frem. Mange af Opcøkeknc
er bleven dræbte og flere saarede.
lldenfor al menneflelig
Hjceln Dei var den Slutning
Lægekne com til. De haode gjort derxg
dedstc, men havde intet forinaaer.
Dei var du«-g ille en Slutning, sorn
lunde tjene til Opmuntring for dein,
iocn fiod hende nær. Mr. Frasnt
Edition 9455 Fairfield Ave» Chicago,
bereitet om sm Modus Lidelfer og
hensdeg endelige Helbredelse oed et
sixnpeli HustnisddeL Han sigek:
»Min Moder tefandt sig i en for
færdeliq Tilftand Hun fyntes ai
lide af en ejendomsmelig Sygdoin.
Lægerne gav den for-stellik1e Manne
Hlln plagedeg af stiote Smerter i
Maoen. Tre Læget behandlede heni
de, nden at tun-de lindre Zmekiek
ne. lindertiden led hun faa forfckn
deligt, at vi tkoede hendes Endeligt
our ncer. Tibfvdst erklcerede de, at
inte: Menneste tunde hjælpe hende,
og at der itle var-en Gnifi af Haab
for l)en»de. Da alt andet havde slsaaet
feil, bestuttede di at prøve Kurilm
noorom vi havde hsrt saa wegen
Jeg smffede mig noget af. dw
Medicin og begyndte at give hende
den regelmæsstg isplge Brugsansvis
ningen. Det var ille længe, for vi
incrrlede gnvnlig Virkn·inig· Hun
fortfatte med at bruige Medicinen,
og inden en Maanod var var trete
Moder san megel bedre, at husn
lunde sidde -oppe lid«l. Ocn nagen
Tid dlev hun aldeles frifl og hat
fenere væket frist og rast. Hendes
Zygdoni er ikle vendt tilbagr. Vi
er talnemnielige over, hvad Kukilo
hat udrettet for hende.«
Naar alle anidre Midler hat staa
et fejl, prsv Dr. Peier’s Rsukilo.
Men hvotfot opfcette indtil da?
Den føtste Flsaste vil overbevife den
meft wivlensde om, at Rutilo er et
ufckdvanlsigl gasvnligt Middel mod
Blodsygsdomme dg lonstitutionelle
Svagheden Illig andre Modiciner
tan den ikle faaes paa Apotshetel.
Den faaes tun hos Lolal-A-genter,
der faar del-es Forsynsisng direkte fra
EneHwbksikasnsletnu Dr- Peter Fahr
ney Fc Sons Go» 112——118 So.
Hoyne Ade-, Chich Jll.
Hungers-nd es Opsiand i Kinn.
Hungersnpden i Kina breder sig
over stedse ltørre Landsdele og gi
ver Oprstsannden Næring. Hem
melige Selskaber er i Vikksonvhed
videnom og puster til Ort-ersm
Inen· Situationen er saa alvoklig,
at Vicelongen Tuan Fang i You
ling bar annwdet Regeringen onc at
nde 81,000,000 til Jndløb af Risii
Liliinsdiem Dei figes fra Washing
ton, at det regerende linesisle Dy
nasti er truet paa Grund af elimin
delix Opslsand indenfot de af Hun
gersnøden hjemispqte Distrikter i
Rinas Jnsdrr. Esfler hvad der er
meddeli Udentigsdepartemeniet fra
slmnghai. frygier man fsor vidt
vmsfaitende Osprpn —— Dei forlyder
fu Washington at der vil blive sat
en Jndfamling i Gang over hele
»von Land for at hjcelpe de upd
ilisdensde Ksinesere
Fra Revtafkas Leglslatun
—
Fleke nyttige Love
vedtagei.
Børne - Arbejde.
Fu Lsincoln, Nebr. melides i Tirss
dags: Uden at tabe en enefu af sine
Gran-direct passekede »House Noli
No. 9«, Fonslsaget om Bøtneakbejde,
Senatet med 24 Stern-mer nwd 9.
Lsocven forbyder Arbejde i Salter
roe - Martekne af Born unldset 14
Am. For Born mellem 14 og 16
Aar beftemmeg Arbejdstisden til 8
Iimer om Bogen og 48 stmek öni
Ugen.
Terminal - Tax - Loveisk
Efter forgceves Kamp fra Jem
vane : Repræsentanters Side ped
wges i Tirgdags den tkdligere ons
talte Termiinal - Tax : Lov mcd
DR mod 25 Stemmen Og Guvernør
Zheldons Stilling til den-ne Losv cr
Vel kendt, faa hang Underskrift er
sitket pua Forhaand.
Anti - Pafs - Loven.
Denne Lovs Vedtagelse blev vg
saa vcrsentlig fitket i Tirsdags, ved
at Hufet med 82 Stemmer mod 4
redtog Jernbane - Komiteens Rap
port angaaende Zenatets Forslag.
sLioven beflennner, at alle Jernbai
nedmnspagnier forbydeg at give vg
alle Person-r at modtage Fripas
pau Jernbaner med visse indiiniduek
le Undtagelsek. Disse Unidtagelfer
gældek for Stsrstedelm Bauernes
Employerede og Cmsployerede elf-Sel
flwbet, hvsis Fortetning IMM
gør deres Reise i Medfpk af For
retningen, faasom Expres- Lag-zuge
og Sovwogns - K-on1-pagnier. Vg
faa »supekanuatel« Tjenere og fau
dawne, fsmn hat stadig Mön af Sta
de, de has faoet i Baums Tjeneste,
saa vel smn de, der tejset med Kre
atuter o. l. miau modtage Fripas.
ngaa »Primary Bil« hat Ud
flgt til snsatt at blive vedtaget.
Dette er væcd at gemmr.
Folgende hjemmdavede Mixtur
siges at liwdte enshver Form af Gigt
og Ryg«fmerte, ogsaa at rense og
styrke Nyrerne og Blei-en, og at over
Vin alle urinære Uordner. dersoxn
den takges, for »Btigshts Disease"
naaes: Flusid Extract Dan«delion, en
halv Unse; Compousnd Kargon, een
Unse; Compound Sykup Sarsapa
tilla, tte Unser. Blau-d og ryst bei
vel i en Flaste. og tag saa en Te
siefu-l-d deraf efvet hvesrt Maaktid og
ved Gengede .
En vellendt Autoritet faser. at
disse Jngredbentfer bestaar versenk
lig as vegekabliste Ekstkaktet og et
ustadelige at bruge, og de kan faas
for lille Wdlceg paa et hvilket som
helft Apothek.
De, vbea- twr, at de hat Nyrebesspæs
riwget ellet lider af Smerter over
Landen, spag Blatt-e eller Gigt, hur
de prsve denne Recept, da dens
Brusg inaen Stabe kan gere, og den
sigkd at gske Unsdere for nogle Men
nesker.
Smil fom findeløn for 85,869.
Fra Bofton fortcklles under 26.
ds·: Charles Martin, en Spor
vogns Kontrast-L fom i Fredags
fandt en Rulle Pengefedler til et
Besløb af 85,869 Paa Gulkvet i sin
Vog·n, miodtog sosm Løn for fin
Akrligihed et Smil fva en Kvinde.
Martin var ncek faldet bog over
af Forbavselse, da han opsasmlsde en
Rulle as Sehler og faa Tiere, Tyvere
og gule Halbkredsere hulter til but
ter, og han styggede for Øjnene en
Tit-, før han kalte dem. Han hafte
zde til Lowell, da han var færdig
xned sin Tur, og overgav Pengene
til Bostosn Fu Northern Baues Ho
vediontor. J Mandags gjsorde en
Mrg. Robinson sra Lowell Fordrinj
paa Pengene og beviste sin Eim
dotnsret til dem. De sortalte hende,
at den ungc Martin var Finderen.
Jdet hun vendte sig, smilede hun
Dtil ham»og da hun sorliod Kontvret,
bemærtede hun til stperintendesn
ten: »Var det itke sinnt as Kondui
tøren?«
Martin genioptog sin Bestilling
sont Konduitør nceste Morgen lige
saa rig, som sør han san-di den
store Zum, og heller itle rigere.
Til rette vedkommende.
Fra et Me.nnesle, der ilie opgiver
lmerken Nain eller Adresse, hat vi
modtaget en Zirisvelse, som bedec
optaaet oa besvaret. Det hedder
bl. a. i Strivelsem »h·vad trocr
den Erede Redatiør at læserne bru
der sia om at vide hver Gang der
er en Prcrst der slytter eller ogsaa
der er en Missiongmøde ei heller an
det sted i landet«.
Vi stal blsot lade den ærede Ind
iender oide, at Vi besatter os ilte
med hverten at optage eller svare
paa slige Jnsdfendelser, maar vi
itlc Ded, hoem di har med at gøre
Red.
Ovetsviimmelset i Red Riner.
Tssra Farao N. D. meldes under
M. dg.: Band-standen i den nor
dre Red Ricer er højere nu, end den
hat veret i de stdste 10 Aar. For
10 Aar siden var Vandstawdern hsje
te, end nogen haivde set, og stor Ska
de blev anrettet paia By-·Ejeswdom og
Farrne paa begge Sider as Flo
den.
sFliodens Vansdsband er nu 20 Fod
over Lavvusndsnsctkei. Tre Fiod til
vil slutle Jlden i St. Johus Ho
spitals Fnrnace; knen dst vil toge
to eller tre Fod til, for Vandet naiar
Hospsitalbygnsingem ssom er sulid as
Patienten
Det ser ud til meke Regn og
loldere Befr. Hvsis dst sinltde bltive
mild Regn, vilde Stillingen blive
merse kritisi. Thi da vil stiiert Ska
den paa Ejentdosm sor 10 Aar siden
gentage fig, da der er en Mængde
Zne ved Flodens Udløb.
Tranövqalö Peemieminifter og
det eng-like Falk.
General Botha, der nylsig er traadt
i Spidsen for de bvitiiste Koloniers
Zelvftyre i Transmu«l, hat offmts
liggjOort et Budsliab til det engelste
FolL hvoki der bl. a. udt-al«es:
,,Skokbritan-ien stal aldrig faa
Anledning til at angre den Tillid,
del hat vift BoerfolkeL
Vi hat Tro paa TranMals
Fremtid oq er over-Mist um« at der
gettnem en Lovgivwtmg, fom iasgts
taqer hele Follets Jnteresser, og
qennem en retfærdig Forvaltnim
vil lunne opnuas en blomistkende og
tilfreds Befolkning.
Herimsod vil Ministrene stile den-s
Psolilih Manne Vanflelighedet msaa
cveroindes men de lan alle over
oindes, nu, da beaiqe Rates arbeji
der sammen paa Transmals Lykke«.
Sion City og
Sei-graute Masse-, Ja
Vor refsende Agent Fred Jorimw
sen vil om ksokt Tid beføge ovens
nccvnte Pladser med et godt Udvalg
as Bogen Han modtager Substrips
tivn paa Blut-ene
Danish Luth. Piub. Honse,
Blase, : : Ndbmsim
Fi«
Sommer yet og Blizzatd der.
Ternionieteret naar 90 i
Washington
Fire fryser ihjel i New
BrunswicL
Snadan var Vejret her i Ameri
ta i sidfte Uge. Fra Washington,
D. C., meldes i Fredags: J følge
U. S. Bejrbureau var i Dag den
l,edefte Ndartsdag, man nogen Sinde
har oplevet i Washington Tempera
turen naaede sit højeste Kl. 4 Eft«er
middag, da Termsometeret regi«ftre
rede 90 Graden Vejrbureaurets Re
cord for de fidste 37 Aar vtser, at
det nærmieste, Termo. før er kommen
til dette Mcerle, var 22. Marts 18
S)4, da det registrerede 83 Grader.
Terniometeret steg 50 Points frsa Kl.
6 om Miorgenen til Kl. 4 Efter
Inidda,1, da ncevnte Mcerte naaedes.
De niodtagne nsficielle Meldinsger
niste, figes der, at Ohiodalen var det
enefle andet Sted i Landet som ruin
tes af Hedebølgen. Der bereites sau
ledes 76 Grasder fra Cleveland, O»
75.8 fra Detroit, Mich» 81.4 fra
Columbus, O» oig 80 fra Pittsburg,
Pa. Dng følte vi ogf«aa Var-wen paa
digfc Eigne J Osmaha registeredeg
85 Gr. i Torsdsag5.
Men sasa fra B-att)urst, N. B»
bereites der ogsaa i Fredags:
Der er i Dag modtnget Meldan
em, at fire Mennefker er omrtoinne i
en Blizzar-d, fom i Onsdaigs Aftes
ftrøg hen over de nstre Provinser.
Mess. John Comean og tre af ben
des Børn frøs ihjel i en Snedrioe
loed en lille L.an-dsby, St. Simon.
Binden, der naaedc ein Hur-tighed
asf 75 Mil i Timen, rev Taget og
den øvre Del af E—omeans Hug.
Saa tog Ciomean eet af Bornene til
nærcneste «Nsa—bo, 11-j Mil dorte,
men da han forspgte at gsasa tilbage
for at hente de andre, giit han vild
i Sneftorwen Da han næste Dag
naaede h.jem, fandt han sin Ksone
og de tre Born døsde.
Graetinger, Ja.
Den 21. Marts døsde Jeppe Jen
fen Sbov af et Hjerteflaig. Mk.
Stov var født i Øster Lined, Nord
Slessnig, den 28. Marts 1838. J
1867 reiste han til Amerika, hvor
han i et Par Aar oipholdt sig paa
idestellige Steden indtil han i 1869
tom her til Pol-o Alto Co. Ja. Her
tosg han ,,-honiestea·d« tilligemed en
Del andre Dunste, der ewdnu bar
her i Settlementet. J Aaret 1875
gj«orde Mr. Sksosv en Reise hjem til
Nord Slesvig. Psaa denne Rejfe
blev han ten-di med Kavoline Stolz,
med hvem han den 4. Sept. 1876
sindgik i Ægtestalk J dette Æg«te
illa-b ·ndtes 7 Bern, 6 af lyviilte over
leoer deres Fasdet.
Mr. Sksosv hat i flere Aar lidt
us et Hjer-teonde. Onssdaig Esitevmidi
dag den 20. ds. haovde vi vor sidfte
Fassteprædikem ved hvilken Lejlighed
Mr. Stosv var en ansdægtiig Tilho-«
rer. Han hasr i Løbet af Fasten fle
re Gange udtalt sin Glcede over at
tunne være med ved Betragtningen
af Herrens Lidelfeshiftorie Eftee
Gudsptjenesten gik han tilligemed sin
Hustru over til Prceftehiuset, brer
Reften af Eftermsiddagen oig Afte
;nen tillwagtes med Samtsale Lidt
ifør Kl. 10 git de l)jem. Paa Vejen
hiem begyndte Hierstet at bante vpld
somit. Mr. Sksov var doa i Stand
til selv at tlæde sig af og gaa il
Sen-g. Mes. Stosv spuvgte hum, om
dc ille stulde sen-de efter en Lcege;l
chertil sivakede han: ,,mj, det stai Ji
ille gere; thii han lian ikle hjcelpei
Emig alligesveL jeg miaa gaa hjemi
nu.« Han tatkesde nu sin Hustru for,
neu-des Kernng pg waasthen ai-«
le de mange Dage, de hwvde nun-:
dret samtnen. Han taldte sine Born
samtnen og twg Afsted med dem,
formanende dem til at tjene Her
zen og oandre paa hans«Vej. Dens
ter priste han Herren for hans ftore
Nasade ogfua imod hom, at han hav
dc gi«net hasm Lsov til at være et
Gast Bsam Han begyndte nu at be
de: »Fader vor, du som er i Him
melen, for Jesu Skylid, Amen«.
Lcengere flog Krceftetne ikke til.
Tun-gen ncegtede sin Tjeneste. End
nu en lille Stund, og Skov indssov
blidt og roligt for at vaasgne der
shjemsme i de evige Bosliger. —
Den 28. blev Mr. Stov under
fwr Deltagelse bengaOVet Paa Si.
Punli Menigsheds Kirkeg-aard. —
Fted med kyans Minde!
Korr.
bæmoktlpoider belbredes i 6 14 Dage.
Mino Linien-m garnntekes at hell-rede echt-en
Itlftklde afklsssnbe, mdvendigr. blauende ellersrenk
studte demorrhoioeritj M 14 Daue, eller Vengme
lbsqebefaleö. hoc-.
DantpcktbcsMotitfck
,,.L)elli·q Olav«»har forladt Chri
stianssand med 1357 Passagerer og
ventes til New York den 2. April.
Passaigerer for Ehicago og neuge
re Veft paa kan ventes to a tre Da
rze senere.
Ærbsdigst
A. E. Johnson Fc Co.
· Tit Paaskr.
Paisionsdigt, af Ed. Blaumüllet.
Jndhold: Digte for Palmespndag,
Langfreda.g, Usdendfok Domhulset.
Paa Domhusets Altan, Bed Gra
ven, og en dejkig ny Paafkeswlmr.
Disse dejlige, gribende Digte
bringet Paanke-Stemnisng. De vil
vcere passensde at uddele til de stot
re Born i Sondagsskolen Ptis
10 Cis» i Parti stvr R-abat.
Konfirmationsmindr.
Vi hat attet faaet Oplag n
Konfirmationsminde Nr. 401, trykt
paa finst Papir i mange smagssulde
Kulører eftet Tegninger, udført i
Tystland. Dette Konfirmations
minde var det mest falgbare af alle,
vi hat haft, og vil sikkert i de flesie
Tilfælde vcere tilfredsstillende. Pri
sen er 81.50 per Dwsin. For nase
mete Oplysninger se vor Katalog,
Side XIV, under Attejtet i vor
ny Katalog for 1907, hvor der sin
deö en mindre Efterligning i een
Kulsr.
«Tt«oenc( mrc silcnodic Incd
Svnncfang«.
Salmet og aandelige Digste af
Dr. Hans Adollf Broderfen, fhv.
Bisiop i Rixbe Stift. Den kære gamle
Bog kan nu faas fm Dan. Lutsh.
Publ. House. Bogen hat i lcengete
Tid været udsolgi. De, som Mster
den, bodes tilsende os Bestillinger.
Den kostet indb. 60 Cent.
»anpcpndfcrcn«.
En kristelig Fortcellinig fta SEN
Eyen Boston vm en stallels fattig
lille Pige, som levet gennem tmnsge
staat, men dog naar at komme
blandt gode Mensnester, fom hiel
Ier hende. Bogen er streben af Marie
S. Summins, en dygtig Forfattek
Ende-. fom kendet meget til de faktiges
Kauk. Bogen er paa 532 Sider og
kostet zviodt indknnden s 1,20. Den
kr n-e’« passende for de unge at lee
je, pp bnrde sindes i alle de unges
Bibgicrheken
Nu Vase-. -..» '
En ny Vog asf Ekith Pedeksem
for-. Igsaa rhat sirdvet Den ny Pre
fregaatd den er udgivet af Kirselig
Foreninig for den Jud-re Mission
: Dan-mn«rk, som sgaranteter for Bo
qens Jndhold «at vcere ? kristelig
Aasnd 333 Sider, elegant indb.
Brig 81.30.
Dankle Luth. Publ. Haufe,
Plain Nebr. j .